Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

; DİŞÇİ • Diplomalı veya ehliyetli bir araıuyor Şartlar müsaiddir. İstekliJerin acele 20818 telefonla miiracaatleri.. Karagözef komünist çevrelerde panik yarattı ı• J 25 inci yıl Sayı: 8654 umhuriyel K Ü R U C U S U î Y U N U S NflüT Telgral v» mektufc adresü Cun&uriyet, İstanbul Poeta JrutuJU Isîaofiol N<J. 2*8 Ttlefeolar. Uratunl Saatnl Nnmann: 24298. 7 a a l»lerü 24299. Matbaa: 24290 r R A DY 0 TEŞHJS, TEDAVÎ HALE KOYMA SANATİ Lucieh Chretien I Hayri Yalman Mumkun «ertebe basit olmasına gayret edilereS, Jjâzarıyat vâdısme sapılmadan verlecek bılgıruı her şeyden zıyade pratık olmaa*yttna edılerek hazırlanmıştır, Fıatı 3C0 rıHhs 350 kurus İ N K^ff P KITABEVt Saiı 14 Eylul 1943 V. .J Rus Büyük Elçisi dün Rumen ve Bulgar Elçilerile uzun görüşmeler yaptı Derlerse.» Berlınde yapılan komünist aleyhtan nümayi$e aid ilk resimler: Almanlar, Rus bayrağını parçalıyorlar v« tecavnz* uğrıyan Sovyet cibl, tecBvüı hâdisesindsn ev\el Berlinlilerin tehdidkâr bakısbtn altında, bb: Kızılnrdu aikerinin himayesinde Rus bolgssine doğrn ilerliyor Karagözef'in hususî bir uçakla Parise gittigi bildiriliyor. Bulgar konsolosluğundaki kasanın açılıp açılmadığı henüz meçhul D ki yıldır içinde bocaladığınuz Jl çıkmazdan kurtulmak imkânlaU nnı araştınrken, umumi seçimlerin yenilenmesi bahsi üzerinde durmuş, Halk Partisi, bu fikri gerçekleştirmeğe gayret ederse iyi olur, diye yaznuştım. Saym arkadaşımız Asım Us, yazımj beyenmemiş. «Millet Partisi, henüz teşkilâtını yaymaya vakit bulamadan bu 50la gidilirse dedikodu olur, muvazaa iddialan zihinlerde yerleşmeğe başlar.» diyor. Arkadaşutuzın ilcri sürdüğü itiraz k aydı, ne yalan söyleyim, pek tuhafuna gitti. Fajdab sandığımız teşebbüsleri gerçekleştirmek için memlekette yeni kurulan siyasi partilerin kuvvetlenmesini beklemek lâzım gelecekse, sayın Us'a şimdiden haber vcrelim. halimiz dumandır. Seçün dâvasını ele ahrken biz. daima iki yıldır hiikitm süren reel vaziyeti gözönünde tutuyoruz. Çözübnesini örlediğimiz dâvayı da millet menfaatleri bakunından hayari sayıyoruz. l'oksa şimdiki halile umumî seçimlere giremiyecek daha pek çok partiler olduğundan eminiz. Bilindiği gibi Millet Partisi, yurdnmuzda resmen kurulan siyasi teşekküllerin on sekizincisidir. Millî Kalkınma, Sosyal Demokrat. Her Şeyden Önce Vatan, Güdenizm adlarını taşıyan daha bir sürü parti var ki, her biri kuvi etlenmek Jçin gece, giindüz çalışıp didiniyor. Sayın Us'un bunları hesaba katmıyarak illâ Millet Partisi üzerinde ısranna doğrusu akıl erdiremedik. Önümüzdeki Od yıl zarhnda Millet Partisinin ynrdda her tarafa yayılıp kuvvetleneceğini. arkadaşunu acaba hanji esasa dayanarak tahmin ediyor? Seçimler, 1950 yılına bırakılırsa, muvazaa isnadlannın arkası kesilecek midir? Ağızlara kilid vurulamıyacağına gbre, herkes her zaman dilediği gibi konuşabilir. Meselâ, Us'un yazısını okuyan muzibin biri, «Halk Partili yazarlar, Millet Partisi snnucularını konımağa başladılar. hıram... Asıl muvazaa işte bunlar arasında» diye ortaya yeni bir lâf atabilir ve mevzu üzerinde bir müddet dedikodu yapılabilir. Bütün bunlar kurugürültü olarak kalmaya mahkumdur. Arkadaşunızın yazısı vesilesile hatırladık: İki yıl önce Demokrat Parti henüz kurulduğu sıralarda, memleketimizde umumi seçimlerin yenilenmesini zarurî lalacak hiçbir sebeb görülmediği bir sırada. Halk Partisi, âni bir telâşa düşmüş ve Demokrat Partinin teşldlâtlanmasını beklemeksizin, aylarca sonra yapılması gereken bir işi 21 temmuzda başarıvermişti. O zamanJd acele ile şimdiki «dur bakalun» politikası arasında birbirine nd gibi görünen vaziyetlerin aynı kaygudan doğduğuna inananlar, sakuı hakb olmasınlar? Bütün siyasî karar ve teşebbüsleri hep Halk Partisinin menfaatine gbre ayarlamak, «önce can, sonra canan» prensipini devlet idaresinde baş tacı etmek! Fazla söze lüzum görmeden tekrarhyaum ki, böyle bir zihniyeti biz inkılâb partisine yakıştıramıyonız. Ruslarla yapacagımız müzakere Hududdaki Arpa Çayi meselesi için bize cevab verdiler, konuşmalar başlıyor Ankara 13 (Telefonla) Şark hududumuzda Aıas nehrine dökulen Arpaçayı u?erınde Sov'yetlerin ınşa ettikleri r«kulâtor dolayi~ile iki taraf arasında sınırda yeniden goruşmeler yapılacaktır. Bilindiği gıhi Arpaçayı sulanndan bizim de aynı çekılde faj'dalanmamız için Bayındırhn Bakanhğı Sular daırefince ha/.ırlanrnış tı an proje, So\n'etîeıe verılmişti. 15 gunlıık tetkıkten sonra Sovyetler, cevablannı Bakanlığa bilöırmijlerdır. Yenıden \apılarak IKI\ ü=melpr için Sular daıresı mı teha^ı^larındaT N?zmi Karatekın. Ks p "a hareket ptmı>=tır. Mü7akereler<39 Kars VEIIM de ha7ir bulunacak*ır. tsaö^n Arpacavı u^crıpde S'v\ellenn 1 038 de ınsa «ttıkierı bır rckulâ'or varr dir. Sovvedrr, *on r^manlarda rrku'âtorü genişleterek açtıkları kanallarla iiıların muhım kımını k"ndı arazılfrm*cevırmi'ierdı Bavmdırlık Bakanlığının 'lazırlddıjii proje bu suların aynı olçude Turk topıaklarına aktılmasını da sağlıyacaktar. , Berlin dâvasını hal için son gayretler Moskovadaki delegeler, Stalin'den ablukayı kaldırmasını istiyecekler Nevyork, Londra ve Paristen Noskovada bulunmakta olan temsilcilere verilea talimatın edası tıpkı bir ültimatom edasına benzetiliyor NewYork 13 (K ) Si\ asi çevreler, Berlin meselesının kat'i bir safhaya girdığıni ve bu haita içinde netıcenin bellı olacağını soylemekiedırler. Bu akş?m Dış Işleri Baksnhğmda yuksek memurlar bu meselevi fcır daha pdzden geçırmıılerdır. Berlin ablukası kadınlmadığı tâkdırde ne yolda hare« ket eddeceği tesbıt olunmuşrur. Arkast Sa. 5. Su. i de Dun aralarında gdruşmeler yapan uç elçi D< büyük elçisi Bulgar elçisi Rumen hiiyük elçisl M. L«xrislef M. Anjeloff Moisil Bulganstanın Istanbul Viîkonsolo devletlerin elcilik çevrelerınde tarıt su Dımıtrı Karagözef'in vaz'fesinden edılmez bir telâş, âdeta panık yaratistifa ıle Hükutnetimize s'ğınmas. mıştır. Bu panığın başnca sçbebı, DıTurkıyedeki Kus ve Sowet peykı Arkas\ Sa. 4, Sü 6 da Hindistan kuvvetleri Haydarâbadda ilerliyof Pakistanda yapılan nümayîşlerde halk Hindistana harb ilân olunmasını istedi Londra, 13 (B B C ) Haydarâbad topraklarına giren Hindistan kuvvetleri. bütün kesimlerde ilerlemişl«r ve 2 şehıı «le geçirmişlerdir. Hava kuvvetleri tarafmdan desteklenen blrliklerin bir kesimde 50 kllametre kad»r içeriye girmi? ılduklan bildirilmektedir. Yeni Delhide bu .=abah neşrediien bir tebliğ. Hınd ordularınm. nizam ve asayişi muhafaza ıcm Haydarâbada gLrmi? olduklarını ıleri sıirmektedır Hındıstan hukumeti. t'itun memlekette. fevkalâde hal ılân etmı^tır Arkast Sa 3. Sü 6 da KonferanMn toplandığı Beauvai^ salonundan bir goruniis Karadepiz hattında hayvanlarla beraber yapılan bir seyabat Yolcular arasında bulunan bir ecnebi profesör şövle diyordıı: «Vapurlannızda ufak bir bahce bulunsa galiba hububat da yetiştirecek, bir havuz olsa balık da üreteceksmiz» Dörtler toplantısında Sovyet itirazlan Vichinsky, Diş Bakanlarının gelmeyişini bahane ederek salonu terketti ^A Londra 13 (R ) Italyan somurge Schuman'ın başkanlığında açılmıştır. Ierı mese'esini ıncelemek uzere tuplaKonferans, Dış Işleri Bakanlığının nan dort Dış Işleri Bakanı konferansı birinci katmda Beauvais salonunda bugün dğleden sonra Dıs Işlen Bakanı Arkası Sa ? S'ı » te Cinııalı'm öl iiıııü ve Tttrklye Pakistan Büyük Elçimİ7 Yahya Kemal Beyatlı duydugrumuz teessiirü belirtti .KARAKO Arpaçayın mevkiini gosterir harita Tahminler yanlıs mı çıktı ? Tarim Bakanhğı, yeni mahsulün zannedildiği kadar bol olmadığmı bildiriyor Bcledive İkti'ad müdurlüğü. şimdikinden daha bej'32 ekmek jmalı İçin çeşni tutturmuş. nümune^mi Daim! Encümene vermiş, aynı zamanda durumdan Balanhğı da haberdar etmişti. Bakankktan Belediyeye gelen bir cevabda, mah5Uİun tahmin edildiği kadar bol olmadığı, binaenaleyh tam buğdaylı beyaz ekmek ımalıne doğru gidilmemesi lâzım geldiği bildirilmiştir. Halbuki bu seneki n?ahsulim pek bol olduğuna, Arkası Sa 3, 9 ü 1de Bir Amerikalı romancının yaptığı hezeyanlar )l|||!fllllllllllllMMIIIIMI|IMMIMIII>|IIIMMMI<>IIIIMtlll|lıMI|llfl<i|||!|Hı|iı>!iı|| Yahya Kenjal Be\allı, Pakistanda, merbum Cinnah'm kukardeşi ile beraber Karaşi 13 (a.a) (Nafen) Türkiy» Buyuk Elçisi Yahya Kemal Beyatlı dün oğleden sonra Kaadi Azam Cinnah'ın cenaze raerasiminde hazır bulunmu5tur» Merashnden ev\'el «Nafen» e beyanat» ta bulunan Turkiye Buyük Elçisi jun« ları söylemiştir: Arkası Sa 3 Su. 4 te Ne yazık kî bu isnadlan yap an, aylarca aramizda kalıp bize do»t görünmüş bir muharrirdtr Amenkarun tanınmış mecmuaların ne kadehler kaldınlacak. Bundan sondan Collier's'in 7 ağustos 1948 tarihli ra da paşalar, yüz mılyon papeli alıp nüshasmda başlayan bir tefrika içinde, Marmara adalannda 3'eni yeni villâlar hayal mahsulü kısvesine bürünüp aley Arkası Sa. 4, Sü 3 de himıze çirkin isnadlar savuran parçalara rasladık. tBir devlet meselesi» başhğını taşıyan bu romanın içine sıkıştırılıveren bir muhavere esnasında, roman kahramanı Türkiyeye yapılan askerl yardım hakkında düşündüklerini şoyle hulâsa ediyor: c Gülünc. (yardım münasebetile) Taksim gazinosunda büyük ziyafetler verilecek, asil raüttefıkimiz ve mükemmel bır demokrasi olan Turkiye şerefî 50 yıllık kalem erbabının jübilesi Jübilesi yapılacak emektar muharrirlerin listeti Babaeski Kaymakamının bir tavzih meklubu Izmirde müessif bir hâdise 2 Ekim günü yapılacak ikinei törende 81 yaşlı muharririn memleket kiiltürüne hizmelleri beliriilecek Babaeski kaymakamı imzasile çu mektubu aldık: Partilerin menfaatleri vardır ve elGazetenızın 17 temmuz 948 gün ve 8595 savıh nu«hasınm bırincı sahıfesinbette partililer bunlan korumaktan de Babaeskı Beledıyesıne aıd (Bır kılo sorumiııdurlar. Fakat her menfaaşeken uç hraya alan kasaba halkı) başHn üstünde. idare etmek vazifesini hğı alünda Ertuğrul Dehorman ımzah iizerimize aldığimız Türk milietinin bır yazı çıkmıştır. Bu yazı aşağıdal.ı menfaatleri vardır. Önce onlan çözşekılde tarahmdan ta\zıhan yalanlanır. cnünde tutmak şarttır; çünkü parCevabımtrın yavınlanması rica olunur. 1 Beledhemızın butcesi beiedi ıhtilet dahil. ferdlere ve cemiyetlere tıyac ve zaruretleıe gore her yıl bır aid her çeşid menfaatlerin dayanrmktar artmak suretıle 941 denberi 50 dığl temel milletin menfaatleridir. bın lıradan 948 de 12 i bın hraya yukBu sonuncular korunmadıkca, ötef 1 selmıştır. Izrriı 13 Tp'efonJ? Dvn kileri bahis mevzuu etmeğe bile 2 Brledıve memur ve hizmethİTi nın'Un sorra mue~=;ıf bır hâdı=e oldcğmez. Milleti bekleterck, oyalının vılhk maa5 ve ucıet tutan Vıutcfn'n m ıluı Ameıikan dcnızallı ana gprrıı NADİR NADİ Karadeniz hattında yanyana, koyunkoyuna yokuluk eden hayvanlar ve ınsanlar ancak yuzde 46 5im tpşkıl etmekiedır mıııcttebatırıdan iki er, Kemerd^n şo Arkast Sa. 4, Sü. 1 de • Arkast Sa. 4, Su. 2 de Sa. 3, Sü. i te . (Yazm i itneu $ahıf*nuzde) Bir şoför muavini, bir Amerikan bahriyelisini bıçakhyarak öldürdii 50 nri v?zı vıilaırı idrak eden emektar muharrirlerden beşi Cclâl Fsad Ar"pven Cemil Bilsel Cemil Topuzlu Ebululâ Mardın Ercıunend Ekrem Talu (Yazisı i uncü sahiUrn\zds}j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog