Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

GOEBBELSın İ T HATIRALARI Duçenin istifası 29 niçin Rus radyolarını dınlıj orlar 9 Birçok kimselerin gene yabancı radyolarını dinlemeye başladıklarına dair haber aldım Bun an sebebi şüphesiz halka hiçbir şey bıldırmemek hususunda guttugumuz siyaset. Ahali, harbin ne safhada olduğunu öğrenmek istiyor , Stahngrad hakkında malumat vermeyışımız, oradaki askerlerimizin akıbetini bıldırmeyışımız halkı, tabii boUevık rad>olarım dinlemeye ««"vkedıjor Çunku boljevıkler, ele geçirdikleri Alman ecirlerinin isimlerini radyo ile ilan ediyorlar Dortmund'dakı tahribat hakkında bu akşam rapor aldım Şehir hemen hemen taıamıle narab olmuş Içmde oturulabılecek ev bulmak kabil degıl gibi bir »ey Almanlar şehrin bon bard mana ugrıvacağmı duşundukçe tüylerim ürperiyor ingilizler, havada niçin u s t u n 9 28 MAYIS 1943 ingilizler havada ustunlugj ele aıma>a yalnız tayjarecılerımn meharetı ve Ing loz hava sana>ıının kuvveti sayesınae muvaffak olmuş değillerdir Muv affakıv etlerinin da. ger bir sebebi de bizim talihsizliğimiz ve ıhmallerımızdır «Her şeyden evvel doğudaki muharebejı kazanmamız lazım» tezini terkedeeek olursak Irgı izlere karşı hava ustunlugunu tekrar elae etmemiz niçin mumkun olmasın' Gonng 6 haziranda nutuk soybyecek Bence konuşmasa daha ıyı olurdu O zaman bana fır s at düşerdi (Gobels in hatıra. defterleri arasında 1943 haziranına, aıd olan kısımlarla tevımuzun buyuk bir kısmı eksiktir. Bu müddet zarfında ingiliz hava akınları dalia fazla şiddetlenmiş te temmuz içinde, Sicilya işgal edilerek halyaya karsı taarruza geçilmiştir ) İKTİSADÎ BAHİSLER Bir aşk faciası Gene öğretmen, sevdiği kadını şarabına kezzab dökerek zehirledi Bir kaç gun evvel Taksimde bir faıa cereyan etmiş Behıce adında bir kalın zehirlenerek olmuş sevgilisi öğretmen Mehmed Kostekçı de ağır hasta bir halae hastaneye kaldırılmıştı Yapılan tahkikat bunun, bir kaza eserı olmayıp bir cınajet olduğunu meydana çıkarmıştır Bu hakikati ortaya koj a n da Mehmedın ya +ıgı altında bulunan bir ıtırafnamedır Gene öğretmen bu mektubunda çok sendiği Behıceye çorabına kezzab döktükten sonra kendi eli ile ıçırdıgını itiraf etmektedir Beyoğlu hastanesinde y?tmakta olan Mehmedın sıhhi durumu günden güne düzelmektedir Hakkında kanuni takibata geçilecektir Gazeteciler adına B a ş b a k a n a çekilen yeni telgraf Gazete eahıfelerının hükümet tarafından alınan bir kararla tahd d ed İmesı net ces nde ga etelerde çalışanların müşkül duruma düştükleri kendileri tarafından Başbakanlığa telgrafla bildirilmişti Dun Başbakan Hasan Sakaya bu mesele ile ılg h olarak tekrar aşağıdaki telgraf çekılm ştır «Gazetelerde çalışanlarla çalıştıranlar ara sırdaki münasebetleri tanzim etmek üzere Gazetec ler Kongresi tarafından vazifelendirilmiş komisyonumuz hükümetçe alınan tahdıd kararı üzerine gazetelerde çalışanların geçim bakımından muşkul vaziyete duştuk lerını müşahede etm şt r Hajat pahalılığına rağmen harbden evvelki kazanç sev j elerim dahi muhafaza edemi en gazetecilerin jenl zorluklara düşmelerini bir an evvel önlemek üzere tahdıd ka rannın kaldırılmasını arkadaşlarımızın is tekler ne tercüman olarak rica ediyoruz • Tramvay ve Elektrik idaresinin kotu durumu Dun Beledi}ede Vali ve Belediye Başkanı Lutfi Kırdarın başkanlığında Belediye Bas kan muavini Saıd Koçak Muhtar Acar Tramvay idaresi Umum Muduru İbrahim Ke mal Baybora ile idare erkanından bazı ze vat toplanarak Tramvay ve Elektrik îdaıesı nin malı durumunu incelemişlerdir Tramvay ve Elektrik idaresi malı durumunun iyi olmadığını bir çok borçları ödemek zorurda bulur dugunu soylej erek evvelce taleb etti gı ve halen Koordhi^ on Heyetince tetkik ed lmekte bulunan elektr ge uç kuruş, zam mın s ratle çıkarılm =ında ısrar etmekte d r Belediye Başkanlığı Başbakanlık ve iç idleri Bakanlığı ile temasta bulunarak bu ka rarın süratle çıkarılmasına çalışacaktır Et meselesi hakkındaki tetkikler istanbul Ankara ve Izrr r n et iş m idare etmek için te kiklerde bulunan Ticaret Ofisi Umum Muduru Mustafa Nuri Anıl perakendeci kaaablarla gor ı=t gu mev ular ı ze rinde bir anlaşma}a varmıştır Toptancılarla a\nı mevzuda yapılan temaslar henüz ne tıcelenmemıştır Mustafa Nuri Anıl Beled }e tarafından azami yardımı görmektedir Halen Trakjada tetkiklerde bulunan T caret Bakanı Mahmud Ised m Gunduzalp bura}a gel s nde et ve ekmek şıl" m^gul olaciktır Ş"hre son gı nlerde fazla m ktarda kovun gel me\e başlamıştır Bu t barla et iç n a h n a c k tedbirler gelecek sene\e racı olacaktır Dıger taraftan Mezbahadan perakendeci dükkânlarına götürülen etler n nak' ve uc ret nin aded üzer nüen des;ıl ha} vanın kilo u üzerinden alınması kararlaşmış ve bu karar dun gazetelerle ilân ed lmışse de bu ücretin yen kararla toptancılara yükleneceği nı uman kasablar ha} al sukutuna ug ramıslardır Çunku karar muc bince nakl ve ücreti pay mahallinde ve et n topdancı tara fından perakendeciye satıldığı zaman tahs 1 edilmektedir Bu şek 1 perakendec lerın it razını davet etm s d n Beled} e} e gelerek * ka}ette bulunmuş ard r HEM I NALINA MIHINA Türkiye fakır bir memleket değildir istihsal kaynaklarımız zengin ve mutenevvıdır Fakat iktisadı işlerde bir turlu yenmeğe muvaffak olamadığımız Bakanlıklarına bırakılmıştır Buna mubir «.makus talih» ile karşılaşmaktayız. kabil Meclisin faaliyeti ile alâkalı mevsahibi tek Bir zamanlar donanmasının «madenî zular hakkında salâhiyet istanbul aksamını gümüşten halatlarını ipekten muhtar ılım müessesesi olan ve v el'tenlerınl atlastan» yapabilecek Üniversiteli Iktısad FaVultesi ise Hukudrette olduğunu ilan eden Turkıye kuk Fakültesi ile müştereken ıkı temKanun tasarısına mız bugün halka buğday ekmeği j e silci gönderecektir dıremedıgı verem salgınını onlıjeme bakılırsa bu temsilcilerin yalnız Hukuk ıntıhab olunmaları da dıgı ve hav at pahalılığına çare bulama FaVultesınden mümkündür dığı için endişe içindedir akat doğacak bir çocuk: Ekonomi Genel Meclisi Dr. Feridun Yazan: Havacılığımıza dair İr kaç gun evvel bu sütunda, Amerikanın bize bir uçak gemisi vereceği hakkındaki janlış bir haber üzerine bir jazı j azmış bize uçak gemisi verılnrnor. diye uzulmıjeum, bir uçak gemisi j e rıne 1000 uçak verilmesi daha fajdalı olur demiştim Bizim Genelkurmayımızla beraber Aınerıkan Genelkurmajı da öyle duşunu vorlar ki Turki j e y e askeri j ardım tahsisatından uçak gemisi yerine uçak verilmesi daha munasıb görülmüştür Limanımıza gelen Lejte tipinde 27,100 tonluk, 80100 uçak taşıyan bir uçak gemisinin kıvmeti 69 milyon dolardır 1938 de yapılmış olan 19,800 tonluk 85 uçaklı Enterprise uçak gemisi harbden evvel nısbeten çok ucuza mal olduğu halde 25 müjon dolar kıymeündedır Harb ıçmde yapılan jenl 14 500 tonluk, 48 uçak taşıyan gemilerle 11 000 tonluk, 45 uçaklı hafif savaş uçak gemilerinin kaça mal olduğunu bilmiyorsam da bunların da 50 ve 40 35 milyon dolara mal oldukları tahmin edilebilir Bu gemilerden herhangi birinin bize daha ucuz hatlarla verilmesi takdirinde dahi Amerikan yardım tahsı satanın hajlı muhım bir kısmını buna harcamak lazım gelecektir Gen kalan para da, dıger daha bujiık ve muhım ıhtıj açlarımıza kafi gelnmecektir A\rıca bu gemilerin bakım masrafları da buj uktur Havacılık bahsinde muhım bir nokta j a işaret etmek isterim Bizim havacılarımız hep Harb okulundan jetışır Halbuki bir harb olursa uçaklarımız karaların üstünde kara hedeflerine oldukları gibi, denizlerde de deniz h e deflerine karşı savaşacaklardır Amerikan donanmasını harbde eşsiz bir şekilde idare etmiş olan Deniz Genelkurmay Başkanı Amiral Kıng denizde savaşacak havacıların mutlaka, denizciler arasından seçilmesi lâzım geldıgını sojlemistir Amerikan deniz hava subaj lan, hep Annapolls Denil Harb okulunda tahsil gormu} subaylardan veja dıger denizcilik okullarından çıkmış olanlar arasından aynlırlar ve h a vacılık ihtisaslarını sonradan yaparlar. Bizde de bu usulün tatbiki lâzımdır. Vaküle Türk demi uçaklarının personeli denizcilerden seçilirdi Şimdi bizde sepim eh denil savaş uçaklan kullanılmadığı için, butun hava subaylarımız, Harb okulundan yetişiyorlar Deniz Harb okulumuzda da bir havacı sınıfı ayrılması, uçak gemimiz olsa da olmaja da favdab olur kanaatindeyim. Çunku dediğim gibi havacılarımız deniz üstünde deniz hedeflerine kargı da savaşacaklar, mesela torpido taşıyan u çaklanmız, düşman harb gemilerine torpido hucumlan yapacaklardır Atılan torpido da, onun hedefi olan gemi de birer deniz silâhıdır Açık muhabere B Lisanettin Akala O gemilerin bazı kısımları elden geçirilip tamir edilmektedir Bahsettiğiniz tehlike »imdıUlt mevcud değildir Vaktile Averoffun yerme »hnmı» olan çürüğe çıkarılmış Alman nrhhlart Parbaros ile Turguddur Saygılar Goztepeden B Ce Baya Erenköy itfaiyeiine bir sofor verilerek faaliyete geçirilmesi ıakkındaki mektubunuzu İtfaiye Müdürü dostum İhsan Değere verdim Aldığım ce.abda isteğ nızın doğru ve haklı olduğu kabul edilmekle beraber bir sofor gönderilmekle İşın halled İmiş olmıyacağı iki sofor lâzım ıldugu ve bunların hasta ve izinli oldukları günler için de iki yedek sofor bulunman icab ettiği bildirilmekte ve sofor kadrosu tamamlanınca simdi faalijette bulunmıyan diğer itfalve mufrezelerıle beraber Erenköy mufrezes nin de derhal eski vazıyetine getirileceği bildirilmektedir Saygılar Ergin Stalm'le b u l u ş m a k için 26 MAYIS 1943 Churchıll basına bir demeç \erdı Bunda zerre kadar utanmadan, Stalmle buluşabilmek ıçm Rooseveltle beraber dunjanın omır ucuna gitmeye bJe hazjr olduğunu c oy 25 TEMMUZ 1943 Italjan sıyas luyor Ingılterede siyaset o seviyece tinde bazı değişiklikler olduğuna dair duşmuş ki 1 Bol|e\ıklerı göklere ç ı k a n j gizli malumat aldık Başlarında Farıları insanı tıksındırı> oı raccı olmak üzere eski faşist muhafızFilistin h a k k ı n d a k i k a r a r lar Duçeden Bayuk Faşist meclisim Casablanca konferansı hakkında mu toplantıya çağırmasını istemişler Bu hım bir rapor aldım Bundan ogren toplantıda D u ç e j ı eskiden olduğu gibi dıgıme göre Anglo Sakson devletle gene siyası meselelerde ve harbin idari, harbi kazandıkları takdirde, F u s resinde onayak olmak imkanını elde ettmde Yahudilere b r vata temin etmek mek için üzerindeki yüklerden bazısını kararını vermişler Orada 20 milyon atmav a ikna edeceklermiş Yahudıyı barındırabilecek bir memleFarınaccı jalnız faal ve azimkar bir ket vucude getırılecekmış Yahudiler adam degıl aynı zamanda Almanyamn bilhassa fıkır ve idare ışlenle uğraşa dostudur Kendisine koni korune ıtıcaklar maddî işleri de Orta Avrupadan mad edebiliriz ve bilhassa Almanyadan getirilecek işSicilvada d u r u m çiler gorecekl ermiş Sıcılyada şimdiye kadar yalnız AlCasablanca'da verilen kararlara gö manlar mukavemet gosterebıldıler Italre, Fılıstını bir Yahudi memleketi h a j anlar ise daima te=lım oldular Sicilya line koymak için Orta Avrupa mıllet üzerindeki hava muhareoelerını de h e 1 rının yerlerinden, yurdlarından edı men hemen tamamde Almanlar yapılecegı anlaşılıjor Yahudilerin idaresi yorlar Yanı ingiltere uzerme bu kış altında iş gören plutokratlann maksad şiddetli hava akınları yapmak için gımaalesef fasıla larını pekala biliyoruz Fakat Alman rıştıgımız hazırlıklara milletim böyle bir akıbete karşı nasıl vereceğiz demektir ingiliz hava akınları vuzunden dokukoruyacağımızı da b ü m z n u sanavıımız bujuk zararlara uğramış Meydana çıkarılan bir komünist bulunuv or Halka dağıtılan giyecek kuteşkilatı ponlarını karşılajamıyacak \azıvetteBerinde bir komünist teşkilatı yaka>ız Eldeki mevcudu son derece sefil landı Bunlar bilhassa ışç ler arasında durumda bulunan bölgelere dağıtacağız propaganda yapıvorlarmış Başlarında Halk telaşa başladı 73 jaşında bıı ırad sahibi var AnlaşıGelen mektublar bana endişe veriyor lan adamın başka ışı yokmuş da dev «Fuhrer, bombardıman edilen yerleri lete karşı suıkasd hazırlamava k a l k njçın gezmıyor?>, tGorıng niçin hiç bir mış Boj unu ust tarafından bir karış verde gorunrruyor' 3 > Ve bilhassa ı F u h kısaltalım da anlasın' rer niçin Alman milletine vazıvetı izah Churchıll e cev ab etmıjor°> diye soruyorlar Halkı bu kadar ihmal etmek olmaz. 27 M A İ I S 1943 Churchıll hâla Anglo Siksonların gaj esinin «kajıd Ne de olsa harb guevmuzun esası onlasız şartsız teshm» olduğunda ısrar ra dayanıyor Halk mukavemet arzusuediyor O halde bir ha>lı beklıyecek de nu ve Alman komutanlarına olan güvenini kaybederse en buyuk buhranla mekür Son derece kaba ve küstah bir 11 karşılaşmış oluruz Toplar I t a h a y a gidince sanla konuşuyor Bizi nakavut edecek 26 TEMMLZ 1943 Dun gece Hambir yumruk hazırladığını >=oyluyor Biz burg son derece buyuk bir hava akınıde ona başka bir şey hazırlıyoruz, buna uğradı gerek sivil halk gerek sinu bilmiş ol«un lah sanajıı ağır zarar gordu Maalesef ingilizler hava akınlarında elde etgayet az tayyare düşürdük Topu topu tikleri muvaffakiyetleri pek gurultulu 12 tane bir şekilde haber venj orlar Fakat, maDaha ıkı gun evvel, Tuğgeneral Weis* alesef iddialarının çoğu da doğru BuHamburg dakı uçaksav ar toplarını aldı gün bir tek tayjare 1940 takınden çok Italyaj a gönderdi Zaten vazıyetim z daha buyuk ha»ar vereb lıyor kotu ıdı, bir de bu toplar olmayınca Bununla beraber, ileri gelen ingiliz Hamburg un müdafaası büsbütün zorasken munekkıalen istilâ harekelerin laştı de kıtaların j e r m ı hava kuvvetlerinin Yemden 150200 bin kışıve barınacak hiçbir zaman rutamıyacagını söylüyor ver bulmak lazım Bu meseleyi naail lar Haklan var Bir memleketi ele halledeceğiz bılmıjorum geçirmek ıstıyen, onu teslim o maya a n . (Devam ednor) cak istilâ yoble mecbur edebilir Ya hut ta o memleketin, manevi kuvve MEVLlD tun kaybederek kendiliğinden teslim Selanik eşrafından merhum Şevki Efendi olmasını beklemek lâzımdır kerimesi 1918 de öyle yapmıştık Fakat 1943 HATİCE HATMAN'ın te bunu tekrar etmıj ecegımız muhak olumunun kırkıncı gunune müsadif persem kak be gunu saat 3 te Bomontı Izzetpasa sokak Surel Apt No 5 mevlidi okunacağından dost Derdin bin bitmeden bin çıkıyor Ne \e akrabalarının teşr fien r e a olunur yapacag mızı şaşırıvoruz Şırrdı hangi Emnıjet Emeklilerinin toplantısı Yeni teşekku eden (Po s Emniyet Emek 1 len ve Mensubları So al Yardım Derneg ) tarafından Derneğ n kuruluşunu kutlamak ve gayelerini açıklamak üzere perşembe gu nu 17 30 da Taksim Belediye Gazinosunda bir çay toplantısı tert b ed İm şt r Akademi v angını tahkikatı ve talebenin durumu Güzel Sanatlar Akadem sı } angını hakkın dakı tahk kata Savcılıkça devam ed lmekte d r Dun de hâd se yerinde b r keş f daha va pılmıştır Bu keşf n raporu bugün Savcılığa verllecektıDun sabah saat 11 03 te yangın enkazının ortasındaki jaglıboyalı bazı tahtalar t«krar tutuşmuştur Hemen v ak a yerine celbedılen itfan e a evlen sondjm ştur D ger taraftan Akadem n n vanmas le açıkta kalan taleben n tedrisat meselesi dun halledılm ştir Yüksek mimarı şubesi talebeleri cumartesi sabahı «aat 9 da Fındıklı 13 uncu lkokulda derslere bağlayacaklardır Dıger şubeler de Akademin n yanmıyan pavı yonlarında önümüzdeki haftadan itibaren normal çalışma devresine gireceklerdir Ö0OTURKIYE Bugün çıkan 6 ncı sayısında Prof Remzi Oğuz Arık Prof Kemal Fikret Doçent Dr Nureddın Topçu, Doçent Dr Mehmed Kaplan, Doçent Dr Osman Turan Çok mühim memleket mesele ve hadiseleri üzerinde salahiyetle durmaktadırlar Ekonomi Genel Meclisinin ekseriyet iktidar mevkii iktisadî güçlükleri gidermek maksadıle her turlu tedbire tıbarıle ıs adamlarından ve resmî v a n başvurmuştur Alı Litigad şuraları ko fe sahihlerinden teşekkül etmesi ıktıordına»>on heyetleri ofisler bürolar ve sad «ıvasetın" muvazeneli bir istikamet Ba tanlıklararası ucuzluk komısv onları v erebılmek ihtimallerini zayıflatmaktakurulmuştur Varlık vergileri konul dır iş adamını tebarüz etüren iki h u Birincisi kâr gayesıle ı'uş toprak ve orman kanunları çıka susiyet vardır sıfatını rılmış ve hatta bir aralık eski aşar sis hareket eden bir müteşebbis haiz olmasıdır ikincisi ise kendi faatemi ihya edilmiştir Halka bolluk içinde yaşandığını telkin ermek suretıle ık hvet sahasında vukuf ve ihtisas sahibi tısaoı sıkıntıyı psıkoloj & metodlarla te bulunmasıdır iş adamının Genel Ekoettirilmesinden daviye kalkışan devlet adamlarına bile nomi Meclisine iştirak Ekonomi Genel Meclisinin tasavvur rastlanmıştır Şimdi ise yeni bir tec malksat müstahsil menfaatlerinin anlavış ve salahiyetle temsil olunabılme halindeki bunvesı ahenxh bir uzuv teşrubenm eşiğinde bulunu>oruz Memleıet ekonomisinin vazıyetini incelıjecek sıdır Iktısad meclisine girecek memur kil etmemektedir Umumi heyete dah plan ve programlar vucude getirecek lar ise ne bir menfaat zümresini ve ne aslî azaların yapabilecekleri mesai mahmevzuat ile ihtiyaçlar arasındaki u j de bir ihtilas branşını temsil edebilmek duttur Faalıvetın sıklet merkezi zarugunluk derecesini araştıracak ve hazır mevkiinde değillerdir iktisadî işler me ri olarak genel sekreterliğin ve daimî üzerinde toplanavakit heyetin çalışmaları ladığı raporlarla iktidar mevkiini ay mur zihniyeti ile idare edildiği dınlatacak yem bir teşkilat kurulma'î nasıl bir netice ile karşılaşıldığını bili caktır Her ıkı teşekkül de 3656 sayılı yoruz Memur arın Ekonomi Genel Mec barem kanununun hükümlerine tabı üzeredir Bu teşkilatın adı «Ekonomi devlet lisindeki rolleri her zaman olduğu gi maaşlı personel kullanan birer Genel Meclısı> dır bi yüksek makamlardan aldıkları e dairesi haline gelecektir Galıb bir ihtiEkonomi Genel Mechsının vazifeleri, m rlerı yerine getirmekten ibaret ka malle genel sekreterin ve daimî heyet ıktısad siyasetinin mevzuunu teşkil e laca'itır Bu şartlar altında kurulacak azalarının daha dolgun aylıklı bir kadden hemen butun meseleleri ihtiva et hejet muhım bir eksiklik arzedecektır roya geçirilmek istenen memurlar aramektedir Bu suretle hükümete ve T Bugüne kadar halkın menfaatlerini dai sından seçildiği görülecektir Eğer bu B M M komisyonlarına iktisadî ic ma tâli plânda bırakan âmme makam memurlar Ekonomi Genel Meclisinin raatın hangi esaslara dayanması gerek ları ile meslek icabı yüksek kazanç im hizmetine girdikleri vakit devlet dairetiğine dair fıkır beyan etmek salahiye kânlarını araştırmak mevkiindeki müs lerine hâs usulleri ananeleri ve telâktine sahıb bir teşekkül vucude gelecek tahsil arasında kurulacak işbirliği kar kileri de beraber getirecekler ise hayli tir Ekonomi Genel Meclisi sayesinde SıSinda müstehlikin haklarını kim ko masrafa mal olacak yeni bir teşkilât kuıktı^ad kiyasetimize memleket menfaat ruyacaktır' Ekonomi Genel Meclisinin rulması beyhude bir zahmetten başka lerine hakikaten uygun bir istikamet faaliyetim piyasa menfaatlerine ve si bir şey değildir vermek kabil olacak mıdır' Ekonomi yasî temayüllere tâbi olmaksızın iktiEkonomi Genel Meclisinin kalkınma Genel Meclisinin kuruluş tarzı bu yeni sadî esaslara göre tanzim kabıhvetınde gayretlerimizi kolaylaştıracak yeni bir teşekkülün de verimli bir şekilde ça bitaraf bir muvazene unsuruna ihtiyaç zihniyet yaratacağını zannetmıyoruz. lışmasını temin edecek mahiyette gö yok m u d u r ' Memleketımız ilim halinde ıktısad Sizükmemektedir İdare mekanizması bakımından da E yaseti takıb edecek kabiliyette dimağHazırlanan kanun tasarısına göre Ekonomı Genel Meclisi arızasız ışlıyebi lara muhtacdır Iktısad siyasetinin m u koromı Genel Meclisi azalarının sayısı lecek vazıyette değildir Meclisin umu vaffakiyeti devlet adamlarının ve müyüzden fazladır Bu azalar serbest mî heyeti senede ıkı defa top^nacaktır şavirlerinin bilgi seviyesine ve ilerisim meslek temsilcileri ilmî müessese ve Kultur meslek ve menfaat ıtıbarıle a görebilme kuvvetine bağlıdır Halbuki cemiyetler mensupları milletvekilleri zaları arasında ahenk ve birlik bulun Ekonomi Genel Meclisi projesi hazırladevlet işletmeleri personeli ve bazı me mıyan böyle bir hejetın kısa bir müd nırken hakikî ihtiyaçlar hakkında doğmurlar arasından seçilecektir Meclise det içinde muhım davaları tetkike ve ru bir teşhis konulamamıştır iktisadı irecek «erbest meslek temsilcileri ite müzakere edilen meseleler hakkında vu nnevzularla uğraşan resmî makamlara kad^mık uje »r 68 kişiden ve devlete kuf kazanmağa imkân bulabileceği de kalabalık kadrolu bir teşkilât daha ilâbağlı resmi teşekkull°rden gönderilecek şüphelidir Ekonomi Genel Meclisinin ve etmeît cihetine gidilmiştir Keyfıjet aza arın sav ısı ise 41 kişiden mürekkep rremleket mukadderatını alâkalandıran bir defa daha kemmıyete feda olunmuştir Bu miktara umumi hejet tarafın mevzular hakkında birkaç hafta iç nde tur dan seçilecek ve memur statülünü haiz bulunacak geneı sekreter ile daimi heyet aza arını da ilave etmek lazımdır B J suretle mejdana gelen 120 kısılık e> et zahiren müstakil b r topluluk manzarası arzetme etedir Fakat hakikatte serbest meslek temsilcileri ve akadtmık uveler grupundan bir kısmının tarafından mükemmel bir surette j aratılan nefis bir film secılıs tarzı hükümete mech'ın faaliyetine tesir 3apmak imkanını kazandırmaktadır Tarım ve iç işleri Bakanlıtlarırın münasip görecekleri vilayet e belcdıje meclisleri tarafından gönMetroGoldwyn Sıiper Filmi derilecek azalar henüz muhtariyet kazanrrnmış tahsil müesseselerinin m ü DİKKAT B U filmin TÜRKÇE SO2XU nüshası messilleri hükümet namzedleri arasından ıntıhab olunacak daimi hejet mensupları ve milletvekilleri de Ekonomi eşsiz bir muvaffakiyetle gösterilmektedir ienel Meclisindeki memur kalabalığına katıldıkları vakit iktidar mevkii kendi sıvasetmı desteklemeğe mütemayil 78 liK bir ekseriyetin muzaheretini t e min edebilecektir Dıger serbest meslek temsilcilerini hangi ticaret odalarının ve işçi sendıkalaınm seçeceğini tavın Bugün matinelerden itibaren mevsimin en mutena programı Şöhreti salâhiyeti de mahfuz bir emmvet mardillere destan olan senenin en buj'uk filmi jı olarak Eîonomı Ticaret ve Çalışma Bir heyecan Eşsiz bir THK Menfaatine kaynağı muvaffakı} et karar vermek vaziyetıle karşılaşması, genel sekreterlik, da ımî hejet ve ihtisas komisyonları tara fından yapılacak ha zırlıkların ehemmiyetini arttırmaktadır Genel sekreter ıkısı Bakanlar Kurulu tarafından gösterilecek dört namzed arasından seçilecektir Ayda 12oO lira tahsisat alacaktır Genel sekreterin ıdaresı altında «lüzumu kadar» memurdan müteşekkil bir büro ve 10 kişilik bir daimî heyet bulunacaktır Herbırıne ayda 1000 lira maaş verılece'î olan daimi heyet azaları hükümetin hazırladığı lisetede gösterilen şahsiyetler içinden intihap olunacaktır Daimî heyet azaları genel sekreterin kendilerine dağıttığı iş erle uğraşacaklardır Avrıca umumî hejetm ıkı içtima devresi arasında havale edilen meseleleri inceli} ecek muvakkat ihtisas komisyonları çalışacaktır Vazifenin mahiyeti bakımından maaş'ı daimi heyet ile hakkı huzur mukabilinde çalışacak ihtisas komisyonlarının görecekleri hizmet arasında fark yoktur BU AKŞAM MELEK'te GARSON ve CLARK GREER GABLE MA CERA İ P E K Sinemasında MİLLİ ALEMDAR da RİTA HAYWORTH şimdiye filmlerin kadar Nihayetsiz bir ihtişam un çevirdiği Bir ihtiras kasırgası Turkıyeden Amerika; a gidecek olan Çek diplomatları Çekoslovakyanın Ankara iefiri Kolowrat in stıfasını müteakıb vazifelerinden ayrılmlj lulunan sefaret müsteşarı Mr Krupka ile Ticaret Ataşesi Mr Dervofak Ankaradan sen imlze gelmişlerdir Diplomatlar yakında Amerıkava müteveccihen şehrimizden ayrılacaklardır İMZALAR Prof Mukrımın Halil Prof Şekıb Tunç Prof Mazhar Şevket SUAD GÜN KONSERİ BU AKŞAM saat 21 30 da en heyecanlısı Hususî otobüsler Beledivede b r kom syonun B»led }e oto buslen güzergâhında şleven otobüslerin kal dırılması hakkındaki Tramv ay idaresin n talebim tetkik ettiğini yazmıştık Bu taleb dun tekrar konuşulmuş ve bazı itirazlar uze rıne yeni kararlar alırmıştır Buna nazaran hususi otobüsler Isveçe sipariş edilmiş olan elli Belediye otobüsünün tamamen mjvasa latı tarihi olan 1 harızandan son a bu hat larda işlemekten rrenedılecekler ve ona go re durumlarını düzeltmeler kendilerine b 1 dirilecektir Maamafıh adedi altmış kadar olan bu otobüslerden bir kısmı muhımmı Keresteciler Evub Beyazıd Bakırköy Yeşilköy Florya arasında İşleyecekleri cihetle işten kalacakların sayısı 20 yi geçmı yecekt r Sanatkarları dav et Güzel Sanatlar Akadem sı binasının van ması üzerine etraflıca görüşmek ve lazım gelen tedb rlerı almak üzere sanatkarlarımı zın b r toplantı yapacakları haber alınmıştır Eminönü Halkevinde nisanın 10 uncu cu martesı günü saat 16 da yapılacak olan bu toplantıya memlekt m z n buUn ressam ve heykeltraşları davet olunmaktadır Mılh Piyango, bugün çekıhjor M 111 Piyangonun 7 nisan çekilişi bugün saat 13 30 da Ankarada yapılacaktır İkram ye kazanan numaralar Ankara Radyos le bu gun saat 23 30 da yarın da 14 te yayınlana çaktır ••••IHnHİH^B Mutlaka gorunuz Pangaltı İ N C İ S İ N E M A S I N D A Biletler gişede satılmaktadır Kadın C I L DA T Ü R K Ç E Bu müstesna şahesere ilâve olarak Meraklı, macera ve sergüzeştler sinema romanı Peyaml Safa ismail Hamı Danişmend Burhan Toprak Behçet Kemal Çağlar Yusuf Zıya Ortaç p MUAMMER KARACA: MAKSİM'de HANGİSİ Buyuk Operet H E R A K Ş A M 20.30 da Pazar Çarşamba Cumartesi matineler 15 te Gişe matine gun'erınde 10 da dıger günlerde 11 de açılır Bir haftalık bilet satılır Suare tam 23 30 da biter. Kumar içki ve sefahet âlemlerinin basdondurucu muhitinde kın ve iuyler ürpertici hazin, içli bir vasa Pikoc/in ^ÖKSÜRÜK T I MINŞiTi KESEK S Ö Z L Ü ÇİFTLİK SOYGUNCULARI Bu Akşam ŞARK Sinemasında ÇINARALTI Mecmuasındadır. HEPSİ BUGÜNKÜ 1^^* BLGUN ÇARŞAMBA MATİNELERİNDEN İTİBAREN M ŞIK VÎVİAN Sinemasında Buyuk bir sinema hâdisesi LEÎGH CONRAD mücadele VEİDT tarafındın yaratılan emsalsiz bir macera aşk ve ihtiras filmi CASUSLAR T U R A N 1 EBEDÎ ŞEREF HARBİ SİNEMASINDA TURKÇF SÖZLÜ MTJTHIŞ SÜPER FİLMİ Binlerce kışının olumune ve harabisıne sebeb olan casus bir kadının kını aşkı ve cinayetle^ ••••••••^^•^^•^•••HB K Ç N A FİLM OAG BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN Ç KÜÇÜK HABERLER ^ ) Bu senenin ıkı buyuk filmi birden Mısırın en buyuk dram artistleri tarafından harikulade bu tarzda çevrilmiş şarkın en acıklı dramı (T urkçe sozlu ve Turkce şarkılı) YUSUF VEHBİ ve EMİNE RIZIK ile en son çevirmiş oldukları bu filmde sanatlarını bir kere daha göstermişlerdir Şark lar PERİHAN ALTINDAĞ ve muazzam koro seçkin saz heyeti 2 A R I Z O N A K A S I R G A S I • TURK Otorıtolarengulojı Cem}eti aj lık toplantısını Prof Ekrem Behçet Tezelın başkanlığında Türk Tıb Cem>eü lokalinde varmıştır Toplantıda Dr Şükrü Hazım Ti ner Dr Zıjaeddın Maktav ve Dr Hikmet Arkup tarafından birer konferans verilmiş tır • SAĞLIK ve Sosval Yardım Müdürlüğü ne bağlı sağlık ekıpJen dun şehrin muhtelif semtlerindeki çalışmalarına devam etmişler dır Bu arada uç uçak elli ık otobüs uç jolcu salonu ıkı camı otuz vapur kontrol ve tat hır edılmıştırt Ayrıca 30o karma 9a4 çiçek aşıs ve 2aO kişiye de D D T yapılmıştır • OSMAN Kaçar isminde b r tornacı vajın sol tarafındaki basarnasında (seyahat ederken aksi İstikametten gelmen» olan ba ka b r tram a la bu arabanın arasında kala LEYLA FEVZI*YAHYA$AH¡N AYDA SÖNMEZSEMİHACOŞAR Baştan sonuna kadar ibret verici sahnelerle dolu bir eser Kadın içki ve sefahet alemlerinin insanı sürüklediği ıgrenc felâket Yediği darbenin tesırıle hafızasını kajbedıp kim olduğunu dohı hatırlamıyan zavallı k u r b a n Fena şöhreti juzunden kardeş katili zannedilerek tevkif edilen gene * HAMİYET YÜCEŞES* OKUYANLAR ' REN MAYNARD HOOT GIBSON BOB STEELE Baştanbaşa hevecan dehşet macera ve sergüzeşt filmi BÜYÜK SAZ HEYETİ FEVKALÂDE MUSİKİ Neşeli ve acıkb sahnelerin birbirini takıb ettiği yepyeni bir mevzu ZENGİN ŞARK DANALARI ÇEŞITL* ŞARKILAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog