Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

COWBOY J» CHEWINGGUM, Serkesçe beğenilen hususl kokulu ve en yüksek Amirifcan maddeleri ile yapıkn C0WB0Y Taklidlerden sakınınız. Çikletlerini tercih ediniz. BALONLU 25 ıncı yıl Sayı: 8653 umhuri Telgraf ve mektub adresi: Cumlrariyet, İstanbul Posta kutuau îstanbul No. 246 Ttlefonlar: Umuml Santral NUBMMM: 24298. Yua İşleri: 24299. Matbaa: 24290 ÎKNA KUVVETİNİZ Tam kemale gelmis bulıınsaydı KURUCUSU.'YUNUS NADÎ Pazartesi 13 Eylul 1948 İki sözii bîr büyü yerini tutan bir kuvvet ifade ederdi, tirma ve ManyetizDemirman'ın malı İnsan kitabı bunon için yazıldı, ıda 250 kuru?. Umumi Satış ÂP KİTABEVİ v« K. 787 A Y INLA RI Z Ü HA Berlinde Komünist nümayişi fiyasko oldu nümayiş sona ermeden dağıldılar Soz. dişe diş! erlin buhranı ve AngloAmerikahlarla Bolşevikler arasmdakâ ihtilâf, gene hâd bir devreye girmis bulunuyor. Bolşevikler, gecen iikbaharda. Bahlı mürtefikleri Berlinden çekilmeğe mecbur ederek bir politika zaferi kazanmak için. Berlini abluka altına aldılar. Kara yollannı, demiryollarını keserek Alman devlet merkezinin Amerikan, İngiliz ve Fransız işgali altındaki bolgelerinde yafiyan talihsiz halla, aç, kömürsüz ve işri; bırakmak istediler. Buna karşı da Müttefikler, hava yolile Berlinin yiyeecğini ve kömürünü sağlamak yolunn tnttular. Bir yandan AngloAmerikan nakliye uçakları, Berlin halkının yarısından fazlasını hava yolile iaşe etmek Rİbi, şimdiye kadar gorülmenriş bir rökor trsis ederlerken, bte yandan da üç Bahlı devlet. diplomasi cephesinden de faaliyete geçtifcr ve Sovyet Rusyaya BerJia ablnkasını kaldırması için hayli sert notalar verdiler. Nota altp vermekle bîr iş fförülemiyecejjini anlaytoca, onlar da Kml Ordunnn işgalindeki Doğu Alman ya ile Batı Avrupa arasmdaki demiryolu ulajfırmalanıu kesmei: gibi bir mukabil tedfcir aldılar. • Aynı zamanda, Berlin buhranını mtizakere ve nzlaşma yolile halletmek için de, Moskovaya temsilciler gönderdiler. Bu temsilciler. daha Moskovaya vanr vanraz, bir istiskal ile karşıiaştılar. MolotovYoldaş kajiblara kanşmıştı. Sovyet T>v İşleri Bakanı. sözde sayfîyede imiş. Bu hareket, devletler arasmdaki routad diplomasi nezaketlerinden uzak, tam Bolîevikvari bir sinir harbi manevrasiDdaa. yeni tâbirile soğuk harb taarrnzunc'an başka bir ?ey değildL Fakat Bahlı müttefikleri temsil eden diplomatlarrn sinirleri sağlam çıktı. Bu sofnk hattâ bnz gibi harbe 31 temmuzdanberi mukavemet ediyorlar. 45 gündenberi mütsadıfid defa Stalin ve MolotovTa görüşfiiler. Moskova müzakerelerinde kâh kötümser. kâh iyimser l>ir hava esti. Fakat hiçbir netice elde edilenedi. Şinîdi Bahlı müttefiklerin temsilcilerl, 10 oncu defa Molotov Yoldaştan yeni bir mülâkat istiyorlarmış! Tîîrk ingiliz îicaret anlaşmasında Dogudan zorla getirilen Almanlar, Hükumetimiz anlaşmadaki bazı hükümlerde tadilât yapılmasını teklif edecek İki hükumet murahhasları arasmdaki temaslara yaktnda başlanacağı bildiriliyor Ankara 12 (Telefortlat Hükumetimiz, Ikinci Cihan Harbi sırasmda tngiltere ile imzalarunış olan ticaret anlaşmasındaki bazı hükümlerin değiştirilmesi hususunda. İngiliz hükumetine teklifbrde bulunacaktır. Eilindiği gibi halen yürürlükte olan bu anlaşmada rransferabilite imkânları verilmediği gibi ingiliz lirası devalüe olduğu takdirde uğranılacak zarar tamamen Türk hükumetine aiddir. Halbuki İngilterenin son zamanlarda İtalya gibi bazı memleketlerle imzaladığı ticaret anlaşmalarmda hem transferabilite imkânları verllmiş. hem de İngiliz lirasının devalüe olması lhtimalinde zararın Ingiltereye aid olacağına dair hükümler konmuştur. Hükumetimiz bu anlaşmaları gözönünde rutarak Türk İngiliz ticaret anlaşmalarının yeniden gözden geçirilmesini ve yukarıda belirtilen hükümlerden Türkiyenin de faydalanmasını istemektedir. Her iki hükumet arasmdaki temaslara yalunda brşlanacağı söylenmektedir. Moskovada bugün veya yarın yenİ toplantı yapılacak, anlaşmaya vanlmazsa Müttefikler Birleşmiş Milletlere başvuracaklar Batılı delegelere, Berlin ablukası derhal kaldırılmazsa müzakereleri tamamile kesmeleri için talimat verildiği bildiriliyor bahsedüiyor Scrutator, yazısında Rusyanın yaz sonunu beklediğini bildiriyor Londra. 12 (B.B.C.) Son haftanm iyimser havası kaybolmu?, yerini gayet kötümser bir hava almıştır. İngiliz basını yeniden narbden bahsetmeye başlamıştır. Observer azetesi son Rus manevralarının harb ehlikesini şimdiye kadar mislin° astlanmadtk bir derecede arttırmı? lduğunu, bunun inkâr edilnez bir akikat olarak görüldüğünü kaydetmektedir. Sunday Times gazetesi de şöyle emefetedir: » • • • « Ateşle oynıya oynıva harbe Arkrnn Sa. 3. Sil. 6 da Londrada harbden Millet Partisinin toplantısı Dünkü toplanhda Halkçılara, Demokratlara, Müstakillere. Basına %esaireye ağır hücumlarda bulunuldu Millet Partisinin Kadıköy ilçe mer« kezinde, geçenlerde Demokratlarm yapttkları toplantıya nazire olarak dün bir tcplantı tertib edjmi=tir. Toplantıda, bsşta Mareşal Çakmak olduğu hslde partinn şehrimizdeki bütün sunucuları Arkası Sa. 3, Sü. 5 da Bıılgar elçisi Angclof olomobile binerken, arkada hükumctimize iltica eden viskonsoios Karajözef fbrülmektedir. Berlinde, Belediye dairesbıi basan Kızıllar Londra 12 (B.B.C.) Berlinin Kııs kesiminde komünistler tarafindan hazırlanan mukabil. nümayi?, Sovyetlerin bfkledikleri neticeyi vermemi? ve Syasko olmuştur. Nümayişe 100 bin kişj iştirık etmiştir. Bunlann çoğu doğu böl geîerinden trenler ve kamyonlarla get'.rilmiş Berlinlilerdi. Ekserisi istemeye istemeye toplantı mahalline gelmis ve nümayiş sona ermeden evlerine dönmüşlerdir. Arkası Sa 3. Sü b te Anahtarı Karagözef'de bulunan kasa açılamıyor, Bulgar Elçisi acele olarak İtalyan söaürgeleri işinin görfişöleceği Ankaradan şehrimize geldi konferanstan MÖsbet netice beklenniyor Bulgar Cumhur Ba|kanı Muavininin şehrimizde bulunan oğlu da memleketine dönmek istemiyor Memleketimize iltica etmiş olan Bul | gar Viskonsolosu Dimitri Karagözef | hâdisesi hâlâ ehemmiyetini muhafaza' etmektedir. Karagözefin, halen nerede olduğunu bilen yoktur. Kendisinin serbest olarak dolaştığı iddiası da doğru değildir. Zira bu iltica hâdisesile birlikte cereyan eden çok mühim diğer bazı hususat, Karagözefiu hayatını her an tehdid etmektedir. Karagözef,. istanbul Bulgar konsolosluğundaki şifre evrak kasasının anahtarını da beraberine almış bulunmaktadır. Bu hâdise üzerine dün Ankaradan şehrimize gelmiş olan Bulgar elçisi Angeloff, Başkonsolos Pop Avromofla kasaya anahtar uydurmak istemişse de kassrı açmak mümkün olamamışür. Kasanm içerisinde, Ankaradaki elçilikten Sofyaya gönderilmek üzere yollanmış bulunan dosyalarla, bazı mühim evrak şifreler bulunmaktadır. Kendisile konuşan Amerikalı gazetecilere, Başkonsolos Pop Avromof, kasayı henüz açamadıklaruu, kasadan bazı mühim siyasl evxakın çalınmışs olduğundan şüphelendiğini söylemiştir. Bu bakımdan, şimdiye kadar sayısı yüzleri geçen siyasî ilticalar arasında Karagözef hâdisesi gayet mühim bir yer tutmaktadır. Bulgar Cumhurbaşkanı muavininin oğlu da Bulgaristana dönmüyor Karagözefin ilticasmdan sonra, şehrimizde uzun zamandanberi ailesile ika Beneş'in eenaze töreninden bir göriinü? Arkasi Sa. 3, Su. 5 te (Yazısı 3 üncü sahifemizde) Dortler Pariste toplanıyor Bulgar konsolosluğunun gizli bugün evrakı meydanda yok! Çekoslovakyada hükumeti devirme teşebbüsleri Beneş'in tabutu başında isyan cıkaracaklan iddiasile birçok kişi tevkif edildi Paris 12 fA.P.) Pazar günü veriDouglas." Ingiltereyi len bir habere göre, pazartesi günü d« Hector Mcneil temsil edecektir. dörtler konieransı İtalyan sömürge'eri Rusya ise Dış İçleri Bakan muavini meselesini görüfmek üzere Pariste top Andrei Vichinsky tarafindan temsil edilecektir. 19İ8 deki Moskova görü?meleri, 1939 lanacaktır. Konferan? sömürgeler hakkında bir dald müzakereleri hahrlahyor. O » Toplantı Fransız Dış İşleri Bakanlığı man da, Bolşeviklerle İngiliz ve Fransız binasında, Salon de Beauvais'de yapı karara varmadığı takdirde, ayrıı mesele 21 eylulde toplanacak olan Birleşmiş te;nsikileri arasında, BerlinRoma mih lacaktır. Milletler genel toplanfısında gorüşülsverine karşı, bir ittifak bahis konıısu Dış İşleri Bakanlığı, yan resml ha cektir. idi. Önce diplomatlar uzun uzadıya koberler ajansı vasıtasile yaptığı yaymda Diğer taraftan Marshall, Ruslann yeni niLştular; daha sonra, İngiliz Fransız Pransanın,, Dış İşleri Bakaıu Robert bir teklift^ bulunmadıklan takdirde ABİDİN DAVER Schuman tarafindan temsil edileceğini tcplanhnın faydasız oacatını söylemiştir. Arkası Sa. 3, Sü. 4 te bildirmiştir. Galatasaray, Apollon takımını 4 1 yendi istanbul vapurundaki görüşmeler hakkmda demeçte bulunan Çaldaris Türk Yunan ışbırlığı Sadakın demeci, Yunan mahfillerinde memnunluk uyandırdı Atina 12 fa.a.) Atina ajansı bildiriyor: Parise gitmekte olan Türkiye Dı? tşleri Bakanı Necmeddin Sadakla Pire Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Içki içmiyenler arasında bir gün Yeşilaycılar dün üzüm kutladılar ve ayyaşları bayramlarıtıı tel'in ettilef Güney illeri valileritıiıt toplantısı Bugün Ankarada yapılacak toplanhda kaçakçılığı önleyici tedbfrler görüşülecek Ankara 12 (Telefonla) Hatay Valisi Fuad Yurddaş, Urfa Valisi Ali Rıza Unsl ve Mardin Valisi Hikmet Kümbetlioğlu Iç Işleri Bakanhğının daveti üzerine dün şehrimize gelmişlerdir Gazianteb Valisi Raif Tek de, bugünkü trenle gelmiştir. Yarın, Iç işleri Bakan Münir Hüsrev Gölenin başkanlığınd; Yeşilaycılar, bağda üzüm yiyorlar ilgili daire müdürlerinin iştirakile bir toplantı yaptlacskrır. Bu toplantıda güYeşilaycılar dün yıllık üzüm b'ay raat Okulunun bağlarında toplandık, ney illerirnizöeki kaçakçılığı önleyici rsmlarını kutladılar ve ben pek ma müzık dinledik, serin bir hevuz baledbirlerin görüşüleceği bildiriimekte sum bir pazar günü geçirdirn. Sabah şında ve âdi ihlamurların üstündo Sa. 4, Sü. 5 da • • dir. karanlığında Ye^ilkoydeki Haikalı Zı Pakistanda büyük matem Resmî Daireler iki gün kapal kalacak ve matem 40 gün sürecek Karaşi 12 (A.P.) Cumartesi akşamı 72 yaşında olduğu halde bir kalb sektesinden ölen Pakistan Başkanı Cinnah. pazar günü saat 15 te fevkalâde bir as Arkası Sa, 3, SiL l de Şehrimize gelen Yunan Apollon takımı dün ilk maçını Gabtas=,ray takımile yapmıştır. Maç, 41 Galatasarayın g%litdyeti|e aetice|enmiş;tLr. Resim, dünkü maçtan bir sahneyi tesbit etmektedir. (Dünkü maça aid ya» 4 üncü sahifemizdedir)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog