Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

13 Eyîul İ94S r: •< • ' i K T Veraset kaımıııı değişecek Ankara, 13 (Telefonla) Yürürlükte bulıman veraset kanununun bu giinkü ihtiyaçları karşılamaz bir halde olduğu ileri sürülmekte ve tâöili için hazırlıklar yapılmaktadır Yeni tasanda arazi meselesi bilhassa gözönünde tutulacak ve babadan varisierine inükal edecek o'an topraklar, çrftçüikte en elyak c'.an varise verilecektir. Bu suretle hem top rak kanununun ruhur.a, hem ae tapu daki işlerin selâmetine uygun esaslar konmuş olacaktır. Babadan kalan topr&k, çiftçi Baştarafı 1 inci sahifede ] malzeme ve teçhizatın, tank ve piasker celbi için de yeiıi bir seferber yade silâhlannın imâlinin hızlandıolan çotuğa verilecek rılması ile kalınmayıp hükumetin liğe girişilecektir. Esliha ve mühimrnat is^ihsalinin aynı zamanda pasif korunma tedbirde arttırüması elzemdir. Asxerî fab lerini de aldığını, bu sahada terakrikalarm bazılarmda çalışma saatle iiler kaydedildiğini belirtmiş ri çoğaltümıştır. Av uçağı irr.alâtı iki demiştir ki: « Geçen harbin doğurduğu bir misline çıkarümıştır. Askerî birliklerin elindeki harb çok meselelerin halli için hiç bir gay maizemesi süratle yenilenmektedir. ret esirgenmemekte ıse de, durum İhtiyata ayrılmış olaı. uçak'ar tamit endişeye yol açmaktadır. Fakat millet bu beyanatırruzı sogörüp tekrar hizmete alınacak/.r.» İngiliz Başbakan Muavini, İngil ğukkanlılıkla karşılamalı ve panişe t<=r:n batı Avrupa memle.Vetlerino kapılmamalıdır.» Yeni askerî plânlar de uçak göndermek zorunda olduğunu söylemiş ve uçak istihsalinin Washington, 14 (a.d ) «Nafen): arttırılması meselesinin önerrini be ! Doğu ile batı arasındaki gsrginlik lirtmiştir. ! devam ettiği müddetçe Ajr.erıkan M. Morrisson, dünyanm siyasî du birliklerini tngilterede barmaırmak rum unda gerginük mevcud oMuğunu için plânlar yapıldığı habei verüsöylemiş, hava savunması ile ilgili mektedir. îngiltere, seferberîik hazırhklarma girişti Baştarafı 1 inci sah;fede şında bulunân çocuklarırriı aîarak Türkiyeye geldim. İkı sen;âir Türkiyenin hiir havasını teneifus edeIzmir, 14 (Telefonla) Amerikan ıek yaşıyorum. Son günlarde Türk hükumstine müracaaı ederaV siyasî bahriye askerini öldüren Ülvi Kamülteci şayılmamı istedim. Eugün yar hakkındaki tahkikat e^Takı te Baştarafı 1 inci sahifede Eulgaristardan vatar. dışına kaçan kemmül ettirilememiş, bu sebeble Bundan evvelki toplantı 30 ağustosta binlerce Bulear, :nemİ2etlerinin muhakemenin başlaması yarına kal yapılmıştı. Moskovada müzakereler kurtulu^iein Allaia dua etrr.ektedir mıştır. Maktül Amerikahnın cesedi, başhyah tam 6 hafta olmuştur. , Bunjar yeşil enternasyonali:ı genel Askerî hastanede bulunmakta ve ABatılı delegeler konferanstan sonra taraîmdan nöbetle ingiliz büyük elçiliğinde toplannujlar sekreterı olup, halea Amenkaaa bu merikan erleri lunan G. M. Dimitroff'un liderliği beklenmektedir. Yarın İstarıbuldan ve hükumetlerine gönderecekleri rasltmda harekete geçecekl»i günd Amerikali bir doktor gelecek ve ce porlar üzerinâe görüşmüşlerdir. sabırsızhkla bskljyoılar. Ku'.garistan sedi muayene ederek rapor verecekKremlin'den çıkarken Batı delegeleri bugünkii esarete dah;» fa?'a taham tir. her vakitkinden daha neşeli görünüyor Hâdise anında maktül erin yanın ve gülüyorlardı. Fakat gazetecUerin rnül eiemez. Bir gün, zorla büşımıza gOı'en bu kızıl idareciîeri defedip da bulunan iki Amerikali bahriyeli, sorduları suallere gene de cevab vermehürriyetimize kavuşacağız. îşte bu goförün kendilerinden fazla para is mişlerdir. tediğini ve bu yüzden aralaroıda ihgiinü bekliyoruz... Yalnız Mr. Bedell Smith şöyle demiştilâf çıktığmı söylemişlerdir. 3irkaç gün önce, aldığı <*. inüş emjtir: rina rağmen Bulgaristana acnmiyec Molotov ve Smirnov ile görüşrek bizim gibi Türkiyeye ; ltiea etük.> den Viskonsolos Ksragözef. esaserı Gazetednin biri arka arkaya bir kaç bir • komünist düşmanı idi. Nihayet Paris, 14 (A.P.) Harb esnasmda defa şu suali sormuştur: u da bu hale tahammül edamiyerek pilotluk etmiş olan 26 yaşmda, Garry « Yeni toplanü ne vakit?» denıo^rasi âşıklannın saf r;a geçti. Davis isminde bir Arnerikalı genç, Bu gazetecinin suali cevabsız kaimışBugün o da bizim gibi kDmünist a Amerikan tabiiyetinden çıkmış ve tır. leyhtarı bir rnücadelecidir. Moskovadaki müşah^ler bu gece bir dünya devleti tâbiiyetine girmek isBugün Türkiyenin Bul'sristanda tediğ:ni bildirmiştir. Eski tâbiiyetini anlaşmaya varıldığmı tahmin etmekteolup biten hâdiseler karşisnda bî~ terkedince elindeki pasaportun hük dirler. gâne kalamıyacağı tabiîdir. Zıra, bü mü kalmamış, bunun üzerine Fransız Rus bölgesinde bir infilâk evde yangın çıkarsa, komşu evdeki • hükumeti Davis'i hudud hsrici etBerlin 14 (a.a.) (afp) Berlin civaler buna seyirci kalarnazlar. Ergeç mek istemiştir. Garry Davıs o za rında Rangsdorf Sov>ret hava meydabir gün demokrasi dünyaya hâkim man Birleşmiş Milletler Genel Ku nında on beş tondan fazla cepaneyi iholaeak ve Bulgaristan, baştı Türkiya rulunun toplanacağı binanın kapısı tiva eden bir depo infilâk etmiştir. iki olmak üzere bütün demokrat millet na gelmiş ve dünya devleti tâbiiyeti Scv\Tet nöbetçisi ölmüştür. Meyd?.ndalerin zaferi ile hürriyetine kavuşa ne geçmek için beklemeye başlamış ki subay lokantası kısmen harab olmuş makamlar» rur. Sovyet makamlan bu kaza hakcaktır. Biz demokrat Bulgar.^r. Tür tır. Birleşmiş Milletler kiye ile dost olmak istiyoru» Dikkaî Davis'in bu hareketine karji iâkayıd kında hiç bir şey söylemek istememekediniz, sadeee dost diyorum. Fakat davranmaktadırlar. Binayı uıuhafa tedirler. tam manâsı ile hakikî bir r"ı st. Zira zaya memur kimselerden biri: «DeBerlin 14 (A.P.) Associated Press < • kardeş millet» lâfı bugün o hale likanlı zararsız bir insana benziyor, muhabiri George Bria bildirıyor: Eusdüştü ki herkese artık gın* geldi. zorla kapının önünden uzaklaştırma lann Berlinde ingiliz bölgesi içinde buVaktile kardeş, kardeş diye boyun ya lüzum görmüyoruz» demiştir. lunan harb abidesıne dün gece meçhul larına sarıhp öpüştüklerirr.izin buDavis geceyi battaniyesine sarıla bir kimse ateş etmiştir. Abidenin yanıngün başımıza nasıl belâ k<=?i!dikleri rak geçirmiştir. Etraiına toplanan daki nöbetçi karanlıkta bir gölge görry görüyorsunuz. Onun için sayemiz ahalile siyasî mesleler üzeriude mü müş ve ona iki el ateşle mukabelede dost ve komşu olarak yaşsmaktır. nakaşa etmektedir. Neşesi yerinde bulunmuştur. Şunu da söylemek isterim ki Türki dir. Bir gün evvel Rus aleyhtan bir Alye, bizim komşumuz olmasa idi, nerr.an gazetesinde çıkan yazıda, Ruslara Dünyayı sulha ka\Tişturmak reye gideceğimiz bellı değildi » bu abideyi kaldırmaları tavsiye ediliyor, istiyenler Karagözef'in aynlışından aksi takdirde Almanların bunu kendiParis 14 (R.) Ingilterenin Nottingsonraki durum ham şehrinden bir ocak temizlejdcisi ile leri sökecekleri haber verüiyordu. GeHükumetimize sığınan Bulgar Vis bir işsiz, dünyayı sulha kavuştuımak çen hafta da, Almanlar abideyi taşa konsolosu Karagözef'in Pari.se müte' için Moskovaya gidip Stalin'i görmeyi tutmuşlardı. Bu hâdiseden bahssden veccihen memleketimizden ayrıldığı ve onunla mevcud ihtilâfların hal çare Hıristiyan Demokrat «Der Zage» gazeğım yazmıştık. Kendisi, Adanadan lerini araştınnayı karar altma almışlar tesi bunun «mukadder» olduğunu işakalkan bir uçakla hareket ç'.miştir. dır. ret etraiş ve «tarihin hiç bir devrir.de İlticayjı müteakıb Ankara^a gönDünyayı sulha kavujturmak istiycn galib bir devlet işgal ettiği rnemleketin de/ilmiş olan Karagözef, Arkaradan bu iki misjoner Londraya hareket et başşehrinde kendisi için abide dikmeuçakla Adanaya gitmiş ve Adanadan mişîerdir. Bunlar İngiliz So\yet kül miştir» demijtir. da Parise müteveccıhen yjıdumuzAbidede bir çok Rus askerinin adı türel münaseb«tler lculübünden vize aldan ayrılmıştır. mağa çahşacaklar ve bunda muvaffak yazıljdır. fakat orada yatıp yatmadıkKaragözef, Paristen Lordraya ge oldukları takdirde derhal Rusyaya gi ları meçhuldür. Yakın vakte kadar Rusîar abidenin yanına kimseyi sokçecek ve oradan da ilk vası'a ile A • deceklerdir. mazlar, ruakinelitüfeklerle tehdid edermerikaya gidecektir. Bunlardan biri gazetecilere şöyle de leıdi. Bulgsr Konsolosluğundaki kasanm miştir: açılıp açılmadığı henüz kat'î olarak Rus bajTağını yırtan Almanlar, c Siyaset adamlan konuşup duruöğrenilememiştir. Rus Elçısi Lavri25 seneye mahkuın edildiler yor, başka bir şey yapamıyorlar. Netişefin Bulgar Elçisi ile gö.'üşmesinLondra 14 ia.a.) (l.p^.) Berlinden bil ce de elde edemiyorlar. Halbuki Stalindçn sonra, Bulgar Koasolosluğundan hiç kirr.se ile temas temini mümkür. le, ancak fcenim gibi bir adam konuşup dııildiğine göre, geçen haftaki komünist aleyhtan nümayişler sırasında tevkif olamamıştır. Vaziyetin bugünlerd.^ bir anlaşma elde edebüir.» edilen 5 Almanın Sovyet askerî mahkebiraz daha aydınlanması bek'enmekmesi tarafından 25 sene hapse mahkum tedir. edılmeleri Batı bölgelerinde büyük bir nefret ve infiale sebeb olmuştur. Mersinli Ahmed Bilindiği gibi Sovyetler idam cezasını kaldırdıklarından 25 sene kürek en m^mltketine gitti Baştarafı 1 inci sah'jede ağır cezayı teşkil etmektedir. Sovcyet Adana, 14 (Telefonla) Ağır sikdirildiğine göre, Birleşmiş Milleder Gü askerî mahkemesinin sanıklann bir Allette dünya grekoromen şampiyonu olan Mersinli Ahmed: bugün Mersi venlik Konseyi, perşembe giinü saat 15 man avukaü tarafından müdafaa edilne gelmiştir. Güreşçimiz, Yerâce is te toplanacak, Haydarâbadm uğradığı is melerüıi kabul etmediği bildirilmektetasyonunda Mersin ve Tarsustan ge tilâ hareketini müzakere gündemine a jdir. len gruplarla kcylülerden müıekkeb lacakür. Bakanlar Kurulu toplantısı Konsey, Haydarâbad tarafından vâki büyük bir kalabalık tarafından. karAnkara 14 (a.a.) Bakanlar Kurulu şikâyet ve taleb üzerine Başkan Sir Aşılanmıştır. Omuzlar üzerinde taşman 'VTersinli, lexander Cadogan tarafından toplantıya bugün saat 16 dan 20 ye kadar toplançağırıimıştır. Gü\^nlik Konseyi, Chail mış ve 1949 senesi bütçesi hakkında kendisyıi takib eden halkn müzakerelerde bulunmuştur. aras:r.da Mergine gelmiştir. lot saraymda toplanacaktır. Bü!pr üffermm oğlu Boigar rejîmînden şikâyeiçi İzmirde öldürölen Amerikah Mcskovada dün anlaşmaya varıldığı tahmin ediliyor Başmakaleden devam Iis Grupu çoğunluğu, uygun bulduğu mazbataîan oy birliğile kabul ctmekte devam ettiği müddetçe, Halkçılara oradan çekilmek yoktur (hâdiserin münakasasuıı kanun zaten Ba§tarafı 1 inci sahiiede yasak etraiştir). Daimî Eiıcümen üyeleri de vazifeBiz. kaynağıru doğrudan doğruya dar olarak bulundular. Kur'a çekimi hislerden alan bu düşünce tarzının 6 ncı Noter Hamdi Selcuk tarafmdan yamemleketimize ve demokrasimize pıldu fayda getireceğine inanmıyoruz. Üs Siyasî partilerden C.H. Partisi adına tü örtülü birtakun yapmacık dil Şehir Meclisi taşkan vekili Atıf Ödül ve kalem oyunlarile >urdumuzda ile Vilâyet İl Başkanı Sadi Bekter ki bunlardan birisi parti namına istanbul hürriyet fütrinin gerçekleştirilebile rr.illetvekili adayı gösterilecektir, yaiceğini unımak safdillik olur, kana nız Vatan İçin Partisi adma Yaşar atinde^iz. Çimen, Türkiye Çiftçi ve İşçi Partisi Şu parti devleti idare eder, bu adma da Raşid Süavioğlu bu sırada saedemez, diyerek kendi şahsî temen londa hazır bulunuyorlardı. Çiftçi ve nilerimizi mülî menfaat kaygnsu İşçi Partisi son dakikada seçime iştirak edeceğini bildirmişti. Bu sruretle, Cumile evlendirmeğe kalkarsak, vaziyeti huriyet Haik Partisinden başka Sosyal bizimkine benzemiyen vatandaslan Demokrat, İşçi ve Çiftçi Partisi olmak aldatamayız. Hangi parti nasıl hü üzere üç parti daha seçime girecektir. kumet kurar? Bımu ancak gördükEvvelâ Şehir Meclisinden 11 kaza için ten sonra öğrenebiliriz. Demokrasi birer aslî, birer yedek üyelik için kur'a idaresinde az liyakatli, yahud âci/ çekildi. Burdan sonra sıra ile merkez hükumetlerin de zaman zaınan iş ü kurulu îçin Şehir Meclisi üyeleri, kabaşına gelmesi olağandır. Bununla zaiardaki kurulların her birerine muhberaber 7 Eylullere, Bir ve İld Nu tarlar arasından bir aslî ve bir yedek üye, mesleki teşekkülierden birer aslî, maraîı Sakalara tahammül etmesini fcirer yedek üye seçildi. bilmiş bir milîet olarak, en kötü Siyasî partilerden üye seçilecekti. ihtimalleri pervasızca karşılıyabile Fakat seçime iştirak eden iki partiden cek bir durumda olduğumuza ina birinin ancak Fatih, diğerinin de Eminnıyoruz. Şu hürriyet çarkı bir iş önü kazası dahilinde birer şubeleri bulemeye koyulsun. halk. kinıi serti lunduğu anlaşüdığından bu kazalarm ise onu karşısında görmeğe ahş seçim kurullarına birer mümessil göndermeleri kararlaştırıldı. Diğer kazalara sın, üst tarafı kolaydır. Hattâ de ise kanun mucibince siyasî partiler namokrasi uğruna milletçe bir hata mına Şehir Meclisi üyelerinden birer işlesek de, elbirliğıle bir 7 Eylul kişinin bulunması uygun görülerek hükumetini de biz kursak ne çı kur'a çekildi. Nihayet aşağıda isimleri kar? İktidann kendi hesabına hep •azüı olanların seçildikleri hakkındaki mııbah saydığı bir hareket, kos j ınozbata ilgililere imza ettirilerek kur'a işine son verüdi. Gerek il, gerekse kaîa koca bir dâva uğruna bir defacık seçim heyetleri bugün işe başlıyacak olsun millete bağişianamaz mı? ve aralarından bir başkan seçeceklerdir. NADLR NADİ İl Seçim Kurulu Üyeleri Manfıkea Seçim kurulları tlyelerâ dün belli oîdu Mahalle muhtarlarından: Bahaeddin Tulğan (aslî), Der^'iş Sipahioğlu (yedek). Meslekî teşekküllerden: Nazil Türker (aslî), Erıver Güçlü (yedek). Siyasi parti adına: Halil Hilmi Uyguner (aslî), Muiz Tekinalp (yedek). Şehir Meclisinden: Kemal Erer ve Mehmed Sipahicğlu (as!î), Murad Cankat (yedek ı. Mahalle muhtarlarından: Ali Yıldırım tasli), Hüseyin Hüsr.ü Özilgen (yedek). Mesleki tesekküllerden: Nivazi Kâhyao|lu (asli), Famk Hazinedar (yedekı. Siyasî parti adına: Sırn Enver Batu fasli), Vasfi Akın (yedek). Şehir Meclişir.den: Dr. KukuUs ve Yekta Ragıb (asli), Ali Rıza Taran (yedek). Mahalle muhtarlarından: Şerif Gülsen (asli), İsmail Erdem (yedekj. Meslekî teşekküllerden: Muharrir Bahadır Dülger (aslî), Nizameddin Diler fyedek'). Siyasî parti adına: Hamdi Sanal (asli), Faize Esendal (yedek). Şehir Meclisinden: Xaci Morslı ve Ekrem Tur faîlî), Hjseyin Erman (yedek). Mahalle rr.uhtarlarmdan Emin Güneren (asli), Receb Funda (yedek). Mesleki tesekküllerden: Necib Ürüü (asliı. Bahaeddin Varnalı (yedek). Siyasi parti adma: (Çiftçi PartisirJrî fcurada üyesi olduğandan bu partinin mümessili iştirak edecektir.) Şehir Meclisinden: Amiral Vasıf ve Dr. Semiramis Tezel (aslî!, Said Kesler (yedek;. Mahalle muhtarlarından: Kemzi Toker ve Halid Mer.gü. Mesleki tesekküllerden: Reşad Kaynar (asli). İhsar. Yarsuat (yedek). Siyasi parti adına: Muhlis Sırmalı (asli;. Mehmed Ali Gökçen (yedek). ladîye en Hukuk mektebinden diploma aldığım zaman adli vazifelerîe, a\Tikatlık arasında göiilümü gezdirmişünı. Daha ıloğrusu, bu gönül gezintisini Hukuk ıncktebini bitirmsden evvel yaprr.ıştım. Hâkiır.ligi çok zor, müddeiumumiliğini çok a« buiduğuTn için adliye mssleğine intisabd»a korkarak aiTikat olmaya; fakat ceza avukaü olmaya karar vermiştim. Çüakü her yerde olduğu gici Hzde de aw.katlığın parlak ve cerbezeli tarafı csıa işleri oîduğuna ve bir mazmınu rneccani olarak müdafaa etmenin, kuru hir hukuk davasında bir kaç bin lira kazanraaktan daha tatlı oîduğuna inanrnıjtını. Hayatın her türlü safhasını görerek öçKnmiş bir adam sıfatite hâlâ da bu kanaatteyim. Neden avukat'»3ita kaîmadıtu, falan filân? Onlar ba,şka bir hikâyedir. Lâkin demek istiyecsğim şudur ki, bea ceza değil, cezajı hafiflermek için çaIışmayı mesleğime ideal sayatak yetiştiıu. Buna rağmen bir cemiyetin hazuru ve intizamı namına cczanın, hattâ şiddetli cezanın büyük bü ihtiyac olduğu» ca insnanlardanım. Bugün, şehirde bir çok belediye suçhrı yapılmaktadır. BunJar, halkın rsh^tını. sıhhaîini. hayatııu ve kesesini tehlikeye koyııyor. Şehir otoritesiniii. nizamın prestijuıi latıyor. Gözü kapalı İstanhulda her gün cezalanması lâzıtn gelen ve fakat serbestçe yapılan binlerce suç var. Ycre tükürmekten, gurültü etmeye, izinsiz araba kullanmaktaa» hızlı gitmeye. çiirük ınal satmaktan. terazi hırsızlığına kadar türlü türlü suçlar hem halkı ızrar ediyor, hem nizamı bonıyor, hem beylik nüfuzu berbad ediyor. Bunları kontrol etmeye niyetimil olsa da kuvvetimiz kâfi gelmiyor. Belediye ve zabıta bütoesi bu işlere yetecek tahsi*ata maük değil. Malik olsa da tatbikat bize cldeki ceza mekanizmasınm za>if olduğunu gösteriyor. Gerek işleme, gerek cezanın miktarı bakımından. Bir ehliyetsiz şoıor yakalanırss yirmi beş lira ceza alınıyormuş. Hangi mirasyedi beyi 25 lira ile yola getircbilirsiniz? Hatıra gelen çudur: Daima kontrola ve takibe tâbi turalamıyan ve önlcnmesi güçleşea suçlara ağır ceza koymak lâzımdır. Memickcte bir yaprak sigara kâğıdı* bir tek" çaknuk taşı sokana verilen cezaiarın ağulığını biiiyor musuBiız? Oa defter sigara kiğıdı getiren adama binlerce lira ceza kesiyorlar. Neden? Çünkü kontrolu güç, kaçırılması kolay, üi« telik devlet haıinesine zarar veriyor. Insan çiğnemek pahasına hızlı gidcn bir şoföre neden ilk adımda 109 lira, tekeiTüründe bir aylık plâka istirdadı ve üçüncüsünrîe ebedî ehliyetnanıe i>lirdadı yapdmaz? Bence bütün bu cezaların gözdcn geçirilmeii, en az dört misline çıkanlmaii şehrin ve şehirlinin selâmeti narnır.a çarttır. Hiç bir yerde milyonluk bir şehir bu derece suçlularla dolmuş değildir. Bütün bu suçlardan şikâyet edenler belediye ve zabıtayı vazifesini yapmarruş olraakla itham etmektedir. Ba vazifelerin yüîde juz yapıldığını iddia ctmenıekle beraber yapıldığı zamanlar eldeki ceıaî müeyjidelerin kifayetsizliğinden dolayı çok defa bunları tatbik edenlcrüı gülünç mevkie (îüştükleiTni görmüşüzdür. Meselâ aylarca nark fazlasma et satmış veya fena ekmek çıkarTTÜŞ esnafın aylarca «iiren formalitelerden sonra beş lira gibi küçük bir pera ce7asile yakasıru kurtarıp tekrar eski işine başladığım gören memurlar, ;/aptıklan hizmetin tesirsizHğinden kendi« 1er1. müteessir olmaktadır. Bu sebeble, evvelâ yapılacak iş ba suçlann cezalarını hemen arrormaktır. Şehir Meclisinin bütçe de\Tesinds ba meselenin görüşülmesi yerinde bir teşebbüs olacakür. B. FELEK Beykoz İlçesi Beyoğlu İlçesi Eminönü Üçesi Eyüb Üçesi 3 hayalperest Güreşçüerimize yapılacak yardım icin toplantı Yarın Aukarada, başlıyacak olan toplantılarda yardımın şekli tesbit edilecei Yarın Aniarada Mjllî Eğitim Bakarmm başkanlığırıda Ankara, Izmir vaLlerinin iştirakile bir toplantı yapüacak ve dünya şampiyonu güreşçilcrimiz itt;n tozianan hedıve paralarla kendilerine ya'jıiacak yardımın şekli görüşülecektir. B J toplantıya İstanbul Valisi de davet edilmişse de. gidemiyeeektir. Yalruz bur=idaki hazırlıklar hakkuıda terekan mnlumat verilmiştir. Buça göre şehrimizdeki bankalar göreşçilere 200,000 liralık bir teberrjda bulur>muşlardır. Şehir Meclisinden: Dr. Ceır.il Topuzlu ^^s Kemal Üçer (aslî), Hasan Hulki Özen ıyedek V Mahalle muhtarlanndan: Fehmi Şendofan (asli). İsmail Hakkl Büyük (yedek). Mesieki tesekküllerden: Haydar Türegür (asli). Mazhar Sürek (yedek). Siyasi parti adına: (Bu ilçede seçime girer Şehir MeclısLnden: Burhan Felek, Şahab diğer partilerden birinin şubesi bulundugunEfe (asli), Vahan Keseryan (yeddtı. dan onun mümessili iştirak edecektir.) MaKalle nıuhtarlarından: Fehml DenizU Sanyer Üçesi (aslî). İhsan Akdağ (yedek). Şehir Meclisinden: İsmail Veîa ve Bican Mesleki teşekküllerden: Cafer özgen (asBağcıoğlu (asli), Selim Biroğlu (yedek). H), Faik Demircan (yedek). Mahalle muhtarlarından: Ali Osman Ayar Siyasi parti adına: Sosyal Demokrat Par(asli), Sadeddin Karajahin (yedek). ti«i (aslî), C. H. Partisi (yedek). Meslekî tesekküllerden: Mevlud Baysal (asAdalar Üçesi 11), Fevzullah Doğruer (yedek). Şehir Meclisinden: Halis Kaynar, Zâhid Siyasî parti adına: Ahmed Arif İyicil (asOral (asli), Naci Dilmen (Yedek). li). Mücteba Or (yedek). Mahalle muhtarlarmdan: Zühdü Türker Üsküdar İlçesi (asli), Neş'et Ülgün (yedek). Şehir Meclisinden: Nuri Dağdelen ve MaMesleki teşekküllerden: Muharrir Râkım dd Oktar (asli). Sadi Özden (yedek). Çalapala (asli), Nuri Po2okoğlu (yedek). Mahalle muhtarlarından: Ali Nasman (asSiyasi parti adına: Kâ2im Yorulrcaz (as li), İsmail Erşan (yedek U lî), Kemal Güray (yedek). Mesleki tesekküllerden: Ahmed Gür (aslî), Hüseyüı Hüsnü Ersan (yedek). Bakırköy İlçesi Siyasî parti adına: S ı m Taîlar ıaîli), HüsŞehir Meclisi: Hamdi Rasim Bütün, Adnan nü Karahasanoğlu (yedek ı. Uysal (asli), Salih Kırdar (yedek). Mahalle muhtarlarından: Kalim Pertev AyKadıköy Üçesi dın (aslî), Nızameddin Gorüner (yedek). Şehir Meclisi: Remzı Özden ve Ziya &nln Meslekî teşekküller: Nuri BajTaktar (aslî), Yanken (asli), Mustafa Ajkın (yedek). Ali Arda (yedek). Mahalle muhtarlarından: Salim Türker Siyasi parti adına: Dr. Ali Turhan (aall) (asli), Salih Bilir (yedek). Pertev Etili (yedek). Meslekî tefekküllerden: Nureddin öner (asli). Cemal Topal (yedek). Bcşiktaş İlçesi Sijasî parti adına: Hasan Kaper 'aslî), Şehir MecUsindan: Hagıb Devrens ve Sadi Hüseyin Kadlu (yedek). Kaynak 'a£İi>. Halim Babacan (yedskı. Fatih Üçesi D. P. Manisada mitinn yapacak îzmir, 14 (Telefonla^ C.H.P. 2fi eylulde Mannada yoklama yaparak. merhum Rıdvan Nafız Ed^üerden açılan milletvekillifine adaymı seçecektir. Aynı gün Manisa Denookratları bir miting yapacaklar ve seçim kanununu protesto eieceklerdir. Bu mitinge İzmirden bir çok Demokrat iştirak edecektir. Celâl Bayarm da mitmgde bulunacağı söylenmekte ıse de şimdilik buna ihtimal verilmemektedir. Maamafih Bayarm aym 27 sinde Ankaraya gideceğinden. 26 sında Manisaya uğrıyarak Demokrat Parti teşkilâtmı ziyaret etrr.eîini ve ayın 27 sinde Ma nisadan Ankaraya hareketini muhtemel görenler de vardır. Ajvalığın kurtuluşu Balıkesir, 14 (Tekfonla) İstiklâl Savaşında düşmana ilk kurşunu atan Ayvalığm 26 ncı kurtuiuş yıl dönümü yarın büyük bir törenle kutlanacaktır. Öğrendiğime göre. Ayvalık Demokratlan, Ed:errüd. Ha'Tan, Dikili ve Bergatna Demokratlarının da iştirakile, bsyram mürıasebetile büyük bir geçiş yapacsklar ve nutuklar söyliyeceklerdir. Halk Partililer de aynca hazırlık yapmışlardır. Balıkesu Halk Partililerinden de büyiak bir kafile, yarın sabah Ajvahğa gidecektir. Paris 14 (R) Yeni Fransız kabinesi bu akşam parlametoda itimad reyi almıştır. Muhabirlere göre yeni kabine 90 milyarlık açığı kapatmak için bir çok maddenin fiatına zam yapacaktır. Samsunda meraklı bir dava Baştarafı 1 inci sahifeâe bir vesikadır. Vesikada, Millî Mücadele sırasmda Havza müddeiumumisi olan Kâmilin, «Büyük Millet Meclisi a'eyhine hafî cemiyet kurmak» suçu ile Amasya Divanı Harbı Örfisine verilerek 32 ay müddetle hapse mahkum edildiği bildiriliyordu. Gazete, Kâmilin o zaman yazdığı şu mektubu da neşretmişti: «İttihad ve Terakki Fırkası Reisi Muhterem Beyefendiye (Hürriyet ve İhtilâf Fırkası olacak); ben Havza Müddeiumumisiyim. Kendiaa Gürcüyüm; ailem Çerkestir. Lâdik ve bu havalideki Gürcü ve Çerkeslerin kâffesi emrimdedir. Bir miktar para gönderildiğinde Cernil Cahid (o tarihte Amasyada fırka kumandanı olan eski Savunma Bakanı Cemil Cahid Toydemir) ve Şefık Avni (o tarihte Samsunda 15 inci fırka kvımandanı olan eski Samsun D.P. Başkan» Şefik Avni Özüdoğru) Beyleri öldürtmeyi deruhte etmekle, Samsuna çıkacak Yunan kuvaı işgaliye kumandanma elimden gelen yardınu yapacağıma namusıun üzerine söz veririm. Havza Müddeiumumisi Kâmil.» Büyük bir kalabalığm msrakla takib ettiği bugünkü duruşmada avukat Kâmil Siımen, sanığm tecziyesini istedi. Samk vekili avukat Rasim Ozantürk, davacının 27 sene evvel Millî Mücadeleye muhalefet ederek îstanbuîdaki hükumetîe birlikte çalışmak için muhabere ettiğinJ, Divanı Harbçe mahkum edildiğini, hâdisenin daha evvel Çarşamba Halk Partisi kongresinde ortaya atüdığını, davacının, meseleyi iftira mahiyetinde göstermeğe çalışmakla becaber affa uğradığım da itiraf ettiğini, geçenlerde Demokrat Samsun gazetesinde «Maskeler aşağı» baslığı ile neşredeceği bildirilen bu vesikalara dair yazınm ned^nse neşrinden vazgeçildiğini, Salih Sencerin bilâha re kendi gazetesinde Kâmiliu Halk Partisi idare heyeti üyesi olmasından Parti kademelerini ikaz ve efkârı umumiyeyi tenvir maksadı ile bu neşriyatı yaptığı, hiçbir hakaret kasdi olmadığını anlattı ve müvekkilinin beraetini istedi. Savcı tekrar, sanığın tecziyesini taleb etti. Duruşma 17 eylule kaldı. y meselesi Oüvenük Konseyinde Fransız kabinesi itirnad aldı Baştarafı 1 inci sahiede vesayeti altına verilmesini ve talyan i^aresinin Birleşmiş Milletler teşkilâtma karşı sorumlu olır.asını teklif etmiştir. Vichinsky, böylece bu sömürgeler rt.ilkıniTi refahı temin edilmiş olacağım, Italyanın artık fsjLst bir memleket olmadığını beyan etmiş ve bu teklifinin esasen evvelce Fransa ve Amerika tarafından kabul edildiğini söyiemiştir. Sovyet delegesi, Fransa. İngiltre ve Birleşik Amerikayı. yerlileri, barışı ve güvenliği nazarı itibara almadan, bu tcprakları kendi aralarmda paylaşmak istemekle itham etmiştir. Vichinsky, İngilterenin Siranaik üzerinde vesayet kurmak istediğini, Birleşik Amerikanm Trablusta Melaha'da bir hava alanı idame etmek ve genişletmek suretile andlaşmayı ihlâl ettigini, Fransanır. Fizanı istemekte olduğunu beyan etmiştir. Müteakıben söz alan Amerikan delegesi Lewis Douglas, Sirenaik'teki İngiliz durumunu müdafaa etmiş, bu bölge halkının rjağımsızlıklarına ulaşmaya hazırlık olmak üzere ingiliz idaresini istediklermi söyiemiştir. Douglas, Trablustaki Amerikan durumunu da müdafaa ederek, Birleşik Amerikanın tiı konuda e\\relce Rusyaya yazdığı bir notayı okumuşrur. Douglas, yalnız Somali'nin Italyan vesayetine verilmesini teklif etrr.iş, Fransız delegesi de Murville bu teklifi dest^klemiş ve teknik teferrüat üzerinda işlenmek üzere bir uzman komisyonu k"irulmasını ileri sürmüştür. Vichinsky bu teklifi reddetmiştir. M. de Murville şunlan söylemiştir: « Rusya şimdi fiVrîni değiştirmiş olup, sömürgelerin idaresini İtalyaya bırskmak arzusundadır. Bu cihet bizı memnun etmiştir.> Dünkii Dörtler topianlısı Amerikanın ordumuza güveni Baştarafı 1 inci sahifede leri mükemmel talim görmüş güve( nilir ordular saymakta ve hacimle» rine rağmen doğu ile batı arasında bir çarpışma vukuunda önemli Vx:l rol oynıyacağına inanmaktadırlar/ Türkiyede iyi talim görmüş bir havaij kuvvetinin bulunması Rusyaran bü' bölgede giri;ebileceği herhangi bir is1 tilâ hareketi için ciddî bir mania sa«] yılmaktadır. i Amerikada müdafaa tesislerinde. kendilerine «Türk dostu> denmesinj den hoşlanan ve gittikge büyüyenri bir zümre vardır. Politikamıza şekilj veren başlıca şahsiyetlerin de bulun< duğu bir zümre Türkiyeye mümküri; olan her türlü askerî yardımın yaV pılmasına taraftardır. Kanaâtîeri as<! kerî mülâhazalara dayanmaktadır^ Bunlara göre, Türkiyenin silâhlı kavl vetlerini geliştirme uğruna harcadıgı' mız para, harbden sonra yaptığjrnıa1 masrafîarm en yerinde harcananıdır.' Bu sebeble adı geçen zümre, Türk: ! yeye yardımın arttırılmasını istemelc tedir. Bunların görüjü ile Birleçik Amerika ve Rusya arasında bir harb çıktığı takdirde Türkiye, A'manyaya karşı olan harbde Britanyanın yerini alacaktır.» AZAN . PERIDE CELAL Eiraz e\n.'el yere düsen çantamı alıp ı düşman gibi bakıştık. Kendini çabuk elime vermişli. Ya mektubları gördü, topladı. Çatılan kaşları düzeldi. Ince, renklerinden tanıdı ise diya, düşün kırmızı dudaklarmda fena bir tebessüm dürr.. Belki onun için böyle manalı ma belirdi. Alaj'lı alaylı: nalı konuşuyordu. Kalbim ' fena fena Sen onu çok mu seviyordun canıçarptı. Ona kızdığım ligdar korkuyor mm içi! diye, mınldandı. dun ca. Ne aksi tesadüf, nereden karVe ağzımı açmağa vakit bırakmadan şıraa çıktı? Birdenbire içimdeki küçük devam. etti: şeytan kımıldad:, konuştu: tBurada iki gün ağlayıp ikinci günü unutbulunm^sı garib! Tam da apartımanın cr.unde.. Unutma sen "bugün inmeseydin mandan belli!. Bırak bu hassas, hanun Meliha inacekti, burada onunla karşı hammcık tavırları da açık konuş.. bunr laşacaklardı. Meliha daha e\ vel tesadü lan konuşacak yaştasın da hani.. yalfer: ona inereğini söylemiş olamaz mı?» nu kendisüıi seven, kendini düşünen küçük, şımarık bir kız olduğunu biliKorkum geçiverdi. Yalnız kalbira hep yor musun sen? Hayır, değil mi? Şimayru şiddet ve fenalıkla çarpıyordu. diye kadar kimse akıl edip bunu sana Başımi kaldınp dosdoğru göîîerinin içie baktıtn. Gazlerimde ne gördü bil söylemediği için bir takım saçma fazirniyorum. Yalnız j'üzü değişti, bakışlan letlere sahib oîduğuna inanmağa başlayumvşjdı. Lâft defiştirmek ister gibi: mışm galiba... Bir kaç güne kadar büsbütün köy Yüzüm çok sararmış olmalı. Boğazım de olacağım dedi. Oda hacr, burada da kupkuru kesildi. işlerinii bi^rjnek üzereyim. Bir bavul Ama ben, ben! diye, kekeledirn.. larımı alıp gelmek kalıyor. Israrla: Evet kimsej'i sevdiğin, seveceğin Içirjjdsn geldiği gibi, öfke ile: £^en Raifi hiç se'.r.iyormuşşun! yok senüi, diye, tekrar etti. Belki bir gün seveceksin ama o da pek geç oladedirv., Olduğu yerîe kahverdi. Kaşları ça cak minicik yavrum! Ben buna da tı'mış, yüzü tek»ar o yırtıcı kedi ifade ir.anmıyorum ya... Sen hepsi benim olsini almışü. Kaldırınun üstüne bir an sun diye, diye her şeyi kaybetmeğe birbirimizin üzerine aulmağa hazır iki mahkum hodbinler faslındansın. Senin 41 gibileri iyi bilirim ben, benziyen taraflanmız olduğu için galiba... Ama ben erkeğim, kuvvetliyim. Senin için aynı şey değil. Dikkat et, güme gidersin vallahi küçüğüm.. hem anneni düşün... Kadm. senin hallerine üzülüyor zavallı. Ona da pek aldırdığın yok ya.. nasıl seni iyi anlıyorum değil mi? Şimdi ister misin bunlan unutalım? Yalnız bir şartla. Uslu akıllı ve iyi bir kız olacağını ve benimle, e\rdekilerle olduğu gibi yüksekten konuşmaktan vazgeçeceğini vadetmelisin. Haydi şimdi yürü bakalim. Sokağın ortasında konferans vermeğe kalkan delilere benziyorum, herkes bize bakıyor.. Hırsımdan deliye dönmüştüm. Yerde, gözlerimle onun başma atacak kocaman bir taş arıyordum. Ama o gülmeğe başlamıştı. SöylediMerüü unutmuş gibi koiuma girmiş, beni ileriye doğru sürüklüyordu: Hiddet de sana yakışıyor. Hani güzelsin de, gittikçe de daha güzel oluyorsun. Anja dediğim gibi kendisile dolu, ne istediğini, na yaptığını bilmez inadcı, hodbin bir mahluksun vesselâm.. Sesi yumuşakü. Kolumu tutan eli kuvvetliydi. Gözlerini kısmış hep öyle sinsi sinsi gülüyordu: Ağlarsan rezil oluruz, seni sokağın ortasmda bırakır kaçarun diye, kulağıma fısıldadı. Caddeye çıkmıştık. Birdenbire beni de sürükliyerek koşmağa başladı. «Şu tramvayı kaçırmıyalım» diye bağırıyordu. Durakta güçlükle yetişerek atladık. Hâlâ konuşuyordu: Fenerbahçe İzmirde mağlub Ne somurtuyorsun, hâlâ kızgın mıIzmir, 14 (Telefonla) Bugün san? Kuzuyu i^ce korkuttuk galiba!. Fenerbahçe üçüncü ve son maçını Aman yüzün ne tuhaf bir hal aldı! Yok tzmirin Göztepe takımı ile yapmışcanım o kadar da dep.. bizim küçük tır. Maçın ilk devresi 00 beraberlii».kıza şöyle bir nasihat edeyim dedim. le bitmiştir. İkinci devrenin 8 inci Zaten bu yaz seninle büraz meşgul oldakikasında Hüseyin, Göztepeni.i ilk malıyım. Elimden çekecegin var. Eğer golünü, 37 nci dakikada da köşe vusen benim kızun olsaydın,. ruşu yapan Fener kalecisi Frdaldan Boğuk bir sesle dişlerimin arasından topu kaparak ikinci golünü yapmışfısıldadım: tır. Bu suretle maç 20 Göztepenin Senin kızın olmak mı? Muhakkak galebesi ile bitmiştir. baba katili olurdum. Şündi tramvaydan atlayıp gitmezsen bu kalabahğın içinde Genel btek üzerine de boğazma sanlabilirim anlıyor muBUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN sun? Şimdi, şimdi... Gözlerini açıp yüzünü buruşturdu: Yaparsın, yaparsın. Çünkü sen tahammül edilmez küçük bir şeytansın.. Londra, 14 (B.B.C.) Avrupa işte gidiyorum. Hepsine selâm, kalfaya kalkmma programı idare meclisinin söyle pazara güzel yemekler isterim. aldığı bir karar gereğince Almanya(The Seventh Veil) Ve kalabahğın arasından güçlükle daki İngiliz Amerikan bölgesinin sıynlarak tramvaydan atlayıp gidiverdi. mübayaa edeceği 7 milyon dolarlık JAMES MASON ANN TODD Yerde kocaman ellerini sallayarak hep tütünün bir miktarı Türkiye ile Yullâveten: Ç 1 F T E A ŞK o alaycı gülüşü ile bir şeyler mırılda nanistandan satın almacaktır. LEUTS STONE MİCHEY ROOKEY nıyor, bağırıyor, belki hâiâ çorablarınm Bildirildiğine göre, Türkiye ile JAMES MASON AÎİN TOOD çarpık çizgilerile alay ediyordu. Yunanistandan 3 milyon doîar kıyHiddetle sırtımı döndüm. Yemeklerin metinde tütün almacaktır. içine bir avuc zehir koymalı, ancak ölürse bunun dilinden kurtulurum, anYalnız yedi gün için cak o zaman öfkemi alır rahat ederim... Büyük Ses Sanatkân Sonra istediğim hemen olacakmış gibi Duhuliye A. Baki Çaliıoğlu tarafından Türkçe Arabça konser. pişman oldum. İçimden bir titreme ge j lip geçti. MUALLA GÖKÇAV SEMİHA COŞAR FERİHA TEKGÜL Niçin böyle konuştu, niçin bana bunAHMED AKIN İstanbulun biricik Hassosu SITKI AKÇATEPE v« ları söyledi? Cicim de bazan onunkine arkadaşlan Skeç Komedi Topluluğu Taklid Kralı MUSTAFA Kuruş benzer sözler söylemiyor mu? BAL Küçük Sanatkâr RAFAEL (Konsimasyon yoktur). (Arkası var) Almanya için bizden alınacak tüfünEer YILDIZ SİNEMASIHB SİHİRLİ ELLER Tepebaşı Perihan Bahcesinde 35
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog