Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

D İ K K A T Hakıkî TOKALON mamullerı İıtanbul Verem Savaşı Derneğimn yalnız 50 PARALIK tek pulu üe pullanmısür 50 paralıktan aşağı veya yukarı kıymette pullarla pullanmıs olanlan almayınız. Taklıttir. V.. 25 ınci yıl Sayı: 8641 umhuriyet Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu îstanbul No. 248 Telefonlaı. Umuml Santral Numarasr. 24298. Yazı İşleri: 24299. Matbaa: 24290 TAKSİÎLE Htffi' ıre İngiliz kunaşlanmızla işîtnize Ie'am etmekteyız Sayın müster % j p ı r n n teşriflerıni bekleriz SultanCaddesi Roza Han No. 5. KURUCU5U:TONUS NADÎ Çarşamba I Eylul 1948 «AHMİ ERYİLMAZ Berlinde Beş aydanberi ilk defa vukubulan Mareşal Tito'nun bu suretle bu toplantı Moskovada varılan bir vaziyetini sağlamlaştırmış anlaşma gereğince yapıldı oldıığu tebarüz ettirildi Londra siyasî çevreleri hâdiseye ehemmiyet vermiyor ve Moskovada varrian bs Kominform tarafından takbih edilen Bakanlarm salâhiyetleri arttırıldı. Kardelj aynı zamanda Dış İşleri Bakanı oldu anlaşnayı küçümsiyerek "Dağ, bir fare doğurdu,, diyorlar Hiikumette ümid veren kıpırdama havası endisine bir gençlik aştsı yaptırıp da İki Numaralı Hukumetini kurduğu gundenberi sa\ın Saka, herhaldc geniş bir ncfes almış olmalı. Bir müddettir idare mekanizmanıızda gerçekten biı hareket. bir canlıhk göriivoruz. Eski devrin her Meclis tatilinde kapağı İstanbula atan Vekillerinden ortada pek eser kalmadı gibi. Genc Bakanlar yurd içinde âdcta mekik «lokujorlar. Biri İzmirde hiccann derdierini dinlemeğe giderkcn, biri Trakjada çiftçinin dıırumuııu yakından inceliyor. Bir başkası, Cenub riA devası» > koymaya çahşırkcn, bir diğeri Doİud? milli eğitim işlerile vakından Bgileniyor. Vapurlarda temiılik muayenesi yapan. fabrikalarda işçinin ihtivaclarını arastıran Bakanlara bile rastbyoruz. Devlet adamlarımızdd. idare mekanizmasını bürokrasıdeı. kurtartnak. verimli çakşmak ve miisbet iş başarmak istiyen biı gnyret sezili.vor. Biz. şahsan gerçi bir veya birkaç eiemamn çalışması ile Devlet idaremizde bir yüriıjüş temposu rleğişikliği olabileceğine inananlardan değiliz. Siyasî hayatımızda her şeyden önce bir zihniyet ve sistem yeniliği luzumunu ötedenberi bunıın için ileri süriip duruyoruz. Gen Bakanlann şimdiki gayretlerini tecrübesizliğe veya hevese jormak da belki miımkündür. Yann, politikada iyice piştikleri, yahud heveslerini aldıklan zaman bunlar kimbilir belki de kendilerinden önce vazife gönnüş birçok nğabcyleri gibi, işi kanıksamaya başlıj acaklar, kanş kanş memleketi g«erek millî derdlerimize derman arayacak yerde. bir köşede yan gefip keyif çatmayı tercih edeceklerdir; ileride ne olacağını şhndiden büemeyiz. Fakat ne denirse densin, 2 Numarah Saka Hükumeti ile beraber pasb idare cihazınuzı kavnyan şu kıpırdama ve harekete gelme havası hoşumtıza gidiyor. Kendi kendimize düşünüyor ve: İşte Devletimiz. hep böyle heyecanb bir mes'uliyet ruhu ile idare editmeli! Diyonız. Bakanlann. masa başında çene çaldığı, yahud eli sakagında «Nasıl yapsam da vaktile beğcndiğim bir nazariyeyi tatbik alanma koysam!» diye düşündüğü devirleı, her yerde olduğu gibi artık bizde de tarihe kanşmaüdır. Uuns mesafeleri kısa zamanda aştnak zorundayız. En aşağı öteki milletler kadar heyecanla işlerimize sarılahm ki, bir gün onlarla bir hizaya gebnek ütnidi kalblerimizde y ı edebilsin. Yurdumnz her bakımdan bir inşaat sahasına benzetilebilir Burada mimar, mühendis, usta. iş,i her vatandaja enerji harcamak diişüyor. Tozdan, topraktan. >ağmurdan, çamurdan jTİmıyacağız. Ustıimiuü. başunızı ve rahatınuzı sakııunaksızın kafamızla, bedenimizle kondimizi biıyiık dâvaya vereceğizYeni dünyanm ihtiyaclan bizi masa bs>na o'duiju kadar acık hava. * • > . toprağa. tarla>a da çağınyor M°ırlekpfimize getirilen yol malzemes: için eleman vetiştirecek bit Amerikalı. jçeçenlerde bir arkadaşa söylemiş: « Diploması ne kadar viiksek olursa olsun, >utına tulutn geçirerek. dere tepe işcilerle yanyana "* NADİR NADİ Arkast Sa. 3, Sü, 4 te Gkonomi Bakanı Çavid Salâhıyetleri arttırılan ıki Başbakan muavini Kardelj Rankoviç LonHra î l ' B B C Yu'»os!a\'yadî M<ue=al Tıto. bugun hukumet erkânı arasmda yaptığı yeni değişikliklerle memleket uzerındekı hâkımivetıni sa§lamlaştırmıştır. Resmî Yugo^lav haber ajansının ver?' malumata gore kabinede 9 Bakan dejıştır<!mıstır. Komınıorm tarafından takbih edıimış olan İç Islerı Bakanı Eankoviç de Bd^bakan muavini KorBsnkoviç, Başbskan muavini olmuş, zaBaşbakan muavini olan Kordej de ayrıca Dış İşleri Bakanhğını ıızeriae almıştır. Tuna konferansı esnasında Yugosla"ya namına konuşmuş olan sabık Dıs Işl?ri Bakanı Simiç, kabinede Sandalyesiz Bakan olarak kalmaktadır. Başbakan muavinliğine geiuilen Ran koviç. aynı zamanda işçıler bakanlığını da muhafaza etmektedır. Su"bıstanm eski bsşbaksnı ve Yugoslav komünist partısının nufuzlu bir üyesı olan Neskovıç de başbakan muavini olmustur. Yuaoslav yuksek şurasının kararı ile yenı ba'^n kurulan Yugoslav hukunıe Zdanov gece öîdü Stalin'e haleflikte Molotov'a rakib olan Zdanov, «uzun ve ^pratıcı bir hastalık devresı» gcçirmiş Londra 31 (B B C.) Moskova rada e u, Eus komurıst partisinin genel seketeri Andreı Zdanov un bv gece oldu\jr.u ^Idiımıştır. 51 yasında olan Zdanov. Ma^eşal Stair.'ın en vakın mc;ii arkrdaslanndan Arkan Sa 3, Su. 5 te Maskovadaki' topkntılara iiç gün ara verildi, Berlinde de durum sakin görünüyor, komünistler sindiler Londra 31 (B3.C ) Beş aydanberi toplanmamış olan Ingüız, Amerika, Fransa ve Rusyanın Berlüı askeri valft lerı bugün bir araya gelmişler ve para meselesıle Berlın ablukası davasını mu« zakere etmişlerdir. Gorüşme bir saat devam etmiş ve askerî valıler, yann yeni bir toplantı yapılacağını soylenü?» lerdır. B B C. ran siyasî muhabıri bu toplan» tı hakkında şoyle demektedır: «Mosko\a goruşmelennde ortaya çı« kan en buyuk guçluk para meselesinden ilerı gelmiştir. Muttefıkler butun Berluıde Rus markının tedavulde r raasırn kabul etmişler, fakat bunun Arkası Sa. 3, Sü. ?. de • Doğuda bir il merkezi: Siirdin harab gorünüşü Sark illerimizin baymdırhk pîanı Beş senelik pflıtda biîhassa su, yol ve elektrik işleri üzerinde duruluyor Doğube\azıd 31 (a a ) Millî Eğitim Bayındırlık ve Çahşma Baksnlan, yanlarında Ağrı Vahsi olduğu hnlrle bugun saat 10 da Karakuseden burav a gelmısler ve başta kavmakam, komutan memurlar, subavlar ve halk tarafından kaı sılanmışlardır. Bakanlar doğruca Halke\ine eidprek burada Doğubevnzuîlılarla muhtplıf mevzular üzeıinde konuşmuslar, dıle'; ve ihtiyacları dınlemi'jlerdir Bu arad" Millî Eğitim Bakanı Tahsın Banguoğlu kısa fakat çok acık ve saııh olarak okullar işini ve bunlar hakkuıda hukumetçe alınan tedbırleri ve bunların tatbıkat şckıllerını pçıklamıştır. Bayındırlık Bakanı Nıhad Erım de şa>"kta beş senelık buyuk bir bayındırlık plânının tatbik sahasına konulmak uzere olduğunu ve bu plânla hukumeUn bılhassa, yol ve elektıık ı=leri uzeıınde bnrmle durrca<",ını bıldirmıştır. Daha sonra CJi'cn B.kanı Tahsin Bfkır Balta d " > kenâı Bakanhğını ılgilendııen husu"lar uzerınde konuşmuş Arkası Sa 3 Su 2 de Madenlpr Bakanı, Kültflr Bakanı. Tanm Bakanı, Sıhhat Bakanı, Zıraat Bakanı, Nehir yollan Bakanı. Belgrad radyosu da bu değisikliklerden bahsetmiş. fakat kabinenln diğer üyeleri hakkında hiç bir şey söylememi|br. Hakikf Ankara canavarı genc bir tacir! Ankaralı milyoner İbrahim Akoğlıınn da bu adamın öldürdüğü tahmin ediliyor Katüin, cinayetleri daima aynı tabanca ile işlediğ: ve dakna kurbanlan bir işle meşgulken enselerine ateş ettiği anlaşılıyor Ztlanov Detnokratların Nillet Partisine yeni hiicumlan Btılgarlarııt İzmir valiliği, Bayara sııikasd tasavvuru meselesini ehemmiyetle ele aldı kurtancı Ada açıklarında Ruslardan (!) çektikkri esrarlı bir hâdise Berlinde komuni'tlerın son yaptıklan nümayise daır gelen ilk resim Ankara, 31 (Telefonla) Ankara Ad€»i, son zamanlarda mesgul oldufu çok mıthim bir meçhulu aydmiatmışJX ve boylece hakıkî Ankara canavarı meydana çıkarılmı?tır. Bu caninin, Ankarada ticaretla iştigal eden ve son aylarda da ortağı ve hâmısı Sarraf Avniyi ensesınden tabanca kurşunu ile vuran şahıs olduğu üerı surülmektedir. Ayşe Nazire Özender adında bir kadın da 1945 nisanının 15 inde ensesinden vıTrulaıak öldurulmuştu. O zaman kocasından şüphelenılmiş ve yargılanmarına başlanmıstı. Bu adam. halen Akıl Hcstanesindedır İzmır, 31 (Telefonla) Celâl Bayar, Refık Koraltanla beraber bu aksam Çeşrneden İzmıre gelmiştir. Bayar, yarın Öğıenıldığıne gore, elde edilen ıpuc uçakla Arkarsja gıdecek ve perşembe lsrı, venlen kararda. adlî hata ıhtımal aunu kızınm nıkâh merasiminse bululenul ortaya koymaktadır. Ayse Nazi Arkast Sa. 3, Sü. 4 te rsnin de öldurulmesi için kaülın. onun me^ul olduğu bir ânı seçtiğı göıülcnuştür. Cinayetten sonra ortada bir mangal, kahve fıncanı, cezve bulunujordu. Ankaralı mıiyoner İbrahim Akoğlunun katili de, onu gene kahve pişırirken, yani meşgul olduğu bir sırada ensesinden vurarak öldürmuştü. Sarraf Avni ise. elektrikli makkabla çahçtığı sırada ensesinden bir kurşun vemiş. fakat bir mucize kabilinden kurtulmuştu. Arkası Sa 3 Sv 3 te Uçak cinayeti davasmda dün bir sanık? komünist olmıyan Bulgar üniversitelilerinin taşlandıklarını anlattı Varnadan kalkıp Yeşilköye gelen u uçaktaki hâdise hakkında şunları soyçakta cinayet ışlemekten sanık olan lemiştir: Bulgarlarm muhakemesine dun Ağır« Hareketten 10 dakıka sonra Micezada devam edıhniştir. halekof yerinden kalkü, tabancalarını Sorguya çekilen Sofya Unıversıtesı Arkasr Sa. 3. Su 4 te tlebesınden Peter Grançarof, Bulganstandaki terörü anlattıktan sonra şunları soylemiştir: < Universitede talebeye çektırilen zulüm artık son haddini bulmuştu. Komünist partisine üye olmıyan talebe mektebden çıkanlıyor, dövülüyor ve taşlanıyordu. Arkadaşlarla kaçmak istedık. Fikri amcama açtım. O da aynı fikirde olduğunu ve antıkomünist bir albay olan Mihalekof ile bu mevzu üzennde konuştuğunu söyledi.» Peter Grançarof, bundan sonra tavvareve bınmek için amcası ve sabık albavla nasıl anlaştıklarını anlatmış vn Sus vapuru, denizde, makinesi durdurulmuş ve içi boş son sistem bir motör buldu Bursa 31 (Hususi) Bu sabah Istanbuldan Mudanyaya haıeket edea Sus vapuru yolculan, metruk bir motorun Adalar açıklannda deniz ustundo çalkalandığını gormuşlerdır. Hâdıseda bu kaza ıhtımalı muşahede eden yolcu» lar arasında telâş ve hevecan başgoster Arkast Sa. 3. Su. 6 da Şeker satışıbugünden itibaren serbest! Ekonomi Bakanı, şeker fiatlarına zam icrasınm düşünülmediğini söylüyor Bir muddettenberi şehrınızde bulunan Ekonomi Bakanı Cavıd Ekın, dun söbah Sıimerbank İplik ve Dokuma l Muessesesınde bir muddet meşgul olnıus. I=tanbııl =aııayicılerinâen bir g r ı pu kabul ecîerek kendilerıle görüşmuş1lı". Hüfcâmet, Elektrik Idaresi alacaklarına haciz koydu Maliye Bakanlığı Idareden alacağı olan 300 bin lirayı. bu suretle tahsile karar verdi Arşiduk Bir Rus vapuru dün ümansifiızda durduruldu Çanakkaleden, karantina muamelesini yaptırmadan geçen gemi, bu muamele yapilarak serbest bırakıldı Sularımıza giren bir Sovyet vapuru beynelmilel kaideleri tanımıyan bir harekette bulunmuştur Çanakkaleden istanbul Sahil Sıhhiyesine gelen bit telgrafta Uıal adını taşiyan ve üzercnde P. T. 12 harfleıüıi taşıyan bir Rus gemisinin karantine muamelesini yapür«4» Arkas\ Sa, 3, Sü, j da üa elektrik fabrikasmm bir kıişesi Mahye B !'''ığı İstanbulun bütun re:mi dairelerıne yaptıfı bır tamimde Elektrık idaıesins olan borclarını odemsmelerinl bıldirnnştjr. Bakanlık bu bareketile ElektrLk idaresınin hadz kojtnuştur. Ejrcları Bakanlık biz« zat kendısi tahsü edeeektir. Oğrendığımize gore, Elektrik ıdareui 194S yılmm mubavaa taksitımn 900 biH . ' Arkası Sa. 3, Su. 5 te J Bakan çekpr, pehol v» Bakanlıgm <u§or işleıi hakkında gazetecilere aşağıdaki i^ihatı vermiştir: < İstanbuldaki tetkiklerim sırasınds bir aralık Alpulluya giderek şeker fabrikasını gezdim. Memnuniyetle soyJ'vebıliriz ki, bu seneki İ£tih=:al, 1933 ssnesi hanc dığer yıllardakine msbetle çok fazladır Geçen senenin 1415 bin tcn sekerıne muiabd bu seneki istıhsai 30 bm toau bulacaktır. Bütün yurd Arkast Sa. 3, Sü. 5 te Arşidük Otfo Ankarada Ar.kara, 31 (Telefonla) Avusturya tahtmın vârisi Habsburg hanedanından A><;ıduk Otto ve kardesı bugün uçakla Jstanbuldan şehrımize gelmışlerdır. Ankarsda uç gün kalacaklardır. Arşidük Otto, gazetecilere, sırf ziyaret makşadüe geldiklerini bildirmiftü',
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog