Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

TAKSİTLE RADYO Tanınmış bır marka : Emm bir müessese : P HILlPS Osman Giizel Çarşıkapı 85 Tel 21436 Harbiye 113'1 Tel: 82730 25 inci yıi Sayı: 8655 umhuri K U R U C U S U î Y U N U S NADT Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Isianfaul Poete kutusu İstanbul No. 246 Tdefenlar. Unraml Santral Kamana: 84298. Yaa İşleri: 24290. Matbaa: 24290 LA D Y 0 Lucıen Ckft^etr I. Hayri Yalman Mumkun mcrjebe basıt olmasına gayret edılerek, naArıvat svâdlsıne sapılmadan verılecek b'laîfiın her şe\den zıyade pratik' olmasına ıtiwr e<îılereK hazırlanmıştır. Fıatı 300V cıldlıa 350 kuruş İ NK ILÂP KITABEVİ TEŞHTS, naîAvt yj^ ve IŞLER dpTHALE KOYMA SAXATÎ ÂKIZA] .ARtsı Çarşamba 15 Eylul 1948 îngiltere, sefer rlîk Suat Hayri Ürpüblü hazırlıklarına girişti Londra. 14 (B B C > \nz?w Başbakan Muavını M, Herbert Morrısson Ingılterenın savunma sıyaseh hakkında ga\et muhım bır demcçte bulunrauştur Morrısson bu demecı hasta olan Başbakan Attlee'nın yerıne verraıştır M Morrısson şöyJe demlstir: « Ingıltera 1945 senesıi'i J ortalarındanberı terhis hart ^etlerınc muntazaman devam etmıştır Faka f şımdıkı dunva vazıvetı, bızi ?3venlık tedbirleri almağa mecbur etmektedır » İngılız Başbakan Muaviıii. bugün kü dtırumun arzettığı tehlıVp^rı belırtmış ve terhıs harcketıCrin r. du durulacağmı sözlerine ilâp «uniştır Morrısson demıştır m: « Halen İhgilız oıdus'inda vazıie görenlerın hizmet devrele'i 3 a; Mr. Herbert Morrıson uzatılmıştır. Bdylelıkl 0 askTÎ bırlıkr ler 80 000 kişılık bır kuvvet kazan muş tecrübelı er ve sııba3 lardır. Ayrıca denız ve hava kuvvetlerın» mış olacaklardır. Arknt Sa 3 Su 2 d" Bu 80 bin kışınin h«psi taı m gör J Terhis durduruldu, deniz ve hava "Bende mücrim vasfı görürseniz kuvvetlerine yeni asker celbediligor, en ağır cezayı acımadan veriniz^ silâh, cephane imalâtı hızlandırıldı Yüce Divanda üç saat süreıt savnnmasında eski Bakan, Başbakan muavini verdiği demecde dünyanın tehlikeler arzeden bugünkü durumu karşısında Ingilterenin bu tedbirleri almak mecburiyetinde kaldığını açıkladı müdafaasını yaptı kendisini itham edenlere şlddetli cevablar verdi ve teftiş heyeti reisi hakkında tahkikat istedi Aniara 14 fTelefonlai Yuce W vanda bugun eanıkların sahsan yaptıkları mvdafaalaruı dınlerımesıne devam e dıldi. Tetkık \ e murakabe hejetı uyeJ^'inden Fıkri Fesçioğlu, Kddıseleri tekt t r ettı ve rruıfettışlerın tahkikat şekh« ne ıtırazla. beraehnı i=tedi ' Arkası Sa 4 3ü 1 de JHantıkca bjektif olmaktan çıkıp da hıslerimiziıı tesiri altında düşunmeğe başladığımız zaman, hemen dainta janlış hukümIere vanjor, kendi kendimizle tezad haline düşüyoruz. Yinni beş yıi önce Halk Partisinin en (biaman) bir mtthalifi olarak tanıdığimız Hiiseyin Cahid Yalçın. nıhayet Partıye girerek muvafıklaştıktan sonra artık hiçbir mubalefeti beğenmez oldu. Vaktile onun Halk Partisine indirdiği yumruklardan yiız defa daha hafif bir müsanıaha ile şöyle orta bir tenkide kalkıştınız mı, derhaJ kollanıu sıvayarak karşınıza çıkıjor. Ne demek? Boyle şey olur mu imiş? Bugüne bugün iktidara el kaidırmak kimin haddine? Oraya geçebilmek için insan, her şeyden bnce gücunü ispat etmeli imiş! Şimdilik muhalefet partilerinden ikisi de kundakhk çocuk saj ılırnuş. falan filân. Bir zamaalar hürriyet kahramanı dive mcktcb kıtablanna adı geçmesinc ramak kalan sayın üstadın bugün tuttuğu yol, d«ğrusu bizim gibi to>lan hayrette bırakıyor. 1924 yıliBin jüzde doksan devrim ateşile yanan idealist Halk Partisine karşı Joyasıja bir muhalefetle hücum etfikten sonra, bugün ateşinden pek çok kaybedcn a\m Parti saflannda jer alıp da dışardaki kiıtleje nasıl pala sallanabileceğini bir türlü havsalamıza sığdıramıyoruz.' İnsaflı olmak gavretile söyliyelim ki, sayın Yalçın, muhalefetin liizumunu inkâra kadar varmıyor. Ona göre muhalefet, faydalı bir şeydir. Hukumeti kontrola, baştakileri kamçılama^a yarar, işlerin ivi yüriıtulmesine yardım eder. Fakat, o kadar. İktidara geçmek, Devlet idaresinde sorumla vazife almak gibi heveslere muhalefet, zinhar kapılmamalıdır. Çünkü o, bunlan başaramaz, yüzüne gözüne bulaştınr, işleri çorbaya çevirir ve biz mahvolurıtz. Muhalefetin, şimdikinden daha miıkemmel bir hukumet kurabileceğini gerçi ben hiçbir zaman iddia rtmedim. Müşahede^e ve tecrübeye da\anmıyan hükümlerden kaçınmayı prensip edindiğim için, beklemeyi ve gördükten sonra konuşmayı tercih ederim. Fakat. ceffclkalem mütalea yürütmeyi pek seven sajuı üstad, muhalefete karşı iktidar kapılannı sımsıkı kapamak gerektiğini acaba nereden çıkanyor? Halk re>ine dayanan idarelerde «Kiro seçimleri kazanırsa, hiıkumeti • kutar» diye bir prensip varken. artık bin dereden su getirerek cBiz yaparız, sen yapamazsm» gibi peşin hükümlere yapışmakta mâna vaı mıdır? Üstadın mantığile doşünürsek, Halk Partisi hesabuıa istikbal ebediyen garanti altına alınmıştır: Muhalefet, boyuna tenkid edecek, ktediği kadar sert konuşacak (Zaman zaman Hukumeti güç durum!ara sokmak re%adır). Hucumlar kar;ı=ında Halk Partisi mütemadi>en kcndine çekidüzen verecek fakat kafiyyen îktidardan aynlmryacalitır (çünkü ötekiler becereıwzler). Peki ya rcyler? Ya seçimler? Ha, bakınız onları kanşörmayınız. Memleket çoğunlusu, daima Halk Partisilc beraberdir. Secim Kanunu \aktiU i^i idt. şimdi daha iyi oidıı. Merid insallah daha da tnukcmıncl bir lıa'e celccektir. BundRn otcsi ar^ık c?n sasılığı; başka ne Wcrsiniz? İşte gbrüyorsunuz, kanun düzeltildikçe, muhalifler secimden kaçıyorlar. Demek ki, kendilerine güvcnleri yok. Bu da Halk Partisinin gunden güne ne kadar kuv\etlendiâini i\ice arığa vuru\or. Artık anladınız ya bu Partinin MecNADİB NADİ "^ Arhasi Sa. 3, jS'i, i U Düıtfcü Dörtler toplantısı Vichinsky, sömürgele rin İtalyan idaresine verilmesini isfedi Batı Drvletleri ise >alnız SomaItnin tlahaıı idaresi altında ka1macmı toklif ptti'fr Sııad Ha\ri L'rgubhi, Yıice Divanda konnşurken Samsunda merakiı bir dava Bir C. H. P. âzası a\ukaü. hivaneti vatani^e ile itham eden gazete. muhakeme Samsun, 14 (Hususi) Samsun gazetesi baş yazarı Kâmjl Sırmemn, Snz gazetesî sajııbı S^hh Sencer alevhıne açtığı reşren hakaret davasuıa bugun devam edıMı. Bu davaya sebcb, Söz gazetesmır», P'nr.at Kâmıl Sırmen hakkmda roşrettıgı Arkası Sa 3 SJ 5 te Moskovada anlaşmaya varıldığı tahmin ediliyor Batıh delegelcr dün gece Molotov'Ia yaptıkları görüşmeden pek neşeli çıktılar Haydarâbad meselesi Güvenlik Konseyinde Konsey, Haydarâbadın şikâyet» nzeriae yarın toplanarak durumu görfişecek Hindistan ordusu ilerlemeye devam ediyor İzmirde Lond'a, 14 ( B B C ) H?^darib^d dılklarını ve bır sehrın geri alındığını topıaklaruıa gırmış olan Hmd ku>rvetl' haber vermektedır. rmın 5 koldan ılerletnekte oldukları bılAskerî harekât hakkmda gelen haberdırılmektedır Bu kollardan bııının 130 ler oırbırini rutma«naktsdır P a m 14 (R ) İ t ? I v n somürgeleri Km ileılemı? olduğu da soylenmektedır. Güvenlik Konseyi. işi ele abyor ıresele=ını gorusen dortler konferan=ı Pans, 14 fAPi Bu:un resmen bılHavdarâbad Rsdvo=u ıse Hindistan çal'smalarına bugun de d»vam etmitır. Arknv S 3 Srı 7 de Bu ^abahki oturuma, Frrnsa Dıs Is bTrhklerının b'iHın kp^ımlerae durduruı> n Bakanı Schuman ı=tırak etmemış ve 3 erıne Bakar.ık Genel SeVretprı M de Murvnlle'ı gondermıştir. E^a'en, Rus>;nın talebı uzerıne toplanan konfeT3iisın dunku acılışmda Vichinsky bunjn bır «Dış İ,leri BakanlıŞı konferan=ı» olmadıgınHan sıkâjet etmi=ti Vichır=k\ her 3 somurjenin (Libya. Italvan Somalı<!İ ve Eritre) Italyanm Dırrlltr Konferansında Rus bnsdelegesi Vichinsky Amerikaü Katil şoför muavininin muha. kemesine bugün başlanacak Bulgar liderinin oğlu Bulgar rejiminden şikâyctçi Arlan Sa 3 Sii 6 da Âmerikanıtı Berlinde yapılan komünist aleyhtan nümayışc iştirak eden yüz binlerce Almandan bir kısnu Londra 14 (B B C.) Moskova mu toplantıda hazır bulunmamıştır. Bu onuncu toplantı, jimdiye kadarki habırımiz büdınyor: Batılı delegelcr bu akşam hep birlık toplanülann en kısası olmuştur. Göte Kremlin'e gelmişler ve M Molotov rüşmeler bir buçuk saat sunnüştür. la göruşmuşlerdir. Mareşal Stalın bu Arkası Sa. 3, Sü 3 te ordumuza güveni Cumhur Başkanı muavininin oğlu zorla başa geçen Kızıl idarecilerin bir gün devrileceklerini söylüyor Bulgar Cumhur Başkanı Muavınının oğlu Lubomır Neıkoff vn da hukmnetımıze iltica ettıgmı biıdırmıştık. Lubomir Neikoff, dun Bulgarların muhakemesi esnasında kendısı ile konuşan bır arkadaşımıza şunlar: söylemiştir: « Bulgarıştandakı kır'l >>âkimivetın, nıhayet'bugunku teor halın' alacağını ıki sene ev^'el anismıştım Bunun için de bir muddet sonra her şeyimi terkedıp yanıma yaLıiz karımı ve şimdı bıxı 5 diğerı de 3 ya A r k a s ı Sa 3 , S u l d e Katil Ulvi Kayar (Yazısi 3 uvcü sahifemizde) Seçim kurulları üyeleri dün belli oldu Ara seçime, Halk Partisinden başka daha üç parti iştirak ediyor Amerikalılar «Türk ordusunun gelişme"dne harcadığımtt para. yaphğımız masrafların en yerinde harcananıdır» diyorlar Washington, 14 (a a ) (Byum): Ekseriyetle askerî mübahaseJer nzmanı olarak tanınan ve 22 gazeteden rnüteşekkıl bulunan Scrıpps Howard gazeteletı yazarlarından J. G. Lucas bugünkü Washington Daıly News'da aşağıdaki çok mühim yazıyı neşretmiştir: « Türkiyenin kara ve hava ordusu, Sam Amca için gittıkce artan bır onem kazanmaktadır. Baçta gelen 8'ker! plâncılprımız bu kuvvet Arfcntı S 3. Sü 7 de Bir Bulgar kadınının dili ile Bulgaristan cehennemi Uçakla metnlekethnize iltica edenlerden Madam Baîsamova dünkü muhakemede şöyle dedi: « Rus sürül&ri girdikleri evlerde kocalann ellerini bağhyarak kadınlara tecavüz etmekte, fcbeveynlerin gözleri önünde çocuklara ve benüz gelişen kızlara aynı sekilde muamele etmektedirler; H k bir ferd bu yapılanlara karşı »es çıkaramaz.» Komunıst terorunden kaçıp kurtulmak gayesıle bmdikleri tayyarede kendilerine mukavemet eden ıkı kişiyi ölduren ve bir kışıyı de yaralayan yedı Bulgar multecının muhakemeleıine dun Istanbul Iktncı Ağırceza mahkemesinde devam edılmiştir. Dunkü oturumda da sorgulara devam edılmış ve bu aıada son sanık Madam Herta Balsamova dınlenılmıştır Herta, sorgusunda şunları soylemıştir: c Bulgarıstna güya kurtarıcı olarak gelen Kuslar, az bır zaman sonra cınavetlerıne başladılar Gunden gune artmakta olan bu facıalar netıcesınde hıç bır vatandasın yaşamak hakkı ve söz hurııyetı kalmadı Komunı tleı mezaiımden de gen kalmadılar. Sahsan benıra vucudumde de bunun ârazı roevcuddur Bulgaııstanda yainız eıkck'er desnl kadınUr da ortadan kavboluvoı lardı Hattâ. 19İ4 senesinde bır Ru kaırıjonundakı a«kerler tarahnd?n ka İngiltereye borcuıtıuz İngiliz beyaz Idtabma göre aldi£imız avansın mikUrı 32 milyon sterlin Londra 14 ( A P ) Hııkumpt tarafii«dan bugun yayınlanan b'r Beyaz Kıaorp. 31 marttı sona eıen malî vıl oırar,a ' kadar Ingilterenin mıllî b~>rc yekunu 25.752,387,153 sterlin olarak te,pıt edılmı^tır. Harb 5ir''=ınd'a muttefik hükumetlere Secim kunıllan için dün Şehir Mecüsi salonıında Inıı a veıılıp henuz tah.ıl edılmıven belhb?lı Rırr.kım symm on yediıncie vapıIacaV j lr r ında kuı'a cekıldı Saat 11.30 da va rvan.^lar şu şekılde eo^teıılmı tır ( < •ıra tecım ıcın veni seçim kanıınıı ger"|p3lın bu eckılıs tojsnınds Valı ıl? B* ja 35 710 00(1 ..terlın Fran=;a 91.6S4 6 »'. steılın, Turkıye ğinc« te=kıh ıktiza, pden sfçım Irurı>l» I leoıye şub» mudurlerı muşahıd sıfatjlo HoUnda 45,000 000 ]£in dun Beledıyede Şehır Meclui »a1 Arfcast Sa. 3, 5u. 5 te 31,902,284 sterlin. Arkatt 5a. 4, Su. 3 de Madam Balsamova dunku durusması esnasında Bulgaristftndaki cehennem hayatını anlatıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog