Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

15 Eylul 194S CUMHUKIYET DONYANIN EN' İYİ ESANSLARI Llınon Ekselanı BUSH MARKADlR Portakal „ Mândalına ,, B«rgaınot ., Nan« H. Çılek. Ag* Vanilın ve n i r ı Aylardanberi arayıp bulam adığınız gözlük her numaraları nihayet camların FENNÎ Ziya GÖZLÜKÇÜ Aksuya TÜRK TİCARET BANKASI OSMANBEY A i an s ı Darülâceze İmalâthaneleri Işletmesinden: Devlet Havayolları için bir malzeme deposu kiralanacaktır D, H. Y. Genel Müdürlüğünden: JR. Çilenis T8 Ortagı: lst. Marpnççular yarım iş H.3. Tel: 12336 i (Vareopuloa. Y. r e 1. Behar: tst. Marpuççnlar cad 19. Tel:. 21631ı JY. Karayanis : İst. Marpuççnlar Küçük çorapçı han Tel: 25024| IP. Vorepulos: Bahçekapı Rahvancılar S. No. 18. Tel: 20457 i jD. Kohen: Bahçekapı Rahvancılar S. No 10. Tel: 21565 < gelmiştir. Sun'î gözlcr toptan fiatına satılmaktachr. Taşra siparişleri ayn; günde gönderilir. Istarıbul Sirkeci HamuKye cad. No. 37 Tel: 21268. Yakında Açılıyor ^ limanımızo gelehl ve< | ARMEMENT DEPPE S.A. ANVERS 16 Eylulde limanımızda beklenen 1 Gölcük ücesinebağlı Örcün köyünde bir hamam inşa ettirilecektir. 2 Keşif bedeli 25461 lira 46 kuruş, geçici teminatı da 1909 lira 61 ku Kocaeli l l i Göleük llçesinin Orcün Köyü Muhtarlığından: 11/9/948 günü ihalesi yapılamıyan kimyevî evsaflı 25 ton vaketa ile 40 ton köselenin ihalesi aynı şartlarla 17/9/948 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. Taliblerin mezkur gün ve saatte Müesseseye müracaatleri ilân olunur. • (14023) 1 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü için İstanbulda muhıeiif sandık. karton, fıçı ile ambalâjlı olarak 4.000 ton malzemenin emniyetle muhafaza edilebileceği müstakıl bir depo kiralanacaktır. 2 Depo ahşap olmayıp beton veya kârgir olacak ve bir senelik müddetle kiralanarak senelik kira bedeli peşin olarak tedıye ed'jecektir. Klubün muhtesem Salonlarınâa 18 Eylul Cumartesi akşamı. 3 Böyle bir deposu bulunup ta kiraya vermek istiyenler binar.m biiSavın aza ve raisafirierine bildirilir. tün vaziyetini gösterir mufassal izahatı ve senelik olarak ıstıyecekleri en son kira bedelini, binanın bulunduğu yeri gösterir snrıh adresi ve plânını havi teklif mektublarını en geç 16/9/1943 perşcmbe günü akşamına kadar Havayollarının Yeşilköyde Bölge Bctsnüdürlüğüne vermeleri lâzımdır. Bu tarihten sonra verılecek tekK mek1 Toprak İjleri Genel Mudürlüğünün memur ihtiyacını karşılamak tublarının kabul edilmiyeceği ilân olunur. ' 13857 ^ üzere Ankarada açılan Toprak İşleri Kursuna müsabaka ile oğrencı Tashih: 13/3/948 tarihli nüshamızda çıkan yukarıdaki ilânda »4000 ton alınacaktır. malzemejı ibaresi yanlışlıkla 400 ton olarak yayınlannvîtır, dü2 Taliblerin lise mezunu olması, askerliğini yapmış buiunması ve (30) zeltiriz. yaşmı geçmemiş olması lâzımdır. 3 Müsabaka sınavı 27/9/948 tarıhine rastlı>an pazartesi günü saat 15 de Orman Çırftliğindeki kurs binasında yapılacaktır. 4 Müsabaka sınavında kazananlar kurs yönetmeliğinde \azılı noretlıkçe musaddak kefiili taahhüd senedini ve diğer istenilen belgeleri derhal vermek mecburiyetindedırler. 5 İsteklilerin lise diploması, nüfus ve askerlik terhis tezkereleri ılt birlikte bir dilekçe ile 23 eylul 1948 tarihine kadar Toprak İşleri Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri, 27/9/1948 tarihinde de müsabaka sınavında bulunmalan ve fazla bilgi almak istiyenlerin Toprak İşleri Genel Müdürlüğüne başvurmaları ilân olunur. (13749) M A R M A R A Y A T KLÜBUNDEN: MEYSİMİN SON BALOSU BREENDONK Vapuru hsmulesini boşalttıktan eşyayı ticariye alarak sonra İskenderiye ve Anvers'e hareket edecektir. Fazla tafsilât içm Galatada Tahir Hanmda 3 üncü katta SCAXDİXAVİA\ NEAR EAST AGENCY Acentahğına müracaat: Tel: 44993 2 1 • • • ruştur. 3 İhalesi eylulün 30 uncu persembe günü saat 14 de ll Köy Bürosu k t leminde kapalı z^rf ususlile yapılacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek için tatil günleri hariç en az üç gün ervel dl« lekçe ile İl makamına müracaatle Bayındırlık Müdürlüğünden yeterlik belgesi alınması lâzımdır. 5 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi gereğince faazırlıya» caklan teklif mektublarını, yeterlik belgesi, yeni yıl tıcaret odası V6sıkası ve belli geçici teminat mektubu veya banka r.ıakbuzu ile ihale saatinden bir saat evvelıne kadar ll Köy Bürosu kalemine makbuz karşılığında vermeleri. 6 Şartname, keşif ve diğer evrakı görmek istiyenlerin Köy Bürosu kalemine müracaatleri. 7 Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. (13597) Tarım Bakanlığııtdaıt: BİR NUHASİB ARANIYOR Banka veya Anonim Şirket muhasebelerinde çahşarak tecrübe görmüş; hesabı kuvvetü, defter tutma usullerine vâkif bir muhasibe ihtiyaç vardır. Fıansızca bıimesi, askerlik vazifeslni ifa etmiş olması ve bir mektebe müdavim buIunraEması şarttır. Isteklılerin, Gslatada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası binası dahilinde Anadolu Demiryolu Şirketine. yazı İle, ve ellerindeki müsbit evrak suretlerile müracaatleri. Pamuk eksperi yetiştirilmek üzere Ziraat Okulu mezunları alınacaktır Sümerbank İplik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi Müdiirlüğünden: ANADOLU DEMİRYOLU ŞİRKETİ Içmesu tesisatı inşaatı Tosva Belediyesinden: 1 Tosya kasabası içmesu tesisatmın depo ve îehir çebekesinden ibaret birinci kısmı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eu kısmın keşif tutarı boru bedeli haric (114.914) lira (92) kuruştur. Borular Karabük veya İstanbulda yükleniciye belediye tarafından verilecektir. 3 Muvakkat teminat 6.996 liradır. 4 İhale 2/10/948 tarihine rastlayan cumartesi saat 12 de Belediy» daıhesüıde komisyon huzurunda yapılacaktır. 5 Bu işe aid sözleşme ve diğer evrakın bedeli mukabilinde tller Bankasından ahnabileceği gibi projeleri dahi mezkur bankada ve belediyemizde görülebilir. ' 6 İsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublarında bu ise aid çartnameleri vesair evrakı okuyup tamamen kabul ettiklerini de tasrih edecekler ve banka teminat m?ktubu, ıstekli bir şirket ıse Ticaret Odası sicil vesikaşı ve Bayındırlık Bakanciı.nfvi'., hğmdan alacakları yeterlik vesikasını da ihtiva eden kapalı zarflannı MÜTKHASS1SI nda, I ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyona teslim Be.yoğlu. Bazat do Bebe yanınd edeceklerdır. Posta sokağı köşesınde. Mevmenet Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir." <13177) •• Ap>artımanı. Tel. 43353 Bir yıl sü<*ecek olan bu kursa kabul edileceklerin: Türk olması, yaşının asgarî 20 ve âzamî 30 dan yukan olmaması, askerlikle ilişiği bulunmaması, okuldan pek iyi derece ile mezun olması şarttır. tsteklilerin bir dilekçe ile agağıda yazılı belgelerini 30/9/948 günü akşamına kadar Sümerbank İplik ve Dokuma Fabrikaları Mü°ssesesi Müdürlüğünde bulundurmaları. 1 Diploma sureti, 2 Askerlik vesikası sureti. 3 Nüfus hüviyet cüzdanı sureti, 4 Muvafakatname (halen resmî veya hususi bir dairede bulunanlar için) 5 Memuriyeti tevsik belgesi (okuldan mezun olduktan sonra resmî veya hususi müesseselerde çalı§ıp ta halen boşta bulunanlar için). 6 4.50x6 ebadında 6 aded fotograf. Bu belgeleri tamamlayıp Müessesemiz Müdürlüğüne gönderenrden kabul edilenlerin pamuk eksprei olmağa ve her yerde va:ıfe görmeğe mâni herhangi bir hastalık ve bedenî ârızası bulunmadığına dair alacakları heyeti sıhhiye raporu ile kefaletnarce ve taahhüdnameyi beraber olarak göndereceklerdir. Kursa hariçten iştirak edeceklere kurs müddetince ayda 150 lira ücret verilecek ve kurs sonunda yap'.lacak imtihanında muvaffak olanlar 3659 sayılı kanun gereğince barem derecelerine göre ışletmelerimize eksper olarak tayin edilecekler ve tayin tarihlerınden itibaren 2 yıl yükümlü hizmete tâbi tutulacaklardır. Daha fazla malumat almak istiyenlerin Ankarada Sümerbank İplik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi Toptan Deposu Müdürlüğüne. îzmirde Sümerbank İplik ve Dokuma Fabrikaları Müesresesi Pamuk Satmalma Müdürlüğüne. İstanbulda Sümerbank iplik ve Dokuma Fabrikalan Müessesesi Müdürlüğü Zat İşleri Şefliğine müracaatleri bildirilir. (13675) İthalâtçı Tacirlerimize Istanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: îthalât işlerine aid muamele ve formaliteler ticaret odasına intikal etmiştir. Bu mekanizmanın daha kısa ve kolay yürüyebilmesi içm tedbırler düşünülmektedir. Bu yolda mütaleaları olan tüccarlarımızın düşüncelerini Odamıza bildirmeleri rica olunur. (14040) SATILIK fir. n j p R U T MENSUCAT MAKİNELERİ ( Çile makineleri, kazan (teshin sathı 35 M2). leesona masura makineleri, Jigger bez boya makmesi, kasar yıkama makinesi: dokuma armürleri (12 ayak). boya banyoları, kullanılmış muhtelif eb'adda buhar bonıları; ehven fiatla satılıktır. Taliblerin Kazlıçeşmede Mensucat Santral T. A. Şirketine müracaatleri. ••••i O O K I O R •••I Biga Panayırı Arazöz alınacak Zonguldak Belediye Başkanlığından: Belediyemiz itfaiye teçkilâtı için şarlnamesinde ya2ilı evsaf ve şartlar da , ' hilinde kapalı zarf usulile eksiltme suretıle Dodge ve Şevrole marka bir aded J : arazöz satın alınacaktır. . Muhammen bedeli 26.000 lira, geçici teminatı 1980 liradtr. ihalesi 1 Ekire 1948 Cuma günü saat 15 te Belediye Komisyonunda yapılacaktır. Teklifte bulunacaklar Merkez ithalâtçısınm Orijinal faturasını da ibraz etmeğe mecburdur. Bu işe girroek istiyenlerin teklif mektublarına teminat makbuzlarile 1948 yılma aid Ticaret Odası vesikalarını da ek'emeleri. Teklif mekrublaıının ihale saatinden bir saat önce Belediye Başkanhğına makbuz mukabilinde verilmesi. Postada vukubulacak gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. Arazöze aid kataloğ veya izahname varsa bunu da teklif mektubuna eklemeleri.. Buna aid şartname, Zonguldak Belediye Başkanlığında görülebilir ve istenebilir^ (13665) Muin Memduh Tayanç Cerrahpa?s Hastanesi Iç Hastatıklar Mütehassı» Saat 3,5 7 ye kadaı Bevoğlu Avrupa Pasajı karsuında No 19 Küçük Parma H dalre 1 Teleton: 42529 Bis^a Belediyesi Başkanlığından: Gök ırk karasığır ve ıslah olunmuş her cins beygir hayvanatınm menşei olarak tanınmıs yeşil Biganın sonbahar hayvanat ve emtia panayırı 19 dan 22 eylul 948 tarihine kadar 3 gün müddetle Bigada Kozluk mevkiinde kurulacaktır. Her cins damızlık, kasablık, kojum hayvanatı ve emtia alırn satımı yapüacaktır. İlgih zevatın ele geçmec bu fırsatı kaçırmamaları mentaatleri iktizasından bulunduğu ilân olunur (13852) Selçuk Belediyesindeıt: 5 Yapılacak iş: Belediye binası ikinci kısım inçaatı. Konan kıymet: 19492 lira. Geçici teminat akçesi: 1462 lira. Yukarıda gösterilen iş açık eksiltme ile yaptınlacaktır. Istekliier şartnameyi her gün Belediye Hesab Işlerinde görebilirler. İhale 16/9/948 persembe günü saat 14 te Daüni Komisyon huzurunda pılacak, isteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar geçici teminat akçelerini yatırmalan şarttır. İhaleye girebilmek için isteklilerin bu işe aid ehliyetlerini Bayındırlık Müdürlüğünden tasdik ettirmeleri çarttır. Daimî Komisyon ihaleyi yapıp yapmamaya salâhiyetlidir. İnşaat bedeli 1949 yılında tediye edilecektir. (13748) BEYAZITTA DEYREN KtRALlK D V K K A N H&len çok iyi işlemckte olan nıodern mobilyalı ve telefonlu Melek İtriyat ve Kırtasiye Madevren kivalıktır. Tel: 23461. SATILIK İMAIİTHANE İnşaat malzemesi imâl eden ve tam tesisatile elektrikle çalışan, piyasada çok tanınmıs bir imalâthane 31.000 T.L. satılmaktadır. Alâkadarlar: Saat 16.30 18 30 arasında Galatada Küçük Balıklı Han 37 No. ya müracaat etsinler. Tel: 42606 6 7 8 OLİMPOS GAZOZUN En Gümüşhane Bayındırlık Müdürlüğünden: Bayburd Orta Okulu binasının ikmal inşaatı 28/8/948 taıihinder. 10/9/948 tarihine kadar kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmışsa da 2490 sayıh kanun hükümlerine uygun olarak ilân eedildiğinden tekrar ilânına karaı verilmiştir. 1 B#>rud Orta Okulu ikmal inşaatı 10/9/948 gününde kapalı zarf usulü ile ve on beş gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme 27/9/948 pazartesi günü saat on dörtte Gümüşhane Bayındırlık binasında yapılacaktır. 4 Istekliler keşif evrakını Gümüşhane Bayındırlık Müdürlüğünde görebilirler. 5 Eksiltmeye gireceklerin yüz bin liralık bina işi yaptığına dair belgeyi ticaret odası vesikasını göstermekle beraber ihale günündnn en az üç gün evvel Gümüşhane Bayındırlık Md. ne müracaatle vesika alması lâzım ve bu iş için üç bin lira muvakkat teminat makbuzu ıbraz etmelerı lâzımdır. 6 İsteklilerin teklif mektublarını ihale günü saat on üçe kadar Bayındırlık Md. ne makbuz mukabilinde teslim etmeleri gereklidir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (13984) Göz Hekimi Nuri Fehmi Ayberk Haydarpaşa Nümune Hastanesl GÖZ MÜTEHASSISI ktanbul Belediyesi karşısında Telefon: 23212 Dış Lâstik Satışı Kayseri Tayyare Fabrikası Genel Müdürlüğünden: Fabrikamız mütedavil sermayesine müdevver kâl edilmis oto ve tayyarelere aid tahmmen 17 on yedi bin kilo dıs lâstik mevcud saıtnamesl gereğince satıga çıkarılacaktır. 1 Satıs açık arttırma ve ticari şekilde yapılacak ve bedeli de ihaleyi müteakib derhal alınacaktır. 2 İhale 18 ekim 948 pazartesi günü saat 15 te fabrikada yapılacak; lâstikler alıcıya fabrikada teslim edilecektir. 3 Istekliler ihaleden iki saat evveline kadar satılacak lâstikleri fabrikada görebilirler. 4 Gereken geçici teminat ihale günü ihaleye gimeden Snce satıs komısyonu tarafından alınacaktır. 5 Beher kilo lâstiğin muhammen bedeli 250 kurus, geçici teminatı 3187 lira 50 kuruştur. 6 Bu satışa aid şartname fabrikada Mütedavil Sermaye Saymanhğında görülebilir. 7 İsteklilerin belirli gün ve saatte fabrikada bulunmalan ilân olunur. H3845> Polis Emniyat Em«klileri Sosyal Yardım Derneğinden: Derneğimiz azalarından muhtaç ve hasta olanlara yardım olmak üzere ilâçlan Derneğimizce temin edileceğinden Bevoğlu Ağacami arkasındaki Dernek Merkezine müracaatleri ilân olunur. . O P E R A T Ö R * ^ k üstün kalitesini ifadeye devam etmcktedir. Benzerleri vardır. Markasına dikkat ediniz. Kasa satışlarinda 10 kuruş tenzilât yapılmıştır. Erbaa Belediye Başkanlığından: 1 6/9/948 tarihinde kapalı zarfla ihalesi yapüacağı ilân olunan «150» yüz elli bin lira keşif bedelli ve 8750 lira muvakkat teminatlı Erbaa ilçesi içme su şebeke ikinci kısım tesisatı işine mezkur günde talib cıkmadığmdan iş 17 gün müddetle pazarlığa bırakılmıstır. 2 Pazarlık 23/9/948 persembe günü saat 15.30 da Erbaa Beleaiye Encümeninde yapılacağından isteklilerin gerekli vesikaları ile mezkur gün ve saatte Belediyede bulunmalan veya tekliflerini bulundurmaları lüzumu ilân olunur. • (13847) Sayın Doktor ve Eczacılar» RIZA ÜNVER I Ooğum ve Kadın Hastalıklan I an H Mütehassıs) ad. I Cağaloğlu, Nuruosmaniye Cad. No. 22. Tel: 22683. D O.K T O R SATUIK ARSA Kızılay Oerneği Istanbul Temsilciliğinden : 1 Derneğim:ze aid Üsküdar Pazarbaşı Terzibaşı sokak 2/1 numarah arsa 27 Eylul 948 Pazartesi günü saat 15 te Temsilciliğimizde açık arttırma ile sahlacaktır. 2 Satıh mesahası: 897 M2. muhammen kıymeti (TL.897.) 3 Şartnamesi. Sirkeci Mimarvedad Cad. Kmlay Hanında 8 numarada görülebilir ARGATOL Basur Pomadı ve EFEKAİN Sieile pamadinin yeni partisi piyasaya verilmiştir Depoziter : Türkiye Eczacılar Deposu Golcük Deniz Fabrikaları Genel Müdürlüğünden: 1 2 levha ustası, 2 köşebend ustası, 10 yardımcı, 3 tesviyeci. 8 perçinci 2 kalafatçı, 15 tavacı ve pasacı, 16 dayamacı, 15 montajcı, 2 oksijen l^aynakçısr, 2 demirci, 5 daimî marangoz işçisi alınacaktır. 2 Askerlikle ilişiği olmıyanlardan yapılacak sınavlarda muvaifak olanlara takdir edilecek yevmiye ile çahşmak istiyenlerin her türîü masrafları kendilerine aid olmak üzere Gölcükte Genel Müdürlüge birer diİPkce ile müracaatleri. (13719"! I .KABLO FERSI Ankara ile Eümesğut arasmda döşenecek olan 29 Km; yüksek tansyon kablosu ile 5 Kra. müzik kablosunun hendeklerinin açılması, Ferşi ve eklerin yapılması işi için teklif istenilmektedir. Fazla izahat için: MARGONİ MONTAJ P.K. 1008 Ankaraya yazıiması. BÜROSU Kemal Saracoğlu Şişli Etial Hastanesi DAHİLİYE MÜTEHASSISI Ankara Cad. No. 15. Tel: 20189 Müracaat cccnler e\n.'elce yaptıkları bu gibi işlere dair malumat vermelidirler Konya Yollar 3 üncü Bölge Müdürlütünden: 1 Bölgemiz ihtiyacı için 40 aded mahruti çadır satın alınacaktır. 2 Keşif bedeli 10 bin liradır. 3 Geçici teminat 750 liradır. 4 İhale açık eksiltme usulü ile 1 ekim 943 cuma günü Konja Yolîar 3. Bölge Müdürlüğünde saat 15 de yapılacaktır. 5 İstiyenler bu işe aid sartnamevi ve bez nümunelerını Kon>a Yollar 3 üncü Bölge Müdürlüğünde her 2Ün (tatil günleıinden maada) görebihrler. Mektubla müracaatlerinde şartname kendilerine görderilebilir. 6 Ihaleye gireceklerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göte hazırlıyacakları evraklarile birlikte müracaatleri ilân olunur. Istanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu Müdürlüğünden: MÜHENDİSLERE : Teodolit Wild T2 400 dereceîi ysni olarak sahlıktır. Schpa ve gece elektrik tertibath Cağaloğlu Kızılay Cad. Pınsr Apart. kat 2." ^•B DOKTOR • OPERATÖR 1 Namzed öğrenci kaydına 20 eylul 1948 tarihinde başlanacak vç 20 ekim 1948 de son verilecektir. 2 Kayıd işleri pazartesi ve persembe günleri saat 915 arasında yapüacaktır. 3 İsteklilerin aşağıdaki belgelerle Okula bizzat müracaatleri geİngiliz HATTERSLEY markalı 2 aded 25 ayak 4 er kasa 7 mekik reklidir. çalıçır vazivette ehven fiatla acele satıhktır. a Lise bitirme ve olgunluk veya ticaret liseleri bitirmt diploÇ?kmakçılar Büyük Valide Han 2 nci kemer No. 29 Hilmi Ustaya malannın asılları «diplomalarını henüz almamış olanlar okul' İ ^ H ^ H ^ H ^ B H H saat 10 17 arası müracaat edümesi. • • • • ^ • M H H I larından getirecekleri belgelerle durumlarını açıklarlar.» b Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli iki örneği, c Aşı ve sağlık raporu, d İyi hal kâğıdı, e 4,5x6 boyunda 12 fotograf, t Askerliğini yapmıs olanlarm iki aded tasdikli terhis belges' îdare ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı lâma demirierı satın örneği, almacaktır. g Kayıd beyannamesi, «okuldan alınır.» â isteklilerin teklif bedellerinin % 7,5 ğu nısbetinde teminatları ile bir\ 15 ekim 1948 den sonraki müracaatlerin kabul olunmıyacağı ön•likte kspalı toklillennı 22/9/948 çar.;amba gunü saat 11 e kadaı İdare (13987) Muamelât Dairesı Şefi'Ğıne vermeleri. (13982) ceden bildirilir. Not: 2 ton lama demiri 16/50 Eski öğrencilerin eleme imtihanlarına 20 eylul 1948 de sözlü imtihan1 > > » 12/50 larına 30 eylul 1948 de baglanacaktır. (13987) X f » » 10/50 DİXKAT... KAÇIRILMAZ BİR FIRSAT! I Ziyaeddin Naktav I Cerrahpaşa Hastanesl I Kulak, Bıının, Bogaı (Ağız Dis> I Hastalıklan Mütehassıs) I Ankara Caddesi 15 ••i Telefon: 23197. Ev: 84161 • Tekel Genel Müdürlüğü İlânları Malıe^e Alım Subesinden: 1 1000 aded galvanizli bidon pazarhkla satın alınacaktır 2 Pazarlık, 26/10/948 salı günü saat 9,30 da Kabatas GeneJ Müdürlük Malzeme Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartname projelerı Ankara ve İzmir Basmüdürlüklerinde görülebilir ve 6 50 lira mukabilinde de mezkur şubeden alınsbilir Nüm'inesi ısi sözü geçen şubede görulecektır.) 4 İsteklilerin belnii t;ün ve sastıe Wlv liralık ^uvınme ptîrası ve kanunî vesaiki ile bırlıkte mezkur komı^yona müracaatleri ilân olunur. 5 İdare kısmen veya tamamen veya kısım kısım, ayrı ayrı ialiblere ihalede serbesttir. (13862) Istanbul Sular Idaresinden: Dr. M. OSMAN SAKA ve OahiH Ha<=1a!ıklan Mütehassıs) rürbe, Istanbul Belediye Karşısı Sınanağa daireleri No. 19 Telefon: 23565
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog