Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

BÜYÜK LÛGAT Yıllarca sabırsızlıkla bekledığiniz INGILIZCE TÜRKÇE RESİMLİ ve TELÂFFUZLU BÜYÜK LÜGAT 75000 kelime, 2700 sahüe, 6100 resmi muhtevi olarak uç cild üzerine ikmaJ ve satışa arzedilmiştir. Üç cüdin bedeli 40 liradır. İstanbulda Inkılâp, A. Haht, Saray, İngiliz ve Haşet Kitabevlerinden ahnabilır. 40 lıralık posta makbuzu ile isteyene gönderilir. Yazan: Bursa Erkek Lişesl İngilizce Öğretmeni MEHMEO GÜLBAHAB 25 inci yı! Sayı: 8650 umhuri 2Sf2:, m e k t u b adreai: 4 1947 1948 FARMAKODİNAMİ Kalb ve dam Uâçlar Diüre tesir eden illç: minleri muhtevi o. Stajyer Dr. Tarık Ekincl tar; Kitabcı Karton kaı VE TEDAüLNOTLARI teslr eden ve vita ingiliz bölgesinde nümayis yapan yarım Zafer alayına katılan 30000 milyon Berlinli üzerine Ruslar ateş açtılar Demokrat, halk tarafından Nönayişçiler, mfitemadiyen "KAHROLSUN RUSYA,, diye bağırıyor, nfişterek hadaddan ellerine geçirdiklari Sovyet bayraklarım parçalayorlardı Berlinde Almanlar Rusîzmir 9 eylulö diin coşkun* bayraklarııu yırttılar tezahüratla kutladı şiddetle alkışlandılar Iki taraflı fıalledilecek bir mesele 30 kadar Alman. Rus kurşunu ile ağır surette yaralandı Telefonlar: Umumî Santral Kusunsı: 24298. Yan İşleri; 24299. Matbaa: 24290 MaNirs NAOT .CmnHutfyet, İstaabul Posta kutum Irtanbu! No. « 6 Cuma 10 Eylul 1948 ve stajyer Dr,' neşredılmiçtir. bulunur. Cüdll 5 Jlradır. V.. ile malî müzakereler tngiltere Demokratların başında yürüyen Celâl Bayar ve arkadaşlarî bilâhare Parti binasmdan halka kısa hitabelerde bulundular İzmir 9 (a.a.) Izmir, bugün, kara ixtilâ yillarından sonra kahraman Türfc ordusu tarafından kurtarılışının 26 ncl yıldonumunü büyuk tezahüratla kutlamışür. Bu büyük bayrama yalnız İzmir halkı değil, yurdun ve bilhassa Egenin her tarafından gelmiş 30 bine yalon vatandaş da iştirak etmiştir. Caddelerde gece ve gunduz mütemadî bsr insan seli akmaktaydı. Şehir, bastan Arkast Sa, 3, Sü. 2 de emleketimizde, işler lyice, İki banka müdirile Ankaorta ve fena dijebileceği,» miz şekilde idare edilir; rada yapılacak müzakerentaalesef, mukemmel, hattâ iji diyebilere büyük ehemmiyet leceğimiz bir isimiz yoktur veya yok gibidir. Bunun birinci sebebi, umuraiveriliyor yetle işi ehline vermej işimiz, adam seçemeyişimizdir. Bu, tek partili §ef reAnkara, 9 (TelefonlaN Injiminde de bojle idi: şimdi çok partili gilterenın 5 büyük malî müesseseve bol demagojili demokrasi rejiminsinden biri olan Barslags Bankın de de bojledir. Bakan seçerken ihtisaiki müdürünün yakında memlekesa, inadına kıymet ^ermeju ve bbyle Arkas\ Sa 3. Sü * te japtığunızj mazur ve haklı gosterruek için de deriz kı: Bakanlar. shasi şahsh etlerdir OnFacia Alanya limanında tarda, başına şeçtikleri bakanliğın işleri cereyan etti, yolcular için teknik bilği ve ihtisas aıanmaz. Bakanlıkların ihtisas işlerini musteşarlar, güçlükle kurtarıldılar Celâl Bayar, 7 Eylulde Izmir hava meydanında lunıuni mudurler vesaire idare eder. İngiliz ve Sovyet işgal bölgelerinin birleştiği Potsdam meydanınd» Alanya, (Hususi) Dün gece saat Ve bu iddianın doğruluğunu isbat karaborsayı protesto eden Berlinlilerin nümayişi 10 da lımanımıza gelen «Necatn vaiçin de batı demokrasilerinden, kâb purımun 2 numaralı anbanndan yanFraasadan, kâh Ingiltereden, kâh AraeLor.dra 9 CBBC) Berlinde bu a i rinde bulunan Rus bayrakiannı sökgm çıkmıştır. Bu yangm o kadar kırikadan misal getiririz. Misal getirileD î a kanlı hâdiseler cereyan etmiştir müşler ve parcalamışlardır. Bunfla Bsa bir zamanda büyümüştur ki, bütüa memleketierde işfmşma gelen nazırlar Sosyal demokratlar tarafından tngîliz" îenne Rus Doleesınaen nali uzerın» asbndürme tedbirlerıne rağmen tteg . dan çoğunun, nereden geldiklerini. han bölgesinde tertib edilen bir numayış es teş açılnuşür. Tvm\ ile otuz kişinin »gemiyi sarmış, yolcular guçlukle tahgi ilim v« fende ihtisas sahibi oldukla nasında bazı Berlinliler cCumhuriyet ğır surette yaralandıklan bildirilmekAhnacak emniyet tedbirlerini lıye olunabilmişlerdir. Necat vapunaı veya olmadıklannı değil, hattâ meydanında» ki müşterek hudud üze Arkası Sa 3. Sü. J de görüşmek üzere Mardin, L'rfa, rundakı yangm böylece saatleıce sür Uimlerini dahi biimeden ortaya atılan Anteb ve Hatay valileri müş, gemi ehemmiyetli surette haha iddialar, o batı demokrasileri için Ankarada toplanıyorlar sara uğramış, içindeki ticarî eşyadoğnı olsa bile, bakalım, birim için ların büyük bir kısmı yanmıştır. Zadoğru mudur? rar ve ziyan beş yüz bin lira kadar Batı demokrasilerinde, her nezarette tahmin olunmaktadır. hakiki ihtisas sahibi musteşarlar, tekTayyar Gün nik müşavirler, nmuml müdıirler vardır ki bunlar nezaretin genelkurmayııu teşkil ederler. Bakanlar değiştikçe i§leri, onlar yürüturler. Ancak,.ıımumi Bcçiraler neticesinde iktidan ele alan partiler değiştikçe, bazı nezaretlerde prensipler de değiştiği için, işlerin idaAnkara, 9 (Telefonla) Turk ad ele alarak Topencerov denılen adaresi de ona göre değişir; belki o zaman liyesıne ve basınına kırli p^makla mın iptıdaî, cahü ve karaktersiz musteşarlar, müşavirler, ttmumi müdürrıle leke surmeğe, Türk topraklarını bir adam olduğunu anlatmış, şimdi ler gibi mütehassıs ve teknik kimselermürtecılerın toplandığı yer olarak koyu bir komünist geçınen bu eski den de değiştirilenler olur. göstermeğe yeltenen Bulgar Dış İş faşistın mahiyetinı meydana vur Anadoluda tarihî araştırmalar Bizde boyle midir? Pek mahdud baleri Bakanı Yardımcısı Topercerov' muştur. Siyasî mahfıllerde belirLondra, 9 (B.B.C.) Cum kanlıklar müstesna, umumiyetle musteyapan bir Alman ilim un baştan sonuna kadar hezeyan doRadyo Gazetesi bu adam hskkında tıldığıne gört kabınenın kuşarlar, müşavirler ve umuml müdıirler hur Başkanı tarafından kalu yazısımn uyandırdığı nefret ve kısaca şu malumatı vermiştır: rulması malî \ e ıkti«adî me bineyi kurmak vazifesi veadamının keşfi de idare ettikleri işlerde, tam teknik jnfıal devam etmektedır. Bu akşamki «Topencerov denılen aa^m b'r selelerin hallme bağhdır. bilgiden ve ihtisastan mahrum kimse rilen Queuille bu vazifeyı (dün akşamki) Radyo Gazrfesı ya muddet evvel Fransada buJunmuş, Komünist nüınayişciler, lerdir. Kimsevi rencide etmek ve şahsi kabul ettiğini bıldırmıştir yımının başında tekrar bu tnevzuu Arkası Sa. 4, Sxi. 7 de El\see sara\ına Cumhuriyetçi Ha]k Bırlığı yat yapmak istemediğimiz için, makam yürüdüler ve isim zikretmekten içtinab ediyoruz. ile Sosyalıstler yeni BaşbaLondra, 9 (B B.C ı HüBöyle olduğu içindir ki bakan değiştik kanı destekliyeceklerdır. De kumetsiz kalan Fransanın çe, ayru parti, hattâ aynı hükumet ik Gaulle'cüler de bekdıye sebirçok yerlerınde işçıler tidar mevkiinde olduğu halde, iki şık çimlerinin ekımde yapılmaİç işleri Bakanı Münir Hüsrev Göl» grevlere başvurmuş'ardır. sı şartile M. Queuil'e'ü desLarşısında kalıyoruz: Ankara, 9 (a a ) İç İşleri BaPariste komünistler bir 1 Ya bakan, selefinin zamanın teklemeye hazır o'duklannı nümavış vapmışlar ve Cum kanhğı, güney illerimize aıd mesedaki gidişi beğenmiyerek, bilir bilmez, bildırmişlerdir. hur Başkanmın sarayı olan lelerı görüşmek ve bilhassa guney M Queuille, bütür. partikendi kafasının doğnısuna pidiyor ve Cumhur Baskanı Elyse'e üzerine yürumüşler sınjrlarımızda ahnacak emmyet tedmaivetindeki mütehassıs veya teknik lerle temas etmış, fakat koAııriol dır. Polıs, sarayı kordon al birlerini kararlaştırmak üzere Marmünıstlerle gorüşmtkten ka Vincent bilgi sahibi sajılan zevat da, Pakistan Gençlik Tejkilâtı delegesi diyor ki: «Biz sizleri, tma almış olduğundan komünistler din, Urfa, Gaziantep ve Hatay valiçmmıştır. Hakkı âliniz var efendim. Tahmınlere göre yeni kabinede ile bir çarpışma vukua gelnıiş fakat lerini Ankarada bir toplantya çasadece batıyı kopya eden bir millet olarak biliyorduk. Diyerek yeni bakanın fikirlerine uyuğırmıştır. yorlar; hattâ kendileri şahsan tamami Mondes France Maliye Bakanı ola takviye alan polis bırlıkleri nümaMeğer ne kadar yandıyormuşuz» Arkasi Sa. 3 Su * de İç İşleri Bakanı Münır Hüsrev Göcaktır. le aksi kanaatte olsalar da... lenin başkanlığında yapılacak top2 Yahud da, bakan, kendisinln mülantı birkaç gün devam edecektir. Üniversite Talebe Birliğinın misa antikomünist konferanslar?. Hakitehassıs olmadığuu kabul ederek bafiri olarak bir müddettenberi şeh katen bu toplantılarda bulunmayışıkanlıktaki mütehassısların ve teknisrimizde bulunan, Pakistan Gençlik nız, hem memleketiniz ve hem de >enlerin işleri eskisi gibi, yani iyi veya teşkilâtı üyelerinden Mesud Hüseyin dünya hesabına bir kayıbdır. İşte Prof. Dr. Friedrich Karl Dorner kötü idareye devam etmelerine ses çıdün akşam Ankaraya gitmiştır. De Arkast Sa. 4, Sü. 6 da karmryor. Bu takdirde şayed işler, fena (Yazısı 4 üneü sab'temizde) lege, bir arkadaşımıza şunları söyleidare ediliyorsa, vaziyet gene «eski hamiştir: mam, eski tas. sözüne uygun bir şe« Türkiyeyi, Londradaki hariç, kilde sürüp gidiyor. gençlik konferanslannda gdrmemek Bizde, kendi ihtisastna evvelâ kenbiz din kardeşlerinizi hakıkaten üzdisi hürmet eden ve bakanlık koltuğnna Amerikalılara teslim olan sekiz müştür. Meselâ Prag ve Varşovada oturan zata da ihtisasına hürmet ve riçeted, bunlann miktannın bir yapılan konferanslarda sizleri aradık. ayet ettiren mütehassıs musteşarlar, kaç milyon olduğunu söyledi Prag ve Varşova konferanslarının, müşavirler. umoml müdürler nerede? komünist fikirlerin tesiri aitında ceFrankfurt 9 (a.a.) (Reuter) Ame reyan ettiğini kabul ederek onlara Kendi bilgilerine ve ihtisaslanna kulak rikan kontrolu altmda bulunan Dena A katılmamanız belkı ızah edileDilir, ya asmayan bakanlann, keyif ve he^esi Avukatlar, müfettU'erin tahkikat esnasında takib ettikjansının bildirdiğine göre, tepeden tırkarjısında, nağa silâhh sekiz UkrajTialı çeteci ge HaMr efendim, sizin fikriniz ve Isleri usule itiraz ettiler ve sanıklar hakkında çen pazartesi Çekoslovakyayn Bavyerateğiniz benfan ökirleriıne uymnyor; beraet kararı istediler dan ayıran hududu aşmışlar ve kendi yanlış bir yola gidiyorsunuz. Bu, mem Arkait Sa 3, Sü. 3 te leket için zararhdır, diye dayatan ve nihayet istifa eden babayiğit bakanlıL erlânı nerede? Bilhassa ticaret ve iktisad işlerimiz, Bir D.P. ocak başkanı * îşte bu yüzden i>i işlemiyor ve şikâ>ct'erin önune gejilemiyor. Şimdi bu öldürüldü ve cesedi yakıldı ezelî derde, ihtisas ve teknik bilgiden reahrumiyet derdine bir de, seçim daAnkara, 9 (Telefonla) Siirdin irelerini. şu veya bu zümreleri memnun Sırnak ilçesınin Spııdıvan Köyünde etmek gibi dıişünceler de katıbnıştır. Bir hunharca bir cınayet ışlenmış ve memleket meselesinin en doğru ve >tırD. Parti ocak başkanı Hasan Şahin dun tunumi menfaatlerine en uygun şemeçhul şahıslaı tarafından k^tledılTtUde halli çarelerini arayacak yerde miştır. Muhıtınde hemen herkes taBir zavallı hastane pençeresinin dcmagoji ile rey avcılığı yoluna sapıhrafından tanınmış ve sevilmiş bir yor. Falan seçim daireleri daha ziyademirlerini dişliye, dişliye kımse olduğu bıldırilen Hasan Şahin de muhaliflere meyyaldir; nasıl olsa, koy civarındaki bağında uyurken çırpmarak öldü buralarda bize rey vermi>eceklerdir; tabanca kurşunıle oldürülmüştür. j onları bir tarafa bıralalım. bize müteAnkara 9 (Telefonla) Kuduz bir Katıller bununla da kalmıyaıak Hovfccih vilâyetler halkını memnun etköpek tarafından ısırılan Mustafa adın san Sahının cesedmı yakmışlardır. I meğe bakalım gibi duşüncelcr, tabii da bir şahıs, Ankara Numune hastaneAdlıye tahkıkata elkoymuştur. FaOlimpiyadların kapanış günü Wembley stadyomunda sıne geç müracaat ettiğinden dolayı te ıller gıbi. cınayetin sebebi de henüzj Suad tUyri ve ark&daslan Yüce Divanda CÜMHURİYET yapılan törenden bir görünüs Arkası Sa, 3,Sü. 8 da <» (Yazısı 3 üncü sahifemizdel taesbuidiür, " ~~ ÇZaası i üncü s Şa. 3, Sü, 4 11 » Cenub hududunda "Necat,, vapuru yandı Fransada karışıklık devam ediyor Bulgar küstahlığının uyandırdığı nefret Yurdumuza, adliyemize ve basınıntıza söven Bulgar Dış İşleri Bakan Yard.mcısın.n nasıl bir serseri olduğu meydana çıktı Yeni Başbakan kabineyi kurmak vazifesini kabul ettiğini Cumhur Başkanına bildirdi Boluda bulunan 1900 senelik yol işaret taşı Bir Pakistanh göxile Türkiye Olimpiyadlarda biz Ruslarla çarpışan kaçıncı olduk? Ukraynalılar Evvelki gnn şehrimîze gelen rcsraî nalumata nazaran yapılan hesablar Yüce Divanda dün yapılan müdafaalar Ankarada kuduran adam Hıııılıarea bir einayet
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog