Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Sovyetler, peyklerine itidal tavsiye Moskovanın Doğu Avrupa memleketlerine yeni talimatı Amerikan ordu günü miinasebetüe alı gunu Amerikada ordu gunu idi. Amerikan milleti, spor mücadelelerini ne kadar severse harbi de o kadar sevmeı. Fakat Amerika bu barışseverliğine, rağmenı iki cihan harbinin ikisine de iştirak etmek zorunda kalmıştır. Bir uçuncu harD olursa, ister istemez, ona da girecektir. Birinci ve ikinci cihan harblerinde Amerika, tarafsız ve seyirci kalacağını sanmıştı. 191418 harbinde, 1917 yılına kadar tarafsizliğim muhafaza etti; fakat sonradan silâha sarıldı ve kılıcını bü tun ağırbğile savaş terazisinin müttefikler gözüne atar atmaz da, zafer ibresi onların tarafına doğru eğildi. Fakat, Amerika, o harbe hiç mi hiç hazırlanmamıştı. 1917 nisanında Almanyaya harb İlin ettiği zaman ücretli askerlerden murekkeb küçük bir ordusu vardı. Donanması da İngiltere ve Almanyadan sonra dünyanın üçüncü deniz kuvveti idi. Harb ise karada ve denizlerin üstünde değiL alünda cereyan ediyordu. Amerika, bidayette bir yıl kadar, harbe adeta senbolik bir şekilde iştirak etti Avrupaya batı cephesine gönderilen Amerikan kuvvetleri, teşkilâtlı ve hemen ateşe girebilecek mükemmel birlikler halinde değil, üniformalı insan yığınları, seyyah kafileleri halinde geliyor; Transada silâhlandırılıyor; talim ve terbiye ediliyor; teşkilâtlandırılıyordu. O kadar ki ilk Amerikan tümenlerine Fransız ordusu top vermişti. Eğer General LudendorfFun 1918 babar taarruzlarına, Fransız İngiliz orduları mukavemet edemeseydiler, Amerikanın müdahalesine rağmen, müttefikler balı cephesinde tnağlub olacaklardı. Halbuki Amerikan ordusu daha evvel hazır olsaydı, 1917 nisanında Almanyaya harb ilân edildikten sonra, nihayet 1917 sonbaharında, Almanya mağlub edilir ve bir yıl kazanılmış olurdu. ikinci Dünya Harbinde, Amerika gene tarafsız kalmak kararında idi ve gene harbe hazır değildi. «Avrupadaki harbden bi?e ne?» diye omuz silken infiradcılar vaizyete hâkimdiler. Fakat başta Roosevelt olmak üzere, basiretli ve uzak görüşlü olanlar. Amerikanın tkinci Dünya Harbine de katılmak zorunda kalacağını anladılar ve hazırlanmağa başladılar. Amerika gibi demokrasi rejiminin kuvvetle hâkim olduğu bir memlekette, meselâ Almanya veya Sovyet Busyada olduğu gibi, devletin başındaki diktatörün bir emrile her türlü askeri tedbirleri almak mümkün değildi Alınacak tedbirleri, halkın ve parlamentonun kabul etmesi lâzımdı. Roosevelt tedricî bir surette bu tedbirleri aldı ve Fransa yıkılarak İngiltere yalnız kaldıktan, Almanlarla işbirliği yapmış olan Sovyet Rusya. Polonyanın yansını, küçük Baltık devletlerini yuttuktan. Finlandiyayı mağlub ve Rumanyayı tehdid ederek kızıl emperyalist ihtiraslarını açığa vurduktan, Japonyanın da hani hani harbe hazırlandığı görüldükten sonra Amerikanın gene silâha sarılmak mecburiyetinde kalacağı anlaşıldı; mecburî askerlik hizmeti kabul edildi. Buna muvazi olarak d 3 donanmanın ve hava kuvvetlerinin takviyesi için yeni programlar ve ödenekler, parlamentodan geçti. Nihayet 7 aralık 1941 de, Japonya Pearl Harbor baskını ile Amerikavı harbe soktu. Bu defa Amerika, 1917 deki kadar hazırlıksız değildi ama gene Pearl Harbor'da gafil avlanmış, muvakABİDİN DAVER Arkası Sa 3. Sü 4 te etlerarası siyasi durum oldukça vahim» Dün Avrupadan dönen Sadağın, dünya durumu, Akdeniz Paktı ve gümrük birliği hakkındaki demeci Londrada ingiltere Dış işleri Bakam Mister Bevin'le görüştükten sonra Pariste toplanan 16 1ar konferansına iştirak eden, oradaki çalışmaları müteakıb Cenevreye giden ve dönüşte Yunaniatana uğrıyarak komşu ve dost devlet adamlarile temaslarda bulunan Dış işleri Bakanımız Necmeddin Sadak, dün saat 14,30 da istanbul vapurile şehrimize gelmiştir. Arkası Sa. 3. S3. S (ı • Rusyanın bu yeni emri, batı devletlerini daha fazla Dış İşleri Bakam Atmadaki müzakerelerde, tahrik etmenin bir harb tehlikesinin doğmasına yol askerî meselelere temas edilmediğini söylüyor açacağını Rusyanın kabul ettiği şeklinde tefsir ediliyor Matbuat Kanunu değişiyor Hazırlıklar, mevcud kanonun tadilinden ziyade yeni baştan tanzim edildiği hissini veriyor Ankara, 7 (Telefonla) Tatbikattan alınan neticeler ve yeni şartlar göz önünde tutularak Matbuat Kanununun tâdili yolundaki hazırlıklar hayli ilerlemiştir. Şimdi anlaşıldığına göre Hükümet, bu tasarıyı da Meclisin bu toplantı devresine yetiştirmeğe karar vermiştir. Hazırlıklar, kanunun, tâdilinden ziyade yeni baştan tanzim edilmekte olduğu hissini uyandırmaktadır. Filhakika yabana memleketlerin bütün basın mevzuatının tetkikine lüzum görüldü,hu<y$(ro 4sttAbaKİed~ ypılımaktadır. Diğer taraftan Cenevredeki basın konferansında varılacak kararlardan, bu mevzuda olanlarla delegelerimizin Hükümete verecekleri rapor Arkası Sa. 3. Sü. 3 te Necmeddia Sadak, vapurdan indikten sonra Galata rıhtımında M. Hilts'in yollarımıza dair beyanatı Berlin hâdiselerinden ilk resim: Amerikan askerî treninin Ruslar tarafından kontrol edilmemesi için trene silâhlı Amerikan askeri polisleri yerleştirilirken Londra, Z, Liberal, News Chronide'in Prag muhabiri, son iki gun zarfında doğu Avrupa memleketlerine Moskovadan yeni talimatlar geldiğini bildirmektedir. Bu talimatlarda doğu Avrupa memleketlerine şimdilik batı memleketleri aleyhindeki yazılı ve sözlü propagandalarında daha az mütecavizane bir durum almaları emredilmektedir. Muhabirin ilâve ettiğine göre, bu hareket Pragda, batı devletlerini bu sırada daha fazla tahrik etmenin bir harb tehlikesinin doğmasına yol açacafon» Buíyanm kabul ettiği şeklinde rum] anmakta dır. Ruslar ve Müttefik Kontrol Konseyi Berlin, 7 (AJ>.) Bugün Ruslar Müttefik Kontrol Konseyine iştiraklerini tahdid hususundaki tasavvurlarını tatbika koyulmuşlardır. Rus temsilcileri Konseye bağlı inşa ve iskân komisyonunun toplantısına iştirak etmemişlerdir. Pazartesi günü de Rus temsilcileri kültürel işler komisyonunun oturumunda görünmemişlerdir. Arka« Sa. 3 Sü. 2 dé ingiliz askerî valisinin Almanlara hitabesi General Robertson, Almanlara, komünistlere karşı cephe almalarını ve harekete geçmelerini tavsiye ediyor Dusseldorf, 7 (AJ>.) Bugün ingiliz işgal bölgesine dahil kuzey Westphalya eyaleti Alman parlamentosunda bir demeç veren ingiliz askerî valisi eneral Sir Brian Robertson, bati demokrasisile doğu arasında halen bir sinir harbi cereyan etmekte olduğunu söylemiş ve Alman milletini batı demokrasilerine bağlanmağa davet etmiştir. ismen Rusyayı veya komünizmi adkretmiyen General Robertson, Alman «Türkiye, kısa zamanda büyük bir yo! şebekesine kavuşacaktır» Yeni ekmek harmanı Kararname bugün çıkıyor, buğday nisbeii yüzde elliye İndirilecek Ankara ve Sofyadaki askerî ataşeler Bulgaristan, hükümetimizin aldığı tedbir üzerine garib bir protestoda bulundu ve Sofyada bir demeç neşredildi Sofya, 7 (A.P.) Dı§ işleri Bakanığından bildirildiğine göre, Bulgaristan, Ankaradaki Bulgar askerî ataşesine karşı alınan tedbirlerden dolayı Türkiyeyi protesto etmiştir. Bu hususta neşredilen demeçte şöyle denilmektedir: .16 martta, Sofyadaki Türk askerî ataşeleri, Bulgaristanın emniyetine aykırı hareketlerde bulundukları için Bulgar hükümetinin talebi üzerine geri çekilmişlerdir. Bulgar hükümeti bu taebi yaparken bunlann yerine başka ataşelerin tayinini istemişti. Fakat Türk hükümeti bu teklifi, Sofya ve Ankarada askerî ataşe bulundurmanın fuzulî olacağını bildirmiş ve buna sebeb olarak da ataşelerin vazifelerini görmekte müşkülâta uğradıklarını ileri sürmüştür^ Demeçte, Türkiye tarafından ileri sürülen iddiaların hiçbir esasa dayanmadığı, halbuki Bulgar hükümetinin ileri sürdüğü noktaların cvesaika istinad ettiği» bidirimekte ve şöyle denilmektedir: c Sofya ve Ankaradaki askeri ataşelerin vazifelerine nihayet vermek hususundaki Türk teklifi, Bulgaristanla iyi komşuluk münasefeab idame ettirmek hakkındaki temenniye tamamile aykırı düşmektedir.» Ankara, 7 (Telefonla) Yurdumuzun yol durumunu tetkik etmek üzere Ü Ç buçuk ay önce memleketimize gelmij olan Birleşik Amerika Yol Dairesi Genel Müdür Muavini M. Hılts. bu aym 13 ünde îstanbula gidecek. 15 inde de Amerikana hareket edecektir Yol davamız hakkındaki raporunu Bayındırlık Bakanına vermiş olan M. Hilts, tetkiklerinin ne'icesine dair şunları söylemektedir: « Yurdunuzda yol davasının halH için yapılacak o kadar çok iş vardır ki memleketime dönmek mecburiyetinde Arffdit Sa. 4. Su. i d * devlet adamlarını totaliterciliğin tehlikelerine karşı ikaz etmiş ve şunları söylemiştir: « iyi bir parti adamından ziyade iyi bir Alman olmak çok daha önemlidir. Bu ciheti göz önünden kaçıracak olursanız, günün birinde uyandığınız zaman partinizin yerinde yeller estiğini göreceksiniz. Totalitercilik elinizdeki Almanlık hürriyetini çalacaktir.> Bundan sonra Ruslar tarafından des Arkası Sa 3. Sü 3 te Bunlardan bir grup, kaçak Suriyeden gelen soyguncu kaçakçılar Veremle mücadelede tutulan yanlış yol Mütehassıslar, bize yüz binlere mal olan ve bir kaç yüz hasta alan beton hastaneler değil, barakalardan müteşekkil, ucuz, lüksten âri halk sanatoryomlan lâzım olduğunu söylüyorlar Bugünkü ekmekler Ankara 7 (Telefonla) Yapılan hesablar eldeki hububat stokunun memleket istihlâkini yeni mevsime kadar güçlükle karşılayabileceğini göstermektedir. Bu nazik vaziyet, hükümeti, ekmek harmanı üzerinde yeni ve âcil tedbirler almağa mecbur etmiş bulunuyor. Öğrendiğime göre, bu hususta yeni bir kararname hazırlanmıştır ve Yarınki resmî Gazetede yayınlanacakta1, bu kararla tek tip ekmeklerdeki buğday nisbeti azaltılmakta, yüzde 50 ye indirilmektedir. Bundan böyle ekmeler, yüzde 50 buğday, yüzde 20 arpa, yüzde 20 çavdar ve yüzde 10 mısırdan imal edilecetir. Yeni mahsulün idrakinden «onra, muhtemel olarak hazirana doğru ekmeklerdeki buğday nisbetinin arttınlaHleceği umuluyor. Halk sağlığının en büyük düşmanla çin, îstanbula geldiğini söyliyen bir rından biri olan verem, memleketimizin hasta; zavallının ayakta duracak hali her tarafında gene, günün başlıca mev yok. Dr. Yargıcı, bu vatandaşa otura Arkası Sa. 4, Su. 1 d* zuları arasında yer almış bulunmaktadır. Bu amansız hastalığı yenmek için, Sağlık Bakanlığı ile çeşitli kurumların sarfettikleri mesainin, bugün için, kifayetsiz bir durumda olduğunu, elimizdeki istatistik rakamları ve gördüğümüz bir takım hâdiseler isbat etmektedir. Eğer, istanbul Sağlık Müdürünün odasında yaran saat kadar oturursanız, bu müddet zarfında, Müdüre, asgarî sekiz, on vatandaşın müracaat ettiğini ve bir sanatoryuma yatırılmaları için yardım dileğinde bulunduklarını görürsünüz. işte, Zonguldaktan tedavi edilmek i eşya getirdikten sonra soygunculuk yaparak geri kaçtı Antakya 7 (Hususî) Evvelki gece, vilâyetimize bağlı Hıdırlı bucağının Akıllı köyünde, kaçak olarak hududumuzu geçen üç Suriyelinin idare ettikleri mühim bir soygunculuk hâdisesi olmuştur. Aslan Antakyarın Küçük Dalyan köyünden olup Suriyenin Salkın köyünde oturan Şeyh Abid ile ibrahim Gali ve Sakmh Dip adlarında üç şahıs, bir kaç gün evvel, her zamanki gibi hududumuzu geçmişler ve beraberlerinde getirdikleri üç çuval kaçak eşya ile birlikte Akıllı köyüne gitmişler, orada Mehmed Mikaile misafir olmuşlardır. Bu üç Suriyeli, bir kaç günlük mi Arkası Sa. 4. Sü. 2 d* " Dünya Devleti,, Güzel Sanatlar Umum Müdürü değiştirildi Bu değişiklik Opera binasının açılışı sırasında tahaddüs etmiş bazı ihtilâflarla ilgili addediliyor Bu fikrin tahakkuku için Amerikada kurulan teşekkülün ikinci başkanı dün şehrimize gelerek bir konferans verdi Otimpiyad Yazı Müsabakası Beş para sarfetmeden bir Londra seyahati yapacak olimpiyadları seyredeceksiniz, birinciliği kazanan yazınız bir çok Avrupa memleketten gazetelerinde neşrolunacak. İlk yazılar gelmeğe başladı, siz de iştirak erliniz I istemiyerek Ankaradan ayrılAnkara 7 (Telefonla) Güması da hayli dedikodulara sezel Sanatlar Umum Müdürü beb olmuştu. Halil Vedad Fıratlı, Millî EğiSöylendiğine göre, tijren getim Bakanlığı Başmüfettişliğicesi tesisatta bazı aksaklıklar ne, talim terbiye heyeti üyeolmuş, hattâ İngiltereden getilerinden Nıhad Âdil Erkmen de rilmiş olan sema perdesinin Güzel Sanatlar Umum Müdürmotoru, yandığından elle çalüğüne tayin edilmişlerdir. Bu lıştırılmıştır. Bir kısım sahne değişikliğin. Opera binasının 'evazımı da Halkevinden teaçılısı gırasmda tahaddüs etmin edilmiştir. miş bazı ihtilâflarla ilgili olduğu anlaşılmaktadır Ban ala Binanın fazla büyük olmakadarlar, tesislerin henüz na H a i¡i Vedad Fıratlı masından do'ayı her akşam tamam olduğunu ileri sürerek yeni bir davetli grupuna tekaçıhs töreninde istical edilmemesi mü rar edilmekte olan programa yarın nihaGüzel Sanatlar Akademisi vangınmı lâhazasında bulunmuşlardır. Buna rağ yet verilecek ve ayın 12 sinde Türk men konserlerden murekkeb bir prog İngiliz müzik festivali yapılacaktır A müteakıb Istanbulda bulunan bütün sanatkârların bu cumartesi günü için ramla bina açılmıştır. Muhsin Ertuğru yın 23 ünden itibaren de «Karmen» temT Arkan Sa. 3. SU 1 dé lun bu tören sırasında hazır bulunmak siline başlanacaktır. Akademinin yeniden kurulması (D. P.) den çıkarılanlar Son kararların mufassal gerekçesi dün basına verildi Ankara 7 (Telefonla) DP. genel idare kurulundan istifa eden Yusuf Kemal Tengirşenk, Emin Sazak, Ahmed Tahtakılıç, Enis Akaygen, Ahmed Oğuz ve Hasan Dincer hakkında merkez haysiyet divanı tarafından verilen partiden çıkarılma kararının mufassal gerekçesi, bugün basma verildi. Gerekçede bu zatların, birlikte istifa şeklinin Mr. Edward Clark, dün koııfeı ansından ev\el Gazeteciler Cemiyetinde partiye zarar verici mahiyeti uzun uİstanbul basın mensublarile konuşurken zadıya izah edildikten sonra deniliDünya Devletinin teessüsü amadle miştir. Saat 16.30 da istanbul Gazeteciyor ki: teşkilâtın ikinci ler Cemiyetini ziyaret eden Mr. Clark, «Bütün Türkiye halkının candan bağ Amerikada kurulan lanıp istedikleri millî hâkimiyetin ek başkanı Mr. Edward Clark, dün sa kendisile görüşen gazetecilerin sorduk Arkan Sa. 4, Sü. 1 d» bah bir Lübnan uçağı ile şehrimize gel Arkan Sa. i. Sü. S d* Şehrimizde!» sanatkârlar büvük bir teşebbüse girişiyorlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog