Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

RADYO ( Bugünkü Program J 7 23 Açılış ve program 7,30 Müzik (PI.) 7,45 Haberler 8,00 Türküler (Pl.) 8,15 Çeşıdli müzik (Pl.) 9,00 Kapanış. 12,29 Açılış ve program 12,30 Müzik (PI.) 13,00 Haberler 13,15 Müzik (Pl.) 13,50 Konuşma 14,00 Kapanış. 17.5S Açılış ve program 18,00 Muzık 18,30 Konuşma 18,45 Şarkılar 19,00 Haberler 19,15 Geçmişte bugün 19 20 Yurddan sesler 19,45 Muzık 20,15 Radyo Gazetesi 20,30 Serbest saat 20 35 ince saz 21,15 Konuşma 21,30 Şarkılar, turkular 22,00 Konuşma 22,15 Muzık 22.35 Muzık (Pl ) 22,45 Haberler 23,00 program ve kapanış. NOVOTNI AİLE SAZ Salonundan : Bu akşamdan itibaren Tanınmış üstadlarımızdan • . HER Sahnemize iltihak etmiştir TOKYAY İÇKİSİZ MATİNE PAZAR Tarım Bakanlığından: 1 Hatay Reyhanlı ilçesinin Beylikçayır mevkiindeki Teknik Tarım okulu sahasında yaptırılacak olan ikinci kısım binaları inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu inşaatın tahminî keşif bedeli 228.940 lira 10 kuruş, geçici teminatı 12.697 lira 00 kuruştur. 3 Kapalı zarf usulile eksiltme Tarım Bakanlığı binasında toplanacak inşaat komisyonunda 20/5/948 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 de yapılacaktır 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak 11 lira 45 kuruş mukabilinde Bakanlığımız Levazım Müdürlüğünden alınabilir. 5 Eksiltmeye girecek müteahhidlerin Bakanlıktan bir vesika almaları şarttır. İsteklilerin bu vesikayı alabilmeleri için bir dilekçe ile Bakanlığa müracaat ederek dilekçelerinde bir kalemde bu işe benzer 200.000 liralık bir inşaat işini muvaffakiyetle ikmal ettiklerine dair resmî dairelerden verilmiş vesikayı raptetmeleri şarttır. İsteklilerin gerek malî vazıyetleri ve gerekse teknik teşkilâtları ve halen taahhüdlerinde mevcud iş vazıyetleri ve şimdiye kadar yaptıkları diğer bütün işlerdeki muvaffakiyet dereceleri tetkik edilerek komisyonca haklarında edinilecek kanaatin müsbet bulunması lâzımdır. 6 Keşif bedelinden tenzilât yüzde hesabile yapılacaktır. Buna göre talihlerin yazı ve rakamla yazacakları teklif mektublarım ayrı bir zarfa ve ehliyet vesikası, 1948 senesi ticaret odası vesikası, şartnamede yazılı diğer vesikalarını ve muvakkat teminat mektub veya makbuzunu ayrı bir zarfa koyduktan sonra kapalı ve mühürlü zarflarını eksiltme saatinden bir saat önceye kadar inşaat komisyonu başkanlığına teslim eylemeleri ilân olunur. 7 Bakanlık ihaleyi icrada serbesttir. Postada vuku bulacak gecikme nazarı dikkate alınmaz. (5704) 1 2 3 4 5 B Evkadının ideal dikiş makinesi 1 • m • «i m mm m • Serbest kollu ve hafif madenden yapılmış kutulu bir ELNA portatif dikli malcıresi ed dikiş ve tamir ¡jlerınızi kolaylaşırınız l 1 • Soldan tağa: SATIŞ SALONU 1 Ulusal musiki parçası (iÜ kelime). 1 İşkence yapış (iki kelime). 3 AfrlAsma'ı Mescit 17 Beyoğlu fcadakl ispanyol sömürgesi, kurşunlu silâhJarı iyi kullanan. 4 Cereyan ettirmek. 5 Tel.: 40381 Yeni adı «ilçe» dir, sihirbazların marifeti. (llrlcr. M.mutitı) 8 Seslenme edatlarından, bir çeşid tatlı. 7 Haricdeki kısım, sporcularımızın son büyük seferlerine sahne olan şehir. 8 Ja45 Beygir kuvvetinde son sistem ve paletli ponyanın üretmekte rokor kırdığı iplik, agacın yetiştirdiği evlâd. 9 Bir banliyö hattomızın son istasyonu. Yukarıdan aşağıya: DİZEL MARKALI TRAKTÖRLERİMİZ GELMİŞ 1 Heyecan ve tecessüs duyguları içinde bulunuş (iki kelime). 3 Söz (eski teve satışa arzedilmiştir. ihtiyacı olanlar için kaçırılmaz bir fırsattır.. rim), gece (Divan edebiyatında). 4 Bir edatın kısaltılmışı, senlik günlerinde sokakları süsleyen, bir hayvanın yansı. 5 tngılterede kaldırılmak istenilen ceza, eski bir •I Dördüncü Vakıf Han, asma kat No. 15. Telefon: 23965 B i tanrı. 6 Güzel söz söyleme sanatı. 7 Ankarada Yenişehir Cebeci yolu üzerindeki Fidanlık sahasında inşası Sevdalının kalbindeki tatlı emel (iki kelime). 8 En fazla okşanılan yerlerden. 9 düşünülen mahallede yapılacak binaların umumî vaziyet plânı ile tip ve Istırab, bir renk. projeleri Türk yüksek mimar ve yüksek mühendisleri arasında müsabaEvvelki bulmacanın halledilmiş şekfl kaya konulmuştur. Müsabaka süresi 30/6/1948 çarşamba günü saat 17 ye kadardır. 1 2 S 4 5 6 7 8 • Müsabakaya iştirak edecek olanların proje ve tekliflerinin bu tarihe kadar Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğüne teslim edilmiş 1 A|I|L|E|Ş|E|F|!W olması şarttır. Bankamız ihtiyacı için 200 çift altlı üstlü işçi için demir karyola 2 Z|A|I|T|O|L|A|NB Postada vâki olacak gecikmelerden mesuliyet kabul edilmez. Buna dair şartname ve proje 20 lira bedelle Ankarada Türkiye Emlâk satın alınacaktır. S Taliplerin en geç 3/5/948 pazartesi saat 17 ye kadar tekliflerini kaKredi Bankası Genel Müdürlüğü Teknik Müşavirliğinden ve îstanbulda 4 Türkiye Emlâk Kredi Bankası İstanbul Şubesi Müdürlüğünden temin edi palı zarfla Bankamız holündeki teklif kutusuna atmaları. Şartname hergün satmalına servisinden temin edilebilir. lebilir. (5547) 5 M MS Banka ihaleyi kısmen veya temamen yapıp yapmamakta serbesttir. 6 DİUİDİA K C5372) Tarafınızdan hiç b!r taohhude girmeksîrin. evinizde veya satış salonumuzda yapacağımız bîr gösteri ile ELNA dikiş makinesinin bit çok meziyetleri hakkında bir fıkır edinebilirsiniz CAPAMARKA 1947 senesi için ortaklarımıza beher hisse itibarile verilmesi ortaklar genel kurulunca kararlaştırılan 7 lira safî kâr paymm; Bankamız şubelerinin bulunduğu yerlerde şubelerimizce ve bulunmadığı yerlerde de T. C Ziraat Bankası şube ve ajanlarınca 29 nisan 1948 gününden itibaren 17 numaralı kupon mukabilinde dağıtılmasına başlandığı ilân olunur. (5738) , Türkiye Cumhuriyeti ÇİFTÇİLERE MÜJDE: , Merkez Bankasından: ALLİŞ CHALMERS Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğünden: MEHMET YE SABAHATTİN AKDOĞAN Altlı üstlü işçi için demir karyola satın alınacaktır. EfiHank İstanbul Şubesinden: 7 8 9 !R I|G|A|T|HR|E|N L|E|N|K|B:I K|S|A IH I «11 lz •AINII EİZMMlAİTfl IİL 20 mayıs tarihinden itibaren haftalık servisini ilân eder: Her perşembe İstanbul " Ankara Bagdad Teherán Her cumartesi . İstanbul Roma Amsterdam AMSTERDAWdan K. L. M uçaklarile irtibat temin edilen şehirler: NewYork Londra Manchester Glasgow Paris Brüksel Prag Stockholm Göteborg Oslo Kopenhag • Zürih . Bale/Muh. Frankfurt a/M. Hamburg ilâ... ROMA'dan irtibat temin edilen şehirler: Buenos Aires Rio de Janeiro Marsilya Cenevre Lizbon Madrid ilâ. Fazla tafsilât için müracaat: SEYAHAT BÜROLARI ve Sayın Doktor ve Eczacılara: L|A z I |M İ K Ş|E 1İK A • E Tl t HIR. ffye giden VAPURİAB T A NSİ A Sinir rahatsızlığı ve damar tazyikinin esaslı tedavisi TERKİBİ: Papaverine, Pasiflora, Gui, Gretaegus MİKTARI: Günde 3 kahve kaşığı Ecza depolarına ve Eczanelere dağıtılmıştır. Limanımıza gelen İspermeçet mumu alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalma Komisyonundan: TÜR HOL TİCARET Ltd. Şti. Sultanhamam, Katırcıoğlu Han No 10. Tel: 20833. ARMEMENT DEPPE S.A. ANVERS 30 Nisanda beklenen BREENDOCK Vapuru hamulesini boşalttıktan sonra eşyayi ticariye alarak doğru ANVERS'e hareket edecektir. Her nevi tafsilât için SCANDİNAVİAN NEAR EAST AGENCY Vapur acentalığına müracaat. Galata Tabir Han 3 üncü kat Tel: 44993 2 1 DEN NORSKE MİDDELHAVSLİNJE OSLO BURSA Vapuru 1 Mayısta limanımıza gelecek ye 3 Mayısta İSKENDERİYE, DİEPPE, ANVERS, LONDRA, HAMBURG, ve NORVEÇ limanlarına hareket edecektir. Yolcu ve eşyayi ticariye için •umumî acentalanna müracaat. W. F. HENRY VAN DER ZEE et Co. N. V, Galata, Hüdavendigâr Han Telefon: 44214 43904 1 (20 000) adet takriben dili» kilo İspermeçet mumu açık eksiltme ile satın 1 Kırıkkale ilçesinde yaptırılacak olan tekmil tesisatı havı (on) alınacaktır. 2 Muhammen bedeli 3221 Ura 90 kuruş olup muvakkat teminatı 241 lira 65 dershaneli ilk okul binası inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. kuruştur. 2 İşin keşif bedeli (292.328) lira(31) kuruştur. 3 Buna ait şartname komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 3 Eksiltme (10/5/948) tarihine rastlıyan (pazartesi) günü saat 15 te 4 Eksiltme 7 mayıs 1948 cums günü saat 15 te Haydarpaşa Gar binası dahi1 Mevcut fennî şartnamesine göre teşkilâtımız için 5 adet 30 lindeki Haydarpaşa Satmalma komisyonunda yapılacağından arzu edenlerin İl Daimî Komisyonu odasında yapılacaktır. 4 Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin eksiltme gününden tatil Kw. 3 adet de 40 Kw. lık olmak üzere 8 adet Dizel jeneratör grupu teklif vaktinde komisyonda hazır bulunmaları. (5203) günleri hariç en aşağı üç gün evvel dilekçe ile Valiliğe müracaat ederek mektubu alınmak suretile satın alınacaktır. bir defada asgarî (200.000) liralık mümasil bir işi vaktinde bitirdiğine ve 2 Bu alım işine aid fennî şartname Îstanbulda Ziraat Müdürlükabulünü yaptırmış bulunduğuna dair belgeler ibraz ederek Ankara Valiğünden, Ankarada Daire Reisliği Levazım İşleri Şubesinden temin edilir. liğinden de ayrıca yeterlik belgesi almaları şarttır. 3 Bunları vermek isteyenlerin şartlarını açıkça yazmak suretile 5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre verecekleri teklif mektuplarının en geç 20 mayıs 948 gününe kadar hazırlıyacakları ve buna bağlı 1948 senesine ait Ticaret ve Sanayi odası Daire Reisliğine göndermeleri ilân olunur. (5258) vesikalarını ve 15443 lira 13 kuruşluk geçici garanti maktup veya makbuz1 Ekşitmeye konulan iş: Tosya hastanesi kalorifer tesisatı yapuru larını havi teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evvel daimi komisyon başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri lâzımdır. işidir. 6 Bu işe ait eksiltme evrakı her gün mesai saatlerinde ÜDaimî ko1.8 Beygir 940 devir 380/660 Volt 320 Lira 2 Kegif bedeli 44993 lira 06 kuruştur. 2 Beygir 1500 devir 380 660 Volt 260 Lira 3 Eksiltme 5/5/948 çarşamba günü saat 15 te Bayındırlık Bakanlığı misyon odasında veya Bayındırlık Müdürlüğü kaleminde görülebilir. (5157) 5 Beygir 1500 devir 380/660 Volt 420 Lira Yapı ve İmar İşleri Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 300 litrelik G a l v a n i z l i variller adedi İ O Lira O H O L A N D A N I N M E Ş H U R 4 Eksiltme şartnamesi ve buna bağb kâğıtlar Bayındırlık Bakan / • • • Galata Mumhane Caddesi No. 108 Tel: 40375. lığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden 1 lira 13 kuruşa alınabilir. Ve Kastamonu Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre 3374 lira 48 kuruş geçici teminat vermeleri ve bu işi yapabilecek durumda olduklarına dair Bayındırlık Bakanlığından alınmış yeterlik belgesi gösterMarkalı Kuru meleri lâzımdır. Bu belgeyi almak için 1/5/1948 günü akşamına kadar bir dilekçe ile Bayındırlık Bakanlığına baş vurmaları ve dilekçelerine bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette başardığını isbata yarar belElektrik fabrikasında gel muavini olarak istihdam edilmek üzere bir gelferini bağlamaları lâzımdır. Dünyanırı en nefis ve ekonomik mayasıdır. 6 İsteklilerin aldıkları eksiltme kâğıtlarının her parçasına 50 şer makina elektrik mühendisi. Bakkallardan alırken markaya dikkat ediniz. En az dört sene büyük buharlı elextrik santraliarında bilfiil kazan kuruşluk pul yapıştırıp imza ettikten sonra eksiltme şartnamesinin veya türbin ustabaşılığı yapmış ve daimî olarak aynı meslekte çalışmış 34 ncü madde tarifi dairesinde hazırlıyacakları zarfları noksansız olarak eksiltme günü olan 5/5/1948 günü saat 14 *e kadar alındı karşılığında ustabaşı, Talib olanların istenilen şerait ve durumlarını gösterir vesaik kepya Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4980) iarile Umum Müdürlüğümüze müracaatleri. (5204) Ankara İli Daimî Komisyonu Başkanlığından: Ziraî Kombinalar Dairesi Reisliğinden: Yapı işleri ilânı Bayındırlık Bakanlığından: MOTORLAR Mühendis, türbin ustabaşısı kazan ustabaşısı alınacaktır İzmir Belediyesi Eshot Umum Müdürlüğünden. L İENGEDURA EKMEK MAYASI SES SİNEMASI ve TİYATROSU LİMİTED ŞİRKETİNDEN: Satılık elektro motor Bursa Belediyesi Elektrik İşletmesinden: Tarım Bakanlığından: 1 Mersin Alata mevkiindeki Teknik Bahçıvanlık okulu sahasında yaptırılacak olan dördüncü kısım binaları inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 1 Bir adet 90 beygir takatında 190 voltluk az kullanılmış elektro 2 Bu inşaatın tahminî keşif bedeli 231.663 lira 09 kuruş, geçici temotor 10 Mayıs 1948 pazartesi günü saat 15 de işletme binası dahilinde minatı 12 833 lira 15 kuruştur. açık arttırma ile satılacaktır. 3 Kapalı zarf usulile eksiltme Tarım Bakanlığı binasında topla2 Tahmin olunan bedel 300Q lira, geçici teminatı 225 liradır. nacak inşaat komisyonunda 17/5/948 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat Şartnameyi ve motoru görmek ve fazla tafsilât almak istiyenler iş 15 de yapılacaktır. letme müdürlüğüne müracaat edebilirler. (5353) TORM EXPRESS LÎNE 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak 11 lira 60 kuruş mukabilinde Ses Sineması ve Tiyatrosu Limited Şirketinin tasfiyesine karar verilmiş Bakanlığımız Levazım Müdürlüğünden alınabilir. Mayısın 35 inde NEWYORK5 Eksiltmeye girecek müteahhidlerin Bakanlıktan bir vesika alma olduğundan mezkur şirket zimmetinde alacakları olanların bugünden itibaren tan gelmesi beklenen ları şarttır. İsteklilerin bu vesikayı alabilmeleri için bir dilekçe ile Ba bir ay zarfında İstanbul Bahçekapı Sadikiye Han 8 numarada Tasfiye Memuru kanlığa müracaat ederek dilekçelerinde bir kalemde bu işe benzer 200.000 Avukat Fuad Çelem'e müracaat ederek alacaklarını kaydettirmeleri ilân olunur. Tasfiye Memurları liralık bir inşaat işini muvaffakiyetle ikmal ettiklerine dair resmî dairelerden verilmiş vesikayı raptetmeleri şarttır. İsteklilerin gerek malî vaziyetleri ve gerekse teknik teşkilâtlan ve halen taahhüdlerinde mevcud iş Vapuru hamulesini boşalttıktan vaziyetleri ve şimdiye kadar yaptıkları diğer bütün işlerdeki muvaffakisonra eşyayi ticariye alarak yet dereceleri tetkik edilerek komisyonca haklarında edinilecek kanaatin BEYRUT ve İSKENDER YE"ya Müracaat: Sociedade de Explora.çao de Louse, Lda. Rúa Costa Cabral, müsbet bulunması lâzımdır. hareket edecektir. 2559, PORTO (Portugal). 6 Keşif bedelinden tenzilât yüzde hesabile yapılacaktır. Buna göre Umumî acentası: C. SİSKİDİ talihlerin yazı ve rakamla yazacakları teklif mektublarım ayrı bir zarfa Galata. Karamustafa No. 141 ve ehliyet vesikası, 1948 senesi ticaret odası vesikası, şartnamede yazılı diGüvenme İhale Telefon: 42612. Saati ğer vesikalarını ve muvakkat teminat mektub veya makbuzunu ayrı bir Cinsi Miktarı parası Tarihi Günü zarfa koyduktan sonra kapalı ve mühürlü zarflarını eksiltme saatinden Bira şişesi kapsülü 50 milyon ad. 19 500 lira 28/5/948 cuma 14.30 bir saat önceye kadar inşaat komisyonu başkanlığına teslim eylemeleri 20.000 topu 25 ve 50.000 top 10 75 000. » » » 1 Bolvadin İlçesi hududu içindeki Ebher gölü ile bu göle dökülen ilân olunur. 30.000 topu da 30 1 Akarçay mecrasında balık avı ve av zamanlarına münhasır olmak üzere tefrikli top 7 Bakanlık ihaleyi icrada serbesttir. gölün taraflarında yetigen saz ve kamış mahsullerinin 1/6/1948 tarihinden sigara kâğıdı Postada vuku bulacak gecikme nazarı dikkate alınmaz. (5705) İdrar ve Tenasül Yolları, 31/5/1948 tarihine kadar biçilme hakları 20/4/1948 tarihinden itibaren 30 Delikli saç alınacak 275 M2 930. » 7/5/948 » 9 30 Hastalıkları Mütehassısı veya yaptırılacak gün süre ile ve kapalı zarf usuliyle artırmaya konulmuştur. OSMANLI BANKASI Erkeklik kudreti zayıflığı tedavisi «nam hesaba» 2 Muhammen bedeli 30.000 lira ve geçici teminat akçesi 2250 İ L Â N Muayene saat 14 20 Beyoğlu Kuşe kâğıdı 6 ton 1350. » 4/5/948 salı 9.30 liradır. TokaÜıyan karşısı Suterazi (Kar25 mar< 1948 tarihinde çekilen «AİLE SANDIĞI» Piyangosu netayici: 1 Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme pazarlıkla satın alına3 Artırma 20/5/1948 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 te 1 aded TL. 1000.hk ikramiye tal sokak) Çalış apartımanı No. 4 İstanbul, müşterilerimizden birine. caktır. Bolvadin malmüdürlüğünde teşekkül edecek komisyon önünde yapılacak 4 » Ev Tel: 43239 250. » İstanbul, İzmir, Trabzon. 2 Pazarlık hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kabataş Genel tır. » 100. 5 > » Bursa, İstanbul, Ordu. Müdürlük Malzeme Alım şubesindeki komisyonda yapılacaktır. 4 Şartnamesi İstanbul Av Vergileri Müdürlüğü ile Ankara, Afyon, 25 » 50.• Akşehir, Ankara, Aydın, Bursa. Edremid: 3 Şartnameleri her gün sözü geçen şubede görülebilir. Sahib ve Başmuharriri NADİR NAUI Konya ve Eskişehir defterdarlıklarında ve Bolvadin malmüdürlüğünde Giresun, İstanbul, izmir, Manisa, Mersin; 4 isteklilerin belirli gün ve saattle hizalarında gösterilen güvenme Bu nüshada yazı Merini fiilen idare eder, görülebilir. Samsun. paraları ve komisyonda ibraz edebilmek üzere kanunî vesaikle birlikte CEVAD FEHMİ 25. > Akşehir, Ankara, Bandırma, Bursa, Edremid; sözü geçen komisyona müracaatleri ilân olunur. 5 İsteklilerin belirli günde.ve ihale saatinden bir saat önce temiEskişehir, Gazianteb, İstanbul, izmir, Kaynat ve teklif mektuplarını havi zarflan komisyona vermeleri lüzumu ilân 5 İdare kısmen veya tamamen veya kısım kısım, ayrı ayrı taliblere olunur. (5173T seri, Manisa, Mersin, "Tarsus, T r a b a » , ihalede serbesttir. (5553) Şirketimizin fesih ve tasfiyesine ve tasfiye memuru olarak Şirket Müdürü Sami Kâzım Koray ile avukat Fuad Çelem'in tayinine karar verilmiş olduğu usulen ilân olunur. Limited Şirketi SES SİNEMASI ve TİYATROSU LİMİTED ŞİRKETİ TASFİYE MEMURLUĞUNDAN: HELVİG ROOFERS ve HER NEVİ TAS TAHTA Malzemesi Tekel Genel Müdisrlüp İlânları Malzeme Alım Şubesinden: Bolvadin Malmüdürlüğünden: Dr. Kemal Çağlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog