Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Millî takımımız Yunan millî Milli Piyango takımını 3 1 yendi 23 nisan çekilişi dun Ankarada yapıldı Atına, 23 (Husus surette giden arkadaşımız Besim Koşalay tel^ zle bil dınj or ) Türk Yunan milli futbdl takımları arasında ajlardır yapılacagı ilân edilen maç bugün Panâtınaıkos stadjnda 2o binden fazla s*vırcı ónunde Ovnandı Stad Türk \ e Elen bayrakları ile süslenmişti Oyuna hevecanlı bir ha/a içinde ba., andı Takımımız ilk dâkıkatân itibaren hakim yeti ellerine aldı " ncı dakikada F kreün ayâfı ile ilk sayıyı kabandık Milli takımımızın ezici hakimiyeti bundan sonra da de\am etti Yunanlılar bir müddet şaşkın bir duruma du«tuler Bulend Vedn Cıhad \ e Hüseyin çok güzel Oyun çıkarıyorlardı 29 un*u dakikada Lefter ıkmcı golü attı 2 0 maglubıvet karşısında Yunan takımı da buyuk gayret sarfedıyur fakat netice e l i e edemiyordu Takımımız devre sonuna kadar ajnı enerjik durumunu muhafaza et*ı Millî Pı^ansonun 23 Nı*an 948 çekilitkınci devre Ikmci devreje he~ ıkı takım di bazı şi dun *aat 13 30 da Ankarada vapıl mistir degısıklıklel e ç.kr> orlar Yunan sag açığı ikramiye kazanan numaralan \azı Ca /aras in erne Pânardö'L.yo rnerxea rruhac m V Jce'ıdıs in yerine de eski o yonız 200 ( M lira kazanan numara H >jn ulorda*ı \ azoo grrjor Türk takıırırda ise sağ haf Salâhaddffijn verine 37303 Na" ı alınıjor 100 000 lira kazanan numara Bir makine gibi 139648 50000 İha kaıanan numara &*>cı d e v e bas ar bağlamaz Tur^ ta365444 kımı der lal Gacoma geçıj^r Hk de\•ede o duju gibi nucum hattı bir makine 10 000 lira kazanan numara gibi ı^h/or \e is ¿a'âde bu anlaşma üs 019508 0"7372 256S87 276ol3 Yunan ka e^ını âd*>ta abloka ediyor Bil5 000 lira kazınan numaralar hassa sag açiK Fıkretın aairma ve hede014408 0393J2 11S421 13^04 1604S ' m b ı ı a n s a t e n Yuran jca'esi için başlı 181319 21a930 24"936 316281 39o280 ba ına bir tehLke oluıor B j ıLc ba»kı 2 000 lira kazanan numaralar recükten sonra oyun rrute%ann bir hale ge ıjor Bu arada bir Yunan akını ha 004337 013865 016611 0"^16 046146 xen taraiındaı ofsâ^d a durduruldu 058447 071516 100414 113964 148410 ğundan sejjcler itiraz ed orlar Fakat 148951 155396 1T701 162473 1726<1 cJcâbınde santrfor Ahmed de aynı şe 181061 200 >•> °03ri2 211110 2142U 214699 226267 2U~>İ 246212 2 2 > < aS ) kilde ofsayda düsüvör 293242 29S121 ^li960 3'>aOO 329^6"? ikinci devrede Salahaddının yeT > k sartrbafı BileM üçuncu bek 340093 34Pfc98 3550i 3* ^S7 37S26o rine Naci alındı 14 uncu dakikaca olarak o *IJ 6r \e T J * Î takımı bu s *dâ Halıd sol aç ga Sukru de santfo381646 383o91 3°1760 39"° 1 395"OS em oyunda c id°n r"u affak olu> or Sol ra geçtiler Bu suretle takın daha 1000 lira kaasnmn mimarı ar haf Hüseyin ıs» m oır gunurde ve karcanlı bir oyun çıkarmağa ba ladı 00S669 009 08 0190 9 022460 029o28 sısında vi a* ga goz açtrmıjor Fakat 20 ncı dakikadan sonra \ u 031232 031S84 0414T. 04i>0t) 0481311 Yunanlı1 ann ilk ve son golü kullanınız. Zira terden) ıdraıdan mutevellıd pişikleri, sivilceler ve rmnlüar durumlarını biraz düzeltti04£>2ol 0aaS4b 0o6619 061907 0C22 S kokulan Katı surette ancak HASAN ÇOCUK PLDK\S1 izale eder ler \e 2D inci dakikada ^ ıkelıdıs ta25 inci daüixada ovun m u v a z i n bir 0S%29 090190 093011 102460 10'9 rafından tek gollerini yaptılar Bizim cerejan takıb ederken bu sırada orta 1IW65 110 Sa 1117D0 113910 11R62* Müdafaa hâttımızın canlı Ojnamâ hafıidan ycjıde bir pas alan Yunan 13D011 149O69 1O0202 159242 1773o7 6ifta mukabil hücum hattı biraz yor «antrforu çok yakından ve sol bir şutle 18OD69 l i ' l 7 193300 19a 69 19'208 gunluk alameti göstermeğe başla takımının ilk ve son go1uTÜ k=>\dedi 20'=039 210537 218699 216627 2184^ mıştı Bu çok sürmedi \ e 30 uncu yo Türkiye 2 Yunanlılar 1 219C0 2'21D6 ?21'308 ">n^i 23ı81S dakikada Sukru uçuncü golümüzü Bu golden sonra hev«can umjmf ola 240222 24 0^3 24^902 246<»80 248308 Attı Bu suretle Türk Yunan milli maçı 31 galibiyetimizle neticelendi rak son haddjn bulujor \e oyun çok 9D3683 ¿ o c ^ 26S25* 5"0154 Tİ$T> süratleniyor Yunan takımı btryuk bir 273«13 279876 283771 320848 324468 istanbul Atma maçı pazar günü gayre le be"abe'lıgı temin ıcm tekra* 33*615 337İ3O 340057 3430*0 353330 İ Bölgemiz ıhtıjacı ıç,ın 60 ton motorin mazot açık eksiltmeye ko yapılacaktır nacuma geç: or Vé tribünlerden t^~ı 303098 3fil49« 363391 3633^ 36 803 nülm ustur Besim KOŞALAY gormor Faiat cok seçmeden Türk ta 365411 36637' 368847 371952 3756"'l 2 Motorinin tahlil raporu ile uumuneler nın ihaleden uç gun eVve Atına 23 (a â ) Türk ve Yunan k mı aayete gene hâVjn oluyor 3771o7 3B2o49 3S3189 3876D2 39 9 60I 1 ne kadar satırıalma komı=vonuna tevdii lazımdır Kulh futbol takımları bugün saat 500 hrs ıkrarn s k ? ?i > ra'ar 30 uncu dakikada Vımed aradan sı^ 3 Tahmin bedeli 13 2301ıra olup geçici teminatı 992 lira 25 ku 17 30 da Atınânın Panatırtaıkos staSon dört rakamı (3146 4869 6913 rujtur dında 30 bini aşan bir sev rcı kütle rı'arak yakı" mesafeden sıkı bir *utle 7831) ile nihajet bulan 160 bilet beşe*topu üçüncü defa Yunan kalesi alarma si önünde karşılaşmışlardır 4 Bu ı$e aıd şartname hergun basl nrl k samanlığında gorule yuz lira. Stâdda şimdiye kadar görülmem ş gönderiyor TurkıVe 3 Yunanlılar 1 b lecegl gibi taahhüt \ erg 1 \ e d g^r kanuni ma raflar alıcı daırej e ait 200 Uta ikramne kazanan numaralar mahşeri bir kalabalık maç saatinden olacaktır Son lo dakı. a kars IJJı faka+ baslanSon üç rakamı (6^2) ile nihajet buçok e w é l toplanmış bulunuyordu gıcdJvi canlı1 ffin ?02rukmed gı akjılar a 5 Îstekllkrın 3 Mayıs 1943 pazartesi gı nu saat 15 de Kadıköy Mo Stâd dışındaki butun binalar hattâ gecıjor \e maç da bd,,'elikle 31 Türk lan 4f0 bı'et iki jtızer lira da caddesi 91 No da başkanlık binasındaki satmalına komisyonuna mu 100 lira ıkıatnhe k^zpnm nnmfiaJar afaçlar üzerinde de bir o kadar ka mı ı takımının galebesı'e «ona ényor racaatlerı (50a0) labalık maçı takıb edıvordu Son üç rakamı (332 3"2 530> ile nıHakem oyuru buyuk bi' vukuf ve du haj et bulan 1 < ) bilet yüzer lira 2X Bereî tribününde Türk Yunan rust uîle ı>ı idare etmiştir bırlıgı başkanı Soíókles Véiiizélos ile 40 lira ikramne kaiir^n lumiralir Türkıje Buyuk Elçisi Ünavdın Yu Saracog'ıınün sıiorculanmiMi telgrafı Son uç rakamı (027 096 284 370 ^27) nan Haberler Bakanı Baltacı parBostancıda Bagdad caddesi uerinde 14 metre cephe 1036 metre kaAnkara 23 (a a ) Türk millî ile nihayet bulan 2000 bıl=t kırkar' lira tiler şefleri ve diğer resmi şahs yet fu'bol takımının AVnadakı başarı=ı re içinde kujusu bulunan deniz kıj ısınca mutena ar^a ace'e satılıkta 19 lira ikramiye kazanan mim ralar ler yer almışlardı Türkiye Buyuk murtasebetıle Müracaat Galata Tersane Caddesi No 210 NECPIEDDIN YATMAN C H P Parti Grupu Son ıkı rakamı (50 54) ile nıhaj et buElçisi şeref tribününe girerek hal Bajkanı Sükru Saraçoğlu Türk Fut lan 800O bilet onar lira kın coşkun alkışlarıle karşılandı bol Federasj onu Genel S°kreten Ul5 lira ikramne kazanan nıırrtaralar Saat 13 30 da beynelmilel hakem vi Yenala a 5 ağıdâkı tebrik telgrafıSon raVamı (3 6) ile niha>et bulan lerden italyan Cenarozzo sahaya ge nı gö'derrmştır 80 000 bilet beşer lira ikramiye alırlerek takımları davet etti Her ıkı TVÎJIIÎ takım g e n j l e r i m oradaki lar takım milli formalarıle ve surpklı mmaffakıyetler m tebrik eder he1 Bolvadin İlçesi hududu içindeki Ebher golü İle bu gole d&Mllen Bu çekilişte 200 000 liralık büyük ik Akarçay mecrasında balık avı ve av zamanlarına münhasır olmak üzere alkışlar arasında sahaya çıkt lar pinizin ajrı avrı go'iennuden dperamiyeyi kazanan 373073 numaralı bi polun taraflarında j e ' şen saz Ve kamış mahsullerinin 1/6/1948 tarihinden Milli marşların çalınmas n\ mutea rım letin bir parçası Kozanda dıger parça 31/5/1948 tarihine kadar biçilme hakları 20/4/1948 tarihinden itibaren 30 kıb mutad seremoni yapıldı ve pek Şarki Akdenlt futbol konfresi «j Gazıantebde satılmıştır az sonra da gerek se>ırcılerın gegun sure ile ve kapalı zarf usulıyle artırmaya konulmuştur Aün« ¿3 (HUŞUM sıırette gid«n arkarekse oyuncuların son hadimi bu 100 000 lira ikramiye kazanan biletin 2 Muhammen bedeli 30 000 lira ve geçici teminat akçesi 2250 lan heyecanı arasında o> un başla daşımız Beşim Kosaıay bildiriyor) bir parçası Uluburlu bir parçası Istan liradır ŞOTKI Akdeniz futbol kongresi Türk di bulda o 000 Ura kazanan tam bilet O 3 Artırma 20/5/1948 tarihine rastlıvan perşembe gunu saat 15 te Takımlar şu gekılde teşekkül et Yunan italyan ve Mısır murahhaslarının Ayva ı<ta 10 000 lira kazanan biletler Bolvadin malmüdürl ığünde teşekkül edecek k o m s j o n önünde japılacakışUrakıle bugün açıldı Muir murahhası Ankara mislerdir Yenişehir (Bursa) Ajdın tır Emer Paşa bs^kanhga ı«çıldı. Bizden Bursa ve Kastamonuda Türk nuil takımı 5 000 lira orgreje Ulvi v» Vahi htitak ***ı er 4 Şartnamesi İstanbul Av Vergilen Müdürlüğü üe Ankara, Afyon Cıh«<i (Fenerbahçe) Murad (Fe ikramiye kazanan biletlerden 5 tanesi malmüdurlüğünde nerbahçe) Ved» (Beşiktaş) Salahaddın Istanbulda 4 taneli Ankarada diğerle Konja ve Eskişehir defterdarlıklarında ve Bolvadin (Fenerbahçe) Bulend (Ga atasaray) ri A> dm Ordu Tokad Çine Kılımh görülebilir Yavrunuzun daima neşeli olmasını isterseniz Amerikadan gelen çok saf iptidaî maddelerden yapılan Marmaraya meçhul denizaltılar giremez! Öoitard/t 1 ttıci tahijede nkan uçak gemilerinin ve ağlebı ıh\ümal Missouri zırhlısının Istanbulu [ziyareti sıralarına tesadüf etmiş ol' manm da manidar trulmaktad rlar » Biz Marmarada meçhul denizaltılar bulunduğuna inanmıyoruz Hele bunların Karadeniz ve Çanakkale boğazlarından bizim haberimiz olmaaan geçebileceklerini hiç kabul etmiyoruz Çunku her ıkı boğazın mudafoa tertıblen aracında oradan dalmış olarak /eçecek denızaltıları da haber \ereceK modern dinleme cihazlar vardır Bu bir asken sır değildir Her devlette başta Asdıc (Ezdik) denilen dalmış demzaltıları haber veren ve mevkilerini tavın eden cihazlar ve dıger benzerleri \ardr Bu çeşıd ha«a<! cihazlarla den zait ların geçişi \ e mevl11 degıl hattâ bal k sürülerinin mevcudıjetı ve gittikleri istikamet ile geçtikleri derinlik bile tavın edilir B r Sovyet vapurunun i azaen vej a kasd«n parçaladığı ag esasen, daha zıjade serseri mayınlere karşı kullanılan bir maniadır ki buna ancak periskop kullanarak geçen denizaltılar takılabilir ve ağın hususi teıtıbatı da bunu gözcülere haber verir Karadeniz Boğazında Sovyet gemisinin parçaladığı ag Boğaz komutanbgındakı den zcılerımızın hımmetlerıle pek kısa bir zamanda tamir edilmiş olduğu için eğer iş sadece bu aga kalmış olsaydı dahi Boğazdan gizlice geçmeğe kalkışan denızaltıların bu teşebbüsünden gene Boğaz muhafızları hemen haberdar olurlardı * Mayınlere kargı konulmuş olan ağın altından ve periskop ırtıfamı aşan derin sulardan geçmek mümkün ise de, yukarıda izah ettiğimiz cihazlar Boğazın sathı altındaki karışık akıntılaıı ve anaforları yuzunaen pek guç olan bu gizlice geçme teşebbüsünü Boğazın uyanık muhafızlarına haber verirdi. Ve Boğazda tam bir uyanıklıkla harekete hazır bulunan liman avcı botlarımız, hemen bu denizaltılarm peşine düşer \e onları bir daha güneş yuzu görmek saadetinden mahrum ederlerdi Hulasa yakalanıp batırılmağı göze aldırmıyan hiç bir denizaltı. Boğazlardan gizlice geçmeği ve Marmarada korsanlık etmeği göze aldırmaz Müdafaa \ asıtalanmız tarafından keşfedilip batırılan denızaltıları için de hiç tyr devlet, en kuçuk protestoda bulunmak hakkını haiz değildir Çunku Montreux andlaşması, yabancı denizaltılarm Boğazlardan geçişini bazı kayıd ve şartlara bağlamıştır Andlaşmanm denızaltılardan bahseden 12 ncı maddesi aynen şöyledir «Karadenızde sdhıldar devletler, işbu deniz haricinde inşa edilmiş ve* ya satın alınmış denizaltı gemilerini tezgaha konulma ceya sattş hususu vakit ve zamanile Turkiyeye ihbar edildiği takdirde, âenıZ feslerine iltihak etmek üzere Boğazlardan geçirmek hakkına malık olacaklardır Mczfcur devletlere aid denizaltı gemileri bu hususta Turkiyeye vakit te zamanıl* izahat vermek §artıle bu deniz haricinde kdın tezgâhlarda tamir edilmek üzere, Boğazlardan geçebileceklerdir Her ıkı halde de denizaltı gemılen g ınduz ve suyun sathında, Boğazlan tek başına geçeceklerdir » Denizaltılarm geçişi hakkındaki bu 12 ncı madde, barış zamanına aıddır Harb zamanında ise, 19 uncu ve 20 ncı maddenin hükümleri candır 19 uncu maddenin bir fıkrası «harb zamanında Türkiye muharıb olmadığı takdirde, muharıb devletlerin harb gemilerinin Boğazlardan geçmelerim meneder» 20 n d madde ise şöyledir* 1 Bu maddede bahsi ge£én 10 flâ 18 mcı maddeler barış zamanında, harb gemilerinin Boğazlardan geçişini tanzim eden maddelerdir Turkı>e Almanja ve Japonyayt harb ilan etmiş \ e bu devletlerle devlet mız araşınca henüz barış imzalanmamış olduğu ıçı» biz bugün resmen harb halındevıZ Binaenaleyh, Boğazlardan biz müsaade etmedıkçp, hiç bir harb gem sı geçemez Musaades z geçmeğe kalkışacak gemileri geçirmemek zorla ve\ a g zlıce geçmeğe kalkış rlarsa silahla men etmek ve batırmak hakitmı haiz bulunuyoruz Montreux mukavelesi halâ yürürlüktedir Bunu Sovyet Ru«;ya da bıldıgı ıçm harb gemilerim zorla veya gizlice geçirmek istediği takdirde, bunları silah ve ateşle karşılıyacagımızdan hiç şüphesi yoktur Gizlice denizaltı gemilerini geçirmeğe teşebbüs etmenin faj dasızlıgım ve vahametim ise Boljev kler de pekala bilirler Nitekim ikinci Dünya Harbi içinde Boğazlardan hiç bir Alman ve italyan demzaltısı gizlice Karadenıze geçmeğe teşebbüs dahi etmemiştir Denızaltıcılıkta Ruslardan, hatta butun otekı milletlerden daha ileri olan Almanların yapamadığını, Rusların yapmağa kalkışmaları bu1 delilik olur Bolşevikler ise henüz çıldırmamişlardır Onun için, biz Boğazdan Marmaraja Rus denızâltılarmın geçtiği haberine inanmıyoruz Bojle bn şey olsuydı geçen denizaltı gemileri, Bogazm veya Marmaraöir) dibinde ebedi ujkularını uyumuş bulunurlardı ¡ HASAN 1 E Çocukfudmsî İstanbul Sıtma Savaşı Başkanlığından: ABIDN DAVEB TEŞEKKÜR Kızımız Feyhan Sızmanın uzun zamandanberi sebebi malum olmıyan çektiği hastalığını derin bılgısıle teşhis ve mahırane bir ameliyatla tam sağlığa kavuşturan Beyoğlu hastanesi değerli operatörü «ayın Dr Asıl Mukbıl Atakama en derin minnet ve teşekkürlerimizi arzetmegı bir borç biliriz. Ecaacı İbrahim Sızma ve SATILIK ARSA ÖLÜM Maliye mermıihıpmian emekli ve tıcı retle mustagü Cerr h P Bolvadin Malmüdürlüğünden: Hüseyin (Vefa) Fikret (Feneruahçe) Erol (Fenerbahçe) Ahmed (Fenerbahçe) Lefter (Fenerbahçe), ŞUAHI ( B Î şıkta») Dünkü Futbol maçları m ptela olduğu hasta lıktan kıurtulamıyaralc Hakkın rahmetine ka vujnıuştur Cenazesi bu gun (24 nisan cumar tes ) Teşvikiye camiinde oğlejt muteakıb nama zı Kılındıktan sonra kaldın arak Feriköy ıre'arlıŞınâaki makberes ne defnedilecektir Haluk ve hayırsever W zat Mi Vefatı tar nıyanlar araımda derin teessürü mucib olmuştur Cenabı Hak rahmet eylesin Ailesin» bassagLgı diler z #** Tacir mtlteahhld Hikmet Demlrsfeün tanesi müteveffa SJleyman DemlrsflzUn tmf cesi üçüncü icra memurlarından Hasan Aykutun hemşiresi callhatı nıs\ andan Hakkın rahmet ne kavuşmuştur Cenazesi 24/ 4 9i8 cumar*e«l günü Gedikpaşa Hamam caddesi 34 numaralı evden alınarak Beyazıd camiinde ikindi namaz m muteakıb Edırnekspı Şehidi gınc defnedilecektir Tanrı rahmet ej leşin. * * * Merhum Muşır Selim Pasa torunu ve Edirne süvari kumandanı merhum Fer k Akıl Paşanın mahdumu ve tüccardan Fıruzan M Sezerin eniştesi eski Dahiliye Nezareti müdür muavinlerinden SELİM GÜNGOBMEZ ani bir kalb sektemden vefat etmiştir Cenazesi bugünkü cumartesi gunu saat 12 30 da Uskudarda Imrahorda 3 numaralı hanesinden kaldırılarak cenaze namazı Üsküdar Yenıcamıde kılındıktan sonra Karacaahmed Çiçekçide ailesi makberesıne defnedilecektir Kemal AKÜNAL Corum \ e Sams nda «atılmıştır • Pek yakında • 5 İsteklilerin belirli günde ve ihale saatinden bir saat önce teminat \e teklif mektuplarım ha\ı zarfları komisyona vermeleri lüzumu ilftn olunur (517o) ZÜBEYDE DEMİRSÖZ ABBE PRE\OST un Türk millî takanı Galatasaray Vefa: 1 • 1 Delavınıas (Enosıs) Goulıos (Eno^ıs) şaheseri Mouraüs (Olımpıakos), Mınardos (O berabere kaldılar, lstanbulsuor, lunpıakos) Stafıhdıs (Panatınaikos) Be$ıkta§ı 3 0 yendi Magenta (Enosıs) Papandoniou (Panatına&oe) Xénos (Enosıs) Vikehdis (A23 nisan tatilinden büfade ederak rıs) Maropoulos (Enosıs) Apostopoulo« j apilan hususî maçlar Şeref «tadında (Olımpiakos) oynandı Ancak Galatasaray \é BasıkTürk takımının hücumu Baş Rolde tasın Atmadaki mılh ıraç dolayısıle Topa, Türk takımı başladı ve da zajıf çıka"aklarını kei'ıren halk bu ha ilk dakikalardan itibaren hücu karşılaşmalara pek rağbet etmemişti ma geçti DaKikalar ilerledikçe Türk éAiin havinin çok güzel olmajına takımının deplasmanlı ve mütecanis rsgmtn stadd» az bir «eyırcı kütlesi Muzk oyunu kendini göstermeğe başladı. vardı GÎACMO PUCCÍN1 Bilhassa Türk takımında her oyunHk maç Galataılrty Vefa arasında cunun hasımla temasında topu ko cjnandı layca soktuğu göze çarpıyordu Galatasaray Needet Mehmed Adistanbul Teknik Unl\ersıtesı Maİlk Türk folu nan Musa İlhan Ózean Hâlis Da kıne Fakultesı Sat i m i m i komıs>onu Daha devrenin 6 ncı dakikasında ñor P"ha Aléksahdr Rober Başkanlığından 6agdan inkişaf eden bir Türk hu Vefa Abdullah Mustafa Bahâdır cumunda sağ açık Fikret topu suFakultemzde ba<;ılacnk kıtablar için Zeki Cebbar Esâd Rahmi Galıb isrefek hetablı bir şut çekti ç ı k ı /0X10O ebadında (70 75) gr m2 240 top met, Tarık Haydar sında geç kalan Yunan kalecisi Debirinci hamur veya ıjı cins ikinci haBirinci devrenin 9 uncu dakikasında lavınıas in müdahalesine meydan mur numunelere ujgun kagıd ile 1800 kalmadan top ust kale direğine çar GS lı sol açık Ronerln ortasını xaleci 1 tabaka 70X10O eb adında 150 gr m2 îzparak içen girdi Turkıve 1 Yu hanf karşıladı geri gelen topu Reha mıt kaplık kartonu satın alınacaktır j c r e indirmeden sıkı bir sütle kaleye nanlılar 0 istekliler 29 nisan 1948 perşembe gunu k*u Vazıyet 10 Yunanlıların hücumu 1 saat 14 te I TU Gümüşsüyü binasında Bu golden beş dakika sonra G S ka açık eksiltmeye iştirak edebilirler Bu golden sonra Yunanlılar tu parlânarak hücuma geçtiler \ e o lecin Necdet sakatlanarak çıktı, yerine Not Numuneler ve exsiltme şartnayun bir müddet Türk kalesi onun O man girdi mesi her gun ogleje kadar makine fade oynandı Bu arada Yunanlılar ikinci devi enin 4 uncu dakikasında kültesi sekreterliğinde görülebilir bir kaç korner kazandılarsa da bun c o dan inkişaf eden bir \efa akınını da lardan istifade edemediler santrfor ismet güzel bir şutle beraberPek az sonra Türk muhacimleri liği temin etti Maç, Galatasaraym kaBUGÜN tekrar akınlara başladılar Bilhassa çjrdığı fırsatlardan sonra, 11 berabertakımın hücum hattı har kulade de ıkle neticelendi necek kadar güzel anlaşıyor ve YuIstaabdltpor B«fUctaı maçı nan kalesini âdeta bir şut yağmuIkın ı ma; İStanbulspor Beşiktaş SİNEMASINDA runa tutmuş bulunuyordu Fakat rvı bir gunande olan Yunan kaleci a'a<maa oynandı İkinci Dünya Savaşının son Beşiktaş Feyzi Kanan Cahid Hasi gol olmasına manı oluyordu Hathamlesi Milletleri rulumden ta merkez muhacim Ahmedın uç san Necdet, Çaçı Süleyman, Süreyya, kurtaran silah Srvket Faruk Doğan. metreden bir çutunu de tutmağa muTLPKCE SCZLU Istanbulroor Turan Hayrı Kamil vaffak oldu 21 inci dakikada gene santrfor Kenan, Orner Boncuk Omar, Ibrahınv Ahmed topu Yunan ağlarına takma Fikret ilhamı Mukerrem, Nuon, tik dakikalarda Beşiktaş ağır basıya muvaifaıt olduysa da ofsayd olduğundan ovunu çok ıyı takıb eden yordu Fakat forveti idare edecek bir oduncunun bulunmayiçi hücumlardan hakem bunu saymadı oluyordu 23 uncu dakikada Yunanlıları hü netice alınmamasına mâm cumda görüyoruz sag içleri Moro Nısbeten mutevazın geçen bu devre 00 beraberlikle neticelendi Bas Rollerde pulos un aşırma bir vuruşunu Cı ikinci devıeje çok canlı başlayan îshad yumrukla kornere atıyor, atı ROBERT KALKER anbulspor 3 uncu dakikada Ibrahınun, lan kornerse neticesiz kalıjor >z sonra Makerremın \e 2s inci dakikaİkinci Türk golü BRÎAN DONLEVY ayağı üe 3 gol 29 uncu dakikada soldan bir Türk da gene îıukerremın atarak maçı 3 0 galıb bitirdi. akını inkişaf ediyor Derinlemesine istanbul Teknik Lnuersıtesı Makine E. Ş bir pas alan sol açık Sukru Yunan Fakültesi Dkanlıgından Tur kn e Okullararası futbol kalesine iniyor ve kısa mesafeden Zürich Teknik Üniversitesi profesorbir orta yapıyor Yerinde bir atak 'erınden Prof M ten Bosch konferansbirincilikleri japan solıç Lefter ıkı metreden Turüje okullararası futbol birine lar vermek üzere Üniversitemiz tarafınplase bir vuruşla ıkmcı Türk go lıklerrnın ilk maçı, dun saat 10 da Ş° dan davet edilmiştir 26 nisan pazartesi lunu kaydedıjor ref stadında İtmir grup «ampıvonu tn 28 nı<an çarşamba 30 nisan cuma, 3 Türkiye 2 Yunanlılar 0 onu h=°sı Ue istanbul grup şampiyonu mav ıs pazartesi S mayıs çarşamba Bu golden sonra Yunanlılar yeni bir Calatasaray lisesi arasında oynanmıştır günleri Gümüşsüyü istanbul Teknik Üniversitesi binasında «Makine ele g a y e t e hücuma geçiyorlar ve bir ırüd Galatasarav bu maçı 31 bitirmiştir jgun aat 16 da Şeref «tadında An inanlarında yeni İnkişaflar» isimli seri öet Türk kalesini sıkıştırıyorlar Lâkara grup şampiyonu Yapı Usta okula konferanslarını verecektir b n canlı bj oyun çıkaran Türk müdaKonferanslara «aat 17 de başlanır \ e faası ve ialecı Cihadın yerinde kurtarış ile Galatasaray karşüa a çaktır Yarın da saat 14 te Vefa sahasmda siris serbesttir (5323) \e müdahaleleri bu tazyiki semeresiz InrakıvoT Geri ka^an dakikalar kar »ilik izmir ve Ankara grup şampiyonları kars''aşacaklar \e Türkiye şampiyonuna li akınlarla geçtikten sonra devre 2 0 merasimle bu kupa verilecektir Türk takımının lehine bıtrj or Bozkurd takımı galıb Hk devre sonunda umumi kanaat Türk Galatasaray stadında ingiliz futbolcutaktmınnı Yunan takımına nazaran çok ı daha ıyı anlaşmış olduğu \e daha ıyı Isr lo \an Un vçuncu maçı Bozkurd Basımevi spor kulubu 6 0 kazanmıştır. İ merkezinde ıdu Röntgen, Bakteriyoloji Ye Bevliye mütehassısı alınacak ZnnçDİdakta Merker hastanemizde açık bulunan Röntgen, Bakteriyoloji \e Bevlı.ye servısleıı için mütehassıs hekim alınacaktır isteklilerin şartları öğrenmek üzere, bir mel rubia Zonguldakta Ereğli Kömürleri işletmesi Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri rica olunun (5321) LES t AUT ALİDA VALLİ Bakırköy Malmüdürlüğünden: Muhtelif tipte su bardağı luhtehf tipte sürahi Lüks fener camı Bira bardağı Glop 60 vatlık Komıdm sürahi 1 Numaralı anbar Tuzluk Bardak tabağı Kompostoluk Fener camı F C No=2S2 Kasa muhtelif cinslerde S şe (Ecza tupu) 2 Numaralı anbar Fener camı Su bardağı Kompostoluk Su bardağı tabağı Sürahi Tahminen mîktar 1400 kutu 2500 adet 400 paket 200 paket 450 adet 1500 adet 500 duzune 50 » 200 paket 350 duzune 200 adet 100 adet 1800 paket 250 450 400 60 > T «Harb zamanında, Türkiye muhartb olduğu takdirde, 10 ili 18 maddeler hükümleri tatbik olunmıyacaktvr Harb semtlerinin geçmesi tamamen Türk hükümetinin reyine bırakılacaktır » Soyadı hakkında bir Hân Guran ioy adını aldığımı, kanuni Wr formaliteyi yerme getirmek üzere fiân ederim. Dr Nıhad Guran jm Muammer Karaca Opereti: D E L İ D O L U Operet 3 perde Her akşam» Tazan Ekrem Beşıd Rey, Minik Cemal Reşıd Rey •¡•I Matine er Çarşamba, cumartesi pazar 15 te • » > İPEK ATOM FEDAİLERİ Sigara tablası 30 » Su bardağı tabağ 150 » Tuzluk 160 adet Lüks camı 75 paket Lamba deposu 60 > Sigara tablası 30 » Bakırköy Taşhan caddesi Taşiskele civarında bulunan Arı cam fabrikasının vergi borcuna karşılık haczedilen ve yukarıda nevi ve muhammen miktarı yazılı mamul cam eşya her cins ayrı ayrı açık arttırma ile 28/4/948 çarşamba günü saat 10 da fabrika binasında satış icra kılınacağından talihlerin % 75 teminat makbuzlarıle muracaatlerı ilân olunur <5170) BİR LİRAYA BİR APARTMAN sahibi olmak ister misiniz' O halde İSTANBUL GAZETECİLER CEMİYETİNİN Eşya Piyangosundan bir bilet alınız. Butun piyango bayilerinde ve posta şubelerinde vardır Yapı işleri ilânı Bayındırlık Bakanlığından: 1 Ekşitmeye konulan iş To a va hastanesi kalorifer tesisatı japımı ısıdır 2 Kesif bedeli 44993 lira 08 kuruştur 3 Eksiltme 5/5/948 çarşamba gunu saat 15 te Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar i ş l e n Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulıle yapılacaktır 4 Ekşitme şartnamesi ve buna bağlı kağıtlar Bayındırlık B?kanlığı Yapı ve İmar i s l e n Reisliğinden 1 lira 13 kuruşa alınabilir Ve Kastamonu Bayındırlık Müdürlüğünde goruleb lir 3 Eksiltmeye girebilmek ı ç n isteklilerin usulüne göre 3374 lira 48 kuruş geçici teminat vermeleri ve bu ışı yapabilecek durumda olduklarına dair Bayındırlık Bakanlığından alınmış yeterlik belgesi göstermeleri lâziTidır Bu belgeyi almak için 1/5/1948 gunu akşamına kadar bir dilekçe ile Bayındırlık Bakanlığına baş vurmaları ve dilekçelerine bu ışın teknik öneminde bir ışı ıyı bir surette başardığını ısbata jarar belgelerini bağlamaları lâzımdır 6 İsteklilerin aldıkları eksiltme kâğıtlarının her* parçasına 50 şer kuruşluk pul j apıştırıp imza ettikten sonra eksiltme şartnamesinin 34 ncu madde tarifi dairesinde hazırlıyacakları zarfları noksansız olarak eksiltme gunu olan 5/5/1948 gunu saat 14 <e kadar alındı karşılığında Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vermeleri lazımdır Postada olacak gecikmeler kabul edilmez (4980) İNŞAAT YAPTIRILACAK ISTANBULDA ANKARA EVLERİ KOOPERATİFİ Yönetim Kurulu Başkanlığından: 1 tstanbulda Kartal ile Maltepe arasında Orhan bey (Dragos) tepesinde Kooperatifimize aıd arsalarda en az 40 evin inşası kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur 2 Bu işm geçici teminatı (50 000) elli bin liradır 3 Teklif zarfarı eksiltme şartnamesındeki tarıfat dairesinde hazırlanacaktır 4 isteklilerin, en az bir milyon liralık bina inşaatını iyi bir surette başardığını lsbata yarayacak belgeleri teklif zarflarına eklemeleri şarttır 5 Bu işe aid teklifler 8/5/948 Cumartesi gunu saat 12 ye kadar mühurlu zarf içinde ve (Istanbulda Arlara Evlen Koopeıatıfi Yönetim Kurulu Ba«kanhğı) »adresile makbuz mukabilinde, İş Bankası Genel Mudur Muavini Saıd Koroya teslim edilmiş bulunacaktır Po'tad^kı gecikmeler na ıra alınmaz 6 Şa tname ile «ozle«me projesi ve bu işe aıtl sair evrak 30 lira karşılığında Ankarada Yurd Sokak istanbul Palas karşısında An Demir Ticaret E\ inden ve Istanbulda Gdluta Rıhtım Caddesi 141 İktisad Han No 1 2 de Ruşenı Barkından tedarik edilebilir 7 Kooperatif en ucuz fî=t verene ihale etmega mecbur değildir YEŞİLKÖYDE SAYFİYELÎK KÖŞK Yeşi'köy hat boyunda çok büyük bahçe içerisinde, arfezıyen kuyusu nadide çuller ağaçlar ve çiçeklerle süslü S kat doder oda, 1 hollü köşk kat halinde ve icabında tamamı kiralıktır Müracaat T'lefon 84439
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog