Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

S O T^Sİf^: • Wv^SL ; J 3 ; . E R y L. .E;,: .JŞk r BİR DAKİKA : sava Arab devletleri ve Filistin Madalyaıtıtı bir de bo tarafı var "Etüd yapmaktayız,, Baştarajt 1 inci tahitede hükümeti alâkasızlıkla itham etmiştir, j Adnan Menderes sözlerine şöyle devam ı etmiştir: I « Aradan çok geçmeden Başbakan ! Erzincana gitti. Ne yazık ki orada, halkın hangi derdinden ve kalkınma tedbirlerinden bahsolunmuşsa «Etüd yapmaktayız.» cümlesile cevab verdi. Başbakanın Erzincandaki konuşmaları, bundan 89 sene evvel vaki olsaydı yerinde olurdu. Fakat felâketten 9 sene sonra bir hükümet reisinin bu tarzda konuşması, ancak hükümet olarak vazifelerin görülmesinde, ne kadar büyük bir ihmalin, kayıdsızlığın hâkim olduğunu meydana koymaktan başka mana ifade etmez. Erzincan, vatanın nasıl ihmal içinde idare edilmekte olduğunun bir örneğidir.» Saülmıyan tütünlerimiz Adnan Menderes, bundan sonra, Karadeniz bölgesi halkının da ıstırab çekmekte olduğunu, halkın yiyecek mısırı bulunmadığını, tütünlerinin yok pahasına da olsa satılmadığını söylemiş ve «Zahireler satılmamış olsaydı bugünkü sıkıntı çekilmezdi. Türk tütünlerinin istikbali vaktinde düşünülmüş olsaydı koskoca tütün bölgeleri, ıstırab içinde kalmazdı.» demiş ve tekrar buğday sıkıntısı meselelerine temas ederek hükümeti ve Halk Partisini şiddetle tenkid etmiştir. Menderes, sözlerini şöyle bitirmiştir: « Seçim Kanununun tadili ve gerek ara seçimlerinde tatbikatın tecelli edecek manzarası, iktidar partisinin Anayasamızın ruhuna ve iradsine uymakta ne dereceye kadar samimî hareket edebileceğinin miyarı olacaktır. Fikrimce Seçim Kanununda yapılacak tadilâtta teminat bakımından hattâ demokrasinin ssrrlardanberi köklenmiş olduğu memleketlerden daha ileriye gitmesi icab eder. Hürriyet güneşinin bütün pariakhğiie Cumhuriyet Halk Partisi miluğday meselesi, hattâ mahi Baiftaraft 1 inci sahlfed* rine getirilmesi lâzımdır.» letvekili Vehbi Kocagiiney, eski yeti dahi tam bir vuzuhla i ket etmiş ve İngiliz tayyareleri SiyoBevin, îngilterenin Filistinde inzibatı Ticaret Vekili Atıf İnana himeydana konmadan Mecliste, Uistini taksim etmek proje nistlerin bu teşebbüslerine karşı gel temine yardım edip etmlyeceğini kesin taben Meclis kürsüsünden, Grupta, kongrelerde konuşulup gidiyor sinin Birleşmiş Milletler ku miştir. olarak belirtmekten imtina etmiş, fakat ¡öyle bağırıyor: ve her konuşmada Halk Partisi zararına rulu tarafından kabulündenDiğer taraftan haber verildiğine göre, böyle bir ihtimalin dahi bir ArabYahavaların esmesine sebeb oluyor. Seni biz affettik, fakat milberi *Füistin Arablan yurdlanıun bü Siyonistler, Yafanın Mensiye semtini iş hudi mütarekesine bağlı bulunduğunu let etmiyor. Salı günü toplanmış olan Halk Partisi tünlüğünü korumak için savaşıyorlar gal etmişlerdir ve ilerlemeğe devam bü hassa tebarüz ettirmiştir. Meclis Grupunda da bir takım hisler, dı. Bu savaşmanın verdiği netice, Ame etmektedirler. İyi vallahi! Halbuki biz onlan Bevin, gerek Yahudileri ve gedüşünceler ve arkadaşlık mülâhazalar»' rikanın taksim projesinden vazgeçmesi hizim vekillerimiz zannediyor İngiltere hükümeti, Filistini tahliyeyi rek Arablan durumun tehlikesi hakrile artan vuzuhsuzluk içinde, bu meseVB bu projenin suya düşmesi idi. Tak bir hayli ilerletmiştir. Kudüste kala kala kında defaatle ikaz ve her iki tarafı ve milletle vekilleri arasında le hakkında bir Meclis tahkikatı açıl» sim projesinin suya düşmesi üzerine bu yirmi İngiliz memuru kalmıştır. böyle bir ikilik olduğuna inananlaşmazlıklarını halle davet ettiğini ması talebi üç aydanberi müfettişler memleketin anarşi içinde harab olup Bevinin izahatı beyan ve şunları ilâve etmigtir: mak istemiyorduk! D. N. yapılmakta olan incelemelegitmesine karşı gelmek için bir çare Mister Bevin. Ürdün ordusu hakkında « Gerek Yahudilere ve gerek Arin neticesine talikan ve hükümetin tadüşünmek icab ediyordu. Amerikaya sorulan bir çok saalleri Avam Kamara vam Kamarasında temsilcileri bulebi üzerine bir ay sonraya bırakıldı. göre bu çare, F listinde bir vesayet sında cevablandırmıştır. lunmıyan Arablara (Avam Kamarahenüz uğramadığı bu memlekette en j A ç l k ç a söylemezsek, samimiyetsizlik kurmaktı. Arab devletlerine göre bu Mister Bevin, rdün orduÜsu hakkında sında Yahudiler bulunmakta olduğuküçük suiistimalleri bile önleyecek ileri olur: Bu karar tamamen impolitiijueçare Filistinin bağımsızlığını tanımak şu sözleri söylemiştir: na dair Bevinin bu imâsı gülüşmeler teminat tedbirleri almak mutlaka lâ tir. İstinad ettiği sebebler ne olursa olve burada bir Arab hükümeti kurmak« Mart ayı ortalarına doğru imzala ve alkışlarla karşılanmıştır) sözüm zımdır. İşte böyle bir kanunun tedvin e sun halk tabakaları üzerine menfi tesir tı. Fakat bu çarelerden biri üzerinde nan İngiliz Ürdün andlaşması muci gudur: Her iki taraf için bu işi haldiîdiğini görmek ve bunun en titiz dü yapmış ve kusurluların hâlâ himaye ede karar vermeden önce Filistinde mubince, Büyük Britanya, Filistin hudud letmenin yegâne yolu evvelâ çarpışrüstlükle tatbikrna şahid. olmak müyes dilmekte olduğu kanaatini doğurmuştur. harebeler daha fazla şiddetlenmiş, Siyolarında muhafız vazifesi gören Ürdün maları durdurmaktır.» ser olduğu takdirdeki gün acı hatırala Bu kanaatin doğmamasına da maalesef nistler davayı büsbütün kaybetmek ihArab lejyonuna yardıma devam etmeyi imkân yok. Ne kadar gizli olursa olsun' rımı unutmak mümkün olacaktır.» Birleşmiş Milletler kurulunda timalinin verdiği hızla topladıkları kabul etmiştir.» Grup müzakerelerinden dışarıya akseLake Success, 28 (Radyo) Birkuvvetleri ve silâhlan faaliyete geçirBir parlamento üyesi Dış. isleri Ba leşmiş Milletler kurulunun vesayet den sözler arasında gazetelerin doğru, mişler, devletlerini kurmak üzere ken Başmakalede* devem A n c a kanından su sauli sormuştur: iğri naklettikleri bazı kısımlar, müzakomitesi bugün Arab ve Yahudi mü* suretle hakikat meydana {.dilerine ayrılan sahayı işgale başlamışc Bu devletlerden bazıları 15 makerelerde sabık Ticaret Vekilini arka, messillerile görüşmüş, ikisi de Ku kaçak, alnımızın açık olduğu, hatamtz lar ve bu yüzden bu sahada ikamet ğ, ız daşbk bakımından korumak istiyenlerle yıstan sonra Filistini askerî işgal alüna eden AraMarın çoluk çocukları bu sadüsteki cereyan eden çarpışmaları ve mesuliyetimiz bulunmadığı anlaşıalmak tasavvurunda olduklarını alenen Baftarafı 1 inci sahifed* hükümet erkânının bu geri bırakma ka Baş tarafı J inci «ahi j ede hadan hicret etmek zorunda kalmışlardurdurmak için emir vermeğe hazır lacaktır. Benim ve arkadaşlarımın, Türk rarında müessir oldukları zannını do' beyan etmişlerdir. Bu durum karşısındır. Çünkü aksi takdirde hepsi de kıolduklarını bildirmişlerdir. milletini temsil eden Büyük Millet Mec nı Albay Leonard J. Dow, hazırlanan nun edecek hükümler bulunduğunu ğuruyor. da hükümet bir müddet için Arab devprogram gereğince bugün ziyaretle söylemiştir. lıcdan geçmek tehlikesile karşılaşacakOn iki gündenberi toplantı halin lisinin yapacağı tahkikattan hiç bir korletlerine yapılan silâh teslimatını durBu suretle bu maddenin, tasan Mec Kanaatimizce hükümet namına ko' rini yapacaktır. Amerikan bahriyelilardı. de olan genel kurul, henüz hiç bir kumuz yoktur. durmak tasavvurunda mı?» lerinin, şehri gezmeleri için iki be lise geldikten sonra görüşülmesi karar nustuğu anlaşılan Başvekil Yardımcısı1 Deselerdi veya diyebllselerdi parla Durumun bu mahiyeti alması üzerine mesele hakkında bir karar veremeBevin kısaca: «Hayır efendim» delediye otobüsü ayrılmıştır. leşmıs ve seçim taşanlarının tümü üze nın tehire sebeb olarak ileri sürdüğü Filistinin ancak \xab memleketlerinden miştir. miştir. Siyasî komite de aynı vazi mento taktikleri ve Parti stratejilerile Rendova hakkında bilgi rinde müzakere kâfi görülmüştür. Ko müfettiş tahkikatı, Meclis fahkilra+ınm kazandıkları geçici muvaffakiyetlerden süreceği yardımla kendini kurtarabileDış işleri Bakanı diğer bir sual kar yettedir ve hiç bir neticeye varaRefakat uçak taşıt gemisi USS misyon, cuma günü toplanarak madde açılmasına mâni teşkil edemezdi. Çünkü I çok daha esaslı bir zafer kazanmış oceği anlaşılmış ve bütün gözler Arab şısında şunları söylemiştir: mamıştır. bu tahkikat Bakana ve Heyeti Vekile Rendova geçen harb içinde bir tez leri görüşmeğe başlayacaktır. lurlardı. uevletlerinin durumu üzerine dikilmiş« Ingiltereden silâh satın alan AŞimdiki halde bütün ümid Kudüs kararına kadar zaten sirayet etmezdi., Meclis tahkikatı, kendilerine güve gâhta çalışan işçilerin satın aldıkları tir. Acaba bu devletler, Filistine yardım rab devletleri silâh ve teçhizatlarını şehrini kurtarmak üzerindedir. Meclis t«lılHirntinııı açılmasına lüzum nenler için korkulacak bir akıbet değil, 20.000.000 dolardan fazla savaş boedebilecek duıumda mıdırlar? ingiliz ordusunda kullanılan silâhlarla Bağdadda talebelerin açhk grevi gösteren ihraç karan ise bir Bakanlık, nosunun mahsulüdür. USS RendoGöze çarpan ilk nokta; bütün Arab standartlaştırmayı taahhüd etmişlerdir. Bağdad, 28 (a.a.) Bağdad tale bilâkis şiddetle istenilecek bir aydınlık va'nm inşaatına, 15 haziran 1944 de, veya hükümet tasarrufu idi, memurmilletlerinin Filistin davası hesabına Ingiltereye sipariş verdikleri takdirde \ beleri hükümeti derhal Filistinde ha ve berraklık, bir beraet yoluna girmek ların isi değiL ( demektir. Bundan korkmak İse kendi Washington'a bağlı olan Tacoma'daheyecan ve gaieyan içinde bulunduğu pek tabiî olarak bu siparişlerin müm rekete geçmeğe icbar maksadile açBundan başka bn tahkikat sonunda kendine güvenmemek, hataları ve mes ki gemi tezgâhlarında başlanmıştır. dur. Hüküm süren kanaate göre Arab kün olan sürat ve teknik ihtimamla ye \lık grevi yapmaktadırlar. şimdiki hükümet erkânından bir kısmıuliyetleri peşin olarak kabul etmektir, USS Rendova refakat uçak taşıt gedevletleri, 15 maj ıstan sonra, yani Innın da ihraç kararında reyi olduğu anınııımniMIIÜIIIIIIIIIIIinniIIUlHllllliniinillMlimmııı. iki defadır, mesul arkadaşlarını koru misi 22 ekim 1945 te Amerika Ankara, 28 (Telefonla) Efganis laşılacağına göre, hükümetin kendi a, gilteream Filistinde mandasının son mak için Meclis tahkikatı açılması aley deniz kuvvetlerine katılmış ve Pa tanın 9.5 yıldır Ankara Büyük Elçi leyhine bir teftiş yaptırman da biras abulması üzerine, askerî müdahalede hinde bulunmak gibi ağır bir vazifeyi sifikte 15 inci taşıt kısmına Amiral liği vazifesini ifa eden ve başken eayib görünüyor. Ama bn teftiş bugün, bulunacaklar, Filistinde bir Arab devomuzlarına yüklenmiş olan Barbakan gemisi olmuştur. timizde elçilerin en kıdemlisi olan vakidir ve belki bir muayyen noktaya leti kuracaklar, bu devletin istiklâlini Gemi, Amerikan yardımı gereğin Serdar Faiz Muhammed Han, Kabile kadar gidebilecek bir teftiş vardır v« Yardımcısı sayın Faik Ahmed Barutilân edecekler, sonra çekileceklerdir. çunun, son Parti Grupu tartışmalarında ce Türkiyeye nakledilecek uçakları davet edilmiştir. Faiz Hanın, Efga bu teftiş şimdiki kabinenin bir faaliye1 Bojtaraft I inci sahifede Fakat mukavemet gördükleri takdirde Bcşt&rafı 1 inci tahiftd* buğday ihracı meselesinde «ancak siya yüklemiş ve 1 nisanda San Francisco' nistanın Londra elçiliğine tayin edi tidir. Bunu çabuklaştırmak, ağırlaştırne olacak? Çünkü Arab devletlerinin, girmiş olduğu anlaşılmaktadır. HüküAnkara da sî mesuliyet aranabileceği tezini ortaya dan hareket etmişti. leceği anlaşılmaktadır. 10 gün sonra mak gene onun elindedir. Bilmem anla! metimizce, serbest bırakılması yolunda hedefi, Filistinin bir kısmı değil, belki Ankara, 28 (Telefonla) Ankara koymuş, eğer böyle siyasî mesuliyet Rendova'nın uzunluğu 553, geniş Türkiyeden ayrılacak olan Büyük ıbiliyor muyum? Mesuliyeti Vekile sibütünüdür. Böyle olunca ne olacak? Bulgaristan nezdinde teşebbüslerde bu da bu sabah kar yağdığı görülmüşse aranacaksa, bunun da nihayet eski ka liği 75 kadem, sürati 18 deniz mili Elçi, muhtelif meseleler üzerinde so rayet edip etmiyeceği bir haftada anla, Arab devletleri, Arablar lebine mü lunulmuştur. de, sonradan hava açılmıştır. Soğuk bineye müteveccih olması lâzım geldi dir. 38 kalibrelik iki topu, 40 ve 20 rulan suallere cevaben beyanatta bufilabilecek «buğday ihracı» meselesinin dahale ettikleri gibi Siyonistler de haAlâkadar çevrelerden, bu hâdisenin lar devam ettiğinden kaloriferlerin ğini» kaydetmiştir. Bu mütalesya göre, milimetrelik uçaksavar bataryaları lunmuş, bu arada, Filistin meslesi bütün Toprak Ofis islerini teftiş gibi, ricden seı bentçe yardım alacaklar ve yeni olmadığı, maamafih iki memleket belediyece, bir halta daha yakılması eski hükftmet düştüğünden siyasi mes vardır. dolayısile de bir mesainin sonuna talik 6 arasında bu mevzuda müzakerelerin kararlaştırılmıştır. Ortaşarkın göbeğinde büyük bir harb uliyeti aramak için de sebeb kalmamış General Fahri Ateşalp NewYorkta « Biz de Arablar gibi Filistinin dilmesinden de hükümetin bu işi ca, mi kopaoak?. yoksa iş bugünkü çapında henüz devam etmekte bulunduğu beHadımda tır; esasen cezai mesuliyet bulunmadıNewYork 28 (AP.) Türk ordusu taksimine taraftar değiliz. Ve adalet bucak bitirmeyi istemiyor gibi bir iş' kalacak ve kolaylıkla hallolunacak mı?. yan edilmektedir. Hadım. 28 (Hususî) Bu gece ğından yapılacak bir şey yokmuş! başmüfettişlik dairesine mensub Tüm namına bu memlekette bir Arab manası çıkıyor. Bu da İyi bir Fakat her ne ohırsa olsun, Arab devbaşlıyan kar, şiddetli gök gürültüleri intiba değil ' Bu, mükemmel bir parlamento tabi general Fahri Ateşalp bugün uçakla ís devletinin kurulmasını istiyoruz.» letlerinin Filistini kurtarmak üzere faaarasında yağışına devam etmektedir. Ankara Valisi D P. il Serdar Muhammed Han, yeni bir Bundan başka bu kararlar ve bn te> esidir ki Meclis tahkikatı açılmasını tanbuldan NewYorka varmıştır. Geliyete geçmek zorunda olduklan asiDiğer bölgelerde leral Atesalp, Birleşik Amerikadaki as harbin çıkıp çıkmıyacağı yolundaki zahürlerle. Meclis Grupu ve hükümet! başkanına cevab verdi li ardır. Çünkü bir Arab yurdu, tecavüze Akşehir, Şibinkarahisar, Çanakka önliyebilirse de mesulleri ve onlarla be kerî tesislerle sınaî merkezleri teftiş e suale de şu cevabı vermiştir: istinad etmekte olduğunu sandığı Halk, raber iktidar partisini umum! efkârın uğramaktadır ve bu tecavüz önlenemeAnkara, 28 (Telefonla) Ankara le, Denizli ve Haymanadan aldığımız decekür. « • Yeni bir harbin nereden baş 'artist kütlesinin isteklerinden ayni1 diği takdire hepsinin mukadderatı teh Valisi Avni Doğan, D. P. Ankara il telgraflarda bu havalide bir kaç gün ithamından kurtaramaz. Halbuki davagöstereceğini söylemek, büyük kâ susa benziyor. Çünkü şu {Tünlerde bit* 1 keye girecektir. Arab devletlerinin başkanının dün bildirdiğimiz teessür denberi devam etmekte olan yağ nın ruhu. Bakanların mutlaka mesul hinlik plur. Yalnız şunu söyliyebüi mek üzere olan küçük büyük bütün,' çoğunun henüz millî müdafaalannı mektubuna verdiği cevabta, toplan murların kara çevrildiği bildirilmek edilmesi değildir; hakikatlerin güneş Ankarada bir evin damı çöktü, rim ki, elan barış kurulamamıştır. kongrelerde bu ekmek davan v« buğgibi meydana çıkması, mesuliyetler olup kurmak ve geliştirmek devresinde ol tının açık olarak yapıldığını, iki kişi öldü kay tedir. ^ Kurulması da uzak görülmektedir. day ihracı meselesi görüşülmüş, hattâ olmadığının anlatılmasıdır. Meclis tahduklan muhakkak ise de her ne yap makamların harcırahsız çağırıldığını Ankara 28 (Telefonla) Bu sabaha Harb çıkacaktır.» azı yerlerde sabık Ticaret Vekiline kikatı neticesinde, ortada mesuliyeti mak mümkünse hepsini yaparak bu işi kaydetmiş, Demokratların bu müraYiyecek sıkıntısı çeken karşı Çinçin bağlarında seyyar satıcı karşı ağır sözler sarfedilmiştir. mucib bir şey olmadığı meydana çıkarbaşarmaları icnb etmektedir. Çeteciler, Dedeağacı caatini parti gayretine atfederek, 5Ahmedin barındığı kerpiç evin damı Bu zann. bu sözlere karşı dava açıp sa, hem Bskanlar, millet muvacehesinköylülere yardım birdenbire çökmüş, evde bulunanlardan çmaması kendi bileceği şeyse de konO halde Filistin hâdiseleri, kâfi de nümüzdeki milletvekili seçiminin An bombardıman ettiler Ünye, 28 (a.a.) 947 mahsul yı de beraet etmiş olur, hem de iktidar Ahmed Taşın 50 yaşındaki baldızı Begrelerdeki meyillere bakıp .rotasını ona recede önem kazanmış olmakla beraber, kara ilinde tam mânası ile kanuna lının kurak gitmesi ve kışın fazlalı partisi, itibar ve prestijinden kaybetSelanik 28 (AP.) «Nea Alithea» göre tayin etmek» de Parti Grupunun önümüzdeki günlerin hâdiseleri, bu ö uygun olarak cereyan edeceğini be ğı dolayısile ilçemizin bazı bucak ve mek durumundan kurtulur. Bu kadar hiye ile kızı Zeyneb Taş ağır yaralı bir lirtmiştir. Vali Avni Doğan «D. P. halde hastaneye nakledilirken yolda gazetesinde bugün çıkan bir habere gö e Halk Partisi hükümetinin vazifesidir. nemi kat kat arttıracak ve bütün dünköylerinde gıda maddeleri temini hu açık bir hakikatin anlaşüamadığına şaş ölmüşlerdir. Ev halkından diğer 7 kişi re, çeteler Türk hududundan 20 mü me Böyle olmaması demokrasiye ve parti yanın dikkati buraya çevrilecek, bütün Ankara il idare kurulu, önümüzdeki susunda duyulan sıkıntı karşısında mamak kabil değildir. safede bulunan Dedeağaç limanını bom ruhuna aykırıdır. Kendi taraftarlarının milletvekili seçimi kampanyasır.a yaralıdır. mızır ve tehlikeli unsurlar Siyonistlerin girerken idareye baskı yapmak ga hükümetçe alman karar üzerine ZiSajín Faik Ahmed Barutçunun bahmeyillerini beğenmiyen hükümet, hattâ İnhidamın, fazla miktarda yağan yağ bardıman etmişlerdir. safında yer sl.rak üzere koşacak ve köylülere settiği «siyasi mesuliyet» meselesine yesi ile bu taktiğe müracaat etmiş raat Bankasınca muhtaç murun tesirile toprak damın birdenFilistin mühim bir muharebe sahnesi Danimarka Krah senfoni mebuslar istifa ederler. Etmezlerse o olsa gerektir. Başka türlü bir mâna 100 bin lira dağıtılmış ve Samsuna gelince, bu. bizim siyasî hayatımızda, bire çökmesinden ileri geldiği anlaşılmeyle ayarlar. olacaktır. vermeğe imkân bulamadım.» de gönderilen mısırdan da 70 ton mısır uzun yülardanberi görülmüş bir şey de mıştır. orkestrasının konserini Arab devletlerinin büyük bir imti mektedir. dağıtılmıştır. Mısır dağıtımına devam ğildir. Siyasi mesuliyet, bir Bakanın Hâdiseler, sözler ve kararlar bize bir hanla kaışılaşuk'arı muhakkaktır. Faedilecektir. Halk para ve mısır gön veya onun mensub olduğu kabinenin idare ettti kısım Halk Partisi teşkillerinde ve unkat bu imtihanı muvaffakiyetle atlatdermek suretile hükümetçe yapılan bir istizah neticesinde düşürülmesi deTuring ve Otomobil Kopenhag, 28 (a.a.) Danimarka surlarında hâlâ yukarıdan aşağı idare mak, çok büyük ve çok şerefli bir babu yardımdan derin memnunluk mektir. Böyle bir şeyin, bizim parlaKralı Frederik dün senfoni orkestraKurumunun kongresi alışkınlıkları devam ettiğini san teşkil edecek, bütün Arablık ve duymuştur. Kıbrıstaki Berhama ve Şart metro sının Danimarka radyosunda verdiği mento hayatımızda, yalnız ismi vardır. gösteriyor. islâmlık âlemi bu savaş sırasında Arab Türkiye Turing ve Otomobil KuHattâ Meclise İntikal etmeden Parti politleri dün bir uçakla şehrimize gel konseri idare etmiştir. Almanya ile ticaretimiz Neticeye göre, bu davada. Halk Pardevletlerini desteküyecektir. mişlerdir. rumu umumî heyeti yıllık toplantıGrupunda dahi, hiç bir Bakan siyasi tisinin kütle ile temaslı ve onun istekMetropolitler bugünlerde Patrikhanesını dün Taksim Gazinosunda yap Ankara, 28 (a.a.) Memleketimizle mesuliyet neticesinde istifaya davet eÖMER RIZA DOĞRUL M EV L I D erini parlamento ve hükümete aksettirAlmanyadaki Fransız işgal bölgesi dilmemiştir. Bilâkis Parti Grupunda, de yapılacak Patrik seçiminde hazır bumıştır. 1 jtanıj ı rd»t eden merhum mekle vazifeli organlarının iyi çalışr.2,Kongre müzakerelerinden sonra I askerî hükümeti arasında 19 nisan şiddetli tenkid ve muahazelere uğnya lunacaklardır. Ortodoks pakrikliğine en dıkl&zını, lı^prn nabzını yoklamak NAZMİ KEŞMİR'in İngiliz Kültür Heyeti İstanbul tem 11948 tarihinde BadenBaden'de bir rak itimadsazlık reyi almadan istifa kuvvetli namzed olarak gösterilen Atsilcisi Mister Lake, İngilterede eski ticaret anlaşması, bir ödeme anlaş eden Bakanlara, istifalarının geri aldı hinegoras da bugünlerde cehrimizde ölümünün kırkıncı gününe tesadüf eden neticesini <İktidar> a haber vermekle ödevli kimselerin de bu işlerinde mueserleri koruma konusunda türkçe ması ve bir modüs vivendi imzalan nldığı vakidir. Ancak bir müddet son beklenmektedir. 2 mayfs önümüzdeÜ pazar günü Beya vaffak olamadılkannı düşünmek hak' mıştır. bir konferans vermiştir. ZJ¿ camiinde öğle wnTna7iTn müteakıb sız bir istidlal teşkil etmez. ra, Parti Grupunda itimad reyi almış Bcştarat'i I inci sahiferfe Time ve Life mecmualarının Anlaşmalar ve modüs vivendi 1 olan Bakanlar veya Başbakan, ya hiç mevlid okunacaktır. Merhumu sevenleBasketbolcularımız yurda Bu kabul resminde Sağlık ve Bayınmayıs 1948 tarihinde yürürlüğe gibaşmuharriri İstanbulda Bütün bunların, kısmi de olsa, bir' bir sebeb zikretmeden, yahud da klâsik rin ve dostlarının teşrifleri rica olunur. dırlık Bakanlarile Kızılay başkanı, korrecektir. Time ve Life mecmualarının başmuharrlteçim arifesinde vuku buluşu. Halk döndüler «sıhhi durum» sebebi ileri sürülerek diplomatik ve tasın mensubları hazır Mr. Robert M. Low, İstanbul vapurile Partisinin tekrar bir fırsat kaçırmakta Mayi AMONYAK çekilmek zorunda kalmış veya bırakıl dün şehrimize gelmiştir. Mr. Robert M. Low, iller Bankası Antakya, 28 (Hususî) Muhtelif bulunmuşlardır. ve moariiWrnia vesileler vermekte olgelmiştir. kendislle konuşan bir arkadaşımıza «unları * Ankara, 28 (Telefonla) İller mıştır. Atatürkün muvakkat kabrini ziyaret maçlar yapmak üzere Mısır ve Lübduğunu gösteren alâmetlerdir. söylemiştir: yaAnkara 23 (Telefonla) Bir kaç nana gitmiş olan basketbolcularımız, Bankası Genel Müdürlüğünde Heri batı demokrasilerine ayak uyTemenniye şayandır ki, bir ay sonra ı Türklyede bir sene kalacağım. Mecgündür şehrirr.izie bulunan Kont Ber başlarında Sportif Oyunlar Federas pılan toplantıda Bankanın 1947 yılı durduğumuz şu sırada dahi, eski tek mualarımın Yakınsar* merkezini İstanbulbn meselenin tekrar müzakeresi ele! da kuracağız. Türklyeyi bu mecmualarla nadotte, bu sabah saat 10 da Atatürkün yonu Reisi Vedad Abud olduğu hal çalışmalarına dair rapor okunmuş partili rejime mahsus olan bu gelenek alındığı zaman başka bahane ve vesiÇınar Han Galata Tel: 44087 dünyaya daha yakından tanıtacağız.» rruvakkat kabrini ziyaretle bir çelenk de bugün Lâzkiye yolu ile Lübnan tur. eler, rejimin köküne kadar tesir eden devam etmektedir. Yani Bakanlar, hiç Mr. Robert M. Low'u. Vali adına Nazif Bu rapora göre Banka 1947 hesab bir zaman, İstizah neticesinde itimadkovmuştur. Kont. yarınki trenle Istan dan şehrimize gelmişlerdir. Basketmühim davanın incelenmesine mâni Osmanlı Bankan Bölükbaşı karşılamıştır. bula gidecek, 3 mayısa kadar kaldıktan bolcularımız, buradan otomobille A devresi içinde 11.857.303 lirası be sızlık reyi alarak siyasi mesuliyete mateşkil etmesin de demokrasi. Halk Par, İ L A N danaya hareket etmişlerdir. lediyelere, 1.842.7,42 lirası özel ida ruz bırakılmazlar. Sanki iktidar parti Halbuki bir siyasi parti büyük bir ağaç sonra Atinaya hareket edecektir. tisi ve Cumhuriyet rejiminin memleOsmanlı Bankası Galata merkezüe relere ve 111.215 lirası köylere olgibidir; arasrra çarpık ve vemenfaatlerini her kaygıAnkara Üniversitesi rektörü Balıkçılık sanayiinin inkişafı mak üzere ceman 13.811.760 lira ik sinin işbaşına getirdiği zatlar, lâyuhtî, rimsiz dallan budandıkçaçurpuk iyi geli Yenicami ve Beyoğlu şubeleri Ba ket hizmet vetuttuğunu daha Ankara, 28 (Telefonla) Çoruh raz edilmiş, ve bu suretle yıl sonun yani asla hata işlemez ve bn hata yühar bayramı münasebetile 1 Mayıs nın üstünde yâr ve ağyar şir, daha çok kuvvetlenir. seçimi yarın yapılacak zünden düşürülme», hiç kusursuz inmilletvekili Cemal Kazancıoğlu, ba daki ikraz hesabı alacak 1948 cumartesi günü kapalı buluna anlasın!. bakiyesi sanlarmış gibi. CUMHURİYET temin 32.920.682 liraya ulaşmıştır. caktır. Ankara, 20 (Telefonla) Üni lıkçılık sanayiinin inkişafını B. FELEK Cumhuriyet Halk Partisi, «siyasi versite yönetim kurulu, bugünkü için su ürünleri kanun tasarısının Ali Fırad Pasa köyü Mes'ud bir evlenme , Meclise getirilmesi hususunda ne dümesuliyet» denilen bu istizah ve ıskat toplantısında yeni rektör seçimi için genel kurula dahil profesör ve do şünüldüğünün Ekonomi Bakanlığınca İzmit, 28 (Hususî) Geyve İs yolunu sımsıkı kapadığı içindir ki günEski Serer mebusu Naçid Bey torunu, İttihadı Terakki etki mesul kÂtiblerinden Draçentleri cuma günü saat 15 te top bildirilmesini istiyen bir sözlü soru tasyon köyünün ismi, Ali Fuad Pa den güne kendi teşkilâtı v« mensublan malı Cevdet Bey kızı BARİKA ZORLU ila arasında dahi prestijini kaybetmektedir. şa olarak değiştirilmiştir. 23 Nisan 1948 büyük ikramiye keşidesinde kazanan numaralar aşalantıya çağırmaya karar vermiştir, önergesi vermiştir. Hava Kurumu rabile Başmüfettişi Rıza Orağıda gösterilmiştir. nın oğlu Ticaret Bakanlığı Di; Ticaret Da.OT.THURİYET. in edeD gân kahvesi ve meydan serin ve tenha biydiler. Hattâ iskelede yakası açık, bairesi raportörlerinden OĞUZ ORANın nikâh Müşterilerimizin cüzdanlarını gişelerimize ibraz ile ikramiyelerini idi. Çaylarını içtikleri zaman tekrar lık tutan polisin oltasında sallanan bitöreni aileleri huzurunda Bebekteki yalılakaydettirmeleri rica olunur. rında akdedilmiştir. Gene evlilere saadetler karşıya geçmeği düşündüler. O gece çare bir izmarit bile ömrünün en güzel dileriz. Tevfik Beyin misafirleri geleceği için ânını yaşıyormuş gibi bu aydınlık içinBebek 23/4/S48 balığa çıkmıyacaklardı. Fakat bu zevk de, oltanın gidip gelisile kendi fasa ten büsbütün mahrum olmak da iste ömrünün sonunu sayan bir rakkas olmediklerinden Anadoluhisanndan veya maktan mesud görünüyordu. Polis bel3006 1631 1072 1730 1907 185 888 Yazan: AHMED HAMDİ TANPINAR hoşlarına giden bir yerden geceyi sey ki de etraftaki bu renk cümbüşü kenBUGÜN ÇOCUĞUNUZA disine şaşırttığı için, yahud da saadet 1013 1863 2066 1924 3129 1766 redeceklerdi. hayran eden Nuranlarm yarubaşmda Mümtaz bunu bildiği gibi mesud olleri hoşuna gittiği için, açık yakasına, Emirgândan ayrıldıkları zaman gü4972 4439 857 4932 151 1484 5145 duklarını da biliyor, ve onun için bu sırf kendisi için yaptığı fedakârlıklarla, kemersiz ceketine uymıyan bir ciddisaadetin bir gün kaybolmasından kor hiç bir serzeniş ve şikâyette bulunma neş epeyce arkaya kaymıştı. Onun için yetle çok resmî bir selâm vermiş ve 1335 1 1093 865 1867 3200 1949 karşı yaka doğrudan doğrğuya akşam kuyordu. Evlenmelerinin gecikmesi, dan hayatını onun için ikiye bölüşile «Hoj geldiniz efendim, ayağınız uğurlu gene kadının bu kadar beraber yaşa bir üçüncü Nuran daha peyda etmişti. ışığını alıyordu. Bu, çok hasretli, sıcak, imiş...» diye oltasile sabır ve tahammü1349 1 1369 4710 1694 1347 5126 mak arzusuna rağmen bir türlü evle Bu arzudan, aşktan, hayranlıktan dalia insanı kavrayan ve boğazına takılan, lün bu beyaz pul pul sembolünü adeta 9711976 16 5020 2003 5331 2022 r¡em?meleri onu içten içe kederlendi yüksek, daha derin, şahsına aid her göğsüne eski bir türkü gibi çöken bir başlarının üzerinde, sallamıştı. En iyi çocuk dergisi. riyordu. Ayrı evi olmanın hakikî ma türlü kaygıdan uzak, içinde sonsuz bir ışıkh. Baştan aşağı parıltı olan bir de5201 2012 4437 15 1868 47 889 Bu yan resmî ve oltada çekişen izmed gibi yükselen şefkat duygusunun nizde bu ışığa doğru gitmek, hergün ñas;, ayrı vazifelerin, ayrı hatların, sy* 1334 1453 2212 4744 1994 1989 1 rı ıstırabların da bulunması demehti. Nuranı idi. Mümtaz onu kendisinden yaptıkları yolculuklardan ziyade iyi bir maritle hemen hemen trajik karşılamaNuran iki hayatı birden yaşıyordu. Bu uzak da olsa, daima mesud, daima yek talihe, evvelden vadedilmiş bir saadete ğa gülerek kahvenin önüne oturdular. 4720 2085 556 1 1020. doğru koşmağa benziyordu. Karşılarında iki hanım? iskelede vapur demektir ki çok tehlikeli bir muvazene pare bir ruh ahengi içinde görmek isİşbu keşide Ankara İkinci Noteri Şakir Baran'ın huzuru ile Ankara içindeydi. Bu muvazene birliğine, her terdi. Ne Mümtaz, ne Nuran o akşam iki bekliyor, arkada bir kaç ihtiyar sükuMerkez Şubemizde icra edilmiştir. netle akşamı tadıyorlardı. hangi bir ağırlıkla kendi aleyhine döBu duyguyu kendisinde bilmesi de bir kabaran dalgaların lâciv.ird renNOT: Mükerrer numaralar hesabında her 250 lira için verjflen nebilirdi. Işıktan, kenarlardan, hacimlerden, Mümtaz için hakikî bir selâmet, hattâ gini başka zaman gördüklerini pek habir iştirak hakkından ileri gelmektedir. Daha o zamanlardan gene kadının bu bir nevi olgunluk oldu. O zaman için tırlamıyorlardı. Bu lâcıveri rengi san teknik oyunlardan ayrı, hepsinden üsyazı bir istisna gibi kabul ettiğine de yaşadığı saadeti kendisine aid ve ki bir Fra Angélico tablosu hazırlanı tün biri, eşya da gülümsüyordu. Bu yormuş gibi koyu bir yalciız ve bir yığın adeta yaşanmış bir zamanın hatırası idi. inanmıştı. Onda sonrası için, yalnız za ruhu insan talihine açılmağa başladı. Aşklarının kudreti ve birbirlerine mücevher tozile birleştiren son bir dal Bütün sıcaklığı bir hatıra gibi derinmandan bir şeyler ümid eden bir hal nın seziyordu. Kendisine bir gün, «bu yaz, besledikleri arzu hiç eksilmeden sevgi ga, hakikaten bu ressamın ve ona eşit den, geliyordu. Yahya Kemalin ortalıkvelilerin ruhlarındaki mağfiret tufanı ta dolaşan beytini hatırlıvan Mümtaz: bizimdir Mümtaz, her deliliği yaparız, lisini anlamağa çalıştı. Bu ruh şehrâgibi ışık içinde bir dalga onları Kanlıca Kanlıcanın ihtiyarlan arkamızda, demişti. Mümtazın kafasında bu cümîe yini kendisi için Nursnın ömründen Gazetemizde tefrika edildiği sırada çok büyük «lâka uyandıran eser iskelesine adeta fırlattı. O kadar ki kasonbahara hazırlanıyorlar... dedi. Nuranı kaybetmek korkusile binbir kı neleri yakarak, hangi büyük ve 'temel pek yakında «CUMHURİYET, müessesesi tarafından kitab halinde hisleri harcıyarak hazırladığını düşün yığın bir ucu nerdeyse rıhtımda kalaNuran beyti yavaşça okudu: lığa girmişti. satışa arzolunacaktu*. caktı. dü. Bununla beraber bu zalim düşünceGünler kısaldı Kanlıcanın ihtiyarları Tefrika edilirken bazı mecburiyetler altında metinden çıkarılan O sonbaharda bir akşam Kanlıca Mümtaz bütün ömrü boyunca etrafı ler uzun sü.rnez. Her fikir huyla beBir bir hatırlamakta geçen senbaharkısımlar, kitaba tamamen ilâve edilmiştir. raber geldiği için Mümtaz onlardan kahvesinde bunları konuştular. Bu en bu kadar mesud görmemişti. Bu kendi lan... çabuk kurtulurdu. Hayatına iyice gir güzel günlerinden biri olmuştu. Ku içinin saadeti değildi. Boiki batün kâTaşra havilerimize: Siparişlerini şimdiden müessesemize bildirmeİsimli son eserini okumak şarttır. Bu Bu beyti işittikçe hatırıma Rodin'in dikten scnrn Nuran Mümtazın muhay ranla sobahleyin yalıda buluşmuşlar, inat, insan, ev, ağaç, küçük hayvanlar, Kale burjuvaları geliyor... lerini rica ederiz. eser, sizi mesleğinizde muvaffakiyetin öğlene doğru Emirgâna geçmişlerdi. biraz ötedeki karpuz ve kavunlar, hepyilesiicla tir çok kıyafet değiştirmişti: şahikalarına ulaştıracaktır. s ^ t hou ^n&ın Ulrplpve indiler. Emir si cok uzun bir uykudan uyanmış gi(Arkan var) ARİF BOLAT KİTABEYİ 250 Kr. İktidar Partisi Bakanları hin bata islemezler mi? Rendova uşak taşıt gemisi dün akşam geldi Seçim kanununa değiştiren tasarılar Efganistanın Ankara Büyük Elçisi memleketimizden ayrılıyor Bulgarlar bir subayımızı tevkif ettiler Dün bazı bölgelere kar yağdı Patrik seçimi hazırlığı KOR! Bernadotfe şerefine Ank&rada kabul resmi E R G Ö N LTD. TÜRKİYE GARANTİ BANKASINDAN: APARTMAN DAİRESİ: ^,^^ ÇEŞtDli PARA İKRAMİYELERİ: Göbhels'in Hatıraları MEŞHURLAR! DUNUN YE BUĞUNUN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog