Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ÇELOTEKS ve Acousli ÇELOTEKS Tecrid Levhaları inşaatınızda çatı ve bölmelerinde ÇELOTEKS Tecrid Levhaları kullanınız ÇELOTEKS Tecnd Levhaları jazın, sıcağın bina dahiline nüfuzuna manı olur ÇELOTEKS Tecrid Levhaları kışın bma dahilinde sıcak havajı muhafaza eder. ÇELOTEKS ve Acoustı ÇELOTEKS Tecrid Levhaları sinema, hastane, fabrika, atölye, büro ve evlerde aksısadayı ve sesin harice çıkmasını önler ÇELOTEKS Tecrid Levhaları benzerlerinin en ucuzu olduğu gibi tecrid kabiliyeti bakımından 13 milimetrelik bir levha, 5 santimlik tartaja 12 santimlik sıvaya, 2o santimlik tuğlaya ve 33 santimlik betona muadildir En temiz ve en kuvvetli TUTKAL BEYKOZ Tutkalıdır. TOPTAN SATIŞ FIATI limanımıza gelen ve iden VAPURLAR Yolcu ve eşyayı ticariye alarak 30 Nisana doğru SELANİK, PİRE, TRIYESTE ve VENEDİK limanlarına hareket edecektir Fazla tafsilât için Galatada Mumhanede 200 kuruş SÜMERBANK Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi •" SATILIK KÖŞK • " L0KEDW A D R I A T I C A S, A. DI NAVIGAZIONE VAPURU ADRİATİCA S. A. Dİ NAVİGAZİONE umumî acentalığına müracaat Tel 44877 44878 SERATTAR İTHALAT İHRACAT T. A. Ş, Sirkeci Kayseri Han No 5 6 7 i s t a n b u l Telefon 21719 Telgr A d r SERATTAR istanbul Satış Mağazası M u m h a n e Caddesi No 100 Galata Telefon 42699 Ankara Sah» Yeri ARI DEMİR TİCARET EVİ Bankalar Caddesi Yurd sokak No 15 Telefon 2217 izmir Satış Y e n OSMAN HALIT AKSEL Yenıgun 1332 nci sokak No 29 Telefon ¿224 Erenköy, Hatboyunda uç daireli bir köşk ıcınde u«ak odası motorlu su pompası Avrupa çamları muhtelif güller ve ayrıca mevva sebze bahçesi bulunan iki donum arazısıle acele satılıktır Müracaat Tel 41945 KAYIB Eminönü nüfus memurluğundan zldığım ve İçinde askerlik durumumu havi ııufus cüzdanımı kaybettim Yenisini 22 4 948 de Fatih nüfus memurluğundan aldığım de.n eskisinin hukmu yoktur 1317 doğumlu Kemal Alemdar DEN NORSKE MİDDELHAVSLÎNJE OSLO 29 Nisanda beklenen KHEDİVİAL MAİL LİNE iskenderiye ve NewYork arasında muntazam ve sen posta (15 000 tonluk ve 17 milli) YENİ VE LÜKS BURSA Vapuru DDEPPE ANVERS, LONDRA HAMBURG ve NORVEÇ ıçm eşyayı ticariye yuklıyecektır Yolcu ve eşyayı tıcanye için Galatada Hudavendjgâr hanında Umumî Acentalart W F HEVRY VAN OER ZEE et Co N V. ye müracaat Tel 4421443904 Lapseki Aslıj e Hukuk Yargıçlığından 847/138 I. C I Ltd , Bıllıngham Dıvızyonu Bıllıngham Dıvızyonu fabrikaları halen ingiliz imparatorluğunun en büyük kimya tesisleridır İçinden takriben 120 kilometre tren hattı geçen ve 4 kilometre karelik bir saha işgal eden bu Dıvızyon 15,000 isçi istihdam etmektedir. Bu Dıvızyondan ziraat ve sanayie elverişli senede bir milyon ıkıyüzellı bin tondan fazla muhtelif kimyevi madde* ter dünyanın her tarafına ihraç edilmektedir. (. C ! Ltd., Bıllıngham Divizyonnnda hnal edilen başlıca maddeler arasında Ammonıum Sülfat, Nitrat do Sud gibi basit ve Amıcıphos gibi múrele» kep gübreler, sentetik petrol ve takriben 5060 sau muhtelif sınai maddeler vardır. fmptrıal Kemiksi industrıs (Turfcey) Ltd • Bankası Hanı Oalata s İSTANBUL KHEDİVE İSMAİL Vapuru 30 nisanda NEWYORKTAN ISTANBULA gelecek ve 2 mayısta birinci sınıf yolcu ile eşyayı ticariye alarak İSKENDERİYE ve BEYRUT tantale NEWYORK'a hareket edecektir Fazla tafsilât İçin Galatada, Karakoy Yeni Han 2 ncı katta GUCHRIST WALKER et Co Ltd müracaat Tel 42964 İstanbul Asliye Dördüncü Ticaret Mahkemesin den Şalom Mizrahi vekili avukat Dâniyel Behar tarafından İstanbul Bahçekapı Tashanında Türk Ticaret Bankası aleyhine açılan çekin iptali davasında Şevket Onar tarafından imza edilip dav» cı Şalom Mızrahınin 10 12 947 tar hli 75782 sayılı ve 718 liralık Türk T caret Bankasına hitaben mevcud mebalığden hâmiline verilmek üzere aldığı çeki düşürmüş olduğundan ptali taleb edilmekle Ticaret Kanununun 838 inci maddesine göre mezkur çekin mahkeme ye ibraz edilmediği takdirde iptaline karar verileceği ilin olunur (5495) 948/118 Diyarbakır İli Daimî Komisyonu Başkanlığından: 1 Dıyarıbakır Lace yolu arasındaki toprak tesviyeci ile menfezler yapımı 151 açık eksiltmeye konulmuştur Kejif bedeli 28734 lira 61 kuruş olup ilk teminat 2155 lira 60 kuruştur 2 Eksiltme ihalesi 5 mayıs 1948 çarşamba gunu saat 10 da II Daimi komısvonunda yapılacaktır isteklilerin ihaleden uç gun evvel Bayındırlık müdürlüğünden alınmış ehlo et vesikaları ile ilk temın.t makbuzlarını alarak ihale saatinde komisi onda bulunmaları lazımdır 3 Keşif şartname proje parasız olarak Daimi Komisyon kaleminde görülebilir fol96) HALLETT Deniz ve kara Dizelleri ile 5 kilovattık gurup elektrojenler ve Santrifüj tulumbalar Deniz Dizelleri 8 10 \ e 18 20 beygir takatında tek ve çift silindirli 4 zamanlı tam Dizel Marşotomatik Ş4FT ve PERVANESİ ile KOMPLE OLARAK 5 Kılova'lık Dizel Elekt ojen Grupları 8 B'vgırık Dizele Akuple Santrifüj Tulumbalar Turkne Umumî Vekili M U E Y Y E T ERSİN Galata Rıhtım Caddesi Eski Yolcu Salonu karşısında Frenk} an Han No 36 Telefon 41072 mm^mm Telgraf HALLETT Posta Kurusu 2135 Be yoglu H M B M Satılık otomobil Bolu İli Daimî Komisyonundan: Vıla>et hususi idaresine aıd 939 model 112 <Hudson» marka hizmet otomobili çalışır bir halde açık arttırma ile satıga çıkarılmıştır 5 Mayıs 948 çarşamba gunu saat 15 de Daimî Komisyon huzurunda satı acaktır Muhammen bedeli 2500 liradır isteklilerin «188 lira ilk temınatlanle muracaatlerı (5429) ( OTOMOBİL RADYOLARI S E S Müessesesi Çarşıkapı Yeniçeriler Caddesi 105 İSTANBUL Lapsekrun Çataltepe ko> ünden Mehmed oğlu Paşu Bedir tarafından Izmırın Halkapınar mahallesinde askeri silâh tam rhanesl 2331 Azız Koç yanında Çataltepe kojlj Muısd kızı Harrlfe Bedir aleyhine ikame olunan boşanma dav asının duruşmasında Davalının İkametgâhı meçhul olduğundan İstanbul Cumhuriyet Savcılığından llânen davet ye tebliği üzer ne gelmemiş olilam 947 538 duğurdan ila nen gıyab kararı tebliğ ne kaNaklettiği kömürün sahibinden tarife üs rar \erîlmş olmakla duruşmanın bırakıldığı tunde fazla nakil ücreti almak sureüle M Ilı 14 5 948 cuma gunu saat 10 10 da Lapseki Korunma Kanununa muhalefetten suçlu Be A«l ye Hukuk Mahkemesinde bulunması ak5 ktaş Ihlamur cadde* Şa r ismet 6OKak 18 si takdirde gıyabında jargılama yapılacağı sayılı evde oturur ve 7077 s cıl sayılı kam ilân olunur on şeforu Halil oğlu 329 doğumlu Osman Korakurt hakkında 3005 saiılı kanun gereistanbul Asli} e Lçuncu Hukuk ğince kaldırılan Isfanbul (2) No 2ı Milli Ko runma Mahkemesinde ) apilan duruşma so Yargıçlığından Eyub Bulbuldere Bağ sokak 50/1 No lı runda Suçlunun satflt görülen fiilinden do layı hareketine u>an MıM Korunma Kanu evde oturan Saliha Badalıoğlu tarafından runun 36 D 58 6 63 uncu maddelerine göre mahkemenin 947 1421 'aj ılı dosyasıle evselce aynı hanede mukim iken yeni konutunun beelli lira ağır para cezasıle cezalandırılma ürsızligı anlaşılan Şukru Badalıoğlu aleyhi« na ve hukmun kat ıleştıg nde vajmlanma sına da r sozu geçen mahkemeden ver len ne açılan boşanma davasının yargılaması 2 12 947 ar h ve 233 303 sayılı karar kes n sırasında l llânen tebligat yapıldığı halde davalı Şuk rü mahkeme} e gelmed gınden Hanen gıjab koran tebliğine karar \erlerk duruşma 28 5/ 948 saat 10 a talik ed lmij olduğundan davalı Şükrünün mezkur gun ve saatte de mah kemeye gelmediği veya vekil göndermediği surette gıyabında yargılamaya devam olunacağı ve bir daha oturuma alınmıyacağı ilân olunur •••••••••IMMHMH Göztepe ikinci Orta sokak trene tramvaya beş dakika bir buçuk donum üzerinde uç kat mu c takıl kapıları ayrı üçer odalı Terkos kuyu meyva ağaçları bağı bulunan ev boş teslim edilir Görmek görüşmek ayni yerde 19 No ya müracaat SATILIK YÜKSEK IKTISAD VE TİCARET MEKTEBİ MEZUNLAR CEMİYETİNDEN: Cemiyetimizin senelik umumî heyet toplantısı 2/5/948 pazar gun saat 10 da Beyoğlu Halkevınde yapılacaktır Sayın üyelerimizin teşrıfleı rica olunur GÜNDEM: 1 İdare heyeti raporu ile murakıblar raporlarının okunması, 2 Eski idare heyetinin ibrası, 3 Yeni idare heyeti ve murakıb seçimi, 4 Dilekler f m SATILIK •* YALI ARSASI Rumelıhısarında bir tarafı deniz, dıger tarafa asfalt yol 480 metre kare 21 metre yuzu muntazam rıhtım villaya ve her işe elverişli 23602 No ya telefonla müracaat Ingıltereden gelen MASTEHADIO otomobil radyolarının mağazamızda da satışına başlanmıştır Bolvadin Malmüdürlüğünden: BÜYÜKADADA SATİLİK ARSA Tekel Genel Müdürlüğünden: Yüksek Denizcilik Okulu Müdürlüğünden: Çeşîd ve evsafı Miktarı Muhammen fıatı Lora 5000 Iske'eye İki dakika mesafede imar plânına uygun inşaata musaıd arsa «atılıktır Fiat mutedildir Müracaat yen Ankara Cad No 111 istanbul Cumhuriyet Savcılığından ilâm 94S 66 Fazla taksi ücreti almak suretıle Milli Korunma Kanununa muhalefetten suçlu Kasım paşa Kuç kpıjale Kalafatçu Yusuf sokak 50 000 kilo Birinci nevi kara av barutu 61 saMh evde oturur ve 2779 sayılı taksi so 100000 > ikinci nevi kara av barutu föru Salim oğlu 1339 doğumlu Cafer Dönmez hakkında 3005 sayılı kanun gereğince 150 00 kaldırılan istanbul (5) No lı Milli Korun 1 Yukanda miktarı yazılı maddeler pazarlıkla satın alınacaktır ma Mahkemesinde yapılan duruşma sonunda 2 Pazarlık 7 mayıs 1948 Cuma günü saat 10 da Kabatasta Genel Mu Suçlunun sabit görülen fiilinden dolayı hare ketine uyan Milli Korunma Kanununun 36 s j durluk Tekel Maddeltn Şubesi Alım Komisyonunda yapılacaktır 58 6 63 uncu maddelerine göre j u z lira ağır 3 Şartlaşma hergun adı geçen şubeden alınabilir para cezas !e cezalandırılmasına ve hukmun 4 isteklilerin belirli gun ve saatte, teklif edecekleri fıat üzerinden % kat ı eşt gmde jajınlanmasına dair sozu ge 7 5 güvenme paralanle birlikte mezkur komisyona gelmeleri. çen mahkemeden verilen 25 12 947 tarih ve (548") 5 idare kısmen veya tamamen ihalede serbesttir (4484) 24C lío sa\ı!ı karar kes nle5m şt r Maraş Belediyesinden: Sehır tenviratı için 200 225 beyeır takatında bir dizel jeneratör grupu ile bin 100 diğeri 160 KVA takatında ıkı adet transformatör kapalı zarf usulıle 8/5/948 gunu belediye binasında encümen huzurunda ihalesi icra kılınmak üzere yirmi gun müddetle münakaşaya konulmuştur İstekliler teklif edecekleri miktar üzerinden kanunî teminatla bır1 kte 8/5/948 cumartesi gunu saat 11 de belediye binasında encümen mıze muracaatlen ilan olunur (5420) ZEYTİN PRESESİ Kuçuk yağhaneler için elle çalışabilir 7070 ebadında ve 60 torbalık çalışır vaziyette bir ingiliz malı ıdrolık yağ presesi satılıktır Malumat i s t Yağ iskelesi Sarrafemın sokak No 3 TODORI teminatı Lira Deniz motor makinesi Benzinle 1 375 çalışır Beygir kuvveti 90110 4 Şartnamesi İstanbul Av Vergilen Müdürlüğü ile Ankara Afyon Devir adedi 3000 3o00 Konya ve Eskişehir defterdarlıklarında ve Bolvadin malmudurlugundi Ağırlığı azamî 600 kilo orulebılır 1/21/3 redıksiyonla pervaneye 5 İsteklilerin bebrlı günde ve ihale saatinden bir saat once temi bağlanabilecektir nat ve teklif mektuplarını havı zarfları komisyona vermeleri lüzumu ılar 1 Okulumuz için satın alınacak evsafı ve fıatı yukarıda yazılı b i r olunur (5175) adet deniz motor makinesi 28/4/948 çarşamba gunu saat (14) de isteklilerine ihale edilmek üzere açık eksıltme\e konulmuştur 2 Eksiltme Müdürlüğümüzde toplanacak satınalma komisyonunca \apılacaktır Muvakkat teminat, Okuldan alınacak ı r s a l n e l e r ile İstanbul Yüksek Okullar Saymanlığı veznesine yatırılacaktır Muhtelif yerlerde adet ve hacimleri şartnamelerinde yazılı e3 Şartnameyi görmek arzu edenler okulumuz işlemler şubesi saylektrık kaynağı ile akarvakıt tankları yaptırılacaktır manlık servisine müracaat etmelidir Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı Bu işte ihtisası olan istekliler şartnamelerle planları Ankarada •kanun 2 ve 3 uncu maddelerindeki şeraiti haiz ve Ticaret ve Sanayi OdaOfis Umum Müdürlüğünden, Istanbulda Ofis Şubesi Mudurlugunsının 1948 belgesini komisyon başkanlığına ibraz etmeleri gereklidir den alabilirler 4 Motorun teslim müddeti ihale gününden itibaren 90 gundur Teklifler en geç 10/5/948 pazartesi günü saat 15 e kadar An(4615) karada Ofis Umum Müdürlüğüne teslim edilmiş bulunacaktır Postadaki gecikmelerden Petrol Ofis sorumlu değildir (5499) 1 Bolvadin İlçesi hududu içindeki Ebher golü ile bu gole dokuleı Akarçay mecrasında balık avı ve av zamanlarına münhasır olmak üzer golün taraflarında yetişen saz ve kamış mahsullerinin 1/6/1948 tarıhınder 31/5/1948 tarihine kadar biçilme hakları 20/4/1948 tarihinden itibaren 3( un sure ile ve kapalı zarf usulıyle artırmaya konulmuştur 2 Muhammen bedeli 30 000 lira ve freçıcı teminat akçesi 225( liradır 3 Artırma 20/5/1948 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 t < Bolvadin malmudurluğunde teşekkül edecek komisyon onunde yapılacak i Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden: Yapı işleri ilânı ÇİM TOHUMU Belediyelere ve bahçe meraklılarına: Ingıl'ereden Lancastrıan vapurile gelen LAWANGRASS ve RAY GRASS Çim Tohumlan İle her nevi sebze ve çiçek tohumları gumruklenerek satışa başlanmıştır ihtiyacınızı temin için acele ediniz CEVAT EXAL Galata Perşembepazar, Aslan Han 6 kat No 11 Telefon 44356 Telgraf adresi istanbul Yeşerten, P K Galata 1229 Bayındırlık Bakanlığından bildirilmiştir Bakanlığımız, yurdumuzun bayındırlığı ve yapıcılığı gibi önemli meselelerin buğunun istek ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ve bu işlerle ilgili konuların çeşitli yurd işlerinde ahenk ve beraberlik sağlıyacak şeklide birleşmesi gayesıle butun resmi müesseselerin yapı işlerini idare etmekte olanlarla Türk yüksek mühendis, yüksek mimar mühendis ve mimarlardan ve görüşülecek konularla ilgili uzmanlardan teşekkül etmek üzere bir yapı kongresi toplamaya karar vermiştir Ankara Halkevınde 3 mayıs 1948 gunu açılıp 7 mayısa kadar devam eaecek olan ve (Birinci Türk Yapı Kongresi» adını alan kongrenin incele} ecegı konular aşağıda gösterilmiştir 1 Temel ve zemin işlen 2 Yer sarsıntısı işlen 3 Proje tatbikat işleri samimiyetle itiraf edeyim ki pek çoğunu tecrübe ettiğim kremlerde KREM PERTEV in mümtaz hususiyetlerini bulamadım. Çun ku KREM PERTEV takallusatı ferahlatıcı olduğu kadar cilde de taze bir hayat vermekte ve (MÜESSESEYE GELEN MEKTUBLARDAN BİRKAÇ SATIR) Terkibine ne gibi bir tılsım koydunuz' Ondan edindiğim iatıfade o kadar büvuk ki Butun müşkülata rağmen bir kaç tup daha göndermek ıutfunda bulunmakla beni minnettar etmenizi. (Ecnebi memleketlerinden KREM PERTEV için Müessesemize gelen mektublardan) Asılları Müessesemizde bulunan ve butun dünya sergilerinden aldığımız madalya ve takdirnameler KREM PERTEV'm meziyetleri hakkında i z e katî bir fikir verebilir 1 Eksiltmeye konulan ı y Huk.,k FJju'te=ı binasının beşinci blokunun ikmali ve kalorifer sıhhî Elrtrık ve Konferans galonunun ısıtılmasına ait tesıalerdır 2 Keşif tutarı 568360 lira 30 kuruştur 3 Eksiltme 6 mayıs 1948 perşembe gunu saat 15 te Ankara Üniversitesi HukJk Fakültesi Müdürlüğü odasında KAFALI ZARF usuhle yapılacaktır 4 Eksiltme şartlaşması \e buna bağlı kâğıtlar Ankara Hukuk Fakültemden 28 lira 42 kuruş karş'Jıgında alınabilir 5 İsteklilerin usulüne göre 26484 lira 41 kuruşluk geçici güven akçesi vermeleri ve bu ışm teknik öneminde bir işi iyi bir surette başardığını veya idare ve denetlediğini ispata varar belgelerıle birlikte ihale gününden en az uç gun evvel jazı 'e Bavmdırlık Bakanlığına başvurarak bu işe yeterlik belgesi almaları şarttır 5 istekliler aldıkları eksiltme kâğıtlarının her parçasına ellişer kuruşluk pul yapıştırıp imza ettikten sonra teklif mektupları ile birlikte zarfa kovmaları ve eksiltme gunu 6 mavıs 1 948 perşembe gunu saat 14 e kadar alındı karşılığında Hukuk FasuHesı Eksiltme Kornişonu Başkanlığına vermeleri gerektir Posta ile gönderilecek mextuplardaki gecikmeler kabul olunmaz (5159) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığından: Yapı işleri ilânı Bayındırlık Bakanlığından: LOKOMOBİL SATILACAK Zara Belediyesinden: Belediyemizde mevcud az kullanılmış işler vazıyette 50 beygir kuvvetinde bir adet lokomobil satılacaktır Talıblerın Belediyemize muracaatlerı 1 Ekşitmeye konulan 15 Tosya hastanesi kalorifer tesisatı yapım şıdır 2 Keşif bedeli 44993 lira 06 kuruştur 3 Eksiltme 5/5/948 çarşamba gunu saat 15 te Bayındırlık Bakanlığ Yapı ve imar İşleri Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulıli apılaeaktır 4 Eksiltme şartnamesi v e buna bağlı kâğıtlar Bayındırlık Bakanlığı Yapı v e İmar İşlen Reisliğinden 1 lira 13 kuruşa alınabilir Ve Kas amonu Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre 3374 İ m 48 kuruş geçici teminat vermeleri ve bu ışı yapabilecek durumda olduk larına dair Bayındırlık Bakanlığından alınmış yeterlik belgesi göster meleri lâzımdır Bu belgeyi almak için 1/5/1948 gunu akşamına kadaı bir dilekçe ile Bayındırlık Bakanlığına baş v u r m a l a n ve dilekçelerine bv şın teknik öneminde bir ışı iyi bir surette başardığını ısbata yarar bel elerini bağlamaları lazımdır 6 İsteklilerin aldıkları eksiltme kâğıtlarının h e r parçasına 50 şe kuruşluk pul yapıştırıp imza ettikten sonra eksiltme şartnamesinin 4 ncu madde tarifi dairesinde hazırln acakları zarfları noksansız olarak eksiltme gunu olan 5/5/1948 gunu saat 14 e kadar almdı karşılığında Eksiltme Komisyonu Başkanlığına ve iteleri lazımdır Postada olacak gecikmeler kabul edilmez T49S01 Dr. ORFANIDIS BAKIRKÖY TARIM KRDEI KOOPERATİFİNDEN: j Yeni va2i>ette mevcud 17 ad a d Kanada mamulatı I morir* MIAlf MAVİNİ! ERİMİ7 i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog