Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

unku gazetelerin birinde şovle bir ilan gordum «Topkapı Sarayı Müzesi için ıkı tane benzınlı motopomp ile hortum ve portatif merdiven ve su torbası açık eksiltme ile alınacaktır Ha» Bu v angın söndürme vasıtalarının ihalesi mayısın 18 ına gunu yapılacağı 1917 isyanından bir kaç hafta evveUı man izah etmiş değildir Başka biri de da ilanda yazılı merkez komitesi kayıdları ve «Pravda» her halde durup dururken başını derdi Haberleşme ve 0*0**mm0»mmm»mmmmıt Y a z a n : «»•»«"••« Tabu bu şınv dır Bu ilan 23 nisan gunu dördüncü vegazetesi Stalın in o sırada naşı bir sı sokmamak için bundan hiç bahsetme Rendova uçaklarını çıkarmaya Basın Konferansı dılık sadece bir im ya beşinci defa tekrar gezdiğim Topkapı yaset takıb ettiğini açıkça göstermeğe mistir başladı, gemi limandan salı ıçm butun butun kandır Bir çok Sarayı Müzesi gibi manevi ve maddi isyan hakkındaki butun muhım ka kandır Onun harbden evvel resmen faydasız olmuştur memleketlerde ba kıymeti haiz eşsiz bir Türk tarih ve gunu ayrılacak Lenın le beraber yürürken bir taraftaı. rarlar Stalının bulunmadığı bu toplan diyemeyiz Dört \ sın mümessiller: sanat hazinesinin yangına karşı gajet da mutedillerin taraftarlığını kazanma tıda ve onun adı bile geçmeden alın verilen cevabı ya esaslı tedbirlerle korunması lüzumunu PeachTreeState adında Vıctory hafta suren topa ya çalıştığı gibi şimdi de bir yandan mıştır Herkese ayrı ayrı vazifeler d > lantılar sonunda dünya milletlerinin yınlayıp yayınlamamakta serbesttir bana bir daha hatırlattı Filvaki, bu samerkez komitesinin ekserıyetıle bir safta gıtılırken kimse ondan bahsetmemiş, tipinde bir gemi dun limanımıza ye bir fıkır nizamı etrafında bırleşıvereler Yayınlandığı takdirde hangi go rayı ve muzevı her zıvaret edişimde, yer aldığını fakat aynı zananda «ag ee kimse «ona da iş verelim» diye bir tek ni Amerikan askeri yardım malze ceklerını tahmin etmeğe elbette im hükümet şeklini değiştirmeğe teşvik ruşun doğru olduğuna inanmak da kendi kendime, lifte bulunmamıştır Bu işten o tama mesi getirmiştir Hamulesi tank \e kan voktu Bu bakımdan Konferans anh muhalefetini de desteklediğini go Allah yangından muhafaza buyurtank jedek parçalarından müteşek şimdiye kadar toplanan butun kon eden vazıyetlerde fıkır hürriyeti mut halkın bileceği ıştır Muhtelif mevmıle uzakta tutulmuştu rujoruz. lak değildir Bu çeşıd yazılara karşı zuatlar arasında bir ahenk kurarak Yoksa Stalın o «merkez» dedıgı mev kildir Tahliyesine bugün başlana feranslar gibi iflasa mahkumdu Fa devlet otoritesi gerekli tedbirleri milletler arası doğrulama hukukunu sun Stahn daima ihtiyatla hareket ederDerim Allantan ıshmdad edişim bicaktır hum teşekıkulu saklandığı verde kat Sovyet Rusya ve pejklerı hariç almakta devam edecektir Fakat ne geliştirmek ilende belki kolaylaşadi Biraz ilen adım attığı olduysa bu zim j angınlara karşı ya hiç tedbirsiz ıoare etmiştir' Buna da imkan yoktur Rendova uçaklarını boşaltıvor geri kalan milletlerin istisnasız ola de olsa önümüzde açılan ufkun ge caktır muhakkak ki hadiselerin zoru ile ol çunku «merkez» deki butun aza Smolveya pek noksan tedbirli olmamızdan Askeri j ardım planı gereğince A rak muayven bir basın disiplinine nışlıgını de azımsamamak lazımdır muştur § Harb kundakçılığına milletleri ilen gelir nıv de bulunu} ordu merıkanın bize verdiği SNV6 ti taraflı olduklarını öğrenmek de her Bir milletin kendi kabuğu içine çe11 ekimde Zınovyev le Kamenev Hayır isyan hareketini Stalın ne şah pindeki uçakları getiren Rendova u halde az bir kazanç sayılmamalıdır kilip dışarıva karşı perdelerini indir birbiri aleyhine kışkırtıcı neşriyata Maksim Gorkıy in gazetesinde ısvan aBen Çıragan sarav inin gözlerimizin çak taşıt gemisi evvelki akşam Is Düşününüz ki diploması tarihinde mesi resmi ağızdan demeçler yaya faşizm nazizm ve benzeri rejimlerin leyhınde bir mektub neşrettiler Bunun san ne de bir «merkez» vasıtasıle idare onunde nasıl j andığını gordum Miletmiş değildir Zabıtlarda hatıralarda tanbula gelmiş ve Yeşilköy açıkları böyle milletler arası bir haberleşme rak tek taraflı görünmesi dünyada propagandasına karşı önleyici tedüzerine partinin ilen gelenleri arasında na demirlemiştir Gemi dun saat 9 30 konferansı ilk defa toplanmaktadır hoş karşılanmıyor Bazan birbirine birleri (kanun dairesinde) almak u yonlar kıymetındekı o güzelim ve muhderhal son derece şiddetli bir buhran So}isız vesikalarda Lenın sağken hatta da hamulesi olan 100 kadar talim u Muhtelif komisyonlarda karar tav taban tabana zıd da olsa ancak çe zere bir karara varıldı Bu Sovyet teşem binada bir mahalle tulumbasınortaya çıktı Lenın saklandığı yerde öldükten sonra neşredilen kıtab ve talüzumunu dan başka itfaiye vasıtası voktu Bunun sıve ve muahede projesi şeklinde şıdlı haberler ve çeşıdlı düşüncelerle cephesinin de katılmak çagını çıkarma} a başlamıştır küplere biniyordu Kamenev de isyan rihlerde o sözde «merkez» den StalınGeminin tahliyesi buyuk bir sür kırktan fazla ^ esıka hazırlanmış \ e dünya efkarını hakikate ulaştırma duvdugu ittifakla verilen hemen ye da kuçuk parmak kalınlığındaki zavıf a eyhındekı fikirlerim serbestçe müda den bahsedildiği görülmemiştir Vakıa faşizm ve suju ikinci kattaki salonun zemininden umumi hevet buvuk çoğunlukla bun nın mumkun olabileceğine artık her gane karar oldu 1 «Merkez» den ilk defa olarak 1924 te atle yapılmaktadır faa edebilmek için merkez komitesinden nazizm nedir' Benzen rejimlerden tavana kadar veüşmıvordu Fazla olaDun sabah İstanbul Deniz Komu ları kabul etmiştir Metinler ilk on es inanıyor çıkan Parti Tarihi nde bahsedilmiştir lîtıfasını verdi ce Birleşmiş Milletler teşkilatı ekone anlamak gerekir' Bu noktalar ay rak hademelerin kovalarla taşıdıkları Çunku o sırada sol cenah muhalefetine tanı Tarık Ersuna adına bir subay nomik ve sosjal konseyine sonra da S İnsan haklarına aıd yukarıkı temel aınlatılmadı Biraz siyası biraz da su ikide birde kesiliyordu itfaiye jeBolşevikler birbirlerine girdiler ve şahsan bana karşı girişilen mücadele Rendovaya giderek gemi süvarisine O N U meclisine gönderilecek ora kararın normal bir neticesi olarak hissi zaruretlerle butun delegasyon tışıncıve kadar müstahdemlerin basMesele 20 ekimde yapılan toplantıda yeni bir parti «tarihi» ne ihtiyaç göste hoş geldiniz demıçtır Gemi süvarisi sabahleyin İstanbul da son rötuşlar yapıldıktan sonra bir çok muahede projeleri hazırlan lar hep birden el kaldırdılar ama ya tıkları tulumbadan gülsuyu serper gibi görüşüldü Bu toplantıda Sverdlov Le riyordu Valisini makamında ziyaret eylemiş yürürlüğe girecektir Hükümetler a mıştır Haberleşme müesseselerinin rın Moskova radyosu yine kapitalist tavana fışkırtılan suyun tabu hiç bir nının yolladığı mektubu okudu Lenın Hatırlarım Her yerde dostu ve telman kararlara dair fikirlerini belli tesiri olmadı itfaiye geldiği zaman koZınovyev le Kamenev 1 oyunbozanlıkla ması olan Serebryakov bir gun bana Vali bu ziyareti öğleden sonra iade bir tarihe kadar Birleşmiş Milletler yabancı muhabirlerin tarifi yapılmış sistemin kötülüğünden dem vuracak bunların bulundukları yerlerde en NevvYork gazeteleri de Rus emper ca vekpare çatının ıçı bir alev tufanı etmiştir itham ediyor ve derhal partiden kovul Stalının sekreterliğinde «merkez» Genel Sekreterliğine göndermek zo gelsizce vazife görebilmeleri için valızmının doymak bilmez hırslarını halını almıştı O zamanın atlı arabalar 1944 senesinde denize indirilmiş malarını istiyordu keşfettikleri ıçm buyuk bir sevine varı rundadırlar Rusya ve peykleri tabiî projelere gerekli maddeler konmuş sayıp dökecektir Burada kimin harb ve koşar adunia bu arabaları takıb edeolan 23000 tonluk refakat uçak taşıt O sabah «Pravda» da çıkan bir ma demişti. menfi cevab verecekler anlaşmalargemisi Rendova nisanın 1 inde San dan belki hiç birine katılmıvacak tur Bir memlekete kanuni ve nizamı kundakçılığı vaptığını kimin mil rek jorgun argın vangın verine yetikale buhranın büsbütün gerginleşmeBen hayretle «Bu ne ifade edebilir kışkırttığını şen itfan enin de tek motopompu yoktu; Francisco dan kalkarak Panama ka lardır Bugünkü dünya vazıyetini ol bir şekilde giren bir gazeteciyi o letleri birbirine karşı sine sebeb oldu Gazete adına yazılan ki7» diye sordum memleket otoriteleri hiç bir şekil nasıl tayın edeceğiz' Bin yazıyor o Melunedcıkler suları elle basarlardı nalından geçmiş ve Cebelitarık a uğbu majcalede Zmovvev'le Kamenev müSerebryakov zeki ve nükteden bir a radıktan sonra doğruca buraya gel duğu gibi konferans neticelerim de de vazifesinden oturu sınır dışına a tekı cevab veriyor Ikı taraf da ken Bu v angından 8 ay sonra Panse gıtdafaa ediliyor Lenın in yazısında «sert damdı çıkmaza sokan unsur budur miştir tamıyacaklardır Yerli gazetecilere dini meşru müdafaa halinde göster tıgım zaman orada hem atlı, hem mofcır ifade, bulunduğu ilen sürülüyordu Herhalde bunun etrafında* bazı aynen ya diğine göre tahrik bahis mevzuu o torlu ıtfaıve arabaları ve bacak kalrnRendova Istanbuldan salı gunu Bunu okuyunca merkez komitesi azası fırıldaklar çevirecekler» diye cevab Fakat itiraf etmeliyiz ki varılan bahşedilen kolajlıklar ıgında su basan motopomplar gormuştalkarak PortSaıd Bahreyn ada kararlar içinde dünya tarihine ıle bancılara da gösterilecek bunların labılır mı' Dffl hayretten gözlen açıldı Fakat u verdi Bunların dışında gazetecilerin se tum itfaiye tulumbalarının suyu da bu »veü büsbütün gergınleştırmemek için Bununla beraber, ilkoncelen bu arı, Singapur ve Manilla ya uğrıya nsı için yem bir çığır vaad edenler j azıları sansüre veya kısıntıya uğ juksek binanın çatışma hadar yetışebunu mesele yapmak ıstemed ler merkez» den yalnız zabıtların naklinde rak dünya gezisine devam edecek ve de vardır Bunlardan bir kaçma bu ratılmıyaeaktır Yalnız milli haber yahatim kolaylaştırmak gazete mec mıvordu Nihayet sarajın onunde deleşme müesseselerim korumak mak mua radyo ve sinema yayınlarını Stalın ıs> ana taraftar olanlarla mu bahsediliyor veya müphem bir geküde asıfıkı geçerek Birleşik Amerıkaya rada işaret edeyim sadı ile hükümetler yabancı mu milletler arasında teşvik etmek bu mirli bulunan Salvator adındaki Alman trız olanlar arasındaki mevkiini muh ona imalarda bulunuluyordu Zira 1917 varacaktır 1789 danberı yalnız milli bir ma552 kadem uzunluğu 75 kadem ge1 maliyetim indirip tahlısıve gemisi rıhtıma yanaştı ve habirlerin kendi toprakları üzerinde gibi vasıtaların hâdiseleri henüz herkesin hafızasında telif manevralarla muhafaza ediyor hiyet taşıyan insan hak arı beyankuvvetli tulumbalanle yangını söndürKamenev in istifasını da kabul etmiyor yaşıyordu ihtilâli yapanlar daha orta nışlıgı ve 18 mil suratı olan bu ge namesi dünya ölçüsünde genişletil bir şehirden bir şehıre haber gön surumunu arttırmaya çalışmak mev mek ıçm çalışmağa başladı Fakat aksı du Nihayet istifa uçe karşı beş reyle dan yok edilmemişti Bu «merkez» de minin mürettebatı 472 subay ve er mek isteniyor Ekonomik ve sosjal dermelerini yasak edebileceklerdir zuları etrafında bir hayli kararlara ıbi o gun kuvvetli bir lodos esiyordu daha varıldı Sırası geldiği zaman konsevın tavsıvesı üzerine Haberleş (Bir nevi kabotaj hakkı) kabul edildi Bun an üzerine Stahn aza oldukları ilen sürülenlerden Dzer den mürekkeptir rı dalgalar gemiyi sarayın rıhtımına Gemi subaylarından bin yolda me konferansında bu be>annamenın mühimleri üzerinde ayrıca duraca «Pravaa» gazetesinden çekildiğini ileri jınskıy le Bubnov hayattaydılar Dzer§ Milletler arası bir yalanlama hakkı gım çarptığından kaptan gemisini korumak jınskıy muhakkak ki davaya olan bag müthiş fırtmaya tutulduklarını bu basın ve düşünce hürriyetine aıd ihdas olunmuştur Bir hükümet yasurdu Komite bu istifayı kabul edemezçın açılmağa mecbur oldu O canım d Çunku ıhtı al zamanında Stalın in ılıgı dolayısıle ıddıalan tekzıb etmez ıebebten güvertedeki uçakları yıka maddeleri tesbıt edilmiştir Bu mad bancı basın ve yayın uzmanları taRus cephesinden maada butun he saray da bugün gordugunuz pbı, dört yapabileceği tek şey varsa o da «Prav Stahn m hakikatte yapmadığı şeylen mak için binlerce ton su sarfettıkle delere göre bir memlekette oturan rafından neşredilen bir haberi lüzum yetlerin yürekten katıldığı bu karar duvardan ibaret kaldı. vapmış olduğunu sureta kabul ederdi rını ve tekrar yağlamak mecburi} e bir insan ister yerli ister yabancı ol görürse avnı organlar vasıtasıle tek lar yer vuzunde hürriyete anlaşmada» d«.kı işinden ibaretti ınde kaldıklarını söylemiştir un duvdugunu gordugunu ve du zıb ettirmek imkanlarına malık ola ya ve barışa karşı müşterek bir hasStalın in elinde bulunan tek ışı de bı Fakat bizzat kendisi hakkında yalan Topkapı Sarayı Müzesinin bilhassa Ankara gazetecileri, dun şundugunu dünyanın her tarafında bilecektir Hemen butun milli hu ret yaşadığını gosterıv or Onun gerrakmak istevışı beUı biraz tuhaf görü sov hyemezdi vapuru gezdiler serbestçe ifade etmek hakkını taşı kuk sistemleri içinde yeri olan ce çekleşeceği gun şımdıhk uzakta sa Harem dairesi ahşab dairelerden muDzerjınskıy tam zamanında oldu dinebilir Fakat onun huyunu bilenler rekkebdır Allah göstermesin orada bir vacaktır Hükümetler bu hakka taAnkara 29 (Telefonla) Uçak ta arruz edemıj ecekler kendi vatan vab verme hakkı da böylelikle mil yılsa bile her halde varılamıyacak u angın çıkar da başlangıcda hemen için bunu anlamak gavet kolaydır Her yebiliriz Çunku çok geçmeden Bubşeyden ewel şu muhakkak ki Stalın Zj nov yalan yere şahıdlıkte bulunmayı ıt gemisi Rendova ile gelen uçakları daşlarını \urd içinde fıkır hurrıve letler arası ölçüsüne yükseltilmiş o fukların ardında değildir Aydın bir sondurulemezse butun saray değilse luyor Anlaşmaya imza koyan mil istikbali imkanlar hududu içinde bi bile ahşab dairelerin yanacağı mugörmek maksadı ile bugün bir Da ınden mahrum edemedikleri novyev le Kamenev 1 hiç de hissi bir kabul etmediği için gözden duştu gibi (Devam ediyor) tota uçağı Ankara gazetecilerim ls jabancılan da yurd dışına fıkır ve letler birbirlerinin basınında rast ze göstermesi Haberleşme ve Basın hakkaktır saıkle müdafaa etmiyordu Bilakis bunanbula götürmüştür Gazeteciler ge haber çıkarmaktan ahkoyamıyacak ladıkları haberleri (yalnız vakıalara Hürriyeti Konferansının başlıca muda gene bir ruhi sebeb vardı Kendisi Bakınız Müzenin bir kısmı mühim miyi gördükten sonra akşam a}nı u ardır Vakıa bu karar bir takım ka dnvanmak başkaca mutalea yürüt vaffakiyeti olmuştur gdyrımemnunlardan olduğu ıçm pek paralar sarfıle cidden mükemmel suakla Ankaraya dönmüşlerdir memek şartı ile) valanlav abılecekler ¡ NADİR NADI rette tamir edildiği halde, motopomplar *abiî olarak dıger gavrımemnunların tayıdlara bağlıdır Mesela milli emnırafını tutuyordu Siyası goruş bakımın;e dıger itfaiye vasıtaları daha yeni etı ilgilendiren bahislerde hakaret dan onlarla aynı fikirde olmaması buna ksütmeve konulujoı ve ihalesi de anmüstehcen neşriyat gibi hallerde inZamparalar Kralı manı değildi ak 18 gun sonra yapılacak Bunlar sanları curum ışlemeve veva zorla vimbıhr, hangi gun teslim alınarak saManevralar devam ediyor rav» getirilecek ve yerlerine jerleşünIsj andan evvelki bir hafta zarfında lecek Müzede başka ıtfaıve vasıtaları 1 Mayıs Bahar Bavramı munasebetıle Türk Kadırcan K A F LI Stalın bir taraftan Lenın Sverdlov ve . av a Kurumunun bir filosu şehrim ze gel ar mı, jok mu bılmıvorum Varsa dahi Ga et eğleneni ıbr€t verici bir çapkınlık şaheseri On uçuncu tenim dıger taraftan Kamenev Lezım ştir Filo Istanbulda kaldığı müddetçe ba ihtiyaca kafi degıl ki yemlen alınıvor nodje/ın arasında manevra yapmakta forması çıktı 30 Kuruş İSTANBUL YAYINEVİ ¡in mümessillerıle arzu edenleri gezd recek Şu halde bu tarih ve sanat hazinesinin devam etti e bu z aretten fajdalanarak istanbul hal Cagaloglu Nuruosmanıye Caddesi 57 1 Ya Hafız» levhasıle korunduğu ve ;ına kuruma yaptıkları bağışlarla mejda 21 ekimde yapılan merkez komitesi mavıs sonlarına kadar da gene öyle kona gelen eserler göster lecektl trplantısınaa önümüzdeki kongrede ko unacagı anlaşılıvor Bahar Bav ramı nuşulacak ıreselelerı Lenın in hazırlaHem satın alınacak olan bu itfaiye mo\ıs bahar bayramı dolavıs le yarın masına sıya=ı raporu da benim tanzın asıtalan da kâfi değildir Çünkü bu esmı daireler ve mektebler tatil yapacak etmeme karar verildi Her ıkı teklif de asıtalar kendi kendine j angını sönardır ittifakla kabul edildi Halbuki sonradürmez Topkapı Saravı Müzesinde C HJ* II Kongresi mayısın dan o sıralarda benimle merkez komimüstakil bir ıtfaıve müfrezesi kurulma15 inde toplanacak tesi arasında ihtilaf olduğu ilen surul Pelin Elif ile Ertugrul Eğilmez , bu müfrezenin âmirleri ve erleri, bu muştur Böyle bir ihtilaf olsaydı en naC H Partisi ilçe kongreler sona ermiştir İl* nikah dairesinden çıkarlarken oca sarayın bir labirente benzıyen ongres illerden seç en delegelerin iştira ak devrede en muhım raporun tanziarmakanşık teşkilatını karış kan; Rcsam El f Nac nin kızı Pelin Elıl ile ile 15 maMS cumartesi gunu C H Partisi mi bana verilir mıydı' Konya jandarma Mıntaka Müfettişliğinden erkez binasında yapılacaktır Bu kongrede ilmelidir Harem dairesi gibi yanmaSiyası raporun benim tarafımdan ha nuteka d Yarbay merhum Tahs n Eğilmezin ıilletvek İler nın ve Bakanların da bu una a musaıd ahşam kısımların yangına tırlanmasını Stalın teklif etmişti Bun ığlu yüksek mimar Ertugrul Eğilmez n ni ak dileklere cevablar vermelerini temin arşı korunması için her tarafa su boıaks»dıle il kurulu uj eler nden Prof Fah dan da maksadı böyle nazik bir safha .âh törenleri dun Beyoğlu Evlenme Daire ruları, j angın muslukları doşenmelı edd n Kerim dun akjam Anksrava gitmiş da karanlığa çekilme* ve fırsat bek s nde icra kılınmıştır umkun olan kısımlar yangın duvarları Fahreddin ker mın kongreye Başbakanı Meras mde memleketin butun tan nmış s! lemekti a davet edeceg soylenmekted r maları sanatkârlar matbuat ve müzeler er e avrümalı bazı yerlerde yüksek su Bir masal daha tanı ve memurları \ e d ger seçk n davet depoları vapılmalı yangın başlangıçlaMr Hıltsın vekili Stalının en fazla tarafgiri olan bir ler hazır bulunmuşlardır Tüccardan Zuh rında kullanılmak üzere en modern ate; Amer kaya hareket eden yardım he>e Sekban ile muharr r Ömer Rıza Doğrul tarihçi bile onun ekim ıhtılalındekı ro :uraíeyn n şah d olmuşlardır Tarafeyne saa ol mütehassısı Mr H lts e dönüşüne kadar söndürme cihazları alınarak her salona, lunu belirtmek için ortaya koyacak hiç detler d ler arkadaşımız El f Nac y tebrik luav n Mr W 1] ams vekalet edecektir her odava konulmalı butun memur^ ^ ^ • • ^ ^ • ^ ^ ^ • ^ Uluslararası bir vaka bulamaz O de/re aıd vesika ederiz Sergi Saravının planları lara hademelere bekçilere bu cihazVali ve Belediye Re s Dr Lutf K rdar veya hatıralarda onun adına bir keıe ların kullanılması öğretilmeli, avnca =rb yede inşa ed lecek olan Serg Sara> ı olsun tesadüf edemiyoruz. Bu uçurumu M EV LlD bunlara itfaiyecilik bilgisi verilmeli, dun tetkik etmıj ve alakadar kapatmak ısüyen sözde «tarihçi» ler or Malıve Bakanı iken vefat eden merhum m planlarını almıştır haftada bir gun herkese talimler yaptıırdan izahat taya uydurma bir parti «merkezu çırılmalıdır Hulasa bu tarih ve sanat 1, 2, 3 mayıs günleri saat 15 den itibaren HALID NAZMI KEŞMİR m ilk jerh baskı makinesinin karmışlardır Onlara göre ısjanı bu hazinesini korumak için Itfaıve mudutecrübesi yapıldı «merkez> idare etmiştir Fakat hiç bin ılumunun kırkıncı gunune tesadüf eden rumuzun istediği butun teşkilatı teçTAKSİM TENİS ESKRİM DAĞCILIK Klubünde mayıs önümüzdeki pazar gunu BeyaMemleket m zde yerli malzeme ve ışç 1 kle bu «merkez» m faaliyeti toplantı yer | hızatı ve tertibatı hiç vakit kaybetmeParan tarafından imal ed len İlk baskı Biletler kapıda satılacaktır ve zamanı isyanı nasıl idare ettıgı hak zıd camimde ogle namazını muteakıb den hemen vapmahdır Son pişmanlık kında bir şey söylemiyor Soylıv emezler mevlıd OKunacaktır Merhumu sevenle lak nesinin tecrübesi dun bas n mensub f av da v ermez. çvnku hakikatte böyle bir «merkez» ın ve dostlarının teşrifleri rica olunur lan huzurunda vap Imıştır jazı Bulvarındaki arsalara talıb yok *** yoktur Bu akşamdan itibaren Beled >e Gazı Bulvarındaki arsaları be Pek muhterem buyugumuz Fakat bu masalın nasıl ortaya çıktığı «r metre murabbaını ikişer yuz liradan sa r A mator ve tüccar lığa çıkarmışt Dun kapalı zarf ile ihaleler anlatılmaya değer apılacaktı Fakat bunlara hiç bir talib ru SIRRI DEDEnın Merkez komitesinin 16 ekimde yaptıur etmediğ ğı toplantıda bir «askeri ihtilal mer im ruhuna ithaf edilmek üzere vefatı •ırakılmıştır nden ihale on bej gun sonraya kezi» kurulmasına karar verildi Mer ıın kırkıncı gunune müsadif 30 nisan Galatasaray boksörleri bu akşam 20/4/948 Saıi gunu bir dolma kakez komitecinden be, kışının ışhra<ıle cuma gunu cuma namazını muteakıb lemi buldum Sahibinin aşağıdaki Irana gıdıv orlar kurulacak olan bu merkez, Lenın m ¡fa Bevazıd camii şerifinde mevlidi nebevi Türkçe Sozlu ve aynı zamanda tamamen RENKLİ adres me zahmet ed b almasını rica cerme göre Sovyet ihtilal komitesi» ıkutulacagmı ihvanı dine ve sayın dostGalatasaray boksörleri Tahrana gitmek Baş Rollerde ederim zere bu akşam trenle Hajdarpaşadan hare nm bir parçası olacaktı Yanı bu ka orımıza bı dırırız t edeceklerd. r Dun İstanbul Iran Baş MARLENE DtETRICH RONALD COLMAN rarda «merkez> ihtilalinin başına idare Bevoglu Havagazı Şirketi Dede aıle3ı onsolosu Nuzat Konsoloshanede Galatasaray için degıl Sovyet gen=>l>urmav ını ta tansıldarı Husnu Er oksoTİen şerefine bir çay zi> afeti vermiş nicirlamal ıçm du=unulmuştu Bu çayda Galatasarayın eski azaları Aramızdan ebedi}en ayrılan sevgili s heyet boksörler ve İstanbul Ünıver Fakat o telaşlı günlerdeki bir çok ta ıglumuz kardeşimiz hesab uzmanı mua tesindekı İranlı gençlerle Iran kolonisi er savvurlar gibi bu fıkır de tahakkuk et •ını kftnı bulunmuşlardır in ş değildir Buna mukabil bu yem CAHID İREN Bir tayin Senenin en büyük yerb Simi «merkez» kagıd üzerinde teşekkül e r azız ruhuna ithaf eaılmek üzere 1 5/ Şehrimiz serbest operatörler nden doktor Bugüne kadar gördürünüz filmlerin dercen be*ım baskan'ı^ım altında bu 48 cumartesi gunu ogle namazını rru sm Taranto B lee k Devlet hastanesi ope üstünde bir eser lunan Pe rogrffd Sovyetı «askeri ıhtı :eakıb Laleli camiinde mev ıdı şerif okuıtorlugune tayın edilmiştir Dr Tarantoya (BEYAZ BAYKUŞ) lal >om e 1 nı tam manarle tahakkık nacağından arzu eden akraba ve dost eni vaz fes nde basarılar dileriz * et irmiş bulum ordu Bu komıteve da arımızla ihvanı dinin teşriflerini rica hi, başlangıcında iben isyan hazırlık ederiz KÜÇÜK HABERLER lanle meşgul c nı=>k vazifesi verilmişti iren ailesi isyan hareketi ıçm faalıvete g^ılmeİ T U Talebe Birlıg nın tertibled gı *** sı merkez komitesinin şimdi bir kale puksek okullar ve univers telerarası bu>uk Rahmetli :onser 3 mayıs pazartesi günü Saray Sine haline getirilmiş olan Smolnıv deki top NUREDDIN K\LAYın sında ver lecektır lantısında kararlaştırıldı Gündemde İSTANBUL üniversitesi Talebe B askeri ihtilal komitesinin raporu vardı ruhuna ithaf edilmek üzere vefatının .t*nadan donen milli takımımız şerefine rl g bu kırkıncı gunune rastlayan 30 nisan 1948 Işın tuhafı bu kadar muhım bîr topün saat 14 te Marmara lokalinde bir top Untıca Stalın yoktu Merkez komitesi cuma gunu ıkındı namazını mut=akıb ntı tertib etm stır • MALATYA L ses nden yet şen gençler * • aza^ı Smolnıy den ayrılmamaya soz Beyoglunda Agacamıı şerifinde mevlidi mayıs pazartes gunu akşamı saat 20 30 da vermı lerdı Stalın ise daha başlangıç nebevi okunacağından arzu buyuranların îmınonu Halkev nde bir Malatya folklor ge tan oraya gelmemişti 1929 da neşredilen cabetlen nca olunur :esi tertib etm şlerdjr Kalay ailesi zabıtlar bunu katiyetle orfva koyuyor O gece Prof Tevfık Remzi Kazancıg 1 ko Stahn o toplant da nıcın bulunmadığım *** uşacak Prof Mukrlmin Hal 1 Yinanç Ma ne yazı ile ne de apzcıan hiç bir za tya tarihinden bahsedecek ayrıca ses sa ZEKÂI APAlDPf'ın olumurun seneı devri} esi olan 30 nisan atkârı Malatyalı Fahri ve Coşkun kardeş le talebeler tarafından şarkı ve türküler cuma gunu ogle namazını muteakıb Nı ıkunscak ve Mala jaja has milli oyunlar oy «antaşı Teşvikiye camiinde nevlıdı şerif anacaktır Halkın gozyaşlarıle seyrettiği bu film için söyledikleri hakikaten iftihar edebileceğimiz yegane yerli filmimiz • BEYAZID ÇEK Başkanlığından Dikkat Bu film dıger Mirlere yer verebilmek için 3 uncu hafta gosterılmiyecektır Gelecek program sabırokutturulacagından akraba ve dostları30 4 948 de yapılacağı İlan olunan kolumuz s zhkla beklenen ( K E L O Ğ L A N ) mızla arzu edenlerin teşriflerini rica eM7 yılı koofrefinin görülen lüzum üzerine ceriz, Bu film 5 Mayıs Çarşamba E=kı °h r ASRI d» Pek jakında Adana ASRI Kavken HALKEVİ Sinemalarında azartes! saat 21 e talik olunduğunu muhte Grip, Itoıulizmı, laj, IİJ.K Sıjulı alplığına ka'rs aHMHOHBİMHBBiiiMHMHiHBMBBHnMIHMMB Produksyon giALKFILM) • • Ü H Ailesi •em ü^etojgUfi bildiririz. Ekim ihtilâlinde Stalin'in Dün bir Amerikan hiç bir rolü yoktur! gemisi daha yardım malzemesi getirdi = naDerıerı BH 69914 IIOAIIICJI Haberleşme Konferansı büsbütün faydasız da olmadı NADİR NADİ yangından koruyalım Mesut bir evlenme Türk Hava Kurumu filosu şehrimizde SALON KÂZÂNOVÂ'mtt Ask Maceraları ŞEHİR DRAM TİYATROSUNDA KOMEDİ KISMINDA KAS YAPAYIN DERKEN SON HAFTA Davis Kupası Tenis Karşılaşmaları GUL SAYISI Yarın Çıkıyor. KADIKÖY A P E R A SİNEMASINDA KISMET Bulunmuş dolma kalem TAKSİM SİNEMASINDA: 2. nei hafta bugün başlad DÜŞKÜNLER YARIN Dolgun bir münderecaHa çıkıyor. Kürafin 28 SAYFA 25 Kuruş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog