Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Eylu£l948 RADYO f Bugünkii Program j PORTATİF MODELİ T. L 7,29 Açılıj ve program. 730 Hafif muzık «PI . 7 45 Haberler. 8.00 Valsler • Pi.» 8.15 Şarkr.ar «PI » S 30 Çeşıdlı haüi muz.k «Pl » 9,00 Kapanış. 12,29 Açıîıs ve prograaı. 12,30 Şarkılar ve Turkuler 1300 Haberler. 13,15 Salon Orkestralarmdan parçalar .PI.» 13 "0 Ogle Gazetesı.1 13,45 Jumping Jacks • Pl.» 14.00 Kapanış. 17,58 Açılıj ve progrım. 18 00 Karışık Sc!o jarkılar. 13 30 Konu:ma. 18 45 Ikı Vırfuoz «PL« 19 00 Haberler. 19.15 Geçır.'şte Bugun. 19,20 Cumhur Başkarlığı Armoru Mızıkası. 1. Kutschera Dağ ve Vadüerde «Mars»; 2. Waldteufel. Hulyam »Vals»: 3. Schumamv MarJred Uverturu, 4 Massecet Lazer.ru Saıtınden Dıvert.Err.an, 5 Keteîbey Havainın Mavı Sularında. 2<\00 Turkuler. 23,15 Radyo Gczetesı. 20 30 Serbest saat 20.35 Tarüıî Turk muz ğı 21,15 KıUb Saati 21,30 Sauıt S=ens Do llmor Senfon: PI » 22,05 Varyete muziklen «PI.» 22,20 Dans ır.uzısı «Pl • 22,45 Hab«rler. 23 00 Program ve kapanış. 2350 3 m' T) Röntgen mütehassisi olmiyan doktorlar dahi bu makinaları kolaylıkla kulianabilirler. 2) Kalitece üstün olmakla beraber diğer markalardan daha ucuzdur. mahsus sayesinde BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 S S Italyadan bır kaç gün evvel ithal edilmiş olan, trençkotlara son sistem yeni bir mskine pardösü, muşamba 3) Profexray RÖNTGEN cihazlan her dahüiyeci için şayani tavsiyedir. TÜRKİYE MÜMESSİLli ORTA BOY MODEll T. L m • m m 1 1» ve her türlü yağmurluklar için artık kirlenme derdi kalmadı. LİBERT KARDEŞLER ŞT|. Istiklâl Caddesi 28 * Telefon: 43849 Soldan cağa: 1 tjl acele olan her dakika ona goz atar ciM kelime». 2 Cılveü kadının salınması, tersi «borc» dur «eski terirn». 3 Geçen asırda kuHanılan tufeklerden, Merıçın bır kolunun yarısı. 4 İdare bolumlerrmızden, or.u tepeden bir kanş yukarda gezdırmemek gerektir, simdı bunların bir kısmı olü gdzleri ile tedavi ediliyor. 5 Bay beygirin zeveesi, iplı&n yarısı. 6 Yugoslavyanın Miüet Meclisi. 7 «Uzak» ın yarısı, bulmacalarımızda adı çok geçen •.Tanrı. 8 Lekeleyici dunım, tokun aXsini doyuranm tersı, ışığın yarısı. 9 Bazısı onu der de peygaıaber demez, birbirine tamamile aykırı. a BL J m ı ı a IB | m ı 7 Şimdiye kadar temizlemiye verdiğmiz trençkotlardan, renk, empermeabılite ve parlaklığın kaybolması aıbi fena nettceler e/de edıldiği malumunuzdur. Bütün bunlar yeni makine ile tarihe karıştı. Pepo'ya temizlenmek vereceğiniz üzere trençkotlarınızı 3950 yepyeni olarak geri alocaksınız. rÜKSEK KALDIRIM 173 Ânkara İsmetpaşa Kız Enstitiisii Müdürlüğanden: li Ofculumuzun yaülı ve gündüzlü bütiin cğrencilerinin okula gelerek veya Yukerıdan ojaBiya: yan İle 194849 öğretim yüı için 1 Eklm 1948 gunüre kadar kayıdlarını yenile1 Etin iskeletsiz kısmı. 2 Eski zen meleri liızumu ehemmiyetle bildirilir. (13887) gm'erın resmi metreslerinderr, kahramsran fraz3nüğı 3 Bir edat, hakkında takibat SAYIN KAHVECÎ yrpılan. 4 Salata malzemesınden. 5 ApEnsız serp ş *ikı keLme". 6 Goz «eski tcrım», bu pahalıhkta miktarı en az artan şev 7 Bır harfm okunuşu. 8 Yok etme ıki kelınıe». 9 Çoban «eski terıtn», b'uğu mevcud. Taze ve nefis, ikramiyeli ambalâjlı ve ambalâjsa sade ve fındıklı LOKUM daima aldığınu fiattan Evvelki bulmacanın haUedilmis şekll tanesinde 20 para tenzilâtla; cevizli ve Hindistan t 2 3 4 5 6 7 8 cevizli Anadolu kuvvet macunu erbabı bilir lezzetini açık ve gofreli, 1 Eylul tarihinden iübaren 1 PİÂİRİAİTİOİNİEIR sablmaîctadır, SABİT MODEll T. l. 4850 MÜŞTERİLERİME ABDÜLVAHİT A!ZİA|D|E|D|E|N TİAİHİIİNPIFII N m TURAN 4 i t 5 t ı G!EİMİ«IRIU|S|«|V ÖITİ«İT«K|E|S E Nİ^İYİAİRİAITII K YİEİIİS «ITPIV E AİYİVİAİB1A1YIA IN * * AlMlllLlOlLIAINffl Galata, Necatibey Caddesi No. 92 Teklif venne suretile muhtelif ölçüde 420 aded bakır levha satıtı abnacaktır. Bu işe aid tekliflerin 27/10/948 çarşamba günü saat 14 e kadar kapalı bir zarf içerisinde İdaremiz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş bulunması şarttır. Bu husustaki şartnameler, parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesînden, Haydarpagada Teslimalma ve Yollama Md. den temin edilebilir. (13608) Devlet Demiryolları Genel Müdürliiğünden: Emlâk Bankası % 4 Faizli Küçük cari hesablara mahsus 110948 tarihli keşidesinde 2 Döşeıııniş Ev (Evin birisi Istanbuldadır.) Q PARKER U//İA SOIVEKS'I İHTİVA EDER 1 ARS A Adi murekkepler kalemınızi bozar Halbuki Parkeı QUINK murekkebındekı SOLVEKS. tortuları erıtır. kaleminizı yazarken temızler ve madenl ve lâstik kısımların yıpranmasını onler. Evinizi boyama mevsimi gelmişfir ficlim te*irlermd«n, Yazın kîzgm güneşinden, Kışın dondurucu soğugundan Kabarmıyan ve renk atmıyan Kurşun iistübeçli 1500 Lira Ev Eşyası 3000 L i r a N a k i t İkramiye dağıtacaktır. 16 9 1948 ak 5 amma kadar hesap açtrnnız. Her (100) liraya bir kura numarası verilir. Tafsilât için gişelerimiz emre âmadedir. : TÜRKİyE EMLÂK KREDİ BANKASI : Eminönfi, Yağcılaj sokağı karfisında Muhtelif cıns mürekkeplerın içınde birkaç gün bırakılan yedı adet yeni çehk uçtan altı tanesi fena halde çürumuş. hattâ ıkısı enmıştır. Yalnız QUİNK murekkebındekı uç sapasağlam ve ıstımale musaıt bır vaziyette kalmıştır 7 ons • TL. 0.65 4 ons • TL. 1.05 16 ons : TL 3 00 32 ons : TL. 5.00•Galon : TL 1750 Superchrome : TL. 1.80 Turkiyede Mumessîli : ELİ BURLA ve ORTAKLARI Galatatstanbul ACME EV DIŞ BOYÂSI (HOUSE PAINT) ile evinlzi muhaiaza ediniz. İstanbul Yapı Enslilüsü Müdürliiğünden: 948949 öğretim yüı için ilk ve orta okul mezunlarından Enstıtümüz birinci ve özel dördüncü sınıflarına alınacak gündüzlü öğrenci ka>dına 30 eylul 948 perşembe günü akşamına kadar devam edilecektir. îsteklilerin kayıd için Müdürlüğümüze başvurmalan lüzumü üân olunur. (13829) X X X » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » » r» r ^ Kademeli fiatlarla İslafifokok Aşısı IstafUokoklardarj mütevellid (Ergenük, Kan Çıbanı, Koltuk A.ltı Çıbaru, Arpacık) ve bütün cild hastalıklarına karşı pek tesirU biı aşıdır. Divanyolu No. 113 KAYIB. 942 senesinde Deniz Fen Okuluadan aldığım motör diplomamı ikaybettim, yenisini çıkaracağıradan hükmü yoktor. 337 doğumlu Fehml Peker (BEYOGLU) MAYEK ı! Z E N0t N ÇESİTLERIMİZDEN BAZILARI Ingiliz yun fan/la ingilİ2 yun don Avrupa atlet fanila Avrupa popün gömlek Amenkan panama gömlek Amerikan pljama Amerikan çarşaf (2,10x2.60) Amerikan mendil Amerikan Nylon çorap 1 tana aldığtnız takdlrât BEHERİ büyük tuhafiye haftası TÜRK BAYANLAKI • • 3 tane 6 tans aldijını: takdlrdt BEHERİ BİÇKİDÎKİŞ TERAKKI YURDU Öğrend kaydına başlanmıştır. Cumartesi, Pazardan maada hergün 917 ye kadar müracaat kabul edilir. Adres: Altınbakkal Radyoevi karşısında Babil sokak No. 63. «Idıjınız takdırd» BEHERİ SATILIK Denize nazır. havadar, bahçeli 6 odalı; elektrikli ve kuyusu olan ev, yolculuk dolayısila satılıktır. Aracı kabul edilmez. Adres: Samatya, Etvemezden sonraki Yokuşçeşme durağmda Çavuşzade Camii So. No. 30. Cumartesi, Pazar öğleden sonra görulebilir. KELEPIR SRAD Kapahçarşıda (Örücüler ka[ pısı> Yağlıkçılar sokağmda 24 kapı No.lı dükkânla gene Çarşda DivTİk sokağında 14 kapı No. h dükkân, Sultanahmed 5 Inci Suliı Hukuk Mahkemesi başkâtibliğince, şüyuun izalesi zırcnında ayrı ayrı satılacaktrr. Birinct açık arttırmaları 22/9/948 çarşamba günü saat 911 de, ikinci açık arttomalan da 2/10'948 cumartesi gimü ayru saatte yapılacaktır. İsteklilerin bu fırsatı kaçırmarnaları. Dosya No. 948/15. Sahib v* BnsmutMrriri NADİB NADJ Bu nüshada yazı itlerini ftj[«tı idart edev CEVAD FEHMİ Cvmhvriyet Jiatbaan Ev bojası hergıin çok sert muamelelere maruı kakr. Yaz giineşi onu her sene g^iinlerce fcavurup yakar. Onun peşiuden soğuk, sağanak ve dolu gene onu hupalarlar. Tozla doln riizgâr iizerine fcttm püskürtür. Kışın tüzgârlan boyayı her sene baftalarca kemirip aşındırır... Ve eviniz orada kaJıp bütiin bunlara dayanmak mecburiyetirdedir. 20.75 21.6.75 18.75 18.95 5.95 17.75 17.95 5.25 Bunun içindir ki ev sahibleri Dr. YAKUP GELEBI Haydarpaşa İntaniye Hastanesi Bastabibi, Verem ve Dahiliye Mütehassisi Bpyoğlu Istiklâl Cad No. 133 (Parmakkapı tramvay durağın• • da). Saat 4 7 . ÜROLOG OPERATÖR 16.75 12.95 19.75 23.75 1.25 8.75 15.50 11.75 17.50 20.75 1.10 7.25 14.25 10.25 16.19.50 16.25 K O H Y A'nın Meşhur FIRIN KEBAB1 ve ETLI EKMEĞİLE nefis YOĞURTLU KE3ABLAR1 yapmaktayım Her gıin saat 15 e kadar. Küçükpazar eczane ktı;ıİ M sı No. 17. Tel: 20326 • • AGME HER EV D I Ş B O Y A L A R I ' m YERDE ARAYINIZ. tercih ederler. Mütevazin formülü. yüksek kalitelî ACME EV BOYASI eNânizi kışır sulu sepken; kar ve soğuğun tahribaü, bahann şiddetli yağmurları ve yazın yakıcı güneşirıe karşı koruyacaktrr. ACME WHİTE LEÂD AND Color Works, Newark N. J. Operatör Dr, M. ALI TEZSEZERI İdrar yolları ve tenasül hastalıklarıl Mütehassisi. Cağaloğlu Eczanesi 1 yanında 30/4 Saat 1020 Teh 23546 | Dr. SEOAT ERMAN Gureba Hast Cerrahj Polik. CağaJoğlu: Halkevi fcarş!a No. 50/1 Guran Ap . Hergün 15.3019 a Telefon: 22281
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog