Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

HA BİR DAKÎKA: Gene büyüyen tehlikeye dair iyonist tehlikesi, gün geçtikçe büyüyor ve Ortaşarkın bütün huzurunu kaçıran, bütün .sulhunu tehdid eden bir mahiyet alıyor. Belli ki Ortaşarkın iktisadî kaynakları üzerindeki rekabetler en keskin şekli almakta gecikmiyecek ve bu yüzden bugün Filistine münhasır görünen muharebe, belki de etrafa sıçnyacak, belki bu kaynakların bulunduğu ülkeleri tehdid edecektir. Filistin savaşlarında Sovyet kuvvetleri! Vur patlasın... İngiliz Kral ve Kraliçesinin 25 inci evlenme yıldönümleri kutlandı Londra, 26 (A.P.) Kral George ve Kraliçe Elisabeth'in izdivaçlarının 25 inci yıldönümü münasebetile bugün İngiliz İmparatorluğu camiasına dahil bütün memleketlerde şenlik ve merasim yapılmıştır. En parlak tören Londrada yapılmış ve şafaktanberi sokakları dolduran yüz binlerce kişi, saltanat anunun çarşamba günü yapacağı top Birleşmiş Milletler genel kurulu bu Avusturya millî takam geliyor te; idaresiz ve beceriksiz adamları ko i f a h r î rektörü Cemil Bilsel, aynı Uni rabalarile Buckinham sarayından St. lantıda açıklanacağını bildirmiştir. rumakta; mesulleri cezalandırmamakta versitenin şimdiki Rektörü profesör Paul Katedralma iden Kral ailesini gün olağanüstü bir oturum yapar:' Ankara, 26 (Telefonla) A v u s Bulgar elçisi Ukenderuna gitti Kudüs şehrini korumak üzere gerekli i turya millî takımı m a y ı s sonunda parti için hiç bir fayda yoktur, sadece Sıddık Sami Onar ve istanbul Krimino candan alkışlamışlardır. Kralla Kraliçeyi ilk tebrik edenAdana, 26 (Telefonla) Bulgaris tedbirlerin alınmasını sıfıra karşı 46 Türk millî futbol takımı i l e iki k a r zarar vardır. Memleketin olduğu kaiar loji F.nst tüsü müdürü profesör Tahir Tañere, Toulouse Üniversitesinin fahrî ler, Prenses Elisabeth'le Prens Phi| şılaşma y a p m a k üzere şehrimize g e partinin de menfaatleri adına bu yanlış tanın Ankara orta elçisi, otomobille oyla kararlaştırmıştır. doktorluk diplomaları verilmiştir. lip olmuşlardır. şehrimize gelmiş, bu sabah İskende Sovyet hükümeti de vesayet konseyi I lecektır. Karşılaşmalardan biri millî, yolda ısrardan vazgeçilmelidir. ne karşı giriştiği boykot hareketinden! diğeri temsili olacaktır. CUMHUKİYET runa gitmiştir. Baştarajı 1 inci sakijede cayarak, bu konseye bir mümessil taedip merhametsizce hareket edeceğimi yin etmiştir. Rusların, Filistin meseleson defa olarak bildiririm.» sinde söz sahibi olup, işleri karıştırmak Diğer taraftan Yahudilerin son gün için böyle hareket ettikleri tahmin olunmaktadır. lerdeki şiddet hareketlerinin sebebi anNitekim komünizm aleyhtarı Amerilaşılmıştır. Geçenlerde Filistin Arab kuvvetleri, yaptıkları bir hücum netice kan Yahudi birliği de, Birleşik Amesinde Yahudilere 400 ölü ve 300 kadar rikadaki Siyonist şeflere hitaben Siyoyaralı verdirerek bir mevkii zaptetmiş nist hareketinin içine her türlü komünist sızmalarına karşı uyanık bulunma Son günlerde Orta Avrupadan kalka lerdi. Muharebeyi müteakıb yapılan tah lan lüzumunu bildirmiştir. rak Ortpşarka geçen komünist mulıa kikat sırasında, Yahudi ölüler arasında Arablar plebisit teklif edecekler riblerin Siyonizm cephesinde yer alıp 14 Rus askerinin de mevcud olduğu anBugün beyanatta bulunan İsa Nakleh, Arablara karşı harb ettiklerine ve mu laşılmıştır. Birleşmiş Milletler nezdindeki Arat Arab kurtuluş ordusu komutanı Fevzi hariblerin sık sık, bol bol gelmelerine temsilci heyetinin, Filistinde bir plebi imkân vermek için Haytayı zaptettik Kavukçu, demecinde, son çarpışmalara sit yapılmasını teklif edeceğini söylemiş lerine dair gelen haberler komünizm ile 3 Rus taburunun iştirak ettiğini, bir Rus tir. siyonizmin elele vermiş olduklarını söz Yarbayının vurulup öldüğünü, diğer bir İngilizler, manda idaresini terketme götürmez vuzuhla belirtiyor. Bu da Rus subayının da Arab gönüllüleri taratarihini değiştirmediler tehlikenin büyümekle kalmıyarak cid fından yakalanarak asıldığını söylemiş ve İngilterenin Filistindeki manda idare diyetini arttırdığını da göstermektedir. iu subayların hüviyetlerini tesbit eden sini 5 mayısta Birleşmiş Milletlere terMuhakkak olan nokta hâdiselerin A evrakın. Birleşmiş Milletler Teşkilâtına kedec*ği hakkındaki haberler ingiliz Di! rablarla İngilizlerin v e Amerikanların gönderileceğini bildirmiştir. İşleri Bakanlığı sözcüsü tarafından bı Başmakaleden devam menfaatlerini birleştirmiş olduğu halde Çoban YURDCU yutuyor. Bu da tabiidir. Çünkü biz ne sabah resmen yalanlanmıştır. gerek İngilizlerin, gerek Amerikalıların Yafada harb, b ü t ü n şiddetile yapsak muhaliflerimize beğendiremeyiz. başgösteren tehlikenin büyüklüğünü, Arab memleketlerindeki galeyan d e v a m ediyor ciddiliğini ve vahimliğini anlamakta ve Filistine derhal ve kat'î yardım yapıl Onların vazifesi her işimizi tenkid e t Londra 26 (a.a., AF. ve R.) Arab ona göre tedbir almakta çok fazla ağır kurtuluş kuvvetleri başkumandanlığının ması için, Arab memleketlerinde halkıı mektir. Muhalefetin Izmirdeki erkânından Dr. grev ve nümayişleri bugün de devam e t davrandıklarıdır. tebliğinde şöyle denilmektedir mistir. Suriyede, Filistine muntazam si Ekrem Hayri Ustündağ, Ödemişte «ikSebebi, İngilizlerle Amerikalıların. «Yafa muharebesi aynı şiddetle de lâhlı kuvvetler gönderilmesi yolunda ev tidar partisinin milli menfaatlere aykırı Siyonist davasını tutmalarına .mukabil, vam etmektedir. Cesaretle çarpışan kıt velce yapılan teklifi desteklemek üzere kanun ve kararlarla vatandaşların buSiyonistlerden bu derece büyük bir hialarımız mevzilerini muhafaza etmektegün içinde bulundukları feci dununun umumî bir grev ilân edilmiştir. yanet göreceklerini sanmamaları yahud dirler. Kıt'alarrmız düşmanın mükerrer olduğunu, Beyrutta Genç İslâm Kadınları Cemi meydana gelmesine sebeb sanmak istememeleridir. Yalnız bu işte hücumlarını ağır kayıblarla tardetmisleryeti, üyelerine silâh verilmesini ve as buğday ve gemi mubayaası meseleleİngilizlerin canı yanmış olduğu için dudir. Düşman gittikçe büyük kuvvetlerle kerî kurslar ihdasını hükümetten iste rinde Halk Partisinin mesul Bakanla: rumları da daha farklıdır. Buna mukataarruza devam ekmektedir. Haganah, bil Amerikalılar, Filistinde vecayet miştir. Diğer taraftan Cumhur Başkanı himaye ettiğini, söylemiştir. MuhalefeAkkâya karşı taarruza geçmiştir. Muhatin bu gibi tenkidlerine yukarıdaki kurmakla, tehlikeyi önliyeceklerini tahBesare El Huri de bir beyanname yarebe bu kesimde şiddetle devam etmektarzda cevab vermek kabilse de, aynı min ederek hata ediyorlar. Çünkü S i yınlayarak. Lübnanlıları Filistin Arabtedir.» şeyleri Cumhuriyet Halk Partisinin yonistler vesayet kurulmasını veya başlarına yardıma davet etmiştir. kongrelerinde daha acı bir lisanla tekTelavivden yaptığı bir radyo yayımınka bir karar verilmesini beklemiyerek Bağdadda bugün 4 lisenin talebeleri rar edenlere ne cevab verilebilir? işlerine yarayacak yerleri almakla ve da Haganah, İrgun'ın Yafaya girdiğine açlık grevine başlamışlardır. Talebeler, Siz de muhalif oldunuz. Buyurun, devletlerini kurmakla meşgul oluyorlar. dair ortaya attığı iddianın bir hayalden hükümet, Filistine ordu sevkedene kaDemokrat Partiye yazılın! Nitekim 16 mayısta devletlerini kurmuş ibaret olduğunu bildirmiştir. dar, bu grevin devam edeceğini bildirDiye onları da .topyekun,' kapıdışarı Irgun radyosu, İrgun'ın zırhlı arabaolduklarını ilânaya karar vermişlerdir. mişlerdir. etmek yolu tutulamaz ya! Çünkü bu Çünkü Siyonistler, İngiltere veya Ame larile ingiliz tankları arasında Yafanın Beyannameler yayınlayan siyasî parti takdirde, iktidar partisi, yalnız levharika değil, bunlara doğrudan doğruya hududları civarında yeniden çarpışma ler de, Filistine asker gönderilmesi hudüşman olan tarafa dayanmağa ve onun lar olduğunu^ildirmektedir. Bu çarpış susunda hükümeti tazyik etmektedirler. lardan ve idare heyetlerinden ve parti grupundan ibaret kalır. yardım v e müzaheretile iş görmeğe baş malar sırasında her iki taraf tank dafi Halk Partisi mensubları, Demokrattopları kullanmıştır. lamışlardır. lardan daha şiddetle, en az DernokratArab Birliğinin mühim kararlan Onun için Siyonistler, ingiltere ve kadar kendi hükümetlerini, kendi Arab Birliği çevrelerinden bildirildiAmerikanın taksim projesinden vazgeçpartilerini tenkid ediyorlarsa, bunun miş olduklarına zerre kadar değer ver ğine göre Amman toplantısında alınan manası, yalnız partinin, kendi mensubmiyerek bildikleri gibi hareket edecek kararlar tamamile askerî mahiyette ol BaştaraU 1 inci sahijede lan arasında söz ve tenkid hürriyetini ler ve ingiltere ile Amerikanın Orta muştur. Kararların aşağıdaki dört nokbüyük tesamuhle karşıladığından ibaret şark kaynaklarile alâkalarım da hiçe tada toplandığı açıklanmıştır: mur altında iskeleye gelindi ve oradan değildir. Gerçi, bir zamanlar, parti di Boftarafı I inci saHifed* 1 Fılistindeki askeri harekâta Asayarak bunları baltalamağa alet olayürüyerek Parti İl merkezine gidildi. siplini düşüncesile buna da tahammül ılduğu üzere, umumî af ilânı, Büyük caklarda*. İş bu kadarla da kalmıyacak, rab devletlerinin hepsi iştirak edecekSaat 17 de, Celâl Bayar ve arkadaş edilmezdi. Şimdi bu tahammülün göstir. .teclisin bizzat kullanacağı yetkilerdenOrtaşarkın her tarafına dağılan kominları partinin iki ocağını ziyaret ederek terilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi adı2 Arab ordularının her biri kenlir. Bu suretle af, millî bir atifet olaform ajanları Ortaşark memleketlerigörüşmelerde bulundular. Bayar, yanin her birinde kıyametler koparmağa dilerine mahsus harekât sahaları al rın, hava iyi olduğu takdirde açıkta, ıa, demokratik prensiplere riayet bakı ak tecelli eder ve mesnedini, âlicenabmdan bir terakki ve tekâmül teşkil ¡k hisleri teşkil eder. Yapıldığı zamanuğraşacak, böylece ingiltere ve Ameri mışlardır. aksi takdirde kapalı salonda bir nutuk 3 Askerî hareketler tek komuta verecektir. Kısmî seçimlerin yapılacağı ettiği için takdire lâyıksa da, iktidar laki hissiyata istinad eden böyle bir af kanın bu dünya bölgesindeki bütün partisi mensublarının muhaliflerle ten eklifi için 67 ay evvel her hangi bir altında tanzim olunacaktır. menfaatleri baltalanmış olacaktır. Giresunda bu konuşma büyük alâka ile kid ve şikâyet yarışına çıkmalarının >eyanda bulunmaklığıma imkân yoktur, 4 Petrolün boru yolile Hayfaya beklenmektedir. Siyonistlerin bu durumu karşısında daha derin bir manası vardır. ncak ı kadarını söyliyebilirim ki, bu İngiltere ve Amerikanın A rabian tut getirilmesi işine son verilecektir. Genel Başkan ve arkadaşları, ilçeleri Bu daha derin mana, artık parti ay hususta Bu son madde tatbik mevkiine ko ¡ezdikten sonra, çarşamba sabahı, Ordu maları ve onları desteklemeleri icab etBakanlar Kurulunda müsbet ılığı olmadan bütün halk tabakalarının tiği halde bu devletler, siyonistleri hi nulmuştur. Zira Irak petrol kumpanyakongresinde bulunmak üzere Gire .ani milletin, hükümetten ve iktidar veya menfi hiç bir görüşme yapılmamıştır.» maye eden siyasetlerini birdenbire de sının Irakta Kerkük ile Filistinde Hay undan ayrılacaklardır. partisini idare edenlerden şikâyetçi olartık ğiştirememekte ve bu suretle mukabil fa arasındaki petrol borularının Şinasi Devrin, bundan sonra tapulaîuklarıdır. Yükselen tenkidler ve şitarafa geniş bir fırsat vermektedirler. petrol nakletmediği resmen bildirilmekâyetler, şu veya bu partinin, şu veya ma kanunu hazırlıklarından bahsetmiş, Uçağı denize düşen Rus Şimdiki halde bütün ümid, Arab tedir. ıu hizbin, şu veya bu gayrimcnınunun Maliye Bakanı da, bu işin istilzam e t devletlerinin kararında ve bu karan Arab orduları Filistin yolunda subayı Ankarada ğil, halkın umumî tenkidleri ve şı tiği masrafın karşılanması için iki B a tatbik etmelerindedir. Arab devletleriIrak Naibi Prens Abdülilahla yaptığı kanlık arasındaki görüşmelerin müsbet âyetleridir. Ankara, 26 (Telefonla) B u n d a n nin niyeti İngilterenin mandası son bul görüşme esnasında Kral Faruğun MıCumhuriyet Halk Partisi kongrelerin bir neticeye ulaşmak üzere olduğunu r hafta önce S i n o b limanı önünde r..ası üzerine her taraftan Filistini işgal sırın da, Filistini kurtarmak üzere die, parti mensublanndan tek memnun kaydetmiştir. düştüğü bildirilen Rus bombardıman etmek ve burada bir Arab devleti ku ğer Arab memleketleri gibi müessir ¡ık ve takdir sesi duyulmuyor; her çağından kurtarılan Rus subayı, Soru sahibi Ahmed Remzi Yüregir, rarak kavgaya nihayet vermektir. yardımda bulunacağını söylediği Al ngrede yalnız tenkid ve şikâyet işiti yülnnda Cumhuriyetin 25 inci yıldönüZonguldak tariki i l e şehrimize g e l Arab devletleri bu kararlarını sürat Ahram gazetesinin bir haberinden an miştir. S u b a y ı n adı S e v e r m y o B u ı ıvor. O kadar ki bu tenkid ve şikâyet mü bayramı idrak edileceğini, kötü le v e katiyetle tatbik ederlerse belki laşılmaktadır. ganiyo'dur. Bir yüzbaşı i l e bir m u ufanı karşısında, o kongrelerde hazır kader ve kötü alın yazısı dolayısile meseleyi kolaylıkla hallederler ve tehNitekim bu görüşmeden sonra, seferi hafız erinin refakatinde g e l e n s u lulunan milletvekilleri ve ocak, bucak mahkum olanların Türk milletinin alikeyi bir anda ortadan kaldırırlar. bir hale getirilen tam teçhizata bir İrak bay, istasyonda inzibat subaylığının aza, vilâyet idare heyetleri, teşkilât (ifeüne sığındıklarını belirterek: Arab devletlerinin bu karan günden tümeni, Ammana gitmek üzere Bagdad j otomobiline bindirilmiş v e oradan aşkanları da şaşırıyor; cevab veremi« Sayın Adalet Bakanı, «böyle bir güne ehemmiyet kazanıyor, v e biricik dan hareket etmiştir. • a y r u subay v e erin refakatinde A n hattâ bazan, oklar da tenkid ve tasavvur vardır» demedi ise de «yokümid amili olarak göze çarpıyor. [âyetlere iştirak ediyorlar. Hele onlaUrdün Kralı Abdullah da, Ürdünün I kara Garnizon Komutanlığına t e s tur» da demedi. Esasen Sinan TekeliBu ümid gerçekleşmediği takdirde Füistine gidecek Suudî Arab askerleri ; lim edilmiştir. rın hususî hasbıhallerine kulak misafiri oğlu arkadaşımızın böyle bir teklifi de Ortaşarkın göbeğinde bir kızıl siyonist ne açık olduğunu beyan etmiştir. olanlar, bu zevatın kendi pnrtilerinir. vardır. İnşallah böyle bir atifet tecelli Anzak heyeti Seddülbahıri devlet kurulacak ve Ortaşark neler Arab kurtuluş orduları komutanı ve kendi hükümetlerinin tuttukları y o eder ve rr.vstahak olanlar faydalanırlar» doğuracağı kolay kolay tahmin olunaSamda lu asla beğenmediklerini, bütün tenkidziyaret etti demiştir. mıyacak derecede büyük bir huzurlerin ve şikâyetlerin haklı olduğunu Cumhur Başkanı Şükrü El Kuvvetli Çanakkale, 26 (a.a.) Anzak h e y e kabul ettiklerini işitiyorlar. suzluk devri yaşıyacaktır. dün gece Arab kurtuluş kuvvetleri ko ti bugün Seddülbahir bölgesindeki Dediğimiz gibi ümid, Arab devletleriCumhuriyet Halk Partisi, kendi menmutanı ismail Saffet Paşa ile Filistinde İngiliz v e Fransız harb mezarlıklarınin kararında ve bu kararın tatbikinharekâta başlamış v e birdenbire Şama nı ziyaretten sonra Ç a n a k k a l e y e d ö n subları arasında da günden güne nüdadır. gelmiş olan Arab kuvvetleri komutanı m ü ş v e Valiyi makamında ziyaret e fuz ve itibarını kaybetmektedir. Bunun ÖMER RIZA D O Ğ R U L hüküFevzi Kavukçuyu kabul etmiştir. derek harb mezarlıklarının çok iyi başlıca sebebi, kendi kurduğu Bu seyahatlerin mahiyeti çok gizli bir ş e k i l d e muhafaza edilmiş o l m a metlerin bazı erkânı tarafından işlenen hataları, sırf şahıslan korumak için. Demokratların seçim tutulmaktadır. Fakat iyi haber alan sından duydukları memnunluğu, mahfillerdeki tahminlere göre Fevzi yurdlarına döndükleri zaman komi kendine ma!etmesidir. Buğday ihraç; kanunu tasarısı Toulouse 26 (a.a.) Edebiyat fakulraubay;i.¡sindak; Kavukçu, harekâtı tanzim noktasında telerine de bildireceklerini söylıvereh meselesinde de, gemi Ankara, 26 (Telefonla) İç İşleri işbirliği noksanlığının .gayet kötü neti teşekkürlerini sunmuşlardır. Heyet idaresizlikler yüzünden uğranılan . ; tesi büyük salonunda bugün öğleden Bakanı Münir Hüsrev Göle, Demok çeler vermiş olması yüzünden tek ko bugün öğleden sonra Trova harabe rarlar meselesinde de böyle yapılmış ¡ £ O n r a Türkiyenin Paris büyük elçisi N u m a n Menemencioğlunun hazır burat partinin teklif ettiği seçim kamı ! r n u t a n h ğ m k u r u ı m a s l m ı s r a r i a lerini gezmiştir. Yarın sabah İstan tır ve bundan da en çok zarar gören j tevsive. 1 lunduğu bir tören esnasında, hukuk n u tasarısı hakkında H ü k ü m e t i n ye gelmiştir. bizzat parti olmuştur. bula dönecektir. noktai nazarının, İç İşleri komisyo Birleşmiş Milletlerde alına kararlar , Hataları, mesuliyetleri örtbas etmek ¡ profesörü ve istanbul Üniversitesinin Bu Macaristan da tuhaf memleket doğrusu. İki kişi göndermişler. Bunlar Ankarada dört beş gün kalmışlar. Türk Macar ticaret münasebetlerini ayarlamışlar ve geri dönmüşler. Böyle şey olur mu? Bu ne biçim medenî (pardon modern) memleket böyle? Dünyanın dört bir tarafında adedi yüzleri bulan ve her biri sekizer, dokuzar kişiden teşekkül eden, üstelik de sessiz sodasız, telgrafsız mektubsuz yani gürültüsüz, patırdısız çalışan (!) Türk heyetlerinden ibret almak yok mu? D. N. uçak gemisi yarın geliyor Hdcfise/er/trâ$ındd Neden acaba? Halk Partisi kongrelerindeki sert tenkidler Celâl Bayar. bugün Giresunda konuşacak Birleşik Amerikanın, askerî yardım Türkiyeye yapılmakta olan askeri yarplânı gereğince bize verdiği A T6 dımla ilgili tetkiklerde bulunacaktır. ikkat ediyor musunuz? ¡ Texan talim ve terbiye uçaklarını getir Bize verilen y e n i uçaklar gelirken | Biz Avrupadan, Amerikadan. mekte olan Amerikan refakat uçak tav u k u bulan bir hâdise Patagonya'dan bir şey almak, şıt gemisi Rendova, yarın İstanbula geFrankfurt 26 (A,P.) Hava kuvvet bir makine sipariş etmek, otobüs g e lecek ve saat 20 de Yeşilköy açıklarında demir atacaktır. Resmî ziyaretler leri genel karargâhından bugün verilen tirtmek, gemi ısmarlamak gibi bir işe perşembe sabahı yapılacak, gemi k o malumata göre, Amerikan yardım pro giriştik mi pürüzsüzce v e mutniün mutanı albay Leonard J. Dow saat 10 gramı mucibince, verilmekte olan u mertebe çabucak bitiremiyoruz. da Vali ve Belediye başkanı ile komu çaklardan bir grup daha bugün AlmanSon harbde ticaret filosu en çok zayadan Ankaraya hareket etmiştir. 30 rar gören memleketlerden birisi de tanları ziyaret edecektir. Harb biter Rendova, 4 mayısa kadar limanımızda dan fazla P. 47 avcı uçağından müte komşumuz Yunanistandır. kalacaktır. B u müddet içinde gemi ko şekkil grup kuzey italya üzerinden bitmez, hükümet teşebbüse girişti. Yüz geçmekte iken uçaklardan birinde arı tane (Liberti) modeli gemi aldılar v e mutanları şerefine muhtelif ziyafetler verilecek, Rendova subay ve erlerinin za başgöstermış ve hava yüzbaşısı pi deniz ticaretini yavaş yavaş geliştirmeşehri gezmeleri için de kendilerine ve lot Lawience Sorrels uçağı terkederek ye başladılar. paraşütl# atlamak zorunda kalmıştır. sait tahsis edilecektir. Bbe gelince; Ali Fuad v Cebesoyun Diğer taraftan 1 mayısta Norfolk'tan Hava kuvvetleri genel karargâhı pilo I Vekâletinden daha evvel girişilmiş t e tun salimen inmeğe muvaffak olduğuhareket edecek olan Sibonez gemisi de, şebbüsler hâlâ neticelenınsdi. Kâh j uçakların ikinci grupunu 15 mayısta İ s jnu bildirmiştir. j Armstrong fabrikalarının, kâh AmeriMr. Hilts A m e r i k a y a gidiyor tanbula getirecektir. Üçüncü uçak gru[kan firmalarının Istanbulda tersane pu ise, Palan uçak taşıt gemisile 1 tem Ankara 26 (a.a.) Birleşik Amerika kurması, muayyen bir tonaja kaBayındırlık Bakanlığı yol dairesi genel dar gemileri memleketimizde yapması muzda İstanbula getirilmiş olacaktır. müdür yardımcısı Mr. Hilts ve Ameri lâkırdıları oldu. Hattâ Amerikalılarla Bir askerî h e y e t A m e r i k a y a kan yardım heyetinin ekonomi mese bir mukavele imzası kuvvei karibeye hareket etti leleri müşaviri Mr. Cummings perşem gelmişken Ali Fuad Cebesoy değiştiTümgeneral Fahri Ateşalp'ın başkanbe günü Panamerikan uçağile ve Pasi Yeni Vekil selefinin izinde gitmedi. Anlığında 9 kişilik bir askerî heyetimiz, fik yolu ile Amerikaya dönecek ve altı saldo'ya sipariş verildi, onun da sonu bu sabaha karşı Yeşilköyden kalkan ay sonra yol inşaatımızı gözden geçir malum. İtalyan tezgâhları mızıkçılık etPanAmerikan uçağı ile Amerikaya mütevecc:ihen harket etmiştir. Heyeti » e k üzere tekrar memleketimize ;ele tiler; gemileri yapmadılar. Bunun üzerine Amerikadan gemi almaya kalktık. miz ,Amıerikada bir müddet kalarak, ' çektir. Bir kaç şileple İstanbul vapurunu alabildik. Güzel vapur, şirin vapur, yollu vapur. Lâkin eğer yanına bir rakib gemi gelirse hapı yutacak vapur. Çünkü kucak dolusu para verdiğiniz halde yalaı» başınıza bir kamaraya giremiyorsunuz Buştarajı I inci tahijede Baslarajx 1 inci sahi/ede Çünkü bu lüks gemide tek yataklı kalıa fazla endişe ediyoruz Karşımıza bil hassıslar tarafından görülecektir. Kabul mara yok. Ya çift yataklı, ya üç yaedildiği takdirde inşasına derhal başla taklı. Acayib bir şey. Zengin bir d o s órb çıkmıyacağından emin değiliz.» nacak ve günde 5 ev imal edilerek, ar tum Marsilyadan İstanbula tek başına Komisyon başkanının bir sualine cezu edenlere bir haftada teslim edilecekvab veren General Bradley, mecburi tir, iki oda, mutfak, banyo ve halâdan bir kamarada gelebilmek için çift y a askerlik teklifinden vazgeçmediğini bil müteşekkil olan evler üç bin liraya mal tak, lüks bir kamara tutmaya v e bin liradan fazla para ödemeye mecbur ol», dirmiş ve demiştir ki: olmaktadır. Yapılan tecrübeler muvaf Av. İstanbul vapuru da işte böyle bir « Ingütereye ve bir müddet daya fak olduğu takdirde bu evlerin yapımı. vapur. Hiç girip çıktınız mı? Bir tek nacak olan her hangi başka bir memle bütün yurda teşmil edilecektir, dar merdiveni var. Yolcu, hamal, bagaj kete göndereceğiniz hava kuvvetlerin' • • hep oradan gelip gidiyor. Denize da den maada, talim ve terbiye görmüş Cumhur Başkam «Cimri» dayanmıyormuş. Buna rağmen işimizi insan ihtiyatları bulundurmağa mecgörüyor deyip geçiyoruz. Keşke bir bursunuz. Meğer ki bu kıtada sadece piyesinin temsilinde bulundu kaç tane daha olsa da çalıştırsak; ama tedafüi bir harbi göze almış olasınız. Ankara, 26 (Telefonla) Cumhur olamıyor işte. Hâlâ gemiler meydanda Aksi takdirde, bu kuvveti meydana ge Başkanı İsmet İnönü, Küçük Tiyatro yok. Herkesin çabucak bitirdiği işi biz tirip, talim ve teçhiz edinciye kadar da oynanan «Cimri» piyesinin temsi hikmeti hüda kördüğüm hale getiriurada kalmak mecburiyetinde olursu linde bulunmuşlar ve temsilden son yoruz. Heyet heyet üstüne gönderdiği» nuz. Fakat bu aralık Rusyaya Rusya ra sanatkârlara, çiçek göndermek miz, kontrol kontrol üstüne yolladığıdan bahsettiğimiz hepimizce malumdur, suretile iltifat etmişlerdir. mız halde bir türlü işi beceremiyoruz. hücum etmek için icab eden istinad Dış İşleri Bakanlığında yeni Dedikoduları da Meclise kadar aksediyor. .cktası elinizden çıkmış olabilire Harb tehlikesi 3 ay evvelinden daha fazla! 3000 liraya beton evler yanılıyor Umumî af ilânı meselesi tayin ve nakiller Ankara, 26 (Telefonla) Ottawa, Moskova elçilik müsteşarları Selanik başkonsolosu, Rio de Jeneiro, Paris, Roma, Boneus Aires başkâtibleri dereceleri ile merkeze alınmışlardır. Selanik konsolosluğuna Sofya maslahatgüzarı Nurullah Korkut, Cide elçiliği müsteşarlığına İrfan Karaser, Chicago başkonsolosluğuna Nizameddin Eren, Sofya elçiliği başkâtibliğine Sadun Terem, Yeni Delhi başkâtibliğine Orhan Kutlu, Atina elçiliği başkâtibliğine Cemal Arsal, Roma başkâtibliğine Daniş Tunalıgil, O t t a w a elçiliği b a ş kâtibliğine Efdal Deringil, Moskova elçiliği başkâtibliğine Z i y a T e p e d e l e n tayin edilmişlerdir. Vaktile bir heyet Avrupadan at mubayaasına çıkmış. Fakat o kadar m e raklı bir heyet, o kadar titiz bir k o misyon imiş ki; her gördükleri attan, daha iyisini aramak heveyne düşerek her tarafı dolaşmış ve at mubayaa bedelini yol masrafı olarak yeyip tüketmiş. Biz de buna benzedik. Kırk para daha ucuz olsun tasasile kaybettiğimiz zaman, daha pahalıya fakat daha çab;;k alabileceğimiz gemilerin getireceği milyonlarca lira navlundan biri mahrum bıraktı, hâlâ da bırakıyor. Biz her şeyden evvel bu beceriksfrüftin ve bu t e reddüdün önüne geçmeliyiz. Münasebeti olmamakla beraber size başka bir misal daha: Şu Adliye sarayı!. Allah aşkına şöyle bir düşününüz! On altı senedir bu sarayın değil plânlarını yapabilmek, h e nüz nereye inşa edileceğini dahi kesti remedik. E bunu görüp de derin derin düşünmemek kabil mi? Selim Sarper iyileşti NewYork 26 fa.a.) 22 mart günü büyük bir amel^rat gebren Birleşmiş Milletler neıdindeki Türk delegasyonu başkanı büyük elçi Selim Sarper iyiBiz bu tereddüd ve kararsızlık hastaleşerek hastaneden çıkmışta. Selim Sarper bir müddet istirahat e lığından kurtulamazsak, kendi iç telcrimizin aksaması tehlikesi şöyle dur¿ecektir. sun, artık milletler arasında pek sı* Viyana çocuk korosunun ki şekle giren türlü işbirliğinde batı komşularımızın çalışma tempolarına uAnkaradaki konseri Ankara 26 (a.a.) Viyana çocuk yamamak ve arkada kalmak tehlikesine korosunun, bu gece Devlet Opera ve düşeriz. Tiyatrosunda Dr. Von Goert'in idarsi altında ilk temsili büyük bir muvaffakiyetle verilmiş ve fevkalâde alkışlanmıştır. Cumhur Başkanı ve Bn. tnSnü, yanlarında Başbakan ve Bn. Saka olduğu halde temsile şeref vermişlerdir. Fransada üç profesörümüze fahrî doktorluk diplomaları verildi Bence bu bir hükümet eskiği değiL kolektif bir hastalıktır. Merkezü terbiye sistemimizde midir? Kanunlarımızda mıdır? Ahlâk ve itiyatlarımızda mıdır? Bürokraside midir? Araştırıp bir çare bulmamız lâzımdır. Yoksa hoca merhumun dediği gibi. biz onu boğamazsak, günün birinde onun bizi boğacağında şüphe yoktur. B. FELEK İtalya taleblere başladı Baçtoraft 1 inci gahifede • sabah alınan neticelerde "komünistlerin, diğer partilerin çok gerisinde geldikleri görülmektedir. B u suretle g e ç e n hafta îtalyadaki seçimlerde k a y b e d e n komünistler şimdi d e A l m a n y a d a y e n i bir m a ğ l u b i y e t e uğramış sayılabilir. Hesse eyaletinde yapılan mahallî seçimler neticesi, k o m ü n i s t l e r i a kaybettiğini göstermektedir. B u n e ticelere göre, sosyal demokratlar 6S0 hıristiyan demokratlar d a 517 ü y e lik kazanmışlardır. Ü ç ü n c ü olarak liberal partinin s a ğ cenahı v e o n d a n sonrada 99 üyelik i l e komünistler, gelmektedir. Komünistler t a k r i b e n oyların y ü z d e 6 sini almışlardır. ; «CUMHUBİYET» in edebi tefrikası: £ 2 Yazan: AHMED HAMDI TANPINAR Yarı somurtkan, dünya ile alâ kası sadece elindeki ipte toplanmış bu bekleyiş arasından, etrafa aid dikkatleri Mümtaz için daima şaşırtıcı olurdu. Sandaldaki ışıkla aydınlanan kısa harekeleri, küçük çalkantılar içinde suların derinliğinden doğru, âdeta bilinmez âlemlerden gibi kendisine yaklaşan ve uzaklaşan çehresi ona, her türlü zihnî gayretin üstünden kendisine bir çok güçlükleri çözen bir büyü tesiri yapardı. O zaman genç adam, biraz evvelki küçük ve nazlı çocuk hayalinin kurduğu havadan çıkar, âdeta kendi iç âlern meselelerile karşılaşırdı. Oltanın ilk sarsılışında Nuranın y ü zü keskin bir dikkatte katılaşır, sonra balık meydana çıkınca beğenmek, beğenmemek telâşı başlardı. Nuranda her sevdiği şeye çocukça bir atılış vardı. Ve bu atılış, neşe, yahud sabırsızlık Mümtazın en hoşuna giden şeylerdi. Mümtaz bütün bu zenginliklerin kendi dikkatinden geldiğini bilmiyor değildi. Fakat böyle de olsa Nuranda sinir cihazını çıldırtan bir şey vardı. Bazan bu hayranlıklar o dereceyi bulurdu ki Mümtaz, saadetini kendi gibi bir fâniye çok bulduran delice ihtimallerden korkardı. Böyle ânlarda Mümtazın muhayyelesi, meselâ' büyük deniz ejderlerinin çektiği arabasında, etrafa köpük saçarak gelen bir deniz Tanrısının Nuranı elinden alıp bütün etraftaki parıltıların, onların arasından kıvranan, renkli bir akide şekeri hazırlanır gibi eriyen, balık sırtı gibi pul pul. her renkten, her perdeden kadife ve taze yosun kadar yumuşak gölgelerin toplandığı, en son hızını Anderson'un masallarından aldığımız o deniz alta s a raylarndan birine götürebileceğine pekâlâ inanabilirdi. Bu şüphesiz bir hayal oyunuydu. Fakat o gecelerde genç kadında dikkatini çeken bir hal bu vehimlere âdeta bir keskinlik veriyordu. Bazı ânlarında N u ran, karşısında iken kendi hayatından çekilmiş görünebiliyordu. Ve bu hal genç adamda, kendi ruh hallerine göre onu bir ölümün perdesi arkasından v e ya unutulmuş olmanın araya koyduğu seyrediyormuş zanrunı uzaklıklardan uyandırıyordu. Mümtazın bu vehim ve korkularda haklı olduğu bir nokta vardı. Gerçekten bir rüya içinde yaşıyordu. Genç kadın onun dostluğunda bütün imkânlarının açıldığı müstesna iklimi bulmuştu. Bu yüzden her hevesi, her hareketi, her, düşüncesi, küçük dargınlıkları, naz v e şımarıklıkları, tesadüf ve çulpalıkları bile eaafma bir yığın, yükselen bir dalganın tepesinde onlaıı sır ve güzellik getiren, en evvel her I yakalar, şimdiye kadar hikâyesini duykesin olan hazlara yalnız kendilerine duklarımızdan ayrı bir göke çıkış tab | ' '' mahsus bir lezzet katan, hayatın niza loşu hazırlıyormuş, onları bilinmedik ! Jeep kaptı kaçtı otomobili kazanan mını çok mesud buluşlarla değiştiren, yüksekliklere alıp götürmek istiyormuş j numara âdeta sanat kadar mucizeli oyunlar ha gibi üzerlerinde ısrarla dururdu. ' 38197 • line gelmişti. Öyle ki Mümtazın hayNuran kendisi yokken görmedikleri ' Jeep arazi otomobili ran bakışları altında Nuran her ân ken bir yığın şeyin arasından, onları aydın4660 disini ve etrafındaki şeyleri yeniden latarak gelen bu aydınlığın ağında sa ! Dikiş makinesi j yaratıyor sarıılabilirdi. Bu, sevene, uz şırir, Mümtaza sarılırdı: 25724 viyetinde sevildiğini duyanın cevabıy Bir yatakta yattığımız zaman rü j Radyo kazanan numaralar dı. Bu gizli konuşmayı, büyüden dışa yamda korkarsam sana böyle sarılacarıda kalanın duyabilmesine imkân yok ğım. 69076 55584 tu. Meğer ki Nuran âdeta birbirinden Bazan etrafı ayrı bir firuze içinde y a j T a b a n halısı kazanan numaralar ayrı olarak yaşanan bu ânların tecrü şıyorlarmış gibi yalnız sakin parıltı olur 59834 21777 besini başka bir zaman kendisinde ha du. Karanlık su, yıldızların uzattığı büBisiklet kazanan numaralar zır bulsun ve farkında olmadan hatır yük mücevher salkımlarile dolar, bir 62378 04135 02308 13917 kıyıdaki gölgeler, öbür kıyıdaki sandal 58231 lıyarak yaşasın. 36524 34542 64127 46934 larını kovalar gibi adeta yanıbaşlarında | 5 9 4 1 7 Böylece genç kadın canlı güzelliği ve yürürdü. B a y a n l a r için elbiselik k u m a ş yaratıcı zekâsile günlerin kumaşını, ikazanan numaralar Gündüzleri o kadar vazıh, her kenakisi için herkeste olduğundan çok baş rı, her kıvrımı ayrı ayrı işlenmiş gibi 62588 66516 50360 02560 78583 ka türlü dokuyordu. meydanda ve berrak güneş altında yalErkek elbiselik kumaşı Dönüşte Tevfik Bey beraberlerinde nız kendisi olan koyların, tepelerin, kazanan numaralar kendilerinin de 42418 20747 ise onu Kanlıcaya bıraktıktan sonra, koruların birdenbire 50619 26271 36632 suyun neftî bir atlas rengini aldığı, v e içinde bir vehim, bir hayal oldukları Seyahat b a v u l u kazanan numaralar yer yer çok sık ve ancak bir kaç yapra bu rüya hali Mümtaz için sade o ana 11840 20669 61032 56698 00135 ğının üstünde aydınlığın cilasını taşıyın aid bir lezzet değildi; belki o anda sanyakın sırrım bulurdu. Evrak çantası kazanan numaralar bir defne ormanı gibi karanlığa gömülü atın büyüye 68676 55324 64595 05454 28757 >alı diblerinden geçmeği seviyorlardı. Nurana sık sık: D o l m a k a l e m kazanan numaralar Bu gölgenin .sırrın, sükunetin içinden Bu senin ruhunun içinden geçme58998 16402 36684 49602 geçmekti. Açık bir balkon veya mut ğe benziyor, dediği zaman, ayrı a y n 32874 25890 56071 76393 62311 fak kapısından, sahihleri henüz yatma nizamlarda üç güzelliğin, sanatın, sevi 34393 mış evlerin bencerelerinden dökülen len tabiatin ve hiç bir cazibesi kaybe Kadın süveteri kazanan numaralar 05367 05666 10961 32291 ışıkların birinden öbürüne atiaya ati aya dilmiyen kadının birbirile kendi ru 61113 nasıl karıştığını, ne acayib Erkek süveteri kazanan numaralar süren bu yarı derunî âlem yolculuğu, hunda birdenbire genişliyen bir körfezde, ay büyüye ve rüyaya yakın bir kıyaslar 41529 41877 26909 43070 14345 la, aydınlıkla kırılır, Boğazın geceyarı âlemini bir tek realite gibi yaşadığını Frenk gömleği kazanan numaralar smdan sonra kazandığı o acayib dur kendi de farkederdi. 76119 35654 61247 36495 05358 gunluk içinde bazan bir projektör, (Arkan tpr) 33351 47412 23 Nisan 948 de çekilen Bola Erkek Sanat Okulu Aile Birliğinin Eşya Piyangosu Listesi Erkek 32403 terliği kazanan 38492 37997 numaralar 33702 37628 Kadın terliği kazanan numaralar 56280 58266 34746 47298 45101 K a d ı n kol saati kazanan numaralar 79482 66212 46189 72472 30624 Erkek k o l saati kazanan numaralar 29478 49777 12666 14454 16418 Y e m e k takımı kazanan numara 38212 Masa saati kazanan numaralar 47548 64069 12065 29414 28765 42174 23061 65016 30559 28096 46794 24101 70218 23199 04765 49131 03403 11133 69118 29857 Çay t a k a n ı 19517 71177 Kadın çorabı 11854 37031 kazanan numaralar 31347 26882 75958 kazanan numaralar 51387 52907 48308 Para çantası kazanan numaralar 01370 .61435 02941 45890 46744 Sonu 3 rakamı i l e biten bütün n u maralar birer atlet fanilâsı, 07 i l e biten numaralar birer gravat, 788 ile biten numaralar birer bel kayışı, 665 i l e biten numaralar birer erkek çorabı, 667 i l e biten numaralar ç o cuk çorabı, 510 i l e biten numaralar albüm, 783 i l e biten numaralar y ü z havlusu, 203 i l e biten numaralar erkek mendili, 537 i l e biten numaralar traş sabunu, 472 i l e biten numaralar k o k u l u sabun, 280 i l e biten numaralar birer pudra kazanmışlardır. (5461) İsimli son eserini okumak şarttır. Bu eser, sizi mesleğinizde muvaffakiyetin şahikalarına ulaştıracaktır. ARİF BOLAT KİTABEVİ 250 Kr. MEŞHURLARI ÖLÜM ' Bay Leon Saranga, Bay Albert Saranga, Bayan Eti Saranga ve bütün akrabaları, zevcesi, anneleri ve akrabaları olan B a y a n A N G E L İ K İ L. S A R A N G A ' n ı n kısa bir hastalıktan sonra vefat ettiğini ve cenaze merasiminin bugün salı 27 nisan 1948 saat 15 te Beyoğlu Panaiya Rum kilisesinde icra olunacağını teessürle bildirirler. Cenaze işleri:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog