Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

MEVLÎD Ö L Ü M İkinci Süvari TttAJksrt Fabrikalar BakırkBy Barut Fab' İkası doktoru eîkt Şeyhülislâmlardan Is ad neni Komutanı meriîondl torar.u ve dol:tor Ejab Bey ojîu ıum Tümgeneral Dr. MACİD EMİR TEVFÎK TOPÇU 23 "<«t»n 948 çarşamba günü v*íat atmiatlr. nun aziz ruhu için Cenazssl 29/4/948 perjemce günü Cajaloğlu ölümünün 2 nci yılErkek orta okulu karaııındakl 7 Kes ta * İki m&ç yapmak üzer* Yunanistana meydanda kendisile konuşan bir arkadönümüne rastlayan vinden kaldırılarpk Beyaııd camiinde Ocln gitmiş olan miılî futboltek'Jîumız,dün daşımıza şunları söylemiştir: di namazı kılındıktan aonra Merke£ef«ndt1 mayıs 1948 cumarsaat 18 d« Devlet Havayollarına Rİd iÜ « Uzun bir ayrılıktan sonra gitti¿ekl aile kabristanına defne<Uİ»cektlr. tesi günü öğk namahusus! uçalda Atinadan şehrimize av ğimiz Yunanlst^nda muvaffakiyetli bir Bulunduğu her vazifede kendini tevdlnnlg zını müteakıb (Akimtihan verdiğirriz için sevine içindeolar bu kıymetli doktorun gen; ymjmda det etmiştir. ı 1 inci sakijede « Bu konu CHP. Meclis Grupuna, göstermek maksadüe bir ihracat sava sarayd» Valde camıBüyük bir kalabalığın, futbolcuları yim. Takımımız, doat memlekette gaöluroü, arfcadaa ve tanıdıklar: m t*e«ı ra karar, CJÎ.P. Meclis Grupunun Aydın mülatvakili Emin Bügen tara şının başlamış, olduğunu, bunun, bir ade) mevlidi şerif ogarketmiştir. Mevlidan rahırıet dileri*. mızın İstanbul vapurile geleceklerini İbiyoti hak eden bir oyun çıkarmıştır. dünkü top'jsjıtısuıda esasen tesbit edil fmda verilen sözlü sorunun görü Bakanın gayretli» mi, yoksa Bakanlar kunacaktır. Arzu edenlerin teşrifleri. zannedip Galata rıhtımına koşuıasına Kn büyük heyecanımı o maçlarda duymişti. Bu sabeble C.H.P. li milletvekil şülmesinden sonra parti grupu tarafın kurulunun kararil» mi yapıldığının Topçu ailesi TEŞEKKÜR raémen Yeşilköy hava meydanında bü dum. Millî formr.yı giymenin verdiği leri, soz almağa dahi lü¿um görmediler. dan neşredilen bir tebliğle umumî ef I mühim olmadığını, meselenin, bu ihraheyecana bir de takım kaptanlığının Scnel«rdenberi mustarib bulunduiu~ı yük bir sporsever kütlesi toplanmıştı. m*; nimı^ W ms^ıAır. dedi r Şahsı mevzuu bahis olan Aüf İnanla kâra mal olmuş bir mevzudur» H«ii çatın hangi ihti>aca istinaden, memleKarşılayıcıların sevgi tezahürü verdi Şi büyük mesuliyet hissi katılmış» Şark Çiii3İata Fabr'kfls: sahihlerinden v* »on ısınanlarda nefes dahi alamadıhükümet adına Faik Ahmed Barutçudan \a Atıf inanın meroliyetini icab ettiren ket ihtij açları düşünülmeden yapılması Aba ve Aca uçakları, birbiri arkasın O. Kanaatimce galibiyeti hak ed°n ğım burnumdaki deviasyon, polip ve ZİVEB ÇİFTÇl'nin başka, CHP. li mıllefc'ekiHerinden sa ban hususların müzakere edildiğini olduguım söyliyerek: dan meydana indikten sonra, tayyare ovurmmuza rağmen, çok daha iyi bir • Döviz ihtiyacı mı? iste gelen rufcuna iihaf edilmek üzere 2/5 '1948 pa etnolüeri hazakat ve mahareti fevkalâia lerin etrafı kuşatılmış ve futbolcuları oyun çıkarabilhdik.> dece Mıiasuner Alakand soz aldı ve ko msdde madde tesbit eden tebliği hatırBvsasıs'jıı, daha ziyade, bu işin bir parti latarak, bu tebliğin sonunun, Atıf İna sterlinler hâlâ duruyor. Hesabsız ve zar günü Süleymaniye camiinde öğle na ile ameliyat ve tedavi eden faymet.ı mız, alkıj ve «brazo, sağol! yaşa!> sesM:1U formanın verdiği heyecan meselesi olarak ele alınmadığım iabata nın izahatı için «derin bir inancın ifa mesnedsiz yanlış hareketler hangi kas mazını müteaJnb mevlidi şerif okuna mütehassıs profesör sayın Bay Dr. Or leri arasında aşağı inmişlerdir. Bu arac£ii olan tezahürîarla karşılanmıştık de makrun oluısa olsun bugünkü acıklı cağından arzu eden akraba vt dostları har. Torosa alenî teşekkür «der, minr.^t da başta millî takım kaptanı Cihad ol Takımın gollerini atanlardan Lefter cürrJssi bulunduğuna işaret etti ve de vazıyeti doğurmuştu!.» dedi. ve şükranlarımı arzederim. nın teşriflerini saygı ile rica ederiz. ınak üzere bütün futbolcular omuzlar Andoniadis de demiştir ki: Atıf İrana gelince, tir çok defabr tek di ki: Atıf inanın biraz once, imalı, cinaslı Ailesi Cemaleddin Tunç üzerinde gümrük muayene odasına ka < Milli formanın verdiği heyecan rar edilmiş, olanları, bu sefer, biraz da« Dirin bir inancın ifadesi olan bu dersler verdiğinden bahisle; dar götürülmüşlerdir. bambaşka bir şeydi. 3u heyecanı tarif ha kılarak anlattı. Maamafih sözlerinin tezahürler, CHP. Meclis grupundaki € Ciddi bir mahiyet arzeden v« Millî takım oyuncularımiEa kulübler, edemem. Memleketime faydalı olabilıniihja bir kısırunı, uzun ve dolaşık arkadaşlar için belki o günkü şartlar memleket için hayatî önemi olan her bölge ve Üniversite Türk Talebe Bir dimse, ne mutlu bana.» cümlelerle ifade edilen, telmih ve ci dan mülhem olan bir hissiyatın topye meselede yaotığı gibi, «Atıf inan, bu seliği tarafından müteaddid buketler ve.Kendimizi kaybetmiş gibiydik» Bíílar'.a tavsi;e ve oğüdler teşkil etti. kun ifadasidir; müşterek kanaatidir, fer de hor cümlesinde zehirlere bulanrilmiştir. Hâttâ bir sürcü lisanla Şahin Lâçinin denilebilir. Fakat bu inancın, ne huku mış bir hançerle önüne gelene sataşTakımın bel kemiği Eülend Ekenin Futbol Federasyonu Asbaşkanı Nedim intibaları da şunlardır: Siysd.m da «Lipcin» diye te'.âffuz etti kî bajpmdan, na de demokrasi bakı maktan korkmuyor. Cesaretini tebrik Kaleci, mili! takımımızın muzaffer tııfvs bu mesele üzerinde duranlara, gene mır.dan hiç bir def eri yoktur. > ederim.» dedi ve söyle devam etti: « Ay>üd!zh fermayı giymek inşam bolcularüe ancak gümrük muayenesin4e «arkadaşlar» diye hitab etmesinin TahtaJohç, daha önce Abidin Potoğ« İlk hatalardan sonra da bu den sonra konuşabilmek imkânını bul bambaşka yapıyor. Tamamen kendimirt sebeb ve hikrae'!irü arJatu. O derecede lanun verdiği bir takrir üzerine, Atıf kadar ikazlara rağmen şu vaziyete muş v« teker teker hepsini tebrik edip kaybetmiş gibiydik. Maçın bitme düdüta, bizzıi muhfiUblari: «Arkadaşlar de İnanın Maîlistaki beyanatından parça nelen duştuk! İkide bir hâdiselerden ğü öttüğü zaman, göz yaşlarımızı zapahnlarından öpmüştür. »en ne kıymeti var, demesen ne değeri lar okudu. Bu arada Atıf İnanın, bahsediliyor. Biz, sizi hükümet olatede¿nedik. Bugün dahi bu heyecan üCihad Armanın heyecanı Var!» diye oturdukları yerden bağırdı yağmurlar yağmasaydı dahi biz hü rak, Mecliste yolun yarısında yakaMilli takım kaptanı Cihad Arman, zerimden silinmemiştir.> lar. Arasıra gürültüler oldu. kuraet olarak tedbir almışızdır> tarzın ladık. Bugünkü dahil, yüksek MecSonuna doğru muhalif milletvekille daki teminatı üzerinde, bilhassa durdu. lis, hükümeti 8 defa ikaz etmiştir. ri, ortaya «kırmızı bilyalarla gizli oy Deha sonra CH?. îlerlis grupunda bu Ortada hesab yok. Ne istihsal edilir, mevzudaki müzakereler dolayısile te nerelere sarfolun ur, bilmiyoruz! Bikullanılması» teklifini atınca, Başkan nevvür için Ahmed Veziroğlu tarafından ze bu vaziyette teminat verenler, âCevdet Kerim Ineedayı da tüzüğü tetbir takrir verildiğini kaydeden Tahtakike mecbur oldu. Parti içinde ve dı kıl.ç, Ticaret Beiaru Mahmud Nedim deta gözleri kapalı, el yordamı ile Baştcrafi 1 inci sahijede Boştarafı 1 inci «z.'u/ede finda olan Demokratların birleşerek irr. Gündüzalpın bu soruya verdiği cevab memleket idare etmek mevkıındedirMüdafaa Bakam Forrestal, yakın bir leri yapan ve «viva komünizma!» ler. Bu hesabsız ve mesnedsiz sevk ıgaladıklan bu takrirle, tüzüğe uygun bir lardan da bazı parçalan ele aldı ibareleri yazarken yakalanan Piyer istikbal için daha lüzumlu bulduğu sive idarenin doğurduğu acı neticenin teklifte bulundukları görüldü. Bu sulahların satın alınması hususunu iler) Gazeryanla suç ortağı Agopun duTahtakıhç, Suad Yurdkoruya, ihra mesulleri hakkında soruşturma yaNecmi Rııa Ahıskan tarafından Kadıköy Halkevinde 29 Nisan Il>ı8 retle belki de tahkikat açılması taraftasürmüj ve harbde edinilen tecrübelerin ruşmasına bugün Birinci Asliye Cecatçı müsaadesi aldıktan 40 gün sonra pılması zaruridir.» Perşembe ffünü verilecek konser, sanatkârın rahatsızlığı dolayısile •fi olan C.H.P. 11 milletvekillerinden bahava kuvvetleri diğer birliklerine ne zada devam edildi. Bugünkü oturum v?rüen ihraç müsaadssini, Tırak airkeMuammer Alakandın söyledikleri 10/5/1848 Pazartesi günü gecesine tehir edilmiştir. JSÎaiBiin oylarını kazanmak isiiyorlarkadar lazımsa kara ve deniz kuvvetle da evvelâ Hâmid Şevket İncenin, tine yapılan müsaadelçjri ve buna benMuammer Alakand da kürsüyt • X Neticede çoğunluğu elde edemiye&. rinin de hava kuvvetlerine o kadar lü sanıkların müdafaasından vazgeçtizar bir çok muameleleri sıralıyarak, Aflskleri muhakkak olmakla beraber, ik tıf İnanın bütün bu islerdeki mesuliye gelerek, bu .iste parti gayretkeşliği zumlu olduğunu ispat etmij olduğundan ği hakkındaki tezkeresi okundu. Son yapıldığı seklindeki mütalealara ceBU A K Ş A M tidar partisinde disipline aykın hareket tini ikri sürdü. bahsetmiş ve hemen harekete getirile ra tanıkların dinlenmesine geçildi. vabi ar verdi ve: edenlerin bulunabileceğini göstermeyi Şahidlerin anlattıkları Tahtakılıc, dünkü C.H.P. Meclis grubilecek kara ve deniz kuvvetleri ihdası« Eğer bu gayretkeşlik olsa idi düşünmüş de olabilirler. Bu teşebbüs, ço punun bugün Ulusta çıkan tebliğini ele İlk dinlenilen şahid, Birinci Şube nın lüzumunu ileri sürmüştür. derhal tahkikat açılır ve bu hareket, fuduk m«hafilinde hos bir tesir uyan alarak şunları söyledi: komiser muavini Süleyman BalkanBradley'in sözleri Halk Partisinin daha lehinde, tesiretormadı. Maamafih Şahin Lâçin ve arkalı, Fransız Kançılaryasının ve kili; Bu tebliğ, ihtiva ettiği mana ıtiBenzerine az rastlanan büyük bir eser göreceksiniz. Genelkurmay Başkanı Bradley, A 6esinin duvarlarına orakçekiç işadaşlarının teklifi reye kopamadığından, carile Anayasamızın ruhuna muhaliftir. ler uyandırırdı.» dedi. merikada yapılan hazırlıkları o derece retlerinin çizildiğinin rahip tarafınBaşbakan Yardımcısı kürsüde JtzrnüZî biZyalı gizli oy usulü de tatbik Kıymetli elemanlarla rtüeehhez oldugöstermiştir ki, Amerikan askeri ma dan ihbar edilmesi üzerine duvaredilemedi. Başbakan Yardımcın Barutçu da ğuısv. bildifımiî maliye teftiş heyeti, kamları harbi bugün bundan üç ay ev daki şekillerin fotoğrafları çekildiğiSJtlâhiyetnarr.esinde Barbakanın imra söz alarak, memlekette darlık başgös Ttiüzakerelerin tafsilâtı vele nazaran çok daha yakın görmek ni, akşamları tertibat alındığını ve sıru taşıraasma rağmen hükümet em teren Samsun, Ordu, Giresun, Trab(Vacation From Marriage) tedirler. Bu hava içinde geçen toplantının taf rir.de hükümetin tayin ettiği islerde zon ve Rize illerinin ilçe ve bucakbir gece Piyerin «viva komünizSon senelerin yıldırım hızıyla inen darbeleri altında İki gencin tilâtı sudur: Oturum açılınca Şahin Lá soruşturma yapan bir heyettir. Meclisin larına yapılan yardımı teferruatı ile Bradley, çok yakın bir harb tehlikesi !)) ibaresini yazarken suçüstü sarsılması... Uyanışı... ve kurtuluşu çia, Ataeed Tahtakılıc ve Mithat Sakar yaptıracağı soruşturma, bir maliye tef miktar ve tarih vererek anlattı. Humevcud olmadığından emin değiliz, ih yakalandığını anlattı. HERKESİN GÖRMESİ GEREKEN BİR ŞAHESER tarında bulunmuştur. Amerikan idare Bütün Ermenileri himaye edecekmiş ozunun, AtJ İnan hakkında Meclis so tiş heyetinin yapacağı soruşturma de bubat satışlarında bir takım suiistiiUeturması açılmasına dair önergesi o ğildir. Bu, Refah faciası dolayısile de maller, usulsüzlükler, iltizamlar, hicilerinin bir borç verme ve kiralama pro Baş Rollerde: Şahid, Piyerin, karakoldaki ifadekruxiuktan sonra kürsüye gelen Şahin m?vruu bahaolmuîtur. Böyle bir tahkik mayeler olduğundan, bazı kimselere gramı hazırlamakta oldukları aşikardır. sinde kendisini, Agop isminde birinin ROBERT DONAT DEBORAH KERR Üçin, eacünve demiştir ki: Bu program gereğince batı birliğini Rus Sefaretinde Aleksi adında bir hsyeti ,bir eski Bakandan malumat al haksız kazançlar sağladığından baTel: 40835 kurmuş olan bes devletetop,uçak ve memurla tanıştırdığını ve Aleksinin, m Gerçi zaman zaman bu mevzu üze rr.ak kabilinden bile bir sual soramaz. his iddiaların ortaya atılmış olduğumühimmat verecektir. bütün Ermenileri himaye etmek is(Bir çok Halk Partili milletvekili, bu nu kaydederek dedi ki: 'tiflde Kamutay kürsüsünde açıklamalar « İsrarla üzerinde durulan vt yapılmışsa da, mesele, mahiyetinden bir sırada hatibin her cümlesini bravo sesGeneral komünizmden bahis açarak tediğini söylediğini bildirmesi üzeTehir edilen ™ rine, Agopun da karakola celbedilet*y kaybetmemiş ve geçen zaman, bu erile karşılıyorlardı.) Bütün Halk Par bir dava haline getirilen bu noktademiştir ki: rek ifadesinin alındığını, ancak Aaiıi!;malardîki isabetsizl.ği göstermiş tisi milletvekili arkadaşlarıma hitab e lar, tetkiksiz ve tahkiksiz bırakıla• Muazzam imkanlara sahib bir dıyorum: Parü Meclis grupunu bir ta maz. Bu mesele, Atıl İnan meselesi gopun bunları külliyen inkâr etmiş tir. Bundan evvel Atıf İnan hakkıpda devlet karşısındayız. Bu devlet askeri rafa bırakarak milletvekili olarak oy olmaktan çıkmış, hükümetin el koybulunduğunu söyledi. 'Meclis tahkikatı açılması istenmişti. cihetten kuvvetli, liyast cihetten muklarının hangi şekilde kullanacaksınız? duğu bir mesele olmuştur. İsrarlı idŞahid, Piyerin, ikinci deia alınan Yalnız, bunun sebebi, 7 eylül kararlatedirdir. Bu devletin ancak hür millet»uun vaktinden ev\el ifşasUe menfaat Siyasî meselelerde, iki türlü noktai na dialar karşısında harekete gelmemizi ler birleştiği, silâhlandığı ve ciddi bir ifadesinde ise, Aleksinin kendisine, Opereti, YARIN AKŞAM saat 20,30 da zar beyan edilen islerde böyle disiplin her çeyden evvel bizden vazifeleriler temin edildiği kor.usu idi. Eu sefer şekilde müdafaa edildiği takdirde teca bazı askert birlikleri berhava etmek »eşele, büsbütün meydandadır. Yer yer kararlarına riayet edilir. Fakat bir Ba miz ister; vicdanlarımız ister. Hüvüzden sarfınazar edeceğini bize gös üzere talimat verdiğini, bu ig için komn mesuliyetiBİ araştırma bîhîinde kümet, bu işe, 4 ay evvel, bu mükendisine arkadaşlar da katılacağını bu£<dsy sıkıntısı \^e açlık baş; istermiş, teren mukni Mbebler mevcuddur. kenaatini izhar etraskte çekinmek, A essesenin bünyesinde el koymuştur. anlattığını ilâve etti. Ancak Piyerin dışarıdan hububat ithaline teşebbüs eBununla beraber aadece mUsellah ifadesine göre bu yerleri gidip görnayasanın ruhuna aykondır> dedi. verileceğini sayın haltamıga «rzedarlz. Daha bu takrirler, talebler olmazdan düasistir. Hatalardadır ki Aüf İnan, kuvvet kesin bir çare olamaz. Demok dükten Bonra korkarak vazgeçtiğini, Salí Kara denizin İzahatı evvel hükümet, bu işleri mtliy» müAJıraed Oğuzun bir sualine vaküle verrasinin herhangi diğ«r bir totaliter re bir taraftan Aleksiden de korktuğu fettişlerine tahkik ettirmeğe bağlaKürsüye galen Raif Karadeniz: ¿iğ» oevabda, önümüzdeki ser.elere ^etejimden çok daha çekici müterakki ve cihetle kasden yakalandığını söyle« Veziroğîu kendi fikirlerini anla mıştır.» cak h^Kıb't stokun. ;z nevcud olduğuverimli olduğunu kati bir jekilde iapat diğini ifade etti. Barutçu, bu tahkikatın neticeltrini nu söylemişti. Bu sözün yanlışlığı, da tırken, benim zamanımdaki bir »atış etmemiz lâzımdır.» Piyer, şahidin söylediklerini doğha 10 ay geçmeden anlatılmıştır. Bun muamelesinden bahisle doğru olmadı emniyetle beklemenin faydalı taraflarını anlatırken: ru bulmakla beraber, karakolda döAvrupada hava fişleri can baika Aüf inan iki gün evvelki nı beyan «ttiler.» dedi. vüldüğü için bu suretle ifade vert Bilgileri olduğunu löyliyen, t Veziroğlu satıştan değil, karardan Washington 28 (AJ>.) Bugün bir konuşmalarında, «harice hububat satHusus! surette gelen (55) kişilik seçkin bir heyetle etti. linde dosya bulunduğunu iddia eden demeç veren Mnryland ayan üyesi de mek zorunda kaldığını iddia mak zarureti ve memleketin dövize ih bahsettim.» arkadaşlardan rica ederim. DosyalaHARB SONU İLK BÜYÜK ve ORİJİNAL FESTİVALİ mokrat Millard Tydings, Rusya ile ile Şahid ise, bilâkis Piyere, karakolda Karadanız söyle devam etti: tiyacı vardı» dedi. Halbuki hububatı, ride bir harb çıkman halinde Birleşik hüsnü muamele edildiğini kaydetti. « Dünkü C. H. P. Mecis grupunda rını, bilgilerini maliye teftij heyeistediğimiz anda. daha müsaid şartlarla Piyerin resminden tanıdığı Rus 5 Mayı» çarşamba Amerikanın Asya, Afrika ve muhtemel satssak mümkündü, dolarla satmak ka da bu hususta uzunuzadıya maruzatta tindeki arkadaşlara lütfen versinler.* meni uru dedi ve sözlerini şöyle bitirdi: olarak Avrupada hava üslerine ihtiyacı bildi ve issiatsi; kararlan yüksek he bulundum. Fakat grup toplantısında bu9 Biz, o davanın adamlarıyız ki olacağını söylemiş ve demecine tu se Bundan sonra, Birinci Şube komiyetinizi oyals>ıcı mahiyette sözlerle lunmıyanlaMn da, o sat^m mahiyeti hak 6 Mayı» perşembe kilde devam etmiştir: serlerinden Süleyman Ersavas dinizah eden ve ayrıca ihracatta şahıslar kında malumattar olmalarını çok lsta hakkın, hakikatin, faziletin v« dü^™ S üncü dünya harbinde ym/^ lendi. O da arkadaşının ifadelerini • lehinds bazı tercihler yapılmak suretile rira.> diyerek, Ticaret Bakanı bulundu rüstlüğün hizmetindeyiz. Şunu da 7 Mayıs Cuma Kadıköy arzedeyim ki hiç bir hakikat nihan mevcud uçaklarla AmerikadaH üsler teyid ettikten sonra Piyerin Valiye Esaraleket menfaati al aviase hareket e ğu sıradaki şartları ve hayatı ucuzlatma kalmıyacaktır.» Yerler numaralıdır. Davetiyeler Sinem» gişelerinden temin edilebilir. den Rus şehirlerini bombardıman ede çıkarıldığım ve hiç bir tazyik yapıldenler hakkında Meclis «orusturması yolunda alınması düşünülen tedbirleri Bu sırada Hamdi Şarlan, görülmeanlara: madığını bildirdi. Şahid Nihad Ulameyiş.» Temsiller «aat 21 de ba»l*r. açılma» elzemdir. Gergi dünkü Halk kendisinin « Nitekta bu kararlarla hayat ted nin yeterliği yolunda takrir Terdi Tydings, ayan meclisi' Silâhlı Servis şan, Piyeria ifadesini, Partisi grupunda, bu tahkikatın yapılTahtakılıc, takririn aleyhinde buluzaptettiğini ve sanığa gösterilen reler Komisyonunda üyedir. maması (gürültüler .. Yapılmaması de ricî olarak ucuzlamağa yüz tujmug, nurken: simlerden Sovyet Sefaretinde İvan ğil, bir ay sonraya tehiri!» sealeri) ka bazı marnulâtta ve tarifelerde indirmeİngiliz Amerikan müşterek plânı isminde birisinin resmini tanımış ol« Şu kifayeti müzakere takriri raflaşmıs ve Toprak Mahsulleri Ofisin ler yapılmıştı.» dedi. Komisyon verilip ve basın birliği duğunu anlattı. verilmemesi isinin mutlak olarak tetkik öyle bir maniveladır ki bunun netiBU AKŞAM: 2 büyük Mm Wrdea de tahkikat yapıldığından bahsedilmiş.cesinde her s«yi bu derece kısa göLondra 28 (a.a.) Nafen muhabiriDiğer sanık Agop Tarakçı, bu gibi ee de, Toprak Ofiste yapılan yolsuzluk edilemiyeceğini, günün durumu ile 1 L O N D R A EĞENİYOR (RENKLİ) rüşüp birakırsak teşriî vazifelerimizi nin ani bir tecavüz halinde yürürlüğe islerle hiç bir alâkası bulunmadığınlara mahkemeye İntikali ile bu mesele jartların, baıan komisyon verilmesini, noksan yapmıj oluruz.» dedi. Kullangirmeğe hazır bulunan İngiliz Ameda İsrar etti ve avukat tutacağını bilbazan verilmemesini icab ettireceğini Yüz güzeli! film arasında hiç bir hukuki irtibat ve alâgürültülere rikan müdafaa plânı hakkında öğrendi direrek mehil istedi. Duruşma başanlattı ve bu yolda mütalea yürütürken dığı manivela »özleri, ka yoktur.» dedi 2 Ö L U M K O R K U S U ğine göre, bu plân katiyyen' bütün bati ka güne kaldı. «Biri 7 eylülden evvelki devir, diğeri sebeb oldu. Müzakere yeter görüldü.. birliğinin müdafaası hakkındaki müzasonraki davir» olmak üzere iki devrin Ahmed Veziroğlunun efeleri BÜYÜK AVANTÜR Sıra, takririn oya konmasına fekerelere tesir edecek değildir. Gerek jartlarının ayn ayrı gösJnünde bulunAhmed Veziroğlu: Kiracılar Gazetesi, bugün çıktı Londra ve gerekse Washington h«men « Bu mevzuda yeni muttali oldu durulmak icab ettiğini belirterek, ev lince, başkan bir takrir daha gelmiş Muharrir arkadaşlarımızdan Yekta Ragıb bir tecavüz vuku bulacağını rannetme Önen tarafından İmtiyazı alınan «Kiracılar ğum isleri Türk milleti huzurunda bu velki devirde Ofis, elinde bulunan da olduğunu soyliyeTek, onu da okuttu. Bugün matinelerden BU AKŞAM mektedir. Bununla beraber bu Üd hü:et«sı» bugün çıkmıştır. Tanınmış avuyüksek kürsüden açıklamak için söz yanıksız mahsulü bir an evvel satmak Dr. Kazancıoğlu (Çoruh) imzası İle kümet merkezinde askeri müdafaa ma katların T* muharrirlerin değerli makalele«Orijinal» simia bulunuyorum. Hububat ihracın mecburiyetinde idi. Fakat 7 eylül ka verilmiş olan bu takrirde, üj aydanTürkçe kamlarıma vazifesinin her ihtimale ri, MliUyet mecmuasına cevab, Necdet Rüftü rarlan, bu vaziyeti tamamen değiştir beri devam eden teftijin bir aya kada tatbik edilmiş olan usullere ve mu9 karsı hazır bulunmak olduğunu belirt ö«'nla manzum btr mahiem» rbportajı. Aamolelare göre sayın Aüf İnanın güna di. 7 eylülden evvelki Türkiyenin ikti dar bitirileceği Barutçunun açıklamerlkada felAist fırtınası, yeril ve yabancı kaydedilerek, mektedir. karikatür, kiracıların derd ve şikayet eühı çoktur» dedi ve uzun izahları ara sadî durumu ile «onraki iktisadî duru masından anlaşıldığı sında, Ofis tarafından aracı tacirlere mu ayrıdır ve her iki devrin şartlan Meclis soruşturması açılmasına dair Servet yüründen cinayet... Fena hislerle vicdan arasındaki ebedî tartş.. Bau Avrupa birliği hususunda İse, bu tunu, «kıl hocası, gazetenin zengin rminderecatını teşkil etmektedir. goaönünde tutularak mütalea dermeyan görüşmelerin o zamana tehiri isteniödenen komi£>on ve tellaliye yekunuanda birliği teşkil etmekte olan İngilnun 9C3 bin küsur lira olduğunu kay edilirse mümkün mertebe daha az ha yordu. tere, Fransa, Belçika, Holanda ve LükAldogan, Vezirojlu r e dlger Dedetti. Veziroğlu, rakamlar zikrederek, talı hareket edilmiş olur.» dedi. Mevlid senburg Savunma Bakanları güvenliği Atıf lTi«ınm sözleri mokratların imzalanfleverilmiş bir bas işleri teferruatına kadar anlattıilgilendiren meseleyi bir ilk tetkike tâ30 nisan 947 günü • (Ahlâk)) akrir de, önergenin kırmızı bilyağından sözleri tabiatile uzamış ve 20 bi tutmak maksadile cuma günü Lon\llahm rahmetine BOBEBT NEWTON SÍMONB SİMO.V MARCEL DAL*> Bundan sonra kürsüye gelen Aüf larla gizli oya konulmasına dairdi. dakikayı geçmişti. Başkan Cevdet Kedrada toplanacaklardır. Bu memlekettvavuşan askerî liseraratUklan GSORGES SİMENON'un mefhur «Londra Adamı» romanı. Uzun tartışmalardan sonra önce Karim İneedayı. iç tüzük mucibince hsti İnan: lerin genelkurmay başkanları da bu .srin bilhassa Kulec Sözlerime baslarken bütün tefer zancıoğlunun takriri oya kondu ve tla daha fada konuşamıyacağını biltoplantıda bulunacaktır. linin emektar coğruatı açıklanmış bir mevzu üzerinde görüşme tahkikat sonuna bırakıldı. diri. Daimi askeri komite rafya hocası, İstansoruşturma açılması hakkındaki takrir Şahin Lâçin ve arkadaşlarının önerVezircğlu kürsüden inerken: bul Hava Savunma Şimdiye kadar yapılmış olan müzakedolayısile bugün de aynı malumatı gelerinin oya konması da, bu vazi* Tekrar söz istiyorum. Gerisini o C^rup Komutan muareler üzerine, be* devletin Pariste katekrar etmek mecburiyetindeyim.» de yete g ö r e b i r a y s o n r a r a k a l d ı . zaman söj.liyeoeğim> dedi. vim önyüzbaşı merrerlasfcraııs olduklar» gibi Londrada = mekle beraber izahlarını mümkün olAhraed Tahtakılıc kürsüde min bir daimi askeri komite kurulacaktır i duğu kadar kısa şekilde yapacağını Türk Yugoslav milli tenis maçları Buzdan sonra takrir şahitlerinden Tdrk milli tenli takum Ut YugO3İ«T mna Bu komite ilk toplanti3inı geçen hafta M. NİYAZİ kaydetti. Hububat satı§lan münasebe tenis takımı »rt»ind* b»yı>«lıall»l DITİJ kuAhsıei Tahtakılıc kürsüye geldi: Londrada yapmış olan batı birliği datle dedi ki: EîlENBİLGEnin pası İlk tur kırgıljjm&ları 1. X, S m*yı» jün« 8 inci Büyük Millet Meclisi biim] teşkilâtı tarafından kendisine su G'....^UI lıin^l yıldönümüne rastla« Ticaret Bakanlığının, bir karar lerl. saat İStoDağcılık kulübund* yapılaElektrik {gletmtmJbdn tevsi ve takviyesi için 220/260 beygir takatinde riaci oturumunu yaptığı gündenberi caktır. YugoılaT «kipi. Avrupanın an kuvnulacak olan askert güvenlik meseletuçün bahis konusu elan buğday mese name ile idareye salahiyetli bulunduğu vetli teıus takımlarından biridir. Türk «ki bir dizel elektrojen grupu muhtelif firmalardan teklif almak luretüe »atın lerinin tetkikine davam edecektir. Bu yan 30 nisan cuma günü öğle namazınlesine türlü vesüelerla temas etmiştir» bir me"zu olmakla beraber, âciz arka pinin kimlerden mfitefekMİ olacağı Isa, be alınacaktır. Tekliflerin 11/5/948 tali günü saat II c kadar Belediye Baş toplantıda İngiliz temsilcisi Gladwyn dan so.u Kartal SlaHepesi camiinde üz ¿adi. Sczlerine dîvarr.la, rr.eseleıun, daşınız, bu işin şümulünü ve ehemmi ü W cdUmemlftb'. kanlığına gönderilmeli ilân olunur. (5650) Jebb'in refakatinde Savunma Bakan' ı Hafız CLrr.al tarafından okunacak mevlidi şerifi kendisini seven dostları, ta!eKîclise ve umumi efkâra intikali bakı yetini takdir ederek Bakanlar kurulunğında genelkurmay irtibat subayı olan i;leri ve arzu ed?n zevatın teşriileri da saüş işinin konuşulmasını sağlamışmısdan tarihçesini yapan Tahtakılıs.: General Leslie Holîi» bulunmaktaydı. rica olu::ur. Dünya hasılat rekorlarına h r u urun yılların en (Otel flkni tır.» Sir Leelie Hoilij geçenlerde müşterek Atıf inan. fiatlann. isabetsiz şekilde Eşi ve oğlu tVlİT; Amerikan müdafaa plânı hakdeğil, o zamanki dünya fiatlarına göre *** kında görüşmelerde bulunmak maksatesbit edildiğini, sonradan bu flatlann dile Washingtona gitmiştir. îstenbu. tüccarlarından arttırılmasına bir sebeb olmadığı gibi, FAHRİ TAVŞANLI'nın Daimi askerî komitenin başlıca vazifiatların böyle bir arttırmaya müsaid felerinden biri de Birleşik Amerikanın vefatmn yıldönümüne rastlayan 30 nidahi olmadığını ilâve etti ve Trak sir1 kstir » iftisnaî muamele yapılmamış temin edebileceği yardımla batı Avrupa san S48 cuma günü Valde camii şerifin«LOVE LETTERS» olduğunu da kaydederek bu hususta müdafaa plânlan arasında ahenk temi de 6ğle namazını müteakıb m«vlid okuJENNİFER JONES JOSEPH COTTEN'in uzun malumat verdi. Bu arada bazı ni imkânım tetkik etmek olacaktır. nacağındın arzu edenlerin teşrifleri rica sinema tarihinde eşi yaratılmıyan büyük filmleri. tavsv e ve öğüdleıde bulunan Atıf inan: Marshall'm demeci olunur. < Arkadaşımız Veziroğlu...» diye Tavşanlı ailesi Washington 28 (a.a.) Bir basın söze ba?Vdı. »Arkiırlaımi'. diyoruin. *** toplantısında beyanatta bulunan Dış Senenin 2 büyük filmi birden Çünkü» diye başlıdan uzun bir konulma îslerf Bakanı Marshall, Brüksel pakt . Pek muhtere .. büyüğümüz vspü. Eu sırada Demokratlar: «Sadede imza eden memleketlerin asker! bir öArmatör ve tüccar gal!» diye bagiriyorlardı. Tahtakıiıç: dünç, kira ve yardımdan istifade etmeSIRRI DEDE'nin «Arkadaşımız demesem ne çıkar> Veleri meselesinin. Washingtonda tetkik ezirojlu Ö3 «desen n« kıymeti var, de i dilmekte olduğunu, fakat halen bu hu aziz ruhuna ithaf edıkrek ürer» vefatı» mesen n» VimeH v?r!» deHi ı susta sarih beyanatta bulunamıyacagm nın kırkıncı gü.ür:e müsadif 30 nisan B YR O N I! A R R A S A M ASS E N Ahmed Oğuzun hücuma ( bildirmiştir. ciıma günü, cuma namazını müterkıb, Bundan sonra kürsü.; e Ahm>=d Oğuz Marshall, şimdiki halde Bevin, Bi Beyacd camii şerifinde mevlidi nebevi geldi: dault ve kendili arasında bir toplantı rVutulacağını ihvanı dine ve sayın dostModern diş hEkimlifrinin en yeni JOAN tONlAINE GEORGES BRENT'in « Belki politika, belki de meşhur j yapılması bahis mevzuu olmadığını ilâ larımıza bildirirlr. bilgilerinin mahsuW T eylül kararlarının efsanevi tesirlerim ' unutulmaz filmleri, ^ • • • i H M H i B m i l ^ H H H Dede ailesi bıraktı Futbolcularımız Atinadan dün uçakla döndüler ŞEHİR DRAM TİYATROSUNDA KAŞ YAPAYIN DERKEN SON HAFTA KONSER TEHİRİ KOMEDİ KISMINDA Harb ihtimaline karşı Anglo Sakson plânı Komünist Ermeni gencinin muhakemesi A T L A S SİNEMASINDA EVLİLİKTE TATİL NEŞEDİİBAD YENİ S E S TİYATROSUNDA A T L A S Sineması ÇEMBERÜTAŞ » SÜREYYA » B Kadıköy S Ü R E Y Y A Sinemasında ^ SARAY'da İNCİ de MACERA LİMANI 220/260 beygir takatinde Dizel elektrojen grupu satın alınacak Akhisar Belediye Başkanlığından: BV AŞK AKŞAM A R SİNEMASINDA MEKTUBLARI Bugün maSinelerden itibaren: GÜLÜ L A L E ' de TOKYO (İstanbulda ilk defa) 2 Sudanın Aşıklar t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog