Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

RADYO ( Bugünkü Program 7,29 Açılış ve prog am 7 30 Muz k (Pl ) 7teHaberler 8 00 Muziıt Pl ) 8 45 Türküler (Pl) o 00 Kapanış * 12 29 Açılış ve Frogram 12 30 MuzıV (Pl) 13 00 Habrler 13 lo Muz k Pl ) 13 40 Dans muz g (Pl ) 14 00 Kapanış * 17 58 Acılıs ve porgram 18 00 Muzık (Pl ) 18 45 l u z k Şark lar 19 00 Ha beıleı 19 ¿5 Geçmişte bugın 19 20 î u zık (Pl ) 20 15 Eadjo gazete 20 30 Serbest sait 20 3o Manao'on biri gı 21 00 Konuşma 21 İD Şarkı ar turkuİT 21 45 Muzık Pl ) '2 lo Dans muz ğ (Pl ) 22 45 Habe er •> 00 Froırvn e kaoarus Müteahhîdlerin, İnşaatçıların ve Resmî Dairelerin Nazarı Dikkatine: Bina garaj ardıje ve bilumum yem ve eski inşaatlarda çatı ve yan kısımlarda asrı ve yem malzeme olan Amerikan OLUKLU ALÜMİNYUM SAÇLARI GELMİŞTİR 1 Kafiyen paslanmaz, omru diğer saçlarla mukaj ese edilemez. 2 Mukavemeti ve haf flıgı sayesinde yazın güresin sıcaklığını ıçenje nüfuz ettırtredıgı gibi, kısın da dahildeki sıcaklığı daima muhafaza eder 3 Saglamııgı ve dayamklığma rağmen diğer oluklu saçlardan daha ucuzdur 4 Yapılan inşaatların güzelliğim daima muhafaza eder Çunku a'umımom oluklu saçlar daima parlak kain »•»DEN NORSKE« MIDDELHAVSLİNJE OSLO 6 nisana doğru Norveçten gelmesi beklenen STORJFELD Vapuru limanımızdan ve EMİKden YUNANTSTAN CENOVA MARSİLYA DIEPPE ANVERS LONDRA ve NORVEÇ limanlan için eşyayı ticariye yuklı>ecektır Fazla tafsilât için Galatada Hudavendıgar hanında Türkiye için acentaları bulunan Boyu 240 santim Levha genişliği 66 santim S A T I S Kalınlığı 0 } 60 milimetre BÜÍWCA 1 2 | 3 O T O K A R Taksim Sehıdmuhtar cad íesi No 3 2 Telefon 82608 Y E R İ W. F. HENRY VAN DER ZEE et Co. N. V. MS Acentalığına müracaat Tel 44214 43904 M M B I nı aı FOTOSTAT TEKNIK FOTOĞRAF IŞLERI MÜTEHASSISI i • 91 S • m DAKİKADA CEMAL ¡SIS LİRAYA 1 CONCORDIA UNE NEWYORKAKDENÍZ TÜRKİYE arasmSa aylık posta istanbul Buvuk Postane arkası, Aşırefendı caddesi No 24, Hobjar Han, kat 3 Her nevi evrak diploma tapu seneden fatura vesaire kopyalan (resim pul ve ımzalarıle) hususi fotoğraf ^••••^•HHHBİ k g l r üei e çk lr ı ^ u g m ^ H i ^ ^ ^ ^ ^ H â ı aı z r d n e i Soldan sağa 1 Belediyenin elektriği beher kilovatına zam etmek niyetinde olduğu miktar fbır «ayı ve bir kelime) 2 Görüşmeğe gelen soru 3 Korkmak bir harfin oku 1 49 159 10 lira kejif bede L Sılahtarağa santralında su depolarının nufu 4 Şimdi otlaklarda çek işitilen ses inşası işi 15/4/1948 perşembe gunu saat 10 da pazarlığa vazedilecektir lerden dahilde bulunan uye (ıkı kelime t 2 Muvakkat teminat 3687 lır ü olup bu huUs akı şar naneler 2,5 lira 5 Diziyi zorla ikiye ayıran (iki kelime) bedel mukabilin 'e Metro han \ezr€£jıde satılmaktadır 6 Öyle b r şişkinlik ki habis ise sıfa bul mta, bir harfin okunuşunun tersi 7 Ha 3 Essıltmeye iştirak edecek muteahhıdlenn asgarî (40000) liralık bu gibi tarlama köpeğe fırlat manasına mürekkep bir demir inşaatı yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmeleri lazımdır (42o3) bir emir 8 Butun cihan (iki kelime) 9 Hos ve mükemmel bir renk ÇEYREK ASIRDANBERJ yukarıdan ojajtya 1 Şıra (iki kelime) 2 Bir i?l hal 1çin yol bulmaya çalışma (iki kelime) 3 Yarı; kayıklarından bdyle kelan kadın da erkek te izdivaçta mesut olmuş sayılamaz 4 tranda bir gol geçmjln yarısı S Çevrilince eskiden «on soz» manasına kul uzenne bujuk şöhret kazanan lamían bir kelime meydana çıkar 6 Va purlarda bu unur ince ve 6eyrek drulmuş bez 7 Bir işaret sıfatı dtedenberl veya jahsan 8 Dunja manasına kullanılmak istenilen fakat tutmayan b r kelime bir uz vumuzun ıçı 9 Bir vapurumuzun adı gozu pek ve daima Heri geri soyLjen adam •u •JMJ Su Depoları İnşa Ettirilecektir İ. E, T, T. İşletmelerinden: (9 000 tonluk) vapuru halen limanımızda olup doğru BEYRUT H4YFA TELAVTV İSKENDERİYE ve NEWYORK için eşyayı ticariye yüklemektedir Türkiye için umumi acentaları EMMA BAKKE Müessesemiz, bu tun yeniliklerde TOPTANPERAKENDE Kadın erkek kumaşları gömlek prjama robdoşambr iç çamaşırları v» saire ıhtıj açlarını ucuz fıatlarla mağazamızdan temin edebileceklerini sayın müşterilerine bildirir ^^m İstanbul Sultanhamarn Kuçuk Çoraba Han karşısı No 236 jg^gğ Dr, Zekâi Muammer T VS Ç M A N Bakteriyoloji Laboratuarı Kan ve idrar muajenesıle gebeliğin erken teşhisi Wassermann teamulu, kan grupları tifo, sıtma, balgam, idrar, kazurat muayeneleri «anda ure şeker vesaır biyolojik tahliller ultra ve fluorescencemıkroskopı \e taze aşılar yapılır Dıvanyolu ihsan Samı Laboratuarı •M No 113, Te! 20981 « • Sirkeci Antalya Han Tel 24220 Beynelmilel Nakliyat Servisi ANTALYA UMUMİ Nakliyat T.A.Ş. Konferans Gabardin ve Trençkot Su Geçmez Erkek ve Kadın Pardesüleri EKSELSYOR Mağazasını Ziyaret Ediniz. SATILIK ARSA NEOGAL UYUZ ve ber nevi CÍLD kayın ülarmın ilâcıda ^ ^ | istanbul Üniversitesi Tıb Fakültesi Dekanlığından Paris Tıb Fakültesi Profesor Agrejelerinden Beyrut Tıb Fakültesi tedavi klınıgı profesörü Dr Maurıc tarafından «Yeni ve modern tedavi teknığı> hakkında Cerrahpaşa hastanesinde 6 nisan salı gunu ve 8 nisan perşembe gunu saat 10 30 11,30 da olmak üzere 2 konferans verilecektir Arzu edenlerin buyurmaları (4368) idare ihtiyacı için 99 99 99 96 safiyetinde ve cif olarak 50 ton külçe" kur» şun satın alınacaktır Şartnamesi Levazım Dairesinden alınabilir Isteklı'er tekli bedellerinin % 7 5 u nısbetında temınatlarile beraber kapoh tekliflerini 12 nisan pazartesi günü saat 12 ye kadar Beyoğlu istiklâl caddem idare merkidmde muamelât dairesi şefliğine vermeleri. (4274) İstanbul Sular İdaresinden: TÜRK TİCARET BANKASI A. Ş. inden S A Y I N O R T A K L A R A 24 mart 1948 tarihinde yapılan Bankamızın ortaklar alelade genel kurul toplantısında (29) numaralı kupon mukabilinde her bu aksiyona 10 nisan 1948 tarihinden itibaren Evvelki bulmacanın halledilin}; çekil 1 1 2 8 4 5 6 7e I 2 S 4 5 6 7 8 9 KİU|N|D|A!K|Ç|I|« A Y|A|R|L|I(B|S 1 R AİSİAİDHKİI L A|N|A|V|A|T|A|NB B|I|K|A|N|»R|AİY OİKMBİAİLİEİNİ! R|«|G|E|N|E|L|»G SİAİRİFHİMIİİN 1 A DM İEİDİAİBE X Halebh Sunnetçıbaşı Torunu SOYDAN SÜNNETÇİ Taşradan geleceklerin ıstırahatlerı temin edilir Çarşıkaoı tramvay durak karŞ1sında No 3 Tel 23860 Marmaradan isteyiniz Bu kere yem getirttiği İNGİLİZ kumaşlarını görmeden ne kostüm ne de pardesulerınm yaptırmamanız menfaatiniz icabıdır MMB GALATA KARAKOY MAHALLEBICI ÜSTÜNDE ı İstanbul Defterdarlığından: Dosya No C İ N S İ Kıymeti Teminatı Lira Lira 512171114/169 Beyoğlu Dikilitaş Mah 6 pafta 28 ada 5 parsel 37&> M2 arsa 3028 228 Yukarıda yazılı arsa açık arttırma ile satışa çıkarılmış ise de istekli çıkmadığından 29 3/1948 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlığa bırakılın ştır isteklilerin geçıa teminat makbuzları ve nüfus cuzdar^arıle 29/4 948 tarihine kadar Millî Emlak Mudur ugundekı Korrusyona basvuTTiaları (4330) 1 948 çocuk yılı hatıra pulu olarak sekiz çesıd üzerine (2 245 000) iki mılvon ila vuz kırk beş bin vulur balkısı açık eksiltmeye konulmuştur 2 Tahmin edilen bedeli uç bm güven akçesi (225) liradır 3 Şartname ve pul örneklen Çocuk Esirgeme kurumu genel merkez levazım müdürlüğünde çalınma saatlerinde görülebilir 4 ihale 12 nisan 943 pazartesi saat (14 30) da genel merkezde yapılacaktır (4189) PUL BASTIRILACAK % 7 hesabile net olarak (35) kuruş temettü dağıtılmasına karar verilmiştir Halen beşer liralık tek kupürden ibaret olan Bankamız aksiyonları, 22 kasım 1947 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı karan gereğince DEKOVİL RAYI 7 İlk yeni AMERİKAN RAYI derhal teslim satılıktır HALIT RÜŞTÜ. Galata Ada Han, Telefon 40303 1 Konya Coza \e Tevkifevinin 948 yih ekmek ıhhyacı 14948 günün* den itibaren 20 gun sure ila ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur 2 948 yılı aralık ayının sonuna kadar Cezaevinin ihtiyacı olan ekmek halka \erılmesı kabul edilmiş undan japılmıs ve beheri €750» gramlık olmak özere 99 000 adedden ibaretti" 3 Beledi} e rayici üzerinden ve mutehawil fíat esasına göre ihale edilecektir 4 Geçici teminat Ifi87 îırs 70 kuruştur 5 ihale 21/4 948 gunune rastlıyan çarşamba gunu saat 15 te Konya C Savcılığı makamında toplanacak komiayor tarafından yapılacaktır 6 isteklilerin teminat ve tekuf ırektublarıle birlikte ıhal» saatinden oır saat evveline kadar bizzat ve/a taahhudlu mektubla komisyon başkanlığına müracaatleri lazımdır 7 Şartname} ı görmek ıstıyenlerın ihale gunune kadar her zaman çalışma gun ve saatlerinde Cezaevi müdürlüğüne muracaatle görebilecekleri jflân olunur (4287) Yeniden basılan 5, 25, 50, 100 ve 500 liralık aksiyonlara aid kupürler le değiştirilecektir. Temettü dağıtımı sırasında, Yapılacak olan bu değiştirme İşını bir an evvel neticelendirmek maksadıle Kenya C. Savcılığından: Sayın ortakların ellerindeki aksiyonları, 29 No.h kuponu havi olarak, Makbuz mukabilinde Bankamız merkez ve şubelerine tevdi etmek suretile temettü hisselerim almaları lüzumu ilân olunur Âhmed Temiz Plânlı Modern BİR SAYFİYE YERİ Süreyya plajının berisinde Küçükyalı tren istasyonunun 8 dakika ilerisinde Bagdad caddesıle Marmara denizi kıyılarında mücessem ve mures«em bir seccade gibi ser a denizin ruha ferahlık verici ve insanın her türlü yorgunluklarını dinlendirici güzel görünüşleri karşısında IDEALTEPE sanası temaja rre> donları pıjaaa volları park otel gazino ve plâ] gibi tesirlerle planlaştırılarak, Istanbulun modern bir sayfiye y e n vasfına getirilmiş olduğundan buralarda ifrazları b ten arsalardan çoğunun seçkin ki nse er tarafından «atın alındığı ve hulul eden inşaat mevsimi münasebeüle ifraz işlen bir kaç gun içinde bitmek üzere bulunanlardan muhım bir kısırının da şımdden angaje edmege başlanıldığı cihetle arzu edenlerin hemen müracaatleri lüzumu beyan olunur I Adres Galata Tünel yanında Billur sokak büyük Tünel han No 8 • Evrak Sandığı Yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: Özel tipte 4 % 20 toleransla 400 tane ev ak sandığı yaptırılacaktır. Buna aıd resim ve şartlaşmalar Ankarada Malzeme Müdürlüğünden, Istanbdda Bölge Müdürlüklerimizden bes kr a mukabilinde alınabilir isteklilerin, açık eksiltmenin yapılacağı 12 4/1948 pazartesi günü « » t 16 da temmat ve vesrkalanle birlikte, Genel Müdürlükte toplanacak Komisyonda hazır bulunmaları üân olunur (4184) •• Memleketimizde sağlamlık ve ucuzluğu ile tanınmış ve sevilmiş P™ S A T I L I K ••* Sinema Makinesi ve Elektrojen Grup 1 Zaıs İkon Ernaman 4 marka redresorle çalışır ıkı aded amplıfıkatorlıi ve iki aded hoparlörlü hail faaliyette sinema makinesi, I 220380 voltluk hali faaliyette Universal marka üç kilovatlık elektrojen grup. İsteklilerin Malatya İpek Sineması Müdürlüğüne müracaatleri İstanbul esi Kanlan E S K A MARKA BİSİKLETLERİMİZ Belediye d span^erler le «ıhbat merkezler \e juac ti sıhhiye için alıdiğerlerinin yan fiatına nacak ilaç ve tıbbı malzeme kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur toptan ve perakende satışa Tahmin belelı (21*16 2) kra v* ilk teminatı 1628 7o liradır Şartnamemi Zabıt ve Muamelat Mudurlugu kaleminden verilecek veya arzedilmiştir. bu kalemde gon^ecektır istanbul Yenrpostane karşısı Turbe sokak No 6 1 ihale, İD nisan 948 pe şembe gunu saat 15 te istanbul Belediyesi Merkez cmasmdakı Daimi Komisyonda yapı acaktır 1 Genci koy demircilik ve marangozluk kursları için çeşıdlı âlet ve malisteklilerin J> teminat makbuz veya mektubu ve 948 yılına aıd Ticaret éeme satın alınacaktır veya Esnaf Odası vesikalarını havj. olarak hazırlıyacakları kapalı zarflarını ERENKÖYDE 2 * Bu ihtiyaçların grup ar» aynlmıç listelen ve şartnameleri hergun Top ihale gunu saat 14 e kadar Daimî Komıs\ona vermeleri lazımdır (3608) hanede 347 numaralı okulun buosunda görülebilir 3 İstekli olanların, şartnamede belirtilen tıp ve özelliklere uygun bulun1 Fidanlığımızda takrıhen 100120 metre derinliğinde ıkı aded arteamak şartile en geç 10 nisan 1948 cumartesi gunune kadar numunelerde yen kuyusu açtırılacaktır birlikte teklifte bulunmaları (4233) Senelik veya mevsimlik ikiye 2 Kuyularda 5 pus kalınlığında teknik evsafı artezıyen borusu olarak Devlet Orman İşletmesi Ayancık Müdürlüğünden: bölünebilir Büyük bahçe Garaj kullanmağa mjsaıd çekme çelik boru kullanılacaktır Muhammen îlk 3 Bu işe talıb olanların kullanacakları boruların dahil! ve harici kuTel 40846 52 113 Parü Miktarı bedeli temine No C i n s ! Aded M3 Lira Lira turları et kalınlıkları beher «antımetre kareje tazyik mukavemetleri ve metre tulunun ağırlıkları, l/Y V/B çam kereste 36825 152 214 140 1599 I ve alma almanca müstakillen muhabereye muktedir memur 4 Sondaj, gerekli tecrübeler icabında sondajın iptali ve sondajların 2/Y Köknar çam ve ladin ıskarta Sahib v Başmuharriri NADİR NAD1 ıksalan ve bükümle vergi ma<=ra* ve tekalif kendilerine aıd olmak üzere beher aranıyor. Müracaat: Telefon: 42223. keresteleri 7606 120 451 30 723 Bu nüshada yazı tgleriM fiilen idare eden metre 3/Y Çam kereste 17161 152 005 175 1996 tulunu kaç liradan açacak arını ve tekliflerinin kabulü tarihinden başlamak Nanm ULUSA* İl/Y V/B köknar kereste 1S912 141991 140 1051 kaydJe açma ışını ne kadar zamanda ikmal edeceslennı ve dıger teknik Dil ve TarihCoğrafya Fakült esi Dekanlığından: tekliflerim bildirir mektublannı 20 nisan 1948 gunu aksamına kadar Lüleburgaz 12/Y V/B köknar kereste 39733 205 965 140 2165 Evvelce ilân edilen Fransız Dili ve Edebiyatı Ensütusu asistanlık sınavı bölge orman fidanlığı mudurl gjre gondemelerı (4095) Cumhuriyet Matbaan 13/Y IVcu köknar kereste 189oO 213 977 190 3050 9/TV/1948 gunu «aat 9 da 210 numaralı odada icra edilecektir 14/Y IVcu köknar kereste 18989 212 396 190 3027 15/Y IVcu köknar kereste 11443 118 890 190 169a 16/Y IV cu köknar kereste H455 118 591 190 1690 17 Y IV cu köknar kereste 9226 104 541 210 1647 18/Y I/mcu köknar kereste 2646 51175 250 960 30/Y Kısa çam kereste 12390 81925 155 953 31/Y Kısa rendeli ve lâmbalı çam 1 Tavşanlı Devle* Orman işletmesi tarafından Mahye ve Egngoz kereste 2739 17 002 165 211 32/Y Kısa köknar kereste 1922 30 363 155 353orman rampalarından Balıko" istasyonuna vasati 23 kilometre mesafedeki ham yollarda verleoek 12000 metreküp maden direğinin kamyon21/S. Fırınlanmış genis 2<d kayin 254 lara yuileme ve istasyona tasıma ve Balıkoy istasyonundaki stok yekereste 9 100 000 225 168» rine veya istasyon ramoasına ısüf edilme ışı kapalı zarf usulıle müte22/S Fırınlanmış geniş ıkına kayın ahhide verilecektir kereste 9886 105 385 225 1778 Ekonomi Bakanlığının 31 Mart 1948 tarihli emirleri gereğince Zeytinburnu ve 2 Nakil islerinde kullanılacak kamyon müteahhıd tarafından te23/S Fırınlanmış geniş ıkina kayın min edilecektir Kamyonlara lüzumlu benzin müteahhıd tarafından tekereste 9969 105 469 225 1780 Kartal fabrikalarında siparişleri bulunan resmî dairelere, belediyelere, iktisadî devlet min olunacağı gibi isterce bedeli mukabilinde müessese tarafından da 24/S Fırmlanrrış geniş ikinci kateşekküllerine, kısmen veya tamamen devlet sermayesile çalışan kurumlara, 3 Nisan maliyet fiaüJo temin edilebilecektir yın kereste 9368 101.162 225 1708 26/S Fırınlanmış geniş ikinci kaS Nakliye ışlenle meşgul olan istekliler teklif edecekleri bedel 1948 (dahil) tarihinden itibaren mezkur fabrikalardan çimento teslimatına devam yın kereste 7946 100 000 250 187£ üzerinden ışın tutarını h€=ablıyarak % 7,5 msbet nde teminat akçelerini edilebilmesi için: 29/S Fırınlanmış kenarları alınmış teklifle birlikte tevoı edeceklerdir yerli kayın kereste 3379 101 091 150 1130 4 Teklifler 16/4/948 cuma günü saat 15 e kadar kapalı zarf için1) Alâkadarların şirket buynıklarim hamilen evvelemirde Galatada, Sümrebank 30/S Fırınlanmış kenarları alınmış de olarek Tavşanlı Müesses^ Müdürlüğüne imza mukabilinde tevdi binasında, Sümerbank Çimento Bürosuna müracaat etmeleri. yerli kayın kereste 3660 99182 150 1116 edeceklerdir Postada vukua gelecek gecikmeler nazarı rtbara alırmaz 1 Cins ve mıktarıle muhammen bede'le ı yukarıda yazılı AyannV 5 Bu işe aıd şartname 2) Burada muktazi muamele bitirildikten sonra alaca klan varaka ile Galatada, fabrikası manrulatından 21 partide muhtelif cins köknar, çam ve kayın kere* Ankarada Etıbank Genel Müdürlüğünden, Agobyan hanında Çimento Şirketlerinin Ticaret Servisleri ne müracaat ederek yeni bir elen açık arttırma volıle satılacaktır Tavşanlıda Garb Linyitleri Müessesesinden, 2 Satış 8 4/1948 pe şembe gvxu saat 16 da Ayancık İşletme Müdürlü Istanbulda Eöbank Şı be Müdürlüğünden teslim emri almaları. Zonguldakta günde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır Ereğli Körelirleri Genel Müdürlüğünden 3) Bu yeni teslim emri olmaksızın fabrikalarca çimento verilemiyeceğinden, bu Balıkesırde Garb T ir vıtierı irtibat Başırıeraurluenndan 3 Bu millara aıd şartname ve eb ad listelen Ankarada Orman Gene İzm irde Komur Satış ve Tevzi Mues^esonnden Müdürlüğünde Istanbu'da Oıman Kontrolü Başrn hendıs Halil Erkutta Mer muameleyi tekemmül ettirmeden nakil vasıtası göndermemeleri, Eskişehir v« sm Samsun Kastamonu Smob Ayancık isletme Müdürlüklerinde ve izmir 4) Muayyen ve alakadarlarca malum teslimat günlerinde aksaklık olmamak için Timare Odalarından Kütahya da Ineoolu Orman Bo ge Ş*e h er nde go ul°bılır 4 isteklilerin belin gun ve =aatte muobıt evrakları ve ilk teminat 6 Müessese, ihaleyi ıcrsdr serbesttir yukarıdaki muamelenin bîr an evvel yaptırılması lâzım geldiği ilân olunur. larıle Ayancık imletme Müdürlüğünde müteşekkil Komisyona muıa^aa'len. Çeşidli Alet ve Malzeme Alınacak Akşam Erkek Sanat Okula Müdürlüğünden . •"•• ŞIK SOBA Mağazası KİRALIK EV SATILIK KERESTE Lüleburgaz Bölge Orman Fidanlık Müdürlüğünden: PİYASAYI İYİ TANIYAN Çimento Müşterilerine: MADEN DİREĞİ TAŞINA İŞİ Garp Linyitleri Müessesesi Müdürlüğünden: TÜRK ÇİMENTOSU ve KİRECİ ve ANADOLU ÇİMENTOLARI TÜRK ANONİM ŞIRKETINDEN:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog