Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

BİR DAKİKA : Mecliste buğday fırtınası ko Baftaraft 1 inci tahıfede Napoli yolcularıdan Bayan ArErtesi gun şehre inerek berberdeki va man vapurdaki he abını bana liret ve parken bir milletvekili n Orlizimi almak istedim Orada gumruk frank olarak ödemiştir Fakat bunları Hayatı ucuzlatma vadi Ba?taraf\ 1 ind sahıfede tada mesele yoktur, demiş, memurları beni yakaladılar » Bayar memleketin mali ve iktisadı da deklare etmeğe vakit bulamadım du D P binalına bovlece gelindi jrancala yayarız, olur biter » Bundan sonra yargıç sanığın uzenn. bakımdan bir çıkmaza sokulduğunu u Baştarafr 1 bici sahıfede II kongresinde Bunu muteakıb kambiyo mudurluMağrur Fransız Kraliçesi den çıkan paralar ve defterdeki ısıml mektı Fakat Washingtonda mevcud gunde de tanzim edilen ehlivukuf ra Biraz ıstırahatten sonra D P II kon zun uzun anlattı g Mane Antoıntte m de, kendisiüzerinde kendisine muhtelif sualle: poru okunmuştur Bu raporda sanığın ı « Bu yuk bugünkü iktisadı şartlarkanaate göre b bugünkü durumda batı gresinin toplandığı Halkevuıe gidildi Bi ne halkın ekmeksızlıkten mussormuştur Bu meyanda bir zarf içinde üzerinde bulunan 22 çekin bazı Amerila milletin sırtında kaldıkça «hayatı ubırlıgı müzakerelere bellıbaşlı mevzu na Demokratlar tarafından kiralanmıştı tanb olduğunu haber verenlere bulunan 50 dolar için Haydar Çınar kan bankaları tarafından Yunanlı isimcuzlatacagız • demek, bir muhali vadetteşkil etmeden bu kabil bir toplantı ya Salona ıkı bine yakın Ordulu toplan şunları söylemiştir « Ne yapalım'' Ekmek bulamek olur » dedi lere tanzim edilmiş olduğu ve bunpılmalının mumkun olduğu zannedıl mıştı Soz alan delegeler yolların bozuk « Bana bu 50 dolan Atina sefareti lejın Yunarıstandakı bankalarda =atılmıyorlarsa pasta yesinler» deSeçimlere girme mevzuu memektedır Başkan Trumanın bir kaç lugurdan mektebsızlıkten Ordu Bele miz müsteşarı Saıb Kıran verdi ve Is mayıp her nasılsa yurda sokulduğu yaSeçim meselelerini de ele alan Genel dıgı meşhurdur haft a kadar Amerikanın verdiği te diye Reisinin koy koy dolaşarak Halk tanbulda Niyazı adında bir şahsın ge zılmakta ıdı Haydar Çınar bu rapora Başkan adlı teminat olmadığı takdirde Hemen Allah, böyle düşümnat ^ r ıkı partir T kongrece ka Partisinin propagandasını yaptığından ve hp benden alacağını söyledi Diplomatik karşılık şunları söylemiştir D P nın seçimlere gırmıyecegını belirbul edilmiş olan karar suretleri vasıta bu yüzden makamında bulunmadığından nenlerin encamım, bedbaht bir şahsiyet olduğu için kendisine ıtıterek konuşmasına söyle devam etü « istanbul vapurunda da ma sejasıle teyıd edileceğini bildirmesini sağ Dahsetaler Fransız Kralıçesınınkme benmad edip bu arzusunu yerine getır hat eden Zeki ismet adında bir yolcuKarşımızdakiler, .adlı teminat layacak olan bir formül hazırlandığı yozetmesin' D N Celâl Bayann nntku dua « bahsinde hakimleri politikaya karıştımuz \ ardır Bu zat, Cenovada beni bullunda ısrarlı şayialar mevcud bulunMüteakiben alkışlar arasında kürsüye ramayız diyorlar Sormak lazımdır Peki 180 dolar* du ve tayvare ile I=tanbula gideceğini maktad r gelen Celal Bayar uzun bir nutuk söy Hakimler bir siyası mücrimi muhake Bu para da vapur yolculan tara çekleri de yanında taş maktan korktuBöyle bir sualle bugünkü hükümet ledi Boyar nutkunda bu seferki geli me etmiyorlar mı 7 O zaman politika ile fından kamarotlara verilen bahşişlerin ğunu söyledi Tayyare bizden evvel Istarafından girişilmiş olan taahhudlerın şinde Ordu Demokratlarını çok kuvveti: mı meşgul sayılıyorlar? Şüphesiz ki yekunudur Bunlan ben toplar ve dek tanbula varacağı için vapura karşılamaönümüzdeki sene iktidarı ele aldığı lare muamelelerim yaptırdıktan sonra ğa gelip bunları benden alacaktı Fakat takdirde cumhur \et partıM tarafından bulduğunu be'ırttıkte» sonra şahıslar hayır! O halde sereni ve adıl Türk hâkendilerine taksim ederim. almağa gelmedi» da riayet görüp gormiyecegı meselesi arasında olduğu gibi partiler içinde de kimleri, millî iradenin tecellisine imanlaşmazlıklar çıkabileceğine işaretle kan verecek seçimlerde niçin vazife alDefterde Remzi, Aleko Niyazı Osnin bilinme ı husufunda mevcud olan Mudahıl vekilinin sorduğu bir suale masınlar' Bize (Dünyanın hiç bir yeman Hasan Akev Mesrure Tevfık Alı karşılık Haydar şu cevabı vermiştir dedi ki gı çluklerı bertaraf edilecektir rinde hakimler seçimlerde rol almaz) Bafmdkaleden devam Davud Şukru ve ibrahim ısımlerüe bu « Dikkat ediniz dıger partiler araVansıttard in sözleri ı Gemideki butun pasaport işlen Londra 29 (a a ) Bugün sov lemış brinda zuhur eden ihtilafları örterler diyorlar ve bunu söylerken ekseriyet mecal yoktur ki her şeyden evvel iddia isimlerin karşısında bulunan rakamlar yolcu biletleri kamara muamelatı konolduğu nutukta ingiliz kabinesi eski fakat içlerinden çururler Demokrat usulü ile yapılan seçimleri kasdedıyor edilen hareketlerin ve varsa fena kul için Haydar Çınar somasyon ve iaşe ile ben meşgul oluCevab verebilirsiniz Mesela Belçı lanışların veya isabetsiz Bunlar da yolculann şahıslarına rum Bu vazife resmen bana verilkararların siyası müsteşarı Lord Vansıttard ezcum Parti kendi içinde manalı manasız heriştir » le şunları söylemiştir hangi bir hareketi nizamnamesine ve kada seç.mler bizde olduğu gibi ekse kimler tarafından nasıl ve ne şartlar aıd muhtelif hesablardır cevabını verriyet esasına dayanmakta ve adli te altında alındığını daha açık tabirle şu miştir Savcı da « Kremlin şimdi gütmekte olduğu «endi menfaatlerine aykırı bulduğu her cereyan etmektedir buğday ihracını kimin isteyip fıkn kiBu arada Hasan Akevın isminin siyasete devam ettiği takdirde yeni bir hareketi halletmek cesareti medeniyesı minat altında Bunu daha evvel De\let DenizBu arada memurin muhakemat ka min ortaya attığını. Vekiller Heyetin karşısında bulunan «1250X37o=4697 50> harbin patlak vermesi ihtimali daim» ni göstermiştir iste bizim kuvvetimiz yollarından resmen sormu tuk Bize geıununu sıpar alarak kullandıkça ve den karar alınırken bu heyetin nasıl bu hesabı kendisinden sorulmuştur mevcuddur buradadır > len cevabda istanbul vapurunun bueçımde suç işlemiş memurlar bunun kararı vermeye ikna edildiğini bilmek Hasan Akev istanbul yolcuların tun dahili işlerine aıd salahı>eün HayKremlının bu siyaseti gütmeğe devam Hükümetin uç ay sonrasını görmesi ırkasına sığınıp adalet huzuruna çıka lâzımdır Bu hakikat ortaya çıktıktan dandır Karısıle beraber seyahat edı edeceği de esefle kaydedilmelidir D P Genel Başkam bundan sonra ılmadıkça seçim emniyetinden bahset sonradır ki Vekillerin emsahne rağ vorlardı Napolıde vapurdan inecekler dar Çınarda olduğu yazılı ıdı demışStalın in emellerinin Hıtler in emel iaşe meselelerini ele alarak bu durumu :ek de yersiz olur Maalesef geçen se men mesul edilip edılmıyecegı yanı di Benden liret istediler Bende liret lerinin aynı olduğuna kamım diktatöryaratan ve hükümetin asla ve asla iti ımlerde vazife gören idare amirleri uç cezai mesulıv etlen olup olmıyacagı olmadığını ve esasen bojle bir şeye Savcı Reşad Saka sözlerine devamla lerin her turlu ihtimalleri hesablamamada lavık olmadığını belirttikten ve )ir zaman bitaraf kalmamışlardır Bu derpiş edilebilir Velev ki mevzuat Ve mezun bulunmadığımı söyledim Bu es ;ıalen latanbulda bulundukları anlaşılan dan harbe atılmağa meyyal olmaları arremlekettekı iktisadı muvazenesizliği umumî olarak söylemiyorum Vıc killerin böyle bur mesulıvete manız nada italyan Sıtı acentası vapura geldi Bayan Arman ile Hsan Akevın şahıd sıl tehlikeyi teşkil etmektedir rakamlarla anlattıktan sonra şovle devam anınin sesine hanunun emrine uyan kalmalarına musaıd olmasa bile halk Lireti ondan rica ettik Acenta beni ta olarak dinlenilmelerini ve duruşma saBatı Avrupa yaşamak arzusunda ise etti emiz nasıyeh memurlar elbette ve el kendisine arpa yediren memleketin za nırdı Kendilerine 1250 liret verdi Da ahat gozonune alınarak sanığın tevkiilgili devletler hakimiyetlerim dış siyahiresım dışarıya satan ve bunu şu veya ha sonra, gene onun vasıtasile 375 liret fim istemiştir < Biz, hükümetin sakat kararlarını îerte \ ardır » setlerini kaynaklarını ve askerî kudSanık vekili de bu talebe karşı şu mubu şekilde japanları ogremr ve huk daha temin ettik Hasan Akevın hemortaya atmakla milletimizin ıstırabını retlerim arttırmalıdırlar » Bu milletin efendisi koylu istismar etmek istemiyoruz Ekallrjet Bayar «koylunun bu milletin efen n.unu verir Bu hukmun manevi kuv şiresi Mesrure Cenovada oturur Bu li kabelede bulunmuştur Batı Bırlıgı Savunma Bakanları « Bu öyle bir hâdisedir ki bunun partisi olarak muhalefet partisi olarak didir» sofunu Ataturkun söylediğini vetinden başka seçim reylerinin istika retleri bilâhare bana o odıyecekti Bu bugün toplanıv orlar suç olup olmadığı ilmi bu* münakaşa oylunun hakikaten efendi olduğunu metinin tayınındekı kıymeti de gorme hesab da budur Londra 29 (a a ) Batı bırlıgı mem hükümetin uç ay sonrasını görmesini mevzuudur Suç olduğu kabul edilse emokrat Partinin koylu üe şehirli a mezlıkten gelinemez. Peki sonundaki yekun' leketleri Savunma Bakanları yarın hiç olmazsa bu kadar basiret göstermeasında bir fark görmediği için köye Londrada toplanacaklardır Bu konfe sini bekliyoruz.» Bu da Hasan Akev m vapurdaki dahi verilecek hapis cezası kısa bir Demokrasi rejimlerinde bu umumi müddet olabilir Bu kısa müddet ıçm bir şehre de kasabaya da gideceğini efkâr mahkemesinin verdiği hükümler, konsomasyonudur «Milletvekillerinden hesab sorunuz'» rans harbden sonra tertib edılenleıın Yollar meselesini ele alan Bayar Or Jelırttı ve sözlerini şöyle bitirdi en muhimmi olacaktır İyi ama 1250 ile 375 m hasılı zarbı vatandaş uzun sureces bir mhakeme adlî mahkemelerin verdiklerinden daha üe hürriyetinden mahrum edilemez.» « Hattâ kulübeye de gidecektir Bi zorla ve daha ağırdır Bunun için de da bu yekunu verıvor duya gelirken geçtiği bir köprünün Bu konferansm hedefi savunma tedYargıç kısa bir tatilden sonra şahıd Bir tesadüf eseri olacak birleri arasında ahenk temin etmek ve sırat köprüsünden farksız olduğunu soy aenaleyh Demokrat Parti nazarında Anavasanın çıkarılmasını derpiş ettıgı 1 alnız ve yalnız buyuk muhterem Türk «oze bir kanun» a ihtiyaç yoktur Üzerinizde bulunan Fransız frank erin celbine ve tevkif talebinin reddine malzemelerin standardızasyonu mese ledı ve devamla dedi ki arar vererek duruşmayı talik etmiştir « Yollarımıza milletçe ehemmiyet ıılletı vardır > lesini tetkik etmekle vazifeli daimî bir Memlekette uzun zamandır halkın larını izah eder mısınız* Celal Bav ar Samsuna hareket etti şiddetle alakasını çeken ve bir turlu askeri komitenin kurulmasıdır Beş atfetmek iktiza eder Böyle derken buradan topluca Ankaraya gidecek bir millet geçen ay Brüksel andlaşmasını Ordu 29 fHususı) D P Genel Baş normal yoluna gırenuyen «buğday ihimzaladıkları zaman bu komitenin ku miting yapacak değilsiniz Mılletvekılle :anı Celal Bayar refakatindeki mıllet racı mesuliyeti» bahis mevzuu iken or 1 rınız vardır Onlardan hesab sorunuz 'ekıllerıle birlikte bugün öğleden sona tava atılmış olan «Vekillerin mesulirulmasına karar vermişlerdi. Efendiler ne işle meşgulsünüz' Vazife Vukara vapuru üe Samsuna hareket yeti» hakkında bu kısa icmali yapma(Harb ihtimali bende hiç bir lerinizi nasıl ifa ediyorsunuz deyiniz1» 'tmı=tır dan geçemedik. Baytara/t 1 inci »ahıfede Baftarafc 1 tnrt nahifede endişe uyandırmıyor» » » m mııııııııııııııınııııınınııııı ı II ıııııı i n borsadan mazot tedarikine teşebbüs tırma Bakam Duşu ki Abaza Pasa MıFrankfurt 29 (a a ) Amerikan asCUMHURİYET ettiğini, hiç bir randevusunda dur sır ordusunun Filistin hududu üzerinde ken valisi General Clay bugün Frankfurt ta beyanatta bulunarak halen Almadığını, antıpatı yarattığını yazdı geniş olçude yığmak yaptığını teyıd ve Birleşik Amerıkayı Mısırla Arab memmanyada doğu ile batı arasında oynanBen Mecliste idim Bovle sözler söyleketlerini Siyonizm alevhtarı harb makta olan satranç oyununun hâd saflenmedi Bir çok dınlevene sordum planlarından vazgeçirmek üzere bu hasına gelmiş olmasından korkmak için Baştarah 1 inci sahi/ede onlar da duymamışlar Tahkik ettik memleketlere karşı tazyik yapmakla Ankara 29 (Telefonla) Telefon ortada hiç bir sebeb olmadığını söyle akşam şehrimize yagan kar bugün telgraf ve po^ta kananlarını gunun ıh Baştarafı 1 inci tahijede Meclis zabıtlarında da bovle bir şey itham etmiştir Dusukı Paşa Arab devmiştir General Clay bilhassa şunları don yapmadan erimiştir Meteoroloji t yacına göre tetkik etırek üzere P T T ferans degıl sohbet olacaktır vok O halde tasni zincirin son hal letlerinin bu tazyıka Ortadogudakı Ailave etmiştir Umum Müdürlüğünden alınan bilgi Umum müdürlüğünün tertıb ettıgı tot> Türkiye hakkındaki fikirlerinizi kası venı bir uj durma olmuvor m u ? menkan petrol imtiyazlarını iptal et« Harb ihtimali bende hiç bir endiye göre yurdun muhtelif yerlerinde Idntı bugün Ulaştırma Bakanı Şukru söyler mısınız* ettiklerim şe uyandırmıyor » Bir milletvekili tarafından Meclis mek tehdıdıle mukabele de kar yağışları olmuştur Ancak Koçağın bir nutkıle açılmışta Bakan Sizi ben, tarih! çehrenizle çok iyi soj lemistir Amerikanın askeri yardımları puruzs iz tanırım Türkiye insanlarının menkı te 400 kusur milletvekili ve yüzlerce yağan kar don yapmadığından mah nutkunda servislerin daha Irak ordusu da Fılıstıne doğru Washingt 29 (A P ) Mumessı l»r sullere hiç bir zararı dokunmamış ^alışması lâzım geldiğim hatırlattıktan belerıle hayatimi doldurmuş fevkalade dınlevıcı huzurunda söylenen ve zaphareket etti meclisi dıs ış' c ı komisyonu adına de bilâkis faydalı olmuştur sor ra «Toplantının en can alacak ko bir memlekettir Keşkı butun milletler tedılen bir ifadeyi dahi şu şekilde Kudüs (Ammandan telefonla) 29 (A. meçte bulunan bir zatm bildirdiğine gönuşma me\z\.u postanın köye kadar gi tarihlerini Turkıyenınkı kadar sağlam tahrif edecek kadar gozu kararan indıger bölgelerde P ) Bu sabah Urdun Kralı Abdullahre hükümet komünist olmıjan devdebilmesi ısı olacaktır> demiştir sanların benim nihayet bir kaç kışı temeller üzerinde kurabılselerdi Yurdun muhtelif bölgelerinde kar la yaptığı bir görüşmeyi muteakıb beletleıe yem bir odunç ve kıra yolu ile Toplantıva P T T başmüdürleri ve Turkıyenın tarihi hakkında fikir v anında geçen sözlerime istedikleri vanatta bulunan Irak Kral Naibi Prens etmektedir Dun Sıvastan askerî yardımda bulunmak ıçm bur ka devam n utehıssıslar iştirak etmişlerdir şeylen katmadıkları ne malum''» leriniz' Nallıhandan PolatlıAbduhlah Irak ordusunun Bagdaddan nun tasarısı hazırlamaktadır Tasan ya Mudurnudan Yeni tesisler Cedlerınızle tarih boyunca muhtedan Kozandan Koçhısardan UluBir mudırı umumi ağzına kat iyen Fılıstine doğru hareket ettiğini ve Urkında komisyona verilecektir lif münasebetlerimiz olmuştur Harbler yakıştıramadığımız bu hafif beyanat dun topraklarından geçeceğini büdırmı»kısladan, Hafıkten ve Malatyadan Ankara 29 (Telefonla) P T T aldığımız telgraflarda bu bölgelerde idaresinin tekmil tesislerini kuvvet Lu münasebetleri daha sıklaştırmıştır karşısında «Cumhur ı> et. m alakalı tır ^ ^ ^ ^ ^ kışın şiddetle hukum surdugu bil lendirmek için Buyuk Millet Mecli Bilhassa son inkılabınızın sevnnı adım mensublan bakın ne dıv orlar Baftarajı 1 inci »ahlfede dirilmektedir since verilen 100 mılvon liralık tah adım takıb etmekteyiz Turkıyenın taAnkara muhabirimiz Mekkı Saıd E lan için ayrı bir asker! talim ve tersisat ile Fransız isveç ve ingiliz fir rihi Akdeniz medeniyetinin beşiğini senin cevabı biye programını desteklemiştir maları ile mukaveleler aktedılmıştır teşkil ettiği şüphe götürmez. < Mevzuu bahis beyanatı gazeteYem uzlaşma programı ayan mech.31 Ele alınan işlerden Ankara Adana Dun) anın bugünkü fikri çehresi me aynen tuttuğum notlardan vertorafından kuvvetle desteklenmektedir Ankara 29 (Telefonla) Merkez izmit Afyon telefon santralları hiz Muhtelif ideolojilerin çarpıştığı dim Bu kadar senelik gazetecilik ha Battaraft 1 inci sahıfede Bradley'ın sözleri mete girmiş İ İstanbul telefon tesis harb sonrası dünyasının fıkır bakımın yatımda birinci defadır ki bana beyanat Bankası genel kurulu bugün toplantarifeleri 9 mayıstan itibaren tatbik 1 NewYork 29 ( a a ) •Usıs> Amelerinin birinci kısmı işletmeye açıl dan ıyı bu yolda gittiğine kanı mısınız ' uydurma fııh ısnad ediliyor halbuki mıştır İdare meclisinin hazırladığı edilecektir Buna göre ya 9 mayısta rikan Genelkurmay Başkanı General mıştır Ben mızacen iyimserim tarihçi hafızam beni aldatmıyorsa sayın Yusuf yıllık çalışma raporuna göre Banka, veya 15 majısta başlamak üzere An1947 yılı içinde 8 milyon lira kar Omar Bradley bugün yaptığı bir d" olarak da bokara Haydarpaşa arasında ikinci Yunanistanda 36 komünist yunca kocaiyimserim Çunku tarih yer Zıya Erzının beyanatlarını inkar etme sağlamış tedavüldeki banknot mikreçte Amerikanın sulhu tahakkuk etmedeniyetler yıkılmış leri birinci defa değildir Bugünlük cebir yataklı ekspres ihdas edilecektir tarı 1947 sonunda 892 mıljon liraya tirmek ve dünyayı güzel ve yaşanabilir lerine yem medeniyetler kurulmuştur vabım budur » olume mahkum edildi Bu katar saat 21 de Ankaradan kalduşmuş ve gene 1947 sonunda altın bir hale getirmek yolund ki musoet Bunun tarih boyunca misalleri çoktur Denızyollan Umum muduru Amerı mevcudumuz 210 tondan 151 tona kacak ve sabah 9 da Haydarpaşada Atına 29 (a a ) Selanik askeri planını izah etmiştir olacaktır ı mahkemesi gonullu toplamak ve ca insanlık umıdını hiç bir zaman kaybet kadan donduğu gun kendisim Yeşıl inmiştir Mecmua tabileri millî cemiyetinde memelidir Bugün medeniyetimiz sarHalen işlemekte olan ekspres es susluk yapmak suçundan san k 73 sıntı geçirmektedir Fakat varın daha koyde karşılıyan Cumhuriyet muharsöz aıan General Bradley makinelerin ırlerı Cem Atabejoglu ve Necdet Ev Lady Kelly'nin dün Ankarada herbde insan başarılarını tcmamlıyabı kışı gibi kalacak yalnız yataklı va | komünistin yargılanması işinde son parlak bir medeniyet güneşi dogmıyalıvagü ise şunları anlatmaktadırlar kararını vermiştir Bunlardan 36 verdiği konferans leceklennı fakat insanların yerini do1 gonu olmıyacaktır cagını kim garanti edebilir' « 11 nisan pazar gunu akşamı Yuolume 11 ı muebbed kurege 18 ı Ankara 2S (Telefonla) İngiltere duTamıv acaklarmı söylemiştir Erzurum ve Adana trenleri Bugünkü Fransız gençliğini nasıl suf Zıya Erzırun uçakla Yeşükoye gehapse mahkum olmuş ve 8 ı de bebuyuk elçisinin eşi Lady Kelly dun 2) Erzurum trenleri her gun ışlıbuluyorsunuz7 leceğim haber aldık Beraberce gittik aksam Halkevi salonunda güzide bıT Ankara Üniversitesi Rektörü vecek Dıvarbakır ve Adana trenleri raet etmişlerdir Fransız gençliği kötü bir devir'ya Uçak saat tam. 23 15 te yere mdı Kalade haftada dörde çıkarılacaktır Ayistanbul Elektrik İdaresine şamaktadır fakat gayret ve sebaüle balık bir ıstıkbalcıler grupu Yusuf Zıya dinleyici kütlesi onunde «îngılterede bugün seçilecek kadın faahv etlen» mevzulu bir konferıca muhtelif ıstıkametlerdekı mareskisi gibi yüksek idealler peşine düşe Erzıne doğru ilerledi Bunlardan bir ço rans vermiştir Ankara 29 (Telefonla) Ankara şandizler de arttırılacaktır Yakında odunç para ceğinden asla şüphem yoktur Üniversitesi rektörü seçimi yarın U memleketimize gelecek olan yemek ğu savın mudurun ellerim öpüyorlardı Ankara 29 (Telefonla) Haber Terbiye sistemleri nnersıte profesörlerinin iştirak eBiz de sokulduk Yapılan tenkıd er karve yatak vagonları da ıhtıjaç nıs aldığımıza göre istanbul Elektrik Idecegı toplantıda yapılacaktır betinde muhtelif hatlara tevzi edi daresıne lüzumlu tesisatın ikmali ı Mekteblerde talim ve terbiye ba şısında ne derece mütehammil ve mu samahakar bir adam olduğunu bilmediHalen rektörlük için en kuvvetli lecektir çın yabancı memleketlere yapılacak kımından Fransız ve Anglosakson sisğimiz için kendimizi başka gazete er namzed Hsmıd Derelıd r siparişler karşılığı olarak Hükümetin temlerinden hangisinin tatbıkında pra Motorlu tren mensubu olarak takdim ettik Bizi um Ceyhan taştı Mecmuasının 7 ve 8 inci 3) Almanyadan getirilmiş olan ve delaleti ile bankalarca 4 5 milyon ti* fav dalar vardır' dugumuzdan daha fazla hararetle kar Anglosakson sistemi ingilizlere Cevhan 29 (a a ) Devamlı jag halen tamirde bulunan motorlu tre lira odunç verilecektir şıladı Suallerimize gazetemizde çıkan sayıları bir arada Fransız sistemi de Fransızlara favdalı murlar yüzünden Ceyhan ırmağı ka nin tecrübelerine 45 güne kadar cevablan verdi Bu arada komisyon İnönü nezdinde olmaktadır Her memleketin kendisine barmağa başlamışt r Gene bu juz başlanacaktır Bu tren 140 yolcu ayarın çıkıyor. meselesine itina ve ısrarla temas et den Karaçay taşarak Mustafa Be>lı lacak ve suratı 100 kilometreden Ankara 29 (a a ) Cumhurbaş gor bir sistemi olmalıdır Nasu ki evler tık Yusuf Zıya Erzın, gülerek ve sırtıBuyuk Türk karikatüristi Ceve civar kovlerın ekili arazisine bazı fazla olacaktır Tren Ankara ile kanı ismet Inonu bugün Kutahyadan ekseriya dıştan birbirine benzediği hal mızı okşıyarak bunların tamamen uymal Nadire tahsis edilen bu sayızarar ar verm ştır Haydarpaşa arasındaki mesafeyi 8 gelen C H P idare heyeti azası Etem de iç taksimat ve döşenişi sakinlerinin durma şeyler olduğunu ve heyetlerimida sanatkâra aıd fevkalade ensaatte alacak ve muhtemelen saat 11 Yücel meclisi umumî azası Musa zevkine göredir işte kultur sistemleri zin Amerikada muntazam şekilde çaEır İsveç güreş takımı geliyor teresan hiç bir >erde intişar etde hareketle 19 da Ankara veya Hay Kazım Yılmaz meclisi umumî azası de her memleketin örflerine ve bünye 1 ştıklarını katiyetle söyledi Beyanatını memiş fotoğraf ve malumatları Stockholm 29 (A P ) 16 kış den darpaşada olacaktır Motorlu tren Lutfı Guran Halkevi başkanı Talat sine göre tanzim edilmelidir inkar edeceğini bilseydik imza alırdık bulacaksınız m ıte^ekkıl Isv eç olımpıj ad güreş tagun aşırı olarak bir gun Istanbula Çın vı kabul buyurmuşlardır Haluk Alaamafıh bundan sonra kendisine karkımı Turkıyenın en ıyı güreşçilerine Satış yerleri Kıtab Sarayı ertesi gunu Ankarava ışlıyecektır şı daha ihtiyatlı davranacağız Bu söykarşı formunu denemek üzere o ma Trende birinci ve ikinci mevkiler buInsel Kopru Salon Kıtab Evle1 Mayıs C u m a r t e s i * S a a t 10 lediklerimizi hakim huzurunda yeminle yısta uçakla IstanbJİa hareket ede lunmaktadır ri Tünel kapısı Cemiyet Okul Bilet fıatları dıger teîrara hazırız > cektir kapısı ve Foto Sabah trenlerdekınden farksızdır Millet ve memleket menfaatlerim koAnkarada G S Kulubu ve Bakanlar Kurulu ruma yolunda tenkıdler yapan bir ga• AKBA KITABEVINDEN • Ankara 29 (a a ) Bakanlar Kuzeteye karşı ne şekilde ıdareı kelam erulu bugün saat 16 dan 19 a kadar Ankarada mesken buhranını dılecegını bilmediği anlaşılan sayın tooltnmış ve muhtelif Bakanlıklara önlemek için hazırlanan tasan e mudurun bize ısnad eylediği beyanat aıd gündelik işler haıtkırda mıral eJ co c/i uydurma, hususi tertıb kurma fiillerini Ankara 29 (Telefonla) Ankarada« rele a bulunmuştur ' mesken buhranını önleme* üzere Ankendisine aynen iade ederek soylıyeve kıra Beledı\ e ve Özel idare sınırları ceklenmızı burada kesiyoruz. Fakat 1 Mayıs Cumartesi gunu bahar bayrarr ı erijnd o îi devlete beledi elere ve o tabii yalnız bugün için ¿el idarelere aıd arsaların eşHasa temlıtı hak unía hazırlar an tasarı son şeklim Ordu Valisi, Unyede açlıktan Otelde zengin bir programla sabah a mı^tıı Tasarı onumuzdek günlerde Çeşıdlı parí ıkramiv eleri ölenlerin bulunmadığım kadar devam edecek Bakanlar Kuru unda konuşulacaktır (6 Tasarıva göre Ankarada 6 aydan fazla oDine Dansanla kutlanacaktır bildiriyor E turmuş kendisin» ve karı. na aıd mfj kutlanacaktır Ordu Valisi Cemal Gönençten aldığıe n oulunmıvanlara ar'tırma ve ek 3 s Baharın tam göbeğinde yemyeşil kap v mız bir telgrafta Ünye ilçesinde açlıkİme kanununun hükümlerine ta ı ollıcalarda ve lüks Termal Otelde zevk v O tan olenlrın bulunmadığı saman ve keCumartesi gunu madan bedel takdiri suretile ve bu be pek yiyenlerin mevcud olmadığı nisanın neşe jle geçecek bu gun ve bir gec Saat 10da del 10 jılcıa müsavi taksitlerle öden ilk haftasından itibaren mahsul durumu ıçm butun masrafınız (otel ogle yemeg n ek şartıle ar=a verı'ecektir te Galata Şubesinde Çekılıvor ıyı olmıyan bölge halkına Ziraat Ban akşam yemeği ve dınedansan saba Kastamonu elektrik santralında kası tarafından 100 bm lira dağıtıldığı kahvaltısı dahil) 20 liradır Biletlerini Ordu Vilayetine Ofisçe tahsis edilen 2oO Oz ipek Palastaki büromuzdan temi feci bir hâdise edmız (d ton mısırdan Ünye ilçesine 70 ton ve May s sonuna kadar kaplıcalarda ten 5» sahipleri çekilişe davetlidir Kastamonu 29 (Te "fonla) Bu ge e nldıgı ayrıca fakirlere Kızılay tarac zılatlı tarife tatbik edilecektir Pansiyc =at 21 de şen ımızın yardım ı eWvtr < fından lazım gelen jardmlarm vapıldı İsimli son eserini okumak şarttır Bu « ntralmda çalışan makinist Abbas trens gı böylece her turlu tedbirlerin alın komple 32 o liradır YAPI ve KREDİ BANKASI A Ş eser sızı mesleğinizde muvaffakiyetin I for motor dairesinde cereyana kapılarak dığı ve halen serbest piyasada da 32 kuPogani Vayda Orkestrası şahikalarına ulaştıracaktır n'mu'tur Şehir bu yuzd°n bu gece karuştan bol mısır bulunduğu bildınlmekdaimi olarak kaplıcalardadır tecar ARBF BOLAT KITABE\ I 250 Kr. i rdnlıita kalmıştır. * 1 Mayıs C u m a r t e s i * S a a t 10 TELEFON 3ÁSÜA. Amerikada Batı Birliği hakkında müzakereler Celâl Bayarın Orduda söylediği mühim nutuk Benzetmek gibi olmasın, amma... İstanbul vapurundaki döviz kaçakçıli! Vekillerin mesuliyeti Yusuf Ziya Erzinin hayret verici beyanatı Arablar, TelAvivi dün bombaladılar Anadoluda kar devam ediyor P. T. T. Müdürlerinin toplantısı Büyük bir Fransız tarihçisile mülakat Amerikada askerî terbiye Tren seferleri arttırılıyor Merkez Bankasının bir senelik kârı GALATASARAY 2 0 . 0 0 0 "'•'>•• EV YALOVADA BAHAR BAYRAM 10.000 lir *lık YALOVADA TERMAL 1 Mayıs E u MEŞHURLARI * İKRAMİYEM AİLE GÜZDANI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog