Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

BİR DAKİKA: Sovyetler Halk Partisinin il ve ilçe karşısında Türkiye kongreleri hararetli oluyor Bir İngiliz muharriri Türkiyenin azimli hareketini belirtiyor Londra 4 (a.a.) Derek Patmore, «World Revi w» dergisinde yayınlanan bir yazısında dünya meselelerinin son derece güç bir mahiyet arzettiği bu sıralarda Türkiyeyi parlak bir surette tasvir etmekte ve şunları yazmaktadır: «Türkiye Cumhuriyetinde yeni bir zihniyet kendini hissettirmektedir. Büyük Millet Meclisinde hakikî ve faal İzmir il kongresi sona erdi bir muhalefet görülmektedir. Türk halİzmir 4 (Telefonla) CH.P. İzmir kının «demokratik bir hükümet» anlaİl kongresine bugün devam edilmiştir' yışının ilade ettiği manayı hakikaten Dr. Avni Karabece ortada bir ıstırab müdrik olduğunu ortaya koyan temimevcud olduğunu, bunu örtmekle çare natlardan birisi de budur. Dünya taribulunamiyacağını, bazı kimselerin, derd hinde komünizmin batıda anlaşıldığı ve kabahatleri C.HJ5. ye yüklediklerimanadaki ferd hürriyetini ve demokraBu arada söz alan bir delege, partiye ni, halbuki kabahatin idare sistemimizsi fikrini ezmeye çalıştığı bir sırada, dedeki aksaklıkta olduğunu, muhalefetin her müracaat edenin alınmamasını, bamokrat bir Türkiyenin tezahürü büyük kimselerin partide ikilik meydana memlekete hizmet programı mevcud bubir hâdisedir. lunması lizım geldiğini, Amerikanın getirmek için yazıldıklarını tebarüz ettirmiştir. • Bugün hiçbir Türk lideri Sovyetler Roosevelt'i ve İngilterenin Churchill'i ne Gençliğin hareketleri Birliği hakkında hayale kapılmamakta ise, İnönünün de o olduğunu söyleikinci oturumda söz alan bir partili dır. Çekoslovakyadaki son hükümet miştir . gazeteci, üniversite gençliğinin her badarbesi kendilerini tehdid eden tehlike Balıkesir C.H.P. kongresinde kımdan başıboş bırakıldığına temas ekarşısında esasen endişeli bir durumda partililerin şikâyetleri d<rek şunları söylemiştir: bulunan Türkler için bir ihtar teşki! izmir 4 (Telefonla) C. H. P. Balıetmiştir. Bununla beraber Türk basken« Gençlik her türlü hareketi yapkesir il kongresine bugün devam ediltinde hiçbir panik alâmetinin görülmemiştir. Balıkesir delegesi Abdullah Fev makta serbest bırakılıyor ve bu vazidiğini kaydetmek de yerinde olur.» yet karşısında Millî Eğitim Bakanlığı zi Erden, Babkesirin 82 yıldır beklediği Patmore, Türkiyenin Kemalist in fabrikalara kavuşamadığını, hükumat mevcudiyetini gösteremiyor. Bakanlığın kılâbın dinamik hamlesini hâlâ muha merkezinin, Balıkesirin kıymetini anla tamamen kanunsuz hareket ettiğini de bilhassa belirtmek isterim. Gençlik isfaza eden ve Ortadoğunun en terakki madığını; Balıkesir milletvekillerinin de tediği zamen bir rektörü aşağı indirietmiş bir memleketi olarak bahsetmekçalışmadıklarını söylemiştir. yor, sahneden piyes kaldırıyor. Komüte ve yazısına söyle devam etmekteZonguldak kongresinde Adalet ıizmle mücadele etmek istiyorsak, budir: Bakanı izahat verdi lu bir kanun çerçevesi içerisinde ya• «Rusya, batı demokrasisinin esasları Zonguldak 4 (aa.) C.H.P. il kon 3«lım... üzerinde kurulmuş kuvvetli bir Türkiye gresinin bugün sona ermesi münasebeistememektedir.» Bu sözler salonu dolduranlar tarafınTürkiyenin stratejik yollarının ve ha tile Adalet Bakanı Şinasi Devrin, söy dan alkışlanmıştır. lediği nutukta kalkınma plânlarımızın Parti umdelerini bilmiyen milletvekilleri va üslerinin geliştirilmesi için bu memlekete Amerika tarafından yapılmış o başında kömür sanayii ve limanlarımıBunu takiben söz alan Fikret Oyman, lan muazzam yardımı bahis mevzuu e zın geldiğini; bunun, halkımızın refah lemistir ki; den Patmore Türkiye ile Amerika ara seviyesini yükselteceği gibi bir çok müş« Partimiz yirmi beş yıldanberi bir «nda askeri bir ittifakın imzalanma küllerini de ortadan kaldıracağını belirt luraklama devresi geçirmektedir. Esının mümkün bulunduğuna işaret et miş, işçi kütlesinin refahını da temin ¡efle söyliyeyim ki, partimizin umdeleermek için hükümetin aldığı kararlardan mektedir. ini, prensiplerini henüz bilmiyen ve bahsetmiş ve bu hususta yapılan icracavramıyan milletvekillerimiz vardır. at ve gayretlere bundan böyle de de'artid« mutlaka bir tasfiye lâzundır. vam edileceğini ve işçilerimizin her >ünyanuı hiçbir yerinde kalabalık partürlü himayeye mazhar kılınacağını üer davayı kazanamamışlardır.» kaydetmiştir. Toplantı, gece geç vakte kadar sürMahkemelerin uzun sürme işine de te. üş, il kongresine gidecek delegeler mas eden Bakan bunun usul ve kal • eçil mislerdir. Baftarafı I »"Ct »oWJede gençliklerine ve çocukluklarına veriyoruz. Muhalifler, bir nevi politika oyum yapmak istiyorlar. Bizim propagandamız ne doktor Göbbels, ne de Stalin propagandası gibi gizli kapaklı olmıyacak, apaçık olacaktır. Bizden Stalin propagandası beklenmez, çünkü yalancıların mumu her an sönmeğe mahkum' dur. Bizim iktidarda kalmak isteyişimi zin sebebi de, daha bir takım yeni hizmetler görmek içindir.> Edesen delere uyulmak mecburiyetinden Heri geldiğini söyliyerek bunun da ortadan kaldırılmasına çalışıldığını bildirmiş tir. Adalet Bakanı, bu akşamki trenle buradan ayrılmıştır. Eminönü ilçe kongresi C.H. Partisi Eminönü ilçe kongresi dün saat 14.30 da bucak delegelerinin iştirakile Eminönü Halkevinde yapılmıştır. Kongreye İstanbul milletvekillerinden M. Kemal Öke, Dr. Fakaçelli, C. H. Partisi divan üyesi Atıf Ödül, Şehir Meclisi üyelerinden Meliha Avni, Burhan Felek, Feridun Dirimtekin iştirak etmişlerdir. Eminönü başkanı Feridun Dirimtekin, bir yıllık faaliyet raporunu okumuştur. Rapor, tartışmalardan sonra aynen kabul edilmiştir. Dil, değil bilmece Suriyede allahlık iddiasında bulunan biri daha türedi '>'iınmımnıllllinnil!ll!llfllllinilllll«IIUIIHIHIIUimnııuıuı<i(<ı,n.n,.«... Ant!;ya (Hususî) Allahlık iddiacında bulunan Süleyman Mürşid adında birisi, Fransızların, Suriyeyi ter ketmelerinden az önce Lâzkiye taraflarında (1000) mavzer, (300) makinelitüfek ve üç havantopu ile silâhlandırdığı taraitarlarile Suriye hükümetine karşı harekete geçmiş, bir müddet sonra da yakalanarak idam edilmişti. Suriyeden gelen son haberlere göre Süleymamn Sacit ismindeki oğlu, aradan az bir müddet geçtikten sonra gizli vasıtalarla, babasının pusuya düşürülüp haksız idam edildiğine ve şehid sayılabileceğine dair bir broşür hazır latarak el al Undan dağıtmış ve buna benzer daha bir çok hareketlerde bulunarak babasının müridleri nazarında yavaş yavaş kıymet almağa başlamış tır. Şimdi o da babası gibi müridleri tarafından mukaddes bir varlık ve düpedüz Allah sayılmaktadır. Sacidin de eıld« ettiği bu nüfuz dolayısile ileride herhangi bir isyan ha reketi çıkarması ihtimalini gözönünde tutan hükümet, onu daimî bir şekilde göz hapsinde bulundurmaktadır. Şamili Azmi EZER Şehir Tiyatrosundaki son hâdise, Ankarada teessür uyandırdı Ankara 4 (Telefonla) Şehir Tiyatrosunda son hâdise Ankara sanat muhitinde de teessür uyandırmıştır. Diğer taraftan Millî Eğitim Bakanlığının bu piyesi de menedeceği şeklindeki söylentilerin doğru olmadığı anlaşılmaktadır. Bizzat Bakanlıktan öğrendiğimize göre. Bakanlık sadece mekteblerde oynanabilecek piyesleri terbiyevî bakırnından mesuliyeti olduğu için murakabe etmektedir. Serbest hayat sahnelerinde oynanan piyeslerin kontrolü, men'i veya müsaadesi iflerile ise Bakanlık uğraşmamaktadır. Apollon, Karşıyaka ile berabere kaldı izmir 4 (Telefonla) Bugün yap tıkları maçta Apollon ve Karşıyaka takımları 0.0 berabere kalmışlardır. Karşıyakahların daha güzel oynadıkları görülmüştür. Bu suretle Apoîlon ku pası» turnuvası bitmiş ve kupayı, bi rinciliği kazanan Göztepe takımına Şükrü Saraçoğlu vermiştir. Yarın, Apollon, Altay ile hususî bir maç yapacaktır. Devlet Havayolları Eğer sabırlı değilseniz, asla iyi bir «ahlâk zabıtası memuru» olamazsınız. Baytara/ı I inci sahifede Baştaraf\ 1 inci sahifede işin, balık avından zerre kadar farkı Bu kumeti, Avrupa kalkınma programının lan ve siyasî rical hazır bulunmuş olmadığını, cuma gecesi mükemmelen süratle tatbiki için gereken hazırlık tur. anladım. «Galata sarayda bir yerde», ları yapmaktadır. Öğleden sonra, Büyük Britanya ote tam üç saat bekledik; hem de boşu boşuAvrupadaki on altı memlekete gön linde saylavların, kordiplomatiğin ve na. Aramızdan dört kişi, iki ekip halinderilecek ilk parti yardım, başlıca gıda siyaset, iktisad, edebiyat ve gazetecilik de iki şüpheli haneyi tarassud ediyormaddelerinden, mahrukat ve ham mad âlemi mensublannın iştirak ettikleri du. Cebimizde, otuz kadar ev için alındelerden ibaret olacaktır. Bu metalar, bir resmi kabul tertib edilmiştir. mış arama emri vardı. tamamile Amerikâdan temin edilecekZiyafette söylenilen nutuklar Randevu evleri ekseriya, rahatsız otir. Atina, 4 (a.a.) Yunan DJŞ İşleri lan komşular tarafından ihbar olunuProgramın tatbikına, evvelâ, muvak Bakanı Çaldaris bugün, Necmeddin Sa yormuş. ihbar vuku bulunca, memurPiyasa öyle bir hale geldi ki; kar yağkat bir dıs işleri komisyonu tarafından dak şerefine verdiği öğle ziyafetinde lar evi tarassud altına alıyor ve bildi ıışlar ve kafasına yumruk atmışlardır, Amerikalılar hava nakliyatını lütecavizler, polis tarafından götürül a, güne? açsa, Mr. Truman aksırsa, başlanacaktır. Başkan Truman, muvakdurdurdular söylediği nutukta, iki memleketi birbi rilen hâdisenin doğru olup olmadığını ükten sonra, sahanın halktan temiz •Iare?al Stalin esnese, ben öksürscnı, kat idareci olarak muhtemelen MarFrankufurt, 4 (A.P.) Amerikan shall'ı tayin edecektir. Program, büâ rine bağlıyan sıkı bağları ve milletler tahkik ediyorlarmış. Tahkikat müsbet nmesi mümkün olmamış ve nöbetçi tıksırsan fiatlar yükseliyor. Gözü makamları, nisan 1 denberi Berlin ve hare daimî bir idare heyeti tarafından arası barış ve güvenliği korumak yolun netice verirse, savcılıktan arama emri ıvcı muavini Şevket, oyunun deva ür olası piyasada bir de insaflı büyük daki müşterek gayretleri hatırlatmış ve Çıkarılıyor ve cürmümeşhud yapmak Frankfurt arasında yapılan hav* yük tatbik edilecektir. mı, âmme emniyeti bakımından mah icaret müessesesi yok ki malım depodemiştir ki üzere tarassuda yeniden başlanılıyornakliyatına son vermişlerdir. Uçaklarla a iken yükseltmeye tenezzül etmesin» rlu gördüğünü beyan etmiştir. Bunun Londra 4 (a.a.) Yabancı memleepsi mahalle bakkalı seviyesinde. < Yunan ve Türk milletleri tek bir muş. Gizli kumarhaneler için de, vaziderhal nakledilmesi gereken mallar, hu ketlere yapılacak Amerikan yardımı erine maç, tatil edilmiştir. yet aynı imiş. Tabiî bütün bu muameOnun için etrafıma bakıp mahzun oprensiplerden şule gelen müsaid durum yüzünden kanununun kabulü, Avrupada şu şe temel üzerine kurulan Hâdiseden sonra Beşiktaş Emniyet mülhem olmuşlar ve 1933 de tesbit e leler esnasında, kuşun kafesten uçtuğu mirliğine giderek, mütecavizlerin hü ıiyorum. Saraçoğlu hükümeti çekiunedurdurulmuştur. kilde yorumlanmaktadır: sık sık görülüyormuş. ayetlerini soran gazetecilere, emniyet len az evvel düşmeye başlayan fiatlar, Hava nakliyatının durdurulması, BerIngilterede: Observer gazetesi, cBu dilen prensipler gereğince her türlü teBiz beklemeğe başladıktan tam üç miri, hiçbir hâdisenin mevcut olma nu takib eden Receb Peker hükümetilinde bulunan on bin Amerikalıya tei büyük siyasî kanun Avrupa memle cavüz hareketinden ve diğer memleketnin aldığı 7 eylül kararlarile tekrar fırrar demiryolu vasıtasile lâzım gelen ia ketlerine yeni bir kudret sağlayacak lerin içişlerine her türlü müdahaleden saat sonra, ekiplerimizden haber gel lığını söylemiştir. adı. Güya: itina ile çekinerek istiklâl ve tamamlı di: Maalesef, evlere girip çıkan görülşenin sevkedilebileceğine dair General tır» demektedir. ğımızın müdafaası yolunda sebat gös memişti. Üzülmedim dersem, yalan Köylüye kazandırıyoruz,, demişLucius Clay'in beslediği iyimserlikten Solcu olan People gazetesi, «Cömerd termişlerdir. söylemiş olurum. Saat dokuzda, Taklerdi. Allah aşkına gidin de köylülere ileri gelmiştir. bir hareket» olarak vasıflandırdığı kaBiz, artık ebediyen korku ve kini ta simde bir yerde» buluşmak üzere ayrılsorun. Müstahsillere sorun! Her gün Msamafih hava yolu ile yolcu ve nunu memnuniyetle karşılamaktadır. gazetelerde muhtelif istihsal bölgelerinımıyacak, ve çetin bir imtihan geçiren dık. Fransada: Fransa Başbakanı Schuposta nakliyatı devam edecektir. SİNEMASI nin satış sıkıntılarını okuyoruz. Siyasi beşeriyet için çok lüzumlu bulunan baBir saat sonra, bekleme faslı yeniden mann, Marshall planının Avrupanın ikingiliz vali muavininin beyanatı salahiyetli bir kişi de çıkıp bunları varı* eserlerine kendini verecek olan bir Amerikalı harika virtüöz Londra 4 (a.a.) ingiliz genelkur tisadî ve siyasi istikrarının başlıca un âlem içinde bu prensiplerin hâkim ol başladı. Bu defa, geceyarısına kadar dermiş olanlara: bekledik. Oturduğumuz mahal kapandı, may başkanı ve askeri vali muavini surlarından biri olacağını söylemiştir. masını arzu ediyoruz. Ayol! Haniya müstahsil kazanmak «Parmakkapıda bir yere» nakli mekân Maliye Bakanı M. Rene Mayer, müşGeneral Brownsjonn dün şu beyanatta için hayatı pahablandrrdıkti! Haniya Milletlerimiz harbin imtihanlarını ve eyledik. terek gayeyi hakkile tahakkuk ettirebulunmuştur: para ayarlamasından sonra fiatlar düşeSabreden derviş, muradına ermiş bilecek kuvvetli ve demokratik bir ba sürprizlerini o kadar görmüşlerdir ki, I çekti? diye sormuyor. Arkadaşlık, ha« Ruslara, bizi yıldıramıyacaklarını tı Avrupa yaratmak lazım geldiğini sergüzeştlere en ufak bir temayül his derler; biz de nihayet hayırlı haberi tır saymak, mühimsememek bizi bu göstereceğiz. Bugünkü buhranın Bersedemezler. imtihan bizi olgunlaştır aldık. Tarlabaşmda Atlı Ases sokağınbeyan etmiştir. hale getirdi. Bundan dolayı da aynca mıştır.» lindeki durumu muhafaza edilemez Kalyada: italya Başbakanı M. de Gas Çaldaris nutkuna şöyle devam et daki ev, basılacak hale gelmişti. Hemen meyus oluyoruz. Bu mizacda adamlar KONSERİ bir hale koymak için Ruslar tarafından yerlerimizden fırladık, koşa koşa Tarmemleket işlerine girroeseler çok daha girişilen bir manevradan İbaret bulun peri, Mr. Marshall'a çektiği bir telgraf miştir: 6 NİSAN labaşına indik, dar, karanlık sokaklarta, hür Italyanın bundan böyle yeni iyi olacak. duğuna kaniim. Fakat boyun eğmiye< Siyasî ve coğrafî hakikat, bu izah dan sıynldık ve bir arsanın başında ikiSalı akşamı kalkınma ve milletlerarası işbirliği imceğiz. Ruslar, Alman halkına bizden Evet! Paris radyosu, şu yoksul ve sıettiğim fikirlere bütün Ortadoğu mil ye aynldık. Yarımız arkadan, yarımız daha kuvvetli olduklarını göstermek kânlarına malik olduğunu yazmaktadır. letlerinin iştirak etmesine ve bu suretle kışık Fransada fiatlar düşmeye başlaSovyetler Birliğinde: Moskova rad Birleşmiş Milletler arzusundadırlar. Fakat kendilerine bumisakının çizdiği dığını haber verirken, ben de su yukanu ispat etmek fırsatını vermiyeceğiz.» yosu, kanun tasarısının kongre tarafın çerçeve içinde bütün milletlerle sıkı rıya yazdıklarımı düşünüyordum. dan kabulünü yayınlamış, fakat hiç bir bir işbirliği için esasların kurulmasına Yarabbi! Ben bu dünyaya hep mahyorumda bulunmamıştır. müsaiddir. ! zun, meyus, nevmîd olmaya mı geldim? KONSERİ Siyasî ve içtimaî rejimleri her ne oI B. KKLFK lursa olsun işbirliği arzu eden diğer bü14 Nisan Çarşamba saat 21 de SARAY Sinemasında Baftaraf» I inci »ahifede tün devletlere elimizi uzatıyoruz.» Ticaret Bakanı şehrimize Memleketimizin en kıymetli » saz sanatkârının iştirak edeceği bu konser Celâl Bayar bugün Çoruma geldi ve Sadağın cevabı programında: Tabi Mustafa Efendi, Ama Kadri Efendi, Zekâ! Dede, geliyor büyük tezahüratla karşılandı. ÇarıklıNecmeddin Sadak, Çaldaris'in bu Hacı Arif Beyin eserleri vardır. dan Sungurluya ve Çoruma kadar D. P. nutkuna cevab vererek demiştir ki: îzmir 4 (Telofonla) Ticaret BaAnkara 4 (Telefonla) Sungurludan Genel Başkanının geçeceği bütün yolkanı, ysvin buradan Istanbula harpket « Söylediğiniz gibi memleketlerimiz 9 edecek, oradan Edirneye gidecektir lara taklar kurulmuş, halılar döşenmiş verilen bir habere göre tahminen 16 yıl bir dostluk ve işbirliği siyaseti açmışti. Yüzlerce atlı, Bayan yan yoldan önce Inegazi köyünden Börekçi oğlu Ali lar ve bu siyaset, aralarında akdedilen karşıladı ve Sungurluya kadar refakat isminde bir vatandaşı bağında uyurken andlaşmalarda resmen teyid olunmuşNÜKHET OLCAY UJ vahşiyane bir şekilde eza ve cefa ederek tur. Bu sağlam ve samimî dostluk çok H A N G î S t Büyük Operet etti. öldüren, gene Mehmed isminde bir şah realisttir ve öyle feci safhalarda imtihan ile HER A K Ş A M 20.30 da Celâl Bayar Sungurluda kendisini sı da katleden, hâdiseyi duyan şahidleri geçirmiştir ki, artık sarsılmaz telâkki eERDOĞAN rÇAKOĞLU Pazar Çarşamba Cumaıtesı matineler 15 te karşılayan kalabalık halka hitaben par ölümle tehdid eden meçhul şahıs mey dilebilir» Nişanlandılar Gişe matine günlerinde 10 da, diğer günlerde 11 de açılır ti binasından kısa bir konuşma yapü ve dana çıkmış gibidir. Müteakiben Sadak, barışın ve güvenİstanbul Bir haftalık bilet satılır. Suare tam 23.30 da biter. Demokrat Parti iktidara geçtikten son Bildirildiğine göre, hâdisenin faili liğin muhafazası ve milletler arasında ra milletin celrti&i bütün ıstıraDİarın Tara Hüspvin. Ankarava OPIPTPIT Millî isbirli&inin kurulması volunda TıirVi. Baftorofı 1 tnd tnhifecfa ne göre, Berlindekl Sovyet başkomutanı Maraşal Sokolovsky, salı akşamı için, İngiliz işgal kuvvetleri başkomutanı General Brian Robertson tarafından yapılan yemek davetini kabul etmiştir. Aynı gazete, sah günü Berline gelmesi beklenen İngiltere İmparatoluk Genelkurmay Başkanı Mareşal Montgomerynin de bu davette hazır bulunacağını ilâve etmektedir. Rusya Amerikaya müzakere teklif elti Avrupaya Amerikan yardımı başlıyor kokteyl salonları, barlar, piyasa kadın ları, oteller, diğer gizli fuhuş yuvalan genel evler ve büyüklü küçüklü ku marhaneler. Yalnız Beyoğlu semtind bu hususta söz söylemeğe en salâhiyeti: kimselerin ifadesine göre, üç yüz ka dar randevu evi, on kadar bar ve sayı sim yalnız Allahm bildiği kokteyl salo' Başmakaleden devam nu, yüzlerce gizli kumarhane ve iki ta ordudan evvel Berlini işgal edebilecek ne resmî «Genel ev mahallesi» bulun bir vaziyette bulunan demokrasi ordu duğu gözönünde tutulursa, «yedi m < e larını durduran Amerikan İngiliz der mur» rakamının ifade ettiği gülüne ve let adamları, o zaman ne büyük bir hata ya hazin mana daha anlaşılır. Buna İslediklerinin farkına vardılar. rağmen, bilhassa son günlerde fuhuşla Şimdi bu hatayı düzeltmek için, Bol çok sıkı bir şekilde mücadele edildiğini şeviklere karsı sert ve kati tedbirler söylersem, bunun o memurların haki almış bulunuyorlar. katen fedakârane gayretleri ve öteki O kadar ki her hangi bir tecavüz kar mücadele mevzularının tamamüe sısında Amerikan generaline ateş aç neticesinde gerçekleşebildiğini tahmin mak salâhiyeti de verilmiştir. Böylece edersiniz. Zira nihayet yedi memur, Berlinde vaziyet birdenbire çok vahim yedi yüz parçaya ayrılamaz. lesmiştir. Yanlış bir adım daha atılırsa, Hem size, bir garib hâdise anlatacaAlman başkentinde silâhlar patlayabilir ve patlıyan silâhlarla beraber, üçüncü ğım. Ahlâk zabıtasının 7 memuru, vazifeye çıktıklarından, akşam evlerine dünya harbi de başlar. Amerika ve onunla beraber ingiltere. gidinceye kadar mel'anet erbabı tara«Artık yeter!> demişler ve Bolşevikle fından takib ettirilmektedir. Büyük kurin bu yeni küstah hamlesi karşısında marhane işletenler, büyük randevu evçekilmemek azminde olduklarım göster lerinin sahihleri, onların her an ne mişlerdir. Eğer Sovyet Rusya, harbi gö yaptığını bilmektedir. Bir evi tarassud ze aldırmışsa, Berlindeki çıban başını eden memurların, tarassud edilmeleri koparacaktır; harbi göre aldırmış de kadar acı şey olamaz. Bu maalesef hağilse ricat etmek zorunda kalacaktır. kikattir. Nitekim, onlarla dolaştığım geMoskovadaki Kızıl Çarlar, ricat eder ce de, peşimizde adamlar gördük. Zalerse prestijlerinin kırılacağını düşüne ten topu topu 7 memuru tanımak iş midir ki? Sonra bu memurların ün rek geri çekilmek istemiyeceklerdir. Siyasi durumun böyle çok gergin ol kanlan ne kadar basittir, bilemezsiniz. Karcı taraf, kendilerile olan mücadeleduğu ve parmakların tetikte bulunduğu zamanlarda, bu gibi hâdiseler, hemen yi akamete uğratmak için binlerce lira daima harbin patlamasına sebeb ol sarfederken, zavallı polis otomobile bimuştur. Berlinde ateşle barut yenyana nip takip dahi yapamaz. Bunun için duruyor. Barut fıçısı patlayabilir ve ü her zaman parası yoktur. çüneti dünya harbi alevlenebilir. BaKörebe oyunu da, İşte böylece sürüp kalım ne olacak? gider. ABİDİN DA VER *** Bahkesirde çıkan «Türk Dili» arkadaşımızda bir küçük Baştarafı I inci sahifede I cepheden evi sardık ve hep beraber haber. Gelin beraber okuyarayda bir yerde» buluştuğumuz zaman | kapıya yüklendik. Bir iki darbeden B ki akşam evvel, radyoda Parisi dinE lım: sekiz kişiydik. Beni hariç tutarsan sonra içeriden sesler gelmeğe başladı. iiyordum. Fransada yiyecek ve giyecek maddelerinde ucuzluk başlaarkadaşlarımdan altı tanesi ahlâk za Kadınlar: Lise Türkçe öğretmeni Şeref dığını haber verdi. Yüzde yedi ile on bıtasının Beyoğlu grupu mensubîar; Özmutlu, matematik öğretmeni < Kim o?» diye bağınşıyorlardı. arasında tahavvül eden bu ucuzluk, pabir tanesi de onların şefi olan kornişe Bekir Erel, tarih öğretmeni « Polis!, dedik. ranın dış kıymeti düsÜTÜlmüş olmasına muaviniydi. Hepsi de güçlü kuvvetli v Mahmure Gürsel, Necati Eğitim Kapı açılacağına, arkadan sürmelentuttuklarını koparan cinsten kimselerdi, di. Biz bir yandan itiyor, ötekiler mu rağmen hasıl olduğu için iyi alâmet teEnstitüsünde açılan uygunlama ediliyordu. Elektriğin yüzde on Şimdi, zannedilebilir ki bu yedi kiş kavemet ediyorlardı. Nihayet zaferi biz okuluna tayin edilmişler ve ka Beyoğlunda ahlâksızlarla uğraşan ucuzlamış olmasına mukabil, 1939 senekazandık, içeri girdik. Daha hole adı sine nazaran pek pahalılaşmamış olan rarnameleri gelmiştir. bita memurlarından bir kısmıdır. Ha mımızı yeni atmıgtık ki, bir kadının Şimdi acaba bu zevata ne ol yır! Bu memurlar, ahlâk zabıtasının ta bodruma kaçtığını, iki tanesinin de o hnvagaziııin fiatında değişiklik olmaması muş? Mesleklerini mi değiştir marnıdır. Yani, Eyübden Sanyere ka daya sıvıştıklarını gördük. Uç memur zaten pahalı olmayışına hamlediliyordu. dar, Beyoğlu ve Galata denilen her bir onlarla uğraşırken, biz süratle yukarı Variyetten memnun olan amele teşekmişler? Terfi mi etmişler? Cebirer âlem semtler dahil, Köprünün bü fırladık, ilk katta, karşılıklı iki kapı külleri mümessillerinin de fikirlerini za mı görmüşler? Nedir? Şu hulâsa olarak öğrendim. Ben bunları «uygunlama» yi bir bilen bulsak tün şimal tarau bu yedi kişinin omuz> vardı. Ardlarına kadar açtık, her birin dinlerken bizdeki durumu düşündüm. I lan üstündedir. Bunların uğraşacaklar . . . ., ,. , .. dinlerken b da öğrensek! D. N. mevzular şunlardır: Randevu evler de birer yatak ve bir cıft bulunuyor M H u U l k l a r l ı r l l s l komisyonlar. parfî ranievu evi 300 faite Hádisehrflra&mdé Kırk para?! 0 Berlinde oynanan oyun TürkYunan işbirliği vaveyla k a r a r l a n , h e r türlü ve feryad, hükümetlerin vaidleri... Fakat kırk para ucuzlamış bir şey yok* Neden? Çünkü efendim 7 eylül kararı adı verilen mahud para ayarlaması olurken hiç bir şeyin pahalılanmıyacağım söyliyen hükümet, sözünün akisleri kaybolmadan nakliye ücretlerine zam yaptı. Biraz sonra kömüre zam yaptı. İptidai maddesi, intibaı cevheri dışarıdan geliyor diye yünlü mensucata, kunduralara, pamuklulara da zamlar yaptı. Hükümeti gören hususi teşebbüs sahihleri de kendisini taklld ve takib ettiler. Şimdi artık ucuzluktan bahsetmek zemheride ateşböceği aramaya benzer. Bu hayat biiyle lâf ve güzafla ucuzlama!. Evvelâ **• büyük sanayii, nakliyatı, kömür ocakİşimizi bitirip, yakaladığımız kadın larım elinde tutan hükümet ucuzluğa ları, muayeneye şevkleri için Taksim karar vermelidir. Bugünkü maliyetle da karakoluna teslim ettiğimiz zaman, sa buna karar verebilecek kabadayı göreat sabahın yedisiydi. On dört 6aattenbe miyorum. Hele son verilen hayvan İhri, mücadel» halindeydik. Peki bu gay racı kararı hepsine tüy dikti. Artık komisyonlar kurup kararlar almaya hacet retimizin netieesi ne olacaktı? Şimdi «ize bir misal vereyim. Öyle yok. bir misal kt en ufak bir mütaleaya ihÇünkü bunlardan bir şey çdamyaeagı tiyacı yoktur: Geçenlerde. Hocarade muhakkaktır. Eğer adam avutmak için sokağındaki evinde bir de cinayet iş yapılıyorsa bir kısmı gazetecilerden ve enen meşhur randevucu Ayşe Nim pek dikkatli az sayıda okuyuculardan bas n, Farab! sokak 19 numaradaki evi ka kimse böyle bir komisyonun mevcubasılmış, kadınlar v« erkekler «yatak diyetinden haberdar bile değil. aziyeti» denilen, tevil götürmez halde Bu yetmiyormuş gibi başıboş bırakılyakalanmışlardır. Ev mühürlendikten mış olan madrabazlar, harb lâfları olubir kaç gün »onra açılmış ve Bayan or diye mallarım yükseltmeye başladıAyşe Nimet, «beş lira para cezası lar. Güya halk harb olacakmış diye kualtı kuruş mahkeme harcı» ödemeğe manya duruyormuş. Bu da yalan! «mahkum» edilmiştir. Halk, yalnız nisan birden itibarca aşbyarağı »oylenent arpah, çavdarlı, Metin TOKER mısırlı ekmeği yiyemiyeceğinden korktuğu için bir miktar un ve makarna tedarik etmiştir. Üst tarafına kimsenin alrtıriş ettiği yok. VakriJe Almanlar, Bul;aristana girerken panikleyip «oluğu Bostanlı 1 inci (ahijad* Konyada alan aslanlar bile şimdiki du * Bu sıreda bir kısım seyirciler de saha rumdan o kadar endişe etmiyor Çünkü ya fırlamışlar ve Kadıköyündeki Ga pekâlâ ve rana biliyor ki, Türkiye. • latasaray Fener veya gene Beşikta? Rusların komşusu olmakla beraber kotaki Sparta maçında olduğu gibi saha ay yutulur ve yutulması mntlaka lazım ;izgilerinin hemen kenarına birikmişlokma değildir. Olacaksa harb, Aerdir. Emniyet kuvvetleri, bu durum nerikalılarla Kuşlar arasında ve yüzde karşısında tamamile âciz kalmışlardır, eksen havada, yüzde yirmi Ahnanyada tadın dışarısına, yeni bir hücumu ön ukua gelebilir. Bu arada bize de pay imek üzere süvari polisleri getirilmişü>er mi? Kehanete hacet yok! Olacak ;<rb aksırmak fibi bir şey olacnğiaa r. öre şimdiden kestirilemez. Ama önüBu şerait altında oynanılan maçın onlarına doğru, Beşiktaş kalesinin ar nüzün yaz ve mahsul aylan olduğunu asında bulunanlardan iki kişi, maçin luşünürsek kumanya düzmenin lüzıımakemi Mr. Molley'in üzerine saldır .uzluğunu derhal anlarız. k o n g r e ] e r i du. Ev o kadar iğrenç, yataklar oy pis, manzara o derece sakil, koku öy leşine müstekrehti ki, hiç de «rahib ta> biatli» olmadığım halde, midemin bu landığını hissettim. Bundan sonra, işin tahkikat safhası başladı. Kadınların ve erkeklerin ifadeleri alındı. «Çapkınlar» o iğrenç evdi bu, hepsi hastalıklı kadınlarla eğ1 lenmek için kırkar lira veriyor ardı. Fakat, kadınların anlattıklarına göre, kârlı çıkan kendileri değil, onlan işleten tanınmış, «muhabbet tellâlları» idi. İstanbulda beyaz kadın ticareti yapılmadığını İddia edecek zata, bir çift lâf söylemeyi pek isterdim. Dünkü maçta hâdise çıktı MELEK JUIİUS NECMÍ RIZA AHISKÂN Celâl Bayar Çorumda 16 yıl önce işlenen bir cinayetin faili ı » MUAMMER KARACA: MAKSİM de m
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog