Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

lumımmıınınııııınııuıtımmummımmuimuL GÜNÜN MEVZULARI Haydarâbad davası Ceviren: M. Kenan Kan Ingılterenın Hmaıstandakı hakımıjeb sona ermezden e\\el Havdaıabad Nızamı Sır Mır Osmsn Alı Han Bahadır Faoh Jang (yanılzna><n bunların hepsı aynı adamaır) Hındısıamn en ehemmıyetlı prensıvdı Maısluman nevablaruı Hındlı nuhracelerın her bırının asal°tlerını bellı eden yuksek unvanlan arasında, Ha darabad Ncamı en u^t metebejı ışgal etmektejdı Hındıstan>n ikıncı bu\uk e>aleü olan Haydarâbad mesaha ıtıbarıle hemen hcmen Fransa kadardır Bu evaletm tek hâkıtnı Nıeam ıle Hındıstanın 400 prensı arasından ancak dordu IngılızJhakımıyetı esnasında, Hındıstanın IngSız topr?klarına gırdıklerı zaman 21 pare top atışıle selâmlanmak hakkına sahıbdıler Fakat son Kral Naıbı Hındıstandan aynMıktan sonra, Haydarabadda şartlar birdenbare değışmıgtır Bınncı Cıhan Harbmdpn sonra, Ingıltere Kralı tarafındaa kendısıne te*vcıh edılen venı ünvanıle, Ingılterenın Sadık Muttefık» a, dugman bır muhıtyortasında kendısını yapayalnız bulmçjştur Mountbatten ın nasıhatını <iınh> en dıger prensler, ya Muslumanlar jahud da Hındlıletle birleşmek suretıle, suraüe •selâmetlennı sağlamak imkânmı bulmuşlardır Bunlann pek çogu ıçın tarai eeçmek çok kolay olnrnış Hındlı olanlar Hındısiana, Musluman olanlar da Pakıstana bağlanmışLarriır Halbukı Nızam, bu .davamn içinden^avnı kolavlıkla çıkabümek ınıkânlarmı bulamamı^tır Alle bağlanie son halıfeve bağlanan Nızamın etra&nda da ehemmıvetıı bukumet mevkılerı ışgal eden Musluman asılzadeler bufcunmakta, buna mukatnl, Haydarâbadın 17 mıl>onluk nufu«unun dortte üçunu Hındular teşkıl etmektedır. Şahsî arzusunu .takıb ettığı takdırde Nızanun Fakıstanla bırleşmesı tabıî ıdı, fakat, Hındıstanın şımalı garbî koşesınde kurvdan Pakıstan de%letı ve Nızamın şahsi dostu Cınnah, Ha\darâbaddan çok, pek çok uzakta ıdı Koskoca bır kıtanın ortasmda kapanıp kalmış olan Haydarâbadın etrafı başıarırda Kongre Partısının alâmetı kalpaklar taşıyan ve adeta ıftıharla Nızamı kendılerıne duşman telâkkı ettıklerını soylıven mılyonlarla çevnlıdır Bu durum karşısmda Nızam hattâ Hazretı Sulevman kadar hâkım de olsa Hındıstanı mı yoksa Pakıstanı mı seçmesı gerektıgı hususundakı kaıarsızhğını kolav. kolav venemezdı Halbukı muakkıblen Nızama Asaf Jah» dıve hıtab ederlerken bunun manası «Asafa musa\ı> demekur Asahn ıse Hazretı Sulevmamn Vezıııazamı olduğu malumdur Kenaısıne bu derece bujuk bır adalet dujgu ve kabıh\etı ızafe edılen Nızam gug durumu karşısında, hemen her aklı başmda kıms>enın yapacagı gîbı hareket etmış bekleyıp zaman kazanarak derdının zamanla halledılmesım umıd etmıştıı Nıtekım bu karar statukoyu mulıafazâ hususunda geçen sene Hmdıstonla akdolunan bır muahede ıle de kanvnı bır şekıl almıstır Bo\lece avlar geçtnış, Dekkan ovasının kıremıdi kumlarını savuran mevsım ruzgârlan gelıp çatmı«f ve ıklımın mu!a\ımleşmesıle bırlıkte, gerılmış olan âsabın da mulâyımleşeceğı, ezıcı eıcak havalarda kızgınlıkla savrulmuş olan tehdıdkar cumlelerın, artık geçmı*e kavuşup unutulacagı umulmuştur Fakat e\dekı pazar çarjı>a uymamış, sanneye bırdenbıre, kendı doğup buyuduğu şehır dısmda ısmı bıle dujulmamış bır adam çiKmışür Çok geçmedeD bu ufaktefek, sevımlı, sakallı, atlet japılı meçhul adamın ısmi, tââ Bombaylara, Delhüere, Madraslara kadar yayılmış Kasım Razvı, btr çeşıd Haydarâbad mudaiu sayılan Razakarlar ısımb ordunun başında, Musluman kuvvetlerın lıden olarak un salmıştır. Teşbıhte hata olmıyacağına kolajlıkla inananlar Razvı'ye Dekkan Ovasmın Churchıll'ı lâkabını takmışlardır. Durumu ve adamı daha yakuıdan tanıvanlar ıse Razvı'y1 Mussolım'je benzetmekte daha buyuk ısabet olacağuu kaydetmektedırler Fılhakıka Razvı, küığı kiyafeti pek duzgun olmamakla, sılâhlan pek de kâfı sayıhnamakla berabet «ordu> denılebılecek teşkılât kurmaga muvaffak olrauştur. Taraftar ve para toplamak maksadıle oradan oraya ko?tuğu ramanlar <Muslunıanlık ve istıklâl» mefhumları uzerınde ışleye ısleve buyuk bır heyecan yaratmağa ve bmnetıce aradıklarını elde etmege muvaffak olmuştur. Hıtabet kursusunden zaman zaman uç saati bulan nutuklarıle kut Islâm tasavvufun'in tarıh boyunca geçırdığı en muhım gelışmeler ve yeüştırdığı en buyuk şahsiyeüer (250 kuruş) T A Islâmiyetin A V V U F H A L I T ınsanlar dahı meyOldukça uzun su v aları tahammus, ren bır =e\anaıten lelerı a\ucu ıcıne almas'nı pekalâ bılen mayalaşma\ a bırakı\uıda donduffum za RazM hu=usı konuşmalaiında, karşıtıktan sonra =uyunu man bırıkmış meksındakı ku^lelerın ozunj tejKit eden 'a ıçmeKİe keyıî duytublor ara^'nda son kır sınıfı hakır gordugunj belırtmekk muştur. Insan oğ'u tarıhını BıJgarıstEnın \nkara buyuk e'çı=ı M haftaların ten çekınmemektedır Bununla beraber ordusunun gonullu muslumanları ^an^ Angeof ıle Lstanbul B ılgar konsolosa itFşıvanlau açtıgım vakıt keaik gazete Baglara aıız olan cınsıne Ph>loXera k^vı' zamap nda neşe«ını arttırmak, r.ıdıkkatımı Vastarıx deıler Bunu Paseur başına Hınduları sıkıştırmak ımkâmnı \e konsoîos tercuman, dun Vılâvete gc parçaları ılıştırılmış vazılar keşfet kntılı demlerınde kedermı avutmak lerek \ a'ı mua\ını Ru'tu Ulkenı zıjaçektı Bunlann sdvıları bır degıl bır bulan Raz\ı sılahlı Mu=lumanlarla mızmemıştır Hattâ mıkrobu bıle keşfeden içn te'^llıvı bu suda aramıştır Bınaraklı Hınduları a>nı da\a efafında bır rct ctmı kıdır Haber alcıami7a gor ksctı \uregı vanık bobalar havıetİTi Fa<t°ur değıldır Mıtroo tabırını ılk en? evh oız çarpıştıgımız kuvvetm xudbiı znarette Çanakk3İede hasara ugr^ m Sdklıyamıvan Unnersıtehler benı \ ıanan alım Seaılo dur Bu bılçın 11 ı e t m bılmi\or degı'ız onun kokunun leştırmıştır n sonra Istanbula getırılen Julıara v zıîe'.e davet edıvorlardı Bu vazılı mart 1887 tarıhınde toplanan fen akaae ı'»an cenın etı ıçeıuınde çok derınlerde Hındıstanın herhongı bır koşc=ınde ısmındekı Bulgar motonı tavfaMndsn fe adlara \olda, vapurda rasladıgım mıs^nde mıt roo tabırını kullarmıştır olduguna vâkıfız! Savaşta muvaffak ol• Muha^ verulukul> dıye kabul edılecek hasta olanlprın bır has i ane^ e vatırıl d^st s°rzen «lerı, telefon muhaverclerı O ceKede Louıs Pasteur de hazırdı rıak ıçın dUîmanı butun vuzuhıle tabu durum Haydarâbadlıları en ufak bır ması ıçın musaade ıstenılmıştır Has;^ ae ın7imam fttı MemleKetın anınmış fı ı akıka Pa teur un mıkrob sahasmda nımak lâzım geldıgıne kanıız. I>evamlı tereddude dahı sevketmemıştır Fılhakıların, doktor mua\ enesırden «onra ltı bır ^zarına aıd olan bu tenkıdler benı , muhım ke ıflerı vardır Mayalaşmayı bır favaşla busburun ortadan kaıkacaka Hajdarâbadda ık» cemaat arasında z\ m gorulu'se h a ^ n e \ e nakhne mu «evınaırdı Bır m^mlekette hakıkî ıhm Vnın eden amıl erle kozacıhgı mah\e gını aa zannetmıvoruz Bırçok hastalıkanlaşmazh^ yıllardanben halledılmış ların tanhı de ınsanla beraberdır Asırtaade eüılmiçtır ve kıvmetbıhrhgın teessu^u ancak Musıumanlar'a Hındular a» nı »«as (UT ıpek boceklerı ha'talıklarjnın an laı olmuştur kı salgm bır hatalık oır v "j.aptıgıcıı/. tahkıkata gore bu moto", dıseW karşısmda umumî efka ın sıkı hatlar uzerınde duşunmegı, avnı kulâla^ı'masi, ko\ unla da goıuıen şaıbon ırkın \e bır mılletm mahvına sebeb o'hı aynı çeşıd elbısevı gı\megı ogren CanaKka'ede ba^ka bır gemı ıle çarpı alaka ve hassa^lık gostermesıle mum ıla^talıgmm mıkıobunun keşfı bu buvuk nıuştur Nasıl ılmm \e tıbbın terakkısı kun olabıleceğıne gore ıçkı meseles) Fakat Pasteur gıbı bır bu salgınlarm onunu almışia alkol ve mış kabul etmışleıdu Haydarâbad m s \e ağııca hasara ugramıştır Gonr a\>as bır çevre deeıl dıget uvuşturucu vaıtalara .».arşı açıUn kasabalartnda Muslumanların Hındıı ae ılen toHııye gemısı tarafından ku boşlıgı altında çıkan >azı!ar kaışı=ında >aratan l'ahlara çelenkler taşımaları, Hındula tTilarak sehrımıze getınlmıstır Gemı ızhar edılen hisl«>r benı ıçten '= ıbılakıs taoıatın temız ve sof sıne^ıdır •> aşlaı «onunaa da cemvetm onların orki pomuk vuku mo oıun batnpama ı dııdı \'rmı dokuz sene sonra herhpnrın Musluman bavramlarına rıayet Savın v^7arn bat ^ct'^aı gıbı bu em»al z tarlarından mumkun oldügu kadar uç n denıze ?tılmı"=tır gı bır bedahet l e mutearıfe\ı mudafaa sız deha ıçkı kokan bır çevrede degıl, ı?f kalabılecegıne ınanıvonız Bu haederek ıhtıram gostermelerı gundeiık ı ıçm vazı jazmak zorunda kalacagımı |\ukarı Jura ormanlannda suru otlatan =ı ta ımal memleketlerı en guzel o<hâdısatın tabulıgı arasındadır s Amcrıkan he^etı başkanlannm hıç tahmm etmemıştım Aldanmış m \ butun mt\cudıvet!erını vuk^ek ça.n ne^tır 179î tarıhlermde «ımal mem "Razarklara ıltıhak eden Havoaıabadşehrımızde vapatakları toplantı Ilmı e*a*aıa da\anmı\an, daha zıvade | Q r n ı a n l a n m r t e c l ^ edıldıgı bır muhıt ketlerınde ıçkı adeta su gıbı jajılmıştı lılarm mıktarı nedu"" Kaüvetle kestıAırenkan "iard m He\ptı Ha\a Ku\\etle bıı sanarkârın bır an mahsulu olan h^ j t e t e m l n e d e n l ç ^ı ıçmıven çobdnlar Yılladanben mu r bet ılmm sarsılmaz rılemcz Muhakkak olan şudur kı or Başkanı GTeral Hoag ıle Den z Kısml Baş v aı eserı gıoı telakkı etmekten başka \e cırtçıle1 neslındon dun>a\a g«lmıştır dusturlsına ıçtımaî ıcabların zarure t dusunu tesısınden ıtıbaren Raz\ı sadece k?nı Amıra] Settle şehr mize gelmışlerdır çare Dukmadıgım ba vazılar karşısmda B ı \anlı«leı bo^ lece ışarct ettıkten lerme uvarak tatbık edı'en savas baasker \e para toplamak \e bu iıgu^da Cuma f\ıru şehrımıze gelecek < lotı Amcrıbol bol sejahat etmekîe \akıt ge^ırmış lan Hejetırun yapacagı topıantılarda haür hıs \e asabı\ete kapılmadan ce\ab \ e r | ı a sadede gelelım Içkıvı valnız klınık =,cti ılı ne ıc^ler vermı; Is\ eçte şuurhı rrck lazım geldıgı kanaaüne \ardım vvahud daha kısa tabırle hekıml \ bır ıçkı duşmanhgı dogmuş, Isveç en az değıldır. Razvı, karşılaştıgı buvuk derd buknacaklardır Dıser taıafian 18 e\Iul cumar<e«i guı ı Çunku sajın yazar makalelennde bız ccohesınden mcelemenın doğru olmadı ıjjtı ıçen mılletler «. raım gırmıstır lerı de venmek zorunda kalmış bazar Bırleş k Amerıkanın, Ha\acılık Gunudur maglubıyeün acı zehnnı de tatmıştır Memleıcetımızde bulunan Amenkan Ha\a Yeıla\cüara vazıfeler \enjor Ye^ı'av ' s l r ı I ,c a ıet etnıştım. Davavi bıvolojı Sav ın vazarm goru» <ne nazaran bır Ha\darâbadm doğu kısımları bılhassa Turrgenerah Earl S Hoag o gjn bır top gıbı teşekkullen ot vıyen, et jemıyen |] ckımlık, terbıve so«;yal, ekonomı cepcemıvetler kabılınden perhızkârlar (') ip'eıındcn rrut etmek ıcab ed"r rıerrl"ke*te mrdenıvet ze\ ale \U7tutunderd kaynagı olmuştur. Fılhakıka Nal lantı tertıb edecektîr kurulu gıbı telakkı eden savın ruhıjat •rçız d€ ovle yapıyoruz. Hattâ bız o ka ca ıçkı ıptı'âsı da muvazı olsrak azalIki Amerikan senatoru gonda vılajetıne «Kıal> Madrastan seskk teknık raeprofesoıu «Iç bâde e^er \arsa aklı şu <iar ılerı gıdenz kı, bır gence alelıtîak n.ktadır Hr sızce sızan komunıstler koylulen ısjana Ankarava gittiler dennet zevale yuztutmadığı ve bılhas^a urum dıyen Dıvdn şaırlerı mektebını ıçmemeyı değıl, alkolızmı mcelemesını sevketmışler, Nızam adına ıstıklâl vaŞchrımıze geldıklennt \azdıgımız Aırerıkan msan top^uluğunun ulkusunıı teşkıl ededen Razvının ateşlı sozlen buralarda scnstor'erlnden Mr Luca^ ıl» Fulbrıghte, dan aaha zıvade sempatık bularak Yeşılay t u s ı j e ederız Fıkır \e muhakeme saTv e muşa der ıçtımaî dajanışma en vuksek zi bır kulaktan gırıp dıgerınden çıkmış ve De\let H»sa>olları uçafı ıle Ankartja gıt Cemrvetıne halka ıtıdalle ıçkı ıçmenın n'bı olan genc vakayı tetkık • ımşlerdır vesıne € ışmış bulunduguna gore sos\olunu go termesını tavsıje eaı\or' hede ettıkten sonra hukmunu bızzat Nızamın hassa ordu«una, Razarklara \e val vâkıalar kendılerıne degıl, bıze hak Anterikadan yardım malzcmesi Doıt savı devam eden yazısında ıçkının \PT'T. polıs teşkılâtına ragmen, Belçıka topvc Tnektedır. geldi ancak medeni mılletler arasında \ eı raklan mesahasında kocaman bır sahaSayın yazar, ıçkı meselesme tarıh goInsanlar ruçın içki içerler11 İckınm Amenkan bandırah Jameg L\"\kes gem «ı buldugunu, mılletlenn ancak ıçkıye >ı asıler ellerıne geçırerek aralarında zı'e bakiıayı ta^sıje edıyor Burada bız muhtelıl kamyon ve motor va«ıtalarından alıştıktan sonra yukseldıklerını, dunyafe'd ve t^rluluk hayatında ne gıbı *etaksım etmege muvaffak olmuşlardır d° kendılerık beraberız. Hakıkaten ta1 ıbaret yardım malzemesıle lımanımıza gelauş nın jetıştırdığı dehaların en sert ıçkı rıh bır mılletın hayatında ıçkı ve sefa Milerı vardır" Bunlara karşı ne şekılde ve tahlıyeye başlamıjtır Razark'lar sadece taassubla alevlenen bır savaş tatbikı ıcab eder' lerın ıçıldığı yerlerde jetıştığını, ıslamhetm ne kadar yıkıcı ve korkunç felâKış saatinin tatbikı tasıt mucahıdlerden muteşekkıl değıldır. ların ancak Pevgamberın olumunden Gelecek yazımda bunları gozden geçiKetlerı doğurduğunu en açık ve dramaDairelertie bugunden itıbaren yaz mesaı Etnlarm aralarına şimalı garbıden gelsonra tarıh \uzune çıktıklarını, bunun ık tarzda ıfade eden kaynaktır receğım Karşılıklı fıkırleıe savgı VP Bu usulü sona ermekte ve normal mesai saatıme cengâver Pathan'lar da karışmıştır nın tatbikına başlanmaktadi' Kı; caatmın da sebebı Pevgamber zamanında ıçkı V aynak bıze go"=terıyor kı, ickı ınsanlar hoşgorurluk hayatımızın en buyuk şıarı kı savaşı meslek edınmış olan bu ya tatbıkına da Ekım ajının 2 sınde başlarmcak ıçılmedıgı ıçın ıslâmların yukseleme la beraber tanılmıştır denııse yen var oldjğuna gore hakıkat \olunu bulacabancıların Haydarabada manzara aşkıle ve o iT'in saatler bır saat gerı alınacaktır dıklerını \eba gıbı salgın hastalıkların dır Değıl savın yazarın ıddıa ettığı gıbı gımıza ınanıvorum j;elmedıklerı asıkârdır Fılhakıka, huUnıversitede kayıdlara başlandı ancak ıçkı ıçmı>en mılletler arasında msdenî topluluklar. cn basıt ve ıptıdai Fahreddın Kcrim GÖKAY dud boylarınca savaşan Razarklar bu tlnjversitenın muhtelıf fakultelerınde ka tahrıbat vaptığını ıçkı ıstımalı çogal\ abancılara kolavlıkla kapılarak talan Mdlara bu saböhtan ıtıbaren başlanacaktır. dıktan sonra ınsan omrunun uzadışmı, sevdasına duşmuşler, kasabalar yakmışYeni Şehir Hattı vapurlan Nebıoglu Yavınevi \enı mevsıme dâhı romancı bız doktorların meselejı yalnız klınık lar, Hrndu askerlennı avlayıp bastırasıparıs edilecek gozıle ınceledıgımızı, tarıh ve ıçtımaı• DAPHNE DU MAURlER'in rak kıhçdan geçırmışler, HajdarabadOgrendıgımıze gore Devlet Denızovlları Idan geçen Madras Bombay trenlenne daresı mubtemeîen Holandava >enıden 8 aded \atın ıse hekımlıge tamamen zıd oldugunu, Yeşılay mefkıuresı kazandığı gun hucum ve yagma etmı=lerdır Boylece, Şehır Hattı \apuru sıparı; edecektır Dıger taraftan dı; memleketlerden Fabrı dunva uzerınde bağ ve bahçelerm kuRazark larm ce^aret ve faahvetlerınm a'tış nısbetınde de Hındıstan devletının ka Havuzlar ve Istanbul L man Işletmesı ih ıuvEcagını vazıvoı' tı\ar<arımn ithalı ıçın De\let Denız>olları adlı fevkalâde guzel bır romanı ıle oaşladığını Havdarabad ıstıklâlını tehdıdı artmıştır. tdaresının emrıne bu sene S 6 milvon lıra Işte azız okuyucuıarım, memleketıme okuyucularma bıldıruPek kola\lıkla tatbık edılen muhasara avrılacaktır dondugum zaman okuduğum bu satırnetıcesı Ha>darabada gıda, gıvecek, delar bende hajret ujandırdı. Yırmı doItalya ile ticaretimiz mır celık ve eslıha ıthah onlenmış, şıYenıden bir «v muddeüe temdıd edılen kuz yıl sonra yemden malumu llam ka> ; ı 35 hraya fırlayıveren benzfaıın kıt Turkıye İtaha tıcaret ve odeme anlaşması bılınden ıçkının çeşıdlı zaraıları hakhğı Haydarabadm çıft katlı iırmızı o nın muddetı 30 evlulde sona ermektedi'" kında bır yazı yazmak zorunüa kalacaYenı bır tıcaret anla masının ] î gun Içınde toıu^lermı garajlara mıhlamıştır Mev yapılamnacagı belırtılmeKte ve mer ı anlaş gımı tahmm etmemıştım Hele tanınmış sım ruzgârlan e^na'inda kolera da sal manın en az bır av muddetle yenıden uza dunva âlımlerının, sosyolog ve ıktısad Daphne du Maurîer'nin Ölmez cılann, fıkır adamlarının ıştırakıle tophalını almiî fakat Hmdular muha tılaca»ı anla=ılmaktddır srıada aşıya dahı musaade etmıyecek laran mılletlerarası alkole karşı savaş eserlerinden biridir. Çıktı: Fiatı Tneste'je ıhracahmız arttı Tneste «eıbest bolgesıle ol«n ticaretimiz her kurulunan kongresınden dondugum bıı recede ılerı varnuşlardır Bu durum 300 kuruş. Butün Türkiyede natıcesı Hır.dıstan devletı Paşbakanı gun oıraz daha gehşmeKtedır Son 15 gun sırada'. Nehru Nızama son bır teklıftc bulun ıcınde Tnesteje 746 bm Uralık va^ der 714 Maamafıh şurasını da kabul etme's bın lıralık ketentohumu ve 143 bm lıralık biitün kitabçılarda bulunur. muştur «Ya Hındıstana ıltıhak et, ya ıçfındık ihrac edılmlştır Umumıvetle mu lâzımdır kı, tıkır olarak ortada mevcud hud da mustakbel bır eyalet olmak hak kabıl nde pamukıplıgı ıthal edılmekte olan olan bır \ arlık karşısmda herkesın aj k nı zorla kaybetmeğe razı ol > Bu a ıhrac maddelerımız Trıeste serbest bolge^ınoe nı tarzda duşunmesıne ımkân yoktur rada Nehru Nızamm rıukumetıne karşı hakıkaten ragbet gormektedır B U A K Ş A M Fıkırlerın çarpışmasmdan hakıkat şımpek şıddetlı bır dıl kullanmaktan da geTrabzon şılepi icin tazmınat şegının doğması değışmez bır dustur tsveç tezgahlarına sıpanj edılen Trabzon oîauguna gore bıhnenlerı bır kere daha rı kalmamıştır ;ılepının ın«aatı bıtmemış ve J^veç firmasının ortaya kovma fırsatmı verdıgı ıçın samuracaatl uzerın bu muddet 15 ekıme kadar Saat Uçe Kadar ıızatılmıştır Aradan geçen 1 ajlık ranrn vın jazara teşekkuru vazıfe bılırım Ha\ atı bovunca Nızam buyuk bır çın de fırma mukavele geregmce tazmınat Evvelâ ıçkıvı valnız hekımlık cepheBahçenın mutad programına ılâve olarak \atanse\erlıkle yurduna baglanmış ve odem^yı kabul etmıştır sınden ıncelemek çok yanlış bır haretobaasmın lehme çalışmıştır tebaasının kettır Bız hıç bır vakıt sajın vazarın Mosko\adan gelen iki guvercin da Nızama fazlasıle mukabele etmı? oıtelâkkı ettıgı gıbı bır avuc dıpsomanı \ uruldu duğu bıttabı inkâr edılemez. Kendısini Butun varyete ve bale heyetlerinin iştırakıle Buyukada cıvarındaki Sedefadasında av kurtarmak ıçın ıçkı savaşına gırmedık mılleünin hızmetkârı «iayan Nızama, lanmakta olan Rahmet i«mınde bir genc dun Yalnız tıb ıle meşgul olmadıklarından ınılletının de hızmetlerının mukafatmı ıkı gıwercın \urmuştur Bır tanesın n avagın dolayı basıt sarhoş ve alkolıkle, zehır rol bol odemiş olduğunu kabul etmek oa alüminyumdan bır halka uzerırde «127152 muptelası olan toksıkomanları, muzmm Halk Sanatkârı BMAIL DÜMBÜLLÜ tekmil kadrosu Ue lâzımdır Bu ahşverış, bır fasıd daıre E Moskova» yazıhdır alkolıklen bunlar arasında bır ruh hasMillî Phanşro, bugun cekiliyot ha ınde devam etmektedıT O M B U L U N B E Ş S E V D A L I S I Mıllî Pnangonım lî evlul c°kılışı bugun tası olarak hayatlarında devır devır ıç63 jaşmı bulan Nızamın, bırdenbıe saat 13 30 da Ankarada japılacaktır Ikra kı kullanmak zorunda kalan ve bu devKahkahah ve muzıklı buyuk komedı 3 perde Telefon 42690 1ayat şartlannı değıstırmeğı kabul ede mne kazanan numaralar Ankara Radyoiıle rın dışında tamamıle normal olan dıpcegını tasa\\ur ermpk bır hasiı guçtur bugun 23 te varın da 14 te vajınlanacaktır somanları karıştırıj orlar, gene hekım Buna mukabıl Hındu lıderlerı de HayKaratnursel Yalo\a yolundaki olmadıklan ıçın (ıçkının butun bu ta«B Daıma en guzel ve en pahalı fılmler gostermelde şohret kazanan darabada kalblerıne te\cıh olunmus bır rıhı, ıçtımaî ve medenî rolunu gormehâdıse hakkında bir açıklama musluman hançerı gozıle bakıyorlar. Karamursel KavmakamJıgından aldlgım" yıp ona klınık gozıle bakarak kalmak BU AKŞAM SAAT 9 da nasıl mumkun olur' Bunu da okujuCev ıren M Kenan KAN bır va^ıda şojle denılmektedır «Gazeten 7in 11 9 948 tarıhlı nushasının 1 culanm duşunsun Ben yalnız şunu kıncı sahıfesının lkınci surununda «KaramurYeni mevsime başlıvor. SİNEMASI Pasteur'un mıkrobu sel yolunda şakavet» baslığı altında bir >azı hatırlatacagım Betul Aytun dâ\ası gorulmuştur Bu jazıda Karamursel Ya keşfermesı Fransanın bafhca servetleRENKLI SAHNELER VE NEFIS MUZIKLE SÜSLU Kocası Alâeddın Aytunu öldurdugu iddıa ]o\a yolunda bır otobusun soyulmasıle netısüe Bırincı AJırceza Mahkemesıne verılen celenen musellâh şakavet hâdısesı, denılm'k rınden bınnı teşkıl eden şarabın baglara ârız olan muthış bır PhvloXera felâBftul Aytun un muhakemesıne dun sstaah d« tedır kı hakıkat bo\le değıldır ketı dolayısıle olmadı mı' Bu felâketın \am edımıstır Dunku oturumda yınnıye Otedenben kovalanmakta olan esrar kaçaV^akın jahıd dınllemlmışse de bunlar d&\anın ıktısadî, ıçümaı, medeni akıbetlerının 1 çılarına jandartıa devrıvelen tarafından rascereyan tarzı hakkında değıl de hu^u :! mefecaatıdır kı Pasteur un uyuv an dehalanarak »Dur'» emrı verılmış ve dın'emedık^eleler uzerınde şahadette bulunmujtardır Da\a gelmıyen sahıdlerln celbı ıçın ta] K lerınden durmalarını temın içın sılah at 1 sını ujandırdı) gıbı bır yanlışhğa duşHARWAY GIBLS ( R E N K L I ) mış ve o sırad» yoldan geçmekte olan oto muş bulunuyorlar Malum olduğu uzeedılmıştır bus jolculan, yalnız jandarana tarafından re baglara arız olan PhvloXera bır mıkYaratıcıları: atılan silâh seslerıni duymuş olup, başkaca sojma. musellâh jakavet gibl hıçbir hâdi=e rob değıl, ılmı hayvanatın haşerat fasıGelistirrliği ksıne aıd ıkı kanadü ve mafsallı boolmamıstır i DIKKAT . GISEMIZ bugün saat 2 den ıbbaren açıktır ceklerdendır Sehir I FlİCİR M Ü N A K A Ş Â S I haberleri içki ve medeniyet 1 BÎR CUMHURIYET 15 Evlul 1948 HEM NALINA M1HINA Donanma giinü için n sene 27 eylulde, kahraman Barbarosun Prevezede mu,^. r tazam bır haçlı donanmasınl yendığı gunun j ıldonumunde, ilk defa olarak bır donanma gunu yapılacağını (teçenlerde, mu)delenu;tım. Sonradan Donanma Komutanı olan Amirat Mehmed Alı Ulgen de, bu yıl bır donanma • gunu, ınşallah gelecek jdlarda da bir donanma haftası yapılacağını tejıd et* tı. Denızcılığı \e donanmayı seven halkımız, bu mujdeye sevmdiği gıbı arkasuıdan Amerikadan 2 kruvazorle 4 muhrib alacagımız müjdesi bu sevinci daha çok arrtırdı. Azız okuyuculanmdan aldığun mcktublarda her ıkı mevzua da tema» edilerek bir çok sualler sorulujor. Alınacak gemıler bahsini başka bir pune bırakarak bugun donanma gunu hakkındakı sorulara cev.ab vermek ıstiyonıtn. Muhterem okuyuculanm en çok donanma gunu programını ve harb gemilerımızın halk tarafından nasıl zıyaret edıleceginı soruv orlar. Program hakkında fazla bilgim yok. Bunu Donanma Komutanlığıle Deniz Kurmav Başkanlıgının tanzım ve Uân edeceklen şuphesızdır. Bıldıgım bır şev varsa, o gun donanmamızın. savın Cumhur Başkanının huzurunda bır geçıd resmi yapacağıdır. Bu geçıd resmı nerede ve nasıl japılacaktır bılmnorum Donanma geçıd resımleri ıkı tıırlu yapılır. 1 Gecıd resmıne ıştirak eden gemıleun savısına gore, donanma bır veva bırkaç prova hatrı teşkıl ederek demiıler Devlet Rei^mın bındıgı gemı bu hatların arasından ve bir tek hat teşekkul etmışse, gemılerın bır bordasından geçer. Alay saneaklanle donanan gemilerde murettebat, eskı tabınle çamarıva ederler Devlet Reısıni hâmıl ccmı, harb gemilerıni bordaladıkça bu• ıık ve orta tonajdakı genuier, 21 top atarak Devlet Reısıni selâmlarlar Ingılız donanmasında bu şekılde geçıd resmı vapmak mutaddır 2 Ikıncı bır şekıl de, donanmanıa Devlet Reısının hındıgı gemının onunden geçmesıdir O zaman başta donanma komııtamnın sancak gemısi olmak uzere butun harb gemıleri, prova hatö teşkıl ederek birer birer, Devlet Relsinın onunden geçerler ve top atarak Devlet Reisıni selâmlarlar. Bızde ıki donanma geçıd resmı hatırlıvorum kı bın 1909 jazında ve birıncı şekılde japılmıştı. Butun harb Rcmılcrımız, başta Amıral gemısi Mcsvdıve olmak uzere, Kızkulesınden Havdarpaşa açıklanna kadar prova hattı teşXil ederek demirlemişlerdi Stıltan Reşad, ileri gelen devlet erkinile beraber Ertuğrula binerek gemılerın iskele bordasından geçmıştı. Ikıncı geçid resmı 1914 jazinda yapılmıştı. Goben ıle Brcslau lavuzsultanselım ve Mıdılli ısımlerim aldıktnn «onrat adalar açığında vapılan bu geçıd resmınde, harb Rcnııierimız. Ertuğrul vntmın ve Sultan Reşadm onunden geçmişlerdi Her ıkısınde de ikinri derecede hükı'ımet erkanı vatlarla. halk da şehir hatları vapurlanle geçıd resmıne ıştirak etmıştı Bu defa hangi şeklin kahul edıleceği elbctte >akında ılân edılecektır. 27 evlulde halkın gemılerimizi gezmcsıne musaade edılecektır Bunun nasıl olacağı da, elbette bir tertib ve ıntızama sokularak ılan edılecektır Gelecek yıllardakı donanma gunu ve hılhassa donanma haftası hakkında hazı fıkirleıim vardır ki onları da 27 evlulden sonra bır jazunda ileri sureceğım. Bir Bulgar motörü, Canakkalede ağır surette yaralandı » „ • • • • • . Yazan: Ord. Prof. FAHREDDİN KERİM GÖKAY ÂŞK GENİSİ ASK GENİSİ TEPEBAŞI BAHÇESÎNDE TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSUNUN Mevsimin son büyük müsameresi >IFLER Polonya ile tıcarst anlaşmasının vakın bır zamanda vapılacagını gozonunde tutan baıı tacırler, daha smadıden Polonjaja gıtnujlerdr Bır tıcaret anlaşması vukuunda Polonjadan demır çtlık zıraat aletlen gıbı e:>a ıthal edeceğıniiZ anlaşılmaktadır Alakslıiar bugun ıçın Almamadan temın edem vecegtmız malların muhım bır kısmını Polonjadan temm edebıleceğımızı soylemektedırler Esa«en Polon\a memleketımızden tutun >ı>ecek maddesl •vaglı tohum ku«pe ve sanayi hrmmaddesı almak ı*;tegındedır Halen Polonjada bulunan tacırlerımı:, husası olaraK, Polonva fırrı alanle bu me\zuda tems=lar ^ apmaktadırlar Bazı tacirlerımiz, Polonyava gittiler ÖLÜM Adananın tanınmış • ^rıf zadeler» aıle' nden mulga Yerii Mallaı Pazarları eskı Gazıanteb magazası çefı Azm Ocalırın eşı üç sened r çekmekte ol dugu hastalıktan kur tulamıjarak hecaz genc >a$ında vavrularını olcsuz bırakarak havata •bedoen gozlerım ks pamış 14 ejlul 1°,S splı gunu vakıniarının ve aıle dostla'inın eozyasl»rı arasında cenazesı kaldlrılaralc Karacaahmed rıez.ar'ıgına defnedılmışfır. Aılesıne «abırlar genc cijve rahmft dılrız. İLK AYŞE ÖÇALIR JUDY GARLAND JOHN HODLAK M. G. M Q KÜÇÜK HABERLER j mmmmmmmm^mmmımBmmmm J ö M £: A H M E 1 R R I ZA D O ĞR U KITABEV1 L Türkiyenin en çok okunan pratik meslek tnecmuası MüHASEBE ve NÂLİYE II cildmde sahıfelert bir forma srttırılarak zengın munderecatla 13 sayısını çıkardı Fıatı 75 kuruş. P. K. 657 Ist. Um. Tev. ve Satış Yeri TUBKIYE YAYINEVI ŞARK SİNEMASI DAVASI 948'949 sezonunu buyuk fedakârhklarla sayın muşterılerıne mevsımın ılk buyuk super filmlnı takdım ederek açmakla şeref duymaktadır BU AKŞAM saat 21 15 ten ıtıb'ren W SHAKESPEARE'mn olmez eserınden alınan muazzam fılm ( D t Ş E D İŞ ) Türkçe Sözlü CATERİNA BORATTO CARLO TAMBERLANÎ Dd kardesın kanh davası Kardeşırun hayatııu kurtarmak için namus ve Iffeünı tehlıkeye atan bır genç kadınm acıklı hayatı Kın aşk. ihtıras ve mucadele ıle dolu bu muazzam fılm buvuk bıt ıtma ıle SES FILM Stuâvosunda turkceleştırılmıstır NOT Suare Içm numaıalı blletler gunduzden alınabılır • KADIKÖY \e haval smdekı Emeklı Subav ve Askerî Memurlar Derneğının senelık kongresı 18 evlul 948 cumartesı gunu »aat 15 te Kadıkoy Halkevi ttlonıında vapılacaktır Butün emeklı tubavların gelmelerı rıca edılmektedır • * • EYüB Halkevi Sos\al Yardım Kolu 3numuzdeki cumartesı gunu ıçm bır vapur gezıntısı tertıb etmjjtır Gezıye saat 15 te Koprunun Ada ıskalesmden başlanacak, sabaha karsı saat 2 de vapur, gene Kopruve varasacaktır • * • OSLO TJmversıtesi profesörlennden Ve rem Mutehassısı Prof Heınbeck, perşemhe gunu fehr mıze gelecek Verem Asısı \e Tat bıkatı hakkında ıkı konf^rans verecektır • ISTANBUL ıl nın ılkogretım kadro^u n« zırlanmı^ \e Ankaraja gond'rılmiftır Yen kadroda bazı degışıklıkler vardır • FINDIKLARIMIZA dış memleketlerden talebler artmaktadır Evlul ayl ıçınde Isv;çreje geçen senekı mah>;ulden 335 bın lıralık ıçfındık ihrac edıîmıstlr • * • ŞEHRIMIZDE bır pedago]! cem vetl kuıtılması ıçın hazırlıklara devam edılmekted r Cemıvetın tuzugu son şeklını almıştır Muteşebb s hevet varın saat 17 de toplanacaktır • * • COCUK Yuvaları Dernegınin Beyoaln Bıtlbul mahallesı Golbaşı sokam 39 numaralı hınada tesıs ettıgı 1 numaralı Çocuk Bakımevının açılış torem yarın saat 17 de japılacaktır 17 Evlul 948 CUMA gunu matmelerden ıtıbaren Oynıyanlar HALEDE PIŞKIN fllELÂHAT IÇLI VEDAT KARAOKÇU MEHMET KAKACA OY\ SENSEV HAŞIM EVCI Muzık TAKSİM Sinemasında Itına ı!e hazırlanmış B U Y U K L BİR İNSAN NİHAYET BIRKAÇ DIL BILİR. TÜRK FİLMİ S ADİ IŞILÂY BU AKSÂN SAÂT 9 da İ P E K SİNEMASINDA | TÜRKÇE Sözlü muazzam bir şaheserle yeni mevsime başhyor ZİLKAOE 11 ÇARŞAMBA SEVİMIİ HAYDUT BAç> R O L L E R D E : HERKES İİ IÇIN 3 Re.nk.li 100 Sayfa Cep Boyunda 100 Kyrus <^ SİZB BÜTÜN DİLLEROEN EN SECME YAZ1LARI, AYAĞIN/ZA KAPAR GETIRECEkT/\ !. Vasaü 13 09 16 41 19 19 20 .»4 4 S9 TYRONE POWER HENRİ FONDA NANO KELLY RANDOLPH SCOTT Ba?tan nıhayete kadar HEYECAN MACERA ve MUAZZAM SAHNELER D I K E A X : Bugun gişeler saat 2 den ıtıbaren açıktır. Ezanı ) 5 48 | 9,31. | 12,00 1 52 9.39
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog