Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

Filiştinde Yahudiler yeni ya Türkleri bir taarruza geçtiler Çetecilerin zulmünden kaçanlar Batı Hayfaya hâkim olan Yahudiler dün Yafayı da top ateşine tuttular Ârab Birliği Konseyi Mısır, Suriye, Ürdün, ve Irak ordularının Filistin savaşma katılmalarına karar verdi Trakyaya avdetlerinde bütün mal ve mülklerine tekrar sahib olacaklar Batı Trakyadan İmroz adasına kaçan 550 mülteci dün şehrimize getirildiler Büyük bir hatanın "Ttirafı tuz uç yü once dun, Çanakkale Boğazında kanlı bir facıa başlamıştı 18 maıt 1915 gunu Boğazı denizden zorla) ip geçmeğe çalışan donanmalarının bujuk bir mağlubıjete uğraması üzerine ingilizlerle Fransızlar, 25 nisan 1915 gunu Boğan karadan zaptetmek için, yem bir talih tecrübesine girişmişlerdi O gun. General Hamıltonun kumandasındaki Müttefik ordusu, donanma tarafından desteklenerek Boğazın Rumeli ve Anadolu kıjılarına bujuk olçude bir çıkarma >apü. ingilizler, Gelibolu yarımadasında Seddulbahıre .Anzaklar (yanı Avustralya \e Yeat Zelandalılar) Anburnuna, Fransızlar da Anadolu tarafında Kumkaleye çıktılar. Boğazın karadan müdafaasına memur, beşinci Türk ordusuna Alman Generab ve Osmanlı Müşiri Liman von Sanders kumanda edıjordu Alman kumandam. Müttefiklerin, daha ziyade, Anadolu kıyısında Beşıke civarına ve Rumeli tarafında Bolayir berzahına çıkacakları kanaatinde olduğu için beşinci ordumuta buna (ore fcrrtiblmtftı Asd çıkarma | yapılan kıyılarda birer tabur, birer boluk gibi kuçuk kuvvetler bulunduğu için. General Liman von Sanders, tam bir baskına uğramıştı. Maj dos • Bigalı bölgesinde ihtiyatta bulunan erkânıharb kaymakamı Mustafa Kemal Bey kumandasındaki 19 uncu fırkamız, kahraman kumandanının yüksek goruşu ve mükemmel inısiyativi ile ordu karargâhından hiç bir emir beklemeksizin Arıburnuna koştu ve mevziin kilidi demek olan Kocaçimen tepesini zaptetmek üzere ileri yürüyüşe başlamış olan Anzaklan durdurdu Sonradan Turkiyeyi kurtarması mukadder olan Atatürk 33 yıl once o gun Boğazı ve Istanbulu kurtarmıştı Atatürk, Suvla körfezine yapılan ve General Liman von Sanders'i bu defa da gafil avlryan ikinci buyuk ıhrac hareketi karsısında, 8 ve 10 ağustos 1915 te Anafarta ve Conkbayın zaferlerini de kazanarak Boağn ve Istanbulu bir defa dana kurtardı. Böylece 25 nisan 1915 gunu baslıvan Gelibolu çıkarması xe seferi iki taraf için buyuk kahramanlıklarla çok ağır kayıblar pahasına 89 ocak 1916 ya kadar de\am etti. Müttefikler. GEÇİLMEZ! Diyen kahraman Turkun bir harika halını alan mukavemetini kuamıyacaklarını anladılar ve nihayet Boğan ve Istanbulu zaptetmekten, vazgeçerek çekildiler İngilizlerle Fransızlar ve Avustralyalılarla Yeni Zelandalılar, Boğan ve Istanbulu zaptedebilselerdi bu Türk topraklarını Çarlık Rusyasına vereceklerdi O zaman, ingiltere ile Fransanın siyasetini idare eden basiretsiz, hattâ kor politikacıların işledikleri müthiş bir hatayı Türk milleri, sel eibi akan muberak kanile temizlemişti. Çanakkale müdafaası. Müttefiklerin Eu^vava yardım etmelerine imkân vermedi Rusya mağlub oldu Rus ihtilâlcileri yıllardanberi hazırladıkları ihtilâli gerçekleştirdiler; Almanya ve muttefıLlerıle munfend barış yaptılar. Bu snretle istanbul ve Boğazlar bölgesi, Rusların ebne düşmekten kurtuldu O zaman, Boğazlar ve İstanbul Rusların eline geçseydi ikinci Dünya Harbi, acaba, nasıl bir cereyan alacaktı9 New London (Hususi Uçakla) Bu facia gerçekleşmiş olsaydı ve Rusya Akdenize inmiş bulunsaydı, Almanyanın Amerika tarafından askeri silâh ve malve Mihverin müttefiki olarak butun Or zeme yardımı cümlesinden olarak Turtadoğuvu, hattâ Hındistanı istilâ etmi kıyeye verilen dört denizaltı, memleketimize müteveccihen buradan hareket yecek mivdı? 1855 te Kırım harbinde, ingiltere He ettiler. Bu gemileri Amerikalı subaylarla beABİDIN DAV'ER raber memlekete götürmek üzere, Türk Arkası Sa 3, Su. 4 te denızaltıcı subaj lan da ge m ştı 1948 Telaviv 25 (A P) Yahudiler pazar gunu, bir Yahudi şehn olan Telavrvden Yafa üzerine taarruza geç' Atma, 25 (a a ) Anadolu ajanmişlerdir sının özel muhabiri bildiriyor: Irgun karargâhı Yetkili kaynaklardan bildirildiğine taarruzun pazar sagöre, Batı Trakyada eşkıya korkusıbahı saat dört bule komşu Turkıyeye iltica etmek ısçukta şiddetli bir tıyen Yunan tabiiyetindeki Türklere bara] ateşıle başlaher turlu kolaylığın gösterilmesi ve dığını bildirmiştir butun haklarının korunulacağına ve Yahudi basını dönüşlerinde mal ve mülklerini tekpazar akşamı Irgun rar elde edeceklerine dair kendilebirliklerinin bir burine teminat verilmesi Atmadan maçuk kilometre derhallî makamlara tebbğ olunmuştur lediklerim yayınBu suretle, ıkı senedenberı fasılalamıştır larla ortaya çıkan ve iç güvensizlikYafadaki Arabten doğan âmillerin tesiri altında lar kamyonlar ve Yafej e h l m d e n b u yuvalarını terkederek komşu Türk deniz taşıtlarıle Atopraklarına iltica etmek zorunda rab bölgem olan oenub mıntakasına sıTelâvıv şehrinin yarı=ı normal hayakalan ve Batı Trakjadakı Türk ağınıyorlar ta de\am ednor sınlıgmın bizzat mevcudiyetine taIrgun geceleyin Telâvıvde bir hasYafa bombardıman edildi alluk eden bir mesele, son Atına tetane} e el koyarak burasını karargâh Şam 25 (a a ) Arab kurtuluş ordumaslarıle tekrar canlanan Türk japmışür l=ıı vuksek komutanl ğı tarafından saat Yunan dostluğu zihniyeti içinde halCepheden durmadan yaralı gelmek 21 de yajınlanan venı bir tebhğde mj Londra 25 (a a ) Pooole gazetesinin Arkası Sa. 3, Su. 2 de Dun şehrimize getirilen batı Trakya mültecilerinden bir grup Arkası Sa 3 Su 2 de ,asî muharriri, batı Avrupa memletlermın muşerek asKerî programı akkmda bugün önemli tafsilât vermektedir Muharrir diyor ki «Bu beş devletin tesbıt etmeğe çalışacakları geniş müdafaa plânı şudur" 1 Sovj etlerin batı Avrupaja hücumları ihtimali karşıcında bir mudafac hattının kaıuianıaası, 2 Batı Avrupanın hava savunmasının teşkilâtlandırılması ve ingiliz av uçakları için Belçıkada \e Holandada u?ler teşkil edilmesi, bundan başka radar tesisleri ve uçaksavarlar için de üsler kurulması, 3 Beş devlet bahriyesinin bir birCH Partisi Çatalca ilçe kongresi dun Meclisi üyelerinden Meliha Avni Sölik halinde teşkilâtlandırılması, 4 Silâh ve teçhizatın bir örnek e 'atslca sinemasının salonunda yapıl zen Cemil Topuzlu, Hikmet Balkan hamıştır Kongrede milletvekillerinden zır bulunmuşlardır Kongreyi idare ededılmesı, 5 Müstacel haller için seferberlik Ah Rıza An, Dr Fakaçellı, Divan uyeai cek zevatın seçimi gizli oyla yapıldık Arkası Sa 3, Su. 5 te Arkası Sa 3 Su. 2 de Atıf Odul, II başkanı Sadi Bekter Şehir Samsun 25 (Hususî) Uç haftadanberı Karadeniz sahil vilâyetleri ve bilisveç Kızılhaç Reisi Kont Follke hassa Samsun kojlerını tehdıd eden açBernedotte dun akşam saat 21 de Pan lığın onu, hâlâ alınamamıştır Bir yanAmerikan uçağı ile şehrimize gelmişdan yetkili makamlar bojle bir şeyin tir varıd olamıyacağını iddia edip, Toprak Kontu isveç konsolosu ile Sefaret Oñs de durumda kendi ihmali bulunduerkânı ve Kızılhaç genel muduru Dr ğunu reddederken, yuzleıce \atandaj Rema Gönenç karşılamıştır Kont Ber açlık ve ıstırab içindedir nedotte kendısıle konuşan bir arkadaCivar ilçe bucak ve kojlerden gelenşımıza şunları söylemiştir. lerin anlattıklarına göre, istihsallerin« 1947 senesinde Turkıyeye gelden fazla miktarda mısır istihlâk ed°n. dim Ikı gun kaldım Bu seferki geKaradeniz mıntakası halkı, her sene aylişim doğrudan doğruya Türk Kızılnı sıkıntı ile karşı karşıja kalmaktadır. aycüarıle yakından temas edebilmek Diğer yıllarda, bu gibi hallerde parası içindir Kızılayın misafiri olduğummukabilinde mısır satın alabilen vadan dolayı da çok mütehassısım tandaş, bu yıl tutununu deçer fıatna Turkıyedekı ikametim esnasında «utamadı&ı ve kuraklık yüzünden besTürk Kızılaycılarıle beynelmilel ışlenen istihsali temin edemediği için bu bırbğı meselelerini görüşeceğim Bu duruma duşmu'tur Bunun yanında görüşmelerin ağustosta Stokholm'da vplılenmızın ve ofisin, senelerin tecrutoplanacak Kızılhaç konferansı için Arkası Sa. 3, Su. 1 de çok buyuk onemı vardır 3 mayısa Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Kont Bernedotte Batıda müdafaa hattı Sovyetlere karşı bir askerî plân hazırlanıyor isveç Kızılhaç Reisi dün geceİjeldf Kont Bernedotte, Türk halkına İsveçin sevgilerini ve dostluğunu getirmiş bulunuyorum, diyor Çatalca Kongresinde bu dilek bir defa açlık daha tekrarlanınca Ali Rıza Arı Meclise Samsun ve Ordu köysual takriri vereceğini bildirdi lerinde bir kısım halk hâlâ yiyecek bulamıyor Halk Partililer buğday işinin Karadeniz açıklanmasını istiyorlar köylerinde Birinci devre 2 2 berabere bitti, ikinci devrede açılan takımımız 3 gol daha atarak galibiyetimizi sağladı Amerikadan yola çıkan denizaltılarımız Nev London denizaltı üssünde staj gören denizcilerimizin çalışmaları Amerikada takdirle karşılanıyor ocak ayı başlarında Ne*wLondon'dakı Amreıkan Denızaltıcılık Okuluna geldiklerim haber verdiğim kıdemli Yüzbaşı Niyazı Serdaroğlu, kıdemli Yüzbaşı Şahab Karaca, Yüzbaşı Nazmı Erkandan başka, mart ortalarına doğru, güzide denızaltıcı subaylarımızdan Binbaşı Ferıd Denızmenın kumandasında bir kafile Arkası sa 2, su S te Anzak heyeti Çanakkalede Gollerimizden ikisini Şükrü, ikisini Lefter, birini de Halid yaptılar Mehmed Çavuş Şehidliğine ve İngiliz mezarlıklarına çelenkler kondu Çanakkale 25 (a.a) Anzak heyeti bugün saat 3 te buradan Eceabada ve oradan da Anburnu harb mezarlıklarına hareket etmiş, 4,30 da Arıburnundakı Anzak mezarlığında bir ruhanî âyin yapılmış ve müteakiben diğer harb mezarlıklarıle birlikte Mehmed Çavuş şehıdlığı de ziyaret edilerek gerek bu heyet tarafından ve gerek ordumuz namına mahallî komutan tarafından ingiliz harb mezarlıklarına ve Mehmed Çavuş sehıdl iğine çelenkler konulmuş ve kısa Arkası Sa. 3, Sü 3 te Celâl Bayar Samsundan Orduya gitti D. P. Genel Başkanı dün Samsunda bir konuşma yaptı Samsun 25 (Hususî) Şehrimizde bulunan Demokrat Parti Genel Başkam Celâl Bayar ve arkadaşları, bugün saat 15 de Parti merkezine giderek civar ilİstanbul takımının gollerim atanlar çe, bucak ve köylerden gelmiş olan Lefter Şukru Halid Atına, 25 (Hususî surette giden ar dıı Naci, Samım, Muzaffer îsfen partililerle uzun bu* konuşma yapmışdıyar, Hikmet, Şukru, Lefter, Halid lardır. Celâl Bayar, hitabesinde, partikadaşımız Ömer Besim Koşalay bil Arkası Sa. 3, Su. 3 te Arkası Sa. 3, Su. 5 te diriyor) İstanbul Atma karşılaşması, bugün Panatınaıkos stadyumunda yapıldı. Maçı, muazzam bir kalabalık, buyuk alâka ile takıb etti Yunanlılar, millî maçtaki mağlubiyetlerinden sonra, bu karşılaşmayı bir nevi revanş gibi kabul ediyorlardı Seyirciler arasında Yunan Millî Eğitim Bakanı, Türk ve Mısır buyuk elçileri de bulunuyordu İstanbul muhteliti sahaya şu kadro ile çıktı Erdoğan Murad, Ve Ödemiş D. P. binası Dün yapılan temel atma merasiminde nutuklar söylendi, iktidar partisi tenkid edildi izmir, 25 (Telefonla) D P mn butun yurdda ilk binasının temel atma töreni bugün Ödemişte yapılmıştır Bu sabah saat 6 30 da 180 otobüs ve otomobilli bir kafile Izmırden hareketle evvela Tireye, sonra Ödemişe gitmiştir Yolda kafileye bir hayli otobüs ve otomobil iltihak ettıgı gibi, Denizli, Aydın ve Nazilli nomnlrratiarı da Ödemişteki toren c Selçuk Kız Sanat Enstitüsünde İller İdaresi kanunu Yeni tasarının Mecliste müzakeresine bugünlerde k>a el anılara ir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog