Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

21 00 Konuşma 21 İD Cumhur Başkanlığı Armoni mızıkası 22 45 Haberler 23 00 Prograrr ve kapanış BULMACA i 2 ¿ 5 ö 7 8 9 1 2 S A S 6 1 m 1 I m1 1 948 çocuk yılı hatıra pulu olarak sekiz çesıd üzerine (2 245 000) ıkı lulyon ıkı yuz kırk beş bm pulıır baskısı açık eksiltmeye konulmuştur 2 Tahmin edilen bedeli uç bm güven akçesi (22o) liradır 3 Şartname \e pul örneklen Çocuk Esirgeme kurumu genel merkez levazım müdürlüğünde çalisird «aatlerınde görülebilir 4 ihale 12 nisan 943 pazartesi Seat (14 30) da genel merkezde yapılacaktır (4189 PUL BASTIRILACAK Sayın müşterilerimizin dikkat nazarına : Beşikdüzü Köy Enstitüsü Müdürlüğünden: 1 80 000 kilo tektıp buğday ekmeğinin talibi çıkmadığından ihalesi yapılamamış 24°0 sajılı kanunun 43 uncu madae=ı gereğince eksiltme on gun Ux*»tılm ıştır 2 Beher ki o ekmedin rayici 33 kuruş 33 santim değen 26 664 lira geç cı teminatı 1999 hıaaır ihale kapan zarf usulıle 12 nı=an 948 pazartesi gunu saat 14 te Vaxfikebir beledıje Dareainde yapılacaktır 3 Eksiltme ihale gunundek beledrve ravıcı üzerinden yapılacaktır Talihlerin 249ü sayılı kanunun 4 uncu maddesindeki yeterliği taşımaları şarttır Şartname Enshtu Müdürlüğünde her gun görülebilir (4349) BAKER KUNDURA DÂİRESİ Beyoğlu istiklâl caddesinde (Decugıs )yakınında 481 No ya m NAKLETMİŞ ve AÇILMIŞTIR Fen memuru alınacak Aksaray Belediye Başkanlığından: üt Elli lira maaşı aMı kadrolu Belediye fen memurlugı. aç ktır IsteklıİTin kanunî vesikalarının asıl veya suretlerıle birlikte bir dilekçe \ rav Beled j e Ba^kc ı ıgına müracaatları (37oo) 7 8 9 m m Mod. 3502 5 lâmbalı Mod 4501 6 lâmbalı Terakkinin önderleri., m 1 Çalgı çalınan ve şarkı söylenen genis ve kapalı yer( iki kelime) 2 Aza yazılan (iki keüme) 3 Zorla doldurmak bir kesici filetin yarısı 4 B r harfin okunuşu tetikte 5 Bazı nazik ( ) insanların b rbırıne lâyık gördükleri hıtab şekli tem i 6 Vaktile kenarında önemli bir savaş olmuş olan bir Irmağımız meşhur Rustem penin anın ba fcajı 7 Hatırdan çıkarma imkansızlığı 8 Kendini mahcup durumda hissederek 9 Bir kadın adı Yukarıdan aşağıya 1 Henüz meme emmekte olan koyun yavrusu (iki kelime) 2 Dağların fenliği koca oğlanlara mahsus meydan (ıkı kelime) 3 Tersi «defa» demektir «sabık» in arka daçı 4 Bir tanesi bir adamı doyurur da artar bile fakültesinde altı yıl tahsil gor rnek mecbur yeti olan ihm 5 Ciddilikle İlgisi bulunmı>an hareketlerden cedlerımi un sa\ aş s lâhlarından 6 Şuna buna son radan takılan ad f İlerin kavnağı o an şeyin sonunda bulunanlardan 7 B r savı tatbı katla alâkası bulunmıyan 8 Dışarı} a doğru bir haeket yaoamaz 9 Cehennemin dibinde bir çeşıd mob lya tahtası ve boyası J• m sağa TUTUM BANKASI T. A, O. Galata, Bankalar Cad. 48 ikramiye Keşidesi 23 Nisan 1948 Ancak 15 Nisan'a icadar açılan hesablar da bu keşideye girecek ve beher 100 lira bir numaraya sahib olacaktır. BAKIR SANAYİİ T. Á. Ş. ' İdare Meclisi Başkanlığından: Ortaklığımızın tamamı tahs J olunmuş 300 000 lira sermayesinin 200 000 'i'a eklemek su etile 500 000 liraya çıkaıılması ve ortaklık ana mukavel*"ı amasının yedinci maddesinin deeıştırılmesı huluslarının görüşülerek karara oaglanması ıçm Ortaklar Genel Kurulunun 27 nisan 1948 gunu saat 15 te Is Okulumuzda açık bulunan kîtıp ve hesab memurluğu için 12 nı^an 1948 <anbulda Galatada Mehmeda'ıpaşa Han 50 numarada Ortaklık Merkezinde olapazartesi guru saat 14 de lise ve orta okul mezunları aracında Türkçe kom ganustu toplanması kararlaştırılmıştır Yetkili hiase sahıbleıının b j toplantı} a gelmeleri ve toplantı gunundeT pozisyon aritmetik ve daktilografiden müsabaka imtihanı yapılacaktır b r hafta evveline kadar hisse ser et erini Ortaklık Merkezine ve^a bankaya isteklilerin belli gun ' c saatK gerekli belgelerle okula muracaatUm tevdi ederek gırıs kartı almal r uzL.mu ilan olunur Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu Müdürlüğünden: İKRAMİYELER 1500 500 100 50 Liralık Liralık Liralık Liralık 1 2 10 30 İkramiye ikramiye ikramiye İkramiye 1500 TL. 1000 TX. 1000 TL. 1500 TL. 5000 TL. Garaj. Bina, Ardiye Yapanlara Bilumum yem ve eski inşaatlarda çatı ve yan kısımlarda asrî ve yeni malzeme olan Amerikan Görüşülecek ister: OLUKLU ALÜMİNYOM G EL M İ Ş T I R SAÇLARI Evvelki bulmacanın halledilmiş «ekli 1 2 9 4 5 6 7 8 » U|Ç]KÜÎRfÜTŞWü s z A|I RİBİSİUİAİL 3 RİKİMİEİKİMCİE 4 MİEİHIİÇİUİZİU V u 5 SİAİFİYİA R|A|N m 6 UİRİÜİEİBMTMİA 7 Y|A|D|«I|T|E|A|T 8 U|M|U|M|D|U|N|Y A 9 *|A L|AM:L|«A K 1 ve giden VAPURIAR DET FORENEDE"* DAMPSKİBS . SELSKAB COPENHAGEN 15 nisanda beklenmekte olan A B K A N S A S vapuru İSKENDERİYE ANVERS, İSKANDİNAVYA, HAMBURG ve KOPENHAG için eşvayı ticariye yuklıj eeektır 2627 nisanda beklenen S A M O S Vapuru ANVERS İSKANDİNAVYA HAMBURG ve KOPENHAG için eşyayi ticariye yuklıyecektır 56 mayısta beklenmekte olan T E X A S Vapuru İSKENDERİYE, AWERS, İSKANDİNAVYA, HAMBURG ve KOPENHAG için eşyayı ticariye yuklıyecekür Fazla tafsilât için Galatada, Mumhanede Adrıyatıka Hanı lıncı katında BEJASHIP LEV ANT Acentalıgına müracaat • Tel 448774050040501 • 1 Kafi) en paslanmaz, omru diğer saçlarla mukayese edilemez. 2 Mukavemeti ve hafifliği sav esinde yazın güneşin sıcaklığını içeriye nüfuz ettirmediği gibi, kışın da dahildeki sıcaklığı daima muhafaza eder 3 Sağlamlığı ve dayanıklığma rağmen dıger oluklu saçlardan daha ucuzdur 4 Yapılan inşaatların guzellığını daima muhafaza eder Çunku alumınyom oluklu saçlar daima parlak kalır 1 Sermayenin arttın) naaı hdkkında idare meclis liflerinin goru şuırresı ve karara bag anması 2 Ortaklık ana moxavelenarcesirun yedinci maddesinin aşağıdaki şe kilde değiştirilmesi hakkında karar verilmesi. Yedinci maddenin muaddel şekli Şirketin sermayesi beheri yuz Türk lirası kıymetinde (5 000) hı«se>e munkaaem IJOO 000,, Türk lirasından abaretüı Bu hisseler uç tertibe ayrılır Bırırcı te tıb Yüzer liralık birer hisse Dunca tertıb Biner liralık onar hj«se Uçuncu tertıb Beş biner liralık ellişer hisse » 3 Behen yuz liralık yuz acet ve beheri bin liralık yuz on adet kuponsuz hisse senedinin yeniden tabettirilecek kuponlu hisse senetlerie tertibi için idare Meclisine salahı>et veri mesı Teminat mektupları ve Akreditif servislerimiz sayın müşterilerin emrine amadedir. Telefon 44314 • 44317 Boyu 240 santim O T O K A R Taksim Şehıdmuhtar caddesi No 3 2 Telefon Levha genişliği Kalınlığı 66 s antim 0,60 milimetre S A T I Ş Y E R İ : 82608 ANADOLUDA BİR MADEN İŞLETMESİNDE çalıştırılmak üzere tecrübeli bu MUHASIB de bu AMBAR ve KONTROL MEMURUNA ihtiyaç vardır isteklilerin bilgilerim hal tercümelerini diledikleri aylıkları yazı ile 176 P K adresine (T K ) rumuzu ile bildirmeleri ve fotoğraflarını da göndermeleri rica olunur Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü Eksiltme ve İhale Komisyonundan: 1 Kapalı zarf usulıle ekşitme ve ihalesi yapılacak 22 forma talimin olunan 194546 Öğretmenler Istatıstıgırden 1500 ve 38 forma tahmin ohjXUU 194047 Fiat istatistiğinden 75& nüsha bastırılacaktır 2 Bu eserlerin 16 sahıfehk beher forması içm 150 fer lira fiat tahmin olunmuştur 3 Bastırılacak olan bu eserlerin ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır Beheri için % 7,5 hesabıle muvakkat tetunat vesikası verilmek lâzımdır 4 Eksiltme 1948 senesi nısar ayının 9 uncu cuma gunu saat 15 ta istatistik Genel Mudurlugu bınannda toplanacak olan komisyonda yapılacaktır 5 Bu babdakı şartname Komisyon Kâtıbbğınden istenebilir (3435) limanımıza gelen 1 Fidanlığımızda takriben 100120 metre derinliğinde ıkı aded arten dır yen kuyuáu açtırılacaktır 2 Kuyularda 5 pus kalınlığında teknik evsafı artezıyen borusu olarak kullanmağa musaıd çekme çelik bort. kul anılacaktır 3 Bu ı?e talıb olanların kullanacakları boruların dahili ve harici kuturları, et kalınlıkları, beher santimetre kareje tazyik mukavemetleri ve metre tulunun ağırlıkları, 4 Sonda], gerekli tecrübeler icabında sondajın iptali ve sondajların ıksaları ve bilcümle vergi masraf ve tekâ'ıf kendilerine aıd olmak üzere beher metre tulunu kaç bradan açacak arını ve tekliflerinin kabulü tarihinden başlamak kaydıle açma ışını ne kadar zamanda ikmal edeceklerini ve dıger teknik tekliflerini bildirir mektublarını 20 nisan 1948 gunu akşamına kadar Lüleburgaz bölge orman fidanlığı mudur1 gj^e göndermeleri (4095) Lüleburgaz Bölge Orman Fidanlık Müdürlüğünden s İstanbul Üniversitesi Tıb Fakültesi Dekanlığından: Cerrahpaşa Hastanesi Goz Kliniğinde 130 lira ücretli bir hemşirelik münhalIstexlilerin goz klınıgı profesörlüğüne muracaatlerı (4367) istanbul Vakıflar Direktörlüğü jlânjarıi: Vakıflar Zeytinlikler İşletmesi Ayvalık 15 asitli 2 » 25 3 » 3,5 > 4 > 45 > 5 > PROTEJİN DERMOJEN FRENGI VE BELSOĞUKLUĞUNUN TEMINATLı BIR KORUYUCUSUDUR DÜĞÜN vesa.v TÖRENLER SALONLARINDA TERTİP EDİLİR. ! YANIK EKZAMAve CILD YARALARINA FEVKALÂDE ^ • B GELİR Beyoğlu istiklâl cad. No.213 Telefon:49427 Biga Belediye Başkanlığından: 1 Arazoz haline getirilmek üzere en son model şoför mahalsız orta boy Doç marka, mahalLnde tesjım bir şase alınacaktır Muhammen bedeli 7200 ibradır 2 Da kademeli yangın ve sulama tertibatlı Fiat marka tam teferruatlı bir pompa takımı alınacaktır Muhammen bedeli 3500 liradır 3 Dört milimetre ialınlıgnda saçtan mamul bölmek alahortum merdiven ve makara tertibatlı pompa \esaır parçaların şase üzerine montajı ile birlikte içi dışı boyalı uç tonluk bir su deposu yaptırılacaktır Muhammen beueh 3800 liradır Yangın teşkilatı için belediyece açık eksiltme suretıle alınması mukarxn ve ihalelerinin 29 3/948 pazartesi gunu yapılması lazım gelen yukarıda yazılı şase pompa ve su deposuna muavyen günde istekli çıkmamasından ihale on gun temdıdle 9 4 948 cuma gunu saat 15 e bırakılmıştır isteklilerin muayyen saatte teminat akçelerıle bitlikte belediye dairesinde müteşekkil encümene müracaatları, fazla bilgi edinmek ve şartnamesini görmek ütıyenlenn Beledye Başkanlığına mur?caatlerı lüzumu ilan olunur (4399) SABUNLUK ZEYTİNYAĞLARI işetmenin kendi zeytınlıkleıı mahsulünden kendi fabrikalarında sıhhî şartlar altında çıkardığı tamamen naturel ve saf olan işletme yağlarının toptan ve perakende satışlarına devam edılrrektedır M Ü R A C A A T Ayvalık Vakıf Zeytinlikler işletme Müdüriyeti (4499) Sert ve Parlak Çekme Pirine Saç Levha Satın Alınacaktır. Etibank İstanbul Şubesinden: Bankamız ihtiyacı bulanan 7 O Kg sert parlak çekme pirinç saç levha oO satın alınacaktır Taliplerin en geç 12 i 948 pazartesi gunu saat 17 ye kadar tekliflerini tapalı zarfla bankamız holundekı teklif kutucuna atmaları Liste her gun satmalma servisinden temin edilebilir Banka ihaleyi kısmen vey •Üretmen >apıp yapmamakta serbesttir (4530) WATERMAN'S UNE < Amerikan bandıralı ALAWAI Vapuru 15 nisana doğru ıH yataklı ve banyolu kamara yolcuları alarak AMERİKA'ya hareket edecektir Yolcu bıleü 285 dolar Falza tafs lat için Galatada Karakovde Yem Handa ikinci katta GILCHRIST WALKER et Co. Ltd e müracaat Telefon 42964 f $ U¥al1 ' ÇİMENTO Yunan TİTAN MOTORA, KAMYONA ve YERİNE TESLİM Galata Mahmudıy» cad 67 SABRI OZARSLAN Algz Tel 4304021132 •••• harrem Luma •^•M TAKLID, HİÇBİR ZAMAN ASLIN AYNI OLAMAZ Taklıd benzen demektir Noterlikçe musaddak vekili umumili bulunduğum Zehranın Samın Hamıdıye Sukul Atık çarşılarında Şagur Hamıdıye Bahsa Sancaktar mıntakalarında 16 ve 519 sayılı tapu senedlı hisseli dükkânlarla Dummar köyündeki 856 sayılı tapu senedlı haneye aıd vekâletname ve tapu senedleri kaybolduğundan bunlara dadanılarak Türkiye Cumhuriyet hukumetı resmi dairesinde bu talebde bulunmak ıstıyenlerın resmî bu sıfatı ve bu vesikaların kanuni bu kıymeti olrradıgı ilan olunur ŞAM in Muhacirin mahallesinde uçuncu caddesinde 22 sayılı evde oturan eskiden Türkiye D Denizyollarında muteahhıd Mu İLÂN "^^™ Operatör Dr, SEDAT ERMAN Gureba Hast Cerrahı Polık Şefi. Cagaloglu Halkevi karşısı No 50/1 Guran Ap Her gun 15 30 dan 19 a kadar Telefon 22281 Konya G. Savcılığından: Kütahya Valiliğinden: 1 Simav Demirci yolun jn 24 (41328413 kilometreleri arasının şose inşaatı kapalı zarf usuule eksiltmeye konulmuştur 2 inşaatın keşif bedeli <49997» lira 20 kuruş ve geçıca teminatı «3749» lira 79 kuruştur 3 Eksiltme 27 4/948 tarihine rastlıyan sah gunu saat 15 te Hukum<»t binasında Vılyet makamında toplanacak olan Daimi Komisyon huzurunda yapılacaktır 4 Eksiltmeye gıreblmek içm ihale gününden en az uç gun e\\el müracaatle bu ise mahsus ehliyet vesikası alınması ve bu vesika ile geçici teminat kazanç ve Ticaret Odasına kayıdlı bulunduğuna dair vesikaları kanunî iarıfatı dairesinde hazırlıyacakları teklif mektublarde birlikte ihale saatinden Dır saat once komisyona vermeleri lazımdır Bu saatten sonra verilecek teklifler kabul edümıyecgı gibi posta gecikmeleri de nazarı itibara alınmaz Daha fazla bilgi ©dinmek ve keşif dosyasını görmek ıstıyenler hergon Paımî Komisyon kalerrune nuac st edebilirler (4^96) ş SATILIK ı TANK TİPİ TRAKTÖR Paletli 65 beygirlik Dizel motorlu traktör 5 bıçaklı pulluğu ile Müracaat Galata Bahtiyar Han KREM 1 PERTEV Bu itibarla en ustun kremdir 1 Konya Ceza ve Tevkıfevının 948 yılı ekmek ıhtıvacı 14948 gününden itibaren 20 gun sure il" ve kapalı zarf usulü ile ex ıltmeve konulmuştur 2 948 yılı aralık ayının sonuna kadar Cezaevinin ihtiyacı olan ekmek halka verilmesi kabul edilmiş undan yapılmış ve behen <750» gramlık olmak üzere 99 000 adedden ibaretti' Başkanlığından : 3 Belediye rayici üzerinden ve mutehavvıl fiat esasına göre ihale edi10 4 948 cumartesi gunu saat 15 te lecektir s Iotanbul Erkek Lıse ı ıttı^almdela Yem 4 Geçici teminat 1B87 hs 70 kuruştur Lokal binamızda senelik adı kongremiz 5 ihale 21 4/948 gunune rastlıyan çarşamba gunu saat 15 te Konya C v apılacaktır Savcılığı makamında toplanacak komis>or tarcfmdan > apılacaktır 6 isteklilerin temırat ve teklif rrektublarıle birlikte ıhal» saatinden Sarı siyahlı kardeşlerimizin bulunmaoır saat evveline kadar bizzat veya taahhudlu mektubla komısjon başkanlığına ları ehemmiyetle rica olunur muracaatlerı lazımdır GÜNDEM 7 Şartnameyi gormp^ ist yenlpr n ihale gunune kadar her zaman ça1 Açılış lışma gun ve saatlerinde Cezaevi rrudu lugune muracaatle görebilecekleri ilân 2 Kongre başkanı ve kâtıblerınuı olunur <4287) seçimi 3 Senelik faaliyet raporunun oSAYIN DOKTOR ve ECZACILARA: kunması 4 Hesabatm tetkikine aıd murakıb raporlarının okunması 5 Faaliyet raporu ve murakıb raporlarının reye vaz ı ve eski idare heyetinin ibra edılme'i TIBBİ MÜSTAHZARLAR LABORATUARI 6 Yeni idare heyeti seçimi, imalât Ticaret Propaganda servislerim 7 Dilekler İSTANBUL SPOR KLÜBÜ D İ L E S K ^ H 32/34 istanbul • • • • GOZ MÜTEHASSISI MÜTEHASSIS BÎR ' Bahçıvan İş Arayor Çiçek meyva bag bahçelerinin tanziminden v» bakımından zeytin ağaçları budamasından ve haşeratlardan fennî şekilde ihtisasım var Müracaat ist Emlak Bankası karşısı No 9 Tel 23602 •SATILIK BÜYÜK VİYANA KASASI 114X75X65 ebadında az kullanılmış mükemmel halde (WERTHEEM) marka buyuk boy bir kasa satılıktır Beşiktaş Hay• • reddın iskelesi No 17 • • Rifat Ahmet GÖZBERK ist Babıali caddesi No 18 IH ANAPIYOJEN • ! ÇEMBERLITAŞ ATIKALIPAŞA 10 sayılı yeni binaya nakletmiş Ame* nka ve Avrupadan getirttiği yeni ve mod°rn makinelerle teçhiz ederek faaliyete geçmiştir Yeni telefon numaramız bilahare ilan edilecektir Numune ve Literatür için DİLER TIBBÎ MÜSTAHZARLAR LABORATUARI Çembeıhtaş Atıkalıpaşa No 10 DEPO Billurcu sokak No 32 Dr. İHSAN SAMI Istreptokok Istafılokok Pnomokok Koh pıyosıvanıklenn yaptığı çıban yara akıntı ve cüd hastalı tiarına karsı çok tesırh taze asîdir Sahıb ve Başmuharriri NADIR NADI Bu nüshada yazı işlerini fitlen idare eden CEVAP FEHMİ Cumhuriyet Matbaan K A R A 30 Mat 1948 tarihi de Ankarada Türkiye iş Bankası Umum Mudurlugu binasındaki yoretim merkezinde toplanan hissedarlar âdı genel kurulunca Şirketimiz his" 1 senetlerinin 12 numaralı kupon karşılığında butur vergilerin tenzilinden sonra hıcae başına net olarak yirmi (20) kuruş kar dagıtılmas r« kaar verilmiş olduğundan 15 nisan 1948 tarihinden itibaren Tu k ve iş Bankası A Ş Ankara merkezi ve İstanbul şubesi ile Türk Ticaret Bankası A Ş Ankara merkezi ve istanbul şubesinde tedıyata başlanacağı ilân olunur ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİNDEN: P KİRALIK ODA Kemalpaşa mahallesi Muhtarpaşa sokak 7 No h hanenin birinci katında doktor muayenehanesine elverişli bir oaa kıra'ıktır Istıyenlerın çarşamba ve cumartesinden maada her gun saat 14 ten 20 ye kadar ıçındekıne müracaatı i KAYIB Beşiktaş nuius memurluğundan aldığım nüfus kâğıdımı kaybettim Yenisini 1 Uşak Çivril yolunun Sl'JOO 33+300 kılometrelermdekı şose onaçıkaracağımdan esk sının hukmu >oktur rımı açık eksiltmeye konulmuştur 1336 doğumlu Kerim Bulend Ertür 2 inşaatın keşif bedeli «17819» lira 60 kuruş ve geçici teminatı «1336» Kütahya Valiliğinden: Eksiltme saat 1515 SATILIK 0 T 0 ^ 3 toplanacak 274948 tar hine raslayan salı gunuyapılacaktır te hükümet binasında olan daimî komısjon huzuıunda 4 Eksiltmeye gırebJmek ıçm ıKle gunjiaen en az uç gun evvel müıacaatla bu işe nahsu» ehliyet ve» >vas alınması \e bu ve ika ile teminat makbuzlarını kazanç ve ticaret odas belgelerini komi >ona ibraz eylemeleri lâzımdır Bu belgelen ibraz eaemıyenler ek=ıltmeye giremezler Daha fazla bilgi edinmek ve k^sıf dosyasını görmek ıstıyenler her gun bra 47 kuruştur iş'er vazıyette 5 kişilik açık spor Chrysler otomobili Müracaat Ayazpaşa Garajı Kamarot sokağı Gümüşsüyü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog