Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

RADYO I J C Bugünkü Program 7 29 Açılış ve program 7 30 Müzik (Pl) 7 45 Haberler 8 00 Çeşidlı Müzik (Pl) 8 45 Türküler (Pl) 9 00 Kapanış 12 29 Açılış ve program 12,30 Muzık (Pl) 13 00 Haberler 1315 Rad>o salon orkestrası 14 00 Karışık şarkılar 14 30 Cumhur Başkanlığı Armoni mızıkası 14 55 Konuşma la 00 Kapanı; 16 58 Açılış ve program 17 00 Radyo Ço euk Kulubu 18 00 Muzık (Pl) 18 30 Ko misma 18 45 Şarkılar 19 00 Haberler 1"» 15 Geçmişte bugün 19 20 Muzık 19 45 Yurddan se«ler 20 15 Radyo Gazetesi 20 30 Serbest saat 20 3a İnce saz 22 15 Müzik (Pl ) 21 45 Konuşma 22 00 Marş lar (Pl) 22 35 Muzık (Pl) 22 45 Haberler 23 00 Muzık (Pl) 23 30 Program %e kapanış OMEGADAKİKLİK İÇİN SARFEDİLEN BİR ASRIN SEMERESIDIR • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DÜNYACA TANINMIŞ 1 m • i • m • sso cc t.k.b»d. İNGİLİZ MOTOSİKLETLERİ • OTOMATİK KRONOMETRE OM E G A Saat sanayimin şaheseri, mahdut miktarda imal edilmiş olup, son 100 senelerin butun fen ve san'at tecrübelerinin semerelerinin birleştirmiştir. nelmılel Kew.Teddmgton ve Cenevre rasathanelerinde ayar hususunda en iyi neticeleri veren 3 0 m/m Kronometrenin ve gayet yassı, kendi kendine kurulan O t o m a t i k saatinin terkibidir Soldan saga 1 Yakında açık milletvekillikleri için yapılacak mevziî intıhab (mürekkeb kelime) 2 Böylesi çok defa yürek jakar (ıkı kelime) 3 Suratı böyle olanın keyfi yerinde olmadığı muhakkaktır uçağın tepeden İnme tarzında yere akını 4 Manevi burnu bu yuk olanlarda bulunur bitki ipliği 5 Es klden yüksek rütbeli subaylar grupuna ve rilen ad (eski dilde cemi) bazan kotunun yanında o da yanar 6 Hajret edatı cellada verilebılınecek emirlerden 7 Uçucu (eski terim) bir renk 8 Cok defa fedakirlıklar onu kazanmak için japılır baş ağ rıtıru da bahane ederek gelebilir 9 Bir eeyin varlığında hasıl olan değişiklik (eski biyoloji terimi) Yukarıdan aşağıya 1 Oturmayıp dikili vaziyette (mürekkeb kelime) 2 Duvarları susleyenelrden sürpriz şeklinde 3 Bal yapanın erkeği (mü rekkeb kehme) 4 Sarhoşluk durumu (eski terim) kabul etmeme 5 Bir harfin okunu sunun tersi bazı nakliye vasıtalarını kendi' «ine esir eden b!r sıfat takısı 8 Bir dairenin merkezinden geçerek iki yanına varan çizgi çevrilince hiç bir işe yaramama vaziyetini belirtir 7 iskambilde bir kâğıd bir goz rengi 8 Yuz badanası 9 Pek hos sovle Evvelki bulmacanın halledilin}; şekO 1 2 3 4 S 6 T 8 I m' meşhur O M E G A saat modellerinden bey. 1 8 4 8 1 9 4 8 . 100 yıllık mütemadi araştırma ve gayretin başarılı semeresi işte saat sanayıımn devamlı i n k i ş a f ı n a OMEGA'nın hissesi ingiliz TURNEB MANEFACTURING Fabrikasının 7,5 ve 15 beygirlik TEVEZZUH ve BALIKÇI teknelerine mahsus Muhtelif eb'adda «RICHLAND» Rapıt Transit Bu emsatarc modal üzerinde hıçb r yazı ıjleme ve oyma ıhtıya atmıyen masif gflmOıten va zanf bir mahfazada takd m •dılmakted r " O M E O A " İ M » ST M0RIT2 «t LONDRA OLİMPİYAT OYUNLARININ RESMİ KRONOMETRAJINI DERUHTE ETMİŞTİR DENİZ DİZEL MOTORLARI Satış Yeri : OTOBÜS ve KAMYON LASTİKLERİ MİUİZİEİLTEİRİMT EİZİEİLİIİD E|R|D ZlÜ|R|E|F|A •İE|R U|M|A|NM|T O|K A N A|G|M|EWT|A K OİGİHEİDİAHT E L|A|Ç|K|A|B|P D İtfaiye su verme hortumu ile Rakor satın alınacaktır. Etibank İstanbul Şubesinden: Bankamız İhtiyacı için 3000 metre itfaiye su verme hortumu ile 120 adet rakor satın alınacaktır Taliplerin en gej 28/4/948 çarşamba saat 17 ye kadar tekliflerini kapalı zarfla bankamız holundekı teklif kutusuna atmaları Müfredat listelen hergun satmalına servisinden temin edilebilir Banka ıha'eyi kısmen VPVSI tamamen yapıp yapmamakta serbesttir (5197) KAYIB Kumkapı nüfus memurluğunda^ aldığım İçinde askerî muamelem kayıdlı nüfus hüviyet cüzdanımı ka> bettim Yenisini alacağımdan eskisinin hukrau yoktur Agop oğlu 928 doğumlu Antranık Boyacıoğlu TOPTAN FIATINA SEZIN TURK ANONIM ŞIRKETI Galata, Karakoy No. 104/106 Telefon 42541/43322 Telgraf MUHDEVER İstanbul. z::::1 PERIHAN ve TAKSIM KRISTAL SALONLARINDA PERAKENDE SATIŞ Dünyanın en meşhur A|C I NJJ K •N|A I L 1 i 1 İL K t ş • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI DRAM KJSM1 Bu aksam saat 20 de DÜŞMAN Yazan Andrt Paul Antoine rurkçesi Lutfl Ay Telefon 12157 KOMEDİ KISMİ Kaş yapayım derken Yazan N Nance; H. de Gorsse Türkçesi Vasfl R Zobu, Resid Baran OT ve ÇAYIR BİÇMEDE YENİLİK MER'A ve MANDIRA SAHİBLERİ Çayır ve bahçelerınızdekı otları ucuzca ve kolaylıkla biçmek istiyorsanız hiç durmadan sız de bir tane LÎNOLEUM Desenli YER MUŞAMBALARIMIZ gelmiştir Döşemelik kumaş, markizet tul perdelen paspas ve sofra muşambaları Beyoğlu Hacopulo Pasajı No 27 MOWMASTTER Çayır Biçme Makinesi Alınız Bu makinelerin bıçağı 2 beygirlik benzin motoru ile dakikada 3000 defa dönerek otlarınızı gayet süratle biçer idaresi ve kullanışı son derece kolaydır MEFRUŞAT MAĞAZASI Şubesi yoktur Rikkat UYANIK KAYIB Karacakoy nahiyesi nüfus me murlugundan aldığım hüviyet cüzdanımı İtaybett m Yenisini alacağımdan eskisinin hukmu yoktur KaracaktSy nah yesLnde Kâzım Özkan LÜVR Mustafa KOVANCI Muazzam saz Coşkun Kardeşler E s m a MUAMMER KARACA OPERETİ M A K S İ M D E % { DELİ DOLU irT\ Yazan EKREM REŞİD /il Muzık CEMAL REŞID ivJ Temsiller taat 20J0 da 9m^ Cumartesi, pazar matine 15 te Çarşamba halk matinesi 15 te Gıse her gün saat 11 de açılır Tel 42633 Görülmemiş bir kadro ENGİN Fiyatı: 535 LİRADIR S a t ı ç Y e r i Galata, Mumhane Caddesi No 108 (Veli Alemdar Hanı arka kapısında) T E L E F O N 40375 C A \ AKÇIT Kanunî AHMED TATMAN Kemani HÜSEYİN COŞKUVER Kemence ALEKO Cumbuş KADRİ ŞENÇALAR Cumbuş ŞEVKET Hanende HAMID DIKSES Klarnet ŞEREF Darbuka H A S A N TAHSİN HER PAZAR PERİHAN v e KRISTAL'da Butun bu zengin programla A İ L E M A T İ N E S İ BÜYÜK FIRSAT Yolculuk dolayısıle çok güzel Finlan7000 lira muhammen bedelli lâstikleri üzerinde Şevrole marka otobüse isteki) diya vıson (nerz) kepp ve ultravıolet (kvarz) lâmbası çok ucuz fıatta satılık çıkmadığından müzayedenin on gt,n uzatıldığı ve isteklilerin 27/4/948 salı gunu saat 15 te Belediye Encümenine başvurmaları İlân olunur (5173) tır Aynı yerde R C A 4 + 1 lâmbalı radyo ve Greatz 4 + 1 lâmbalı radyo takviye lâmbalarıle 140 ve 170 lira fistta Ronar manto 200 lira eski astragan manto 100 lira kurklu kadın mantosu 50 erkek kış paltosu 50 muşamba v s acele satılıktır Öğleden sonra Tepebaşında Turing Otele müracaat. SATILIK OTOBÜS Edirne Belediye Başkanlığından: fmm HOLANDANIN MEŞHUR ¡ENGEDURA I Markalı Kuru Türkiye Okutma Derneği Yozgad Merkezinden: 23 Nisan 948 de keşide edilecek eşya piyangomuz görülen lüzum uze rıne, 30 Ağustos 948 tarihine bırakılmıştır ilgililere ilan olunur Türkiye Okutma Derneği Yozgat İdare Kurulu EKMEK MAYASI EK» Bu günden itibaren: yalnız termoplastik izolasyonlu Dünyanın en nefis ve ekonomik mayasıdır. Bakkallardan alırken markaya dikkat ediniz KÂPOTEN Kablolarını Kullanınız. K A P O T E I\ HER KABLODAN ÜSTÜNDÜR ÇÜNKÜ: ı Suya, deniz suyuna, benzine gaze, asitlere alkalik vesaire maddelere karşı davanıklıdır, 2 Rüzgâra, güneşe teşhiri vukuunda kafiyen kınlmamaktadır. 3 Pamuk bandlarla, madeni kılıflara, bıtum veya kurşun muhafazalara kafi} en ihtiyacı yoktur 4 Nafia Bakanlığının ve Turki > e Elektrik Şirketlerinin şartı 1000 metrede, 660 Volt 2750 Megohms'tur. Ayni mesafede KAPOTEN kablosu 2000 volt taşıma kabiliyetinde ve 11000 ilâ 50 000 Megobms gibi yüksek rezistansa sahıbdır Kondüktörlerin evvelâ POLITEN izolasyonun ve etrafında POLIVIML KLORID muhafazanın mevcudiyeti KAPOTEXm şayanı dikkat değerlerini meydana getirmektedir Plastiklerimiz IzoleKablo sanayisinde kauçuktan daha iyi, daha muhım ve hâs maddelerdir Kat'ıyetle diyebiliriz ki KAPOTEN kablolarımız bugünden kauçuğu 2 ncı derecede bırakmak şöyle dursun, onu ıskartaya çıkaracaktır. Paşabahçede sahil ile asfalt arası üç donum yüzden fazla yetişkin meyva ağaçlarile bir masura tatlı suyu, 2 kuyusu ve bir çatı altında müstakil kapılarile altışar odalı uç ev bulunan arazi satılıktır Sahil tamamen bahçedir Evler, asfalt üzerindedir ve boş teslim edilecektir Görmek için 14 No ya Görüşmek ıçm 912 arası 82127 ye telefonla müracaat I ^ ^ ^ H SATILIK Bir aded alternatör grupu alınacak Tirebolu Belediye Başkanlığından: Kasabamız elektrik santralı için S Efektif beygir takatında kompresörsüz, O Dik sılmdırîık dört zamanlı 600750 devirli bir adet dizel motoru ile buna akopîe 400/231 voltluk bir adet alteıanator ve teferruatı 4768 sayılı kanun gereğince satın alınacaktır 5/5/948 tarihine kadar Tirebolu Belediye Başkanlığına muracaatleri (5172) ••MHMBH DÜNYACA Sağlamlık ve üstünlük vüzünden TANINMIŞ SATILIK APARTMAN Tarlabaşı asfaltı üstünde senevi geliri 6120 liradır Telefon 41670 e müracaat Böbrek, Mesane. Prostat tdraı Yollan ve Tenasül Hastalıkları Mütehassıs Adres Beyoğlu, istiklâl caddesi Suriye Çarşısı No. 348/1 • Her sün 1220 Tel 42160 • Sahih v» Başmuharriri NADİR NAD1 Bu nüshada yazı itlerini fiilen ldor« ed«n CEVAD FEHMİ Matbaan Nurettin Mehmet Başak % 90 Fabrikalarının en son sistem bisikletleri gelmiştir Satış ve teşhir mağazamızı ziyaret ediniz A D R E S : satışını yapan marka VİKTOR ve EDVARD SAŞATİ Cumhuriyet caddesi No 123 Taksim garajı kargısında Anadoluda acanta aranıyor İngiliz kimyasının, mucizeli birer icadı olan POLITEN VE POÜVINIL KLOR!!) SAYESINDE: KAPOTEN SATIŞ YERİ Ankara Belediyesi Su İşleri Müdürlüğünden: 1 İdaremizde bulunan 6 DC 1879 ve 6 DT 463 tıplerındekı (BUDA LANOW) markalı Dizel motorlarına yedek parça satın alınacaktır 2 Ellerinde bu tıp motorlara aıd yeni orijinal yedek parca olanların veya yabancı memleketten yakında getirebilecek durumda bulunanların (20) gun içinde müracaat etmeleri ilan olunur. ÖLMEZI. ESKSMEZL YAKUP SOYUGENÇ ve ORTAKLARI Koli. Şti. Galata Karakoy Palas karşısı 86 İSTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog