Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURITET 15 Evîul 1948 Suad Hayri Ürgüblü dün müdafaasmı yaptı Baştarafı 1 inct snfiifede Kibrit İsJetrr.esi müdurü Tevfik Taşç:oğlu ezcümle dedi ki: t Beni sokak^an alarak bu bin baŞUM geümmemişlerdir. On yıllık teerüvsn vardı. Işbarına geçtiğim laman, çartlar çok gayrimüsaiddi. Buna rağaen, büyük devletlerden Amerika, hattâ îngilterenin kibrit sıkıntısı çekmeiine raşrpen biz b'i sıkıntıyı asgarî hadde indirmek ç£r»~üü bulduk. Yerll kere3telerden ıhlamunı, kızıl s*acı ve soğudü tecrube ederek. kavak tomruğunda karar kıdlık ve muvaffak olduk. Vıcdsn " e akli selum fsaliyetimize rehber ettık. KıİLÜ hazırlamaya liizuao Bir Btılgar kadınınm dili Baştaraf\ 1 inci sahıjeds çınlmak tehlıkesLne marıu kalmışüm, Bereket, bıraz çevik davranarsk ellerinden kurtulup kaçtıın. Bu hâdiseyi Şumnu kasabasmdaki b a a dostlanma anlatmıştım. Onlar da başkalarına anlatınca ba|larma büyük felâketler geldi. Daha sonralan Rus yuksek Enakamları köy ve kasabalarda Rus subay ve erlerınm Bulgar evlerinde mecburî misafir edümeleri hususunda bir emir çıkardı. Bu emir mucibince her evde 12 Rus s'.ıbayı nüsafır ediliyor ve tam bir misafır muamclesi gösterüerek ağırlanıyordu. Ruslar, ev sahıblerinden gorduklerı bu misaiırperveriiğe karşı, evin eıkeğinin elierini bağladıktan *onra onun gözlerı önünde karısına ve kızına tecavüz edijorlsrdı. Muteakıb günde evin erkeği ümarhaneyi boylarken, karısı da hastaneje gidıyordu. Bu kabil hâdıseler, Bulgaristanın her köşesinde tekerıür etraekte idi. Rus subaylan, ebeveyrJerinin gözlcri önünde çocuklara, henüz gelişrneğe baslamıs kızlara karşı aynı jekılde muamele • etmekte ıdiler. Hiç bir ferd, bu yapüanlara karşı ses çıkaramazdı... Ben de bizzat 1344 senesınde; kocamjn te\kif edıimesinden bir saat kadaı önce komünistler tarafından tevkif olundum. Kocamı sokakta tevkif etnkleri için benım haberim yoktur. Kendisine, Dımitri G'.sncalof ile beraber karakolda rasladım. Sonra bir kolayını bularak polisin eünden kaç+ım ve kocamın yakm arkadaşlarına kej'fiyetı bildirdün. Beni sonra, polisler »ekrar yakaladılar. Te\kifimde bana bilmediğim hadiseleı baıkkında müteaddid sualler soruyorlar, bunlara cevab vermediğımi görünce de dayak ahyorlardı. Atilan dayaklara tahsmmül edemeyıp bayıhyordum. Bunun daba başlangıc oldu^unu söylüyorlardl. Polis karakolunda bir hücrede 10 gün kaldım. Bize sğza konulmıyacak kadar kuru ve siyah pkmekler veriyorlardı, bunlann ancak üçte birini yiyebiliyorduk. Bu da ancak, bizi ölmiyecek kadar tok tutuyordu. Bazan dayanamıyarak ekmekten şikâyet edersek ertesl günü daha fena bir ekroek veriyorlar ve: ile Buigaristan cehsnnemi î ÇEŞIDLI ERZÂK ÂLINACAK Sümerbaıtk İslanbal Satınalma Müdüıiöğünden'. ATİHA bazı ışlerimde aleyblmde, bazılaruıda Bankamız ipllk ve dokuma fabrikaları lşletmeleri için çeşidli lehimde, 3 kişi her işt« lehimde rey erzak almacaktır. Müiredatı takriben 90 ton pirinç, 33 ton bulgur. vcrıyor. Ne kadar manidardır ki, hüxi43 ton nohud, 107 ton kuru fasulye, 21 ton yeşıl mercimek, 1 ton 18 Eylul Cumartesi saat ! 7 de FENERBAHÇE APOLLON| yeH^n ve şahsiyetleri çok iyi tanuımif kırmızı mercimek ve 1 ton kadar börülcedir. ve komityonun yarıdan fszlasını teçkil 19 Eylul Pazar saat 17 de BEŞÎKTAS . APOLLON Evsaf şartnameleri ile idarî şartname Ankarada Genel Müdüreden 24 zat bu sjtemlerle ve bu çekil lüğümüz Satınalma Müdürlüğünde. îzmirde Sümerbank Ege Mın21 Eylul Salı saat 17 de VEFA APOLLON çahşmalarja aleyhimde tanzim edilen takası Satırialma Müdürlüğünde, Samsun, Trabzon, Maraş ve Ankar«ıl»çacaklsrdır. kararı unzadan istinkâf ediyorlar.» takya ticaret odalarmda ve Müdürlüğümüzde görülebilir. Bu maçlar için flatlar: 3 Suad Hayri, bu 24 milletvekilinin Istekliler her kaleme a y n ayn igtirak edebilirler. Teklıflerin isimlerini okudu. Bunlar araaında HamNumarah yerler 3 Lira 30 eylul 948 perşembe aksamına kadar zariların üzerinde «errak» duilab. Suphi Tannöver, Generai Kâzım işareti yazılı olarak Galatada Bankalar cddesinde kâln Sümerbank Kapalı tribün 1.5 Lira Ozalp, Mareşal Fevzi Çakmak, Ali Rıza binas.mın ikinci katındaki Müdürlügümüze verilmesi. Türei, Hüseyın Cahid Yalçıa, Refık Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (13646> Duhuliye 75 kuru; Koraltan. Faik Oztrak, Saiur KurutluKlüplerinlz taraftndan tesb!+ edilmiştir. oğlu, Hazım Bocza ve Hasan Dinçer Biletler Persembe sabahından itibaren routad yerlerde ss+ışa çıkarılacak*"' vardı. Ekrem Oran hakkında g 1 Işîetmemizin Iğneada bölgssinin İğneada, Ayapavlos ve Saka M Eski Bakan, bu kararın Meclıs umuTe^hk Taşçı fabrika için devletin hil istil yerlerinde mevcud 9,703 metreküp karaağaç, 636,560 metrekür mi heyetindekı müzakeresirti anlatırker kuruşa saHıgı parafini Amerikadan dışbudak tomruğu. bes parti halinde 4/9/948 tarıhınden itibaren on beg raportor Ekrem Orandan, «feyizli gencjahsî dostluklarmdaa istüade ile gün raüddetle açık arttırma suretile satışa konmuştur. lık çağının en müsmir seneierini poli? kuruşa FÜ Istanbul temin eylemek sure 2 Acık arttırma 20/9/948 pazartesi günü saat 10 da îgletme Mütile âevlete * > 0 O bin lira menîaat sağla romanları okumakla beyhude geçirdiği, durlüğü binasmda toplanacak komisyon önünde yapılacaktır. hern ıfade tarzından, hem muferliş rad;ğıra. hazır çople C2 bin *andık kıbn 3 Beher metreküpün tahminî bedeli 40 liradır. Her parti için %7,5 İTialâtını yerli kererte ile 61,500 sandı porunu aynen kopya ederek, mesaisi Fakültemiı Felsefe, Türkîslâm Ssna+1 ve Klâs'k Arkeoloji Körsülehesabile geçıci tenainat alınır. j a çLkardığıru kaydetti. Formahte bain imış gıbı yazmafiadan belli olan bu rine birer asistan ahnaeaktır. îmtthanlar 8/10/1S48 günü yppılacaktır. Is4 Bu işe aid şartname Ankara Orman Genel Müdürlüğü, Merke? mından eksikliği varsa, suiniyetin* bay« dıye bahsetli ve onun büâhare teklilerin Dekanlığa başvurmaları. (13964) îşletme Müdurlüğü, İstanbııl Orman Basmühendislıği. Vize, Kırklarelı hsHÜedıltr.iyeTek beraetine karar veril baska bir roeseleden dolayı gene Mecİşletme Müdürlüklerile İğneada Orman Böîge Şefliğinde görülebil'r. cesirj is+edi. tiste «Suad Hayriyi Yüce Divana ver5 l^teklilerin belli gün va saatte müspit evrak ve ilk teminatlarile Eundan sonra Kemal Süleyman Va dik de ne oldu?> demesini bilhassa bekomi^ona müraraatleri. (13260) r.ere soz verildi. Kahve yolsuzluğu işın lirtü. Mi»:tan Muhammen bedeli tlk terüinatı de Zeki Çalıkm çektıği telgrafın euıeSuad Hayrinin bir mektubu Cinsl acied * Lira kr. Lira kr. tini ibraz eden Vaner, Kemal Hakgudı Yüce Dıvan huzunondaki şehadet ve ria diinku duruşraada kendisine yap ifadeîeri tekçr teker e'e alan Suad Serbest pi"asa ekmçği 40000 14200 00 1065 00 Xi.ii tarizi reddetti. Kayri, hayatını da anlattı. Babası rahÜniversitemiz Yatı Yurdunun 31/12/948 tarıhine kadar ihHyaa olan Suad Hayri Ürgublünün savtıaması metli Hayri Efendinın kendisine verdive açık eksiltmesine istekü çıkınıyan yuk^nda cins, miktar ve rnuham1 FEkultemize 1948'49 yılı için venl ö&rencl almaraktır. lkfeklî oian men bedeli ile ilk teminatı yazılı ekmek pazarlıkla satın aîınacaitiır. PaSıra Suad Hayri Üreublüye gelmışt ğı nasihatlerı ve kendisini yetiştiren lann 15 Ey'ul 1948 ile 30 Ekfan 1948 taıfltlerl arasmda Fakülte İdaresine baş54 sahifs tutan savunmasına şöyle baş hocaları, maiyetlerinde çahştığı bukukzarlıgı 24 eylul 1948 cuma günü saat 11 de Üniversitemizde yapılacaktır. vurmalan. lad'çulsn bu munaEebetle rikreden eski İsteklilcrin belli gün ve saatte 948 ticaret odası vesikası ve teminat 2 Kayıdlarmm yenilenmesi gereken eski Bğrencilerin de aynı günlerde makbuzları ile hazu bulunmaları. Fazla malumat icin komisyona mura. 7 aydanberi huzuru adaleüjüzda Bakan, 1939 yılı mart ayı başmda y^z1 İdareye muracaaflerl. yiın. İki yıldan faıla ha «tz ithaın v dığı bir mektubla siyasi hayata girişme caat. (13830) S 1947/48 d=rs jnh Ekim dötiemi sınavlannuı da 18/27 Ekim 1948 taSsnadlar altında, mudafaa hakkı zede intikal etti ve bu mektubdan bazı fıkrarftleri arasmda yapılacaSı iîgilıleTe llân olunur. . lenmi* bir vatandaj sıfatile. derin ısU lar okudu. Bu fckraJar nrasında, bu varaMars rağifien, yegâne kuvvetim olan tanda ergeç tam serbesti ile halkın dieabır ve vicdan huzuruna dayan&rak lediği kimselere oy vereceği bir intihaS ATILIK fcugünümü bekledım. Adaletin «erefii bm olacağı, müstakil t r k a disiplminPaşabahcede îskele ysnında srhil ile asfalt arası 2973 metre murabba, teeellisine inanarak yaşadım. Çektiğun den uzak kaJarak sırf vatan endişesile sahile c«hp»si 52 metre, 100 den fazla yetişkin meyva sğaçlarile bir maüzüntülere rağmen kaderin lutfuna bu tenkidler yapacak, fikir yürütecpk suıa tath suyu: İH kuyusu ve blr çaü altmda mü'takü kapılarila altışar Bankamız ihtiyacı için 1713 aded muh^elif elektrik sayecı »siın alijandan rmıteşekkirim. Hayatımın şere; finebislara ihtiyac bulundugunu, herodalı üç ev bulunan araa gatılıktır. Sahil, tamamen bahçedir. Evler, *%nacaktir. hesablnı veriyorum. Bu nasibi bulamı kesin liyskatsiz ve iltimaslı «datmlan is falt fizerindedir ve bo» tfslim edilecektir. İkiyp dahi ayrıUrak sahlabiTahblerin tekliflerini kapalı sarfla en şeç 21/9/948 tarihine kadaı yarek. sJmlarında, milletin vurduğu a. başında görmekle müteesFİr olduğu, iş lir. Görmek icm 14 numaraya, gbrüşmek için 912 arası 82127 ye teleBankamız holünc'pki teklif kutusuna atmaİBrı. ğır damga ile yaşayan bedbahtlardaD başındakilerin, ekseriya işin maddî cepfonla roüracaat. Müfredat listesi ve gartname her gün satm alma servısinden lemin « Sizin gibi köpeklere bu kadar) olmamak, çok mutlu bir telihtir.» hesini düşünduklerine dair cümleleı edilebilir. bile fazla» diyorlardı. Suad Hayriyi üz*n bir hâdise vardı. Banka ihalevi kısmen veya tam^men yapıp yspmamakta Esascn ancak sorgulanmızda bize Suad Hayri Ürgüblü, müdafaasma bu Bakanlık xamanı isimlerimizle hitab ediyorlardı; diğer suretle girdikten sonra Istifasını müteUrgı'iblü, Tekel işlerinin hükumet dedi Bir adedi Tutan akıb Bakanlığa vekâlet eden zatın du faaliyetlerinde ve hükumetin iktisadî zamanlarda ise daimi küfurlere ınuha Zşyanın cinsi rumunu şoyle tenkid etti: sivasetinde iktisab ettiği mühim rolü tab oluyorduk. Bizi buradan tecrjd 30 140 Türk lirası 4200 TL < Jlimdeki millet emancttni de\re anlattı. 1939 d« 8.5 milyon lira masrafa kamplarına götürdüler. Kış olmasına Peykesi ile birlikte öğrenci 70 20 » » 1400 » oeceğim r a t benimle ternastan kaçına karşı 50 milyon lirs alırken, 1944 te 17 rağmen sobasız ve pencerelprinde caro Fesim sehpası 6 135 , „ 810 » rak, o gun acele İstarıbula tahkıkata milyon lira masrafa karşı 185 milyon li bulunmıyan bir koğuşa tıkıldık. Bu Kara tahta Dakt'lo masası 3 2P0 » » 870 » gonderılmiFÜ. kamplarda elimizi yıkatnak için bile en ra varidat temin edildiğini belirterek, Memur masası 5 240 » » 1200 » htanbulda çok kısa bir tetkik müdzamanmda bu idarenin iîosterdiği ufak bir tertıbat yokhı. Size birar tuhaf Kutüphane etajîri ysnı 33 » » 14 512 » deti içind« yspüon iş, kahvg tahkıkat inkışafı uzunu2Bdıya izah etti. gelır amma inanınız ki ancak domuzlaKütüphane traversı 4R0 » 374 40 T1. 78 \Mzifesini verdıfi mülettı*lerin gorçvlemevcud muhtelif mal?eme açık «rttırma İle 22 Dunışmaya 10 dakika ara verildi. nn yıkandıklîrı sularda yikanabiliyor Kütüpbane rafı 11.80 y> 91 1073 80 Tl. rıce hemcn son vermek ve İP ve 17 çu Bundan sonra Suad Hayri, dinleyicilerle duk. Hsr günü binbir eza ve ccfa ile eyhil çsrşamba sünü saat 15 He Müesseser"izin Bevkozdaki nıerkebat 1946 tarıhli bütün gaz«ielerde çıkan zinde patılacaktır. Malzempnin cinsi, miktarı ve sair malumatı tıklım tıklım dolu olan sslonda tekrar geçen bu kampta tam 3 ay kaldıktan Toplam 104R0 .20 Tl. yaralayıcı beyanatta bııhınmak olmujmüş'ir şartname Sirkecide KöpıHilü Handa 3 Nn. lu Büronıuzdan Bonra tahliye edildim. Fakat gece peşi<;avunmasına devam etti; sozlerinin so1 Güzel Sanatlar Akademisi icin jrukanda cinsi, miktarı, N>herimn tur » ve Bahçekapı Mağazamızdan tedariki mümkOndür. tni bırakmıyorlar ve ellerine g»cen en nunda dedi ki: keşif bedpli yazılmış bulunan 10460.20 lirahk eşya, kapalı zarf usulü ile M'Jİ»tHş haVkında fahkikat Cumartesi ve pazardan maadîi her gün saat 1012 ve 141? ara€ Vıcdan huzuru lçindeyün. Şayed ufak fırsatta dahi bana eza vermek+en talebi kalmıyorlardı. DızkapBgımdan sl„ •„ . .. * ^ sshlaeak malzeme Fabrilamızda görülebilir. (J3480) geri bende suç işliyecek bir müerim vayfı ve Eskı Bakaıı, bu hareketi siyasî ahlâ2 Bu işe aid resım, şartname ve sair evrak, bedelsiz olarak Akademi dığım bir yara doiavısıîe tam. sekiz sy ksbiliyeti görüvorsanız en eğır cezavı ka, d;nı pîrtj ve a>rı kabine k Müdürlüğünden ahnabilir. tedavi altmda kaldım. Bulün gdsterilen ınzunsm etıriş bultınan bix se acımadan veriniz. Masum isem hakkımı 3 Eksütme, 21 eylul 1948 tarihine rastlıyan sah günü eaat on beşte ihtıınama rağmen sol bacağımda bunun ;dhalef tecellıtıne uyzun bulraadı ve alayım ve btnlerce yjdır her kudretin, Cağaloğlunda Yuksek Okullar Saymanhğında yapılacaktır. Bunun için, r daimî emaresi kaldı her fant az^metin fe\kında yasıyan a.'Jıa uı e. dıkkaüı ve kibar davranılteklif mektublsrımn tesbit edilen tşnhte ve nıhayet saat 14 e kadar makrr.ası aerekügme işaıet ptti. Urgüblu. dalet için söylenen 1â*inc« SÖÎ, benim Tecerrüd kamolarının yannda ka bvz mukabilınde Yük^ek Okullar Saymanlığında toplanacak komisyona '.oltı beyetı bsşkam Faık Oktenin kar de son scrutndür Fiat jüstitus rust dmlar için mecburî i§ kampları vsrdı. teslimi lâzımdır. Aılelennın yanından zorla alınan kar.a komısyon huzurunda verdigi izah Corlum. 4 Bu işlerin geçici teminatı 784.52, kat'î teminatı da 1569 04 Türk Adalet muzaffer olsun. ifterse dünya dınlar ve kızlar burada en ağır işlprde liras:dır. uıdakı tpzadları, karma konusj'onun ücretsiz olarak çalıştınhyordu. Ingiliz j ialJtiarına ısbnaden teker teker belirt yıkılsın.> 5 Eksiltmeye iştirak edeceklprin 1948 yılı ticaret odası kâğıdı ile Ekim dönemi imtihanlarma girecek bütün öğrenciîprin 22/9/948 akşasavunrrası, tam 3 snst 10 ve Amerikan elçiliklerine bir defacık bir marangoz atölyesıne sahib bulunduklarını f Aynı tezadlara, Yüc* Divandaki ifatevsik eylemeleri ve bu mına kadar Fakülte Kalerr.ine müracaat etrneleri lâzımdır. d?kika sürdü Başkan Halil Ozyöriik, olsun girmeğe teşebbüs etmenin cezası, işlere benzer asgarî on bin lirahk bir tahhüd işini muvaffakıyetle yapmış de^eıuıde de duştuğünü kaydederek: Bundan sonra yapılaoak nr'iracaatleri kabul edilmiyecektir. (139R3) t Buıun bunlâi", tahkikatm ne dere daba 8 sanığm yaalı müdafaası oldu doğrudan doğruya temeıküz karaplan olduklarına dair belgpyi komisyona ibraz etmeleri lâzımdır. (13372) cese kaoar kanuasuz, ne kadar sıim ğıımı bildirdi. Duruşmay» yann sabah idi. Çocuklar ise cebren ebeveynlerınmettedarık ve maksadla yapıldığııu is da edfleo«VHr. den alınarak koraünist ıslahhanelerine p^t etmiştır. Böy]» bir emri kimden.. ne sevkcdıliyordu. Bir doktor istatistiğine 1 MÜPssesemiz damızhkları için 150 yüz elli ton 948 yılı mahsulü yulaf ır.ak&cdia a'ıdığını ve bu hizmete b ^ Nerat vapuru, bu Hçfa da gore bu ıslahhanelerde bulunan çocukkapalı zsrf usulüe eksiltmeye konuîmuştur. goıılu Je neâ«n bağlandığuu araştırmaların yuzde altrmşı verem; yuzde otuzu 2 Eksiltme S0 eylul 948 pprççmbe günü saat 13 de F?kişehir Vetçrjner karaya ohırdu ğt teneziul edecek yaratıiışta değilım. Alarv* Cnlerirdcn geçetken î nuraa'alı vereme mustaid: ancak yiizde onu sağMüdürlüğünde Çıfteler Aygır Deposu Satınalma Komisyonunda ydBoyle bir ernri yapan, kendisini teşhir «mbarıııda vangın çıkan Neca* ^rti^' P* iamdır. Bu vaziyet memlckette haklı opilacaktır. vnDarı Idaresınden vertlen malümata gor«. ed;yor. Boyle bir emri vereni de, nlalarak bir endişe uyandırdı. Genclik i 3 Yulafm muhammen becl^li yrrm! b?ş bin bpş yüz lira ol'tp U l > temin: da. kendıme miLhata'b sayrrağa lâyık bu de*a da Fethlye örüerinde karaya oturİSTANBUL DEPOSU DİREKTÖRLÜĞÜNDEN: natı bin dfkuz yüz on iki lira elli kuruşhır. mahvoluyordu... ırushır. Gemınin ambarlaıma su dolrotiştur. gonnçm. Boyle biri vaı?a tarih <?na, ı»sVangın d? h»ruz sonmemiştir. 4 Nakid ve tahvıl olarak yerilecek teminatlar Eskisehir Malsandığma 1 Depomuzda buiunan nümune ve çartnamesine göre 100 000 aded Ruslar, tnekteblerde dua eünek âd«üiller boyunca yeterek derinlikte dammakbuz mukabüinHe yatırılacaktır. kinin ampul kuhısunun açık eksütme suretile muvakkat ihalesi 20'9'948 tinj de kaldırmışlardı. Ha+tâ bir mek ga. ^urmas^^ı pek ijH bilirı dedi ve çu 5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanundakl şartları halz elması MEVLÎD tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 te Depomuzda yapılacaktır. tebde muallün, talebelcrini önce Allasuali ılâve etti: lâzımdır. 2 İstekliler nümune ve çartnamemizl hergün mesai saatleri dahlAüe büyuğıımuz, eşim ve babamız ha dua ettirmiş; sonra bir pcrdeyi aça• Bu ağır lıatanm vesikalanıu aca6 Bu işe aid şartname Eskisehir Veterinpr Müdürlüğünde ve Mahmulinde Yenıpostane karşısı Mimarvedad Caddı=si Kızılay Hanında kâin Derak boş bir masa göstermistır. Daha mutekaıd Tekel Bajmüdürlerinden ba Basb^kan vardımcısuun. Meclisin diye Çifteler Aygır Deposu Müdürlüğünde görülebilir. po Müdürlüğünde görebilirler. sonra duayı Stalin ile Georgi DimitMEHMED ZEKİ GÜBSAL'm 121194S celsesind« sovledigi «bizdeki 7 îsfeklılerin teklif mektublarını belirli günde saat 14 s kadat vasika» roffn ettirip; perdeyi açmıs ve üze 3 Dcrneğimiz arttırma ve eksiltme kanununa tlbl olmayıp ihaleyi öldmünun kırkıncı gününe tesadiii eden tsTtiş sistîtni, sekil vç mana bakımrnİprile birlikte Eskişehir Veteriner Müdürlüğünde teşekkül eden koyapıp yapmamaktî serbef+tir. â?n çok bonıktijr» cümlesindç bulmak 1^9948 perşembe günü öğle namazjn rinde süt, pasta, çikolata ve bisküi tam'syona vprmeleri lâzımdır. n sonra Teşvıkive cBOiiinde Mevlid o bakları bulunan bir rnasayı ortaya çı trıimkun mi'.dur?» S Fostadaki gecikm^lpr ksbul edilmez. n390S> kartarak: Suad Hayri. bu sırada. savcı fcasmua kurhırulacağındaB akraba ve dostlarile : € Allaha değil. Stslin ile Dimitrofa v rine bakarak. bu müi°*tiş hakJsırda arru edenlerin teşrifleri rica olunur. tahkıkat açılması icab et^sînl kayde+ti. Esi: Mihri Gürsal dua edın; onlar size, bütün istedikleriSuad Hayri. beşl?r kr*nisyon'imui Çoeuklan: Kuriye Pakşov, Meli'n njzi veriı» diye telkinlerde bulunmuştâJikikafına şidde+le itiraz ederek: Gürsal, Hatice Gürsal, Omer Gür tur. « Soacü. uınumî l»:yst hurorunda Bu arada Amerikan Kızılhaeı tarafınsal ve damadı: Mahmud Paksoy knuuşurken. kendisini. +aM3in'ln nvid=>n Bulgar çoeuklan için gönderilsn *** 1) Ünıver?itı=mizç bağlı tnşaat, Mimarlık. Makine, Elektrik fettisler raporunun tesirine ksp+ınıış v= Ha<=rrcıb*şı Kabaili zade merhutn Ha gıda maddelerinin Euslar tarafından lerinde öğrenci adayı yazılma işlerine 15 ej'lul 1943 çarşamba günü başlampvud Şevmlç marka otomobU tâdüeıı çift tabutlu ır.üdaJaaından bir +«k kelime bile bah :ı Ali Efendinin ortanca kerimesi abndığuu ilâve etnıeden geçemlyeceBrsb3?ı haline getirilocckfir. Muhammen bedel 3250 lira. geçici nacak ve 13 ekim 1948 çarşamba günü saat 17 de son verilerektir. eenaze gç ssdiLmeaüştir» dedi. NECİBE OBA'nın 2) Öğrenci adaylan, lâzımgelen ÖĞKEKCİ ADAYI FÎŞLERİNÎ dnî teminat 244 liradır. Aç'k eksiltme 24/9/948 cuma. günü sast 15 de BeleUrgublu. btı rapor karsısmda kendi iihup.a 17 eylul 948 cuma günü Sarıispr Kocamuı ikinci tevkifi 1946 senesine d'jrmak i'zere birer düekçe ile Rektörlüğe başvurmalıdırlar. (Hazır ve ba diye Encümeninde yapıiacağı ilân olunur. • 13747) Eİne savunma imkânı verılmesi için arr.iir.de öğle namazınt mütaakıb Mev isabet eder. O sıralarda imha siyaseti sılmış dilekçeler Eektörlükten almmalıdır.) Buyük Mdl»t Meclisi Başkînlıgına ve lid okutturulacaktır. Merhumu se^'en başlamışü. Hk partide 150 kişi ortadan 3) Öğrenci adaylarmın Üniversiteye teslirn edecekleri belgeltr 5unTekel Bakanlışına yapüğı muracaatlerin öldürdükleri lardır: akraba ve dostlarının ve dinlemesini kayboldu. Komünistler, netıcesız kaliıgıru gorteren deliller ibahyorlardı. rzu buyuran dindaşlariTnızın teşrifleri adamların eşyalarını dahi a) Lise olgtmluk diploması veya buna eşitlifi liselerince ta?dik raz etti. Karma komısyon tarafından Bütün bunlan gözönünde tutarak firar Nîahallesi Sokagı Kapı No Cinsi Kıymeti Sahibi Hıssesi edilmiş belgelerin asılları ve olgunlıdç irntıhanları notları. ica olunur. yapılan tahkıkat v e isticvabların ksnuçarelerini aramağa bajladık. Kocamın L. K. b) Lise bitirme diploması veya buna eşitliği h'selennce tasdik eKardeçleri: Zehra ve Zi?an na. adalet olçüierine, bı+araflık icablaîçerenköy arkadaşlarından albay Mihalekeff'in Tariki 21 Arsa 776 00 Anavi 6/40 dilmiş belgeîerin asıllan ve lise bitirme imtihan notlan. Cocııkları: Fs1rr(»ftin. İnsyet. rına asla uygun olmadığım, zabıflardan hava kuvvetlerile gıkı münasebetleri Bostancı Not: Yukarıda adı gecen olgunluk notlarile lise bitirme diplomasma Mahdumlan mısailer alarak ıleri sürdü ve bu bahsi olduğunu biliyorduk. Radyolardan da esas olan notlarm Rektörlüğe zamanmda ulaştırılmasmm teKollektif Ş. Kayıb aramyor şoyle fcitırdi: Bulgaristandan kaçan mültecilere Türk mini öğrencilere aiddir. Bu maksadla öğrenciler, mezun oldukGslata Maîiyc Şube'ine >ssan. verc's'nden bnrcıı olan 40 339 Hrayı öd«?13 yasında bvluı • Karma komisyon rapor'o'ii. müları liselere birer dilekçe ile başvuracaklar ve lise bitirms rrJyen Aravi Mahdıım'?rı Kollekfif Şirketınin yukarıda yazıiı sr=smn lerin iyi muanırle cttiklerinı ögre glum fertiı rapoıunu aynen kopya etmek'e diplomasma esas olan notlarla olgunluk notlarmı bu dilekçe ihalesi 28/8/1948 cumarte?i ?ast 11.30 da ve kat'î ihalesi de 20/9/1948 pamiştik. Nihayet bir gün, Mihalekeff'in FERHAD kalmanuş, fena bir tesadufün pseri olalerin altlarına yardırtıp tasdikli olarak Rektörlüğe yollatacak 7srtesi saat 14 te vapılacağrndan tah'b olanlann pey akçelerini havi rnakbua firar işim organize ettiğini, hattl kıziru lak tef numaralarmı bıle doğ»ud3n doâYENER lardır. lsrla Ksdıköy Kazası îdare Heyetine müracaatleri ilân olunur bile beraber götürecek kadar wür"ya ,T!iıfei? raporiarından Bİırns, ken î ağustos 948 günü said şeraitte Türkiyeye kaçablleceğimie) Kımlik cürdanı veya tasdilcli suretl. (Yabancı devlet uyruğunda di raporuna koymuçhır > kenderundan ayrıolanlar için oturma tezkeresi sureti). z\ anladık. Burgazdan bineceğimiz yo!Aleyhfeki kararı jınza etmıvpoîer rak bufune kadar d) Oturduğu yeri gösteren belge (7i?e olgunluk fratirtsnTm verdikcu uçağındaki personel, sadece sah+p Kaıma komisyonda, isticvab ksnşık :eltnemiştir Gbrenten sonra iki yü geçmiş öğrenciler aynca iyi hal belgesi getibir mukaveroet oyunu oynayacaklardı. lığına. çngunluk yofcîuguna. her ıstıyerin insaniyet namırecektir.) Uçağa bindik: fakat aksi bir tesadüf Seyahat sebpbile, yerJ ev açacak bir aile içirs Te?viki=,'e Ihlamur c nin her an kahve icmek üzere vazifeâi3 asağıdaki adresıe) Etrafı icin tehlikeli ve bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağhk d içprHnde yeni möblf»si satılık olarak, kaloriferli, üç odalı: feveseri olarak Bulgar Havaynlları Umuırı ni terkenisıne ışart;+ e+tikten sonra 5')raporu, kalâde konforlu bir apartıman dair'îsl devren kiraya verilecektir. müdürii ve koyu bir komünist olan ed Hayri Urgüblü komisven karariEin l'jnur f) Aşı kâğıdı, Her ?ün 80316 ya telefon edilmesi. Boris Gancff de bizimle avnı uça|a tnshiye+ini şöyl« tahiil etti: g> 12 sded 3x4 boyutünde fotograJ, Yahya Yenet Gaze'ekr Bavıi bindi. Havalandık. 15 dakika Bonra al« 45 kışiden 14 4 kişi 4) Öğrenci adayı yazüma i«i 1. maddede yszılı süre içtade saat 912 ve Iskendernn bay Mıhalekeff e) çantasından tabanrasını çıkardı ve iç cebine koyarak maki 1416 arasında yapılır. 5) Daha fazîa bilgi edinmek isHyenJerin Üniversitedeki kayıd bürone dairesîne git+1. Onu muteakıb DiC13647) mitri Glançaloff da aynı harekette bu suna başvurtnaları. e a> Bayındırlık Su tşîerl 1 fnri Şijbfl Mudüıluğü bö!gç=ındç Susurluk lundu. Bu «rada ilk kurşunun makine dere«3 sag seddesi üzen'nde yapılacak mahmuz injaaH igioe « d kesif bedairesinden yolculann üzerlne doğri] deli 378*5 lira olup kapalı zarf lle eksiltmeye konmugtur. sıkıldığuıı farkettik, Hattâ. ük iki kirrIlân tRrıhırden geçerh nîmak üzere Daımi Komisyon kararile toptan şun yolculardan Petkoffun başmın heb) Buna aid dosya Su îşleri Müdürlüğünde tetkik ediîebilır. ve sakatat fıaüarı kaldırılmıştır Keyfivet ügiüîere ve sayın men yaniHdan geçti. Bumı bir kag el c) 22/9/948 günü saat H de Su tşleri Müdürlüğünde toplansrak pkhalka ıl^n olunur. (139971 siltme komisyonu tarafından ihalosi yapılacaktır. silâh d^ha talîib etH .. Nihayet, büyük d) Muvakkat teminatı 2838 lira 37 kurugtur. bir soğukkan'ılıkla tayyarenhı idaresinl e) Tpklif mektublannuı mezkiir saatten bir saat evveîine kadar koele alan Mihalakeff, uçağa istediği irtiErg?nî Di rnisyon bagkanhgma verilmesi şarttır. M" 153» fa ve ijtikameti vererek bid Yeji'kS ?ahra +ipl jeet» ? Koy En?t.itösO icin bir nded yeni veya az kuUanılmıç îlınv;îTi Ahi^t ilçesınde inşa edılmekte olan Bolge üygulams okulu nun geri kalan 15S27 lira 3 knnıs keşif bedpllı ın;aatınm ihalesi 23/9''943 ye getirdi. Hayaümi2i kendisini» rnedSatmak isteyçniçrin y b m ı n m d î î , hancf tsrihte sldıkîarım, per:pmbe sunü saat 10 da İl Daimi Komisyonuncs yapılmak üzere açık yunuT. Hâdisenin böyle kanb bir ms şimdiye kadar tamir görüp görmediğı. buei'inkü durumunu yazarak en son eks'.ltmeve konuürustıır. Gsçıci temın3tı 1187 lira 25 kurus olan bu is<? aid hiyet BİrniîSinda Boris Ganeffin mev kaca satmak fftediklerini 30 eylule kadar Dicle Köy EnstitüsO keşif. proje çartname ve diğer evrak Daimî Komisyon kaleminde eorıile cudiyetinin amil olduğu kanaatinde üğüne bildirmeleri ilân (13105) bilir yim...» Isteklilprin geçici güvenîik ?kcpnni yahrdıSına dair makbuzîa bu işin Madam Herta'nın 8İm?nca olarsk \Bteknık onemını iyi bir surettp ^asardg'nı ve en az 10 bin lirahk hır v a p pılan sorgijsundan sonra dosyads w c vıjin^ muvaffakıyetle vaptışım ısbat eder vesıka ıîe Bavınduhk Müdürlü cud evi'^kın okiınmasina geçilmiş ve 1 YüVsek tazjikli ve pompa ile roiieehheî faSrlVü mamiılah blr gune jDtracsat ederek ihajç gününden en az üç gün evvel bu i*p aıH yeter muhakpme, şahidlerin dinlenUmcEİnç lık beleesmi abnaları ve ihale komisyonuna ibraz eylemeleri lâzımdır. KW ksr«r vererek durusmayı önümüzdeki yangın ve rolamn srazözü İle bir aded jeep »faiye otomobili »1.m9Caktır HîKirıIemeye kaian öğrenciîprin l f i / K / l ^ P ppr2 Satıcıların fiat miiHdet ve çvaf hakkmdaki k»sin tekliflarinin embe günü saat 10 da beheınehal Akademide bulıuımalan luzymu ilân lıvet ılân olunur. (1566g, Ssrjamba gânüne talık e*mİ5+ir. 1943 taribin.de Eîlediys Baskaalıgında bulundurulmaa Iâaeâır. 413I6S) olunur, tl3BB4") ŞAMPÎYOHU APOLLON I Futbol MaçSarı Tertib Koniltesinden: I INÖNÜ STADINDA: | Devlet Orman İşlefmesi Demirköy Müdüriöğünden: stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesî Dekanlığmdan: Teknik Üniverslîe Satınalma Komisyonundan; Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine öğrenci ahnacak Elektrik sayacı satm almacaktır Etibank İs!anbu! Şnfceslnden: Güzd Sanaîlar Akaderr.isi Mlîdürlüğünden: MALZEME SATIŞI Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden: İstanbul Ünîversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığmdan: 100.000 aded KUTU YAPTIRIUCAKTIR Mahmudiye Gifleler Aygır Deposu Mudürlüğünden: KIZILÂY DERNEĞİ îstanbul Teknik Üniversitesi Rektörîüğünden: Edirne Belediye Baskanhshndan; îst, Defterdarhâından: 15,000 IIRAYA Et Fkiları Hakkında Bursa Ilbaylılmdatı: !*tsnby] Beledîyesinden Î Bitüs Dicîe Köy Enstitüsü Müdürîüğünden: Devrinı tarihi bütünîenıe Gaziante& Belediyesiüdctı: imtilıanî Sanstf'ar Akademîsi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog