Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

tfİTAMİNLERİ KATTLMIŞ îegâne kuvvst Bı, C, D, GIDASI Vuât 25 ıncı yıl Sayı: 8652 umhuri K U R U C U S U r T U N U S NADÎ Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Poeta kutusn îstanbul No. 248 TeJefonlar: Umuml Bantral NUJMTMI: 24296. Yast İşlerl: 24299. Matbaa: 24290 TAKSİTLE RADYO Tanmnn» bir marka: P H \ } Emin bir Dsman Giizel Pazar 12 Eylul 1943 Çarşıkapı 85 Tel: 21436 Harbiye., 113/1 Tel. 82730 Berlinde bugün vahim Türk Yunan hâdiseler bekleniyor Bakanlarının mülâkatı Ruslar büyük bir nümayiş hazırladılar•İki Bakan, Pirede "İstanbul,, nümayişe iştirak için komünistler vapurunda bir ğörüşme yaptılar doğudan trenlerle Berline getirildiler Gerek Necmeddin Sadak. gerekse Çaldaris bu göriişme hakkında basına demeçler verdiler edilirse enel seçimlerin ycnilenmesi yolunda Halk Partisi saflannda da kuvvetli bir cere>an uyandığına dair ortada sözler dolaşıjor. İki yıldır bir türlü giderilemiyen iç politika buhranından hiçbir fayda temin edemediği için Partinin, kendi isteği ile MecIfci yenilemeğe kalkışacağuu, böylelikJe halk sevgisini tekrar kazanmağa eahşacağinı dujuyoruz. Kukğımıza çarpan sozlere ne kadar güvenmek gerektiğini pek bılemi.vorsak da Halk Partisi hesabına cn Paris, 11 ( R ) Fransız parlâdoğru yolun ne olabileceğini dıimentosu tarafından Başhakan tayın gıinmekten de kcndimizi alanuyoedılen Radıkal M. Queuılle kabıneyi ruz. kurmağa muvaffak olmuştur. Gerçekten, Halk Partisi acaba ne Bu kabmede eski bakanlar bulunyapmabdır? maktadır. Başbakan aynı ramanda Malıye Bakamdır Eski BasbalranlarÇok partili denıokrasi bayahna dan Andre Marıe Devlet Bakanı, Royuıılumuzda müsaade edildiği günAmerikarılar Rus plânlarmı önlemek için söze rözle, bert Schuman Dış İjlerı Ba*anı ve denberi yirmi beş yıldır tek başına Paul Ramadıer de Mıllî ta\ r unma kuvvete kuvvetle mukabele edecekler ^nümüzdeki çarşamba cününy w d kaderini elinde taşıyan CumAmerikan donanmasının Fargo hafif kruvazörü Bakanı olmuşlardır. den itibaren kış programı huriyet Halk Partisi aleyhine haklı Yeni kabinenin dığer üyelerı §unhalraş birçok hücumlar yapıldı.Ad tışılmamış bir vaziyete uymak hu"~ Yvon Delbos: Müll Eğitim Bakanı. Ankara 11 (Tplefonla) OnumvırdeJules Moch İc Işleri Bakanı. susunda ilk zamanlar bir hayli « kı çarşamba gununden itıbarpn, devlet Arkast S 3 , Su, 1de kınr: çeken Parti, doğrusıt sonradan dairelerinde ve resmî mues^eselerde kendini epeyce topladı; mukavemet bır kaç avdanberi tatbik edılen yaz çagücünii arttmnasını, hele sinirlermi hşma programı kaldınlacak ve eski tnıvvetlendirmesini bildi. Zaman zamesaı şekline donulecektır. Soylendiğıne göre ışık, kaloıifer ve dığer birçok man gazctelerde öyle yazılar okubakımlardan tasarruflar sağlanması nnycr, toplantılarda byle sözler söyiçin devlet dairelerinin, kış devamınc^ leniyor ki, birkaç yıl önce bunlara saat 915 arasında devamh mesai yapcesaret etmeyi kimse aklından bile malan hu'usu tetkik edılmektedir. geçiremezdi. Yanm jüzyıl sus pus oturduktan sonra âhir ömürlerinde birden celâllenen sunuculara bakınız. Kendilerini için İçin yiyen (îursı piri) nin ateşile bunlar ağızlarına gelenl sö\lu>or ve ferahlaDun, Ankara Radvo^unun Ösie ga7e •htıyacımıza uvgım bir bıdrete çıkanlmaya çahşıyorlar. Hücumlann art»=ı, hükumetımizın Amerıladan Fargo masmı istiyen millehmizın bu arzosuna kası bir türlü kesilmediği için gerçi tipı iki kruva7.orle 4 açık deniz muhrıbi tecuman olarak yıllar bovunca devamlı ne dereccye kadar ferahladıklanıu satın almak uzere olduğumuz mujdesini refriyatta bulunan bu satırîarın muharpek kavnyamıyoruz. Muhakkak olan verdi. ABİDİN DAVER b" • şey varsa, tahammül gücünii Tıirk donanma'inın, milll müdafaa Arkası Sa 4. Sü 6 da mü<emadiyen arttırmaya gayret etA\ukatlar. hilha^sa nıufcttişır.esi. Halk Partisi hesabına faydab Irrin tahkikat şeklini ve bu olmuştur. Türk vatandaşmm sağduarada Teftiş He\eti Reisini y ^j kuvvetlidir. O, tenkid eder, şiddetle tenkid ettiler tenkid edcnleri dinlemekten de hoşlaniT. Fakat donı kacınlmış hücunılan da affetmez. Mübalâğanın nisbeti derecesinde tenkide uğrayaAvrupaya sevkedılcn Amerikan askerleri bir askerî limandan ayrıUrken Mehmed Ali Cinnah nın kusurlannı azunsar, hattâ onNewYork 11 (R ) Salâhiyetli çevResmt haberlere gcire Amerikanın Londra, 11 (BB.C.) Pâkistan t?r. bağışlamaya kadar gider. Bu Devlet Başkanı Mohammed Alı Jinitibarla birikmiş kinlerini boşalta reler, dünyanın buhran geçirmekte ol hava kuvvetleri subay ve er olarak duğu şu gunlerde, Amerikan hava ve 444.500 kişiye yükselmiştır. Geçen *enah'ın bu gece vefat ettiği bildirilrak ferahlamak isterken, bizim sumektedır. genifleülmssi hu neye nishetie büyük bir artış muşahede nucular, gerrekte bindikleri dalı kı kora kuvveüerinin 71 yaşında olan Jinnah bir müdsustmda hazırlıklar yapılmakta olduğu edılmektedir. Mitı kıyun kestiklerinin farkında nu Hava savurması için de yeni plânlar Bulgarisfanın tstanbul viskonstilu bildirmektedirler. Bu husustaki Dimitri Ksra3ozefin hareketini, şeh dettenberi hastaydı. Bu gece bir kalb descillerdir. Dimitri Karagö'efin hükumetimize il rimizdeki bütun hıir memleketler men krızı sonunda olmüştür. plânlar 15 milyar dolarlık tahsısata hazırlanmaktadır. tica ettığine dair dün verdığimiz haber, subu dıplomatlar tçok iyi bir jest» olaBununla beraber, Halk Partisinin lüzum göstermektedir. Ölümu Pakistanda ve Lcndrada Arkasi Sa 3, Su i te jehrimizdeki eenebi mahfillerinde bu rak va5iflandırmı=l?rdır. buyuk bir teessur uyandırmıştır. şn gördüğümüz passif mukavemetini yiik bir alâka ile karşılanmıştrr. Halen ı.uisbet bir hareket olarak kabul şehrimizde bulunmıyan Karagozefm Aedemiyeceğiz. 21 temmuzun fizerhım«rikaya hareket ertiğine dair bir şadta tam iki yıl geçmiştir. En geç yla çıkmışsa da emın membalar, Visbi« buçuk yıl içinde yeni seçiıu ha konsülün daha vize muamelesini ikmal etmediğini temin etmişlerdir. zırhğını tamamlamak lâzımdır. MuVi'konsülün bu hareketi, bilhas«a kavcmet politikasma devam suretile îstanbulda ve Ankaradaki Bulgarlar aHalk Partisi, memleket çoğunluğnrasmda büyük bir heyecana sebeb olnu kazanacağını ümid edebilir mi? muştur. Hatırlardadır ki kınl komünıst Zannehniyoruz. Seçimlerde başan Anna Pauker, Rumanya Dış Isleri Baelde edebilmek için her şeyden önkanlığına geçer geçmez Türkiyedeki Suad Hayri Ürgiiblü, Yüce Divan R'jmanya sefareti ve konpolosluk mence, geniş ölçüde bir savaşa atılhuzurunda subları »rasmda komünist olmıyanlan mak, vatandaş kütlelerinl memnun Ankara 11 Telefonla) Yüce Di geri çaçırtmı^tı Bu davete koşanlardan edid icraat vaptnak gerektiğini Halk vanın bugunkü duruşmacınrla e=ki Ba haber ahnamamış, yerlerine kızıl koPertısi, herhalde bizden iyi bilir kan Suad Hajri lîrgublunün avukat mvnist memurlar gönderilmişti. Üstelik, Partinin sırtında yirml beş lan, savunmalarma başladılar. Ilk sözü Bulgaristarda da tatbikına başlanılyıllık geçmişin acı, tatlı yükii de alan Nihad Akpınar, muvekkılinin. Hu dığı anlasılan bu tasfiye hareketi Bulduruyor. Uzun zaman iş başında l.uk Fakultesinden arkadaşı olduğunu, gar sefaret ve konsolosluğunda komüo zamandanbcri ianıdığı Suad Hayrimn nısf oNun olma'm bütün nemurları tekalan siyasî teşekküller, ne kadar vaafeMnde kusur yapmasının imkâns'Z !âs? dü=ürmüş bulunmsktadır. parlak işler başarmış olsalar da. buiunduğunu söyledi MufettUl«rin tahki seçimlerde danna tehlike içindedirk..f çekhni şıddetle tenkid ederek sozler. Halk, değişiklikten hoşlamr, sırf lerine sovle devam etti: hu yüzden mnhalefete rey verebilir « • Faık Okte te^ır alt'nda kalmış ve K Idi ki. Cnmhnriyet Halk Partimk£nını bvılama helo son yıllar boyunca gütSa 3 *?a 1 de h i ^ çesidli ve birbirine zıd poliAynlan tahsisatın Avrupa tikalar^ yurdumuzda içi sı/.lıyan vatandaşlann sajnsmı adamakılh kamemleketleri arasında taksimibartmıştır da. ne dair bir plân hazırlandı Bizce, Halk Partisi için tutıılacak cn doğru yol. samimî olmak, geni> Paris 11 <A.P.) Avrupa iktissdi RıodeJaneıro, 11 (a a ) (Afp): Bir futbo! maçı esnasında çamıır içindeki Şeref stadyomundan bir gorünüş ölcüde fedakârlığa hazırlanmak ve El Globo gazetesının haber vcrdığıne ışbirhği teskilâtı tarafından dün nesreseçirclerde kaybermek ihtiınalini şimBeledı\enin, futbol karşılaşma'flrın rumuzun «uç btivukler» i mevkıınde gore Mınas Geraıs eyaletınm küçuk dılen bir raporda, Avrupa memleketi°diflen göze abnaktır. Partinin tam dan yuzde oruz beş veraı almağa karar b'iltınan Galatasaray, Fenerbahçe ve kovl^rınden bırınde bjr kadın hıı ri^m Amerıkan \ardımmı aralarmda n ' ıstedLklermı mânasile ku\'vetlenmesi ve yurdu vermesı, spor muhıtlerınde senıs skı=Ipr Beşıktaş kulubleri bundan sonra, mac bstında sjtı çocuk dniurmu^tuı Ka mıktarda taksim efmpk gr^termektedır. Bu plâna gore, 194849 dının APIII doganlardan baska bes çoGorgıı Karanıuz, muhakemesi esnasuıda lardan elde etüklen buyuk mpniaatı uyandırmıştır. Tesbıt edıle'n vprgı mıkNADİB NADİ Arktrn Sa. 3. Sü. 4 t* (Yazw 3 üncü $ahifemizâe) Arkası Sa. 4, Sü. 6 da cugu daha olduğu bıjyırümektedır, '• Arka$\ Sa. 3, Sü. 4 te tan hakikaten yuksck olduğu için, spo Atına 11 (a.a.) Anadolu ajansı ve protokol şefi Vıkelaj kendısini nm ozel muhabırinden: Bırleşmi? Yunan hukumeti adtna selâmlamıştrr. Mı'.letler genel kurulunun Paris topYunan Başbakan muavrni ve Dıs iantısında murahhas heyetimize baş tçleri Bakanı Çaldaris, rahatsızhğı >anhk ederek olan Dış Işleri Bakanı dolayısils At'naya çıkaraanıj olan rNecmed^ın Sadak bugün İstanbul Dış Işleri Bakanımızı vapurda ziyaret vapurile Pıre'den geçmiştir. Dı? İs etmi? ve öele yemeğıni Sadağın mı>ri Bakanımız vapurda ma=lahatgıı safiri olarsk vapurda beraber ye?ar Semih Baran ve bü\nik rlçılik mhrır. menubları tarafından karsılanmi5 Arka.*i Sn 3 Sıı > de Sovyet bölgesinde, cesedlerle dolu çukurlar bulundu, Berlin görüşmelerinde askerî valiler bir neticeye varamadılar I^ndra 11 <B B.C > Berlinde dunur. tehlıkeli bir safhaya girmektedir. Ingiliz kesiminde yapılan nümayi'e karşt Ruslsr tarafından haarlanan ve paza~ gıinu yapılacak nlstı mukabil nüma'çîn, dıırumu bü^butun vsbirn bir «afaya sokmasından endışe edilmektedir. Bu nümayişler esnasında kanh bâdi^ele cereyan etmesi ihtimali ileri süriılmektedir. Ruslar Berline durmadan trenle «nümayişçi komünist> taşımaktadırlar. Aym zamanda Rus kontrolu altındaki polis de tak\iye edilmiştir. Şimdiye kadar tabanca taşıvan bu polislere Ruslar el mitralycı7İeri değırmışlardu. Sa. 3, S"ı 3 U Fransada Amerikanın yeni askerî tedbirleri yeni hükumet Akdeniz donatnnasının takviye edilmesi Rusları endişeye düşürdü Dairelerde yeni mesai programı Kabinede eski üç Başbakan vazife aldı Amerikadan l kruvazör ve 4 muhrib aiıyoruz Pâkistan Başkanı öldü Yüce Divanda eski Bakanın müdafaasına baslanıldı Donanmamıza katılacak Fargo sınıfı kruvazörler Amerikan donanmasının en yeni ve mükemmel hafif kruvazörleridir Türkiy edeki Bulgarlar arasında heyecan Hükfimetimize iltiea eden Bulgar viskonsolosu Karagözef Amerikaya gifmek istiyor Belediyenin hakkı var! Amatör spor kluplerinin karşılaşmalarından vergi alınmaz ama, bu memlekette ticaret vergiye tâbidir Komünist Köy Enstitüsü ögretmeni mahkum oldu Mahkeme, Görgü Karamuzu 8 ay 10 güne mahkum etti, fakat suçlu 9 aydır mevkuf bulunduğu için serbest bırakıldı Amerikan yaiMİımı Bir batmda 6 çocuh
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog