Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

SON HA BE LE r stanbulda. eski Erkânıharbiye Dairesi olan ve uzun müddet «Mercan» semtinin bâlâsından Yalı Köşküne öoğru delik pencerelerile bakan Çifte BaftaraU I tntf •ahifede madd« gergince her iki taraf karsı Kabineden ayrıldım; hücumlar ge saray yansrmmdanberi İstanbul zaman şahsiyetlerine göre Rusya ile imzala lıklı her türlü tecavüzü red ve birbir ilistini taksim ederek biri ne durmadı. Görülüyor ki sebebi ne oizaman büyük binalarının kül olduğuna Arab, diğeri Siyonist olmak nan andlaşma Finlandiyayı doğu blo l«rine müteveccih herhangi bir ittifal duğu anlajilrmyan bir şahsî düşmanlıkşşthid olagelmiştir. Bu âfet. sade büyük üzere iki devlet kurmak le kuna daha sıkı bir şekilde bağlamı} ise aktederr.emeği veya böyle bir ittifak; tan doğan o sinsi ruh, hâlâ bu zatın kabinaları Heğil çok defa bütün bir mahinde Birleşmiş Milletler kurulu tara de onun egemenlik haklarını koruya iştirak etmemeği tahhüd etmişlerdir. fasında ve kaleminde yaşamaktadır. halleyi, bir semti, hattâ şehrin büyük bir fından verilen kararın tatbik kabiliyet bilmiştir. 5 Akid taraflar, Finlandiya ile SoHer şeyden evvel şunu söyliyeyim ki bu kısmını yalayıp yuttvçu KÖrüîmüş şeyParlamentodaki çoğunluk, paktın as yeuer Birliği arasındaki iktisadî olmadığı, bu kararın ilânındanberi vuaçıklama, dahil bulunmakla çeref bulv lerden olduğundan İstanbul bir aralık ku bulan mücadelelerde iki bin Arab kerî maddelerine muhalefet göster kültürel münasebetlerin devamlı bir duğum Bakanlar Kurulunda inceden vaııgınlarile meşhur bir şehir halini bile Yahudi ve Ingilizin ölmesi, dört bin ki mektedir., surette geliştirilmesi ve tarsini için dosinceye elenerek tasvibe iktiran etmiş ve almıştı. Çırçır, Haydar, Fatih, Aksaray, Yetkili bir kaynaktan öğrenildiğini tane bir işbirliği havası içinde çalışsinin yaralı düşmesile anlaşümaktadı, sonra Cumhuriyet Halk Partisi grupunBeyoğlu, Fındıklı. Üsküdar yangınları Bu yüzden taksim kararından vazgeçil göre, andlaşmaya bağlı bir protoko mayı taahhüd ederler. da okunmuş ve ancak ondan sonra KaniJe hatıraları~nı?da hâlâ birer ateş yanmiş ve Birleşmiş Milletler kurulu b mucibince Fin askerî birlikleri yalnız 6 Yüksek âkid taraflar karşılıklı omutaya intikal etmiştir. Açıklama, şahgını gibi sırlar durur. Şir Eşref bile mesele üzerinde yeni bir karar verme] kendi hududlarının savunmasında kul larak birbirlerinin hükümranlık ve basım adına değil, hükümet adına yapılmeşhur Keresteciler yangını hakkında üzere toplantıya davet olunmuştur. Bı lanılacaklardır. ğımsızlıklarına riayet prensibini gö. mıştır. Millî uyanıklığımın gösteren Aynı kaynaklara göre, andlaşma ik önünde tutmağı ve birbirlerinin iç isvardığı: toplantının yapılmasına ve yeni bir ka bu şerefli vazife, tesadüfen o sırada 1& rarın verilmesine kadar, Filistinde mü memleket arasında herhangi bir askerî lerine müdahale etmemeği taahhüd eBelâdır yangım İstanbu'un nisbet işleri Bakanı bulunmaklığım dolayısile cadelelerin devamını yersiz ve lüzum işbirliği sağlamamakta fakat bir taar derler. olundukta bana nasib oldu. Benim bu açıklamasuz gören yabancı devlet adamları, A ruzun gelişmesi halinde yürürlüğe girKalır yanmda ehven ateşi Nemrudı mın iskeletini, yetkili bir askerî mah7 Bu andlaşma, Birleşmiş Milletler rabiarla Siyonistlerin kavgadan vazgeç mektedir. nâdân'ın kemenin dosyalarında yer alan vesikateşkilâtının prensipleri ve zihniyeti imelerini istemekte ve böylece Filistindı Hususiie dün akşamki hariki Muahedenin metni lar teşkil etmektedir. Bugüne kadar bu çinde tatbik mevkiine konulacaktır. harb yerine sulhun hüküm sürmesini hanümansuzu Helsinki 6 (a.a) Bugün Moskovavesikaların bir teki olsun, hattâ altla8 Bu andlaşma mümkün olduğu imkân vermek için {.alışmaktadırlar. Cehennem sandım altında görünce Finlandiya ve Sovyet delegeleri akadar kısa bir zaman içinde Helsinkide Barmakaleden devam rındaki imzalar, el yazıları veya muhBabı Fetvanın Acaba bu teşebbüs müsbet bir netice rasmda imzalanmış olan dostluk ve karBir taraftan «hürriyet» ler rejimi olan tevaları red ve inkâr edilmiş değildir. verir ve Arablarla Siyonistler kavga et şılıklı yardım andlaşmasının metni a tasdiki tarihinden itibaren 10 sene kıtası her yangında tekrarlanan bir temüddetle mer'î olacaktır. emokrasinin kütle, memur ve âmirle' Bu vesikalar, Türk tarihine mal olmuşmekten vazgeçerek Birleşmiş Milletler ağıdadır: kerleme halini almıştır. Müddetin hitamından en aşağı biı tarafından yanlı; tefsiri, diğer taraftan tur. Bin sene sonra da ibretle okunakurulunun yeni kararını sükun içinde 1 Eğer Finlandiya veya Sovyetler Gerçek Erkânıharbiye dairesile başlacak ve devrimizin karakteri üzerinde beklerler mi? Birliği Almanya ve Almanyarun mütte sene evvel taraflardan biri bu andlaş otoritelerin tereddüd ve şaşalaması heyan hu beylik bina yangınları Çırağan mayı feshetmiyecek olursa 5 senelik rimizi endişeye düşürecek bir ruh ha bu vesikalar yolu ile incelemeler yapıBir kere şu noktayı belirtmek icab fiki bir başka devlet tarafından Fin îaravile şehrin*en £tizel binasını harab lacaktır. Tarihe mal olmuş ve sıhhateder ki kavgayı açanlar Arablar. değil oprakları üzerinden bir tecavüze uğrı bir müddet için tekrar yürürlükte ka leti doğmasına ve cemiyette başıbozuketmiş, Ayasofyada Adliye binasını, Diluk alâmetlerinin çoğalmasına sebeb ol leri cerh ve reddedilememiş olan bu racak olursa bağımsız bir devlet sıfa lacaktır. dirler, Siyonist tethişçileridir. ingilterevanyolunda Çiftesaıayları, Veznecilervesikalar için hâlâ «bir polis hafiyesi niıı Siyonist muhaceretini durdurmak ile vazifelerine sadık bulunan FinlanFin Başbakanı M. Pekkala, buna şu muş görünüyor. Cemiyeti, demokrasiy de Zeyneb Hanım konağını, Bâbıâlinin otoriteleri kurtarmak için ferd ola romanı mütehassısının tasni eseri ollâzım .geldiğini anlayarak buna karar diya mütecavizle savaşmayı taahhüd e sözlerle cevab vermiştir: bir kısmını, Galatasaray mektebini, Güduğu» hissini uyandırmak istemekteki rak ve hükümet olarak ağırbaşlı vermesi üzerine Filistinde mutlaka bir der. Bu sebeble Finlandiya karada, de« Bu andlaşma, büyük bir manayı nıüşsuyu kışlasını, nihayet iki gün evvel maksad ve düşünce nedir, ne olabilir?» bağımsız devlet kurmak ve tecavüz sa nizde ve havada topraklarının tamam laizdir. Andlaşma dış siyasette, Sov edbirli olmamız gerektir, uyanalım! de eski Meclisi Mebusan dairesi olan CUMHURİYET Sökmensüer, Mareşala gönderilen ığını müdafaa için elinde mevcud bü yetler Birliği ile Finlandiya arasındaki yesinde genişlemek istiyen tethişçi siGüzel Sanatlar Akademisini yakmıştır. yonistler, ingiltere ile muharebeye gi ün kuvvetlerini tahsis edecektir. Bu ostluğa istinad eden büyük bir gelişine Bu yangınlar o kadar ani ve o kadar rişmişler, Filistinin bütün huzurunu müdafaa işbu andlaşmadan doğan veci ıahiyetindedir.» ararlı oluyor ki, ihmal ve dikkatsizlik bozduktan başka nahak yere kan dök zler çerçevesi içinde Finlandiya hu;ibi küçük sebeblerle çıktığına bir türBunu müteakıb M. Pekkala, Sovyet mekten çekinmemişler, Filistinde em dudları dahilinde ve eğer icab ederse delegasyonuna müzakereler esnasında lü inanmıyor, işin içinde kasid arıyoriH. ovyetler Birliğinin yardımı veya işniyet ve asayişi koruyan ingiliz kuvHele bava, bugünkü gibi insanlığa kötfigöstermiş olduğu lütufkârlıktan ric Baştarafı 1 inci sahifede vetlerine pusular kurmakla meşgul ol irliğile sağlanacaktır. ük yapmak isteyen komünistlik ve ayı teşekkür ederek Finlandiyarun ile den harb çıkarmak istemedikleri de aynı Ankara' 6 (Telefonla) Yüce Divan, 2 Yüksek âkid taraflar bu andlaşmuşlar ve teıhiş sayesinde dava kazananarşistlik mikroblarile meşbu olduğu sürdüğü şartların kabulünün ve iki derecede muhakkaktır. Onun için anlaş İğdere Kereste Fabrikasının satın alınlanın birinci maddesinde tasrih edilmayı ummuşlardır. bir zamanda en ihtiyatlı kimselerin bile • rafı tatmin eden bir andlaşmanın tea yolunu tercih etmişler ve bir hayli masına dair tahkikatını bugünkü duiği şekilde bir tehlikenin mevcud bu mininin bu lütufkârlık sayesinde mvmAmerikan askerî yardım malzemesin böyle bir yangında kasıd aramaya doğru Birleşmiş Milletler kurulunun geçen ruşmada ikmal etmiş gibidir. Yarın tut den bir kısmını İstanbula getirmiş o meyletmemesi kabil olmuyor. injmuşamış'ardır. unup bulunmadığı hususunda aralarra ün olduğunu bildirmiştir. sene Filistini taksim lehinde rey verkal meselesi soruşturmalarına başlaya lan on bin tonluk Put Stewenson geAmerika, Alaskayı sadece Us ı mutabık kalacaklardır. Bu yangından bahsederken sevgili mesi bu tethişçileri büsbütün şımartmış cağı anlaşılıyor. İç işlere kanşılmıyacak olarak kullanacak 3 Yüksek âkid taraflar milletlermisinin tahliyesine dün de devam edilanam bana şunu söyledi: olduğu için Arablar da bir olupbitti Washington 6 (AP.) Bugün Birrası barış ve güvenliğin idamesini heSon tanık Sezai Çetinalpm ifadeleri, miştir. Londra 6 (B.B.C.) Rusya ile Finkarşısında kalmamak lüzumunu hisset Dikkatsizlik! Bundan evvel bu bief tutan her türlü teşebbüsü Birleşmiş landiya arasında imzalanan muahede eşik Amerika kuzey kutub bölgesinde müfettişliğe verdiği ifadeye pek uymaYerli ve yabancı gazeteciler dün Sirmişler ve tethişçilere mukabele etmek lületler teşkilâtının gaye ve prensip Finlandiyanın büyük devletler arasında ki savunma sistemini sıkılaştırmak ve dığından bu husustaki suallere cevaben, kecide karaya çıkarılan malzemenin naları yapanların zamanında itfaiye vasayesinde vatanlarına sahib olduklarını eri dahilinde sadikane bir şekilde des ihtilâflara karışmasına meydan ver Jolayısile Norveçin stratejik önemi haiz zaman idarede korkunç bir atmosfer muhafaza edildiği depoları gezmişlerdir. sıtaları daha mı iyi idi? Bütün bu büyük ve onun uğrunda her fedakârlığı göze binalar şu otuz sene içinde yandılar. eklemek yolundaki azimlerini teyid eemektedir. Filandiya, bir tecavüzle ;utub adalarındaki durumunu takviye hâkim olduğundan bahsettiği ve şimdi Tahliyenin sürati ve intizamı hakkınalmaktan çekinmiyeceklerini göstermişerler. :aışılastığı takdirde yalnız kendi top tmek üzere harekete geçmiştir. kabul etmediği ifadeleri, korku ve tel da Amerikan tahliye mütehassısı albay Ondan evvel de bugünkü kadar yangın lerdir. olsaydı, bu büyük saray ve konaklar zaResmî bir demeç sırasında kısmen a kin neticesinde vermiş olduğunu kay Little demiştir ki: 4 Yüksek âkid taraflar bu andlaş. aklarını müdafaa edecektir. İki taraf Arabların bu fedakârlığı sayesinde, manımıza kadar kalır mıydı? anın 10 şubat 1947 tarihinde aktedil irbirlerinin iç işlerine karışmıyacak, ıilanan müşterek ordu, donanma ve detti. « Fevkalâde ve metodik çalışma neSiyonistlerin Filistinde yerleşmelerinin Bu tarzı muhakemeye cevab veremeava kuvvetleri plânlarına göre, Aleut iş olan andlaşmanın üçüncü maddesi kat icab ettikçe istişareler yapacaklarBundan sonra Savcı, 15 noktanın be ticesinde 7 de gelen gemiden bir saat ve burada bağımsız bir devlet kurma ;ereğince girişilmiş olan taahhüdü te ır. Andlaşma 10 yıllıktır ve yürürlüğe dim. Çünkü müşahedeyi haksız bulakim adaları münhasıran üs olarak irmesi icab ettiğini üeri sürerek talebsonra ilk tank karaya çıkmış bulunu madım. Her büyük yangında yazdığım larının imkânsız olduğu anlaşılmış, bil id ettiğini kabul ederler. Sözü geçen irmesi, tasdika tâbidir. ullanılacak ve bu bölgede sivil faaliyet erde bulundu. Divan, bu taleblere karşı yordu.» hassa Siyonistlerin Filistinde bir kızıl satırları tekrarlamak zorunda kaldıteşebbüsler yasak edilecektir. kararını, yarınki oturumun başında billlllllıımıımıiMiu. Gelen malzeme arasında mühim mik ğımdan dolayı özür dilerim.. devlet kurmak yolundaki temayüllerinin direcektir. tarda cepane, optik aletler, tanklar, göze çarpması, Siyonistleri destekliyenAltay takımı, Yunan takımile Şimdi bir müşahede karşısındayız: toplar bulunmaktadır. Gemideki maizs Bizim dışarısı taş. içerisi tahta büyük leri de kendilerinden soğutmuş, neticede berabere kaldı menin boşaltılması işi bitirilmek üze binalarımız var. Bunlar cümlenin maFilistini taksim kararı suya düşmüş ve İzmir, 6 (Telefonla) Apollon ve redir. bir mütareke yaparak kavgalara son lumu.. Selimiye kışlası gibi en muaz Ba»íaraji Í inci salııteda Utay takımları bugün yaptıkları maçvermek arzusu kendini göstermiştir. du. Perde açıldıktan sonra bazı kimse General Zeki Doğan ve Amerikan zam bir askeri binadan tutun da şimdi Scjfara/ı J inci sahifed* Ankara 6 (Telefonla) Cenub hu22 berabere kalmışlardır. Fakat dediğimiz gibi, Filistinde kavki Üniversite (eski Seraskerkapısı) ve hava generali İskenderunda lerin hâdise çıkaracağı endişesi içinde gayı açan Arablar değildir. Siyonistler udlarımızda zahire kaçakçılığının art her ikisini de kurşunla öldürmüş, ayDolmabahçe sarayı gibi tarihî ve büilanlar, gençlerin, «Düşman» piyesini İskenderun 6 (a.a.) Hava Generali akta olduğu ısrarla ileri sürüldüğün rıca polis Salâhaddini de kolundan yadir ve bilhassa Siyonist tethişçileridirlüyük bir alâka ila takib ettiklerini ve Zeki Doğan ve Amerikan yardım heyeti yük yapılarımız bu tehlikeye maruzdur. Onun için Filistinde bir mütareke akdi en hükümetçe yeni tedbirler alınmış ralamıştı. Kastamonuda büyük bir heher perde sonunda sanatkârları, hara hava başkanı General Hoag ve maiyet Herşeyılen evvel bunları korumak için • Suriyede hububat ve bilhassa buğ yecan uyandıran bu dava şehrimize . nin anahtarı, Siyonistlerin ve Siyonist retle alkışladıklarını gördüler. Temsil leri bu sabah saat 10 da uçakla şehri tedbirler almalıyız. Bu tedbirlerin ateşe tethişçilerin, kavgadan vazgeçtiklerini ay fiatlarının pek ziyade yükselmesi, nakledilmiş ve ağırcezada ilk duruşma¡ona erdiği zaman tezahürat o derecede mize gelmişler ve askerî törenle karşı tükürür gibi bir tesir yapan söndürme EI yapılmıştır. Ali Cengiz, verdiği ifailân etmeleridir. Onlar bunu yaparlarsa, açakçıhğın artmasına sebeb olmuştur. •azla oldu ve sanatkârlar o derecede lanmışlardır. Burada ne kadar kalacak tabancaları kabilinden clmaması şayaiğer taraftan Gaziantebden gelen bir dede Halkevinde müsamere verilirken Filistinde mütareke yapılabilir. Yoksa nı temennidir. Biz bu binaları ciddi ürekli alkışlandılar ki perde 5 defa ları henüz bilinmemektedir. laber, Küisin Kocahama mahallesinde kapı önünde pek çok halk toplandığımücadele devam eder. yangın söndürme tedbirlerüe koruyabiçılıp kapatıldı. nı, bu arada öğretmen Suphinin, bazı Görünüşe göre, Siyonist tethişçiler turan Serdar Mehmed adile maruf bir öğrencileri biletsiz olarak içeri sokmak liriz. Bu tedbirleri mütehassıslar pekâlâ Talebe Birliği başkanı Rükneddin mezbuhane teşebbüslerine devam etme açakçının Kilisten Gaziantebe gelirken İstediğini, kendisi mâni olmağa çalışbilirler. En tesirlisi muayyen bir haraTözüm, temsil sonunda salonda, seyiryi tercih etmekte ve onun için Filistin •akalandığını bildirmektedir. Bulundu tığı sırada oğlu Namığın, kendisine bir retle kendi kendine açılan ve tavandan ciler arasında bulunan Vasfi Rıza Zode mütareke yapmak ihtimali pek zayıf ğu otobüste emniyet memurları tara tokat attığını, halkın önünde maruz akmağa başhyan otomatik su basma bunun yanına giderek, bu üstün eserin ından yapılan arama neticesinde Mehgörünmektedir. tertibatıdır. Neye mal olursa olsun bu muvaffakiyetle temsilinden dolayı arkaldığı bu hakaretten dolayı büyük bir edin üzerinde 5,5 kilo külçe altın, 400 tertibatı muhafazasına karar verdiğimiz Hakikat şu merkezdedir ki Siyonist kadaşları adına teşekkür etmiş ve şunteessüre kapıldığını anlatarak demiştir Baştarafı 1 inci sahi/ede binalarımıza yapmak zorundayız. Bunsmanlı, 500 İngiliz altını, külliyetli tethişçiler silâhı elden bırakmayı ları söylemiştir: ki: iktarda beşibiryerde altın bulunmuşbütün hülyalarına veda etmek mahiye« Bizim namımıza hareket ettikleri âm resmini ifa ederken bando Türk dan başka her binaya büyük su depolat O gece gözlerime uyku girmedi. rına bağlı hortum ve yangın musluktinde telâkki ediyor ve onun için kav ur. Kaçak altınların kıymeti 120 bin Ağladım, intihar etmek istedim. Erteú söyliyenler, görüyorsunuz ki mak millî marşını çalmıştır. a tutmaktadır. Türkiye Dış İşleri Bakanı kendisini ları koymak ve bunları kullanmak için gaya devam etmeyi daha doğru bululadlarma erişememişlerdir, ve bizi hiç si günü karakola geldim. Başkomiser bir de itfaiye mütehassısı tayin etmek yorlar. ir zaman kendilerine alet edemiyecek uğurlamaya gelen Yunan siyasî şahsiRahmi de bana ağır sözler söykdi: yetlerini gemide öğle yemeğine alıkoy lâzımdır. Odacılarla, kalem efendilerile, erdir.» Siyonistler bu telâkkile hareket et ngiliz Türk müzik festivali «Sen polis olamazsın.» dedi. Sonra öğhattâ Akademi müdürlerile yangın muştur. seler de sonunda aynı netice ile karşıAr.kara 6 (Telefonla) Tertib edi retmen Suphi ile oğlu karakola geldiHer iki memleket Dış İşleri Bakan söndürülmez. Bu bir ihtisas işidir. Külaşacaklar ve Filistinde Arablık ve is ;n İngiliz Türk müzik festivali 11 17 ler. Konuşmağa başladılar; hakkımda arımn vedalaşmaları en dostane bir çük görmiyelun... lâmlık daima hâkim kalacaktır. isan arasında Ankara opera binasında ağır sözler sarfedildi. Birdenbire ne olVe nihayet, Allahaşkına binalarımıza Mütareke bahsine gelince, bunun olup Ankara 6 (Telefonla) Cemaat va hava içinde geçmiş ve Çaldarisin mü biraz daha dikkatli bakalım, yangın pılacaktır. Festivalin başlıca gayesi, duğunu bilmiyorum. Yalnız tabancadan olmaması dediğimiz gibi Siyonistlerin ekıflarını alâkadar eden mühim bir ka nasip göreceği bir zamanda Ankarada çıkmamasına çalışalım da her vakada ürk ve İngiliz kompozitörleri tarafından alev saçıldığını gördüm. Kendimi kaylindedir; Arablar da onların kararını Destelenen en iyi eserleri halka tanıt bettim. Hâdiseyi, hastahanede kolunıun tasarısı bugün Büyük Millet Mec tekrar karşılaşmak suretile Sadağın bir bolşevik kurdu vicdanımıza düşüp, Julius Katchen bekliyerek hazırlıklı ve silâhlı davrandan yaralı olarak yatmakta bulunan ¡sine verilmiştir. Bu vakıfların idare yaptığı bu ziyareti iade etmesi temenvatandaşlarımızdan şüphe etmeğe bizi ak ve her iki memleketi birbirine biraz Amerikanın tanınmış piyanistlerinden ;ekli bir takım şikâyetlere yol açmakta, nisinde bulunulmuştur. mak zorundadırlar. Bu yüzden mütarepolis Salâhaddinden öğrendim.» zorlamasın. aha yaklaştırmaktır. Bu münasebetle ulius Katchen dün hususî bir Ameri )ilhassa tek mütevelli meselesi, cemake olabileceğini sanmak beyhude gibi Türk Yunan dostluğunun tezahüDuruşma, bazı şahidlerin dinlenmesi :an uçağı ile şehrimize gelmiştir. Bu satırları bitirirken şurayı hatırlaeşhur üç İngiliz bestekârı Ankaraya atler arasında zaman zaman hayli de rüne vesile teşkil eden bu ziyaret böygörünüyor. avet edilmiştir. Festival müddetince için başka güne bırakılmıştır. Julius Katchen beş yaşmdanberi kon dikodu mevzuu olmakta idi. Yeni ta lece her iki milletin nef'ine hayırlı bir dım.. Dava ciddidir, bir hayat ve memat daBen kendimi bildim bileli, anam haer vermekle şöhret kazanmış bir saa san, vakıflar kanununun bazı madde işaret olarak sona ermiştir. vasıdır ve ancak onun ciddiyetile müte ördü orkestra konseri, bir oda müziği, vagazı, soba, sigarasını söndürdüğü r de resital olmak üzere 8 konser vetkârdır. Kendisine bu istidad ana ve lerini tadil suretile hazırlanmıştır ve nasib bir kararla halledilebilir. Bu karar Necmeddin Sadağın ikameti müdde tablasını bile her gece yatarken dikkattabasından intikal etmiş bulunmaktaise, Filistinin hakiki sahibi olan Arab lecektir. Sanatkârlar, eserlerini kendi:k mütevelli usulüne nihayet vermek tince Akropol aydınlatılmıştır. le kontrol eder, hattâ bu tablayı çok Londra 6 (B.B.C. nin Kahire muha ır. ların bağımsızlığını tanımaktan ibaret :ri idare edeceklerdir. tedir. defa içinde bir şey olmadığı halde bile biri bildiriyor) iskenderiye ve KahiAvrupanın muhtelif memleketlerinde tir. Bir askerî heyetimiz banyo gibi taş bir yere bırakmaktan rede polis grevi son bulmuştur. Fakat conserler veren Julius Katchen son bu Celâl Bayar Ankaraya döndü Mevlid Ömer Rıza DOĞRUL kendini alamaz. sabahleyin İskenderiyede bir takım unduğu Filistinde tayyaresinin hareAnkara, 6 (Telefonla) D. P. Genel Amerikaya gidiyor Ailemizin büyüğü şehrimiz tüccarlarından Milletin malını ne zaman anamın bu kargaşalıklar olmu?, polisle ordu aratinden önce bir gene kızla nişanlan Başkanı Celâl Bayar, bu gece saat 20,47 Mudanyalı emekli Binbaşı merhum Ankara, 6 (Telefonla) General sında çarpışmalar vuku bulmuş, »rada Şark vilâyetleri için tasan titizliğile muhafaza edersek o zaman ıştır. Kendisi bu mesele hckkında şöy de şehrimize döndü. Celâl Bayar, niHACI VASFİ BAŞARAN'ın 'ahri Atejal Ue Askerî Fabrikalar Mü bazı dükkânlar yağma edilmiştir. yangınları önlemiş oluruz. le demektedir: ^ Ankara 6 (a.a.) Bakanlar kurulu sanın ortalarında doğu ve cenub vilâ ölümünün kırkıncı gününe müsadif 9 nisan ürü General Fikret Karabudağm daAltmış paraya tutulmuş odacı, sofan, İskenderiyede dün ve bugün 29 kişi € 21 yaşında nişanlanmama belki bugün saat 17 den 20 ye kadar süren bulundukları 7 kişilik bir heyet, maktul düşmüş, 200 kişi yaralanmış, ailem çok kızacak, ama, onlara yeni bir yetlerine yeni bir seyahate çıkacaktır. 948 cuma günü Beyazıd camii şerifinde cuma kapıcı gibi basit adamların kaygısız bir toplantı yapmıştır. Bayar, evvelâ Malatyaya gidecektir. namazını müteakıb ruhuna ithaf edilmek DU ay sonunda uçakla Amerikaya gi akşamüstü sükunet avdet etmiş ise de müzisyen takdim edebileceğim» ve itinasız muhafazaları altında milyonüzere Bu toplantıda Başbakan, şark seyahaOradan Urfa, ve diğer illeri gezerek humu Mevlidi Şerif okutturulacağından mererek Birleşik Devletler askeri fabri polis komiserleri maaşları arttırılmadan sevenlerin teşriflerini rica ederiz. ları bırakmak abestir, bu dairelere aklı Julius Katchen evvelâ Ankarada ve ti rjakkında izahat vermiş ve o nvıntakateşkilâtla temasta bulunacaktır. Başaran ailesi :alarında ve harb sanayiinde tetkikler çalışmak istemediklerini başında, ve dairenin selâmeti, temizliği bildirmişler radyoda konser verdikten sonra şehrinın esaslı ihtiyaçları üzerinde bir icraat apacaktır. ve inzıbatile alâkalı daire müdürleri mizde de çalacaktır. dir. plânı hazırlanması kararlaştırılmıştır. MATINELERDEN ITIBAREN lâzımdır. Küçücük tasarruf fikri bize her sene milyonlar kaybettiriyor. DikMümtaz daha o zaman Nuranm nasıl bu abdalla beyhude yere vakit geçiri«CUMHURİYET» İD edebi tefrikası: kat edelim! bir iç dünya insanı olduğunu ve han yorsun» demek olduğunu acaba Nuran gi yenilmez zaruretlerle kendi kalbinin anlamış mıydı? Anlasa bile farkettirB. FELEK simin en güzel Mısır filmi Ucalarına sed çektiğini iyiden iyi bi memeğe çalıştığı muhakkaktı. liyordu. Onun için bu tek taraflı hüAdile Hanım şüphesiz bu kadarcık TEŞEKKÜR cumu bilinemedikten gelmiş, sözü de bir imâ ile kalmaz, daha geniş bir plânBöbrek taşı ameliyatımı büyük bir muğiştirmeğe çalışmıştı. Şimdi bu etrafı da hücumlar da yapardı. Fakat geç vaffakiyetle yapan ve sistemli tedavi ve büYazaD: AHMKD HAMDİ TANPINAB için sadece iyilik düşünen kadan rahat kalmış iki misafir gecenin mahiyetini yük alâkasile sıhhatimi kısa bir zamanda larını nasıl bozmağa çalışacaktı, burası1azandıran Deniz Hastanesi bevliye mütedeğiştirdiler. Bunlar Nurana vaktile na lüzum yoktur, çünkü gazete vardır. nı merak ediyordu. Istitradlar birbiri ardınca, büyük sarnıçhassısı Atıf Tayguta, operatör Şahab Özpaya, tanbur dersi vermiş ihtiyar bir baba dahiliye mütehassısı Şeref Tomruğa. Dr. lar, deniz mağaraları, tehlikeli kuyular, Her cinsten gazete, onun hem OkyaAdile hanım Mümtazı çok bekletmedi dostu ile o akşam onu evinde misafir Hikmet Sez?re. Turhan Günaya ve yardımsu altı cereyanları gibi açılıyor, herşeye nusu, hem gemisi, hem pusulası ve kap Daha ikinci kedehten itibaren hızını edecek olan Sabihin o semtte oturan bir cılara, ve vazife üstü fedakârlıkla bakan faşından başlanıyor, kıyaslar, mukaye tanıdır. Onun için bazı mizaç değişik arttıran bir samimilik dalgası içinde evhemşire Şükran Erulusoy ve Atiye Aygele ve seler yapılıyor, karşılıklı vaziyetlerin likleri hariç, o gün okuduğu gazete ile velâ onun güzelliğini övdü, gene kızlık arkadaşıydı. Onların gelişile sofra bir bütün hemşirelere teşekkürlerimi saygı ile içki meclisi haline girdi. krokileri havada çiziliyordu. Mümtaz beraber tabedilmiş© benzer. Fakat ko arkadaşlarından arzederim. birisinin arabasını, Üsteğm. Fuad Nuran, eski hocasının ısrarına dayaonun karşısında, sözü mümkün olduğu nuştukça çağrılar çoğaldığı ve hatıra kürkünü, evlerinde verdiği ziyafetleri kadar kısa kesmek için tek tedbiri alı lar derinleşmeğe başladığı sonuna doğ anlattı. Nihayet kalbi, bütün şefkat namadığı için bu değişikliği kabul etti. ÖLÜM yor, ne bir sual soruyor, ne cevab ve ru dört beş fikrin adamı olduğu da va hızını alınca ona aid temennilerini ikisi de alaturka musikiyi çok sevriyor, yalnız basile arasıra tasdik işa kidir. Bu gece de öyle idi. Başta bü söyledi. Onun için Mümtazın temin e mekle beraber muayyan makamlardan Dul Bayan Makruhi N. Halebliyan, Bay ve yük bir demokrattı; sonra çok ateşli demiyeceği her şeyi kader dediğimiz o öteye pek az geçerlerdi. syan Mihirtat Garabetyan ve evlâdları Aretleri yaparak, sığındığı saçak altında nahit ve Garo, Bpy ve Bayan Vahram Elâbir sağanağın boşanmasını bekliyen bir ihtilâlci oldu. Ondan sonra bitmez meçhul çeşmeden birbiri ardınca istedi: Ferahfezayı, Acemaşiranı, Beyatiyi, gbzyan ve evlâdları Berç ve Ara aileleri, Hermin kürkler, mücevherler, yakutlar, Sultani yegâhı Nühüftü, Mahuru teradam gibi bekliyordu. Bu saçak, bazan tükenmez bir insanlık sevgisine daldı. kendi zevç. babaları, büyükbabaları ve kaen lüks otomobiller gene kadının bu cih ederlerdi. Bunlar asıl ruh iklimNuranm boynundaki inci dizisi ve çeyınpederleri olan Bereket versin ki Adile 'hanım orada nesinin sevdiği çukuru, bazan ellerinin idi. Dışarıdan bir takım şeylerin alın bolluktan ürkmüş gözleri önünden geç leriydi. Fakat bunlarda da her eseri olBay NİŞAN HALEBLİYAN'jn tiler ve nihayet sözünü: çocukça tereddüd ve işaretleri oluyor ması lâzımdı. (Avukat)) Hizmetçi izinli, kapıcı duğu gibi kabul etmezlerdi. Çünkü du. Bu kadar güzel bir kadının kendi hasta idi. efat ettiğini teessürle bildirirler. Cenaze Vallahi Nurancığım düşünüyorum Mümtaza göre alaturka musiki eski şimerasimi yarınki perşembe günü 8 nisan 948 hayatına girmiş olmasını bir türlü anBütün bu konuşmalar ve onu karşılı da... Hasta bir çocuk üzülecek diye çek irimize benzerdi. Orada da asıl sanat 15 te Beyoğlu, Balıkpazar, ÜçHoran lamıyor, hele talihe hiç güvenmiyordu. yan lezzetli dalgınlıklar arasında Müm tiklerini! Bu tahammülü dünyada ben addedilen ve öyle yapılandan şüphe etErmeni kilisesinde icra kılınacağı ilân oluSevgilisinin mahcub, bütün yüzü su al taz alttan alta, Adile hanımın Nuranın gösteremezdim. Ayol en güzel yaşınrmr. mek gerekirdi. Daha ziyade bugünün tında bir güle benzeten kesik gü neşesini nasıl bozacağını, ona neler söy Bundan sonrası nedir bilir misin?.. İşbu ilân hususi davetiye yerine kaimdir. muayyen seviyede zevkle( garblı terbilüşlerile olduğu yerde büyülenmiş hal liyeceğini, mazinin hangi köşesini açaCenaze levazımatı: Becidyan Böylece gene kadına, hayatın bü yenin zevkile seçilen eserler güzel olade, Sabihi saatlerce dinledi. imkânlarını saydıktan sonra, cağını, hulâsa sevgileri için ne gibi im tün Mümtaza göre Sabih, gazetelerin ef kânsızlıklar çıkaracağını merak ediyor ona bir taraftan Sevimin hastalığını söy bilirdi. Bunların dışında Hüseyiniyi kârı umumiye dediği kaç başlı oldu du. Bütün iyi kabulüne rağmen Nura liyerek asıl vazifesinin analık duygula ancak Tabi'î Mustafa Efendinin bestesin ğunu bilmediğimiz o acayip ve efsâ nı hiç olmazsa o Ada vapuru arkadaş rına kendisini terketmekte olduğunu de, Dedenin bazı eserlerinde, beğe MEDİHA VUSRİ nirler, Uşaktan Hacı Halil Efendinin nwî mahlukun kuyruk tarafını tem lığından sonra sevmediğini biliyordu. hatırlatıyor, sonra da Nurana her şeADİL ABDÜLVAHAP Piyanist sil eder. O hâdiselerle yaşadığını idrak O tesadüfden bir kaç gün sonra Sabi ye rağmen yaşamasını tavsiye ediyor meşhur semaisini bilirler; Suzidil araeden adamdır. Dalgalarla yıkanan bu hin ısrarile girdikleri kahvede Nuran i du. Bu nasihatlerin ve sözlerin bir tek yı Selim Şalisin kaderile birleşmiş hu POPİ PANAYOTİDES'in kadar, onlaruı üstünden geçtiğini duy çin «bilmezsin Mümtaz, ne hissiz ka manası olabilirdi. *Ya kızının anası ol, susî bir zaman addederlerdiBaş rollerde: A. ABDÜLVEHAB MEDİHA YUSRİ yegâne resitali dukça mes'uddur. Sabinin fikri olması dındır» demişti. «Hissiz ve zalim...» yahut, kendine güzel bir istikbal yap, Biletler gişede satılmaktadır. (Arkası var) TÜRKÇE SÖZLÜ ARABCA ŞARKILI Filistinde mütareke yapılabilir mi? Rus Fin dosluk paktı Moskovada imzalandı BİR DAKİKA: Hesab sorulmasın da... Şimdiye kadar bir çok hâdiseler oldu. Bunlardan bir tanesi Ankarada meşhur bir milyonerin güpegündüz katli idi. Bütün bu vak'alarda (diğerlerini maalesef tasrih. edemiyorum) biz gazeteciler hep emir aldık: Tahkikatı bozmamak için neşriyat yapılmaması. Emre uyduk. Hiç bir şey yazmadık. Netice ne oldu? Aynı ¡ey: Yani mücrimler bulunamadı. Acaba, yazsaydık bulunur muydu, dersiniz? D. N. Eski İç İşleri Bakanının bir şikâyeti Bajfaraft I ind tahijede Sökmensüer, makale muharririne verdiği ceyabda ezcümle diyor ki: mektub meselesi dolayısile de şunları söylüyor: « Bu mektubun okunması, Mareşaia komünistlik atfetmek midir, yoksa Mareşal gibi bir şahsiyetin bile müfrit soicu olarak tanınmış olanlar tarafından nasıl istismar edilmek istendiğine delil mic'ir? Aynı zamanda büyük milletimizin sevgisini taşıyan şahsiyetlerden bile. malumların nasıl faydalanmak istediklerini gösteren uyandırıc bir belge midir? Şu da bilinmelidir ki o mektubda eğer şu veya bu zatı töhmetlendirici bir mana var idiyse bunun mesulleri yalnız o mektubu Mareşata göndsrerek bu muhterem şahsiyeti Meclisi terke ve halk arasında mücadeleye davet edenlerdir. Mareşal gibi memlekete hizmet yolunda ön safta yer alanlardan biri olan şahsiyetin bu davete icabet etmemiş olmasını, açıklamamdan sonra öğrenmek, her vatansever için * huzur kaynağı olmuştur. > Eski iç işleri Bakanı, bilhassa komünistlik açıklamasından sonra «bir takım zehirli yılanların» uluorta saldırdıklarından ve kendisinin «Tanrıya şükür Türk oğlu Türke mahsus temiz vicdan ve medenî cesaret aşısı» ile aşılı olduğundan bahsederek makale muharririne hitaben: < Beni, Şefik Hüsnünün admı bütün memlekete duyurmuş olmakla suçlandırırken sizin meşhur telif eserinizle nazizmin hedef ve gayelerini ve Hitîerin muvaffakiyetini 26 saniyede memekete yaydığınızı neden unutuyorsunuz?» demektedir. Hédiselerflrasmdé^ Akdemi pngfiti Nizam şuuru zayıflıyor, uyanalım! Bevin'in Berlindeki hâdiseye dair demeci Yüce Divan bugün tutkal Amerikadan Istanbula işini inceliyecek gelen ilk yardım malzemesi 120,000 liralık alim kaçıran bir kaçakçı Kasfamonuda bir öğretmeni öldüren polis Bravo gençliğe Meşhur bir Amerikalı piyanist şehrimizde Sadak Atinadan bugün dönüyor Cemaat vakıfları Mısırdaki kanlı hâdiseler HİLÂL d e VETİMENİH AŞKI. r Bu akşam SARAY'da \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog