Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

r. Churchill yaman bir adamdır. Müttefiklerin, bilhassa İngilterenin zaferin«Nedir mezar taşı •*»ı.w Y a z a n : ^mmi»*^*!*****^*^ tiplerden biri karsı de onun rolü pek büyüktür. Dünya ölsanki? Bilmem han niza geçer ve lâübaH çüsünde bir büyük adam olan Mr. gi büyük adamın bir poz alarak orada ChurcbilTi başka devlet adamlarından mezarını ararlar? durur. Onun bir ayıran bir meziyeti vardır ki o da, millî Kitstblar mezarı bu ı şeyler yapmasını bek müdafaanın teknik islerini çok iyi kav 9 Ilınmadığı için üzü¡ersiniz. O sadece ramasıdır. ' IÜT. Şu kitablara da ne oluyor? Âlim gün modern sanatın aleyhine dönmüş başını kaşır, burnunu siler, yere tüküTemmuz orsasında i açıktan açığa fa tica yüam köşebaşından tekrar tehirli Onun Birinci Dünya Harbinden sonra aliyet tekrar 'başladı.'. Şehrin muhtelif dilini ıvzatıyor. Sokup tekrar karanlık Toplantıda Elektrik, Tramvay ler şurada olması melhuzdur, derler. tür. rür, geçen bir kadının bacaklarını göz yayınladığı hatıralarını okuyanlar bilirHattâ baiL ı atmasyondan mear buluryerlerindir* y apelan küçük toplanmalar yuvasına \ çekilecek... > Nurullah Berk'in dediği gibi, Yeni lerile takib satıcısile içinde bulunduğu lar. Karagözün mezarı derler, meselâ. Sanat «cesaretin ve küstahça imkânla merhabalaşır eder,bubir sokak daha bazı ler ki tankı icad eden değilse de ilk düda bilhassa^üç ihtilâlci göze çarpıyordu: Yazı bu, şekilde bayağı cümlelerle îdarsinin ve neviden şünen odur. Mühendisler ve teknisyenNe lüzumsuz şeyler bunlar canım! Bel rın son merhalesine varmıştır. Ondan şeyler yapar. O kadar. Slutskiy, Vclodarskiy ve Yevdokimov. devam edijpr. Fakat, yazının dikkate müşkül durum görüşülecek ler, onun bu fikrini gerçekleştirmişlerki Karagöz mezar taşı istemezdi. O za fazlası ya hiçlik, ya cinnettir. BinaenaBunlardan birincisi sonradan Kırımda değer tarafı' yalnız üslubu değildir. StaHikâyede maddî vaka ve hareket ol dir. Mr. Churchill, o harbe aid hatıraŞehir Meclisi mayısın üçüncü gü manın mezar taşlan da mezar taşı ¡di leyh geriye, yani mantığa dönüş el madığı gibi, ruhî vaka ve hareket de Beyaz Ordu parafından öldürülmüştür, lin bundan sonra diyor ki: larında daha buna benzer bazı buluşlaikincisini de Betrogradda Esar'lar öl«Evvelâ, denenmiş ihtilâl mücahidle nü fevkalâde bir toplantıya davet e ya! Belki de isterdi. Ben olsam ben de zemdir.» yoktur. Gerçi muharrir kahramanının rından tabir caizse icadcı fikirlerinToplantıda, Tramvay ve o mezar taşlarından isterdim.» dürdüler. Yevdokimov da 1936 da Sta rini Alman casusu olarak göstermeğe dilmijtir. içinden geçenleri size takib ettirir. Bun den bahseder. Onun vakrile gençliğinde *#* «O dünyaya hayretle bakmağa doğlin'in emrile id.un edildi. çalıştılar. Buna muvaffak olamayınca Elektrik İdaresinin malî durmu göSürrealist hikayeci Said Faiği be lar bir takım bayağı hislerle abuk sakararile muştur. Bir köprüde durup suyun ren ğenenler ve beğendiklerini söyliyen buk düşüncelerdir. Teessür, ıstırab, ne subay olması, bu hususta esaslı bir rol Halkı nümayişten vazgeçirmeğe boş şimdi de onları ,çarın casusları yapma crüşülecektir. Yedi Eylül oynamış değildir. Çünkü Birinci Dünya yere çalışan Petrcgrad konferansı uzun ğa kalktılar. Bu' suretle, hayatlarını memurlara yapılan zamlar, lüzumlu gine bakmak, bir kızın bacaklarını sey ler vardır. Bunların bir kısmı edebî damet, ihtira*, karar, tevekkül gibi Harbinde, her İki muharib zümrenin, olan retmek: Bunu kimler öpebilir? Şu »açı snobizme maruz kimselerdir. bir fasıladan sonraMnihayet 16 temmuz çara karşı ihtilâl, mücadelesine hasret eşyanın mubayaasında hasıl ruhî hâdiselere amil olabilecek hiç bir en yüksek kumandanlan bile yeni sida tekrar toplandı \\e 20 temmuz gece miş olanları çarın^ uşakları olarak gös fiat farkları, kömür fiatının yüksel nasıl okşarlar? Okşayan ne mılbarek, Said Faiği veya Orhan Veliyi be ¡ey yok. lâhlar icadı lüzumunu kavramak ve sine kadar devam e;'#. Konferansın fa termek istiyorlar. Bütün bunlarda güdü tilmesi neticesinde zararın bir milyon ne iyi, ne harikulade birisidir kimbilir? ğendiklerini Bir hikâyeyi bitirip diğerine geçtiği bunlan düşünmek şöyle dursun bu gibi söylerken: «Avrupada, aliyetini gözden getirdiğimiz vakit, len siyasî hedef gayet açıktır: Mukabil liraya yükselmesi ve idare vesaitinin Öyle olmasa bir kadın da kendini seçe Fransada da böyle şairler ve muharrir niz zaman ne havayı değişmiş görürsü teknik terakkilere karsı aksilik etmişStalin'in parti içindeki» rolünü ve mev ihtilâlin reisleri, ne pahasına olursa ol pek çok yolcu nakletmesine rağmen bilir. Demek dünyada başkaları kor ler vardır. Ben bunu bilmiyen kültür nüz, ne de şahısları. Bulduğunuz hep ler; göreneğe ve geleneğe sımsıkı bağlı masrafını karşılayamaması görüşüle kunç surette iyi olmıyacak kadar a süzlerden değilim ve orijinalliği takdir aynı şeydir ,yani iptidaî insanın iptidaî sun, Kamanev'i zararsız hale getirmek.; kiini dalia iyi anlarız, cek mevzular arasındadır. kıllı.. Belki de o insanlar ter bile kok edecek kadar da ince zevkim vardır.: tasviri. Said Faiğin sanatı psikoloji Da kalmaları yüzünden yüz binlerce insanı Jionferansın gayesi, temmuz hâdiseNe yazık* ki, 1936 da Kamenev aleykırdırmışlardır. Bundan başka İdare bir çok mal muyorlar. Onlar kokular gibi, onlar yaz. demek isterler. Bir kısım okuyuculann kımından son derece mahdud, fakir ve lerinden sonra ortaya çıkan siyasi vazi hine açılan, davada, savcı Vişinskiy'nin zeme, kazan, makine ve saire gibi akşamları gibi. onlar deniz gibi, balık Said Faiği beğenmesinde ise psikolojik çeşidden mahrum bir sanattır. Her hi Mr. Churchill. bu harbden önce de, yeti gözden geçirmekti. Sverdlov, mer dosyasında .bu yazı bulunmuyordu! tutarı 10 milyon liraya yakın sipariş lar gibi tertemizdir. Ya onlar da arasıra bir sebeb mevcuddur. Bunların içle kâyede aynı insan karşınıza çıkar. Yal bu harb içinde de, silâh ve harb vasıBaşka adam bulunmadığı için... kez komitesi adına, teşkilât işlerile bulunmaktadır. burunlarını kanıtını ¡arsa bu kıza lâ rinde ve içtimaî maskelerinin altında, n:z bazan sırtına bir balıkçı ceketi gi taları bakımından bir çok teknik yenimeşguldü. .Lenin'ie Zinovyev gizlenBu devre esnasında Stalin'in basın lere de bağlanmış yık mıdırlar? Ya bu kız da aksam olunlikleri gayet iyi kavramış ve bunların daki faaliyeti hakkında da söylenecek Bu masrafları karşılamak üzere e ca işinden yorgun dönünce çorablarını uyutulmuş, susturulmuş, ve psikanalist yer, bazan bir papaz cübbesi geçirir, gerçekleşmesi için bütün nüfuzunu ve mislerdi. Onun için, esas .siyasî raporu lerin tabirile «refoulé» edilmiş bir kül bazan da alnına bir külhanbeyi kasketi pek fazla bir şey yoktur. Çünkü, parti lektrik ücretlerine kilovat başına ü çıkardığı zaman onları kokluyorsa?,.' hazırlamak' i?i Stalin'e kalıyordu. enerjisini kullanmıştır ki Radarın teçer kuruş zam teklifinin de Hükühanbeyi vardır. Said Faik gibi bir mu yerleştirir. Kendisine en çok yakışan Stalin'in oriaclan yok ettiği vesikalar gazetesinin yazı işlerinin başına doğuş metçe kabul edilmediği malumdur. kemmülü ve İnffilterenin bir Radar şeYukarıdaki satırlar yeni neslin en iyi kıyafet de bu son kıyafettir. Sonradan öğrenildiğine göre, Staîin'e tan muharrir olduğu 'için değil, natuk Bu vaziyet karşısında müşkül duru hikayecisi diye anılan güzide edibimiz harririn yazılan onlardaki gizli temabekesile teçhizi bunlar arasındadır. Said Faiğin aşağı halk tabakasını bu raporu hazırlamak, üzere Lenin ta olmadığı ve başka hiç; bir işe yarama ma düşen Tramvay ve Elektrik İda Said Faiğin bir iki ay evvel çıkmış o yülleri okşar. Hattâ bunlar bu yazılarBu satırları, yalnız o yaman da beşeri bir taraf ve bir unsur bulun tasvir etme teşebbüsünü edebiyatımıza rafından bazı esasüar verilmişti. Konfe dığı için getirilmiştir. |Bu müddet zar resine Hükümet ancak 1,5 milyon li Ian «Lüzumsuz Adam> (1) adlı eserinduğuna da kanidirler. Çünkü kendile bir hizmet sayar ve bir boşluğu doldur devlet adamını methetmek için yazmıfında bir tek mühim makale yazmış ransta mümessiller bunların açığa koralık bir avans vermeğe muvafakat den alınmıştır. rindeki kötü temayülleri bütün insan duğundan dolayı kendisini tebrik eder yorum; onun bu meriyetinden kendinulmasını istediler. Buna neden lüzum değildir. Ortaya bir tek olsun yeni mü etmiştir. Hükümetten vu avansın amiz İçin bir ibret dersi çıkarmak istiSaid Faik Abasıyanık «Semaver>, lara hâs zannederler. nakaşa mevzuu veya fikir atmamıştır. görüldüğünü anlamak kolaydır: Rapolınması, Şehir Meclisinin tasvibine •Sarnıç> ve «Şahmerdan» isimli üç hi Kitaba ve tâbi muhitlerinde tahkik dik, eğer bunu cazib bir şekilde yap ¡ y O r u r n run mahiyeti o kadar bambaşka idi ki Hâdiseler hakkındaki '•• tefsirlerinde kenbağlıdır. Bu itibarla pazartesi günü kâye kitabının müellifi ve fiilen okuyu ettiğime göre Said Faiği beğenenler iki, mağa muvaffak olmuş olsaydı. Fakat Bugün, bizim hükümet ve devlet aSaid Faiğin çizdiği tabloların bir hu damlarımız arasında. Cumhur Başkanı herkes, Lenirftn asıl söylediklerini işit dine mahsus bir tek düşünce yoktur, toplanacak Şehir Meclisinde Tram cular için mevcud olmıyan «Medarı Maüç yüz kişiyi geçmemektedir. Gençlerin, susiyeti renksiz ve ışıksız olmalarıdır. Yazdıklarının hepsi partinin malum vay, ve Elektrik İdaresi Umum Mümek istiyordu. işet Motörü> romanının sahibidir. Hi yani yirmi, yirmi üç yaşına kadar olan Sahifeler geçer ki renk ifade eden bir sayın İsmet İnönü müstesna olmak üze»ötüşleridir. Hasılı, Stalin, ihtilâlci bir dürü İbrahim Kemal Bayboranın veFakat Stalin ^cevabında, bu notların, kayecinin eserlerini okumağa heves et ların, gene kızlarla gene kadınların ve, kelimeye rastlamazsınız. Hep manevî re, millî müdafaa silâh ve vasıtaları bakımından teknik bilgisi olan bir tek zat yanında bulunmadığını söyledi. Bu ce muharrir olmaktan ziyade, gazetenin receği izahatı müteakıb önemli gö tiğiniz takdirde raslıyacağınız tipler başına tayin edilmiş bir memurdan iba rüşmeler olacağı talimin edilmekte şunlardır: Besleme kızları kandıran ısın garioı, Said Faiğin hikâyele ve maddi gölgeler, lekeler. Halbuki gösterilemez. vabda samimî olmadığı anlaşılıyor. Eğer rinde tasvir edilen muhitlere mensub ışıkların gölgelere yardım etmesi lüdir. hakikaten evde bısakmış olsaydı, ondan retti. mahdum beyler, derse uğramıyan Üni kimselerin bu hikâyelere tahammülleri Harb içindeki ve harb seması kazumu bir sanat kar.unudur. Halk arasında hareketin artması ve versiteli delikanlılar, aptalımsı ve be yoktur. binelerimizde, modern harbin icablarını sonraki toplantıya getirirdi. Halbuki, • «Çamur ve tezek ede>biyatı> diye tav ve teknik silâh ve malzemede her gün ceriksiz orta yaşlılar, bir de serseriler, Lenin'in verdiği esag'ar ondan sonra bir müddet için merkez komitesinden Burhan Toprak, Ankaraya gitti Said Faiği beğendiklerini söyliyen sif edilmiş olan Natüralizmde bile yer vukua gelen yenilikleri bilen tek Bakan alâkası kesilmiş olan azanın döjımesi hiç bir zaman ortaya konulmadı. Hattâ Gürel Sanatlar Akademisi Müdürü Burhan tenbeller. sarhoşlar, esrarkeşler, hırsızüzerine Stalin partideki mevkiini, tabi Toprağın. Bakanlık emrine alındığı yolun lar ve katiller.. Dekorlara gelince: Ba bazı kimselerle konuşmalarım esnasın yer parıltılar ve ışık huzmeleri mev bulamazsınız. Tabii askerlikten yetişmiş bugüne kadar neşredilmiş değildir. atile, kaybetti. Ondan sonra, faaliyetinin da dün bazı gazetelerde çıkan haber etrafın lıkçı kahveleri, meyhaneler, rıhtımlar, da bir başka noktaya daha dikkat et cuddu. Zola'nın, Maupassant'ın eserle ve ordudan yeni aynlmış Bakanlar, bir Bu notların başka, kopyası olmadığına karanlık bir sahaya girdiğini görüyo da, Burhan Toprak, kendlslle görüşen bir kaldırımlar, mezarlıklar, domuz ahırları tim. Hiç birisi hikayecinin son eseri rinde birdenbire manzarayı aydınlatı dereceye kadar, istisna teşkil eder. göre, Stalin'in bunları kaybettiği anla ruz. Halkın da, düşmanın da ondan ha arkadaşımıza dün «unları «öylemiştir: olan «Lüzumsuz adam» ı başından so veren kıvılcımlara tesadüf ediyorsuBunun böyle olması pek tabiidir ve şılıyor. Fakat kendisi bu hususta hiç beri bile yoktur. Bu »eklide yapılan neşriyatı ben dt gör vesaire... nuna kadar okumamış, iki üç hikâye nuz. Bunlar bazan bir psikolojik haki sivil mesleklerden yetişen hattâ asker d (im; fakat henüz, resmi mahiyette bir teb Said Faiğin bir kitabını okumağa başbir şey söylemiş değildir. Maamafih, liğ »lmıj değilim. Bakanlığın daveti üzerine ladığınız ^aman <Georges Duhamel sini veya şuradan buradan parçalar o katin tecellisi, bazan asil bir düşünce oldukları halde senelerce evvel ordudan 1924 te parti tarihi komisyonu, ihtilâl Stalin'in bu vesikayı niçin «kaybettiği» kumakla iktifa etmişlerdir. Ben ki kihakkında bir kaç cildlik bir eser neş bu akşam Ankaraya gidiyorum.» kolayca anlaşılır. den mülhem oluyor» diye düşünürsü tabı başından sonuna kadar okumak veya hissin parlayışı, bazan da muhar ayrılmış olan Bakanlardan, modern rirdeki «beşerî merhamet» duygusu teknik silâh ve malzeme ile topyekun retti. Ağustos ve eylül aylarına tahsis İlkokul öğretmenleri arasında nüz. Bef on sahlfe okuduktan lonra için kahramanca cehd sarfettim. Stalin, siyasetten anlamaz nun aksidir. Böyle şeyler Said Faikta harbin irablan hakkında esaslı maluedilmiş olan 422 sahifelik dördüncü münazara Panait Istrati'nin, Franciı Carco'nun Petrograd konferansı, temmuzun' 26 İşte Said Faiğin hikâyelerindeki en hemen hemen yok gibidir. mata sahib olmaları istenemez ve bekcildde bütün hâdiseler, toplantılar, nuİlkokul öğretmenleri arasında dün Emin tesiri altında bulunduğuna hükmedersuida toplanacak olan parti kongresinin tuklar toplanmıştır. Bunlar arasında önü Hslkevinde, «Çocuklar mektebe altı ya siniz. Fakat ancak iki üç hikâyesini o bariz hususiyet sıkıcı ve yorucu olmaSaid Faikta bir sanatkâr mizacının lenemez. bir tecrübesi mahiyetindeydi. Ondan Kamenev'in 46, benim ağustos ve ey sında mı, yedi yasında mı baslasın?» mev kuduktan sonradır ki hakiki ustadla larıdır. Neden sıkıyor ve neden yoru bulunduğunu inkâr etmek mümkün Milli Müdafaa müsteşarları hariç olbir hafta sonra toplanan kongrede, âdet yorlar? Bunun sebeblerini bulmağa ça değildir. Onda kendi kendini ifade et mak üzerö Bakanlık müsteşarlan da, lülün ilk günlerini hapiste geçirmiş ol zuunda bir münazara yapılmış, yedi yasında nnı keşfedersiniz. başlanın tezini müdafaa edenler münazarayı hilâfına, harb, İçtimaî vatanperverlik, lışalım: mama rağmen 31, gizlenmiş olan Le kazanmışlardır. mek ihtiyacı bütün şiddetile mevcud muhtelif umumî müdürler de, valiler ikinci enternasyonalin çökmesi, dünya Said Fsiğin hususiyetlerinden biri üsSaid Faik oldukça iyi canlandırdığı dur. Bazı muhitleri, daha doğrusu at de böyledir. nin'in 16, gene onun gibi gizli yaşıyan Fırtına dindi sosyalizmi gibi meseleler umumî raubunun argo ve küfürle süslü bulun muayyen bazı muhit ve dekorlan bir Zinovyev'in 6 defa adı geçer. O günlermosferleri aksettirmek hususunda haBütün bu saydığımız zatlar arasında pordan alındı, bu hususların Buharin dün fırtına dinmiş ve Boğaz masıdır. Yalnız hikâyelerin şahıslan dede hemen hemen meçhul bir şahsiyet daKaradenizdebir çok motörler Karaderüze ğil, bizzat muharrir de argo tabirlerine türlü müstakil sima ve hüviyet sahibi kikî bir kabiliyete sahib olduğuna da şahsan bu gibi şeylere meraklı olup da bekleyen tarafından izah edilmesine karar verilşahıslarla doldurmağa muvaffak olamaz. şüphe yoktur. Bundan başka hikâyeleolan Sverdlov'un bile ismi 3 kere zik açılmışlardır. Avrupa ve Amerikadaki teknik neşrisık sık müracaat etmek ltiyadındadır. E Yarattığı tipler çizgileri belirsiz ve tıpdi. Zira, Stalin dünya siyasî meseleleredilmiştir. Stalin'in adına ise bir kere İstanbul vapuru geldi sasen Said Faiğin eserlerinde muhar kı modern resimlerde olduğu gibi her rinin bazı sahifelerinde bir nevi liriz yatı takib edenler dışında, bir harb olrinden anlamazdı. olsun tesadüf edilmez. Fihristte bulunan İstanbul vapuru, dün saat 16 da 190 yolcu ririn dedikleri serede bjter, şahımların tarafa dağılan ve yayılan, tamamlan me de tesadüf etmek mümkündür. Hat duğu takdirde, bu harbin nasıl ve ne Kongrede, Buharin'in raporundan 500 isim arasında bile Stalin'in adı yok ilt ve 280 ton ithal malı yüklü olarak limasöyledikleri veya düşündüMeri nerede mamış simalardır. Fazla olarak bu tip tâ kendisinin şairliği tecrübe etmemiş gibi aüâhUtrla oreyttn «<l«ceğiai, ne gisonra Stalin de partinin faaliyeti hak tur. • nımıza gelm!«tir. olduğuna esef edilebilir. bi vasıtalara ve malzemeye ihtiyaç olaEski La Haye elçimiz Ali Türkgeldi, Fa batlar? Bunu tayin etmek mümkün de ler belirsiz çizgilerile bile sabit değillunda izahatta bulundu. Said Faik zahmetsiz neticeye varma cağını kavrayabilecekler yoktur. Çünkii • Stalin, ortadan siliniyor zıl Ahmed Aykaç, Emin Erişirgil. Paris Tek ğildir. Said Faiğin argoya zaafı o ka dirler. Ustüste çekilmiş iki resim veya Kongre 3 ağustosta sona erdi. Ertesi Onun, merkez komitesi toplantıların nik üniversitesi profesörlerinden iki zat ve dar büyüktür ki, kendisine Türk argo aynı şerid üzerine alınmış iki ayn film temayülünün ve körü bir estetiğin ger kendilerine böyle bir şey öğretilmemişgün de Kamenev hapisten çıktı. Ondan Belkis Benli, gelen yolcular arasındadır. su kâfi gelmemekte, hikayeci buna çek bir İstidadı nasıl mahvedebileceği tir. Gerçi bir Genelkurmayımız vardır, sonra Kamenev'in Sovyet müessesele da pek nadir bulunuşu da dikkate de İtajlyan kamplarından gönderilen 41 mülteci Rum argosunu d» ilâve etmektedir. İşin gibi mütemadiyen hikâyenin kahrama ne parlak bir misaldir. hükümet ve idare adamlan onun teknik nile muharririn kendi şahsı birbirine rinde muntazaman söz aldığını, ayrıca ğer bir noktadır. Ağustos, eylül ayl« de ¡gelmiştir. bilgisinden faydalanacaklardır; fakat kötü tarafı sudur ki yeni neslin en iyi karışırlar. İşte hikâyede, bu hüviyetsiz partinin umumi siyasî ve Stalin'in şah rile ekim ayının ilk haftası zarfında bir insanın bir şeyi kendi tetebbu ve Memleketimize tahsis edilen hikayecisi hikâyelerinin şahıslarına merkez komitesi 24 toplantı yapmıştır sı üzerinde büyük bir tesir icra ettiğini tetkikleri üzerine bilmesi başkadır; argo konuştura konuştura doğru dürüst kakao çekirdeği ki bunların 6 suida Stalin bulunmamışgörüyoruz. bankasının vereceği malumatla ki beıi Londra Ticaret Müşavirliğimizden gelen türkçe konuşmasını ve yazmacın da ubuna ağızdan kapma ve kulaktan dolma Kamenev de, Lenin de yeni hareket tır. nutmağa başlamış, «be» veya «ulart> 1947 ekim Bunun başlıca sebebi, bu gibi toplan bir yazıda, memleketimize, yerlerden 400 1948 derim yarım yamalak bilmesi başkadır. hattına az çok uymuşlardı. Fakat, eskieylül devresi için muhtelif ton ilâve etmeden cümle yapamıyacak hale den alışık oldukları fikirlerden kolay tılarda kendisini diğerlerinden aşağı kakao çekirdeği tahsis edildiğini bildirmek gelmiştir. İşte memlekette, bilhassa sivil idare mevkide hissetmesi ve buna sinirlen tedir. Memleketimizin yıllık asgari kakao kolay kurtulamıyorlardı. Onun için, adamlarımızda çok noksan olan bu bil«Lüzumsuz Adam> 124 sahifelik bir mesidir. Esasen onun huyu böyledir: .çekirdeği ihtiyacı olan 600 tonluk miktarın gileri öğretmek içindir ki bkde bir Kamenev, imkân buldukça, Lenin'in da temin edileceği ayrıca bildirilmektedir. kitabdır. Bu kitabı teşkil eden 14 paryüksek millî müdafaa akademisi açılsiyasetindeki sert noktaları yumuşatı istediği şeye nail olamayınca bir kenaçadan ancak üç veya dört tanesine hiŞehrimize gelecek seyyahlara ması düşüncesi üzerinde ısrarla duruyordu. Stalin buna hiç bir itirazda bu ra çekilip somurtur ve öc almayı dükâye ismini vermek mümkündür. Ya kolaylık yorum. Bu gibi işlerde bizden çok ilelunmuyor, uzakta durarak, sadece, ken şünmeğe başlar. diğerleri nedir? Bilmem ki onlara ne ride olan batı memleketlerinde lüzumlu Seyyahların »on zamanlarda şehrimize demeli? Muharrir oturmuş aklından gedisine bir sarar gelmemesine bakıyor1917 temmuzundan sonra, partinin addedilen bu müessese, bizde yalnız lâdu. faaliyeti arttıkça Stalin'in mevkiinin uçakla geldiklerini ve İstan bulu pek kısa çen saçmalan sıralamış. müddet içinde gezmek mecburiyetinde oluşzım değil, elzemdir. küçüldüğünü görüyoruz. Hele ihtilâlin larını dikkat» alan Belediye Turizm şubesi Kamenev'in hapisten çıkması üzerine *** gazetelerde bir fayia ortaya atıldı: Ça en hareketli ayı olan ekim ayında Sta yeni bir çalışma programı hazırlamıştır. Buna göre seyyahlar, İki saat içeriaind* şehrin Aklından geçen saçmaları çizgi, renk, rın, gizli polis teekilâtile alâkası olduğu lin tamamile silinmiştir. temagaya değer yerlerini gezebileceklerdir. mısra veya cümle vasıtasile tespit etiddia ediliyordu. Stalin, muvaffakiyet için, halk araBir Holanda uçağile İlk Tahran seyaha mek! Buna devrimizde bazıları 6anat Hakkındaki bu şayialar üzerine Ka sındaki hareketten ziyade parti meka tini yapan 35 yolcu, çok kısa bir müddet ismini verir. Bu, ekseri modern sanat Dünyanın nüfus istatistiği, yıllardan Ancak, diyorlar, böyle olursa kızmenev partinin tahkikat yapmasını is nizmasına güveniyordu. Bunun için, zarfında Yerebatan Sarayını, Sultanahmed cereyanlanna ve bilhassa fütürizm ile Süleymaniye arkadaşlanmıza iyi tedi. Merkez komitesi de, Esar liderle bir çok meselelerde, Lenin'ie aynı fikri veişlerdir. Aynı camilerini, Kapalıçarsıyı gez sürrealizme has bir görüş tarzıdır. Bu beri her memlekette kadınları çok, er kardeşlerimize, suretle gelen Anzak heyekekleri az gösterir durur. Anlaşılan duygulu mektublar yazar, onların da rinden Gotz'la beraber bu hususta «bir ileri sürmüş, aynı reyi kullanmış ve bu tine de kısa bir müddet zarfında şehir gez görüş tarzı Fransada doğmuş., fakat bilsuretle kendi mevkiini sağlamlamağa dirilmiştir. Heyet azaları Sultanahmed caml hassa Fransada yerleşmiş bir takım ec cinsi lâtif» le «cinsi sakil» in cihan buraya geiip evbark kurmalarını sağlakomisyon teşkili için müzakerelere girişmek» vazifesini Staîin'e verdi. Esassn çalışmıştır. Buna mukabil, müzakere inin güzelliğine hayran kalmışlar ve Kapalı nebiler tarafından geliştirilmiş ve kuv bölgeleri üzerinde yayılışı bir «kul tak rız., aksi takdirde belki biz de başımızı simi» değil, bir «Allah taksimi» imiş alıp tekrar gideriz] eskiden de Staîin'e hep bu gibi vazife edilmekte olan takrirler üzerinde ken çarşıyı pek enteresan bulduklarını söylemli vetlendirilmiştir. lerdir. ki, pek müstesna bazı yerlerde, her neŞimdi, mahallî idarenin en mühim ler verilmişti. Zira nazik meselelerdeki diliğinden hiç bir zaman fikir yürütmeCumhuriyet devrinin İlk senelerin dense, Adem evlâdları, Havva torunİmrahda sinema meşgalesini, kanunlara ve nizamlara perde arkası faaliyette o herkesten fazla miş, daima dönüş imkânı için açıkkapı de Fransaya tahsile gitmiş olan gençle larından fazla üremiş! İmralı yeni Cezaevinde bulunan hükümlübırakmıştır. adayı şenlendiren Havva kızlarının armuvaffak oluyordu. lerin manevi kalkınmalarını sağlamak ve rimiz «Modern sanat» ismi verilen bu (Devam ediyor) hayatla ilgilerini arttırmak maksadile ada sanat görüsüne kapıldılar ve onu mem Misal mi istiyorsunuz., işte, Trinidat zularını yerine getirecek maddeler koyVtşhıskiy'nin dosyasında da bir sinema yapılmış ve kültürel filimler leketimize sokmak için bir ithalat acen adası.. Yenidünyanın kuzey kısmının mak için girişilen faaliyetler teşkil edibuhırtmıyan bir vesika doğu böğrüne pek uzak olmıyan bir yorrr.v.ş. gösterilmeğe başlanmıştır. tası vazifesi gördüler. Bugün bizde bu Akşehir gecesi •Stalin, Kamenev hakkındaki iftiradan Bakırköy hastanesinde hastalara telâkkinin bayraktar ve kahramanlan, noktadaki eski korsanlar yatağı bu in Yol kısa, yer rahat, koca hazır, içtisederken 13 ağustosta şöyle yazıAkşehir Halkevi, şehrimiz Atlas sineması belki de kurbanları resimde Bedri Rah giliz sömürgesinde 20,000 delikanlı ev maî ve siyasî haklar da çantada keklik., salonunda bir Akşehir festivali tertib etmiıesrar satan şebeke ordu: lenmek ihtiyacı içinde çırpınıp duru dünya kızları ne duruyorsunuz?. tir. mayıs gecesi yapılacak «Mukabil ihtilâlcilerin yılan ıslıklan tival 5 için Akşehir folklorundanolan bu fes Beyaz zehir ve esrar müptelası oldukları miler, Zeki Faik İzerler, şiirde Melih yor, lâkin bir türlü kendilerine hayat zengin bir için Bakırköy Akıl hastanesinde tedavi edil Cevdetler ve Orhan Velilerdir. Nesir *** ' yeniden yükselmeğe başladı, iğrenç ir program hazırlanmıştır. , ıekte olan bazı hastaların, son günlerde sahasında bu cereyanın en iyi mümes arkadaşı ¿ulamıyorlarmıs,. Açıkgöz bir krizlerinin birdenbire kesimlerinden şüphele sili ise hikayeci Said Faiktir. iş adamı, hangi fırsatı kaçırır.. Stanley «Tek arzum, ömrümde bir kere nilmiş ve kantini İdare edenler tarafından Grubber adında bir Amerikalı hemen tıkabasa yemek yemektir!» bu hastalara esrar satıldığı tesbit edilmiştir. Babalarının mirası olan tahttan feraHiç şüphe yok ki, memleketimizde Bunun üzerine. Emniyet Müdürlüğü haberdar gat eden gözü tok krallar gibi medeni Trinidat adasına yerleşerek bir «izdivaç bürosu» açmış ve Amerikalı gene kız 'hayat, bir çok harb görmüş diyarlardan edilmiş, tahkikata başlayan kaçakçılık meurları kantinde çalışan bir kaç kişiyi nıç yetin ve kültürün mirasından feragat ları oradaki bekârlarla yuva kurmağa daha pahalı., ekmek mısırlı, arpah acaüstü yakalamışlar ve ele geçirilen zehirli eden modern sanatkârlar iptidailiği ta teşvik işine girişnüf.. lâkin, şimdiki yib bir halita» koyun etinin yüzünü maddeler tahlil edilmek üzere Klmyahaneye biilik, acemiliği ustalık sayarlar. Eser gene kızlar tabirimiz mazur görülsün, gönderilmiştir. leri bir arayışın ifadesidir. Arayış! çürük tahtaya basarlar mı hiç., herhan görmek «Beytullah» ı ziyaretten daha İnsan bazan düşünüyor: Şu san gi bir taahhüde girişmeden evvel grup güç., fakat, Tanrı beterinden saklasın, Abidin Dav'erln konferansı BÜYÜK 3DfîMLflR Sarıyer Halkevinden: atkârlar ne bulacaklarsa bulup da öyle halinde adaya bir gezinti tertib etmiş gene halimize şükretmek gerek!. Dâhi bestekâr Schubert'in 16 yaşındaki yeI mayıs 1948 pazar günü saat 16 da Abidin karşımıza çıksalar kendileri için de, biS E R İ S İ Dav'er tarafından (Gazetecilik) mevzulu bir zim için de daha rahat olmaz mıydı? ler, gelip oranın iklimini, yaşama şart ğeni Robert Schubert'in, kendisine şu larını, eğlence yerlerini, erkeklerinin anda en büyük arzusunun ne olduğunu konuşma yapılacaktır. Herkes gelebilir. Araştırmaların meşakkatlerini neden maddî ve manevî durumlarım yakından soran gazeteciye verdiği cevaba bakın: bize paylaştınyorlar? incelemişler., neticede ekserisi tanıştık Ömrümde bir kere olsun tıka basa KÜÇÜK HABERLER Şüphe etmiyelim ki modern sanat ları delikanlılardan birini beğenerek yemek yemektir! •k GEÇEN günkü fırtınada Büyükada ön •kârların bir kısmı sadece kolayı, kot gerdeğe girmişler ve adada kalmışlar.. Zavallı yavrucak!. lerinde karaya oturan tarak dubası, dün ak laylığı arayan ve şaşırtmaktan başka Ama, buna rağmen Trinidat adasınAma, gerek Schubert'e gerekse ailesi şam yüzdürülmüstür. gayesi olmıyan kimselerdir. Fakat pek daki gene erkeklerden başgöz edilebi erkânına ötedenberi talih gülmemiştir. • ŞİŞLİ Halkevinden:: 30 nisan 1948 cuma günü taat 18,30 da Halkevimizde Belim muhtemeldir ki bazdan hakikaten birer lenlerin sayısı devede kulak kabilinden Biçare üstad, şöhretin en yüksek merSırrı Tarcan tarafından (Terbiye ve spor) samimî araştıncı, hattâ birer fedaidir. bir kaç yüzü geçmiyor., öteki taraftan tebesine yükseldiği bir anda, 1828 de' mevzuunda bir konferans verilecektir. Modern sanat müntesiblerile modern durum ingiliz hükümetinin de dikka yoksul, sefil ve perişan bir halde gene ! • ÜNİVERSİTELİLER Müzik Derneği, sanata taraftar olan münekkidler yakın önümüzdeki pazar günü öğleden sonra Mar bir istikbalde yepyeni bir sanatın doğa tini çekmekten geri kalmıyor., zira, yaşında hayata gözlerini ebediyen yum { kendi topraklarını Amerikalı gene kız muştur. Evlenmediği için çoluğu çocumara lokalinde Dir müzikli toplantı tertib cağını ve şimdiki araştırma ve dene ların istilâsı bu şekilde devam edecek ğu yoktu. Yakın akrabası olarak da etmiştir. melerin bu sanata temel vazifesi göre olursa gerek kültür noktasından, gerek kardeşi Ferdinand'dan başka kimsesi * ÇOCUK Esirgeme Kurumu Beyazıd Bucak Kolundan: Bucak kolumuzun cuma günü ceğini ifade ederler. Fakat bunlar yeni sosyal bakımdan halk ileride Amerikan mevcud değildi. saat 21 de Şehzadebaşında Letafet apartı sanatın henüz doğmamış olduğunu nüfuz ve tesiri alüna girecek.. Ferdinand'ın torunu Kari Schubert, manındaki toplantı salonunda yapılacak 947 Hemen, Ingilizler.de faaliyete geçi Almanlar Avusturyayı istilâ edinciye yılı kongresine »47 yılı aidatını veren sayın söylemekle, bu sanatın şimdilik mevcud üyelerimizin teşrifleri bilhassa rica olunur. olmadığını itiraf etmiş ve bu suretle yorlar ve kısa bir zamanda koca bir kadar Viyana kahvelerinden birinde • TAHTAKALEDE 35 numaralı evde o devrimizde modem sanat namına vü vapur dolusu ingiliz kızını adanın en * • turan Saim adında b.ir sabıkalı. Musíala cude /getirilen araştırma mahsullerini işlek limanı Port of Spain'e çıkarıyor garsonluk ediyordu. O karışıklıkta yerinden oldu, 1945 te de sıkıntı ve açlık adında bir kömürcüden çaldığı paltoyu Bit birer sanat eseri saymamak hususunda lar. yüzünden ölüp gitti. Kail dört çocuk Halına Schubert dansöz olmak istemişpazarında satarken yakalanmıştır. iki AngloSakson milleti arasında bu bıraktı. Evlâdlarının en büyüğü, Steffie ti. Harb, onun da arzusunu yerine ge• GALATADA hiç yüzünden çıkan bi: bize bizzat hak vermiş oluyorlar. kavga sonunda Arab Hüseyin tarafından taModern sanatın ifratlan artık bizzat şekilde bir yarışma başlayınca Trini üzüntü ve ısürabdan ¿S yeşında kör ol tirmesine engel oldu. Şimdi, bir büroda banca i!e yaralanan Sadık, dün sabah has modern sanatkârlara da bıkkınlık ver dat'h delikanlıların yüzü gülmeğe başdu. 22 yaşındaki erkek kardeşi Wslter aylık dahi almıyarak yalnız bir öğle yetanede ölmüştür. • MARUF sabıkalılardan Sivri Mustafa, meğe başlamış, meselâ, Sürrealist res lıyor ama, yeni zevcelerin istekleri de büyük amcasına çekmiş olacak ki kü meği karşılığı çalışmaktadır. En küçüksamların en meşhuru olan Chirico bu arttıkça artıyor., adanın iklimine ve çüklüğündenberi bir musiki dehası te leri Robert Schubeıt'in ise halini uzun dün, Çiçekpazarında Fatma adında bir kadının cebinden 60 lirasını çarpmış," kaçargeçim şartlarına, kocalarının huylanna lâkki ediliyordu. Fakat, askerlik, ve hi uzadıya anlatmağa bilmem lüzum var ken yakalanmıştır. bir kusur bulamıyan kadınlar, oradaki roayesizlik yüzünden kendini bir türlü mı? * BEYOĞLU HALKEVİNDEN: içtimaî durumun pek geri olduğunu ile gösteremedi. Şimdi, yarıda bıraktığı Hayatta tek arzum, bir defacık olMuhasebe ve ticaret aritmetiği kurslarına ri sürüyorlar ve medenî memleketler tahsilini tamamlamak için bir taraftan sun tıka basa yemek yemektir! 3 5 1948 pazartesi günü Halkevimizde başlanacaktır. Kaydolmak isteyenlerin her gün deki gibi kendilerine en geniş hürriye Konservatuara devam etmekte, öte taDiyerek mükellef bir sofranın bedeSultanahmeddeki Yüksek Ticaret v« Ekom tin ve siy^î hakların sağlanmasını İs raftan jurada burada seyyar çalgıcılık lini bütün ömrile ödemeğe kalkışan aç mi kolunun İlgili bürosun» müracaatları ilân tiyorlar» yapmaktadır. 18 yajındaki kızkardeji kahraman bizzat odur!. olunur, Stalin'in ortadan yok ettiği vesikalar = haberleri odern Şehir Meclisi 3 mayısta içtimaa çağrıldı ir imınıı;niiii[üiiiHnıııınınııııii.iHiıiinııiiiinıınııııiiiııiiiiıii» EDEBİYAT BAHİSLERİ nHl U C U N LN AI A 1 MIHINA hikayeci Yüksek Millî Müdafaa Akademisi elzemdir ADİLE AYDA 20,000 genç kıza ihtiyaç var Toplıyan: A. H. R. SALON MjLLI EĞİTİM BAKANLİĞİ GÜL SAYISI Macfame uumartesi günü çıkıyor IE MILU EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINlYLERİyLf KİTAPÇILARDA BULUNUR.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog