Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

/ 82X167 eb'admda 1/1000000 m&yasındaki > ^ Iktisadî Siyasî Türkîye Dıvar Haritfası Yenıden basıVjıstır 6 rmıhtelıf renk uzerıne en ınce hususıv etlerı ıhtıva etmektedır Butun okul resmî ve hususl muessese ve her'medenî aılenın buvuk bır noksanma cevab \erecek kıymettedır. Fiatı 4 Lıradır, IKBAL KITABEVI Ziraat Bankası sermayesi 300 Pariste kopan arbedelerde 80 milyon liraya çıkarılarak grevci ve 15 polis yaralandı Tarım Bakanlığına bağlanıyor Hubobat ihracı için heniiz Mr karara varılmadı, tohnnlnk davasını halletmek üzere bir kanun tasarısı yapıldı Zirai kalkmmamız için Fransadaki buhran dün vahim bir safhaya girdi p i ve mühim kararlar Memlekette yeryer grevler başladı. Yeni kabinenin aldığı malî tedbirlere sendikalar muhalefet ediyor dün patlak veren münferid grevlerin umumî bir greve inkılâb etmesinden korkuluyor Parıs 1? CR~> Yeni Fransız huku* metınjn butçedekı 90 mılyonluk a^ğf kapatrrak ıçui başvurmuş olduğu mall tfabırler rr.pmleketın bır çok yerl*nnde c ddî k?rışıkhklara >ol açmışür. Et ve fjçmek fıatlarına vapılmış olan zammın vururluğe aırmıs olması grevlen tahrık etmıştır Sendıkalar bu malî tedbirlera karşı açıkca cephe almışlardır Dun Parıte vahım hâdı^eler cereyan Arka<sı Sa 3 Su 1 de J 25 ınci yıl Sayı: 8656 umhuri Telgraİ ve mektııb adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta kutusu Istanbul No. 248 Ttlefanlar: Umuznî Santral Nunurur. 34298. Yua Işleri; 24299. Matbav 24290 Bugunun ve her devrın en bujuk mucizesj MAN^ETIZM Perşembe 16 Eylul 1948 ZÜHA YINLARI J j KURUCUSU.'YlimfS NADİ butun ıncehklerı Bu'un hu^ı •mırmanın ve ımkâr* alı Insan Olmak Manyetizma \e Ma X defa ele alındı. Kıtabında Turkı Umjmı Sati"= 1N\ P KITABEVI 787 ve Is Bir iikriıı SOIl £ T anhın derinlikleruıe kadar genlejip de tâ Haçlı Seferlenndenberi ileri surulen fıkirleri incclemeğe kalkışmazsak, diyebiliriz ki. on sekizinci asır sonJanndan bu \ana Avrupa, kendi birliğini mumkun kılabılccek butun fırsatlan kaçırmıştır. Fransız devrimınin ortaya kovdugu (hurrıjet, musavat, uhuvvet) prensıplerıni hiç değilse kıt'a olçusunde yajmağa ve gerçekleştinneğe çalışsavdı, Napoleon, belki de Orallara kadar butun Avrupayı tek bır ulke halıne getirebilir, muazzam bır insan topluIuğunun olmez varatırısı olarak tarihc geçer. belki de dunva devleti >olunda iLk musbet adımı atmış Fran<>ada grcvcilerle polıs arasında cere>an eden şıddctli çarpı«ma1ardan hırı Londra, 15 (B B C ) Bü akşam olurdu. Halbuki Napoleon, kendi Avam Kamarasında muhalefevi temsıl eden Mr Eden, temmuz ayındaa ^arlığına mâna veren bujuk devberı dunya viz,ıyetuun tehluîelı 4*r rimin prensıplerini Fransada bilc siihava gırmış olduğunu soy^raış va yaşatmak istemedi. 1799 dan 1814 e Hıadıstan ıle cenubdoğu Asyadaki kadar Avrupavı kasıp kavuran fır Arkası Sa 3 Su 5 te hnalar ortasında, >ukarıda adı geçen prensipler memlekerten memlekete yuruyerek, halk vicdanına az çok işlijebildıjse, bu, daha zi>ade. bır hastalığm jayıhşı gibi irade dışı sebeblerle oldu. (Hurri>et, eşitlık i e kardeşhk) mefhumlarını, Avrupa hıcbır zaman lâyık olduğu dunyaja ^ajgın, geniş bir çerçeve içınde gormevı bılemedi. * jjp Hasis bolge menfaatleri juzunden o guzellm prensipler, mıllî sınırlar Amerikalı senatörler bışe arasuıa tıkılmak istendi Mıllî sıyapılacak yardımı^ Yugoslavyada karışıklıklar çıktığı bildinliyor nırlar arasında da ferd ve zumre azaltılmıyacağını söylediler menfaatleri avnı prensıplerin tam bir gurbuzlukle jaşayıp buvumesine Belgrad 15 (A P ) Bugunku ba5 munasebetlerın kesılmek uzeıe buimkân bırakmadı \azısında Yugoslav Komunı^t Partı lunduğunu bebrtmektedır Borba, geçenlerde Yugoslavja tasının resmi organı «Borba» pazetesı, Doğrusunu ararsanız, kendi idrak Arkan Sa 3, Sa 5 te Rumanva ve Macarıstanla rpevcud sizliği janında Avnıpa Bırlığine engel olan bir kuv\et daha \ardı: İngıltcre. Yeryuzunde ilk modern endustri varlığı olarak teşkılâtlanan, İmparatorluğunu büyuterek pazarlannı temin eden İngiltere. dunva uEerindeki bâkımijetıni bir sihirbaz Sanıklar hâkım huzurunda 199 gündenberi çalışan ustahğile, o devleti bu devlete katAnkara 15 (Telefonlal Solcu tel Dorduncu Aslıve Cezada bupun devam mak, Avrupava aid iç kavgaları Divan, kararını, 5 ekim istismar etmek politıkası savesinde kmlerde bulunmak surctıle gorevlerını edıldı Tanık olarak dmlenen DılTagünü bildirecek yürütmeyi duşunu\ordu. Avrupalı .otuye kullandJcları ılerı surulen uç oğ rıh ve Cografja Fakultesı Profesor e Arkası Sa 3, Su 3 te biiyuk devletler, İngiltereye yetiş retım uyesi hakkındakı durusmava mek, ekonomik hegemonjayı onun elinden kapmak bırsile bu açık politıkaya âlet olmamak endişesini Amerıkan Yardım Heyeti Havacılık bir an yureklerinde duymuyorlar, Başkanı Tumgeneral Earl S. Hoag Ingilterenin oyununa hayret edileBulgarıstandakı komunıst mezalımın geloff ıle Başkonsolos Pop A\romof (sağda) Turkıyeye veni tayın edilen cek bir bovun eğişle kendilerini den kaçıp yurdumuza sıgınanların ade motore gıderek tavfalarla uzun, bır go Amerika ha\a atasesi albay MacKees'e kaptınjorlardı. İngiltere memnundı hergun bıraz daha arlmaktadır Bev ruşme yapmıslardır «Hoş geldiniz» diyor du; o kadar ki, 1914 harbinin doruttan Varnaya donmekte ıken Çanak Arkası Sa 3, Su 4 te (Yazısı 3 uncu sahıfemizde) kale Boğazında bır Macar gemısıle çarğurduğu korkunc canavar, Bolşevik pışması netıcesınde kazava ugrayan ihtilâli bile, onu bu politikadan vazTicaret ve Sanayi Odası hazîrladığı raporda, buna Bulgar raotorunun kaptanı Janokıef de geçiremedi. sebeb olarak, şehrin pisiiğini, otelsizliğini v» esnafmın motor lımanımıza geldığı zaman, karaHitler vak'ası. yuz şu kadar vıl >a çıkmıs ve alâkalı makamlara başvuticaret ahlâkından mahrumiyetini öne sürüyor ara ile maddî olçulen ıçinde daha rarak Bulganstana donmek ıstemedığıgeniş, fakat dayandığı felsefî tenıelnı, Turkı\ede kalacağım bıldırmıştır. Dı\anda son savunnıajn japan îstanbul Tıcaret ler bakımından çok daha gen ve Kaptanlannın ıltıcasından bıhaber Andirjadis bulunan tajrfalar, uzun muddet kendıibtidaî bir yeni Napoleon tecrubesi ve Sanayi Odası, Hükumeün talebı beklemışler ve nıhayet vazıyeb ne benzetilebilir. Avrupanın go uzeruıe »IçtanbuAnVara 15 (Telefonla) Yuce Dıvabeğinde işgal ettifi >ere kıvasla /a seyyah celbı. nın bugunku duruşma^ında huzurdan oğrenmışlerdır Gorva adını taşı\an \âreste tu*ulan 8 san'^'n gonderdıklerı bu motorun, şımdıhk kaptanı voktur Alman%ava duşen tarihî ve ekono mevzuunu tetkık «avunmalar okundu Kahve ısınde Ba Ta\"ialar da, motor hmammızda k?laığı mik mission'u. Naziler \azık ki çok etmış ve bu hukanın arzasunu verıne geürmek gaj muddet zarfında nezaret altmda bulunyanlış anladılar Avrupa Birliği uğ susta hazırladığı ıetıle, ucu? teklıfler olmasına rağmei durulacaklardır Dun Bulgar elçısı Anraporu aîakalı ma runa Almanvayı çahştıracak jerdc vuks°k fıatın kabı lune âmıl buıunmakkaialannda kurduklan bir hege kama gonaermıştan sanık Kenan Yal er, <;uçu reddedıtır. monva havali uğruna Alınanvajn da \or \e savcının da talebı veçhıle beraBu entPie&an raAvrupayı da harcamakta çekinme porda huiâsaten Arkcı Sa 3, SÜ 6 da diler joyle demlmekteBugun bir Avrupa var mıdır"* Si Jır: «îstanbul* geleyasî ve ekonomik bir butun olarak ek seyyahları yabu Avrupanın kendi varhğını kur ması ve komması mumkıın mudiır tıracak yerımız ol Waker ile yapılacak maçların Suallere musbet olarak cevab ver Tiadığı gıbı şehn her bakırr.dan tık mek dosrusu bir havlı guctur günlerini tesbit lıususunda aindirecek dere Gerci ingiltere. artık eskısı ?ıl>ı cede pısfır Bu ihtilâf çıktı Cumhur Başkanı Inonu iun Habo>le bir bırliğe dıısman degildır ıtıbarla styyahın aımko\une gıderek askerı *atbıka ı O, Ikinci Cihan Harbıni her n < rahatını temın etA u tuıjanın en kjv\e n takırnlaıın takıb etmıştır Cumhur Başkanı gene kadar kazanmışsa da 4 u n N a ^ « z u n mek ımkânsızdır d=n bırı olan meshur Waker, dun saj 1 dun Yalova Beledıye Başk?nı Zıya Gumruklerdekı Şehrımıze son gıınlerde gelen bir sejyah kafıle *! deki üstün >erini galiba bir dah Tuzunataç mechoi umjraı ı^ası Ha 17 de bır Çek uca^ıle anı olarak nem tarihî âbıde1erımi7İn bakımsız bahçelcrınHe geri alamamacasuıa kavbetmıstir Biı formalıteler aleyıun Gural CH Partısı Başkanı Ke leketımıze gelmı^tır hımızde bır no» yanda Amerika obur ^anda Rus\a 5 fuOolcu \e ıkı ıdare ıHen mute^k mal Yıldııım, Halkev Başkanı Rah lan sıren bakımsız »ollaı o ı se, verılrresıne sebeb teşkıl ec <?ı Yolcu ln olan Waker takırrının gelisi uç buher biri tek başuıa Avrupayı iki Salonu buyuk ve modern olmakld mı Ustelden murekkeb bır hevetı d uzun uzun duşur.duruı Bu komurcu dukkânı NADİR NAÜI beraber teşkılatsızdır Butun bunlara esnaf terbıvesinden kabul etmıştır Heyet, Curcb^r Baş Jııx kulab ıdarecılermı Dir ha\lı tPİâ Arkas\ Sa. 4, Sv~ 2 de (Yazısı i iîicü sahıfemızde) Arkast S. 3, Su. 7 de karum Yalovaya davet % 'Arkan Sa 3, Sü, i te Bakımsız tarıhi eserlerımi2 ve on Ankara 15 (Telefonlıra olan sermayenıa la) Ogrendığımıze 300 mıljon liraya jıkagoe ;ıırdı T'earet Berılacağı anla«ıjıvor kanhgma baglı olan Marshall plânı ıle \ r Ziraat Bankasının bupılan vardımın ta>ır»ı gunku vazıyetı ?nt)rışlenne avrılan k"5 mal goruİTiekte v» mından bazı malz'>t ıe rarım Bakanlıgına oaâ de Ziraat BanKası helarunası derpış euı «abına venlecektır mektedır Ilgılı çevieTanm Bakamnın lerde bu hususta ıl<t demeri tetkıklerm yapılmakta Ankara 15 (Telefonolduğu haber verıhTarım Bakanı Cavid Oral la' Bu vıl bere'^ell' yor Dığer taraftan çıftçılerle daha bır mahîul ıdrak edılmekle beraber zıyade alâkadar olması gereken Bankanın serrrayesı de muhım mıktar yurdun ba7i kıımlarında henuz haroa arttırılacakttr Şımdı 100 milyon man ışlerı devam etmekte olduğun Arka<u Sa 3 5u 5 te ' Kominformutı gttney Asyayı istilâ plânı Bevin, dün Avam Kamarasında bu plânı açıkladı Solcu profesörlerin dünkü muhakemesi Dün dinlenen şabidler, üç ögretîm uyesinîn, yazılarında komüniım propagandası yaptıklarııtı söylediler Yugoslavya, peyklerle münasebetlerini kesiyor Resmî gazete, Rumanya ve Bulgaristan ile dostluktan bahsin gülünç olduğunu yazıyor Misafir senatörlerin demMİ Yüce Divan dün faaliyetini ikmaljtti Üç Bulgar daha bize ittica etti Istanbula seyyah celbi doğru görülmüyor! Bulgar hastanesinde temizlik hareketine başlandı. Komünist olmıyan hastalar iyileşmeden taburcu ediliyorlar Pahalılık davasmda tüyler ürperten hakıkatler Fiatı hergün arfan mangal kömüriinün kilosunda müslahsilin yalnız I kuruş kazanmasına mukabil mutavassıt 9 kuruş kâr ediyor! Cumhtır Başkanı askerî tatbikatı takib etti Anî olarak bir Avusturya futbol fakımı geldi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog