Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 24 üncü yıl Sayı: 8515 Telgraf ve mefctui adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu İstanbul No 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290 Şarkın eı^.büyük eseri BİNBH$ GECE SALLARI «ŞEHRÂZAD rak kendini muazzam v gecelerinde ok çektir. 3 kita gönderildiği: gönderilip UĞUR KİT im Hakana anlata en kurtardığı bu :anlı masallar kış ıvkinizi tatmin ede3,5 liradır. Bedeli aya taahhüdlü iarası alınmaz. ist. Ankara Cad. KURUCUSU r YUNUS NADf 9fi t ö NİCOn I CM Q 1110*11 I O4O V C. H. P. Meclis Sovyet tecavüzüne karşı Atıf İnan işini görüştü müşterek müdafaa plânı Meclis tahkikatı açılması meselesinin bir ay sonra Ruslar, Boğazlara ve Avrupanın herhangi müzakeresine karar verildi, C. H. P. liler Mecliste bir noktasına taarruz ettikleri takdirde İngiliz ve Amerikalılar harekete geçecekler bugün tahkikat talebini reddedecekler Washington'da bir plân hazırlandı, kongreden de mütecavizin harbe tutuşmadan geçemiyeceği bir hattın tayini istendi Londra 27 (B.B.C.) L başkadır v« o plân henüz Washington muhabirimi r lâyıküe işlenmemiş bulu zin silâhlyetli bir kaynak * nuyor. tan haber almış olduğuna Kongreye verilen takrir göre ,İngiltere ile AmeWashington 27 (A.P.) rika, her hangi bir ihtiNew Hampshire temsilcimale karşı müşterek bir si cumhuriyetçi Chester müdafaa plânı hazırlaE. Merrow bugün Konmışlardır. Bu plâna göre, greden, dünyanın strateSovyet Rusya, Avrupajik noktaları arasında bir nın her hangi bir tarafıhat çizmesini ve hiç bir na taarruz ettiği takdirde, £ mütecavizin Amerika ile bu iki devlet derhal müş • harbe tutuşmadan bu iterek faaliyete geçecek * hattı geçemiyeceğinin ilân ve bu taarruzu karşılaya ' edilmesini istemiştir. çaktır. Gerçi bu iki dev * Temsilciler meclisi dış İlet de, bu sırada anî bir şleri komisyonu üyelerinbuhranın belirmesini bek den olan Merrow bu kolememektedirler. Fakat nuda Kongreye sunduğ ingiltere ve Amerika gebir takrirde şunları tekInelkurmaylan her ihtilif etmiştir: male karşı hazır olmak 1 Birleşik Amerika, Montgomery Bradley icab ettiğini takdir edeAtlantik kıyılarına hârek bu tedbire lüzum görmüş ve İhgil işlenmiştir. Plânın esası, anî hareketlere kim bölgeler, Cebelitarık, Batı Avtere Genelkurmay Başkanlığı temsil karşı derhal mukabeledir. Amerikanın rupa devletleri, Türk Boğazları. cisi Sır Leslı Hollis'in Amerıkayı ziya batı devletlerine yardımda bulunmasına Yunanistan, Türkiye, İran, Yakmreti sırasında bu plân hszırlanmış ve ft'd olan uzun vadeli plân ise, bundan Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Dünkü toplantı çok hararetli oldu, bazı milletvekilleri: "Dün bir başka Bakanı koruduk. Bugün Atıf İnanı, sıra başkasına gelmesin diye kurtarmağa gayret ediyoruz, bunun sonu gelmez,, dediler ir buğday davası var. Memleket buğdayının bir kısmı hesabsızca dışarı satılmış. Bunun neticesi memlekette buğday ve ekmek sıkıntısı hasıl olmuş, şimdi dışarıdan buğday satın almaya mecbur olmuşuz. Davanın bir safhası bu.. Bir de bu buğday satılırken ihracatçılar arasında tercih yapılmış, ikinci dava da bu! Mecliste müzakerelerini hulâsa olarak dinlediğimiz bu davalar arasında maalesef eski Ticaret Bakanı Atıf İnanın durumu parlak görünmüyor. Otedenberi memlekette kendisi hakkında ilefi surulegelen iddialar bu defa Meclis kürsüsünde yüzüne karşı ve umumî efkâr öDÜnde tekrarlanmıştır. Bir vekil şu veya bu mülâhaza ile bu is nadlara omuz silkebilir. Müdafaasını baş kalarının deruhde etmesini bekleyebilir. Hattâ isnadlan başkalarının üzerine devretmek de htiyebilir. Bunlar kendine? münasib gördüğü hareket hatlarıdır. Yalnız is Meclise intikal edince, onun yapmadıklarım yapmak başkalarına, evvelce kendisile işbirliği yapmış hükümet adamlarına ve kendisini Vekâlete getirmiş olan Partiye düşer. Şurasını artık açıkça görmek lâzımdır ki; bir mecliste veya bir parti grupunda bir adama temizdir, veya suçludur demek hiç bir şey ifade etmez. Hakkında bin bir takrir vermek de onun beraetini ihlâl etmez. Yalnız bir çey o adamı, onun arkadaşlarını veya mensub olduğu partiyi sarsar. O da bu ithamların tetkiksix. tahkiksiz red Veya kabul edilmesidir. Buğday ihracı işi hüsnü niyetle mi yapılmıştır? Güzel., Sonu neden körü çıkmıştır? Tahmin mi fena olmuştur? İngilizlere karşı yaptığımız taahhüd mü fazla tutulmuştur? Bunda kimin isabetsizliği varsa meydana çıkarmak gerektir. Bu da bir tahkikat işidir ve bu tahkikat Vekilin, hattâ Vekiller Heyetinin kararlarına kadar sirayet edeceğine göre, bir meclis tahkikatı mevzuudur. Buğday ihracı sırasında çu veya bu firma tercih mi edilmiştir? Böyle bir iddia varsa onu sükutla geçiştirmek yanlış bir tabiye olur. Bunu da araştırmak ve yoksa, sürüp, giden bn tevatürleri yalanlamak, varsa yapanı hırpalamak gerektir. Bu da aynı şekilde fcir Meclis tahkikatı mevzuudur. Bu tahkikatlar açılmazsa, gerçi alâkalı görülen ve sanılanlara bir keder gelmez ama bu kimseler umumî efkâr önünde daima kusurlu olarak dururlar. Bundan başka bu tahkikatın açılmasına imkân vermiyenler gene umumî efkâr önünde bir memleket davasını, bir arkadaşlık hukukuna feda etmiş zannı altına girerler. • Bunlar demokrasi rejiminde, hele birimki gibi körpe bir demokraside hoş görülür ve özür dilenilebilir şeyler değildir. Üstelik Halk Partisini de bir kere daha kusurluları himaye ediyor durumuna düşürür. Herkes bir arkadaşı, bir kaç arkadaşı korumak için kendi hesabına maddî veya manevi fedakârlık yapmakta serbesttir. Fakat bir zümreye bağb olanlar, o zümrenin şeref ve haysiyetini, siyasi durumunu ilgilendiren işlerde şahsi his ve arzularına tâbi olamazlar. Buğday meselesi de bu davalardandır. Yıllardanberi Cumhuriyet Halk Partisi zimmetine kaydedilmiş olan bu daCUMHURİYET Arkası Sa 3, Sü. 4 te e Buğday işi bir imtihandır Bir aralık gürültüler fazlalaştığı için toplantıya ara verildi, bu sırada kabine bir toplantı yaptı C. H. P. Meclis Grupunun dünkü toplantısında Meclis soruşturması açılması lehinde konuşanlar Fahri Kurtuluş Raif Karadeniz Sahir Kurutluoğlu Tezer Taşkıran Ankara 27 (Telefonla) Hububat Cumhuriyet Halk Partisi Meclis gruToplantı, Şükrü Saracoğlunun başsatışları dolayısile Meclis soruşturması punda alınan karara göre çoğunluğu kanlığında açılmıştır. Gündeme geçilistiyen önergenin, yarınki Mecliste ha teşkil eden milletvekilleri, yarın böyle meden önce Sinan Tekelioğlu ile Sahir raretli müzakerelere yol açması muh bir takrire oy vermemek mevkiindedir, Kurutluoğlunun başkanlığa verdikleri temel olmakla beraber, neticenin, bu maamafih bu karara, bugün saatlerce önergelerin konuşulması gerekmiştir. takririn reddi şeklinde tecelli edeceği süren çetin tartışmalardan sonra varıl Muhalefete mensub üç milletvekili bu gece saat 22 den sonra anlaşılmıştır. mıştır. . . ^ Türk Fransız Filistine dair dünkü dostluğu Celâl Sayarın Giresıııtda heyecanlı haberler dün söylediği nutuk İnönü, Kont Bernadotte ile soruştu Ürdünün Filistin dair harb ilân ettiğine ve Dün, üç profesörümüze Toulouse Üniversitesinde fahrî doktor diplomaları verildi D. P. Başkanı, buğday sıkıntısının sebeblerini anlattı ve millî ekonomimizin henüz tanzim edilmemiş olduğunu söyledi Celâl Bayar soruyor: «Meydan okuyan 7 Eylül kahramanları şimdi nerededirler?» Giresun 27 (Hususî) Demokrat Parti Genel Başkanı Celâl Bayar, bugün öğleden sonra binden fazla Giresunlunun toplandığı salonda uzun bir nutuk söylemiştir. Bayar, nutkuna, Giresuna geçen gelişinde söylediği bazı sözleri hatırlatmakla başlamış ve şöyle devam etmiştin < Bu defa sizin güzel muhitinize girerken, daha doğrusu, Karadeniz mın takasına ayak basarken, göze çarpan vakalar hakkında sizinle reel olarak görüşmek ihtiyacını duydum. Ankarada iken Ünye teşkilâtımızdan bir telgraf almıştım. Telgrafta, bölgenin nasıl bir geçim sıkıntısı içinde olduğu belirtilmiş ve hükümetten yardım istenmişti. Bu sahaya girdiğim andan itibaren, bana bildirilenlerin hakikate tamamen uymakta bulunduğunu gördüm. Bir Celâl Bayarın 6on seyahati esnasında kısım köylü vatandaşlar, iaşe durumun Arkası Sa. 3, Sü. 5 te alınmış bir resmi htodudlarının aşıldığına haberler yalanlandı Londra 27 (B B C ) Bugün Filistine dair birbirini tutmıyan bir çok heyecan verici haberler intişar etmişse de çoğunun yalan olduğu anlaşılmıştır. Ürdün Kralı Abdullaha aid Ürdünün siyonistliğe karşı harb ilân ederek Filistine geçmiş olduğu İsrarla bildirilmişse de Filistin hükümetinin bir sözcüsü bunun ash olmadığını söylediği gibi Ürdün hükümetinin bir sözcüsü bu haberi yalanlamıştır. Erihanın, Ürdün ordusu tarafından işgal olunduğuna dair verilen haberler de yanlıştır. Buradaki emniyet kuvvetleri ingilizlerin emri altındadır. Suriye ve Mısır ordularının da Filistine karşı yürüdüklerine dair verilen Haberler de esassızdır ve alâkalı mahfiller tarafından yalanlanmaktadır. Suriye Başbakanı Cemil Mardam ile Lübnan Başbakanı Riyazi el Sulh, bu akşam Kahiredn dönmüşler ve Mısırda verilen kararlar hakkında hükümetlerine malumat vermişlerdir. Gerek Suriye, gerek Lübnanda Arab muhacirleri yerleştirilmekte ve bunlara yardım için her şey yapılmaktadır. Kral Abdullahın demeci Kral Abdullah dün gazete muhabirlerine şu sözleri söylemiştir: « Artık muslihane yollarla bir anlaşmaya varılma imkânı mevcud değil Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Toulouse 27 (a.a.) Anadolu Ajansının özel haberi: Dün, İstanbul ve Ankara üniversitelerine mensub üç hukuk profesörüne Arkası Sa. 3, Sü. 3 te nYeni tefrikamız Alev Gibi James Hilton'un En kuvvetli eseri olarak kabul edilen Büyük Aşk Romanı ÇEVİREN: V?\det GÜLTEKİN * Eser hakkında Amerikan ve İngiliz basınında çıkan tenkıdlerden bir kaç satır: «... Her sahifesmde aşkın yaşadığı harikulade bir roman » «Hodkâmlığı sayesinde en muhteris aşkı tanıyan, fakat gene bu yüzden aşkını ve kerd nı mahveden bir kadının hikâyesi..» •Dünyanın en buyuk romancılanndan biri olan James Hılton, bununla edebi} ata en güzel romantik eserlerden bırrnı kazandırmıştır.» Dış İşleri Bakanımız da bu görüşmede hazır bulundu ¿•A Filistinin +»fc*îm plânım gösteren harita Birkaç güne kadar... Amerika Yollar Nüdür muavini yurduna dönüyor I "Düşman,, davası bitti Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Kont Bernedotte Mr. Hilts: «Türkiye, 10 yıl içinde yapılacak Ankara 27 (Telefonla) Dün şeh Mahkeme. Şehir Tiyatrosunda gürültü çıkaran ve sanatkâ^^rı Bernadotte, tahkir eden tüccarı 1 ay hapse mahkum etti yepyeni yollarile Ortaşarkm ve Balkanların rimize gelmiş bulunan KontYardım Babu sabah Sağlık ve Sosyal kanını makamında ziyaret etmiş ve saAmerikası olacaktır» dedi at 11,30 da Cumhur Başkanı İsmet İnMahkemenin kararı: «Düşman piyesi müstehcen değildir» önü tarafından kabul edilmiştir. Bu ka Olimpiyad Yazı Müsabakası Beş para sarfetmeden Londraya gidip gelecek, olimpiyad oyunlarını size ayrılan hususî mevkilerden seyredeceksiniz. Kaybolan tahkikat evrakı Suad Hayri, Yüce Divanda bunların meydana çıkarılmasını istedi Ankara 27 (Telefonla) Yüce Divan, bugün de tomruk meselesi şahidlenni dinlemeğe devam etti Tekel Bakanlığı eski tetkik ve murakabe heyeti P Arkası Sa. 3, gö, 4 t* Müsabakaya bir yazı ile siz de giriniz. V ' ıılftMEı ı .. Mr, Hilts'in «Cumhuriyet» e verdiği fotoğrafı Şehir Tiyatrosu Dram Kısırımda 1 nisan gecesi «Düşman» piyesinin temsili sırasında sanatkârlardan Caide Sonku ile Hüseyin Kemale hakarette bulunduğu iddiasile bir müddettenberi Beyoğlu Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan tüccar Mithat Bayatlı hakkındaki dava bir takım meraklı safhalar arzettikten sonra nihayet dun sona erdi ve sanık bir ay hapse mahkum edilerek cezası tecil olundu. Dün de kalabalık bir dinleyici küt:seı tarafından alâka ile takib edien bu davaya saat 15 de başlandı Ik olarak söz alan sanık müdafii tevsii tahkikat talebinde bulunarak davanın 4 noktadan genişletilmesin1 istedi. Davacıların avukatı Meserret bu talblerin daha evvel yapıldığına işaret ederek sanık müdafımin ilen urdüğu bu iddiaların reddini taleb Arhm S.*, i. SİL 14*J Davacı sanatkarlar ve mahkum Mithat Bayatlı (oturanlardan tolda birinci) muhakeme esnasmdA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog