Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Vuât KATILMIŞ i'egâne kuvset VİTAMİNLERİ GIDASI Bı, C, D, 24 üncü yıl Sayı: 8491 umhuriyet Telgraf v mektub adreri: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu tstanbul No. 246 Telefonlar: Uauml Santral Numarası: 24298. Yaa İşlerü 2429a Matbaa: 24290 BUYUK Çİfg|ÇİLÎK H BI A Y A S Zir. :el tarla ziraati Genel tarla Sebzeciiık Bağcılık hazırlanmış 730 Çiçekçilik h sahifelifc mufa zıraat,kitabıdır. kuruşlur. Cildli olaraı^^Sfckııru sztfk KURUCUSU: YUNUS NADİ Pazar 4 Nisan 1948 İNKILÂP BEVİ Sovyetlerin Yunan Başbakanı: "Bu şörüşmeler tehlikeyi] Amerikalılar hontrol altına aldılar, karşılamak için ne gibi müşterek bir politika takib edebileceğimizi gösterecektir,, diyor demiryolu binasından Rııslar çıkarıldıMüzakereler son derece dostane bir hava içinde cereyan ediyor, Berlin 3 (A.P.) Berlinin işgali meselesinde Doğu ve Batı arasında çıkan münazaada kesin bir hareket hatüna girişen Amerikan işgal kuvvetleri kotnutaru General Lucius Clay, Ruslar tarafından ihdas edilen kontrollara kar$ı bugün seri mukabil tedbirler ittihaz :ş Işleri Bakanımız Necetmiştir. meddin Sadak. Onaltılar Oğleye doğru General Clay Amerikonferansı munasebetile Inkan kesimini kateden ana cadde üzeringiliz ve Fransız devlet adamlarile tede bir kontrol noktası kurulmasını emmaslar japtıktan sonra. şimdi Atinaja retmiş ve yol üzerindeki seyrüsefer 4 gelmiştir VP dost Ytmanistanın misafisaat müddetle kestirilmiştir. Bu cadde ridir. Bakan. Atinaya varır varmaz, Berlindeki bürolarda çalışan ve PotYunan Dış Işîeri Bakanı M. Çaldaris'i sdam'da oturan Rus memurların çoğu ziyaret etmiş ve onunla iki memleketi tarafından kullanılmaktadır. flgileadiren meseleler üzerinde bir buAmerikan askerî treni Berlinde çuk saat göruşmüştiir. Iki devlet Dış Bu arada 56 vagondan müteşekkil asIşleri Bakanları arasındaki görüşmelekerî bir iaşe treni Berlindeki Amerikan rin siyasî ve iktisadî olacağı bildirilbirliklerüe asker ailelerine bol miktarmektedir. Bazı ccnebi muhabirler. bu da gıda maddesi getirmiştir. Kriz patlak arada Ametikan A. P. Ajansmm verdiverelıdenberi Berline ilk defa olarak ği raalumata gore, Türk Yunan göbir Amerikan iaşe treni girmiştir. Inrüşmeleri neticesinde. bir ticaret angiliz kuvvetleri de kendi bölgelerinden Iaşmasının esaslan tesbit edilecek ve iki tren dolusu malzeme almışlardır. belki de Yunanistanın teklif ettiği bir Amerika Milli Savunma Bakanı James Forrestal ile Ordu Bakanı Kenneth Royall Potsdam yolu üzerinde nevi Akdeniz havzası memleketleri blo(ön plânda solda) Âyan Silâhlı Kuvvetler Encümeninde Amerikan işgal makamları Potsdam ku için zenıin haiirlanacaktır. Yunan ordu erkânile görüsürlerken yolu üzerinde ihdas edilen kontrola daDış Işleri Bakanı M. Çaldaris, görüşme Arkan Sa. 3. Sü. 2 d« j lerin hedefi iki devlet arasındaki dostluğu kuvvellendinnek olduğunu söylemiştir. Ingiliz Dış Işleri Bakanlığınm sözcüsü de, Türk Yunan münasebetleriniiJ kuvıetlesjBeii Ingiltere tarafından memnunlukla karşüalMcağı tnütaleasınrfa bulunmuştur. Sovyet Rusya ile pevklerinin tuttuklan yol. Türkiye ile Yunanistanın mukadderatını sımsıkı birleştinni§tir. Bdnd Dünya Harbi bittikten ve Yunanistan Nazi Faşist Bulgar istilâsından kurtulduktan hemen sonra Slav Komünist tehlikesi ve îstilâsile karşı karşıya felmi^nr. Bu yüzden harbden yorgun çıkan komşu memleket, bu defa da kanlj bir kardeş kavgasına rutuşmuşrur. Yunan komünist çetelerini Sovyet Rusya ile Balkanh peykleri Bulgaristan, 400 bin dolarlık garantinin tahsili için hakeme Yugoslav. Arnavudluk açıkça ve hattâ müracaat edileceği 1ta lyan firmasına bildirildi azgınca desteklemektedirler. Bu destekleme hem maddi. hem manevidir. Çeteler sıkıştınlınca Yunanistanın Sovyet İtalyan kabinesinde Maliye Ankara 3 (a.a.) Devlet peyki komşularının topraklanna iltica Nazırlığı yapmışür.) O da sietmekte, tekrar silâhlanıp ve kuvvetle Denizyolları Umum mudürlüpariş verdiğimiz 8 yolcu geminip gene Yunan topraklanna dalmakta ğü tarafından îtalyan Ansalsinin gunün çok artan fiat dırlar. Rumeli, bizde iken komşu dev do gemi firması tezgâhlarma şartlarına göre hiç olmazsa sipariş verilmiş olan 8 yolcu letlerden gizlice yardım gören çetelerle dörde indirilmesini ve bu şegemisinin inşaatma başlanMakedonyada mücadele etmenin ne dekilde zararlarmın kısmen berması için mezkur firma ıl p mek olduğunu biz pek iyi biliriz. ŞimDeniıyolları idaresi arasında taraf olacağını teklif etti. Biz di Yunanistanın komşuları, büsbütün çıkan anlaşmazlık dolayısile bu teklıfe karşı müsbet veya gemi azıya almışlar ve Moskovadaki Ulaştırma Bakanı Şükrü Ko•nenfi hiç bir cevab veremezSlav Bolşevik amcalarına ve efendile çak Anadolu ajansı muhabidik. Halen bu teklifi Bakanrine dayanarak Yunanistana karşı ha rine asağıdaki açıklamada buhk teknisyenleri incelemekteyâsız bir savaş açmışlardır. Böylece lurunuştur: dirler. Müsbet bir cevab veYunanistan, kendi komünist çetelerile Şukrü Koçak rilse dahi Danıştayın muvafac Ansaldo firması ile adeğiL komünist devletlerle harbetmekkstinin inzimam etmesi gerektır. rsmızda mevcud anlaşmazlık halen detedir. Müessesenin mukavele tatbikatını gevam etmektedir. Son defa şirket bııraya Komşumuz. komünizmle kanlı bir harb halinde iken Türkiye de, Ddnci Leopoldo Pikandi adında bir murahhas ciktirdiği gündenberi Bakanlık muka Arkası Sa. 3. Sü. 6 da Dünya Harbinin sona erdiği günlerden Isnnı gönderdi. (Bu zat bundan evvelki beri Sovyet Rusya ve peykleri bilhassa bunlardan Bulgaristan ile kansız bir harb halindedir. Türk topraklanna ve j Boğizlanna çevrilmiş bolşevik ihtiraslan. Türkiyeyi yıllardır daimî seferber vazdyette bulundunıyor. Türkiye ile Yunanistanın vaziyetleri arasındaki fark sadece şundan ibarettir: Biz kızıl blokun bir sinir harbi taarruzıına hedef olmaktayız. Yunanistan ise bu blok taİzmir il kongresinde okunan rapordan bir cümle: «D.P. nin. değil rafından mütemadiyen beslenen ve takiktidan almak, parlmanter faaliyetini ifa edecek bir duruma viye edilen bir beşinci kolun çete taarmzlanna maruz bulunmaktadır. gelmcdiği son müşahcdelerle sabit olmuştur.» Yann bir harb olursa, kızıl blokun Yunanistanla Turkiyeye aynı zamanda saldıracağma şüphe yoktur. Karadenizden ve Boğazlardan yapılacak bir taarruza karşı biz, kendi topraklanmızı müdafaa ederken Yunanistanı da müdafaa etmiş olacağız. Yunanistan da, şimal hududlanndan Ege kıyılanna doğnı inecek olan kızıl kuvvetlere karşı, kendi topraklarını müdafaa ederken Boğazlann yolu olan Ege denizini müdafaa etmiş olacaktır. Görülüyor ki Türkiye ile Yunanistanın mukadderaü birleşmiştir, sözü bir lâftan ve siyasî edebiyattan ibaret değildir. Her iki memleket de aynı tehlike karşısmdadırlar. Aynı tehlikeye karşı birbirlerini sunsıkı desteklemek, elele vennek zorundadırlar. Bu mukadderat birliği o kadar aşikârdır ki Amarika bile Türkiye ve Yunanistana yapöğı yardımlan, iki defadır aynı kanunun içinde, bir ve birlcşik olarak kabul ediyor ve Avrupa devletleri arasında yalnız Türkiye ile Yunanistana silâh ve D.P. erkânmdan Adnan Menderes, Izmirdc Demokratların ziyafeünde malzemc vermek suretile bu iki komşu devletin aynı düşman karşısmda ve ayIzmir 3 (Telefonla) Cumhuriyet heyetler ve misafir Demokrat Parti nı tehlikeye maruz bulunduklannı ka Halk Partisi Izmir il kongresi bugün temsücileri, kongreyi takib etmişîerdir. bul etmiş oluyor. Okunan rapordaki HaJk Parüsinin toplanmış, Millî Savunma Bakanı, SağTürk Yunan mukadderatının birliği hk ve Ticaret Bakanlarile Şükrü Sa iktidan daha uzun seneler muhafaza ve beraberliği. iki devlet arasında sıkı racoğlu beraberce salona girince Halk etmesinin bu memleketin hayrı ve isbir işbirliğini ve beraberliğini icab et Partilüer, sevgi tezahürlerinde b'ilun tikbali için zaruri olduğuna kani buluABİDİN DAVER muşlardır. Izmirdeki milletvekilleri, nuyoruz.» cümlesi alkışlarla karşılanmışhr. Arkan Sa. 3, Sü. S t* '•» Arkan Sa. 3, Sü. 4 te Bahkesir, Aydın ve Manisadan gelen Atinadaki Türk Yunan mukabelesi görüşmelerinin hedefi kullandıkları yolıı Tiirk Yunan dostlufu ve ışbırlıgı İşgal edilen demiryolu binasına girmek istiyen iki Rns Yunan Kralı, Dış Işleri Bakanımızla uzun bir görüşme yaptı Atina 3 (a.a.) Türk Dış Işleri Bagenerali Amerikalılar tarafından geri çevrildiler kanı B. Necmeddin Sadağın Atinayı ziyareti munasebetile Başbakan Sofuhs Reuter Ajansı muhabirine şu demecde bulunmuştur: « Aynı tehlikenin tehdidi altında bulunmaktayız. Bu görüşmeler tehlikeyi karşüamak için ne gibi müşterek bir politika takib edebileceğimizi gösterecektir.» Arkasi Sa, 3. Sü. 1 d* Amerikan yardımı Truman, yardım kanununu dün imza etti Necmeddin Sadak ve Çaldaris 16 lar konferansında Ansaldo tezgâhlarma Ziraî kalkmmamız için ısmarlanan gemiler hazırlanan kanunlar Yeni Rus Elçisi diin geldi Bu seneki buğday rekoltesinin geçen senekine nisbetle bir milyon ton fazla olacağı tahmin ediliyor Bir kaç gündenberi şehrimizde tetkiklerde bulunan Tarım Bakanı Tahsin Coşkam dün ziyaret ettik. Bakan, sorduğumvız muhtelif sualleri şöyle cevablandırdı: « Türkiyenin kalkınmasının esasını ziraî meseleler teşkil eder. Mılli gelirin dortte üçünden fazlasını, varhğunıan mesnedi ve kaynağı olan toprak vermektedir. Memleketin ziraat bakımından kal Tahsin kınması için hazırlanmış yeni programlarımız mevcuddur. Hazırlanmış programımızı, yakm bir zamanda kanunlaştırarak fiiliyat sahasma koymak teşebbüsündeyiz. Mesnedi kanuna Tarihî kanun yürürlüğe girdi, ilk yardımdan bize de 50 milyon dolar ayrıldı Wa=hington 3 (A.P.) Bugun Birleşik Amerika hiikumeti uyeleri ve il«ri gelen diğer devlet adaml.nrınm istiraki!e Beyaz Sarayda yapılnn bir mcrastm, sırasında Başkan Trurran, tarihî one ', mi haiz 6 milyar 98 milvon dolarlık ya ' bancı yardım proçramını im7alamış vs • böylece tasan kanun hnline pirmiştırAmerikan hiikumeti bu kanunu komünizmin Avrupa ve Asyaya yayılışıra karşı bir baraj haline getirmek için faalıyettedir. i a 3 Sü 2 <?» Ulaştırma Bakanı anlaşnazlığın devam Tarım Bakanımn izahatı: Şahıslara aid ormanlar sahiblerîne iade edilecek, çiftçiye geniş kredi açılacak etmekte olduğunu söylüyor r dayanmıyan teşebbüsler, şahıslarla beraber göçer. Alınan tedbirler, nihayet, memleket istihsaUni her bakımdan çoğaltmağa matuftur. Köylümüzü pulluktan başlıyarak çeşidli alet ve makinelerle teçlıiz etmek için lâzım gelen plânlar hazırlanmıştır. Memleketin muhtelif yerleri için lâzım oîan pull'jık nevileri tesbit edilmiştir. Meselâ, şark Coşkan bölgemizin yazları azdır, mahsul harman edilmeden yağmur ve kar başlamaktadır. Binaenaleyh buraların harmanlarını yaptırmak için bu yıl makinelerle ekipler gönderilecektir. Arkast Sahife 4, Sü. 6 da Bir adam sokak ortasında metresini öldürdü C. H» P. Kongrelerinde D. P. ye hücumları Sovyet Büyük Elçisi Lavrişef Ankara, 3 (Telefonla) Sovyet Büyük Elçisi Lavrişef, bugün saat 15 de bir Sovyet uçağı ile Ankaraya gelmiştir. Büyük Elçi, hava meydanında Dış İşleri Bakanhğı adına Protokol Umum Arkast Sa. 3. Sü. l de Akademi yangmı Dün de birçok kimse dinlendi, ihban yapan gençle hademe kadm yüzleştirildiler Dün Katil öğle üzeri Beyoğlunda, Tarlaba Olimpiyad yazı müsabakası Mevzu: '•Miüetlerarası anlaştna ve dostluğu spor yolıle ilerletme» hakkında 500 kelimehk bir yazı yazmak. Mükâfat: Musabakayı kazanan okuyucumuz Londra olımpıyadları gunlerinde cebinden beş para harcamadan Londraya gıdecek. olımpiyadları gorecek ve tekrar yurda donccektır. Müddet: Musabaka 10 hazirana kadar surecek, bundan sonra yazı ka bul edılmıyecektır. Şartlar: V a z l I a r daktilo ile kâğıdr jalnız bir tarafına yazllacak, zarfm uzenne «Olımpijad» kelımesi ışar' •'arak konacaktır. Fmdıkbdaki Güzel Sanatlar Akade ciye, Nuri Erkoça bu şekilde bir ihbar şında bir adam, metresini cadde ortamisinin kül olmasi ile neücelenen mü da bulunmadığını, sadec bu iki gencin Einda bıçaklayıp öldürmüştür. Arkasx Sa 3, Sü. 6 da • Arkası Sa. 3. Sü. 6 da essif yangın hâdisesi etrafındaki adlî araştırma ve soruşturmalara dün de devam edilmiştir. Savcı muavinlerinden Mehmed Ali Dıkel dün Emniyet Müdürlüğünde kendisine tahsis olunan büroda 20 den fazla kimsenin malumatına müracaat etmiş. bu arada mimarî kısmı hademelerinden Naciye ile, iki gencin kundak şeklinde kâğıd tomarı yaitığını bu kadmdan duyduğurm, ihbar eden Nuri Erkoçu yüzletiribniştir. Dün de kaydettiğimiz gibi hademe Na G.Saray Süleymaniyeye 2 0 ycnildi "Düşmaıı» piyesi hâdisesi Eserin mütercimi de hâdiseyi çıkaranlar aleyhine dava açıyor Ankara, 3 (Tefcfonli) İstanbul Şehır Tiyatıostında «Duşman> piyesi temsil edılirken cereyan eden hâdise, şehrimizdeki sanatseverler ve münevverler arasında derin bir teessur uyandırmış ve «Kuçuk Tıyatro» daki hâdiseden Galatasa.ay a o n Şeref Stadında Suleymaniye ile karşılaşnuş v e oyunu 2 0 sonra İstanbulda da aşağı yukarı ben kaybetmiştir. Galatasaraylılar en fena oyunlarmdan birlni oynamışlar, S ü l e y * zerinin tekerrur etmesi, sanat mahfıl mam'ye i s e belki d e e n iyi oyununu çıkarmıçtır. Resmimiz dünkü maçtan M ArkaM Sa. 3, Sü. S to İstirak ediniz! sabneyi tesbit ediyor. M s s ı n tafsilâtını tooı sutunlanmızda. b l t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog