Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Buğday sıkıntısı Mediste fırtına kopardı Baş*araf\ î inci sahıftdt 490 bin tor mraç edilen r¿bub</in heiçin yeni tedbirler almakta oMiıgumuzu yeti umumıyesıdjr Hıcab duyması lâzım da pek jakınaa ilân ede eğız geknler MecİL. JI kararma ragrren bu Hangi mueb r sebeblerle buğday stok adıaları ileri s aren erdir ları entım ştır noktasına ge ince, Ahmcd Çınar tekrar kürsüde harbden önce \e son^a hububat ihraTekrar ku^u^e ge^ea Ahmed Çınar catı olmuştur 1947 hazırama 30 bm «A+ıf inana ce\ ao vereceğim» aerk en Ek loa stokla girilmişti Ofisin m bayaa^ı ıem Oran sıra kaçaklarını t<\k basına da du'uk olduğundan *on zamanlarda vurmağa basıadı ki ıhtıvatî tedbirlere müracaat zarureti Ahmed Çır ar d=van etta hs*ıl o'fnuştur * « KendL 'e tanışıklığım dahi j okTakrir sahibi Ahmcd Çınarın tur Ejgday fıatlarmın tesbıtmds kendimukabelesi lerinden ricada bulunmak ıan ıjıakamAhmed Çıny bu izahlar •üzerine kurar^a gittim 22 kuruş ñatzn doğru olsu/e gelerek nadıgmı sojledım. Hadiselerin inkişaf « hükümet, yanlış kararlar almış tarzı ne de~e~ede hatalı kararlar verilstokları ıhrac «uretue e n f r ıstır Hukuin s ola ag onu göstermiştir «Ben Meese met, 430 bin ton hububatı sterlinle ıhhesab \eraım Mesele kapandı» diyen rac ettikten sonra ba « n e do ar maA*ıf inan, kendi reyini niçin lenınde kabılı 30 bm ton habuoat ithalini bir kjllanmıştır' (Inssn kendi roını kendi mjvaffakryet sa mistir Bu netice ibret vericidir Yegane gıdalı ekmek olan çeker mı' Ke*d. aleyhinde mı oy ver7 memleıcetımızın bu kararlar rruvae m*lrvdı seserı) hesındekı durumu teessür vericidir Yer yer açlıktan ve sçhjv tehlike ernden barL.olunmaktadır Ben vuksek Meclise, kendi mıntakanndan getırdısım fcır ekmesi göstereceğim Gune>do:jan v» Horoz köyleri bu ekmeği yıyorlar» ~ >erek oıund>«kı paketi açtı \e bir dilim kara ekmek çısardı Bunun mısır koçanından imal edildiğini «oylryerek koçanı v» bundan ugıtalen unu gösterdi ve şöyle devam e*tı Atıf inana hücum « Memleketin bu ekmekten t°ce h eaen kaderi söylediğim kararların nau n bir neticesidir Tasavvurı ve ha \tı a eml°re aıd kararlarla memleketi yoısulluga sürüklemekle ve ne* ımızı zafa uğranmaktayız. 1946 da 430 bm ton hububat İhracına müsaade en nvştır H ıfcubat ihracı için 400 talıb aasında mu« v e d e japılmak ıcab «derken ban şahıslar tercih eaılmış çuphs tevhd eden muameleler yapılmıştır Eski Ticaret Bakanı Atıf inan hakkında her gun ağor ithamlar yap lmaktadır Atıf inan, Mecliste ee\ab verirken hakkındaki ithamlar dola/ısıle dava açacağını «oylennşb Şimdiye kadar niçin bir da\a ol^un açamamıştır'» Ahmed Çınar bir mecmuada çıkan bir yazıdan bazı satırlar okudu Sonunda «Acaba bu ı$ Atıf İnana \ ıtoüara ve nremlekete ne kaşane t e t ı n etusttr'» denilmekte ıdı Soru sahibi sözlerine de\amla « Eğer bu satırlard in Atıf Inanm haberi ycıtaa kendisine ihbar edrsorum Alıf inanın. Meclisteki ithamlara karşı (oen mahkeme huzurunda hesab vereceğim) dıjecek yerde kenarını uzunbo>lu müdafaadan sonra kendi lehinde oy kullanması da, aynı şekilde ıstır ab te\ lıd etmiştir » Ahmed Çınar, hububat için normal bir fıat sağlanmazca önümüzdeki mahsul yılında rekoltenin daha noksan olacağını sojledı. Harb yıllarının koylu ye bahşettiği avantajlardan koylunun degıl Toprak Ofisin ve spekülatörlerin faydalandığını kaydetti « Ayrıca ıhrac kararlan pek fena tatbik edıhnıştır> diyerek, «isabetsiz fiat politikası çiftçiyi yoksul dusurmu?, müstehlike çamur halinde ekmek yedirmiş, istihsal ekonomimin parçalamıştır Çiftçi 22 kuruşa sattığı buğdayın spekülatörler tarafından 35 kuruşa satıldığını teessür ve füturla müşahede etmektedir Hükümet, bu yanlışlığı anlamıştır Bugünkü rayiçle Kualaya buğday aldırmak veya kaput bezi mukabilinde buğday almak gibi hıleı şer'ıyelere başvurmuştur > < Asıl milletimin mümessilleri, bugünlerde yurdu açlık tehlıkesüe karşı karşıya bırakanlardan bahseden hatib « Asıl milletimi nmumessı İleri, buna sebeb olanlar üzerinde duraoak, milletimin ekmek hakkını kimsenin üstünde bırakmıyacaktır> dedi. bu taahhudden dolayı İngıltereye 11500 ton buğday borcumuz kaldığını ifade etü. Te^elıoglu, Bakana cevablar verdi Memleketten zahire ihracına karar verildiği vakit, Ofisin her müracaatı sıraya koymuşsa da ıhrac müsaadesini mavi boncuk kimde ise ona vermiş olduğunu kajdederek, elindeki dosjadan laalettajın bir telgrafı okudu Meısınde Hulusi Açıkalına > azılmış olan telgrafta, satış şartlarının ihracatçı birliklerine bildirildiği, 100 bin ton buğda\ın 15 ejlulden sonra >enı mahsul \aayetıne göre verileceği bildirilmekte «Ofiste sıraj a konuldunuz » denilmekteydi. Telgrafta Atıf inanın imzası vardı Diğerlerini de oku) seslen ısıtıldı. Tekelıoğlu « Zamanı gelince hepsini okuyacağız » dedi Atif inanın da aynı şekilde ısrarına Ahmed Cjıar (devamla) Hakların cevaben € Zatıâlıniz, esasen yaptıklarınızı da her gun bın1eroe ne&rrvat vardır Ba ağır ithamlara karsı da\a açmaması da bı'irsmız » dedi bizde endişe u^asdn aktadır Çunku Tekelıoğlu, Ingütereje yapılan teslirrahiemeye mtixal e*tıgı zanıan bu*un mattaıa noksanın dahi Bekir Karaya dosvs ar or*aja doçu'ecek hakikatler buğday ihracı müsaadesi vermek yup e\ "lana çıkacaktır zunden olduğunu kajdedereK « Bu millet, istiklâl harbinde tırMeclis tahkikatı için takrir Bu sırada Şahın Laçın ile ıkı arkadaşı naklarıle siper kazarak, her turlu fedakârlığa katlanarak bu memleketi 30 Burdur «o¿u soruşa dola>ıt:ıle Atıf inan hakkında i l e ! j so kışının kejfı için kurtarmış değildir ruşturması açılmasma dair bir taknr Kim olursa oisun millet mu acehe=ınde zaruretindedir Millet, verdıle Başkan, bu takririn gelecek he«ab vermek bizden heıab ıstıjor Daha doğrucu gündeme a'ınacagmı bildirdi Halk Partisinden hesab ıstı>or O BuSınan Tekekoglurjn onergeien Bonu muteakıb Ticaret Bakanı Mah >nık Adamın kurduğu \e basan'armı mud Nedim Gunduzalp kursuve gele dunjanın o\dugu Haık Partisini millet nazarında bu hale düşürenlerden herek Sınan Tekeboğlunım 8 önergesi sab sorulmalıdır Kendimizi temizli} e c k değiliz Gaje eski \azı\ etimize gelmek\ ard Lâzım gelen tetkıklr vasılarak ce\abar hazırlanmıştır Önergeler ce tir Bugün dışarıdan S0 bin ton zahire c i a konuları ıhü\a ed.vor Çoğu geç almağa ugraşısomz %alni7 bu vazıyet rrıs ha^ısele^e aıd sual erdir Ikı ı gün dahi j olsuzlukların canlı bir ispatıdır deme aİHrram c+rr dedi ^^e bunların da Ekmeği bu şekle getirerek hepimizi guadom^ alınmasını is*edı Teklifi ka kaşındıran msaı ları cezasız bırakmamalı Buğun en zengin Adana muhlinbul edildi de dahi bu çok insanlar hakikaten a^Ticaret Bakanının cevablan ür Bekir Karaj ı bir mıh on 200 bin hSman Takel oğlunun ov^geleri birer raja ka\uşturmak için bu hale sebeb bır«r okunmaca baslardı Ticaret Bal iolanlar cezalandınlmpmalı mı 7 Bu ihnı Guıduzalr> somlara cevaben 1943 seracat, muayyen firmalara j aptırılmıştır nes.ade \raerikada bü farbaya ısmarlaFakat o şırk»tlerde döner dolaşır 460 nan daHa scora da V aJııngton elcıhgıbm tonla birlikte aynı noktada toplanır n i rr jracaatıle Tjtal edilmiş olan «lióla*işte o noktayı bulacağız. Demin telgra=jpanşı rr^elesmı anlattı Ista^Valda fını okuduğum şirketler, Vekile «KoTatko S Aetın.n temsil eHıjı bir firma mis} onsuz satacağız, dedikleri halde MI 4SS bm 100 dolar rmAabılmde 500 Vekil o&iık silo s<T>*ns edildiğini bılahara dedi. V ash gton eVîıttmınn bu fian cok Atıf inan soz aldı Sınan Tekelıoğlugor»re^ ı«.n tnee^dıîmi s ı r l ı s ı n ıpahne Varar ve" İd gira aynı miktar c» nun, bir gun kur ude b?şını gösterelık sı'otm 1"5 b'n kusur dolara başka rek Bu çatlak kafa olmasavdı Milli bir firmaya srjarıs edıldı&nı bunur^u Mücadeleyi yapamazdık» tarz nda ko?eıre iÜ fırranm 31 bin dolar üzerin nuştuğundan bahisle maamafıh Tekelıden tazırjıat almışla da mukabilinde oglu\u kendi ıddıssı gııı çatlak kafalı faVJcadan rreccanen gah anız vida ' < olarak ele almadığını soUedı 1 * r' âsük çım^n'o almd ğmı bjnlaın fi Bu sırada şiddetli gürültüler oldu = * m herrén hemen tazminata muadil Tekelıoğlu >m ] o duğı.nu adatmış ve Ofiste mev cud bu« Sözünü gen al'» dije bağırdı lunmrjan dosyalar hakkındaki iddialara Başkan da ceiab verereV Bakanlık mufet ş« Bir arkadaşınıza bo}le hıtab edei e n » yamlsn tahkikat smunda bunmezimiz » di} e Atıf inana ihtarda buların mahkemelerde veya diğer 5 eberlundu de olduğunun m'vdar'a çıkt5ıra so\ 1 eAtıf înan mıs hububat nübaS^esı snde 10 bin . Kendilinin sollerini akıllı bir ton kadar Sstı aç fadası rrusırın fasihe mıîleh ekılmm so len olarak alıp ce\ab i e nohudla değı«tm dığmı bej an etmiş \eri}orum » dı\ırııe teki ar gürültüler tir oıdu Başkan, gene ihtarda bulundu Atıf inan U7un uahlar \eıme 5 e bağSınan Tekehoğln kürsüde ladı Bu arada bir bugda} me\.uunun Bakanı muteakıb kursaje g»len Sınan bu Ticaret Bakanının salahıj eü cumTekehof'u bor kanun \e nizama tâbi olnıadân kendi başına hareket ederek devletin 350 nılyon hrasıru düedgı g!bı harcar bu rrıuesses^de^ ay raportör olarak bj ljndum. SjnrtimalleTe aıd dos\alar kamilen be^ım e' T d e i geçti B j müessesenin idare meclisi, temaman umur ludurun enrmdodj Bnrm oulundugum zamara aıd hiç bir dos' a me\ kıı ırjameleye koıoraııiLş*ır Asagı yukarı 350 dosva vardır Fıç birinden dolayı jajse ceza ecr^Trcırb' > dedi Tekrar kursu\e gelen Tıraret Bakanı Tekel og'unun ikinci soruluna cevab vererek * OFs kerdısıae aıd lamınla ku1 ruhnuş b inıess^edrr B^kan k tef üş heyetoun de murakabeeın» tâbidir » dıverek Ofisin teşkilât \e kadroları uze'inde izahlarda buhmdu Yarın aksamdan itibaren ARK SİNEMASINDA I Dünkü Meclisten intibalar Boştoroft I fr Önerge sahihleri, buğday ihracının isabetsiz bir hareket olduğunun bugün gereği gibi anlaşıldığını, ayrıca bu 15te memleket menfaatleri aley1 ine ve bazı şahıslar lehine usulsüz icraat bulunduğuna dair söylentiler olduğunu, bundan başka fıat tesbıtı işinde hatalı bir yol tutulduğunun da görülmekte olduğunu i l e n sürmekte, bu işlerdeki mesulıv etlerin ve mesullerin tesbıtı için o zamanki Ticaret Bakanı Atıf inan hakk nda Meclis soruşturması açılmasını teklif etmektedirler Teklif sahihleri, meselenm bir parti ışı yapümıyacagmı umıd ediyorlar «Millet sem affetraivor» Filhakika Meclisin bugünkü oturumunda, bu mevzu üzerinde birbiri ardınca açılmış olan sual takrirleri, şurup giden söylentilere son verilmesi lüzumunu bir daha belirtmiş sayılabilir Nitekim bazı milletvekilleri de oturdukları yerden asabî müdahalelerde bulunmuşlar, hatta General Vehbi Kocaguney, Atıf inana hitaben « Biz affetsek bile millet seni affetmiyor'» diye bağırarak salonu terketmi}tır Atıf Inanm ilk çıkâven Bugünkü konuşmaların en dikkate savan tarafı ise, Atıf İnanın, «vur abalıya» kabilinden mesulıj etin mütemadiyen kendisine yukletılmesınden ilk defa olarak şikayete mecbur kalışıdır Atıf İnan müzakerelerden bahsederek, bazı arkadaşlarının fıat meselesinde biraz daha tadilata gıdılrr esine taraftarlık ettiklerinden uzun uzadıva münakaşalar olduğundan bahsetti ve «eğer siyasî terbı• esi mu^aıd olsa ıdı daha da ı l e n < sıne giderek şunu söyhyebılecegını» kendisine hâs hitabeti ile kavdettı « Ticaret Bakanınız sadece Bakanlar Kurulunca «miktar itibarî ile muvafıktır » denilen kısmmm tatbikatını yapmıştır » O gunku arkadaşlarından yarısmdan fazlasının bugünkü kabinede olduğunu kaydeden Atıf înan « Bu arkadaşların hepsi, müştereken alınmış olan kararın mesulı\ etini müdrik vazifeşinas arkadaşlardır İcabederse soz alarak maruzatımın sıhhatini teyıd ederler» dedu Ba düğü» n a l (ozıdecek? ' Memleketin bir çok köşelerinden gelen acı haberlere yediğimiz arpanın miktarına ve dışarıdan buğday ithali için yapılan gav retlere rag n* 1, bu Vdd deki tenkıdlen, sadece tfzvxat> addeden Ekrem Uranın oturduğu yerden yaptığı müdahalelere rağmen bu dugumun çözülmesini hayırlı bulanların sayısı, ş~ohe yok ki eski} e ndzaran hayli çogato "UT HIÇ olmazsa bu mevzuun, ikide bir, rruhalefetın eljnde bir koz olmaktan kurtarılması ıstenıj or Fakat nasıl* Bugünkü C.H.P Meclis Grupıında Yarınki Parti Meclis Grupunda belki bu «nasıl 7 » in cevabı araştırılacaktır Tuzuğe göre grup karan olmadan partili Bakanlar hakkında gensoru (istizah) veya Meclis soruşturması açdamıyacagından mesele, yarınki grupta karara bağlanmadığı takdirde milletvekilleri çarşamba pünkü toplantıda oy ve fikirlerinde <=erbest olacaklardır «, TÜRKÇE SÖZLÜ NAMUS DURMANI ST6WART Karavan fdmınm eşsiz «anatkân STEWAKT GRANGERın en son filmi Kocasından ayrı düşen bir kadının geçirdiği tehlikeli anlar Namusunu kaybetmek üzere olan bedbaht bu kadının son dakikada kurtuluşu Bir bar ve kumarhane çapkınının alçaklıkları , M S İL Diğer rollerde: JOHN Mİl.LS JEAN KENT Bu fıim yarından itibaren ayni zamanda Ö L Ü M Bahkpazarında tüccardan merhum T«llk Bakkallığının hemşirezadesi merhum Hikmet BaklcaU>a{Lnın ablası Hu«niı Ersan B rerikası Eeiılc Bakialbaşmın halası Besime Bakkalbaşıle Samiye Bakkalbaşının heras!resı Mes?det Unan ile Fenan Onupm ve AU BaVkalbasımn teyıelerl Şadan BakkaHMfinın kalası salıhatı nisvandan AZAK ve HILÂL Sınenıalar4iaa gösterilecektir NAZMHE ERSAN Yann akşam saat 21 de Pangaltı Tekel istanbul Bira İ N C İ Fabrikası SİNEMASINDA Işçıten Sendikası Musasıeresi 26 nisan 948 günü Hakkın rahmetine nruştur Cenazesi 27 nisan 946 (ah günü wat yarımda Bej Jerbeyindekl fitnesinden kaldırılıp namazı Beylerbeyi camiinde eda edildikten sonra KaracaaJuceddekı aile makberclne defned lecektır Slev'â garıkı rahmet eylesin Yarın akçam 28 Nisan Çarşamba saat 21 de ' SARAY Sinemasında Meşhur Belçikalı Piyanist S U Z A N Takbd Krılı / t HR A GÜVEN Cevad Kuı tuluş B İ L İ R Aynca tanınmış sahne sanatkârları tarafından Komedi 1 perde Bu gecenin biletleri, Sinema gişesinde satılmaktadır 2 Mayıs Pazar s a a t l i de BU A K Ş A M it TL Sı AS TRISTAN RISSEUrin YEGANE RESİTALİ SARAY Biletler Sineması hususi gişesinde satılmaktadır istanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi Satmalına Komisyona Başkanbğından: Fakültemizde basılacak kıtablar fçia 70X100 ebadırda (7075) gr/m2 240 top bjıncı hamur veya ıyı cins ikinci hamur numunelere uygun kâğıd ü« 1800 tabaka 70X100 eb'adında 150 gr/m2 tzT t kaplık kartonu «atm almacaiktır. istekliler 29 nı=an 1948 perşembe gunö saat 14 te I T U Gurmışsuyu binasında açık eksiltmeye iştirak edebilirler Not Numtmeler ve eksiltme şartnamesi her gun öğleye kadar makine fafcvltesi «ekreter ığaıde «orulebılır S Ü M E R SİNEMASINDA na ve Tı^ ı J urda «BINBIR GECE» ve «ŞEHRAZAD» filmleri kahrananı JOHN HALL'uı LOUISE ALBRITTON ve PEGGY RYAN ile beraber harikulade bir t<»rzda yarattıkları VİYANA ÇOCUK KOROSU HATIRA DEFTERİ (Men in her Dlary) Kıskançlık ve mukadderat romanı başlıyor Kadın kalbi hakkında yazılmış bir kitab NOT Salı Perşembe ve Cumartesi günleri saat 11 de Her yer 40 kuruş olarak ucuz matineler Veda Konseri verecektir Programın mühim bir kısmını bü Bu Perşembe suareden Türkçe Matinelerden «Orijinal» VİYANA HALK ŞARKILARI teşkil edecektir Davetij elerinin ş'mdiden aldırım* SARAY'da GEO^rrS SIMENON'un meshu İNCİ'de «Londra A mı» polis romanından alman H MACERA LİMANI (Ahlak) Altlı üstlü işçi için demir karyola satın alınacaktır. EtiSıank İstanbul Şubesinden: Bankamız ihtiyacı için 200 çift altlı üstlü isçi için demir karyola satm alınacaktır Taliplerin en geç 3/5/948 pazartesi saat 17 y e kadar tekliflerini kapalı zarfla Bankamız holundekı teklif kutusuna atmaları Şartname hergun satmalına servilinden temin edilebilir. Banka ihaleyi kısmen v e j a temamen yapıp yapmamakta serbesttir Robert Newton Simo ne Simón Marcel Dalio 1 1 Barutçu tekrar soz alıyor Barutçu tekrar soz aldı « Pohtıka edebiyatına taalluk eden sözleri bir tarafa bırakarak bazı noktalara cevab vereceğim Açlıktan olum ukLalan asılsızdır Yalnız öazı yerkrde pahalılık ve bazı yerlerde, bilhassa spekülatörlerin istifade etmek istedikleri propagandiJar vardır Hukumet muJctazı yardımian yapmaktadır Lüzumlu tedbirleri almıştır Bir ekmek numunesi gösterdiler Daha fena bir numune yaparak buraya getirip go^ermek mümkündür Hakikat şudur ki ,boyîe bir ekTekehoğlu kürsüye gelerek, Erenr«efı yemeğe ve yapmağa icbar eden kpjündekı Orhon «memasınn kime aıd ytktur («Zazuret vardır> seslet!. olduğu hakkında sorduğu suale cevab Barutçu sözlerini veren Gundüzalp < Hakikat şudur ki muhtaçlara, hü« Bu «ınemamn kime aıd olduğunu kümetçe yardrm yapılmaktadır . diyerek Bakanlığımız bilmemektedir Bilmen bitirdi cihet, bu sinemanın, Bakanlığımız teşAtıf toan kürsüde kilatından herhangi birine aıd olmadıBundan sonra soz alan Atrf inan kür ğıdır » dedi snye geldi ve Tekehoglu, tekrar kürsüye geldi ve « Ahmed Çınarm buğday sıkıntısına soru1 ar a tüst edildiği için hazırlamış dair iddialarına icra mevkiindeki sala olduğu notlan bulmakta müşkülâta nğhiyetli arkadaşlarım geenen oevabları rodıg m n?aaraafih Türk milletinin bu verirler » drye söze başladı ve söyle de muh m daia^jıda Allanın kendisine vam etti •yaıchmcı olacağını kajdetü. « Buğday politikası diye bir şey o 1 Bandan sonra Ticaret Bakanı butun nadığını msaf sahibi arkadaşlarım, hiç sorulara brrer birer ce\ ab verdi v e her şüphe yoktur ki takdir ederler Benim ce abın sonunda TekehoSlu kürsüye şahsıma taalluk eden hücumlara, ne gelerek Ofisteki yol=uzraklardan îhdendir, dermyecegım bilmiyorum, bana mallerder takıbsızîıklerden bahsetti musallat olan buğday mevzuu da, mem Suiistimali sabit olanların dıger vazifeleketin açlığı, sefaleti (Bu hjcumla lerde nasıl çalıştmldıklannı sordn ve rın mahıj etini ve maksadını oğrene ortaja kojdugu bn kısm yolsuzluklalım' Beslen.) dolayısıle müruru zamana usramadan | bu mese1 elere el konmasını Bakandan Hatib devamla 1 istedi Öğrenme Vehbi Kocaguney Gürültülere sebeb olan son önerge Biz affettik millet affetmiyor' Tekelıoglunun 8 mcı önergesi haraAtıf inan, (devamla) Kendısıre ge retli ve gurultulu sahnelere vesile vernerallık mertebesi tevcih edilmiş o an di Bu sorunun birinci madie^inde bafırkalar idare etmiş bir arkadaşın sinir zı şırketicın ve bu arada Trak şırkelerine hiLnm olam«masmı ordu m^nsub +ır n kimlerden müteşekkil olduğu soları için bir leke, bir eksıkok addetmi ruluvordn Ticaret Bakanı cevablar yorum (Ordu haikinda bu lisan kulla verdi Trakin da Bekir Kara, Kadir tılamaz 1 seslen) Kara Mehmed Kara, Mebrure Kara ve Atıf inan Orduya karsı fcır sa gı dıger arkadaşlarından muteşekıl oldusızlık değil, duyulan saygının haddi aza ğunu kavdettı Bakan 19 J6 1947 takmisini ifade ethgım bir sırada b°nım soz vim vılı ıçmd» on«çe ıhrac edilen lenm böyle tahrif edilirse dedikleri ga mahsulat çeşıdlerıle miktarlarını satın zetelerde ne'er olmaz Vıtollara venlen alan fırmalan ve sev kedıldıklerı membuğday müsaadesi 40 bin tondur Bıııru leketini de söyledi. Urdune Bakanlar 400 bin tora çıkardılar (Ekrem Oran kurulu kararıle ıkı partide 4000 ton oturduğu yerden «T^zvı^a ' Tez ıra+'>) buğday ve gene ıkı partide 3700 ton Atıf inan (devamla) 1946 senesmın arpa satılmıştı. Incıltereje taahhud edilen 1¿5 bm ton bjgdaya mukabil 1947 sonuna kadar ihraç edilen bugdavların de 100 bm 1946 da 1000 ton teslim edilyekunu 203 bm tondur diğini, bakıyje kalan 24 bin tonun Ahmed Oğuz 490 b n tondur' Ve stok roe\cuduEun daralması karşısında kendi ifadelerinden alınmış rakamlarbuğday olarak verilmediğini 12,500 todır i nanun mısır sevkiyaüle kapaüldığını, Atıf Jnan Buğday 203 bin tondur Yann matinelerden itibaren manın hükümet me elesı olmak kuv\et ve ehemmi}etinde bulunduğunu belirtti c O gunku arkadaşlarımdan j ansından fazlası bugünkü kabinededir > En bu^uk a=kı en buyuk sevgiyi ve en bujuk ıztırabı cazibeli bir me " . la go^te sn ilahı bir e"îer T aedı. Bekir Kaıa\a, manifatura ithali şartıle buğday ihracı musiade'i %erıHıgını anlatırken o sırada manıfatura\a ne kadar şiddetle ıhtnac olduğunu ka}Bas rolde: ALÍDA VALLİ Müzik: G. PUCCÎNÎ detta Bir Demokrat milletvekilinin NASREDDİN HOCA ISTANBULDA . Peki manifatura gelmiş mı 7 . şeklindeki sualine cevaben « Gelmiş gelmemiş o başka mesele » dedi Aük İnandan sonra karsuje gelen Hulusi surette gelen (55) kişilik seçkin bir hejetle Tekehoğlu da gene gürültülere sebeb olan şiddetli cevablar verdi HARB SONU İLK BÜYÜK ve ORİJİNAL FESTİVALİ « Evet, eğer akıllı olsajdım onun gibi 150 lira maaşla 10 senede 120 bin 5 Mayıs çarşamba Ura biriktirirdim • dedi ve sözlerim Ş°Jİ« bitirdi 6 Mayı, perşembe Atıf inan, kaçamak yolu ile, 5tekıne benkme rmcumla kendim kur7 May» Cuma Kadıköy taramaz Vanvet mev darda işte 30 bm ton buğday alıyoruz Bu ışın tahkiki Yerler numaralıdır Davetıveler Sinema gı^elennden temm edıleblhr muhım bir hevet huzurunda olabilir O Temsiller saat 21 de baslar zaman, benim elde ettiklerimden çok fazla, binlerce do«ya gelecek ve incelenecektir Baçkan, sorunun bittiğini bildirdi Vakit geciktiğinden çarşamba günü toplnılmak uıere oturuma son verildi Mechse verilen ^eni sozlu sorular Ankara 26 (Telefonla) Emin SoyKasabamızın meşhur ilkbahar hayvan ve emtia panayırı 12 mayıs sal (Maraş) valilerin tav inlerinde ta 1948 çarşamba gunu açılarak uç gun devam edecektir kıb edilen prensiplerle ıllenn iş plânPanayırımızda her nevi mal ve her nn* hayvan alım satımı yapıllan hakkında ve gene Emin Soysal maktadır v ollar ve şoselere tahsis edilen paralarPanayıra geleceklerin ıstırahatlen Beledıyeıruzce sağlanmıştır (5465) la bataklık ışl»n hakkında Na<?ıd Fırat (Samsun) da Karadeniz s^üııl yollanle Samsun ıkelennde vukubulan kuraklık ve dolu afeti karşısında hükümetçe n» gibi tedlHerın almdığının açıklanmasahibi olmak ister misiniz? O halde İSTANBUL GAZETECİLER sı ıçm Meclis Başkanlığına birer sozlu CEMİYETİNİN Eşja Piyangosundan b'r bilet alınız. Butun piyango soru vermişlerdir b*}ilernde ve posta şuoelennde vardır. / YII/DIZ SİNEMASINDA MANON LESCAUT Memur alınacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Saikasından: Bankamız merkez veya çnbelennde altı aylık bir staj devresmâen sonra bilgilerini genişletmek için e n çok iki sene müddetle yabancı memleketlere gönderilmek üzere (ekserisi tngütereye) v e aşağıdaki şartlar dairesinde memur alınacaktır. 1 Memurin talımattmızdakı vasıfları haiz bulunmak bu (vasıflar bankamıza müracaatle öğrenilebilir) 2 a) Ticaret lisesi, b) Siyasal Bilgiler okulu, hukuk yeya iktisat fakülteleri, yüksek ekonomi ve ticaret okullarından birinden mezun bulunmak, 3 Ticaret lisesi mezunlarının yaşı 25 den, yüksek okul mezunlarının ya$ı 30 dan yukarı olmamak, 1 4 Askerliğim yapmış bulunmak, •"•^•J* 5 Açılacak müsabaka imtihanında muvaffak olmak, (Birinci derecede ingilizce ikinci dereced« Fransızca veya Almanca bilenler tercih olunur ) Bu şartları haiz olanların 30 nisan cuma günü akşamına kadar Ankarada Umum Müdürlük Personel Servisine, tstanbalda ve İzmırde Şube Müdürlüklerine yazı ile ve açık adreslerıle müracaatları lâzımdır. imtihan aşağıdaki bilgilerden yapılacaktır Yüksek mektep mezunları için Ekonomi, muhasebe (umumi malumat), hukuk (umumi malumat), hesap v e cebir, yabancı dıL Ticaret lisesi mezunları içm *•* Matematik, burokomersıj al ekonomi, yabancı diL (Mecburî hizmet yabana memlekette kalış süresinin üç mishdrr) (5149) ATLAS ÇEMBERUTAŞ » SÜREYYA » PANAYIR Lüleburgaz Belediye Başkanlığından: Devlet Demiryolları İsletme U. M. den: Balast İhzar Ettirilecek Kayseri 3. İşletme Komisyonundan: 1 Aşağıda mevkii, miktarı, muhammen bedeli, geçici İnanca, ihale tarih ve saatleri yazılı balastlar ayrı ayrı kapalı zarf usulü üe eksiltmeye konmuştur 2 Bu işlere aıd mukavele ve şartnamelerden bir numaradaki (193) ıkı numaradaki (143) uc numaradaki (135) ve 4»numaradaki (129 kuruş bedel mukabilinde Kayseri isletme veznesıle Sivas Gar Şefliğinden satın alınabilir 3 Eksiltme aşağıda hizalarında yazılı muayyen gün ve saatlerde Kayserıdel. 3 işletme binasında toplanacak komisyonca yapılacağından teklif mektuplarının mua/yen gun ve saat 14 e kadar makbuz mukabili komısjona verilmesi veja posta ile gönderilmesi, postada olacak gecıkuıe^r kabul edilmez. 4 2490 sayılı kanunun tayın ettiği vesikalardan başka işlerini muvaffakiyetle başarmış olduklarına dair ehliyet vesikalarının da tekiri zarfları ile beraber bulunması lâzımdır. (4976) Sıra Mevkii Miktarı Muhammen Geçici îhale No M3 bedel kur Lir kr. tarihi Saati 1 Kardeşgedığı Boğaz 9500 408 2892 75 6/5/948 15 kopru hattı kilometre 167 168 Kayseri Sivas hattı 7000 406 2131 50 7/5/948 15 kilometre 483 Samsun Kaim hattı 7000 385 2021 25 10/5/948 15 kilometre 362 372 Kardeşgedığı Boğaz 6000 429 1930 50 12/5/948 15 köprü hattı kilometre 6508 BİR LİRAYA BİR APARTIMÂN MEVLİD HASİB KALAYCIOĞLU nun uhuna ithaf ed lmek üzere vefatıtım kırKinrı jranune tesadaf eden bugünkü ' ı l ı gu r ı oglo namannı m ıteakıb Eejazıd can «¡er £ır de mevlidi şerif okunacağından buta ı akraba dost ve arkadaşlar le arzu eden ne \ «tın teşr flerıru rica eder z Kalaycıoglu ailesi Bolu Valiliğinden: 1 45318 lira keşif bedelli Bolu Seben yolunun 0 x 000 5 x 000 Kim l e n arasında şose esaslı onanm ışı kapah zarf usulıle eksJtmeye çıkarılmıştır 2 Eksiltme 12/5/948 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 15 de Boluda Hülmmet Konağı binasındaki H Daırrı Encümeni salonundaki komı^jon huzurunda yapılacaktır 3 Geçici teminatı 3399 liradır 4 Bu işe dair her turlu keşif vesaır evrak mesai saatleri icmde her gun Baj mdırlık Müdürlüğünde görülebilir 5 Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin en az tatı^ günleri h ı n ç üç gun evvel bir dilekçe ile Bolu il madamına müracaatle yeterlik belgesi taleb etmeleri ve dilekçelerine bir kalemde bu miktarda benzeri hır iş yaratıklarına dair ışı yaptıran idareden alınmış yeterlik belgesi e id emel en 6 İsteklilerin ihale günü olan 12/5/948 çarşamba günü saat 14 e kadar usulü dairelinde tanzim edecekleri teklif mekruhlarını 948 yılı t caret odası vesikası yeterlik belgesi v e teminat makbuzlarını makbuz mukabilinde kotıı=von başkanlığına vermeleri muktazıdır T Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (5430) İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Dekanlığından : Fakültemiz ÎIZIK kursusu ordinaryüs p ofesor SalJı Murad Uzdılek tarafınaan 2841948 çarşamba gunu saat 17 de Üniversitemiz konferans salonunda «Atom fızıgı ve kuanto teorı=ı» koruau uzermde bir konferans verilecektir Bu konferansa herkes gelebilir (£251)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog