Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

karşı Atıf inan işini sonraya bıraktı Batı AvrupanınSakson için silahlandırılması Meclis tahkikatı açılması Vashington da hazırlıklar yapılıyor akı önergenin reye a dahi mahal kalmadı Amerikan idarecileri bir borç verme ve kiralama ir C. H. P. Grupunun evvelki günkü »en tesbit edilmişti. Bu sebeble Başbakan Í Atıf inandan başka diğer C. H. P. almaya bile lüzum görmediler Demokratlar, kırmızı yuvarlaklarla gizli rey verilmesini istediler, fakat tahkikat talebi reye konulmadığı için bu gayret de boşa gitti Ankara 28 (Telefonla) Eski Ticaret Bakanı Atıf İnan hakkında Meclis soruşturması açılmasını isteyen önergenin bugünkü Mecliste oya konulmasına dahi mahal kalmadı. Müzakerelerin sonunda, Başkanlığa verildiği anlaşılan diğer bir takrirle bu husustaki görüşmelerin bir ay sonraya tehiri kabul edildi. Bu hu Arkası Sa. 4. Sü. I d* programı tanzim ediyorlar, Batı Birliği Genelkurmay Başkanları da yarın Londrada toplanacaklar Washington 28 (a.a ) Bir taraftı harb tehlikesinin artmasından endij eden Amerikan ordusu şefleri Ameri kan müdafaa muvazenesinin teminind ısrar ederlerken diğer taraftan Washin ton'da Batı Avrupanın müttefik b« büyük devletin silahlandırılması mese leşi için tedbirler hazırlanmaktadır. Diğer sınıflara tercihan geniş bir uça teşkilâtı meydana getirilmesi için ha zırlanan plânların ayan meclisi tarafın dan tasdik edilmesini önlemeğe çalışa Arkasx Sahlje 4, SU 6 da Dünkü toplantının hatiblerinden Ahmed Ahtned Remsi Tahtakılıc Veziroğlu Meclis İç İşleri Komisyonunda dün hükümet, Demokrat Parti tasarısı hakkındaki noktai nazarını anlattı Seçim kanununu değiştiren tasarılar Rentara uçak taşıt gemisi Randova uçak taşıt gemisi Yesilkdy açıklarında Bulgarlar bir subayımızı tevkif ettiler Yanlışlıkla hududu geçen au. bayımızın serbest bırakılma» için Hükümetimiz teşbbüslerdc ... . . buluudu dün akşam geldi Ankara 28 (Telefonla) Buraya gelen haberlere göre, Trakyada Bulgı hududunu geçmiş olduğu ileri sürulej bir subayımız, Bulgarlar tarafından te'.kıf edilmiştir. Subayımızın, yolunu şa şırarak yanlışlıkla Bulgar toprakların. Arkası Sa. 3, Sü. 2 de kunulmamasmı ve adliyenin Ankara 28 (Telefonla) istiklâlinin ihlâl edilmemeMeclis iç İşleri Komisyonu, sini temenni etmiştir. bu sabah 10 da toplanarak, Seçim Kanununu değiştiren Hükümetin noktai nazan tasarılar üzerinde müzakerekabul edildi lerde bulunmuştur. ToplantıFuad Hulusi Demireîli, da Başbakan, İç İşleri ve ADemokrat Parti adına konudalet Bakanları da hazır buşarak, noktai nazarında ısrar lunmuşlardır. Önce Başbaetmiş, ileri sürülen mahrnırkan söz almış ve seçim kuların varid olmadığını anrulları başkanlığını, idare âlatarak ancak bu suretle semirleri yerine yargıçların çimlerin daba bitarafane ceifa etmesine dair Demokrat reyanı sağlanmış olacağını Parti tarafından teklif edilileri sürmüştür. Başka hamiş olan hükmü doğru bultibler de konuşmuş, neticede mamış, hâkimlerin politika hükümetin noktai nazan üç lerine karıştırılmasını uymuhalife karşı aynen kabul gun görmemiş, bunun adalet edilmiştir . cihazına itimadı sarsabilecem suçları dolayısile ğini beyan ederek idare â B**1**»* »**» ^ Memurin Emirleri hakkında mirlerinin bu vazifede ibkası daha mu \âxm Muhakemat kanunu hükümlerinin, vafık olacağını kaydetmiştir seçim sırasına münhasır olmak şarBaşbakanla diğer bakanların izahları Başbakan, gerekirse seçim emniyeti tile cari olmaması şeklindeki Deıcin daha başka tedbirler düşünülebile mokratların teklifi de konuşulmuş, ceğini, fakat yargıçların bu işe getiril Başbakan Hasan Saka, bu hükümmesi muvafık olamıyacağını söylemiştir. le alâkalı bir tasan hazırlanmış olduğuİç İsleri Bakanı da, idare âmirlerinin nu bildirmiştir. Memurin Muhakemat bu vazifeyi tarafsızlıkla ifade edecek Kanununu değiştiren bu tasarıda, seçimlerini temin etmiştir. Adalet Bakam Şi lere aid maddeler de bulunmaktadır Jd, nasi Devrin, yargıçlara böyle bir vazife Başbakan, yakında Meclise verilecek verilmesine kat'! surette taraftar olma olan bu tasarıda her iki partivî de mem Arkası Sa. 3, Sü. 6 da dığını izah etmiş, adalet cihazına do Gemideki uçakların karaya çıkarılmasına bugün başlanacak, gemi komutanı da resmî ziyaretlerini bugün yapacak Askerî yardım plânı gereğince A de Yeşilköy açıklarına gelerek, demerikanın bize verdiği AT.6 tipin mirlemiştir. Geminin tahliyesine yadeki uçakları getirmekte olan Ren rın başlanacaktır. Rendova komuta Arkas* Sa. 3, Sü. 5 te dova uçak taşıt gemisi, dün saat 17,15 Kont Bertıadotte şerefine Ankarada kabul resmi Filistinde savaş «Mİ Dün Suriyenin her tarafında Filistin için cihadı ekber ilân edildi İngiliz Sivil Arablara ateş açan Yahudilere karşı uçakları harekete geçtiler Antakya 28 (Hususî) Bu sabah aldı ğımız haberlere göre, Suriyenin her tarafında Cihadı Ekber ilân edilmiştir. Eli silâh tutan herkes, otomobillere konan hoparlörle gönüllü olarak Filistin mücadelesine davet edilmektedir. Halk, akın akın askerlik şubelerine giderek yazılmaktadır. Ancak müracaat edenlerin fazlalığı karşısında silâh azlığı endişe uyandırmaktadır. Diğer bir habere göre d», evvelki gün, Filisünden çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 22 bin kişi vapurla Lübnana iltica etmiştir. Bunları, diğer kafilelerin de takıb edeceği bildirilmektedir. İngilizlerin Filistini terketmeğe hazırlanmaları büyük bir emniyetsizlik havası yaratmıştır. Yafanın düşmesi üzerine, Filistin Arabları arasında umumî bir panik başlamıştır. Samih Azmi EZER İngiliz tayyareleri Yahudilere ateş açtı Londra 28 (B.B.C) Füistinden Adnan Menderes Ankara nümayişi Rektörün odasına girenlerin duruşmalarına dün başlandı "Etüd yapmaktayız,, \dnan Menderes Giresunda yaptığı konuşmada Hükümeti ve Halk Partisini şiddetle tenkid etti Giresun 28 (Hususî) Demokrat 'arti Genel Başkanı Celâl Bayarla birlikte şehrimize gelen Kütahya millet'ekili Adnan Menderes, Demokratların yaptığı toplantıda mühim bir konuşma yapmıştır. Menderes, bu konuşmasında, iki ay önce yaptığı Erzincan seyatatinden bahisle söze başlamış, Erzincanın halihazır durumunu anlatarak Arkasx Sa. 3, Sü. 5 te gelen en son haberlere göre, Isgiliz avtayyareleri bugün Siyonistlere ateş açmışlardır Sebebi, Siyonistlerin Yafadan çıkmak istiyen Arab ailelerine ateş açmalarıdır. İngilizler, Siyonistleri bu hareketten men için ihtarlarda bulunmuşlar, Siyonistler bu ihtarlara kulak 6 sınamışlar, bunun üzerine İngiliz kuvvetleri Siyonist tethişçilere karşı hare Arkasx Sa. S, Sü. 2 de Kont Bernadotte, dün sabah Atattirküı muvakkat kabri önünde Ankara 28 (a.a.) İsveç Kmlha başkanı Kont Bernadotte'un Ankara? ziyareti münasebetile İsveç elçisi v Bayan Von Post bu aksam elçilikte bi kabul resmi tertib etmişlerdir. Arkası Sa. 3, Sü. 1 de Futbolcularımız Atmadan dün uçakla döndüler ,„ » Komünist Ermeni gencinin Dün bazı bölgelere kar yağdı Konyada yağışlar yüzünden buğday fiatları düşüyor Konya, 28 (Hususî) Bu sabah Konya bölgesine beş saat müddetle kar yağmıştır. Çiçek açan ağaçlar içın donma tehlikesi mevcudsa da bu yağışların, ekinler üzerinde buyuk fayda sağlıyacağı ilen sürülmektedir Devamlı yağmurların neticesi olarak da buğday fiatları 23 kuruşa du§mu§tur. Arkasx Sa, 3, Sü. 3 U Millî takım oyuncuları, hava meydanında omuzlarda taşındılar, kendilerine buketler verildi muhakemesi Dün Ankarada yapılan duruşmadan bir intiba Ankara 28 (Telefonla) Ankara nümayişinde Rektörün odasına girerek kendisine hakarette bulunmaktan sanık Sami Yavrucak. Haluk Karamağaralı ve Ata Okanın duruşmalarına, bu sabah İkinci Asliye Cezada başlanmıştır. İzdihamı önleme!; için polis ve jandarma tarafından tertibat alınmıştı. Sanıklar, isnad olunan suçu kabul etmemişler, bugün dinlenen tanıkların hemen hepsi de Rektörün odasında olup biten hâdiAnkara, 28 (Telefonla) Fransız seyi görmediklerini söylemişlerdir. Mah Sefareti kilisesi ile Kançılarya bikeme, diğer şahidlerin dinlenmesi için nası duvarlarına orakçekiç ışaret Arkan Sa. İ, Sü. 1 d* Ankarada dünkü muhakemede kendisini yakalıyan polisler dinlenildiler Futbolcular, Yeşilköy hava meydanında kendilerini karşılayanlar arasında ' Rut*» 4 $ncfi ıahtt*dm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog