Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

29 Nisan 1948 CUMHURİYET DEVLET ZİRAAT İŞLETMELERİ KURUMUNDAN : Yalovada kurulu Baltacı Çiftliğinde bulunan: KİNİNLİ KAŞELERİ GRİP NEZLE ROMATİZMA BAS ve OiŞ AĞRILARINA . karsı kullanıl» fvc giden VAPUM AR ARMEMENT DEPPE S.A. ANVERS 30 Nisanda beklenen > limanımıza gelen Tamamen boş teslim 3 adet Mc CORMİK BİÇER BAĞLAR 23 » BİÇER BAĞLARA AÎD YEDEK PARÇA 1 » Motörle Çalışır Hofherr balya makinesi 1 » 40 Beygir kuvvtinde Ganz motörü 1 » ÇİFT TAŞLI BANKO açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. Makineler kullanılmıştır. Arttırma 15/5/1948 Cumarteıi saat 14 te adı geçen Çiftlikte yapılacaktır. İstekliler makineleri arttırma gününden evvel de yerinde görebilirler. Çiftlik ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. SATILIK KÖŞK Kızıltoprak, Bağdad Caddesinde bilhassa Kalamış koyuna fevkalâde manzaralı köşk satılıktır. Çatı katı hariç 3 katın her biri müstakil ve tam konforlu geniş bir daire olup içi dışı tamamen yağlıboyalıdır. Ayrıca küçük bir ev. çiçek ve sebze bahçeleri ihtiy acile icabında dahilî suyu temine kâfi kuyusu ve motorlu tulumba ve tesisatı vardır. Görmek ve görüşmek üzere pazardan başka saat 1117 arasında 4S579 numaraya telefonla müracaat. BREENDOGK Vapuru hamulesini boşalttıktan sonra eçyayi ticariye alarak doğru Yükleme, Boşaltma Yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Bölge MüdürlüğMen: 1 Çay anbarımıza gelecek veya buradan diğer mahallere sevkedilecek Ofisimize aid hububat, bakliyat ve sair maddelerin bir yıl müddetle yükleme ve boşaltma işleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Ekâiltme 27/5/948 tarihine rastlîyan perşembe günü saat 16 da .Afyon Bölge Müdürlüğü binasında teşekkül edecek hususî komisyon önünde yapılacaktır. 3 İstekli kimselerin 1500 lira gerici teminatlarını eksiltmeden bir saat önceye kadar Ofis veznesine yatırmaları ve alacakları makbuzlarile komisyona başvurmaları lâzımdır. 4 Bu işe eid şartname ve sözleşme tasarıları beş lira karşılığında Afyon, İstanbul, Ankara Bölge Müdürlüklerile Çay ve Eskişehir anbarJarından temin edilebilir. (5614) Emirdağmda elektrik yaptırılacaktır İlçemizde yeniden yaptırılacak elektrik tesisaü, motor ve teçhizatı, çıkış tertibatı, montaj ve şebeke kurulması işi aşağıdaki şartlar dahilind ve 2490 sayılı arttırma eksiltme ve ihale kanunu gereğince ve kapalı zarf usulile (20) gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 1 Yapılacak işin muhammen bedeli (98617) doksan sekiz bin alt: yüz on yedi lira, muvakkat teminat akçesi (7396) lira 27 kuruştur. 2 Eksiltme 14/5/1948 cuma günü saat 14 te Emirdağ Belediye Dairesinde Encümen huzurile yapılacaktır. 3 Alınacak motor 110120 Beygir kuvvetinde azamî 500 devirli mü ceddet akople dizel grupu olup 4 zamanlı şakuli, mihaniki, enzeksiyonlu kompresörsüz asgarî 4 silindirli tam dizel grupu motörü alınacaktır. 4 Devir adedinin azamisi 500 olup daha az devirlisi tercih olunacaktır. 5 Taliplerin daha fazla izahat alabilmeleri için gerekli şartname ve proje Bayındırlık Bakanlığı Elektrik Fen Şirketi şubesinde Ankarada İller Bankası Fen şubesindeki dosyalardan görülebileceği gibi 5 lira ücretle Emirdağ Belediyesinden arzu edilen adrese gönderilebilir. 6 Eksiltmeye girmek istiyenlerin ihale saatinden bir saat önce teklif mektuplarını ve 1. Maddedeki muvakkat teminat akçesini ihtiva eden banka mektubu veya makbuzlarını Encümen başkanlığına vermiş olmaları şarttır. Posta gecikmesi hesaba katılmaz, keyfiyet ilân olunur. (5455) AN VERS'e hareket edecektir. Her nevi tafsilât için Yükleme, Boşaltma Yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Bölge iildüHüğiisıdeıı: 1 Yıldırım Kemal anbarımıza gelecek veya buradan diğer mahallere sevkedilecek Ofisimize aid hububat, bakliyat ve sair maddelerin bir yıl müddetle yükleme ve boşaltma işleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme 29/5/948 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 10 da Afyon Bölge Müdürlüğü binasında teşekkül edecek hususî komisyon önünde yapılacaktır. 3 İstekli kimselerin 250 lira geçici teminatlarını eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Ofis veznesine yatırmaları ve alacakları makbuzlarile komisyona başvurmaları lâzımdır. 4 Bu ise aid şartlaşma ve sözleşme tasarıları beş lira karşılığında Afyon, istanbul Bölge Müdürlükleri ile Yıldırım Kemal ekipimizden temin edilebilir. ' (5647) Emirdağ Belediyesinden: SCANDÎNAVİAN NEAR EAST AGENCY Vapur acentalığına müracaat. Galata Tahir Han 3 üncü kat Tel: 44993 2 1 W* O P E R A T Ö R •••! RI35A ÜNVER Doğum re Kadın Haftalıktan Mütehassısı Cağaloğlu Nuruosmaniye caddesi No 22 Mavi yapı. Te!: 22683 ^ W i 30 İngiliz buhar beygir kuvvetinde ^ ™ * * ^ | l Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden: Muhtelif yerlerde adet ve hacimleri şartnamelerinde yazılı elektrik kaynağı ile akaryakıt tankları yaptırılacaktır. Bu işte ihtisası olan istekliler şartnamelerle plânları Ankarada Ofis Umum Müdürlüğünden, İstanbulda Ofis Şubesi Müdürlüğünden alabilirler. Teklifler en geç 10/5/948 pazartesi günü saat 15 e kadar Ankarada Ofis Umum Müdürlüğüne teslim edilmiş bulunacaktır. Postadaki gecikmelerden Petrol Ofis sorumlu değildir. (5499) DENİZ BUHAR MOTÖRÜ geri vitesli ve kondpnseli olarak satılıktır. Talib olanların İspartada İplik Fabrikası Türk Limited Şirketine müracaatleri. Yükleme, Boşaltma Yaptırılacak Toprak Mahssslleri Ofisi Afyon Yükleme, Boşaltma Yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi 1 Keçiborlu anbarımıza gelecek veya buradan diğer mahallere sevk edilecek Ofisimize aid hububat, bakliyat ve sair maddelerin bir yıl müddetle yükleme ve boşaltma işleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme 28/5/948 tarihine rastbyan cuma günü saat 16 da Afyon Bölge Müdürlüğü binasında teşekkül edecek hususî komisyon önünde yapılacaktır. 3 İstekli kimselerin 250 lira geçici teminatlarını eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Ofis veznesine yatırmaları ve alacakları makbuzlarile komisyona başvurmaları lâzımdır. 4 Bu işe aid şartlaşma ve sözleşme tasarıları beş lira karşılığında Afyon, İstanbul, Bölge Müdürlükleri ile Burdur ve Keçiborlu anbar şefliklerimizden temin edilebilir. . (5643) i Bölge Müdürlüğünden: 1 İshaklı anbarımıza gelecek veya buradan diğer mahallere sevk edilecek Ofisimize aid hububat, bakliyat ve sair maddelerin bir yıl müddetle yükleme ve boşaltma işleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme 24/5/948 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de Afyon Bölge Müdürlüğü binasında teşekkül #edecek hususî komisyon önünde yapılacaktır. 3 İstekli kimselerin 500 lira geçici teminatlarını eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Ofis veznesine yatırmaları ve alacakları makbuzlarile komisyona başvurmaları lâzımdır. 4 Bu işe aid şartlaşma ve sözleşme tasarıları beş lira karşılığında Afyon, İstanbul, Ankara Bölge Müdürlüklerile İshaklı anbar şefliğimizden temin edilebilir. (5642) Bölge SÜ?lîliir!Mei?E!«fenî on Göztepe, İkinci Orta sokak, trene, tramvaya beş dakika, bir buçuk dönüm üzerinde üç kat müstakil kapılan, ayrı öçer odalı Terkos, kuyu, meyva ağaçlan, bağı bulunan ev boş teslim edilir. Görmek, görüşmek, ayni yerde 13 No. ya müracaat. Yükleme, Boşaltma Yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Bölge MİPffürlüşünden: 1 Burdur anbarımıza gelecek veya buradan diğer mahallere sevkedilecek Ofisimize aid hububat, bakliyat ve sair maddelerin bir yıl müddetle yükleme ve boşaltma işleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme 20/5/948 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 de Afyon Bölge Müdürlüğü binasınd*a teşekkül edecek hususî komisyon önünde yapılacaktır. 3 İstekli kimselerin 250 lira geçici teminatlarını eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Ofis veznesine yatırmaları ve alacakları makbuzlarile komisyona başvurmaları lâzımdır. 4 Bu işe aid şartlaşma ve sözleşme tasarıları beş lira karşılığında Afyon, İstanbul, Ankra Bölge Müdürlükleri ile Burdur anbar şefliğinden temin edilebilir. (5645) W^ mm Dostoı •naı Muin Memduh Tayanç Cerrahpaşa Hastanesi te Hastalıklım Mfifehawun Saat 3,5 7 ye kadar Beyoğlu Avrup* Pasajı karşısında No. 19 Küçült Parma a dair» 1 Telefon: 42528 Yükleme? Boşaltma Yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon •"'•" j e 1 Biçer anbarımıza gelecek veya buradan diğer mahallere sevkedilecek Ofisimize aid hububat, bakliyat ve sair maddelerin bir yıl müddetle yükleme ve boşaltma işleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme 20/5/948 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 16 da Afyon Bölge Müdür>üğü binasında teşekkül edecek hususî komisyon önünde yapılacaktır. 3 İstekli kimselerin 500 lira geçici teminatlarını eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Ofis veznesine yatırmaları ve alacakları makbuzlariîe komisyona başvurmaları lâzımdır. 4 Bu işe aid şartlaşma ve sözleşme tasarıları beş lira karşılığında Afyon, İstanbul, Ankara Bölge Müdürlükleri ile Biçer ve Eskişehir anbar şefliklerinden temin edilebilir. (5644) ırul İ Herhansfi bir ihtiyacınız için lüks taksi emrini» Amade bulundu: 13002 . maktadır. Eşyalarınızın sürat ve emniyetle nakli için de hemen 83002 I numaraya AHMET BAYMAN" a telefon ediniz. LÜKS TAKSİŞAYFİYE'ye EŞYA NAKLİ Gelibolu Belediyesinden: 1 Belediyemiz elektrik santralı ihtiyacı için nisan 948 den aralık 94? sonuna kadar olmak üzere «100 yüz» ton mazot alınacaktır. 2 Beher kilo mazot fiatı Ticaret Vekâletinin Gelibolu için tesbit ettiği 26 kuruş 85 santimdir. 3 Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 4 Yüz ton mazotun muhammen bedeli 26850 liradır. 5 Muvakkat teminat 2013 lira 75 kuruştur. 6 Kapalı zarf usuliyle yapılacak olan bu eksiltme 11 mayıs 948 sah günü saat 16 da Geliboluda Belediye dairesinde Encümen huzurile yapılacaktır. 7 Teklif mektupları 2490 sayılı kanunun 32, 33 ve 34 üncü maddelerine uygun şekilde yapılması şarttır. Posta ile vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. 8 Teklif mektublarının mezkur saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Belediye Encümen başkanlığına verilmesi lâzımdır. 9 Bu husustaki şartname hergün Belediye Muhasebesinde görülebilir. (5352) SATILIK KÖŞK • " Erenköy, Hatboyunda üç daireli bir köşk, içinde uşak odası, motörlü su pompası, Avrupa camlan, muhtelif güller ve ayrıca meyva sebze bahçesi bulunan iki dönüm arazisile acele satılıktır. Müracaat: Tel 41945. Yükleme, Boşaltma Yaptırılacak Mahsulleri Ofisi Afyon 1 Dinar anbarırnıza gelecek veya buradan diğer mahallere sevkedilecek Ofisimize aid hububat, bakliyat ve sair maddelerin bir yıl müddetle yükleme ve boşaltma işleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme 21/5/948 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de Afyon Bölge Müdürlüğü binasında teşekkül edecek hususî komisyon önünde japılacaktır. 3 İsteklilerin 500 lira geçici teminatlarını eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Ofis veznesine yatırmaları ve alacakları makbuzlarile komisyona başvurmaları lâzımdır. 4 Bu işe aid şartlaşma ve sözleşme tasarıları beş lira karşılığında Afyon, İstanbul, Ankara Bölge Müdürlükleri ile Dinar anbar şefliğimizden temin edilebilir. (5639) Göz Hekimi «ı Nuri Fehmi Âyberk Haydarpaşa Numune Hastanesi GÖZ MÜTEHASSISI tstanbu! Belediyesi karsısında Telefon: 23212 •BBBJBH Tedavülden kaldırılacak eski gümüş 25 kuruşluklar hakkında ilân İngiltereden gelen MASTERADİO otomobil radyolannm mağazamızda da satışına başlanmıştır. Silâhtarda yeni türbin tesisatının giriş kanalı, süzgeç binası ve dekantasyon inşa ettirilecektir. Maliye Bakanlığından: 5015 sayılı kanunla verilen gelâhiyete istinaden darbedilmis gümüş 50 kuruşluklar tamamen basılmış ve kısmı azamı piyasaya çıkarılmış bulunduğu gibi, yeniden basılan 25 kuruşluklar da yakında tedavüle vazedileceğinden, eski gümüş 25 kuruşlukların tedavülden kaldırılması kararlaştırılmıştır. Eski gümüş 25 kuruşluklar birsene sonra yani, 1/5/ 1949 tarihinden, itibaren tedavülden kaldırılacak ve mezkur tarihten itibaren bir sene müddetle de yalnız Malsandıkları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Merkez Bankası şubeleri olmayan yerlerde T. C. Ziraat Bankası şubelerince kabul ve değiştirilecektir. Elinde bu gümüş paralardan bulunanların ona göre bunları Malsandıkları, Cumhuriyet Merkez Bankası ve Ziraat Bankası • şubelerinden değiştirmeleri ilân olunur. Bronz Nikel 25 kuruşlukların tedavülden çekileceği tarih ayrıca ilân edilecektir. . (5316) Devlet Denizyolları işletme U. M. İlânları 1 Gemilerimizde kullanılmak üzere 24 kalem elektrik malzemesi kaplı zarf usulile satın alınacaktır. 2 İhale 20/5/948 perşembe günü saat 15 de (on beşte) Genel Mü1 324,009,10 lira keşif bedelli yukarıda yazılı inşaat işi 10/5/948 dürlük alım satım komisyonunda yapılacaktır. pazartesi günü saat 10 da kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 3 21 kalemin tasarlanmış değeri 24380 lira, geçici güvenmesi de 2 Eksiltmeye girecek müteahhidlerin 1940 senesinden evvel en az 1829 liradır. 100.000 veya 1940 senesinden sonra en az 250.000 liralık bu nevi bir tek 4 Tasarlanmış değeri gösterilmiyen 3 kalem malzeme için istekliinşaatı başarmış olması, . Jler l teklif cedecekleri mal bedelinin % 7,5 miktarını yukarıda yazılı 1829 er cluli ueucliJCI1 3 Müteahhidlerin şantiye şefi olarak ve bütün fennî mesuliyetleri I ii r a y a ilâve etmeleri, deruhde etmek üzere kullanmağı teklif edecekleri yüksek mühendis, yük j 5 İsteklilerin eksiltmeden önce komisyondan alacakları bir yazı ile sek mimar veya mühendisin bu nevi inşaatı fiilen kendi mesuliyetleri al 1 güvenme paralarını vezneye yatırmaları, şartnamede yazılı belgelerle, tında ve başarı ile sevk ve idare etmiş bulunmaları ve bu inşaatı başın .makbuzlarını, teklif mektublarını ihtiva eden kapalı zarflarına koymaları, dan sonuna kadar fiilen ifa edeceklerini noter senedile taahhüd etmiş bu6 Şartnameler komisyondan parasız olarak alınabilir. lunmaları şarttır. (Müteahhid bu maddede yazılı şartı haiz ise şantiye şef7 Kapalı zarflar saat 14 e kadar komisyona verilmiş olmalıdır. (5013) liğini üzerine almayı taahhüd edebilir.) 4 Müteahhidin kendilerinin ikinci maddede yazılı ehliyet ve şantiye Acele ucuz satılık şeflerinin 3 üncü maddede yazılı teknik ehliyeti haiz olduklarını gösterir resmî vesikalarla taahhüdlerini ve yeter derecede tafsilâtlı yazı ve fotoğKUYRUKLU PİYANO ve YATAK ODA TAKİMİ raflarla eksiltme gününden en az 5 gün evveline kadar Umum Müdürlüğe bir dilekçe ile müracaat ederek ehliyet vesikası almaları lâzımdır. | Demir kadar iyi halde kuyruklu piyano. Altı parça büyük dolablı Bundan sonra yapılacak müracaatlerle 2. ci ve 3. cü maddede yazılı komple modern yatak oda. Adres: Cihangir Kumrulu So. Yavuz Apt. 9 şartları gayet açık ve sarih olarak tevsik etmiyen vesikalar dikkat nazarına alınmaz. 5 Muvakkat teminat 16710.36 lira olup bu işe aid şartnameler Metrohan veznesinden 16,50 lira bedel mukabilinde verilmektedir. (5263) İ. E. T. T. İŞLETMELERİNDEN: SES Müessesesi O O BTO8 Çarşı kapı, .Yeniçeriler Caddesi, 105, İSTANBUL. 1 Kemal Saraçoğlu Şi?lJ Etfal Hastanesi DAHİLİYE MÜTEHASSISI Ankara Cad. No. 13 Tel: 2018S Yük!eme, Boşaltma Yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Bölge Müdürlüğünden: Topkapı Sarayı Müzesi için iki tane benzinli motopomp ile hortum ve portatif merdiven ve su torbası açık eksiltme ile alınacaktır. Bunların tahmin bedeli «9994u liradır. İhalesi mayısın 18 inci salı günü saat «10o da Topkapı Sarayı Müzesinde yapıncağından isteklilerin «749» lira «55 > kuıuçluk muvakkat teminat yatırdıklarına dair makbuz ibraz etmesi ve 1948 yılı ticaret odasına kayıdlı bulunduğunu belirtmesi ve ihale gününden evvel izahat almak üzere sözü geçen Müzeye müracaat etmesi lâzımdır. (5561) Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları Ahj3ij enkazın kıymeti İlk teminatı Lira kr. Lira kr. 700 00 52 50 Vaniköyünde İskele Camii yanında 60. 60/1 kapı sayılı İmam Meşrutahanesinin ahşap enkazı kaimen acık arttırma ile satılacaktır. İhalesi 10/5/948 pazartesi günü saat 15 tedir. İstekliierin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatleri(5425) 1 ihraniye anbarımıza gelecek veya buradan diğer mahallere sevk edilecek Ofisimize aid hububat, bakliyat ve sair maddelerin bir yıl müddetle yükleme ve boşaltma işleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme 26/5/948 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 15 de Afyon Bölge Müdürlüğü binasında teşekkül edecek hususî komisyon önünde, yapılacaktır. 3 İstekli kimselerin 500 lira geçici teminatlarını eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Ofis veznesine yatırmaları ve alacakları makbuzlarire komisyona başvurmaları lâzımdır. 4 Bu işe aid şartlaşma ve sözleşme tasarıları beş lira karşılığında Afyon, İstanbul Ankara Bölge^ Müdürlükleri ile İnsaniye anbar şefliğimizden temin edilebilir. (5638) İpek Paraşüt Bezi Satışı Türk Hava Kurumu Genel Merkezi Başkanlığından: 1 Satılacak olan kaledilmiş ipek paraşüt bezinin 10 adedi çiftli, 37 adedi teklidir. 2 İhalesi 17 mayıs 948 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de Genel Merkez binasında yapılacaktır. 3 Muhammen bedeli 5700 lira, geçici teminatı 427,5 liradır. Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon 4 Şartnamesi Genel Merkez ve havacılık dairesi levazım şubelerinde, paraşütler pazartesi ve cumartesi günleri Etimesğutta Havacılık Dairesi Genel Müdürlüğü deposunda görülebilir. 5 Paraşütler teker teker veya partiler halinde açık arttırma ile 1 Uşsk anbarımıza gelecek veya buradan diğer mahallere sevkediiecek Ofisimize aid hububat, bakliyat ve sair maddelerin bir yıl müddetle satılacaktır. 6 Türk Hava Kurumu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (5635) yük>me ve boşaltma işleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Ekşilime 27/5/948 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 de Afyon Bölfre Müdürlüğü binasında teşekkül edecek hususî komisyon önünde yapılacaktır 3 İstekli kimselerin 250 lira geçici teminatlarını eksiltme saatinden Sürati mahsusada merhum Suphi Paşanın Londrada yaptırdığı bir saat önceye kadar Ofis veznesine yatırmaiarı ve alacakları makbuzlafevkalâde zengin iki gümüş şamdan ile bir Jardinyer Sandalrle komisyona başvurmaları lâzımdır. 4 Bu işe aid şartlaşma ve sözleşme tasarıları beş lira karşılığında bedesteninde Mezad Salonunda teşhir edilmektedir. 3/5 948 Pazartesi Afyon, istanbul, Ankara Bölge Müdürlükleri ile Uşak anbar şefliğimizden . Sürü :». 14 te acık arthrma suretile s3!İ3caktır. temin, edüebütf, ¿564ÛU Yükleme? Boşaltma Yaptırılacak 1 Bozöyük anbarımıza gelecek veya buradan diğer mahallere sevk edilecek Ofisimize aid hububat, bakliyat ve sair maddelerin bir yıl müddetle yükleme ve boşaltma işleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır, 2 Eksiltme 22/5/948 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 10 da Afyon Bölge Müdürlüğü binasında teşekkül edecek hususî komisyon Sinir Kekemelik ve Söyleme önünde yapılacaktır. Kusurları Tedavisi 3 İstekli kimselerin 250 lira geçici teminatlarını eksiltme saatinden Cağaloglu Hilâiıahmer caddesi bir saat önceye kadar Ofis veznesine yatırmaları ve alacakları makbuzlariNo. 13. Telefon: 20785 le komisyona başvurmaları lâzımdır. 4 Bu işe aid şartlaşma ve sözleşme tasarıları beş lira karşılığında AııLcra Asliye ikinci Hukuk Yar Afyon, İstanbul, Ankara Bölge Müdürlükleri ile Bozöyük anbar şefliğingıçlığından: 948/209 den temin edilebilir. (5640) Safiye Koloğlu vekili avukat Azmi Bölen tarafından HeniEmönü, Meydan mtiıallesi, i araş sokak 5 No. da oturan İbrahim Koloğlu aleyhine açılan boşanma davası sırasında: ibrahim IoLoğlunun adresinin meçhuhy etine binaen dava arzuhali ve daveBankamız merkez veya şubelerinde altı aylık bir staj devresinden tiyenin il¿2n tebliğine karar verildiğin sonra bilgilerini genişletmek için en çok iki sene müddetle yabancı den yargılamanın bırakıldığı 13/5/948 memleketlere gönderilmek üzere (ekserisi tngiltereye) ve aşağıdaki şartperşembe ¿aat 10,30 a bırakıldığından lar dairesinde memur alınacaktır: mezkur g~n ve saatte hâzır bulunmanız 1 Memurin talimatımızdaki vasıfları haiz bulunmak bu (vasıfveya bir vekil göndermeniz lüzumu teb lar bankamıza müracaatle öğrenilebilir). liğ yerin* îocmek üzere ilân ojunllr. 2 a) Ticaret lisesi, b) Siyasal Bilgiler okulu, hukuk veya iktisat fakülteleri, yüksek ekonomi ve ticaret okullarından birinden mezun bu••• D O K T O R •• lunmak, 3 Ticaret lisesi mezunlarının yaşı 25 den, yüksek okul mezunSedad Kumbaracılar larının yaşı 30 dan yukan olmamak, IHrar Folian ve Tenasül 4 Askerliğini yapmış bulunmak, Hastalıkları Mütehassısı 5 Açılacak müsabaka imtihanında muvaffak olmak, (Birinci derecede İngilizce, ikinci derecede Fransızca veya Ademi İktidar Belgevşeklisi Almanca bilenler tercih olunur.) Tedavisi Bu şartları haiz olanların 30 nisan cuma günü akşamına kadar AnSirkeci Ankara Caddesi 147 karada Umum Müdürlük Personel Servisine, İstanbulda ve İzmirde Şub« Telefon: 22533 Müdürlüklerine yazı ile ve açık adreslerile mtiracaatleri lâzımdır. İmtihan aşağıdaki bilgilerden yapılacaktır: Yüksek mektep mezunları için: Ekonomi, muhasebe (umumî malumat), hukuk (umumi malumat), hesap ve cebir, yabancı dil. Gögiii ve Dahili Rastalıklaı . Ticaret lisesi mezunlara için: Mütehassıs} Matematik, bürokomersiyal. ekonomi, yabancı dil. C'jrbe Istanmı! Belediye Karşısı (Mecburî hizmet yabancı memlekette kalış süresinin üç mislidir.) Simnaga daireleri No 19 (5149) Hayvan beslemek için, vücude getirilen sun'! mer'a, çayır tohumlarile, park ve bahçelerde kullanılan çimen tohumlan arasında »ıkı bir benzerlik vardır. Çim tohumunu bahçe miman MEVLÛT BAYSAL, Müessesesinden tedarik etmeniz menfaatiniz iktizasıdır. Tel: 23426. 4 üncü Vakıf Han o r n a n kat 4. No. ıs. ÇIN TOHUMU Bolvadin Belediye Başkanlığindan: 6500 lira bedeli keşifli 15000 metre kare kaldırım ferşiyesine talib çıkmadığından 6/5/948 tarihine müsadif perşembe günü saat 10.30 da eksiltmesi yapılmak üzere on gün uzatıldığı ilân olunur. (5636) Yükleme, Boşaltma Yaptırılacak Mahsulleri Ofisi Afyon Dr. FAHRİ CELAL Memur alınacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog