Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

ist darbelerine şı Amerikan plânı Çekoslovakyadaki hareketin Türkiye, İtalya, Yunanistan ve iskandinav y ada tekerrürüne asla meydan verilmiyecek Amerikanın Batı Birliğine askeri bir garanti vermesi için son günlerde Washíngton'da görüşmeler yapılıyor Arkadan •Çin Rusya, Amerikadaki altınlarını çekmeğe başladı. Amerika Finlândiyanm lokomotif mubayaası teklifini reddetti Londra 24 (a.a.) Evening Ne^s'in Paris muhabirüv.n bildirdiğine göre, Amerikan Dış İşleri Bakanlığı, Kongre taralından desteklenecek ve aynı zamanda MOEkovaya müessir bir ihtar teşkil edecek olan bir plân hazırlamaya çalışmaktadır. Bu plân, Çekoslovakyadaki komünist darbesinin Türkiye, Yunanistan, İtalya veya İskandinavya'da tekerrürü yolundaki yeni bir manevranın belirmesi halincîe, Sovyetlere Amerikan kudretinin bütün şiddetini hissettirebileceğini ispat edebilecektir. Son günlerde Amerikan Dış İşleri Bakan vekili Lovett ile İngiltere ve Fransa büyük elçileri aracında yapılan görüşmeler üzerine Amerikan hükümetinin, batı birliğine bir a?kerî garanti verilmesi fikrine yaklaşmış olduğu zannedilmektedir. Bununla beraber, batı birliği askerî komitesinin, Amerikan garantisinin esas mahiyeti tetkik olunmadan önce, stratejik plânını ve askeri ihtiyaclavını arzetmesi gerektiği kanaati hâkimdir. Finlâudiyaya lokomotif satılmıyor Washington 24 (a.a.) Amerikan askeri makamları, Arkasx Sa. 3, Su. 2 de Amerikan yardımına dâhil olarak Türkiyeye verilen dört denizaltının memleketimize müteveccihen hareketlerine aid ilk resimler dün gelmiştir. Solda, Türk ve Ame rikan denizcileri yeni denizaltılarımızdan birinde beraber görünmektedirler. El sıkışan Türk ve Amerikan subayları, binbaşı Ferid Denizmen ile Stanley Mosely'dir. Sağda, dört denizaltımız Groton'daki üslerinden ayrıldıktan sonra, Türkiyeye müteveccihen yolda görülmektedirler. izi her taraftan çevirmek isti} en bir tehlike ile karşı karşıya olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Bugün bu tehlikenin en bellibajb emeli, bizi arkadan vurmaktır ve onun için canla başla uğraşarak arkamıza geçmeğe çalışmaktadır. Ona bu imkânı veren en mühim fırsat, Filistin meselesidir. Günlerdenberi gelen haberler bu hakikati açıklamak için uğraşmaktadır. Doğu Avrupadan Filistine hicret eden yahudi adlı, bolşevik ruhlu muhacirlerin, Siyonistler safında asker olarak harbettiklerine ve Siyonistler hesabına zaferler kazandıklarına dair verilen haberler bunun ifadesidir. Bu haberlerin açığa vurduğu hakikat, bizi arkamızdan da çevirmek için çalışan tehlikenin meramına ermek için Filis ti«i («yet mükemmel bir saha buldoğa ve bu yüzden siyonistlerle işbirliği yaptığıdır. Sovyetlerin Filistini taksim plinı üzerinde ısrar etmeleri, Birleşmiş Milletler kurulunda bir siyonist devletin mutlaka kurulması için durmadan uğraşmaları da biri arkadan vurmayı ve arkadan çevirmeyi iyiden iyiye kararlaştırmış olduğunu vuzuhla belirtmektedir. Demek Filistin davasının bizim bakı Filistinin tahliyesine aid son gelen resim: İngiliz kıt'aları KudüsU terkediyorlar mımızdan en mühim manası arkamızdan vurulmamak, arkamızdan da çevrilmemektir. Filistinde bir siyonistkızıl devlet kurmak arzusu bugün her zamandan fazla kendini açığa vurmuş bulunuyor. İngiltere ve Amerikadan istedikleri yardımı görmekten ümidi kesen Siyonist liderleri bunu apaçık itiraf etmişler ve ancak Sovyetlere dayanmak sayesinde emellerine nail olabileceklerini anlıyan Siyonistler kırıl olmayı da göze almışlardır. Çünkü kızıl olmak onların hem işlerine yarar, hem emellerini gerekleştirmeyi sağlar. Siyonistlerin hedefi bütün Ortaşarkı istilâ etmek, bu bölgeyi siyasî ve iküsadî esaretleri altında yaşatmak, ileri Askerî durumu karşılamak için Amman, 24 CA.P.) Halen Filissanayi kurarak bütün Ortaşark memlealınacakkuvvetlerinin serî ve müsbet kararlar ketlerini iptidaî madde müstahsili hali tinde bulunan Arab kurtaramıyacaklarını ve tır.» ne getirerek bu iptidaî maddeleri imal durumu karşı İrak Kral Naibi Prens Abdülilâh, etmek ve sanayi inkılâbının temin ettiği yalnız başlarına Yahudilere refah sayesinde bütün Ortaşarka hâkim savaşamıyacaklarmı açıkça kabul ve kalabalık bir müşavir heyetile buitiraf eden Arab devletleri, millî gün öğle vakti Atnmana varmıştır. olmaktır. Sovyetler, Siyonistlerin genişleme siyaseti sayesinde bütün Orta kuvvetlerinin Filistine şevkine dair Savunma bakanı Reşid Ömarî, Ma§ark kaynaklarını onlarla paylaşmayı müsbet kararlar vermek üzere bu liye Bakanı Sadık Bassan ve İrak işlerine uygun gördükleri için Orta gün Ürdün başkentinde toplanmış ordusu genelkurmay başkanı Salih Sakıb da Naibe refakat etmektedirgarkta bir siyonist devlet kurulmasını lardır. İrakın eski harbiye bakanlarından, ler. bütün kufvetlerile destekliyor ve bu Lübnan Başbakanı Riad el Sulh ve işin gerçekleşmesi için Avrupanın do gönüllü kurtuluş ordusunun başkoğu memleketlerinden harbedebilecek ka mutanı İsmail Saffet Paşa ezcümle diğer Arab devletleri temsilcileri de burada bulunmaktadırlar. Oturuma biîiyetteki siycnistleri silâhlayarak Fi şunları söylemiştir: « Halen Filistinde bulunan kur Ürdün Kralı Abdullah başkanlık elistine gönderiyorlar. tuluş ordusunun durumu kurtaramı decektir. Açıkça, arkamız tehlikededir. Çünkü yacağına dair çok evvelden Arab Bir Arab devletleri resmî temsilcileri, Filistinde bir siyonist kızıl devlet kuligine rapor vermiştim. İşte bu se Arab ordularının 15 mayıstan veya rnlmasının manası, kızıllık sayesinde beble Birlik askerî komitesi şimdi İngiliz mandaterlik hakkının sona Filistinin bütün komşularını istilâ et burada toplanmıştır. Arkası Sa. 3, Sü. 1 de mesi, Ortaşarkın göbeğinde bir kızıl cephe kurarak bize saldırmak imkânlarını çoğaltmasıdır. Bu yüzden Filistin meselesi bizim için hayati değeri haizdir ve bizim bu meseleyi büyük bir dikkat ve alâka ile takib • etmemiz, kızıl emellerin orada tahakkuk etmesine karşı gelmemiz, buna mâni olmak istiyenlerle sıkı işbirliği yapmamız icab eder. Bu husus, hiç bir ihmale mütehammil değildir. Çünkü ihmal edildiği takdirde vereceği netice gayet sarihtir: Arkadan da çevrilmiş olmak ve bugün dostumuz olan memleketlerin bize düşman kesildiklerini görmek! Bu garib ve elim vaziyetle karşılaşmamak için her tedbire başvurmak memleket menfaati gereğidir. CUMHURİYET Amerikaya gidecek askerî heyetimiz Bir generalin başkanlığında bulunan heyetimiz, yarın uçakla şehrimizden hareket edecek Ankara 24 (Telefonla) Haber aldığımıza göre Tümgeneral Fahri Ateşalpın kanlığında bir askerî heyetimiz, tetkiklerde bulunmak üz«re Amerikaya gidecektir. Amerikanın Türkiyeye yapmakta olduğu askerî malzeme yardımile ilgili olan bu seyahate iştirak edecek iîîmîzr pazartesi' günü"Jsfanbulffan uçakla hareket edecektir. Londra 24 (a.a.) Amerikan yardım programı gereğince Türkiyeye verilecek olan uçakların bir kısmını taşıyan Jîendova adındaki Amerikan uçak gemisi dün Cebeli tan ğa gelmiş ve akşam îstanbula müteveccihen hareket etmiştir. Uçak gemisi Istanbuldan sonra Mısır, Suudi Arabi^n, Seylân, Singepur ve" mtphır*re (îpğfu seyahatim ile»*» edecektir. Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Avrupa için tahkikat fadakiliderler Güvenlik Konseyine başvurdular Lake Success 24 (a.a.) Doğu Avrupa milletlerinin menfada bulunan siyasî idarecileri, Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyinden memleketlerinde Sovyetler tarafından girişilmiş olan faaliyetler hakkında tahkikat açılması Arkast Sa. 3, Sü. S da Arab liderleri dün toplandılar Bütün Arab memleketlerinde şiddetli bir galeyan başladı, Yahudilerin Rus malzemesi kullandıkları bildiriliyor Partililerin hücumları "Hükümet bizden halkı partiye kandırıyor, sonra da sadakat bekleniyor,, Dün Yalovada yapılan C. H. P. ilçe kongresinde delegeler şiddetli tenkidlerde bulundular C. H. P. Yalova ilçe kongresi dün yapıldı. Sabahleyin Yalovaya gitmek üzere bindiğimiz vapur, hıncahınç dolu idi. Yolculardan mühim kısmı ayakta seyahat ediyordu. Vapurun lüks mevkiine oturmuş olan istanbul milletvekillerinden Mekki Hikmet Gelenbeg, Divan üyelerinden Atıf Ödül ile Profesör Fahreddin Kerim Gökay, Meliha Avni ve diğer partililer, bir aralık bulundukları yerde sıkıldılar ve kapalı kapısı önünde ayakta seyahat eden yolcuları zorlukla yararak, milletvekillerine mahsus küçük salona girdiler. Halkın derdlerini dinlemek üzere Yalovaya gitmekte olan parti ileri gelenleri, yarıda kalan görüşmelerine orada devam ettiler. Vapurda oturacak yer buamıyanlar da, pencereden hayran hayran onları seyrediyorlardı. Uç saatlik neşeli bir yolculuktan sonra, Yalovaya vardık, iskelede Yalova Arkası Sa. 3, Sü. S te Subaylar için yeni kanunlar Maaş bakımından binbaşı ve albaylar da 3 senede bir terfi edecekler Ankara, 24 (Telefonla) Mil Savunma Bakanlığı, subayları ilgi i lendiren bazı kanun tasarıları hazırlamıştır. Tasarılara göre 6 senede terfih eden binbaşı ve albayların, Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Atinada bugünkü karşılaşma Atina muhtelitine karşı oymyşcak İstanbul takımı kuruldu f Atina 24 (Arkadaşımız Ömer Besim telsizle bildiriyor) Yarın (bugün)J Atina karması ile karşılacak olan istanbul karması, şu şekilde tertib edilmiştir: Erdoğan (G S) Murad (FB), Vedii (BJK) Naci (GS), Samim (FB),: Muzaffer GS) Isfendiyar (GS), Hik Arkan Sa. 3, S*. 5 te » ? De Gasperi'nin seçenlerden sonra ilk zafer buluşu İtalyada yabancı ajanlar Roma, 24 (a.a.) Ordunun istihbarat servisi, seçimler sırasında tedhişçilerin Milano ve Venedik ya Arkası Sa. 3, Sü. S te Dünkü kongrede bir konuşma yapan Fahreddin Kerim Gökay NewYork'ta çocukların yaptıkları nümayiş Londra, 24 (a.a.) NewYorktan gelen haberlere göre, dün, NewYork sokaklarında yüzlerce çocuk, Avrunanın Birleşmiş Milletler himayesi •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog