Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

7.29 Açılış \e program 7 30 Marşlar <P1 ) 7 4o Haberler 8 00 Muzık (Pl ) 815 Şarkılar (Pl) 8 30 Muzık (Pl ) 9 00 Kapanış 12 29 Açılış \e program 12 30 Karışık Sardılar 13 00 Haoerler 13 lo Çeşıdlı mu zık (Pl) 13 o Konuşma 14 00 Kapa O niş 17 58 Açılış ve program 18 00 Muzık 18 30 Kcnuşma 18 4o Şarkılar 19 00 Ha berler 19 15 Geçmişte Bugün 19 20 Ta rıhı Türk muzıgı 19 45 Konuşma 20 00 Müzik (Pl ) 20 15 Radjo Gazetesi 20 30 Serbest saat 20 3j Temsil 21 20 Serbest saat 21 30 Konuşma 21 45 ince saz 22 lo Muzık 22 4o Haberler 23 00 Prog rarr \e kapanış C RADYO SEfHIKLERİNIZI MEMNUN ETMEK Bugünkü Program ^ İSTERSENİZ OMLARA HEDİYE OLARAK MARKONi 7 lambalı gayet hassas gSz ayar 13 metreden 50 metreye kadar 6 mevceye ayr İm ; k u dalga tıbatı pürüzsüz gayet yüksek çık s Permanant ma gnetık elıpt k oparlör pıck up ve munzam oparlbr 8 lambalı 6 volt otomobil »kumOlatorule isleyin \ pul 3 dalo •and man t yüksek butO» bu evsafa mukabil sarf yat ancak 1 6 amperdir Ceviz kvtu • • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Veya HASAN LOSYONLARI götürürseniz onları pek çok memnun etmiş olursunuz. Zira Ha an Parfüm ve Losyonları Fran^amn en yüksek Parfüm ve Losyonları ayarında olup onlardan da kat kat ucuzdur Bilhassa ŞTPR FUJER KREPDOŞIN ISKANDAL ARPEJ, YASEMİN ORIGAN SUARDOPARI ve LEYLAK kokulan pek çok sevilmekte ve aranmaktadır m mu m m m I Ifl I ı m HASAN DEPOSU DÜNYACA MEŞHUR Eminönü Karakóy Beyoğlu Kadıköy • fotcgraf Fabrikasının Her çeşit fotoğraf malzemeleri gelmiştir Bilhassa hususi alamınut 5 lambal Fennin son terralus ol 6 lamba* 13 metreden 50 metreye kada 9*; üzer ne ayarlanm $ k sa dalga göz ayar lambas " * e t }ab sesli et pt k opsrlór p ek up ve rnunzaı oparlor tert bat rerrf cevu kutu Soldan saga 1 Taş g bı kalb (ıkı kelime) 2 Uğra (ip me>dana kojdugu şey fazla (iki kelime) 3 Susurluk ırmağına karışanlardan kotu 4 Bir edat tersi eg mlı duruma delâlet eder 5 Yeş lırmağın bir kolu > anımızdan ayırmadığımız 6 Çevr ünce çok defa cı nayetlere sebeb olan sevgi mejdana çıkar tızu*ı ağacı 7 Ter«ı bir kadın adıdır bir devletin parası 8 Ağız (eski dude) caka 9 Sulu iştial maddesi (yeni tenm ve iki kelime) Yukarıdan aşağıya 1 Gövdeden ayrılmış baş (iki kelime) 2 İsyan eder gibi bir duruma girmek 3 Binanın üzerine yapılacağı kısmın ilk ta Sini koyma (ıkı kelime) 4 Seciye 5 Vidalar bojle olur j e r sarsıntısından eonra toprakta hasıl olan buyuk jarık 6 B r sayı vermeklık nota 7 Salatası yapılan otlardan biri çevrilince bir cins toprak olur 8 Tarlanın beklediği işlerden birini >apa mama 9 Eğer yayılmış k sa dalg» gayet ha «e e«» t kutu GASSETTISTI Kartlanle jeşıl İpek kartlarını ısrarla arayınız Bir kere kullandığınız takdirde en çok beğeneceğiniz ustun malzemedir Türkıve veçane mümessilleri JMBERTO ve JOZEF REFORZÓ • • P K No 2295 istanbul • • SATILIK ve KİRALIK YİRİDA OLARAK YAPILMIŞTIR Evvelki bulmacanın halledilin}* »ekli 1 2 3 4 S 6 T 8 1 2 3 4 S 6 7 6 9 MIH L [Tl UEİKİİ EİTH A ZİGUİN FİEİY z l ı i B l s ! |M A|R|A »BİAİK L|A • m TUffK/yf GENEL MUMESSIUBLUMENTHAL ŞİRKETİ .: fOSTA KUTUSU 532 İSTANBUL TEL.20474 Zeytinyağı Fabrikası Gemliğin bir köyünde, günde 16 ton zeytin kıran 3 presli tam teşkilâtlı ve işler vazıyette bir fabrika Malumat istanbul, Yağ iskelen Sarrafemın So No 3 Todoriye •MMMBMMMl »• ANAPIYOJEN H | Fabrikaları bu sene yine radyo mucidi dahi MARCONİ ısmtnı bir kat daha yükseltmeğe muvaffak olmuşlardır. Hiç 'tesadüf,etmediğiniz istasyonlarla karşılaşacak Okuyucunun pürüzsüz sakin, sanki odanızda imiş gibi tabii sesi karşısında' hayran olacaksınız. MARKONi İngilterenin meşhur 7208 Model 6 lambalı Uç dalgalı Kısa dalga İstasyonlar kolaylaştıran kadran tert batlı gayet has SlEKlTlEiaiAlTH İİKİAMLİEİNİHN [ |M|N 1 m A • L •LEMZ A[R P|A TlftTlElLlfllA S|A m E Dr. İHSAN SAMI Istreptokok, tstafilokok PnomoI kok Koli, pıyosıvanıklerın yaptığı ] çıban yara akıntı ve cild hastalıklarına karşı çok tesirli taze asıdır Vahram Gesar ve Ortakları VERESİYE SATIŞ 5O2 BEYO&IU SAHİBİNİN SESİ TELG.KEUPEK Ankara Adana Bursa Balıkçılar Posta Caddesi 31 O Başegmez K Has Eski Postane karş Oto Metin Koli Ştı Atatürk Cad 121C İzmir İzmit Samsun OtoTraktor T A Ş Cumhuriyet Meydi E K Morsallıoglu Demiryolu 144 Lüks Mağazası Gazı cad 12969 ^ M DETECT Gece Bekçilerine mahsus MM İSTANBUL Ş E H İ R bELED'YESI T İ Y A T R O L A R I DRAM KISMİ Bu akşam saat 20 de I KONTROL SAATLERIMIZ GELMIŞTIR Emrujet ettiğiniz bekçileri gece[eri kim kontrol eder 7 Bekçilerin gezdiği saati kim doğru işaret eder' Size jarın bekçilerin muntazam gezmedikleri veya uluduklarını kim haberdar eder. Size bekçilerin arasında vazifesine hıvanet edenleri kim bulur ve ihbar eder' Buoın bu vazifelen bir KONTROL SAATİ mukemmelen ifa eder Gelmesini beklediğimiz son parti gelmiş olup bir kısmı da evvelden satılmıştır Elde mevcud olanları ihtiyaç sahihlerinin ihtiyaçlarını temm hususunda acele »tmelerını Fıarj 250 Lira ma 10 lira ambalâ] v.s DÜŞMAN Yazan Andre Paul Antoine luıkçesi LUtfı A\ı Telefon 42157 KOMEDİ KİSMİ AVUSTURYÂ'da Ciddi bir müessese âtideki Türk mallarının ıhracatıle iştigal eden firmaların mümessilliğini aramaktadır «Türkiye İmar Bankası T A Ş » nın «1000 000) lira sermayesini «1 500 000 > liraya ıblag için çıkarmış olduğu her biri itibarı < 20 > lira kıymetinde < 25 000» hisse senedi de Borsa kotuna kabul ve tescil edilmiştir (5546) Borsa ve Osmanlı Bankası Komiserliğinden: Kaş yapayım derken Vazan N Nancey H de Gorsse rurkcesi Vssfl R Zobu Resid Baran Salı günü saat 19 da talebe temsili Pazar günleri 15 te matine Cumartesi ve çarşamba günleri 14 te ÇOCDK tiyatrosu YAĞLI TOHUMLAR, TANENLİ MADDELER, DERİLER, YAPAK Fazla tafsilat için Galatada Güven Hanının 4 uncu katında kâin OMNİPOL Türk Limited Şirketine (P K 1242) müracaat edilmesi ıca olunur > MUAMMER KARACA OPERETİ MAKSİMDE . DELİ DOLU ( |Vf\ /••*\ i •£, \ ^^^^^ İş elbisesi yaptırılacak Halkalı Ziraat Okulu Satmalına Komisyonundan: 1 100 takım ogrencı 15 elbisesi açık eksiltme ile yaptırılacaktır Kumaş dikiş ve dıger malzeme müteahhide aıddır 2 Tahmini bedel 1800 lira olup geçici teminat 135 liradır 3 Eksiltme 5 Mayıs 948 çarşamba gunu saat 16 da Yüksek Okullar Saymanlığında japüacaktır Şartname, kumaş ve elbise numunesi mezkur saymanlıkta hergun görülebilir 4 Eksiltmeye gireceklerin gerekli belgelerle birlikte belli gun ve saatte mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur (5165) Yazan EKREM RESİD Muzık CEKAL REŞID Temsiller saat 20J0 da cumartesi pazar matine 15 te Çarşamba halk matinesi 15 te G şe her gün saat 11 de açılır Tel 42633 SİNGER SAATLERİ istanbul Emınonu No 8 Şubesi Ankara Yurd sokak No 2 Panayır Mustafakemalpaşa Belediyesinden: Mustafakemalpaşa kasabasında 10 Mayıs 1948 tarihinde açılması kararlaştırılan ilkbahar hayvan ve eşya panayırı beş gun devam edecektir Hayvan yetiştirmekte ılerleven yeşil muhitimizin bu buyuk panayırına gelecek satıcı ve alıcıların barınacak yerleri ihtiyacı karşılama kifayetinde olduğundan ziyaretçilerin istirahat ve yer endişesine kapılmanıalrı ilan olunur (5363) Mide, barsak ve vücutta birikmiş yağlara (ara, toksinlere karsı kullanılır. Maktuan 12 000 liraya üç yataklı her konforu havı butun malzemesi tamam, on buçuk metre boy ve 30 beygir kuvvetinde motorlu Alman yapısı çok güzel bir kotra satılıktır Müracaat için 82478 e telefon edilmesi SATILIK KOTRA Ankara Belediyesi Su İşleri Müdürlüğünden: 1 İdaremizde bulunan 6 DC 1879 ve 6DT468 tıplenndekı (BUDA LANOVA) markalı Dizel motorlarına yedek parça satın alınacaktır 2 Ellerinde bu tıp motorlara aıd yem orijinal yedek parca olanların veya yabancı memleketten yakında getirebilecek durumda bulunanların (20) gun içinde müracaat etmeleri ılar olunur Dolma kaleminizi sinirli RADYOLARI Tabiî ses güzelliği zarafet ve hassasıyeüle her yerde şöhret kazanmıştır „ TAKSITIE SATIŞ YERLERİ Nur Mağazası Bankalar C 54 Sirkeci, Hamıdıye Caddesi 24 Çarşıkapı Tramvay Caddesi Guleryuz Müessesesi. Türkiye Umumi Depozıten MEHMED ve ALI KERME\ ve KARDEŞLERİ Sultanhamam, Mesadet Han No 2 Telefon 24296 P A R K E R murekkeoıle doldurunuz SUPERCHROME Son derece parlakDıger mu lekkeplere nazaran %60 nıs petınde daha parlaktır Son derece sabitDıger mürekkeplere nazaran solmaya karşı 11 defa daha mukavim dır Kuru yasar.Diğer murek keplere nazaran 3 misli daha çabuk kurur Kurutma kagı dina ssla lüzum bırakmaz İtfaiye su verme hortumu ile Rakor satın alınacaktır. Etibank İstanbul Şubesinden: Bankamız ihtiyacı için 3000 metre itfaiye su verme hortumu üe 120 adet rakor satın alınacaktır Taliplerin en geç 28/4/948 çarşamba saat 17 ye kadar tekliflerim kapalı zarfla bankamız holundekı teklif kutusuna atmaları. Müfredat listelen hergun sarmalma servisinden temin edilebilir Banka ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir (5197) SAYIN ÇİÇEK VE FİDAN YETİŞTİRİCİLERİ İLE BAHÇE AMATÖRLERİNE: Çekkleme yolu ile üretmede torluk çektiğiniz çeşıdh çiçek ve fidanlarımın süratle kuv\etle ve kola^ıkla koklendırebılmenız( zamanımızın zirai sahada en değerli buluşlarından bin olan ve bu defa piyasaya arzedılen Hân tashihi Ga etetnız n 26 4 948 tar rıh rushasında reşred len 947 116 de numaralı ilanda birinci arttırması 20 5 948 perşembe gunu olduğu T. a ılacak iken perşembe verine çarşamba \az d Kevf j e t tashih olunur QUÍNK murekkebırtdekı SOLVEKS maddesi i NewYorkta dünyanın en güzel kürklerim en iyi şartlarla almak için Türk müşterilerine müstesna kolaylıklar gösteren AMERİKAYA MI GİDİYORSUNUZ? ADRES 150 West 30 th Street NewYork (BU ADRESİ KESİP CEBİNİZDE SAKLAYINIZ) EMİLE MURAT Kürk Atölyesine gidiniz Çocuk Hastalıkları Mütehassısı Muayenehane Üsküdar Yenıçeşme Halk caddesi 6 Ev Osmanbey Şaırnıgar sokak Saffet apartımanı Telefon 80376 Sahtb ve Başmuharriri NADİR NADI Bu nüshada yazı islerini fttten idare eden CEVAD FEHMİ Cttmhurijm Uatbaatt Dr, VECDİ TÜZÜN YAZARKEN KALEMİNİZİ TEMİZLER Kalemleri tıkayan tortulan erıiır. Kalemin madem ve lastik kısımlarını korur 4 sa bil ve 5 yıkanabilir renkten beğendiğinizi seçebilirsiniz 2 ons . TL. 0 6b 4 ons TL 1.05 16 ons TL. 3 00 32 ons: TL. 5.00 Galon TL 17 50 Superchrome • TL. 1.80 Turkıyede Mümessili. ELİ BURLA ve ORTAKLARI Galataîstanbul Samsun Belediye Başkanlığından: HORTOMÛHE' Á adlı nebat hormonu ile imkân dahiline girmektedir IMPERIAL KEMKAL INDUSTRIS (TURKEY) LTD İŞ BANKASI HANI GALATA İ S T A N B U L 1 Gazı caddesıle Arasta caddesinin birleştiği mevkide Belediyeye aıd arsa ile bitişiğindeki bir kargır dükkan üzerine o mevkiin şerefıle mutenasıb bina yapılmak şartıle satılmak üzere kapalı zarf usulıle arttırmaya konulmuştur 2 Arsa ve dükkanın muhammen bedeli 30 000 lira ve geçici teminatı 2250 liradır 3 İhalesi 13/5/948 perşembe gunu saat 15 de Belediye Encümeninde yapılacaktır 4 isteklilerin 2490 sayılı kanun hükümleri gereğince hazırlıyacakları teklif mektublarını ihaleden bir saat evveline kadar Belediye Başkanlığına vermeleri lazımdır 5 Şartnamesi her gun Belediye Yazı işlen Müdürlüğünde görülebilir (5469)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog