Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

GOEBjElSın ¿ t HATIRALARI Af&ka mağlubiyeti Akademi yangını tahkikatı SIHHÎ BAHİSLER HEM NALINA MIHINA ısanm bınnci gunu 10 jıl Osmanlı Parlamentosunu si14 MAİIS 1943 Tunu=ta muharebe denizaltı harbinin hiç olmazsa şimdiki nesinde barındıran tan ıı bir ChurehıUTn ıkı tüpünde tetkik edi bina. Güzel Sanatlar Akademisinin bu ona erdi ingiliz ve Amerikalıların halde lehimizde olmıvan bir şekil aldıYazan: »••••• •••••• defa hayatını kurlir sonra hayvanlar lundııgu Fındıklı saravı vandı erdikleri mübalağalı haberleri oku ğını nıhavet kabule mecbur ka'acagız taran Flemıng'ın uzermde tecrübe enaga tahammül edemiyorum Bu haEsirlerin zincirleri meselesi kısanın ikinci gunu de, Osmanlı Mebaydınlattığı ılım «edılır Eğer muvaffak lerler askerlerimize karşı hakaretlerle / 17 MAYIS 1943 Gelen haberlere usan Meclisinde senelerce reislik etm ş maotnda yeni yeni olurca insanlara geolu Halbuki Alman kıtaları bu harb bakılırsa Tunusta esir düşen askerleriyıldızlar belirmeğe çilir Bu zat t°crube olan Halil Menteşe vefat etti. Bovlece e son menulerme kadar efsanevi bir mize niabeten ıyı muamele ediyorlar başladı Penıcıllının arkasından Strep böbrek veremi peritonit, zatülcemb ke tupündekı parlak muvaffakiyetinden 1148 nisanının ilk iki gününde bin madahramanlıkla çarpıştılar Fuhrer ingiliz esirlerine karşı da Hâdise yerinde yeni bir tomvcın B Q X ve nihayet simdi bir mik mafsal beze veremlerinde de işesonra hayvan tecrübesinde de muvaf di, digerí manevî ıkı buyuk kayba uğhareket edilmesi hususunda Düşmanın hiç olmazsa karşı tarafı ıyı de Kloromısetın = Chloromycetın çık yarasa j di ^ Neyse, kufranı nimette fak olmuş Hayvanda yaptığı tecrübe ramış olduk. keşif yapılacak ingiliz harb uçultecek şekilde göstermemesi bekle bazı emirler verecek Halil Mentesevı 1908 denben tanırım bulunmak da doğru degıl Bu kadarı ırdı Çunku bu suretle kendi asker e«ırlen hala zincire vurulmuş vaO ikinci meşrutıjet devrinin guzıde Cburchıll ismini bütün dünya blhr da buvuk lütuf ama, şairin dedıgı gibi Güzel Sanatlar Akademisi yangını et•nnın zaferini de kuçumsemış olurdu zıyette bulunuyorlar Ingılızleıın hamı Bu tifus aşısı yapmak ıçm onun mik d°vlet adamlarından bm ıdı. Mebusan Doymaz, beger dediğin koş itilalara Bu haberleri okudukça hergun sımr devlet vasıtasıle bu hususta şikâyette rafındaki adh tahkikata dun de devam Fnkat yazılarımı muntazam takıb eden robunu beş gundenben kuluçka t«vuk Meclisinde Ittıhad ve Terakki grupuHele insanları bir anda dunva yüzün•nıyor ve hiddetimden kendi kendimi bulunması gavet yakındır Onun ıçm eoılmıştır Savcı mjavın Mehmed Alı okujucularım için de Fleming adı yaaltonda veya kuluçka makinesinde kal nun reisi Şurayı Devlet reisi, Mebusan den yo<£ edecek silâhların keşfüe ovuıyordum Fakat bu hale daha fazla Fuhrer esirlerin zincirlerinin çözülme Dikel dun gece geç v«*te kadar Aka bancı değildir Penıcıllınin kaşifi olan mış yumurtanın içindeki zara eke Meclisi reisi» Hariciye Nazırı olarak nurken mıkroblan bir anda dunym yushammul edemezdim Onun ıçm artık sini emretti Fakat bu iş gavet sessiz demi talebelerırden 10 ki» üe yangının meşhur Ingıhz bilgim riz. Mıkrob orada ürer çoğalır ve sonra meşrutiyet devrinde memlekete hizmet zunden yo^c edecek ilâçların keşfıle etrafında gurultu başladığı sıralarda talebelere lisan dersi Onun nasıl olup da Churchıllın hakumuyorum Bahusus ki bunlara ce sadasız japılacak bunu aşı haline sokarız işte Caracas da ettıgı gibi Birinci Dunja Harbi mütaövünmek esren mahlukat olduğu söyab olarak biz hiç bir jey neşreünıyo koparılmıv acak Öyle ki ingilizler şı vermekte olan hocaları sorguya çekmiş vaünı ıkı d »fa kurtard gını da enilâcı bu civciv namzedi yumurta üze rekesinde Maltava surulmus Milli Mülenilen insanlara daha yakışmaz mı 7 teresan olduğu için kısaca anlatayım az Haşin ve inada bir vaıcar içinde kâjet edecek olurlarsa zincirle i çok tir rinde tecrübe etmiş Yanı bir kısım yu cadelenin zaferle neticelenmesinden Maamafıh meyus olmıvalım. Dünya murtalara mıkrobla birlikte ilacı da ir kenara çekilmiş duruyoruz, it urur tan çozmuş old ıçumuzu iddia edebı'eChurchdl yeni jetışmekte olan bir Dunku soruşturmalarda bilhassa Nun da idealist ılım adamları da yok değil koymuş Bir kısmına ise ilâçsız yalnız soma kendi kasabası olan Milasta çiftlım Bu hususta ingilizlerle zıd gıdeme Erkoç adlı gencin yangına sebeb olan delikanlı idi. Bir gun yüzerken suda ervan yurur çilik etınış 1939 ve 1943 te yapılan sevız, çunku onların elindeki Alman esir ıkı meçhul talebe hakkında ileri surdu bogıJma tehlikesine maruz kaldı O ai Onlar çalışarak yeni yeni ilaçlar bulu tifus mikrobunu koymuş ilâçsız yalnız çimlerde 6 ncı ve 7 ncı Millet McclısleDemir leblebiler leri bizim elimizdeki ingiliz esirlerinden gu ısnadlarm sıhhati üzerinde duru 1 rada o civarda bulunan bir çocuk ye j orlar mıkrob ektıgı yumurtalarda mıkrob u ıınde izmir milletvekili olarak bulunAfrika zaferi dolayısile bayram ya çok daha fazla Bunlaıdan birisi de Venezuellada remış ve civciv teşekkül edememiştir muştur 1946 da j apilan son seçimde muítur Bu arada Fındıklı karakolu ko tişip onu kurtardı Bu çocuk fakır bir an Avam Kamarasında Attlee muha18 MAYIS 1943 ingilizler su bend miser muavini de dinlenmiştir Bu ko aılev e mensubdu Churchıl' in ailesi bu Caracas adında bir hekimin bulduğu Halbuki ilâçla birlikte mikrobu ektiği CJB Parbsı tarafından aday gösteril«belerın neticesi hakkında izahat ver lerı üzerine yaptıkları bombardımanlarmiser muavini hâdiseyi ilk duyanlardan fedakarlığı karşısında onu himaye edip ılâedır işin tuhafı bu da toprakta ya yumurtalarda ise sanki hiç bir şey ol mediğinden tekrar seçilmemiştir l Onun sözleri de zafer teranelerıle da çok muvaffak oluv orlar şıyan bir kuftur Yam bu son yıllarda mamış gibi sağlam civcivler çıkmıştır Merhum, tanıdığım Mebusan Meclisi olup yangın haberini ısıtır ışıtm°z der ok jttular olu Bu demir leblebiler jenilir yuBizim hava kuvvetlerinin hazırl k hal vangn mahalline gıtm ş ve itfaiye Gunun bnnde o kıymetli bir bakterı küfler otlar çöplerde ne keramet ol Demek ki ılac mikrobun neşvüneması reislennm her bakımdan en iv isi ve en ılur şey degıl ama çareoiz katlanaca «ız bulunması Fuhrer ı son derece hiddugonu farketmış bulunuyoruz Bu ilana manı olmuştur Bu mu im bir adım güzidesi olduğu gibi tahsil zeka, seciye kuvvetler ne yard m etmı ir Ba 7atm jolog oldu ve laboratuarında yıllat ca ız detlendiriyor Bombardımanların istih sov iyece erine ehemmiyet verilmexte zevkle çal ştı Bir gun laboratuarın açık cın adı Chlororrj çetin dır Bu madde dır Eğer bu ılac avnı muvaffakiyeti ve ahlak ıtıbanle meşrutiyet devrinin Denızaltılarımmn muvaffak olamavı sal vazıv etimiz üzerindeki tesiri de dır kalan penceresinden içen giren bir kuf Penıcıllın ve Streptomycın gibi nazlı tıfuslu insanlarda da gösterirse insanlık en ileri gelen devlet adamlarındandı bu acı neticeye sebeb oldu ingiliz normalden fazla Soğuktan sıcaktan olur olmaz tifus gibi be alı bir hastalığa karşı da \aktıle onun maiyetinde \eva onunla şt gı mıkıob kültürlerim havı cam degıl D g»r taraftan yaptığımız tahkikata menkan gemi kanlelerının müdafaa Tunustan jenı gelen Herr von Gıe göre yangın tahkJtatı venı safhalara tiple den bindinin ağzının iyi kapanma şevden müteessir olmuyor Kaşifinin çare bulmuş olacaktır Keza Maltahum beraber çalışanların çoğu gibi ben de fkılati o kadar «aglam ki böyle gıde nanth oradaki son çarpışmalara dair gırmekted r Bu yeni safha hadise ma mas ndan istifade ederek mıkroblar için so 'ediğine göre seksen binde bir mah masına karşı da aşıdan başka silahımız Halil Menteşeye karsı bııjuk sevgi ve lulu vucud için zararlı degıl Dört yuz jok Oldurmeyıp de süründüren bir hürmet duvdum Hiç kimseyi incitmez, dt olursa denizaltı harbinde yem birmalumat verdi Alman askerleri Amer hallinde venı bir keşif yapılmasına lü olduğu g bı kuf için de mükemmel bir Ona da aynı tesir elde edi hak ve adaleti sever demokrat ruhla, aayet ortaya çıkacak kalıların çarpışma kabiliyetlerini ÇOK zum göstermektedir beslenme muhiti olan tupe girdi ve obinde bir mahlulu tecrübe tüpünde ti hastalık fus Maltahumması verem mikroblannı lirse hele veremli insanlara da iyi ge itidal ve basiret sahibi, demokrasinin Gerek denizaltı gerek hava muha aşağı ve zajıf buluvorlarmış Avrupada Bugün Güzel Sanatlar Akaderrusı rada yuva kurarak çoğaldı Bu o kadar »beleri bacımından teknik vazıv etimiz müdavi şartlar altında karşı karş v a profesor ve hocalarının savcılıkça ma basit bir hâdisedir ki laboratuarda ça yok edıvormuş Şundı mesele bunu ni lirse artık övünmeğe hakkımız olur prensiplerinden ve faziletlerinden biri Kâşifi Butun temennimiz, bu ilacın da Penı olan hoş gorurlugu (tesamuhu) ile diığılız ve Amerikalılardan çok aşağı geldiğimiz zaman Amerikalıları masjlub lumatlarına müracaat ed lecektır Bu lışan herkesin her zaman başına gelir sanlarda tecrübe edebilmekte ir seviyede bulunuyor Ilım cephesin edeceğimize hepsi enin bulunuyormuş î'len müteakip muhtemel olarak yarm e böyle kültürler bozulmuş addedile nin sojledıgıne göre sıra İnsanlara gel cühn ve Streptomycının açık bıraktığı ğer bazı meşruti} et ricalinden aynlan miştir Çunku her ılSc once tecrubfl yerlen doldurmasıdır bir şahsiyetti e ıyı bir idare sisteminden mahrum Bolşeviklere karşı bir alay vangm tahkıka ile uzaktan veya yakın rek atılır Fakat Fleming hilkatin ona luşumuzun cezasını cexiyoruz Alman Halil Menteşe kelimenin tam manateşkil edılıvor oan a akası o an butun şahıslar hadise bahşet ıgı ojie bir araştırıcı ruha sahıbminin bapnda senelerce «ersemin bısıle ıjı ve kamil bir insandı, iuksek ve ingiliz harb esirlerinden mulekkeb mahalline götürülerek yeni bir keşif dır ki bozulmuş kjltur tupunu atmadı ını tutarsak sona işte böyle olur Evirdi çevirdi bir hayli tetkik etti ve kuvvetli tahsiline rağmen kov ünden» bir «bolşevık aleyhtarı alay» kurulma yapılacaktır sunu gordu Kufun uredıgı jerm muruhan ajrılmamıs tam bir çiftçi ve sı için Fuhrer emir verdi Bu alay SovEndişe başladı halkçı idi Millet ve memlekete hizmethıtındeki sahada başka mıkrob ve hatÜniversitenin >enı imtihan 15 MAYİS 1943 Gelen mektublar yetler Birliğine karşı yap lacak hareten başka hiç bir kargısı, hiç bir şahsi bizzat kuf barınamamıs Demek kuf a şimdi sık sık tenkıdlere raslıyoruz kata gonullu olarak iştirak edecek talimatnamesıde talebeye kolaylıklar ihtirası joktu e bir madde ifraz edrjor ki o madButun gun iş ve uzuntu içinde geçtalkın maneviyatı vahim denilebilecek İktisat Fakültesi henüz Senatodan çıkma denin yakıldığı sahada mıkrob yaşaması Geçen yıl, bir gun ziyaretime gelerek erecede duşuk Husnu niyet sahibi ti Endişe verici haberler gelmekte de n it olan İmtihan talimatnamesinin bazı ki imkansız işte bu rmddeve kufun adı hatıralarını yazdığını sovledı ve bunların sımlarını İlân etmı«ür Bu esaslara göre ımseler bile artık istikbalden endıje vam etti lan Penıcıllın kelimesinden alarak herhangi bir gazetede nesrine delaletimi 19 MA* IS 1943 ingilizlerle Ame 946 47 de yılı İmtihanlarında b r dersten tmeğe başladılar istedi Böylece hatıraları Cumhurıyet't» rikalılar Almanyadaki bendler üzerine sın fta kalan fakat ortalama notları 6 o 'emcıllın adını verdi Aradan yıllar Ahali, harb vazıv etmın duzelebılmesı yaptıkları hava akınlarından başka he tan asagı duşmlyen talebeler ust sınıfa de eçti Ikıneı Cihan H^rbı oldu Florey neşrolundu Bunlar meşrutiyet devri artık hiç bir imkan goremıvor men hemen hiç bir şevden bahsetmez vam edebileceklerdir Bu vazıyette bulunan adında başka bir âlım unutulmuş olan tarihimizin ki) metli bir vesikasıdır rın aştakılerı, hatta bazan Fuhrer ı bile oldular Varsa joksa bu mesele Fakat talebe yalnız üst sınıfın İmtihanlarından 'emcıllın mevzuunu tekrar ele aldı Merhum 74 yasında olmasına rağmen, b r ay ev\el noksan not aldıkları ders n im enkıd edıjor Alman elektrik şirketi bu sefer muvaffak oldukları şevin de t hanına tabi tutuluca dardır Ama 1940 yılı Ingılterenın başına halindehğını neşesini ve memlekete hizraştırma dairesi muduru meşhur fizik gerıru lav ikile takdir ettikleri muhakadan olum ve ateş vagnor Kuf ınetmet emel ve askını kaybetmemişti İleri Haj ırlı müşteriler ıutehacsısı Prof Ramsauer bana \1 kak Dunku Fener Beşiktaş maçı ds ası karıştığı bir sırada Lefter ikinci Fe demokrasi h? atımızda kendisinden hizEvvelki g n 1 0 s ra ar rda sabıkalılar tışı kultur tuplenni cebine kovdu tayıan ve AngloSakson teknik vazıyetini met bekl"d |f nız bir sırada, ırühali dan N met Raz ye ve H kmet sm nde uç reye atlavarak Ameukava gitti Ora sporumuz için acı hadiseler göze batan ner golunu ae yaptı Bu hücumda bizimkiler tarafından ıukayese eden bir rapor verdi ksd n Bahçekapıdak A abek r dgazasıra a bu ilacı istihsal ve tat > k tecrübeleritaşkınlıklar ve futbol meydanını panaKemalin şarjlı oyunu için hakem bir zayiattandır Allah gani gani rahmet bir hıyanetin de rolü olduğu kanaatin müşteri sıfsü e g rm şler ve br ara tezgâh çm sermave lazım Ganb degıl m ı ' jira çeviren intizamsızlıklar yüzünden Bu rapor bizim ıçm çok acı hakıkat de} im Çunku ingilizler o kadar anın ihtar veımıştı Otu' sekizinci dakikada etsin. tarın dalgınlığından ı«t fade ederek 100 I ra rı ihtiva ediyor Rapordan anlaşıldığı bir şekilde hücum ettiler ve bombardı kıyrnetındeki S adet kadın eamaş rm çalıp Bunu da a^len bir Alman fabrikası olan tamamlanamadı îıtıncı şarjından oturu Ktmalı dışa ı •lercle in Anerıl adakı şubesi sağladı a göre Anglo Sakson tekniği bizi mandan sonra da yaptıkları tahribata kaçarlarken yakalanmışlar adiye e veri Acaba idareciler dunku maçta da çıkaran hakeme karşı tezahürat yapane nıhavet ılac insanlar için zarprsız stadın ısüab haddinden fazla bilet sa lar da oldu Fakat tezanuratın derecedi' jmamıle gölgede bırakmış Bu sahada dair o kadar doğru malumat verdiler ki mışlerd r mıkroblar için müthiş bir katıl olarak Jİmadıgjıı mı iddia edeceklerdir' niara yetişebilmemiz için Prof Ram bunu sadece keşif uçuşlarıle elde etbir hadisenin başlamasına imkân vereİki yanma hadisesi Churchıll ÖLÜM auer şunları tavsıj e edı or Beyoğlunda Basmatulumya sokak 11 nu orta>a çıktı 1942 deyiz Oyun oynayacak futbolcuların bile cek kadar değildi üklerıre inanmak kabil değildir Maltadi zaturneden vatıjor Yaşlı şiş Menemen Hükümet Tabibi maralı evde oturan Bogos Armanakjanıı e Birinci dev reji 21 mag ub bitiren Araştırma faalıj etimizi b r noktada guçbela girdikleri, Beşiktaş sahasının Amerikanın eski Moskova bu>uk nde tamirat İsinde çal an Fuad yanmakta man ve hem de alkol sever bir adamda Dr MACID MELEKOĞLU eksıf etmeli muhtelif sahalarda araş elçisi Davies in yazdığı kıtabdan alına olan soba Üzerinde tutkal ısıtırken orada zaturrıe pek ıyı bir şey degıl Hemen dolup teşrradık bir tarafı kalmamıştı Beşiktaşlılar ikinci devreye on kışı başırmalarla meşgul olan muesseselerımı rak Hollywood da «Moskovada siyasî bulunan 3 litre kadar benzin anı olarak a Penicıllın yapıldı ve kurtuldu îşte o Stad o kadar dolmuştu ki, oyun saha ladıklan halde ezilmiş bir vazıyete duş gene yasında tutulduğu hastalıktan sliayab oıyarak tedavi edilmekte olduğu Haymıyorlardı. Fakat hücum elemanları aı bırleştırmelı alimlerin hav at sevıve bir vazife» isimli bir film çevrilmiş Bu tes almış ve alevler Bo£o un n sanlısı An günden itibaren Pen cılhn in şchretı bir sına taşan binlerce seyirciden ba§ka darpaşa Numune hastahanecinde vefat et»rını vukseltmelı ve fizik bilginlerinin ñlm Amerikada buyuk bir heyecan u zuı nin ve Fuadın yüzlerini ve vucudlermln şimşek sufatıle dunyaja vavıldı ve yan k Çıragan saravının kuşların bile rasında gayretli çalışan Kemalin eksik Istir Cenazesi bugün Haydarpaşa Nümün* muhtelif yerlerini yakmışt r j e talebesinin sayısını arttırmalı konmağa cesaret edemıj eceklerı harab liği bazı akınların yarıda kalmasına se Hutahanes nden kaldırılarak Karaca&hmed yandırrruş Amerikan halkı bile protesBeyoğlunda Kalvoncuda Karadanım »o ¡ bojle ıkle Penıcilun 1 ilk defa keşfe beb oluyordu camiinde dileyin namazı kılındıktan sonTabii bunun için de hayli zaman is ' edıyormuş kağında 42 numarada oturan 80 1 k Av aıü ) mış olan Fleming Churchıllın hayatını duvarlarının ustune tünemiş çocuklara Karacaahmed mezarhğ na defnedilecekKemalin yerine merkeze geçirilmiş er m isimli bir kadın da evvelki gun eobayı ¡ikinci defa kurtarmış oldu vuregımız ağzımıza gelerek bakıyorCan boğazdan gelir olan Şevket on doıduncu dakuada or tir Tanrıdan rahmet dileriz yakarken bir ara sobadan sıçraman kıvılc m duk 16 MAYIS 1943 Umumî askeri va**• in tes r le eteklerinden tutuşmuş ve van Et istihkakının 100 gram azaltılmasıBu kadar tehlikeli bir seklide dolan talanan topu iv ı kullana ak beraberliği ı>et bize biraz endişe veııyor Bı hassa nın çok vahim bir ruhî tesm oldu maya başlamıştır Fet at1] r içinde d arı O vakit enberi Penıcıllın milyonlarca Askeri muamele memurlarından 6 ü Mehihsana kullanıldı ve hakikaten de hala sahava maçın hattemı gelmediğinden temin etti Beşıkta=ın on kişi ile muıned Cemal eşi v« Topçu Alb Abdullah Aava muharebeleri günden güne fena Tenkıdlerde bilhassa Gorıng in sonba fırlayan yaşlı kadın polis memu lan tara kullanıyoruz ve çok istifade ediyoruz alatasaravın ingiliz antrenörüne rica vaffak olduğu bu beraberlik, taraftar nar esi ihsan Anarın teyzesi ir şekil almakta Gunduz bombardı harda Sportspalatz ta sov ledıgı nutku f ndan kur a İm « r larının umıdlerıni jeniden arttırmış olPenıcıllının bu muvaffakiyeti ilim edilerek oyuna başlanabildi Bn ZELIHA KOR lanlan bile son derece buyuk hasarla hatırlatıyorlar Hırsız gece bekçisi du Gorıng o nutkunda 26 mart 948 perşembe günü Hakkın rahmea sebeb oluyor Mesela Kıel deki deniz •Bundan sonra herşey düzelecek» deFatihte Yalı mahalle»! D»kç sı Sabahattin aaaiı arını teşv ık etti Yeni bir çok a Hıj bir Avrupalının aklından geçe Devrenin ortalarına doğru top sürer tine kavuşmuştur Cenazesi 26 mart 948 curastırmalar başladı Bir takım ilaçlar mıjecegı kadar spora aykm bu izdievvelki akşam karnı ve gogsu kabarık bir esısllerı çok muhım tahribata uğradı mişti f şahısı hareke ler nden "irdelenerek yoldan kcş ecııld Bunların bazısı ka& d alevi ham içinde başHvan maçın talihsizliği ken çizgi içinde duşuruldugu zannedi ma namazından sonra Bolayır Demirtepa Bu gunduz hava akınlprına karşı mu21 MAYIS 1943 ingilizler gecelen çevirm ş ve uzer ni mu vene ed rce br gılı paıladı ve sonJu Bir kısmı da tu hakeme karşı cesaret edilen taşkınlık len B°şıktaş mohacımı ıçııı Feneroahçe koyu mezarlığına gömülmüştür Cümleyi ssır bir çare bulamazsak sonunda ta Alman milletini yataktan dışarı fırlatı>lı kösele ele geç r lrr> jt r 1 apilan tan tundu Bunlardan bin de Spıetomj cin sebebıle bir kat daha artmış o du Dun alejhıne penaltı verılece'nı umıd eden başsağlığı dileriz *** ammul edilemez bir vazıv ete duçar mak için ellerinden gelem yap orlar k kat sonunda kösele} ı taş 5 an şihs n KoZ di Ba ılac once Penıcıllın m tesir et ku maçın «on dakikalarını setreden bir kulubculer hakemin frikikle iktifa etbekçls Rvijtu olduğu Yenişehir etrafından merhum Ali Bey kelacagız ingiliz tayyarelerinin yaklaştığı haber ve •üne fabr kasının calip kaçtığı anlaş 1 n ed gı butun mıkroblara kaışı mue=sır çok insanın şu suali kendi kendilerine tıgını go unce ingiliz antrenör aleyköseleleri gizi ce hinde daha fazla tezahürata bağladılar ımesi ve avukat İsmail Şevket Manyerın eDenizaltı hatbı de çok fena gidıvor alınınca tehlike düdükleri çalıyor aha mı} hırsız adi yeye teslim ed İm «tır sanıldı Scnralaıı bunun mübalağa ol sordu darına eminim ve Kemalin çıkarılmasından sonra olan şi ve Cemile Malkoç re Melike Ekin İle MerIızımkiler bir çok gemi kafile erile ge li uykusundan uyanıyor Gündüzleri de Pencereden düşen bir kadın oldu duğu an'aşıldı ve hakiki tesir sahası Türk futbolu nereye gidiyor' Sporun bu vazıjet yüzünden sinirler hayli ge kez Bankası memurlarından Said Manyerin e temasa geldiler ama düşmanın mu tehlike düdükleri sık sık tekrar ediliFerikovde Bozkurd cadd=s nde 29 numara mevdana çıktı Menenjit tüberkülozda kokunu tanrıb eden bu uygunsuzluk rıldı Fakat şunu da ilave etmek ıcab annesi sal hatı nisvandan afaa tertibatı son derece kuvvetli ol yor 1 evde oturan De«p na Jozep na evinn ca hakikaten işe yarıyor Çunku hiç affet ara bir çare bulan çıkmıyacak mı ? AYŞE ŞIVEKÂB MANYEB eder ki ingiliz antrenörünün verdiği uğu için çekilmeğe mecbur oldular ingilizler bu akınları Mosqpito tıpı mini silerken muvazenesini kaybederek Uç mıven bu ha=tahktan bu ılac sayesinde Beden terbıjesı dediğimiz teşkilat ipin kararlar j a nıt vicdanı kanaatler net duçar olduğu hastalıktan kurtulamıyarak metre \uksekl kten yere dusmjş ve baş T 7 Lavda değecek mahiyette hiç bir gemi tayyarélenle y apıyollardı Bunlara karşı dan ağır surette yaralanmıştır v aralı he kurtardığımız hastalar epeyce var 3 nisan 848 cumartesi günü rahmeti Sanmaucunu bu kadar mı kaçırmıştır Sık cesıjdi Bir ingiliz sporcusu için taraf atıramadılar isabetli ateş etmek pek zor oluv er raen hastahaneye kaldırılmışsa da çok geç Ondan sonra verem mikrobunun ka sık tekerrür 1 eden çirkin hâdiselerin tutmak olmadığını evvela kabul etmemiz na kavuştuğundan S nisan 948 pazartesi günü Usta.darda Pıtahmamndaki evinden kalr me^n o ma«tur *ıa karışıp vucude yayılmasından ileri hakiki sebeb erim bulup spor bünye ldzundır ve bir hakem hatalı bir karar dırılarak Uskıdar \eni camiinde ogle naBu hal bo le devam edecek olu =a (Devam ediyor) 7 Bir kadın zehirlenerek oldu erkek gelen ve granulı demlen verem has mizden atacak bir majcam yok mudur vermiş olsa bile kararın ka«dı olmadığı mazı ki ndıktan sonra KaracaahmeddeM ile makbere«ine defnedilecektir MevlA rahGuçbela, yaşımızı ve hatırımızı sa aşikarken ona hürmet etmek gerektir talığının en ağır şekli üzerine müessir de olum halinde bulundu met eylesin Taks mde S raselv lerd" hocazade sokaiın oluvor Ayrıca gırtlak veremi ve gözv an kimselerin yardımı e sporcular n Sinirlerin bojle gergin oldı. gu sıralarEsi ismail Şevket Manyer deki vereme de ıyı gelıvor Bu 1 ac da soyundukları dauenın damında bir yer I da oturan Mehmed Kostekç adında b r gene da Fenerbahçenın uçuncu golü japTia*** le metresi Hayr je evvelk gun yemek yer ovle acayıb şey ki veremin tedaw ka bulabılerek ayakta ve havlı uzaktan I «ı asabına hakim olamıjanlajı iyice şaCe ebler Kahvası Osman Nuri Bey n oğlu Tafsilâtım bugünkü F E N E R ' de okuyunuz. leıken b rdenb re zeh rlenme a ame ti gos bul etmez ve ç k ağır olan şekillerine takıb ettiğim dunku maçın bende bıterm şler ve ıstıraplar içinde feryada başla müessir oluvor da bildiğimiz mutad şe raktığı teessürleri kısa notlar halinde şırtmış olacak ki oyunun neticesine a'tı KADRİ OSMAN GÖRMEZ vedi dakika kala Beşiktaşlı Farugun vefat errr ştır Cenazesi 5 4 948 pazartesi gümıslardır iki çiftin bulundukları odadan 1 çerıye girenler Havr yeyi olrnüs. bulmuşlar killerine müessir olmuyor Gerçekten ereceğim yaptığı ac k peraltıvı hakem verine» nü öğle namazından sonra Teşvikiye caAlmanya harbi niçin k a y b e t n " " " erkeği de umid z b r halde kıvranırken tüberküloz menenjit, gıanulı hançere Uç buçukta ilân edilmiş olan maça bize futbol öğretmeğe gelmiş Mr Mo inden kaldırılarak Asri mezarlığa defnem Dunva sulhu nıcın yapılamıjor''"''''" gormu«lerd r veremi goz veremi gibi şekiller tüber hakem bulunamaması \e laubaliliğimiz ¡ey e karsı hacum başladı d ece it r Allah rahmet eylesin Milletlerin sulh isteğine kim karsı duruyor*»??1» Savcıl k hadiseye elkoymustur İki gencin külozun en kotu şekillen ıdı ve hasta dolayısile dordu geçe çıkılabüdı Kararma ve vicdanına enin olan h°r kezzaptan zehirlendikler anlaşı mu olmak teşhis konduğu zaman vasıj etini > azYann akşamdan itibaren t Takımların ne tertıblerde olduğunu sporcu gibi penaltıyı degı tırmek iste li beraber savcılıkça tahkikat genişlet 1 Callamba aksamından itibaren ması lazım gelirdi Şimdi bunlar kurtu uzaktan şahısları tefrik edecek kadar rrıjen hakeme Fenerliler penaltıyı çesrrek ed r lujor Allah razı olsun Wacksmann keskin gözlüler bana şovle söylediler t kten *onra taarruz etm^k ist yenler ol Iktisad Fakültesi mezunlarının dan Ovle bir ilaç keşfetti ki çaresiz Fenerbahçe Cıhad Murad Hilmi du Jandarma ve polisin müdahaleci Iktisad Bakanlığından dilekleri kaldığımız vakalarda işe yarıjor EsaS İ N E M A S I N D A Iküad Fak es Mezun arı Omıyet tk sen tüberkülozun mutad şekilleri için Kamil Samım Salahaddm Erol Lef tşkınlık biraz telkin edı di O orada ter Ahmed, Mujdad Hahd Fenerbahçelin penaltısını gevşek çeke" sad Bakanl g na bir rapor göndererek ku az çok mücehhez bulunuyoruz. Fakat Beşiktaş Etem Yavuz Vedıı Ça oyuncunun vuru v unu Beşiktaş kalecisi rtUcEk olan Ekonomi Genel Meclisine iki A K O S T O L N A Y ' ı n meşhur romanını canlandıran sad Faku est Mezun1 arı Cem eti ad na da Streptonv cm in daha latufkar olmasını çi Saım Faruk Süleyman, Hikmet U'TIUŞ u MARTHA LABARR DEREK FARR Ne olurdu barsak Kemal Şevket, Şukru b r mütehassısın ı«tırak ettirilmesini iste beklerdik doğrusu Fakat çizgileri geçen aha iv ı j emden m ştır Mezunlar Cem > eti ayrıca Yüksek Size Tahran in bm bir gece masallarını hatırlatan saraylarında dunvanın Oyun başlar başlamaz topu ortadan intizama «okmak kabil olamadı intiTicaret Mektebi ile de tesr k mesa yapa geleceğini tayın etmek üzere buluşan RUZVELT ile STALirTın yaşadığı kapan Beşiktaşlılar sağdan sola geçen zamın ladesi için dakikalarca beklıjen IflBH İ S T A N B U L M M rak ıktisad de »t teşekkülle ine tercıhan esrarengiz muhıü ve hala suren sinsi harbin sebeblennı anlatacaklardır bir akınla Fener kalecinin onune da hakem çaresiz kalarak maçı tamamlaIktisad Takult" mezun ar ile Ticaret Mek FİLARMONİ DERNEĞİ tebı mezunların n a ınması c hetinin yen jandılar Sag iç sola kaymış vazıyette tamadan kesti ABONMAN SENFONİK memurin ve barem kanunları tadilinde na ilk golü japü Hakemin maçı tamamlatamaman zarı İLbara alınmasını ile 1 makam ardan KONSERİ Birinci dakikada olan bu Beşiktaş Beşiktaş ojuncularının nizama aykırı taleb etmeyi kararla'tırm r BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN Bu akşam saat 18 30 da golü sıjah bev adlıların ıvi bir maç ya bir hareketlerinden ileri gelmediği ıçm Hav darpaş ahlar senelik v emeklerini pacakları ümidini arttırmıştı FaVat nizamnameye göre maçın j emden tekS A R A Y Sinemasında dun jedıler Fenerbahçe seri ve isabetli t<>vzıatıle rarlanması ıcab edıvor Hayoaruaşa L ses ru b tirenler dün Jilhk Sef Cemal Reşıd Rey hakimiyeti almakta gecikmedi SÖZLÜ VE ŞARK I U y»mekler ni okul b nasında samimi b r ha Fakat tekrarlanacak maç da, dunku On dokuzuncu dakıkaja kadar daha gibi futbolumuz ve futbo va içeris nde yemişle dir Okul mudjrü Sa organizasSinema dunvasmın 2 buyuk yıldızı bahadd n Ornekoğlu ile edeb y at öğretmen duzgun ve paslannda Beşıktaştan daha yonlarım z namına kıza ılacak hadise lepveru bir mevzu Enver Naci Gökçen b rer konuşma apmış isabetli ovnajan Fenerbahçeliler bera lerle geçecekse ıkı kulub de bir olup Programda Bach ve Brahms lar otuz uç yi ık öğretmen Talha Kemale H8 Şahane bir film berlik golunu sağdan inerek merkezde oyunu sejircısiz bir sahada tekrarlasab r buket v erm j erd r Konçertoları Ahmedın çektiği şotle yaptılar En hejecanlı «annelerle En zevkli en hareketli V r m° zu içerisinde u lar belki yeni bir çığırın başlamasına Biletler gündüzden gişede BejrotTıb Fakültesi proisorunun muhacimleri arasında Ke ^•HBHl satılmaktadır • • ma Beşiktaş ketin canlı ve gayretli oyun hizmet etmiş olur'ar konferansı TABLET le Şev Beyrut Tıb Fakültem profesörlerinden Esef Şefik lan «aj esinde mukabil akınlarını fasıaoKtor Mar e pazartesi akşaırı S 30 da Bey Dun j apilan diğer maçlar lalı da olsa devam ettiren Beşıktaşın og unda Türk Tıb Cem yeli LoAalınde as uımli TÜRKÇE SÖZLÜ buyuk filimde Dun Vefa stadında jamlan lık mamuavin hattı hücumları iyi desteklive t mm rrodem tedavisi uzer ne b r konferan tekrar buluştular. verecek r medıgı için muhacimler kolay çalışamı çında Vefa Beykoz takımını 1 0 maglub etmiştir Fenerbahçe stadında yorlardı 24 uncu ilkokulda aile bırlıgı Hasek 24 uncu ilkokulu a le b r e nin e Yirmi yedinci dakikada sağdan akan Istanbulsporla Kasımpaşa takımları da Grip, Romatizma, Baş. Diş elki gece Marmara lol al nde le t p e t g Fener muhaciminle Beşiktaş müdafa 2 2 berabere kalmışlardır çav çok neşel b r hava ç de gc e saa 24 e ve Soğuk algınlığına karşı kodar devam etmıst r B rl k Başkanı Ha= m başka sinemaların 6 ncı haftası demektir Pekşen ok lun gelecek sene b r ça b e 2 Takletlilt. Amhataj 20 Kr^. aparr.ıyacak durumda olduğunu goylemi' Yeni bir ilâç: Chloromycef in Dr. Kemal Saraçoğlu Rahmetli Halil Menteşe POJ? Dünkü Fener Beşiktaş maçı tamamlanamadı Yazan: Eşref Şefik • ZENGIN BIR MÜSABAKA ^ TAHRAN SÜMER SN M SN A İ E AI D CASUSU ŞARK W® TÜRKÇE İPEK SİNEMASINDA CLARK GABLE GREER GARSON Solist: P R İ H 0 D A M A C E R A ATLAS sinemasının 2 inci haftası İSTE «enenin en muhteşem ve RENKLİ SARIŞIN Bülbüller c BETTY GRABLE JUNE HAVER ve J O H N P A Y N E i n yarattıkları şaheser Sayın halkan zlan gordugu emsalsiz rağbet üzerine CENBERLITAŞ SİNEMASINDA Bugün matıneleıdpn ıtıbaıen mevsimin en kıymetli iki buyuk filmi birden KÜÇÜK HABERLER Daha Bir Hafta Uzatılmıştır. • MİLLÎ Lğıt n Bak t ı l . r ı ı e ki e er ler korun a encümen ne k ymetli tarıhçıie rım zden Feridun D r m ek n seçılm şür • DARUŞŞAFAKA L ses müdürlüğüne Ha a paşa L es n n k njou T nden Sal fet Sq tav edilm şt r • EMINONU Halke i 7 c v 1 m 'takıl k fe ansiar ndan 20 ne si Iktisad Fakültesi prof»so ler nden Dr Ref Ş kru Suv a ta lalınd n 5 nisan 1948 p arte a unu Eaal İS la de B zde ve Ca^Ma Devi» k) mev 1 KARA 2 MELEK ADAM CUMHURİYET Nüshası 10 kuruştur Hatl<! Abone Şeraiti T ü r k l y e Bu aylık 300 Kr 600 Ki Üç aylık 800 » 1600 • Altı aylık 1500 > 2900 • Seı elik 2800 • 5400 > D İ K K A T Ga7eterr ze g8n<j r en e rak ve va ar negrea İs n edilmes n İade olunmaz DAN DURYEA PETEK LORRE (Kadın kumar ve içki yüzünden sefalete sürüklenen bir adamın başından geçen hazin bir macera) CANAVAR ( A PR VMİ ) T Ü R K Ç E S Ó Z L U JOHN ABBOTT CHIRLES GORCD% (Ba tanbasa kalblen titreten buyuk heyecan ve macera)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog