Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

f DİKKAT Sermayesi olup da iş arayan sayın if adamlanna müjde: Eskişehir Sakarya Caddesi İki Eylul sokak 52 kapı numarah telefonu ve bilumum takımı işîer vaziyette binası ile bir BISKTJVI imalâthanesi acele satıhktır. Tahb olanlann aynı adres veya 314 numaralı telefona müraeaatleri. 24 üncü yı! Sayı: 8496 umhuriyet Telgrtf vo mektub' adred: Cumhuriyet, îstanbul Posta kutusu îstanbul No. 246 Telefoolan UmumJ Santral Numarasu 24238. Yaa Işlerü 24239. Matbaa: 242S0 r MAR SİNAN Hakkında yazılaajBt içinde bir inkılâb yarattL Büyük'f birJemek sarfedilerek meydana çıktt. ^îtal^ılarda arayınız. KURUCUSU: ¥UNUS NADt < Cııma 9 Nisan 1948 • İBRAHİM HAKKIKONYAU Dıs Işleri Bakanımız son Bulgar notasma cevab veriyor Umımtî af tasarısı semiliterler hâdisesi Birleşik Amerika 5 rnaddeli hir program teklif f 1 etti "BulgaHstana yeni ataşemiliterler göndermek hususunda her halde biraz düşüneceğiz,, Bulgarlar kendi nokfai nazarlarinı haklı çıkarmak için gazefslerinde bir takım sözde vssikalar neşrine başladılar Batı Âlmanya hükumeti kesin olarak bir sene zarfmda kurulacak ve İngiliz, Amerikan, Fransız işgal bölgelerini ihtiva edecek Londra 8 (».a.) Reuter'ln diplomatik muhabiri bildiriyor: Bugün öğrenildiğine göre, Birleşik Amerika hükumeti baü Almanya hükumetinin btr sene rarfmda kurulması hakkında beş maddelik bir program teklif etmijtir. Sözü geçen beş maddenin şöyle olduju sanılmaktadır: 1 Ingjliz Amerika bölgesile Fransız bölgesini ihtiva «den muvakkat bir hukumet teşkil^ 2 Almanyenın eyalet htikumetlerinin toprak teşkilâtırun yeniden tantimi, bunlarm * hududu Almanyanın imdiki bölge iaksimile tayin edilmişÖr. 3 Bir kurflcu meclisin Eeçümesl, 4 Yukand» sö»ü geçen meclis taafından bir anayasa tanzimi 5 Bir batı Almanya hükumetinin tesin olarak Truman, yorumlajda bulunmuyor Washington'8| (aA) Başkan Truman, bir seneye kadar baü Almanyada bir hükumeün kurulması yolunda Sa. 3. Sü. 2 de umiııuijet rejiminın 25 inBulgar hükumetinin Sofyadaki [ ataşesine karşı aldığı tedbirleri proci kuruiuş jıldonümu hurmetine hul.unıetin bir u Turk askerî ataşelerinin geri çekil testo etmişler, onlar Sofyadan geri melerini istemesi üzerine hükume çekilen ataşelerimizin yerine yenilemuırıi af kanunc tasarısı hazırladığım tımizin Sofya ve Ankarada askeri rinin tayinini istemişken bizim böyle öğreniyoıuz. Genc oğreniyoruz ki bu ataşe bulundurmanın fuzulî olaca bir teklif ileri sürmemizi iyi komtasarıdan bir kısım c\jrümler haric bıfım bildirdiği ve iki taraf ataşele şuluk münasebatı hakkmdaki temenraküıuıs, yani bir kısım mahkumların rinin vazifelerine nihayet vermeyi nilere uygun bulmadıklanru söyleaffı mahzurtu gorülmüş. teklif ettiği malumdur. mişlerdi. Bir memlekette zaman zaman umumi Bulgarlar, hükumetimizin, bu kaDün gelen bir telgraf, Bulgarlann af ilân edilmesi gerek adalet cihazınıa, rarım müteakıb Ankaradaki Bulgar Arkast Sa 3. Sü 3 fe gerek inare mekanizmayma, gerekse bayat şartlanr.ın mücrimlik ve rnahkumluk olayları üzerindeki tesirlerini silmek ve mahkumlara hayatlanru yeniden kurabilmek imkânıru vermek gayelerini güttcn bir ncvi içtimai likidasjon demcktir. Bu bakımdan olduğu kadar ceza nazaıiyatı bakunından da boyle bir tasfjje faydalı, hatta iuzumlııdur, sık sık olrr.mak şartile. J Bizdc, arasıra, muayyen ve hususî efiardan başka jakmlarda umumi af yapıldıgına şahid oimuş değiliz. Onun için Cumhuriyetin 25 inci yıldonümuude böyle bir af ilânına taraftanz. Yalnız aldığınuz tnalumata göre, bu aftcnistisn» «dilfia, adam oidürme, ıreageçme gibi cürumler yanında ihtilâs ve rüsvet gibi suçlar da aftan haric bırakılmış. Bu nokta üzerinde bir kaç soz »iıylemek isteriz. l a ı n uzadıya ceza nazariyahna girmeden anlatmak kabildir ki âmme Güliinc bir iftira daha: îstanbul halkı Amerikanın Türk vicdanile mahkcme kararlan her zabağımsızbğile alâkalanmasından emniyet bissedeceğine «her man muvazi gitmez. Yani cürümlerin halde Amerikalılar bu yardınu boşuna yapmıyorlar, bir gün ikaına seheb olan âmilleri mütaleada bundan istifadeye kalkışacaklardır» diyormuşî insan vicdanile kanun maddeleri her zaman birlik olamazlar. Onun için aftan istisnalar japıhrken katil gibi, ihtilâs Amerikanın en ' gibi butun bir ciirum zumresini topyeçok saulan meckun dişarıda bırakmakta isabet olmaz. mualanndan olan Imralı hapisanelerini ziyaret edenler. Saturday Evening orada karanfil dikmekle vakit geçiren Post adlı haftalık bir Konyalı katil mahkumu gorürlerdergi, yüksek sa ** tki kisi oldürmüş, iiç de yarslamış olan tışını sağlamak ibu adam çifte katildir, neden? çin dünyanın her Tarlada gidiyorlar. Babası ileride, memleketi hakkınkcndi arkada.. Uzaktan gelen beş kişi da Amerikah okendi onünde babasım öldürüyor. Bu lcurların merakını Kcnyalı evlâd da elindeki tüfeği çekip uyandıracak satbeş katili vuruyor. Ikisi olüyor, üçü hî, fakat süslü pus yaralanıyor. lü yazılar neşBu adam katildir. Bir de alacağını isretmek itiyadm temeye gelene kızıp oldüren adam da dadır. Vükuf ve kâtiidir. İkisi âmme vicdanında aynı ciddiyet, onun efrbuknıü yer nıi? lendirmeyi ve göz İhtilâs curmiinü ele alahm: boyamayı esas saArkamızda bıraküğumz karanlık harb yan yayınlanmn yıilarım unutmaya imkan var mı? A çerçevesi dışındaile sahibidir. Belki aç kaimıştır. 35 lira dır. Yayınlarınm zimmctine geçirraiş ve yakalamnıştır. temeli, oyalamak Belki de ay sonunda odeyeceği bu pa ve hoş vakit geradan doiayı mahkumdur. Bunun ya çirtmek olduğu inında müstevfa maaş sahibi iken bin çin Saturday Evening Posfun hezeyanlarla dolu makalesi bu yayınlara lerle üra ihtilâs etmis kimseler de var Amerikada bu şekilde başhyor dahi dır. Ikisini bir rtttacak mıyız? değer verilmez ve yazılan yalnız leketimizin durumu hakkında mecmuaînıdi, umumî aftan vatan hıyaneti, ır.a tasallut, ilıtiyacsız ihtilâs, itiyadî nup geçilen» şeyler sayılır. Çünkü bu nın muharrirlerinden Ernest O Hauser riisvet, şantaj, tehdid, şakavet ve adi yazılarda hakikat değil, fakat gelip ge tarafından yazılan bir makaleyi ihkati) gibi cüıümleri istisnada isabet çici manzaralar ve intibalar hâkimdir tiva etmektedir. Esash bir araştırma vartîır Jîunlan işlemiş olanların elini ve bu mecmua ancak bu çeşid yazılara değil, fakat yanlış ve çarpık bir kuşdeğer vermek zorundadır. bakışmdan ibaret olan bu yazı, hakkıkolunu salhyarak cemiyet içinde doBu haftalık ve dediğimiz gibi ha mızda her şeyden bahsetmektedir. latrcaları yeni yeni tesvikler ifade edeOna göre îstanbul şimdiki halde mubilir. Oııuu için istisnaiarı cürum nev"ile fii'meşrebli me<^nuarun memeketimize Arkast Sa. 3. Sü 1 dc değiL her mchkumiyetin mahiyetine gd gelen 28 şubat tarihli son sayısı, memre tajin etmek affın gayesi bakunından çn'ı daha isabetli ohır. Bu saürlan bitirirken. ne mahkum, ne mücrim, ne de salut hanedana mensub olruadığı halde bir tüılü vatana dönemiyen, bir türlıi avdet vizesi alamıyan yabancı diyarlardaki bir kısım vatandasların da artık bir isim veremediğimiz bu cezalarının affedilmesini İç Işleri Bakanlığımn haünna getirmekten ken'imizi alamadık. Zaten bu işi karıstınrsak, bir Türk vatendasınin memleketine dönmesine mân'. olanların hiç bir kanuna dayanmadjHan nericesine varırız. Yâd ilîerde sursrıin duran bu Türkler suçlu iseler, on'arı memleket mahkemelerine tevdi etmek lâzundır. Değilseler. mahkeme kararı olmadan bir adamı bir nevi sürgün cezasına çarpmak kanuna mugayir bir harekettir. Bunlann da Cumhuriyet rejiminin yirmi besinci jıldönünıünde memleketlefine döpme'erine müsaade etmek yerinde ve kanunî bir hareket olur. Kominform aleyhtarı teşkîlât Sovyet peyki memleketlerdeki komünist aleyhtan gizli hareketlere Amerika. nm malî yardunda bulunması isteniyor Washington 8 fa.a) Ünited Presî? Kominform aleyhtan bir te;H!ât ku1 ruhnası hakkında Dulles'in ileri sürmüş olduğu teklifte derpiş olunan bazı tedbirlerin kongre tarafından tetkik olun» ı duğu haber almmıştır. Kongre tarafından tetkik cdilmekte olan hjı projelerd«n hjrinde Rumanya, Arkast Sa. 3. Sü. 4 te Bir Amerikalı muîıarririn savurdugu hezeyaniar NewTork limarundan hamule alamadan dönmek mecbariyetinde kalan Russia adındaki Sovyet gemisi Rusya ile harb olursa bizim mukavenajetimizîn 3 İ günden fazla süreceğine Istanbulda kimse inanmıyormuş! Kızılordu D. P. den ihraç mensubları yardım iyorlar edilenlerin Hududlarda adeta bu îş!e uğrasan teşekküller vncud bnldu, kaşmak istiyenlerin 1000 • 5000 dolar ödemeleri şart! itirazları Beş yıllık | maden plânı hazırlandı Bu devre içinde bakır ve krom madenlerinin de istihsalâtı arttınlacak Bir kaç gündfinberi şehrimizde tetkik»rde bulunan Etibank umum müdürü Jerid Nazmi Gürmen, dün akşam Ankaraya hareket etmiştir. Umum müdür, lareketinden evvel, kendisile görüşea ıir arkadaşımıza şunlan söylemiştir: « Beş yıllık maden plânı hazırlannıştır. Bu arada, kömür havzasınm teçhizini ve istihsalâtm arttırılmasını temin maisadile yeni tedbirler alınacak:u. Ergani, Murgul bakır madenlerile, Juleman İrorn madeninin de istihsali 'azlalaştırılacak ve yeni sanayi tesisleri 'apılafaktır. Bu arada, inşasma başlanan Jatalağzı elektrik santrabna ilâveten, yeni bir santral kurulması mavzuu bahistir. Zonguldak limanuım yapılmasma iid projeler tetkik edilmektedir. Diğer ;araftan. bu yıl, Kozlu kömür havzasınm teçhizine baslanacaktır.» Rumanyadan firarların, Sovyet ve Rumen resmî makamlarırun her geçen gün biraz daha şiddetlenen kontroluna rağmen bir türlü durdurulamaması, uzun zamandanberi.dikkat nazarını çekmekte idi. Son günlerde, bu bedbaht memleketten kaçıp gelenler, firar hâdiselerinin esrarmı açıklamışlardır. Mültecilerin ifadelerine göre, iltica hareketlerinin büyük ekseriyeti, Ruraanyadaki Rus subay ve erlerinin para ile kandırılmaları sayesinde mümkün olmaktadır. Para için Arkast Sa. 2, Sü. 4 te Afyon milletvekili Hasan Dinçer genel kongre başkanIığına bir itirazname tevdi ett mı 4 Tmıt Yeni tip ekmek kagarnamesi çıktı Ofisin elinde, ekmeklik ununu temin ettiği şehirler ihtiyacı için ancak 45 günlük stok kaldı Hasan Dinçer Diğer taraftan Toprak Ofiste yapılan I Ankara 8 (Telefonla) Demofcrat Dünkü nüshamızda bildirdlğimlz gibi yüzde elli buğday, yüzde yirtni arpa, tecrübeler yenitipekmeğin eskisi gibi | Parti merkez haysiyet divanı tarafın Arka*ı Sa. 3, Sü. 5 te j Arkan Sa. 3. SL 4 te yüzde yirml çavdar ve yüzde on mısırdae mürekkeb ekmek imali hakkmdaki karamame Resmî Gazetede intişar etmiştir. Emir, Belediyeye geldiği takdirde bugün yeni ekmeğin fiatı tayin edilecektir. Diğer taraftan Toprak Ofisl îstanbul şubesi dünden itibaren değirmenlere Tiyatroda eser lehinde tezahürat yapan genclerden yeni tip ekmeğe aid unların üğütülmesi sonra Millî Türk Talebe Birliği kongresi de piye« hususunda talimat vermeye baslaıruştır. Yeni tip eimeğin içine katılacak olan hakkında bazı genclerde uyanan şüphelerin yersiz arpa ve mısır da dün değirmenlere daolduğunu müşahede ve ilân etti ğıtılmıştır. Toprak Ofisten verilen rnalumata göre, içinde yüzde 50 buğday, yüzde 20 arpa, yüzde 20 çavdar ve yüzde 10 mısır bulunan unlar bugün frrrnlara tevri edilecektir. Bu çeşld undan mamul ekmek ancak yarından itibaren fırmlarda satılabilecektir. "Düşman,, piyesi Adapazarında seylâb Yeniden bazı köyler su altında kaldı, sular ovar.ın büyük kısmını kapladı İngüterenin Türk dostluğuna verdiği ehemmiyet Adana 8 (Hususî) Bölgemizde bir tetkik gezisi yapmakta olan ingiliz büyujk elçısı Sır David Kelly, eşi ve iki çocuğu Ue birlikte bugün İskenderundan şehrımıze geLTiiştır. Ker.disile gö;tuğum buyuk elçı, güney bölgesınin İTİŞ * :i:x,.~ ^r,,.To« Lnl^ıSiT^i rptıraı zenginliğıne hayran kaldığını, ceziraî nub şose yollarının pek muntazam ol;unu soyledıkten sonra ingüterenin <k dostluguna verdiği büyük ehemiul miyeti şu şekilde izah etraıştir: « Ankaradan ayrılırken hariciyemizden bir telgraf aldım. Bunda. Ankaradakı elcilik musteşarımıza elçilık pajesi verildiği bildirıliyor ve vazifesıne ç;ene Ankarada devam edeceği ilâve edılıyordu. Buyuk elcilıklerimizde elçi ur.vanı ile çalışan müsteşarlarunız pek azdır ve ancak Wa=hlngton, Moskova ve Arkast Sa. 3, Sü. 7 de Şehir Tiyalrosundaki hâdisenin dünkü muhakemesi Istanbulda köpek salğını Maslakta 20 köpek bir çocuğu parçalıyarak öldürdüler Fatma admdakı bir hastabakıcınm 3 yjtşındaki oğlu Yılmaz, Maslak caddesinde oynamakta ıken yirmi kadar başıboş köpek, çocuğun üzerine saldırmışlar ve muhtPİıf yerlermi ısırıp parçalamışlardır. Yılmaz, etraftan yetişenler tarafından zorlukla kurtarılmıştır. Taraflar dünkü muhakeme esnasmda Ağır surette yaralı olarak Şişli Çocuk Hastanesine kaldırılan Yılmaz dün Mıllî Türk Talebe Birliği kongresinin mevzuu bahis ohnuş ve kongre yapılaa aldığı yaraların tesirile ölmuştur. Ce bir iki gundenberi devam ettiği ma dedikodular yüzünden bazı genclerd» sedi muayene eden Adalet doktoru Izzet lumdur. Kongrenin evvelki günkü top uyanan şüpheleri ele alarak bu husust* defnine ruhsat Arkan Sar 3, Sü. 5 U » lantısında «Düsman» piyesi hâdisesi dej CUMHURİÎET Bir kısım Amerikan malzemesi Ankaraya vardı Ankara 8 (Telefonla) Bugün Ankaraya Amerikan askerî yard:m malzemesinden bir parti gelmistir. Bunlardan 7 8 tank. şehrin caddelerinden geçirilerek aid olduğu birliğe götürülmüştür. Adapazan şehrini ve ovasını gösterir bir fotograf Izmit 8 (Telefonla) Adapazarından son alınan hEberlare göre Sakarya nehrı yükselmekte devam etmektedır. Nehıin yuksekliği 3,5 metreyi bulmuştur. Maksudiye, Beylikkışla, Kumdili, Küçük Soğüdlü sular altında kalmış sular Adapazarı şosesini basarak. Büyük Soğüdlu nahiye merkezıne kadar çıkmıştır. • ^ Arkası Sa. S, SO. 6 da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog