Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ay sıkıntısı mecıısıe uruna Bir milletvekili Atıf inana bayırdı: biz etsek de millet seni affelmtyor Atıf İnan hakkındaki karar Meclisin gelecek toplantısına kaldı, mesele bugün CHP. Meclis Grupunda görüşülecek Bir hatibin feryadı: "Millet hesab istiyor. Partiyi, «illet Atıf inan hakkında Meclis tahkikatı açılması istendi Bahkesırde pazar gunu yapılan buyuk mitingde,, Demokratlar toplantı yerine gelirlerken Celâl Bayar, bugün Giresunda konuşacak Giresun 26 (Hususî) D P Genel masma rağmen yüzlerce demokrat taBaşkam Celal Bayar ve arkadaşları bu kalarla Genel Başkanlarını açıktan kargün öğleden sonra Tırhan vapuru ile şıladılar Sağanak halinde yagan yag Arkası Sa 3 5 3 te ıresuna geldiler Havanın yağışlı ol Kısmî seçimlerin yapılacağı yerlerdeı bizden hesab istiyor. Daha doğrusu Halk Partisinden olan Giresunda DP. Genel Başkanının b nazarında bu hale düşürenlerden hesab sorulmalıdır,, nutkuna büyük ehemmiyet veriliyor Dünkü Meclisten intibalar İtalya taleblere başladı Başbakan Gasperi sul andlaşmasının tadil olunmasını isliyor Roma 26 (a a) italyan Başb De Gasperi bir gazeteciler toplantı yaptığı demeçte Italyanın, ekonoı v emden teşkilatlandırmak için A kalkınma programından aort sene dalanmak ı=tedıgını so> lemistir M De Gasperi demutır ki € Italjaja dıger milletlerin n oldukları imkanları yanı topral müdafaa sömürgelerim inkişaf mek ve batı birliğinde hissesine yapabilmek imkanlarını vermel sulh andlaşmasının tadili zaruri \ maktadır > Ahmed Çınar Dun konuşanlar ve Atıf inan hakkında Meclis soruşturması açılmasını ıstıyenler Sınan Tekehoğlu Gl. V. Kocaguney A. Tahtaküıç Ankara 26 (Telefonla) Meclis bugün Alı Fuad Cebesoyun başkanlığında toplandı. Burdur milletvekili Ahmed Çınarın, hesabsızca yapılan buğday ihracatı yüzünden yurdun bugün buğday sıkıntısı çekmekte olduğuna dair sozlu sorusunu Başbakan Yardımcısı Faik Ahmed Barutçu cevablandırdı ve ezcum le dedi ki Başbakan Yardımcısının cevabı « Buğday sıkıntısı çeKildıgı doğrudur 194748 kampanyası başlarken Halk Partisi kongrelerindeki sert tenkidler D D ktıdar partisini idare edenler bu partinin muhtelif kongrelerinde sovlenen sollere, > apilan tenkıdlere >ukseltılen şıkâv etlere dikkat edı\ orlar; bunların zahiri manasını degü de 7 ruhunu kav morlar mı Demokrat Partinin toplantılarındakı ve muhalif gazetelerdeki tenkıdlerı topyekun sırf muhalefet yapmak için haksız veja çok mübalağalı addeden iktidar partisinin ileri gelen politikacıları, kendi partilerinin sinesinden yükselen ve gittikçe şiddetlenen bu sert tenkıdlerı ve acı şikayetleri, acaba nasıl telakki edı> orlar ve bunlar hakkında ne düşünüyorlar9 Halk arasında çok kullanılan bir «kos dinlemiş» tabın vardır «Kos» yalWashington 26 (a a) «»Birleşik Anız bur tarafı derili olan pek bujuk bir menka Genelkurmay Başkanı Omar davuldur «Kos dinlemiş» tabın de bu Bradley ajanın mu«=ellah kuv\etler azametli davulu dinlemeğe alışmış o komisyonunun akdettiği gizli ıçtımada lanlann adı davulun gürültüsüne kulak konuşarak şimdiki halde harb ihtimalasmadıkları manasına gelir >anı «vur lerinin, bundan uç ay evvelkinden daha dumduymazlık» ifade eder kuvvetli olduğunu söylemiştir GeneraBugünlerdeki bazı müşahedeler, iktidar partisini idare edenlerin «kos dinlemiş» sozune uygun bre >ol tuttuklarını gosterıvor Buğday ıhrac edilerek halka yüzde ellisi arpa, çavdar, mısır unu karışık bir ekmek jedırılmesı, Amerıkadan gemi muba\aası işinde beceriksizlikler > U7iınden memleketin buyuk zararlara uğraması gibi meselelerin aydınlanması ıçm, Meclis tahkikatı açılması yolundaki tekliflerden şiddetle kaçınılması, iktidar parhsı ilen gelenlerinin öyle buyuk bir hatasıdır ki bunun acısını ilende çekeceklerdir Fakat daha şimdiden Demokrat Partinin ebne kuvvetli hücum silahları vermiş bulunuyorlar Fakat iş sadece Demokrat Partinin tenkıdlennden ibaret kalsa ı>ı' Ona karsı cevab hazırdır Muhalefet, ışı haddinden fazla buCUMHURIYET Arkası Sa 3, Su. 4 te Harb tehlikesi üç ay Umumî af ilânı meselesi evvelinden daha fazla Amerika Genelkurmay Başkanının Ayandaki gizli içtimada söyledikleri Şahin Lâçın M Sakaroğhı mevcud stoklara ilâve ıçm yapılan mubayaalar duşuk olduğu cihetle eldeki stoklarla memleket ihtiyaçlarında idareli kullanılması lüzumu hasıl olmuştur Hububat ihracatı yasak edilmiştir HuAnkara 26 (Telefonla) ~ Şahın bubat alışverişlerinde tahdıdlerde bulunulmuş, gümrüklerde kaçakçılığı on Laçın (Afyon) Mıthad. Sakar Sakaroglu (Muğla) ve Ahmed Tahtaküıç lıyecek tedbırleıe başvurulmuştur Bo>lece yem bir ekmek paçalı yapıl (Kütahya) tarafından bugün veril mıştır Soruna jaklaşmış olan bu yılın mış olan önerge Cumhurıjet Halk sıkıntılarına katlanılarak jeni mahsul Partisi Meclis Grupunun yarınki too Artcası Sa. 3, Su 1 de lantısını da havlı meşgul edecektir Arkast Sa 4 Su. 6 da Çarpışmalar esnasında hasara uğnyan Hayta Polis Müdürlüğü binası Mesele bugünkü Grupta karara bağlanmazsa ne olacak? Adalet Bakanı, bu hususta Bakanlar Kurulunda henüz müsbet veya menfi bir görüşme yapılmadığını söyldi Filistin savaşlarında Sovyet kuvvetleri! Yafada karşılaşan İngiliz ve Yahudi kuvvetleri tanklarla daf i toplar kullandılar Arab memleketlerinde galeyan Komünistler, Alman\adakı se lerde de maglub oldular Frankfurt 26 (R ) Amerık gesmdekı mahalli seçimlere d< Arkan Sa 3, Su 7 lin bu sözleri sıkı bir şekilde sansür edılmış ve dun açıklanmıştır General Ankara 26 (Telefonla) Ahmed Bradley gizli ifadesinde demiştir ki Remzi Yuregırın sual takririne bugun« Şimdiki halde bundan uç ay ev ku Mecliste cevab veren Adalet Bakanı vel ihtiyatlı konuştuğumuz devreye Şması Devrin ezcümle demiştir ki nazaran, bir şeyler olabileceğinden da: Yüksek Kamutayın da malumu Arkası Sa. 3, Su. 5 te Arkası Sa. 3, Sü, 5 te Son çarpışmalara Yahudi Rnkaraya gitl saflarında üç Rus taburunun da Kontun, Ankarada hı iştirak ettiği bildiriliyor mahiyette ziyaretler yap da söyleniyor Ankara 26 (Telefonla) İşve haç başkanı Kont Bernadotte, saat 12 30 da uçakla şehrimize g Kont Bernadotte Ankarada ] temaslarda bulunacak ve soyl göre hususi mahiyette ziyaretle çaktır Kont, perşembe günü tekrar Adana 26 (Telefonla) Şamdan hu Yahudilere düşman edecektir Eğer bu la gidecek ve pazartesi gunu ^ hal devam edecek olursa Fılıstını işgal tana müteveccihen tnemleie susî surette aldığımız haberlere göre Arkası Sa 3, Stu 2 de ayrılacaktır Filistin Yahudileri geçenlerde Dair Yasın adındaki bir Arab koyune hücum etmişler 350 kadar kadın ve çocuğu boğazlayarak cesedlerını kuyulara atmışlardır Bu hareket butun Arab âleminde geniş ölçüde nefret uyandırmıştır Bu hâdise dolayısıle bir demecde buluUrdun Kralı Abdullah, Yahudilere ihtarda bulunmuştur Sizlere son olarak ihtarda bulunuyorum Bu vahşıyane hareketler büün Arabları ve hattâ butun dünyayı Kont Bernadotte Rendova uçak taşıt gemisi yarın geliyor Amerikan askerî yardımı ile ilgili tetkiklerde bulunmak üzere bir askerî heyetimiz de bu sabah Amerikaya hareket etti Í Futbolcularımız Yunan Meçhul Asker abidesiı Cenevre Konferansından notlar Nadi 3000 liraya beton evler yapılıyor Tecrübe muvaffak olduğu takdirde bu evlerin yapımı !:.*,;„ „,„.<}„ teşmil edilecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog