Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Belç&ada tabedflmls ve türkçeya çevrilmiş 7 nci tabı Dünya radyo lâmbalan, karakterlstlk ayak bağlanış şeküleri, muadil ve askerî lâmbalar dahildir. Iki eild 12. T.L. Brans.ValdeMecum 1948 Radyo Lâmbaları Kılavuzu Tevzi Yeri: MÎKA RADYO Yüksekkaldınm 79, GALATA V J 24 üncö yıl Sayı: 8492 umhuriyet Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tsta&bul Posta kutusu lstaıtöul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Nuraarası: 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290 r Necmi Seren DİL BİLGİSİ Ortaokul ( 1 En kolay ve anla; ıber kitabı. Tanesi 7S^^Muş. KURUCU5U: YUNUS TOffiî Pazartesi 5 Nisan 1948 Ahmef Haliijjrtbevi Berlinde iki taraf subayları arasıncla görüşmeler yapılacak Berlinde oynanan tehlikeli oyun J usya, Amerikaya ere teklif etti Celâl Sadak ve Çaldaris Atinada söyledikleri Bayar nutuklarda bu işbirliğine Ortadogu Çorumda milletlerini de davet ettiler Tezahürle karşılanan Bayar, kısa bir konuşma yapfı Atina 4 (a.a.) Anadolu Ajansmın dak şerefin« büyük bir resmî 6ğle zl»yafeti vermiştır. Bu ziyafette bütün kaözel muhabiri bildiriyor Yunan Başbakan muavini ve Dış Iş bine üyeleri, Dış işieri Bakanlığı erleri Bakanı Çaldaris bugün Semiramis kânı, Türkiye büyük elçiliği mensub Arkan Sa. 3, SO. 4 te otelinde Türkiye Dış işieri Bakanı Sa Amerikalılar, müzakereyi, Ruslar tarafından trenlerin kontrol cdilmemesi şartile kabul ettiklerini bildirdiler Berlin 4 (AP.) Ruslar, pazar günü, Berlin ve batı Almanya arasında Müttefık askerî tren yolculan hakkında aldıkları tahdid tedbirlerini izah «tmek için konuşmalara hazır olduklarını, resmen Amerikan makamlarma bildırmişlerdir. Ruslar, bu suretle, martın 25 inde olşevikler, ne kadar nazilere Müttefık Kontrol Komisyonununu terve laşistlere benziyorlar. On kettiktenberi, ilk defa olarak Amerilar da, asla rahat duraulaz kahlarla konuşmalara başlaroak arzular; boyuna mesele rıkarırlardı. Demok sunu izhar etmişierdir. rasiler. Hitler'le Mussolini'nin, JaponAmerıkalılar bu konuşmalan mem ların barısı tehdid eden bareketlerine nunlukla karşılıyacaklarım bildirmişler, ve hamlelerine ses çıkarmıyarak gerile fakat yolcu trenlerınin Rus askerleri *a. dikçe onlar daha ziyade şımaıır ve yeni rafından kontrol edilmesini peşinen bamlelerle yeni meseleler çıkarırlardı. reddettiklerini de eklemişlerdir. Kihayet bn şımanklık ıı/gınhk halini Maamafib. bu konuşmalar Müttefik aldı ve Hitlerin Danzig ve koridor me Kontrol Komisyonunun toplanmasını tpselesini de zorla halletmek istemesi ü min etmiyeoektir. Görüşmeler, vüksek lerlne Ikinci Cihan Harbi patladı. So rütbeli subaylar tarafından yapılacakBcrlindeki Rus Mareşab Sokolovsky muıda dünya barışını bozan küstah mü ür. silâhlı Rus nöbetçisinin aynlmasından tecavizler belâlarını buldular. «D. P. îktidara geçince General Lucius Clay, konseyin 10 ni sonra, 32 saattenberi Amerikan askerî Şimdi de Bolşevikler, tıpkı serrülha sanda toplanıp toplanmaması ıçin henüz polisi tarafından kuşatılmış Bulunan milletin bütün ıztırablan lefleri olduklan naziler, fasıstler ve Ja kesin bir karar almadığmı açıklamış Alman demiryollar idaresi merkezl bipon emperyalistleri gibi, Ikinci Dünya UT. General, yeni bir toplanh için Fran naa etrafındaki polis kordonu, bu sasona erecektir» Harbi Müttefiklerin zaferile bittikten sız, Ingiliz veya Rus meslektaşları tabah saat 7,40 tan itibaren kaldınlrruşsonra, demokrasilerin barışseverliğini Çorum, 4 (Hususî surette giden arkaistismar etmek yolunu tuttular. Her gün rafından hiçbir teklif yapılmadığım da ür. Londra 4 (a.a) Repnolds NeWs dasımız Furuzan Tökin bildiriyor) D. yeni bir hâdise, yeni bir mesele çıkan söylemiştir. yorlar. Demokrasi cephesi yumuşak ve Berlin 4 (a.a.) Amerika mevki ko gazetesi, Berlin muhabirinin bildirdiği P. il kongresinde hazır bulunmak üzere Arka*ı Sa. 3. Sü. 2 de Arkan Sa. 3. Sü. 2 <U müsamahakâr davrandıkça onların şı mutanhğının bildirdiğine göre, en son manklığı artükça arttı ve küstnhlık halini aldı. Moskovadakl Kml Çarlar. er devletjeıinin macera ve akıbetb r |br«t dcrsi alacaklarına. onlan felâkete götüren yoiun yolcusu oldular; Allahın günü, daha kunıhnı5 an barışı tehdid ederek demokrasilerin sabnnı tüketecek hareketler, tecavuzler yapıyorlar; anlasmalan tanımıyorlar; verdikleri sözleri tutmuyorlar; andlaşmaları yırtıyorlar; bir halk sozile «dayağa kaşmıyorlar.» Bolşeviklerin ellerini uzatabildikleri ve hükmedebildikleri >erlere bakınız. Her yerde onların bu taşkınhklarını ve azgınlıklarını görürsünüz. Balkanlarda/ Rumanya, Bulgaristan, Yugoslavya ve Dün, Eıninönü ilçe kongresinde bir delege, C. H. P. Arnavudluğa hâkim oldular; Yunanistanı bir muharebe meydanına dondürmilletvekillerinden bir kısmınm parti umdelerinden düler. Macaristanı, Polonyayı, Çekoslovakyayı lorla kendilerine peyk yapübile haü>ersiz olduklannı söyledi lar. Şimdi de Finlandiyayı sıkıstırıyorlar. Avusturyanın ve Almanyanm yaBursa 4 (Telefonla) C.H. Partisi rıcı propaganda yaptığını ileri sürerek rısını işgal ettiler, buraları soyup sovana çevirdiler. Bu iki memleket de barı İl kongresi bugün belediye salonunda tenkidlerde bulundu. Bu tenkide cevab veren genel sekreşm teessüsüne mâni oluyor ve bütün toplandı. Parti genel sekreter yardımıısı kuvvetlerile doğu Almaıiyayı komü ve milletvekilleri kongrede hazır bu ter yardımcısı Cevad Dursunoğhı denistleştirmeğe çalışıyorlar ve her iki lundular. Yıllık idare kurulu raporu bir di ki: « Biz demokrasiye inanmiş kimsememlekette, yerleşip kalmak istiyorlar. çok tenkidlere maruz kaldıktan sonra Bir taraftan da Fraıısız ve İtalyan ko kabul edildi. Dilekler fasknda söz alan leriz. Muhaliflerin bu hareketlerini Arkas\ Sa 3 Sü 2 de münistlerini kışkırtıyorlar. Bu arada bir delege, muhalif partinin gönül kıTürkiyeyi de tehdid ettiler; tazjik ettiler; fakat söktüremediler; şündilik ursat bekliyerek sinir harbine devam edip Mr. Bevin duruyorlar. TUrk Yunan işhirliği Partiler ve idare cihazı Başbakan: «Matlub olan idare, işlerde partilerin şUcayet mevzuu bulamamasıdır » dedi Paris konferansınd* Bevin, Sadak ve Çaldjuis'te gö Halk Partismin il ve ilçe kongreleri hararetli olııyor Bursada Genel Sekreter yardımcısı, Demokratlara karşı ithâmlarda bulundu Avrupaya malzeme getiren gemiler Avrupaya Amerikan yardımı başlıyor Savunma İtalya ve Fransaya malzeme goturen üç gemi Nevv Yorktan bugün hareket edecek NewYork 4 (a.a.) Avrupanın tir. Bu gemilerden ikisi îtalyaya ve bicalkınması programı gereğince mal ri de Fransaya gitmektedir. nakledecek olan ilk üç gemi yann Washington 4 (AP.) Amerika hüNewYork limanından hareket edecek Arfcast Sa. 3. Sü. 3 t« Sıvas 4 (Hususî) Erzincandan dö" nüşte şehrimize gelen Başbakan Hasan Saka, geceyi vagonunda geçirdikten. sonra^ bugün, jmuhtehf siysretlsri arasında Halk Partisine uğraır.ış ve kalabahk bir partıli kütlesile psrti işieri ü^ zerinde hasbıhalde bulunmuştur. Başj bakan bu arada şöyle demi?tir: « Her partinin muvaffakiyeti, di çalışmasınm mahsulü olacaktır. s! bir menfaat duygusuna dayanan parti olamaz. İdare cihazmın durumu tarafsızlıktır. Matlub olan idare, işlerd«| siyasî bir teşekkülün şikâyet mevzuuj bulamamasıdır .Ben çok ümidliyim, iyta çalışırsak ve muvaffakiyet hamlesi deİ Arkan Sa. 3. Sü. 2 de 4 Bakamnm nutku Yerlesmek istedikleri İrandan çekilMünir Bilsel, dün îzmirde C.İ mek zorunda kaldılar. Orada bir peyk H. P. kongresinde dünyanın] Azerbaycan kurmuşlardı. Ona güveniyorlardı. Fakat bu oyunu tutturamadıkanşık vaziyetinden bahsetti lar. Orada da bir trsat bekliyerek Iranı notalarla, protestolarla tehdid edip İzmir, 4 (Telefonla) CJI.P. il koft i duruyorlar. gresinde murahhasların arzusu üzerine Ahlâk zabıtasınm topu topu 7 memuru var. BunlaUzakdoğuda Çin komünistlerini milliMillî Savunma Bakanı Münir Birsel, yetçi Çin hükumetine karşı mütemadisiyasî bir nutuk irad etmediği kaydile rm da peşini, baskın yapacaklan gizli fuhuş yen destekliyorlar. Kora'nın şimalinde umumî vaziyetten bahsetmış ve ezcümı yuvaları ve kumarhanelerin adamlan takib ediyor! de bir peyk daha yaratmağa çalışıyorle söyle demiştir: j lar. «Size Türk yurdunun ve Türk mil| Ahlâk zabıtası memurlan, Tarlaba terseniz buna, insanı hüngür hüngür ağ letinin hürriyet ve istiklâlini korumaM Nihayet Berlinde de, bir mesele çışında Atlı Ases sokağında, rande latacak kadar hazin bir facia da diye için tehlikenin en küçüğünden en b ü » | kardılar. Gayeleri, Alman başkentinde BeşiktaşF.Bahçe maçına stadın istiab haddinden bir misli Ankara 4 (Telefonla) İngiltere Dış vu evi olarak igletilen 40 numaralı bilirsiniz. ki Amerikan. İngiliz ve Fransız kuvvetyüğüne kadar ve dünyanm herhangtl lerini çaresiz bırakarak buraya tek hâ fazla seyirci girdi. Hâdiseden sonra oyuna devam edilemedi îşleri Bakanı Bevin ve Yunan Dış İşieri haneyi bastılar ve dört erkekle, altı Cuma akşamı saat beşte, «Galatasa bir tarafından gelirse gelsin, herhangî^ Bakanı Çaldarisin memleketimize gelekadını cürmumeşhud halinde yakaladıkim olarak yerleşmek ve demir perde Arkan Sa. 3. Sü. 5 t* Arkas\ Sa. 3. Sü. 3 te î cekleri hakktnda b u g ü n b a a gazetelerde arkasmdaki ve dışındaki komünistlere Uzun müddettenberl, her mühim Dünkü maç saat 1550 da başlıyacak görülen haberin doğru olmadığı a n l a lar. Kadınlar muayeneye sevkedildiler, evin sahibi Ayşe Soyer hakkmda, rankendi kudret ve satvetlerini göster maçta vukuundan korkulan hâdise dün ken saat 14 de Şeref stadı tamamile dolşılmıştır. Dış İşieri Bakanıırızın k e n d i mcktir. nihayet Fenerbahçe Beşiktaş maçın mus, biraz sonra da kapıları kapatıl lerile m ü l â k a t t a b u l u n m u ş olmaaı vesi devuculuk suçundan tahkıkata başlanıldı. Kadınlann hepsi, ev sahibi müa1915 nisaTimm bugünlerinde, Kızıl da patlak vermiş ve oyunu sahadan sey mıştır. Lâkin ellerinde biletlerile dılesile ortaya atılan b u tahminleri teyid tesna, hastalıklı çıkülar. şarıda kalan halk, numarab yerin kaABİDÎN DAV'ER retmesine müsaade edilen halkın içinedici malumat mevcud değildir. B u h a Gazetelerde, aşağı yukan hergun, öd puını krrmış ve oradan stada girmiştir. berler mevsimsiz addedilmektedir. den fırlayan iki kifi, hakeme tecavüzde > Arkaaı Sa. 3. Sü. 4 U saürlık bir havadis »eklinde görülen Arkast Sa. 3. Sü. 6 da bulunmuçtur. böyle bir baskın hâdisesinin ne kadar emek neticesi olduğunu artık biliyorum. Zira evvelki gün, aksamın beşinden, sabahın yedisine kadar ahlâk zabıtssı memurlarilo beraber dolaştım ve bahsettiğim randevu evinin basılmasında hazır bulundum. Fakat bu gezintim, bana başka bir şey daha öğretti: Meğer Istanbulda <fuhuşla mücadele> gülünc, hem de insanı kahkahadan kaültacak kadar gülünç bir komediymiş. Siz Is Bevin'in Türkiyeye Oyunu gene sahadan seyreden halkm geleceği hakkmdaki içinden iki kişi hakeme taarruz ettiler haber doğru değil unku maçta hâdise cıktı Mevsimsix haberler Beyoğlunda 300 tane randevu evi faaliyette «Türk ordusu vazifesini kudretle ifayaj amadedir» Âmerikada kızlarımızın resim sergisi J İngiltere Belediye seçimlerini Muhafazakârlar kazanıyorlar Londra, 4 (a.a.) Dün başlamış bulunan ve salı gününe kadar devam edecek olan ingiltere belediye seçimlerinin bu sabah yayınlanan son neticelerine göre, Muhafazakârlar 121 mevki kazannuşlar ve 13 yerde kaybetmişlerdir. İşçi partisi 40 mevki kazanmış ve 93 yer kaybetmiştir. Ldberallerin karana 8 ve kayıblan da 8 dir. Bursa Kız Öğretmen Okulu talebelerinin resimlerinden mürekkeb bir Amerikanın muhteiif şehirlerinde dolaşürılmakta ve büyuk alâka toplamaktadır*3 Yukarıdaki resimde, Amerikanın Polo Alto şehrinde açılan sergi ve ziyaret' edenler görülmektedir. Resımler, pek yakında Nevveda Üniversitesinde de teşhtr edılecektir. Orada serginin filmi almacak ve fiİT" Türkiyeye de göndarilecektir. D ü n k ü hâdiseyi tesbit eden iki resim: H a k e m tecavüze u ğ r a r k e n ve hâdiseden sonra oyuncularla münakaşa edilirken CM aid tafsilit 2 n d sahifemizdedir.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog