Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

" Dünyaca tanınmış Harris yağlı boya fırçalan ile fevkalade bir netice elde edebilirsiniz '' .limanımıza gelen ryeaiden VAPURIAR Sapında Harris isimli yağlı boya fırçalarını İsrarla her yerde arayınız ( KHEDİVİAL MAİL LİNE İskenderiye ve NewYork arasında muntazam ve seri posta (15.000 tonluk ve 17 milli) YENİ VE LÜKS TUTUM BANKASI T. A. O. Tasarruf Mevduatı Hesablarınm İKRAMİYE 1500 500 100 50 T.L. T.L. T.L. T.L. 2241 AMERİKAN SANAYİİNİN ŞAHESERİ KHEDİYE İSMAİL Vapuru 30 nisanda NEWYORKTAN İSTANBULA gelecek ve 2 mayısta birinci sınıf yolcu ile eşyayi ticariye alarak İSKENDERİYE ve BEYRUT tarikile NEWYORK'a hareket edecektir. Fazla tafsilât için Galatada, Karaköy, Yeni Han, 2 nci katta GİLCHRİST WALKER et Co. Ltd. müracaat. Tel: 42964 KEŞİDESİ D ü n 23 Nisan 1948 saat 10 1/2 ta Beyoğlu 6. ncı Noteri Ferid Yasa" nın h u z u r u n d a yapılmıştır. İkramiyeler aşağıdaki numaralara isabet etmiştir: 1842 7782 2610 1946 3397 5055 4991 6895 2695 2653 6961 0516 1418 6055 7316 2383 3336 2731 EMSALSİZ PROJEKSİYON! ve SES UG HARRİS 4 CO. LTD STOKE PRIOR. WORCESTERSHIRE. İNGİLTERE H A R R İ S MUmessill ) ' M. BEHARE B. Çorapçı Han No. 25. istanbul. . Her yerden İsteyiniz. ? Tel." 23324 ıS52 2004 2527 5768 3099 5798 3798 3138 5083 5912 6641 6295 6622 5868 5887 2664 4002 2477 6594 3236 3928 6532 4610 5004 Her Büyüklükle sine ma, Bahçeler ve Fa brika, Köy Enstitüleri. Ordu Evi, Halkevi. «••• NEDEN? m^m Salonları için Sabit, Orta ve Seyyar Tipleri Mevcuttur Balıkesir Valiliğinden: 1 AksakalManyas yolunun 6+00017+000 arası «92967> lira 80 kuruş keşif bedelli esaslı şose onarımı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 2 İhalesi 6 mayıs 948 perşembe günü saat 16 da İl Daimî Komisyonunda yapılacaktır. 3 Bu işe ait bilumum evrak bayındırlık müdürlüğünde hergün görülebilir. 4 isteklilerin «5899» lira geçici teminat yatırmaları veya bu mikdar banka mektubu veya makbuzu ile Ticaret Odası vesikası «östermeleri ve ihale gününden en az üç gün evvel «tatil günleri hariç* valiliğe müracaatle usulüne göre ehliyet vesikası almaları ve 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan hazırlayacakları teklif mekruhlarını ihale günü saat 15 e kadar komisyon başkanlığına vermeleri lâzımdır Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (5057) istimalindeki kolaylık ve temin ettiği aşikâr faydaları varken Ankara Defterdarlığından: C i n s i SÜDORONO PERTEV kullanmıyorsunuz? Elbisenizi terden muhafaza ederek aynı zamanda zarafetinizi temin eden bu müstesna müstahzardan istifade ediniz. Bu sırrı bilen binlerce hanımdan Markası Lâsal Buik Merküri Fort Motor No. Bin«k otomobil 10473 4337264 84931 183057117 Muhammen bedeli Lira K. 4000 00 4500 00 3900 00 3000 00 Teminatı Lira K. 300 00 337 50 295 00 225 00 Südorono Pertev B hakkında İzahat isteyiniz. • ı \~ , Y u k a n d a ' « « i . makası, motor numarası ve muhammen bedelleri yazılı bınek otomobilleri kapalı zarf usulile arttırmıya konulmuştur l.fct »7 f/1/9,f *?***? r a s t l l y a n ««Samba günü saat 15 t« Defterdarukta müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 2490 < 7 j S t e k h İ € r i I L b e l i r l i Sünd* ihale saatinden bir,saat evveline kadar 2490 sayılı kanunun 32 ncı madde* mucibince hanrlıyaeaklan teklif mektub. tarım komisyona vermiş olmaları şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edileme*. alınabilir O t o m o b i l l e r h a k k m d SİNEMA MAKİNELERİ DıVRY Sstıf »s ttfMr merfcett: Robert Ubert ve Kartf. ŞU. İstiklâl Cadded No. 28 BeyoğluIjtınbnl Tetegrsi Atfr&ilı UBJUt ~ Telefom 4384» K Yarım asırdan fazla bir müddettenberi Türkiyede memnuniyetle kullanılmakta olan meşhur Istil Eşya ve Yağlı Boya Resim Amatörlerine a fazla HK İ Aİ K ÇİFTÖKÜZ BÜYÜK FIRSAT malumat Millî Emlâk Müdürlüğünden (4763) marka Açık Arttırma ile Satış Yarınki Pazar saat 10 da Beyoğlunda Kumbaracı yokuşu 49 numaralı Marketo apartımanmın 4 numaralı dairesinde (Lebon pastahanesinin yanındaki sokak) 25 senedenberi büyük itina ile toplanmış istil, Empire eşya, yağlı boya Ali Rıza, Halid, Zeryan; Dukat; Cenca; Krömer; Vandet imzalı ve Kataloge resimler ve akuarel, gümüş çay takımları, tabaklar, vazolar ve seccadeler satılacaktır. Goblen kaplı kanape ve 2 koltuk, Empire konsol, ceviz masif çekmeceli sekreter, marketerli Bahü, maun masif salon ve oyun masaları, istil 3 aded kütübhane, aynalı dolab, divan, koltuklar, sandalyalar, vitrin, salıncak, elektrik avizeleri, eski İkonalar, Empir bronz masif saat ve 2 şamdan. İngiliz Portuge ve Çin tabaklan ve vazolar, 56 aded porselen tabak takımı, komple çay tekimi, biblolar vesaire. Çanakkale Sulh Hukuk Yargıçlığından: SAYIN DOKTOR LARA DAUSSE " • Altlı üstlü işçi için demir karyola satın alınacaktır. Etibank İstanbul Şubesinden: Bankamız ihtiyacı için 200 çift altlı üstlü isçi için demir İcai satın alınacaktır. Taliplerin en geç 3/5/948 pazartesi saat 17 ye kadar tekliflerini kt« palı zarfla Bankamız holündeki teklif kutusuna atmaları. Şartname hergün satmalma servisinden teinin edilebilir. Banka ihaleyi kısmen veya temamen yapıp yapmamakta serbejtttr. Çoktanberi beklenen Pariste cihanşümul Fabrikası Müstahzarlarından: lntrait de Valériane DAUSSE Intrait de Marrons dinde DAUSSE Ampoules soufre COLLOBİASI DAUSSE Ecza depolarile Eczanelere dağıtılmıştır. •iÜ») Umumî depo HASAN ÖZİŞ ve ORTAKLARI SIMOYO UY6UN Ç£RÇE MELERLE OUHYfínifi EH YÜUSEU GÖZLÜUCRNLfiBl, Âşirefendi Caddesi, Kismet Han, İSTANBUL TIRPANLARI Gelmiştir. Müracaat yeri: ANADOLU KONTU ARI İstanbul, Tahtakale Cad. 8/10 Dar Han. Telgraf adresi: NADOL İstanbul. Beşikdüzii Köy Enstitüsü ve Eğitmen Kursu Müdürlüğünden: Beşikdüzii Köy E nstitüsü ve Eğitim kursunun eylül 1948 sonuna kadar ihtiyacı olan 80 ton 84'86 randımanlı tek üp buğday ekmeği kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkanlmışür. ihale 3 mayıs pazartesi günü saat 15 te Vakfıkebir belediyesinde kurulu komisyonda yapılacaktır. Muhammen bedeli ihale günü belediyeden alınacak rayiç eşya esas tutulacaktır. Eksiltme teklifleri bu rayiç üzerinden alınacaktır. Geçici teminat 2400 liradır. isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2/3/32 nci maddesinde yanlı belgeleri ve teminatlarını muhtevi teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona tevdi etmeleri ve fazla tafsilât için idaremizden şartname istenilmesi lüzumu ilân olunur. (4987) GÓ¿LUU8£(?ET£l£P) T. A. Ş. 7 Tedavülden kaldırılacak eski gümüş 25 kuruşluklar hakkında ilân Maliye Bakanlığından: 5015 sayılı kanunla verilen selâhiyete istinaden darbedilmis gümüş 50 kuruşluklar tamamen basılmış ve kısmı azamı piyasaya çıkarılmış bulunduğu gibi, yeniden basılan 25 kuruşluklar da yakında tedavüle vazedileceğinden, eski gümüş 25 kuruşlukların tedavülden kaldırılması kararlaştırılmıştır. Eski gümüş 25 kuruşluklar bir sene sonra yani, 1/5/1949 tarihinden itibaren tedavülden kaldırılacak ve mezkur tarihten itibaren bir sene müddetle de yalnız Malsandıkları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Merkez Bankası şubeleri olmayan yerlerde T. C. Ziraat Bankası gubelerince kabul ve değiştirilecektir. Elinde bu gümüş paralardan bulunanların ona göre bunları Malsandıkları, Cumhuriyet Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden değiştirmeleri ilân olunur. Mezkur gun ve saatte davalı Halisenin yarBronz Nikel 25 kuruşlukların tedavülden çekileceği tarih ayrıca ilân edilecektir. (5316) gılamaya gelmesi veya bir vekil göndermesi, Çanakkale Cevadpaşa mahallesinde oturan avukat Yumnu Altınel karısı Rabia Altmel tarafından Çanakkale Cevadpaşa mahllesı, Hasanpaşa sokak No. 6 da mukim İken elyevm İkametgâhı meçhul bulunan Hasan Rahmi kızı Halise aleyhine, davalı Halise ile yarı yarıya mutasarrıf oldukları Çanakkale, Cevadpaşa mahallesi Hasanpaşa sokağında kâin ve halen muhterik sağı Halise ile Davudun müşterek haneleri, solu Davud hanesi, arkası Fatma arsası ve onu yol ile çevrili 136 metre 47 desimetre murabbaındaki arsa kabili taksim olmadığından satılarak suyuun İzalesine karar verilmesi hakkında açılan davada, davalı Halisenin ikametgâhı meçhul olduğundan ilânen davalıya davetiye tebliğine, yargılamanın 30'4 948 tarihinde saat 10 a bırakılmasına karar verilmiştir. COROSEDÂL adlı kalp müstahzarı piyasaya arzedilmiştir. DİLER TIBBI MÜSTAHZARLAR LABORATUARI Çemberhtaş Atikalipaşa No. 10; DEPO Billurcu Sokak No. 32 Sayın Doktor ve Eczacılara TAŞRA SİPARİŞLERİ AYNI GÜNDE YAPILARAK POSTA İLE ..6ÖM0ERİÜR. SİRKECİ,HPMÍDÍYE C0D.X'?J7TEL:?I268 MALÎYE C i n s i MÜTEAHHİD ve İNŞAAT SAHIBLERINE: • aksi takdirde H U.M.K. nun 402, 405, 408 mcı maddeleri ahkâmı tatbik olunacağı davetiye makamına kaim olmak üzere ilân olunur. CHAPPEE Marka Dünyaca Meşhur lerini, resmi ve hususî inşaatlarınız için piyasada aramakta ve kullanmakta tercih ediniz. ÇÜNKÜ: CHAPPEE Fabrikası mamulâtı, dökümleri temiz, tip itibarile zevkinize ve fiatça da menfaatinize en uygun, kömür sarfiyatı bakımından da en idarelidir. İnşaat mevsimidir. Sipariş için büromuza müracaatta acele ediniz. Siparişler, en kısa zamanda kat'î olarak teslim edilir. Galata, Fermeneciler, Güraç Han 7/3, Telgraf: KUTMANKO İstanbul T E L E F O N : 40910 Dr. OPERATÖR BURSA TEZ NAKİ KALORİFER KAZAN ve RADYATÖR Hastalarını kabule başlamıştır. Sedbaşı Sağlık Ap. Telefon: • B H İ Adapalas 1647 ^ ^ H ile müteharrik Geçici iki adet santrifüj tulumba satın alınacaktır. Muhammen bedeli 16.000 teminatı Eksiltme tarihi lira olup geçici teminat 1200 liradır. 10 Mayıs 1948 Pazartesi £ünü saat Lira K. 11 de Fakültemiz satmalma komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. 12,5X16 zarf imaliyesi 15000000 aded 1462.50 26/4/948 pazartesi ., . „ ; .... (5417) k . 13X18 zarf imaliyesi 7750000 > 872. 26/4,948 pazartesi 17X24 zarf imaliyesi 1850000 > 243 26/4/948 pazartesi Zamk fırçası 10000 > 112 50 27/4 '948 sah Cetvel tahtası 9000 , 603.40 27/4'948 sah Klâsöı sırt halkası 100000 > 375. 28/4/948 çarşamba Balıkesir Vilâyetinde bulunan bir madende vazife görecek, tercihan Büyük kapsül 300000 > 80. 28/4/948 çarşamba genç bir doktora acele ihtiyaç yardır. Dolgun maaş, müstakil ikametgâh, Çivit mazı 2000 kilo 225. 28/4/948 çarşamba tenvirat ve teshin verilecektir. İsteklilerin W. H. Andrews, 4142 Ünyon Yukarıda cins ve miktarları yazılı işler ve mubayaalar açık eksiltme ile Han; Voyvoda Caddesi, Galata adresine muracaatleri. Telefon: 49406 •.hale edileceğinden isteklilerin gösterilen tarihlerde ve saat 14 te geçici teminat paralarile birlikte Beşiktajta Devlet Kâğıd Deposunda hazır bulunmaları. (4664) Miktarı Fakültesi BAKANLIĞINDAN: İ. T. Ü, İnşaatyapıları kürsüsü Dekanlığından: Fakültemiz su için elektrik motoru DOKTOR ARANIYOR Devlet Orman İşletmesi Uşak Müdürlüğünden: IMH SATILIK Bir aded buhar kazan ve makinesi acele satılıktır. Fener, Mürsel Paşa 66 No müracaat. Türkiye Umumî Mümessili: H İ L M İ KUTMAN İzmir Belediyesi Eshot Umum Müdürlüğünden: Otobüs için 60 adet 6 volt 120 amper, 15 adet 12 volt 140 amperlik akümülâtör fiat teklif edilmek suretile alınacaktır. Ellerinde bu akümülâtörlerden mevcudu olanların 30/4/948 e kadar birer numune ile teklifte bulunmaları. (5205) AKUMULATOR ALINACAK TORNASI AMERİKAN ^ Punta arası iki metre, punta irtifaı 34 sm. yeni vaziyette bir torna komple olarak satılıktır. Telefon 41460 ve posta kutusu 471 İstanbul Pekelmen'e müracaat. Hareket münasebetile mecburî ve gayet sevimli bir eşya satışı Açık Arttırma İle Fevkalâde Satış 200 kalem sevimli eşya ve biblo her ne fiata olursa olsun satılacaktır. 25 nisan 1948 pazar günü saat 10 da AYAZPAŞADA 15 No. lu Murad apartımanının 8 No. lu dairesinde mevcud Çekoslovak Sefareti Ticaret Atsşesi Muavini Monsieur Ctırad Hykel'e aid tekmili Avrupa mamulâü (bilâ istisna) eşya biblo, halı ve saire açık arttırma ile satılacaktır. Praganin en meşhur eşya fabrikalarından Cholasta mamulâtı ufak, fakat gayet sevimli büfe ve ortasından yedek tahtaları çıkarak büyüyen yuvarlak güzel 1 yemek masası, Viyananın meşhur Tonet fabrikasının 4 adet yemek oda sandalyeleri, yine Çekoslovakyanırı meşhur Universal Prostejov fabrikasının mamulâü 4 kapılı dolap, tuvalet, karyola ve saireyi havi mükemmel pistóle boyalı yatak oda takımı, defa aynı fabrikanın sayfiye için yegâne bir beyaz büfesi, 2 adet ikişer kapılı beyaz Avrupa mamulâü dolaplar ve beyaz sandalyeler ve masa. Hakikî kristal bakara ve kristal Bohem hayli renkli vazolar, tabaklar, bollar, çiçeklikler, sigara tablaları, kompostoluklar vesaire, 26 parçalı ufak ve gayet zarif kesme kristal su takımı, dünyaca meşhur Rosenthal fabrikasının hayli vazo, biblo ve heykelleri, Bavarianm meşhur P.A.L.T. Eichvald, Eschenbach ve sair fabrikaların perakende tabak, çay takımları ve saire. Murano ve sair hayli vazolar, kadife kaplı ve Avrupa mamulâtı bir kanape, 2 koltuk, meşhur Fransız ressamı ve gravürü Edgar Şahin'in bir Pointesech'i (Anatole France'ın resmi) elektrikli halı süpürgesi hayli resim, karakalem, ve yağlı boya tablo, Kodak fotoğraf makinesi ve ayağı, elektrikli soba, duvar saatleri, abajurlu lâmbalar, ve avizeler ve saire ev eşyaları, meşhur ingiliz Ultraphon marka 1 pikap ve dolabı (Avrupa). Avrupa Ferforge emsalsiz biı avize. Fazla tafsilât için A Babikyan'a müracaat Telefon: 41221. BAKTERİYOLOG Dr. SITKI VEÜCANGİl Tıbbî Tahliller Laboratuarı Beyoğlu: ipek Sineması karşısı. Kuloğlu sokağı Nedim bey Apart No. 6 Telefon: 40119 ^mm AÇIK ARTTIRMA İLE SATIŞ Maon Parakate, limon ve kök ceviz kıymetli eşyalar. Wurtenberg porselenleri, kluazone ve saksı vazolar ve duvar tabaklan, bronz masif Fransız avizeleri, St. Louis ve bakkara kristaller ve kıymetli hah ve seccadeleri saüşı. 25 Nisan 1948 pazar günü saat 10 da Beyoğlunda, Tepebaşında, Belediye Tiyatrosu Dram Kısmı karşısında 51 No. h Fresko Apart. 2 No. lu dairesinde mevcud ve şehrimizde tanınmış bir aileye aid tekmil Apart. kıymetli eşyalarını, kristalleri, porselen takımları, zengin evizeler,, halılar ve seccadeleri açık artürma ile saülacakür. 9 parçadan ibaret tekmili maon ağacı parke işlemeli zengin yatak oda takımı. Gene limon ağacından mamul 7 parçadan mürekkep 2. ci yatak oda takımı. Ceviz Lup ağacından mamul ondüle camlı vitrinile 10 parçadan ibaret yemek oda takımı. Üstü maroken kaplı kanape ve koltuklar. Fransız mamulâü Mercier bronz avizeler, ceviz ve maon oyun masaları, maon dolaplar, kristal masa, yazıhane ve koltuk, bir çok muhtelif koltuklar ve masalar. Saksonya büyük sobalar. 107 p&rçadan ibaret Wurtenberg markalı nadir bulunur komple tabak takımı. Aynı markanın çay takımı. Bakkara ve SaintLouis kristal kadehler, pasta tabaklar ve vazolar. Bir çift kusursuz saks vazo kluazone ve Çin vazolar ve duvar tabakları. Kristal likör sürahiler ve bademlikler. 12 kişilik komple Japon çay takımı mahfazalı. Mutbak takımları. Demir soba, gece lâmbaları vesaire vesaire. Körting markalı 8 lâmbalı radyo, Odeon pikap. Buhara, Sine, Beluç, Tebriz vesaire halılar, seccadeler. Fazla tafsilât için: Portakal Mobilya Evine müracaat. Tepebaşı Morali Pasaj 1575 Tel: 42738. 1 İsletmemizin Karadona bölgesinin Kabaoluk istif yerinde mevcud 1313 adede denk 409.495 M 3 çam tomruğu «8»parti halinde 19/4/948 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık arttırma suretile satışa konulmuştur. 2 Açık arttırma 10/5/948 pazartesi günü saat 15 de Gediz orman bölge şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Beher metre küpün tahminî bedeli 35 liradır. Her parti için % 7,5 hesabiyle geçici teminat alınır. 3 Bu işe aid şartname Ankarada Orman Genel Müdürlüğü ve merkez işletmesinde, İstanbul, İzmir Orman Başmühendisliğinde, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Turgutlu İşletme Müdürlüklerinde, Gediz 3 ve 4 Banaz yedinci bölge şeflıklerile işletmemizde görülebilir. 4 İsteklilerin belli gün ve saatte müsbit evrak ve ilk teminat» iarile birlikte komisyona muracaatleri. (5361) Otobüs satılacak Bursa Belediyesi Otobüs İşletmesi Müdürlüğünden: Muhammeni M terrinatı Motor No. lira lira Modeli Plâka No Markası 99.T 514724 6000 450 945 2/37 Ford B.F.E.616493 5500 413 5/40 945 Şevrole 1537.333 6000 450 946 13/48 Diyamont Yukarıda oto, motor numaraları, model ve markaları yazdı şehir içi üç adet otobüs hizalarındaki muhammen kıymetler üzerinden teker teker ve yahud üçü birden taksitle satılmak üzere 6/5/948 perşembe günü saat 16 da açık arttırma usulile ihaleye konulmuştur. Otobüslere aid şartnameler talihler tarafından Belediye Hesab İşlerinden istenebilir ve otobüsler Belediye otobüs garajında görülebilir. İhaleye girecekler muvakkat teminat belgelerile mezkur gün ve saatte Belediye Daimî Komisyonuna muracaatleri ilân olunur. (5166) ! • • • Operatör •^^•f Dr. SEDAT ERMAN Gureba Hast Cerrahi Polik. Şefi. Cağaloğlu: Halkevi karşısı No. 50/1 Guran Ap. Her gün: 15.30 dan 19 a kadar. Telefon: 22281 Akyazı Sulh Yargıçlığından: 112 Bedii Tahırbey koyunun Kurşunlukavak mevkiinde doğusu Faik tarlası, batısı Fahri Can tarlası, kuzeyi çalılık, güneyi Mahmud tarlasıle çevrili 10 dekar: gene aynı koy ve aynı mevkide doğusu kby merası tarlası lası, batısı çalılık ile çevrili 30 dekarlık tarlası, batısı çalılık ile çevrili 30 dekarlık tarlalarla aynı köyden Ferhad Can namına tapuya tescili taleb edilmiş olduğundan yukarıda mevki ve hududu yazılı iki parça tarlaya başkalarının bir alâkası varsa Akyazı Asliye Hukuk, 112 sayılı dosyaya veya yargılama gunu olan 23/6'948 çarşamba saat 10 da mahkemede hazır bulunmaları ilân olunur. İdaremiz ihtiyacı için yeni yeya az kullanılmış derhal teslim şartıle bir kamyonet satın alınacaktır. İsteklilerin en geç 28 Nisan 1948 çarşamba günü saat 16 ya kadar idaremize teklif göndermeleri. (5418) izmir Belediyesi Eshot Umum Müdürlüğünden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog