Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Fi A E R BİR DAKİKA: Ju¿aulcMwl Gittikçe büyüyen lehlik Baştaraft 1 inci sahıfede Turkıyeye ge mek ıhumalınm mevcud u yazıyı yazdığım sıralarda Agop ifadesinde Pıyerı ıkı seneden olduğu da Pıyere söylenmiş ve geldiği (cuma sabahı saat 11) A t ı m \n*.ara Palasta bir suikast berı tanıd g m ancak annesini ziyarete takdı de Bastarafı 1 inci sahıfede h a l d e b ö y l e bir görüşme yapmal da hazırlanmış o'an Turkıveyapması vazı esi de kendisine verilmiş ılıştın harbi son günlerde ; gttıgı zaman gordugunu Aleksi adınbir iç harb demek olan şiddet ha üzere şahsen Amerıkadan ayrılma Yunanıstan fmbol maçı henüz ovnanmış, zamı derecede şiddetlenmişti daki Sovyet m»murıle Pıyen tanıştır tır reketlerine kalkışmak azminde de tasavvurunda olmadığını da belirt değildi Gnun ıçm netice hakkında hiç Berhava için ilk teşebbüs ve korku Dunku ve bugünkü haberle madığım ve ona komünistlikten de ğillerse politika yolu ile fetih prog mıştır Pıjer sulh yargıçlığında verdiği ı bir malumatın >ok Bununla beraoer göre Siyonistler Hayfa şehrine hakim ramlarının seyrini hiç değilse frenbahsetmediğini sov lemistir Harb devrindeki 3 büyükler konfememleket efkarını v akından şiddetle olmuşlardır Hayfada vuku bulan mu iemek zorunda kalacaklardır » Tanışmalar ve kendisine verilen vazife kinci ıfadesırde ise kendisini A eıtsıye alakadar cttışı ırm bu \olda ve sütliransları sırasında Stalın Kızılordunı harebeler bir katliam mahiyetini al Pıyer ise emniyetteki ifadesinde An Agobun tanıştırdığını söyledikten son manda bir yazı v azmakta fayda bulBu konudaki tahminler bahs nde kontrolü dışındaki bölgelere asla çık mış, daha sonra mütareke yapılmıştı: Rusyanın girişebileceği ıkı hareketi mak istememiştir Şimdi ise fikrim de karaya geldikten sora bir müddet tor ra şunlan ilave etmiştir dum. ve\a yapılmak üzeredir « Aleksinin bana vereceği vazifegışbrıp böyle bir harektte bulunaca nacılık yaptıg nı ve annesinin musaa ;oz onunde tutmak ıcabeder Şurasını hepimiz iyice bilmeliyiz ki desı ile Agopla tanıştığını anlatm ş ve nin sefarethanede bir garson ak olda1 Kremlin harb sonrasının ilk Washingtondaki sorumlu mahfiller ta Fılıstınde bu yürekler acısı hadise bir memleketin futbolunu en ıyı tenini demiştir ki «Agop bana Rusyadakı Er gunu zannetmiştim IIK zamanlarda vernın vukuu sırasında Siyonistler buyuk [ünlerinde yer alan fakat sonradan rafından pek vand görülmemektedir eden ve o memleketin futooldekı kıykomünist olmıBununla beraber böyle bir hareket meni cennetinden bahsetti Turkıyenın dıgı vazifeleri yaptım. Sovyet memu metini hakikate en yakın ifade ed^n top otomatik tüfek bomba vesaire kul tavsamış bulunan runun bana verdiği vazife er arasında Ermenilere vatan olamıyacagını Rus lanmış aynı derecede hazırlıklı olmı yan solcu siyası kuvvetlerle müşte dünyanın her bölgesinde halen yer al Cebecideki motorlu birlik ere ve tank «numune» bir milli takım maçı degiıdır. yan Aral, lar bu silah ustunlugu karşı rek bir cephe kurmak hususundaki makta olan komünist aleyhtarı Ameri' yaya veya Fran=aya gitmemi söyledi lara aıd tesislerle Etımesguttakı uçak 3 r meı lekelin futbolunu anlamak ıcın yemden ele alınmasını kan teşebbüslerini yavaşlatabileceğin sında gerilemek zorunda kalmışlaıdır gayretlerin Rusyanın Ermenilerin hâmisi olduğunu hangar ve benzin depo arını sabota] , °' amn bınncı sınıf tokıırlarınm bir Bu durumun açıkladığı buvuk bir ha emredebilir Son aylar zarfında ko hesaba katan bazı diplomatik uzmanlar ve bu yuzr'en Aleksinin emirlerini yeri suretıle berhava etmek ışı de vardı Bu j s e n ma ını go'mek ve ona gere huk in» 5 kıkat, ingiliz mandasının devamı sı münistler d¡ger mufrıd solcu siyası bu düşünce ile Stalın in bir görüşme ne getirmem lazım geldiğini kaydedearaaa da «iyice du^un tasın ya"Jip ermek laziTtır Hele oevşırme suıpeşekkullere şiddetle hücum etmış teklifinde bulunabileceğim tahmin etrasında Siyonistlerin, tasarladıkları te rek bana bu işler için bir miktar para yapamrvacagını bıldır» dedi tılc toplanmış milli takımların bir tek mektedirler cavuz için istedikleri gibi hazırlandık erdır verdi Bunun üzerine durumu iyice duşun maçına bakarak memleket sporu haaFakat aynı uzmanların dıger bir kaları, istedikleri kadar silah tedarik et2 Dıger bir ihtimal de SovyetAleksi de Fransız sefarethanesındekı dun Adı geçen aJcen tesislerin bul ın kında karar veımek isabetli olmaz tikleri ve tecavüzlerim gerçekleştirmek erın Başkan Trumanla Mareşal Sta naati de şudur Hangi devlet tarafından Atnada dun oynanmış o an ve netilevhayı sökmemi emretti Bu vazifeyi dukları yerleri gezdim Buraların «unıcabettıgı zaman da bu silahları raha; ın arasında bir görüşme tertiplemek len surulurse sürülsün Rusların k e n yaparken yakalandım • j gulu askerler tarafından muhafaza e cesi haberler kısmımızda yazılı olmaii rahat kullandıklarıdır Anlaşılan Orta hususunda teşebbüsü eıe almaları dilen pek muhtemel olarak her haigı görünce korktum la*.ım gelen maçta da alacağımız nePıyer polisteki bu ifadesinde a y n j dilmekte olduğunu şarkta buvuk bir kaıışıkhk çıkarmak ır Bu ihtimal Washington makam bir konferans teklifim bir zaaf alameti ca Etimesgut ve Cebecideki askeri te Eğer bu ışıerı yapamazsam başıma bir ticeye bu kaydı ihtiyatla bakmak lave bu karışıklıktan favdalanmak için arı tarafından pek varıd gorulme olarak tefsir edeceklerdir sislerle Gemlikteki donanmaya aıd te j felaket gelır> diyordum. Ora^ çe«.ıç zımdır italyan seçimlerinin bati Avrupayí fırsat gözeten muzır ve tehlikeli unsurlekte ise de tamamıle de bertaraf Her şeyden evvel şurasını söylemek sislen berhava etmek vazifesinin de rejimleri yaparken yakalar mak bu susüratle v ayılmak hususundaki komunıs' lar Sıyonıstlerı silahlandırmak ve des edilmemektedir Başmakaleden devam • kendisine verildiğini iddia etmiş ve bu retle Rusların elinden kurtulmak ıstı gerektir ki bizim futbol hüner ve ovun emellerine şiddetli bir darbe indirdiği tek parti sistemi artık bu tarzdaki inteklemek ıçm her şeyi yapmışlar buTruman m sözleri asas? işler ıçm ıcabederse yardımcı kımoe y ordum. Böylece dedikleri resimlen ve bakımından Yunan foifc.ilimden nun neticesi olarak Ortaşaıkın karşı Truman bir basın toplantısı sıra ıımdı Amerikan siyasî hderlen tarafın tihab imkânları te birlikte tanhe karışerle takviye edileceğinin de bildirildi yazıları yazarken yaıtalanaım Yaka a değildir Fakat oyuncuların hatta talaştıgı gaile iyiden iyiye büyümüştür mda Stalının Birleşik Amerıkaya dan bir hakikat olarak kabul edilmekte tığına göre bizde de bazı memleketler kımların moral bakımdan karşılıklı d u nışım, kendi isteğimle olmuştur ve sırf gını anlatmıştır Fılıstuıde bu hadiseler cereyan eder ;elmeyı arzu etmesi halinde Sovyet dir Bu liderlerin kanaatine göre se de olduğu gibi (Extraparlementaire = rumlarını izah edemem Çunku YunanAleksinin elinden kurtulmak içindir» denle görüşmekten gayet memnun ;jn er neticesi Kremim için de en had Meclis dışı) kabine teşkili hiç değilse ken Fılıstıne Komşu olan Arab devletFransız Dış Iş'en Bakanına suikast Dava şehrimizde buyuk bir ilgi u lıları bu zaviyeden mutalea etmiş de| lacagını beyan etmiş fakat şimdiki ir endişe konusu tenkil etmiştir leri gelecek on beş mayısta Ingılterenm vekil tayini usulüne yanaşmamız ve hazırlığı gılım. yondırmıştır Ikına duruşmaya pek Fıhstını tamamıle boşaltmasını bekle nmm ııııııııniUlllllllllH|l||U||inniflllllll!llllinilltlllll1IU ıı Anayasayı bu bakımdan düzeltmemiz Şurası muhakkaktır ki Futbol FedeFransız Dış işlen Bakanı Bıdaultnun yakında başlanacaktır mekte ve işgal edecekleri bu memleazimdir Yalnız düşünülecek nokta rasyonumuz bu mevsimde Armada bir' kette müstakil bir Arab devleti kurhangi meclisin eline geçmiş olan bu beynelmilel maç kabul etmekte ısaoet mak istemektedirler etmemiştir Şunun için isabet etmemiş Bcftarafı 1 tnci sahnede kuvveti kolayca bırakmak ıstıyecegı da Baştarafı 1 inci sahıjede tir Kral Abdullah Arab lejyonu adında vasıdır Bu ise ancak bir umumî seçiArab devletlerinin Fılısfını işgal için ugunu resmen Ruslara yüklemişlerdir min «ınhhab sahanlığı» olacak davalar Evvela milli takım diye k a t ! şekilde , Urdun kuvvetlerinin üçte ikisinin yaptıkları hazırlıkların tamamlanmış ugunku toplantıda Rus işgal oKmu (10 bin kışının) halen Filistinde bulun arasına bu anayasa değişikliğinin de | ayrılmış bir on bir» imiz v oktur Ayolduğu bildirilmekte ve Arab Liderle Baştarafı t inci saht/ed« ugunku toplantıda Rus işgal Komu duğunu ingiliz kıtadan çekılıncıye ka ;okulması!e normal şekilde halledı j rılmış olan yirmi bes otuz kışı bu on ruıın en buMiklerı bu işgalin m ıtlağa lar gibi eğlenmek» ten daha tatlı ne rı cevablandırmamış faxat uç batılı ış dar harekata geçmıyeceklerını, fakat o lebihr biri teşkil ermeleri muhtemel rıamzedtahakkuk edeceğini sovlemekteduler BaşlaT/ıjı 1 moı in/ufede lerdır al devleti aleyhinde yeniden bir takım Urıhı beklıyerek hazırlanmakta olduîcVe bu olmadıkça kabineler değişir bulunabilir k i ' 23 Nisan Bayramı munasebetile dun geçen bir tören yapılmıştır ÖğrencilerO halde Fılıstuun Arab balkı çok yaBundan başka bu takım kampa girip acıımlarda bulunarak sonunda dısıp larını söylemiştir değişir değişir işler değişmez. Taksım Gazinosunda «Çocuk Yuvalan den murekkeb bir grup Ataturkun kab ciddi bir antrenman da yapmış değildir kında kurtulacaklardır Siyonistler de ınsız Amerikan askerlerinin şehir s o Kral Abdullah Ingılterenm Filistin ( UMHURIYET Demeği» tarafından, mevsimin en eğ nnı ziyaret ederek bir çelenk kovmuş butun Arab aleminin birleşik kuvvetıle Ucun usu milli takım olarak toplu aklarında hâdiseler çıkarmakta oldus fevkalade komiden Sır Cunnınghama lenceli balosu» nun verildiğini söyler ve manevi huzurunda bir tazım vak bir halde çalışıp müsabaka yaparak karşılastnavi bekhyebıUrler rını ve ya« ı Alman kadınları ısırdık bir mesaj göndererek Urdunun müdasem, sakın şaşmayınız. Kim ne derse fesinde bulunmuştur «milli takım ruhu» nu da taşımağa başmm ilen sürmüştür FUıstını kurtarmak, Arab aleminin, halesinin yakınaa elzem bir hale geledesin küçükler eğlenmesini muhakkak Öğleden sonra 250 kışıhk bir ogrencı lamış degıldır bilhassa Arab Birliğinin en buyuk vaTopîntıda hazır bulunan batılı temsıl bileceğini anlatmıştır biz büyüklerden çok daha ıyı biliyorlar grupu bando refakatinde Çankaya koş Dorduncusu Yunan takımı bize nazifesidir Çunku Fılıstınde bir Sıvonıst er Sovvet komutarunm bu garıb ıthaBirleşmiş Milletler siyasî komitesi Gazinonun koca salonu tabir biraz kune gitmiş ve orada Cumhur Baskını zaran kuvvetli bir takım olmadığından Baştarafı 1 inci sahıfede devletinin kurulması ber şeyden evvel, mı kahkahalarla karşılamışlardır N e bugün ingiltere Müstemlekeler Bakanı fazla klasik ama kelimenin tam ma ve Bayan Inonu ile Başbakan Hasan ondan öğreneceklerimiz de yoktur işen bir arkadaşımıza şunları söyleArab alemi için buyuk bir tehlikedir ce ıtıbanle tartışmalar içinde geçen Crech Jones ı dinlemiş, Kudusu korunasıle cıvıl cıvıl oynaşan çocuklarla Saka tarafından karşılanmışlardır KenBesincisi memleket futbol takımının miştir Arab Bırhgı bu tehlikeyi bertaraf etugunku toplantıda da bir neticeye varı mak için Fransız murahhas Barodının c Ben şahsan Türklerle çarpışmış doluyou Hepsi birbirinden şıktılar bazı dilerine şekerler ikram edilerek bay A tinada alacağı neticeyi olımpıv adlara medıgı takdirde yalnız Filistin degıl, mamış ve yalnız gelecek toplantının teklifim kabul etmeyi tav saye etmişse, kızların üzerinde tuvaletler vardı de ramlan kutlanmıştır Çocuklar bundan iştirak hususunda bir olcu diye tutacak onun butun komşuları da sıvası ve ikAvrupalı Yahudilere daha başka ıltıca ılmamakla beraber Gelibolu muhareınhı tesbıt edilebilmiştir likanlıların ise sacian briyantinlerle pı sonra Millet Meclisine gelmişler ve ora ve böylece hakikate yakın olmıvan bir tisadı esarete mahkum olur ve bu sıgah bulunmasını ve Fılıstıne iltica yu >esıne iştirak eden her Anzak askerınrıl pırıl parlatılmıştı, rumbalar valsler da Meclis Başkam ve milletvekilleri ta olcu futbolun olımpıvad mukadderatına ;en sızlen centilmen ve kahraman bir vası ve iktisadı esaretten kurtulmak bu* kunun hafifletilmesini istemiştir svvıngler sambalar ve daha adım bıl rafından karşılanmışlardır Buradan da hakim olacaktır uşman olarak dinledim. hayb guçtur Truman'ın sozlen yapıyorlardı Çocuk Sarayına dönülmüştür Bayram Türkler harbederlerken bizim ha medıgım çeşitli danslar Eğer bu oyun daha kuvvetli ve bizi Washington 23 l a j ) Basın konfeOnun ıçm Fıiıstını kurtarmak, Arab du»manları Mütemadiyen gülüşüyorlar kahkahalar dolayısüe şehirde yer yer eğlenceler venmesı çok muhtemel bu takıma karsı Birliğinin en esasb umdeleri arasındaransı esnasında Amerikan hükümetinin kikaten hürmet ettiğimiz atıyorlardı Bu şekilde dünyayı umur terüb edilmiş Yenışehırde Sarar ilkuzdı Şundı ise barışçı gayretlen dohem ovun kazancı hem de dır ve hiç bir yenıltı hiç bir talihsizlik Birleşmiş Milletler çerçevesi dahilinde yısüe yalnız bizim degıl butun dun samadan eğlenebilmek zannedersem ar okulunda bir çocuk balosu verilmiştir maneviyat bakımından daha ıyı oluırîu. Ankara 23 (Telefonla) D P Gen»l Filistin meselesi munasebetile hissesine Arab aleminin bu vazifesini başarmasır tık sadece onlara has bir mazhanyet Dun istanbul ilçelerinde d e ayrı anın hürmetini kazanmış samımı dostOlımpıyad arıfelennde daima daha cşkanı Celal Bayar berabennde Ad auşen mesuliyeti deruhde etmeğe hazır na manı olmaması ıcab eder halını alıyor Öyle ya bir balonun en ayrı törenler yapılmış küçükler n u rımızdır kuvvetlilerle bov ölçüşmeyi değişmez n Menderes ihsan Şerif Özgen ve bulunduğunu tekrar teyıd eden Başkan Durum bu mahiyette olduğu için Fi2o nisan 1915 tanhh yalnız bizim d a kuçuk dcjnı ıkı yaşında en buyuk ka tuklar söylemişler Taksim abidesin' bir ka de olarak almalıyız. ha bazı mılletvekıllen olduğu halde Truman ingiliz askerleri Fılıstinden gevalyesi de on ikisinde olursa orada çelenkler konulmuştur Ö ğ l e d e n sonlistin Arablannın, çok ustun silahlar Bınaenalevh Atinada kazanırsak asabah trenle Samsuna hareket et ri alındıktan sonra bu memlekette bancı ;ıl fakat sızın için de bur kara gundur eğlenceden yürekten gelen eğlenceden ve mükellef hazırlıklar karsısında Hayra Emınonu h a l k e v ı n d e öğrencilere çık soylıyeyim buyuk bu mana ifade iıra o gun her ıkı tara* da en mümtaz ? ştir Bayar Samsun kor gresinde bu muhafaza için gönderilecek Amerikan başka ne düşünülebilir k ı fada uğradıkları yenıltı muhım bir mefilmler gösterilmiş v e küçükler milli •tmez, sadece olımpıyada iştirak etmerladlarını kaybetmiştir nduktan sonra Ordu il kongresinde birliklerinin Birleşmiş Milletler Kurulu sele teşkil etmez Bilakis bu yenıltı buGerçi salonun bir varisi da küçükleri oyunlar oynamışlardır mek tehlikesini menetmıs oluruz Kav25 nı'an tanhı aynı zamanda Avus ulunmak üzere Orduya geçecektir A nımayesınde birer polis kuvvetinden ıbatun Arab alemine ışın ehemmıvet ve B a y r a m münasebeti ile y u r d u n her bedersek bu tehlikeyi def ıçm ugTaşalvanın jenı bir devlet olarak dogu getirmiş olan büyüklerle doluydu Şık asya ve Tokata da uğradıktan sonra •et olabileceğini söylemiştir ciddiyetim büsbütün belirtir ve hazırtarafındaki çocuk esirgeme k u r u m ma> a mecbur kalırız unun yıldönümüdür Bu munasebeJe şık hanımlar eksenyeü teşkil ediyorlarnkaraya dönecektir lığı ona göre yapmasını gerekleştınr çocukları tarihte Avustralyada on binlerce n dı ve aralarında ne güzellen vardı La ları yoksul v e kimsesiz Ben bu son ihtimal üzerine mutaleaMuhakkak ki Sıyonısthgı Fılısünın nın iştirak ettiği muazzam torenW kın onlara bakan kimse yoktu' Herkes giydirmek öğle v e akşam y e m e k l e r i roı mırarak anlatmak istiyorum ki» başına musallat edenler bugünkü dukendi eğlencesine o kadar dalmıştı ki v e r m e k sureti ile sevindirmişlerdir içinde bu* kı«ıoı hiç beynelmilel musa.pil ir rum karşısında denn bir nedamet içinraka yapmamış ve hepsi hiç bu defa Gelıboludan döndükten sonra heye bizzat Venus canlanıp ta gelse aldırar dedirler ve bunca kanın vebalını yükbir arada maç çıkarmamış bir takımın. ımız 30 nisanda Tobruga giderek ora olmıyacakfa İsparta 23 (Hususi) Egndır Sutlendikleri için ıstırab duymaktadırlar Turki} e futbolunu temsile haklı bir akı Anzak abıdesınjı açılış töreninde Hele kukla başlayınca neşe son hadMoskova 23 ( A P ) Bugün Rus hal çuler Keçiborlu Karaağaç ve İsparta Takat bu nedamet de bu ıstırab da nıç milli takım olduğunu ve alacağı neticeızır bulunacaktır > dini buldu Kuklacı turlu kıyafetlere ına ingiliz v e Amerikan makamla Demokrat Parti idare heyetleri uyelen nin de futbolumuzun tam randımanı bir favda vermez Favda verecek olan Heyet azasından bir kısmı dun sabah soktuğu bebeklerine memleket havalanın askeri gayeler için Almanlan hız mutad ikinci gezilerim beledıvesı Debiricik çare durumu düzeltmek ve FıAnkara 23 (Telefonla) Meclisin bulunduğunu kabul etmek haksızlık " aydarpaşadaka ingiliz mezarlığını zı rından tangoya kadar şarkılar söyletiete almağa teşebbüs ettiklerini behr mckıat olan Yalvaca yapmışlardır lıstını bir an evvel kurtarmaktır aret etmiş diğerleri şehrin gorule < k yor zıp zıp zıplatıyordu Onlarla be pazartesi gunu yapacağı toplantıda ur * en basın haberlen ahndıgı ifade edılYapılan toplanüda Yalvaçklar ılçeleBizim futbolumuz IYI unsurlara marlerını ve Eogazıçını gezmişlerdir raber kukla oynatılan yerin etrafını Ticaret Bakanı buğday meselesi hak Tehlike gıHıkçe buyuyor ve çarçabuk ştir nnde idari baskının eskisinden çok arteyet, bugün Gelıboîuya hareket ed=> saran cailı bebekler de yerlerinde du kında verilmiş olan 10 takriri ce ıktır Hatta beraberlik kıvmeb yüksekonlenemezse daha fazla büyüyecektir Pravdanın bir Alman gazetesme atfen tığını ve hapishanenin Demokrat va•ktır ÖMER RIZA DOĞRUL ramıyor çığlıklar atarak mütemadiyen vablandıracaktır Bakanın, butun so çe takımlarımız da vardır Ben inanırdıgı habere göre Birleşik Amerika tandaşlarla dolduğunu söylemişlerdir rulara cevab vermryerek, bunlardan yorum ki bugünkü gibi devşirme bir Lord Bırdvoot T u r k i } e y e hitaben alkışlıyorlardı Ayrıca il genel rreclısı seçimlerine aıd ur Alman hava kuvveti kurmağa çabir kısmını bilahare cevablandırmak milli takım en az ıkı av beraberce çabir mesaj neşretti Kuçuk piyanistlerin çaldıklan parça üzere mühlet istemesi de muhtemel lışmadan m netice alamaz Danıştaya j apilan itiraz henüz bir kaOyuncular ımak tadır Londra, 23 ( R a d y o ) Çanakkale lar kuçuk balerinlerin yaptiklaıı dansrara bağlanmadığı ve bu yüzden Yalne kadar kıymetli olurlarsa olsunlar, Gene Pravda gazetesi bir Prag gazeavaşlarında Avus ı a l j a v e Yeni Z e lar kuçuk muganniyelerin okuduklan dir vacın bu mecliste temsil edilemediği Baştarajı 1 inci sahtjede bizde sistem beraberliği hatta muavven sınde çıkan haberi iktibas etmiştir anda k u v v e ler ne komuta etmiş v e şarkılar hep aynı muvaffakiyeti kazan caksız annesine Avrupadan hediye geetrafında münakaşalar olmuş neticede seçim propagandaları ile rreşgul olmabir oyun sistem veya sıstemlen mevcud u haberde Halder Rundstedt, Kessela s k e n t a h l i y e harekatını idare e t m i ş di Butun bu çeşitli eğlenceler arasın tirilen adını söyledi ama hatırımda bu meclisteki asıl ve yedek 10 Demokolmadığına ve her ovııncu kendi şahsi ması lazım geldiğini «oylıyerek şoy e ng ve Guderıamn bir Alman ordusu an Lord Bırdvvood Çanakkale sa da zaman zaman caz çalıyor dans me kalmadı ki bir kokudan, bol bol ve rat uvenın istifa etrresı kararlaştırılmış oyununu oynadığından karma takımdemektedir urmak işinde Amerikan asken maaşlarında olenJerın hatıralarını an raklılan da kurtlarım dokuyorlardı tabu gizlice sürünmüş Hanı öyle kes ların muvaffak olmaları ihtimali daima ve bu karar Danıştaya iç işlen Ba«Bir taraftan seçimlerde emniyetin :ak için yapılacak merasimin arife Pist ne kadar kalabalık oluyordu tah kin koku nasıl da gizlice sürülebilir amlarına muşavırhk etmekte olduk kanlığına ve İsparta Valiliğine bıldırıl •ayıf olur nde Türk rrılletıne hitaben bir salganacagım ilan e t m e i ve bu jolda arı ilen sürülmektedir Anlaşılıyordu ki bu min edemezsiniz En kalabalık baloyu aklım almadı ya iriştir Bu suretle Danıştay dakı tahxiB FELEK esa] neşretmışt r Ataturkun cekanunî tedbirler alır görünmek dıger balolardan eksik olmıyan gözünüzün omine getiriniz pistin halını maskaralar kat da iptal edilmiş olacaktır aze merasiminde İngiltere Kralını Milletvekili adaylarının seçimi taraftan emniyeti ihlal eden hareke* düşününüz sonra da cabadan bir şeyler ailelerden birinin çocuklarıydı emsıl etmiş bulunan Lord bu m e s a İzmit Demokratlarının lerde bulunmak elbelte ki izahı gaç Ama doğrusunu isterseniz pek de Amerika Turkiyeye 2000 ton Ankara 23 (Telefonla) Halk Pareklemeyi sakın ihmal etmeyiniz nda Cumhur Başkanım z Inonuyp bir keyfiyettir > dıvanının hazırladığı milletvekilliği fazla benzin verecek Benim tam yanımda gayet güzel ko talihleri yoktu butun cazibelerine ve piyangosu e T a r k ı y e y e karşı duv dugu hayranBundan sonra Başbakanın seçimlerin daylıgı yönetmeliğine göre hakikaten elciliklerine rağmen hiç bir adayların izmit 22 tHu=u=ı) izmit D P II ıgı uzun uzadıya Washington 23 ( A P ) Avrupa kalanlatmaktadır Kular sürünmüş on yaşlarında ıkı kız 1950 den once yemlenmıyecegıne dair kavalye semtlerine uğramadı Gerçi bazde 70 irim tesbıb manallı teşkilata merkezi bir eşya piyangosu t»rtıb atkınma programı mucibince gönderile Lord halen 83 yaşındadır V e Lon vardı Mutemadıyer birbirlerinin elbı olan bu sözlerine de temas eden Sam°d lonun eksenyetini kızlar teşkil ediyorzde 30 unun te=bıta de merkeze bıra mıştır Bu pıvango biletlerini satmak cek yardım malzerre ı mıktarlan me* dranm bir kaç kilometre ötesindeki selerını saçlanndakı fıvangolarım düAgaoglu, yeni seçime karar verip verdu erkekler onlara nazaran pek ekal yenında esaslı degis klikler yapılmış va lmaktadır Bu hale göre umumî se üzere Demokratlar otomobillerle De saravda münzevi bir hayat geçir zeltiyorlar kendilerini dansa kaldıracak memek salahiyetinin tamamıle Me"i se mlerde iller ve mersez aşağıda gos gırmendereye gitmişlerdir kavalyeleri sabırsızlıkla bekliyorlardı lıv etteydiler öyle her kıza bir kavalye bazı memleketlere tahsisi Idaıalara mektedir düşünülen, aıd olduğunu belirterek Başbakanın bu rılen mısallerdekı nısbet er dahilinde göre Degırmendere beledıje reisi otoiçlerinden sarışın olanı samba dansını düşmüyordu Ama bulan da, işte bul bilhassa petrol ve çelik miktarlarında hususta na'il kat ı teminat verebildiğiay seçecektir Ankaranm 17 mılletv» mobilin umumi meydana gırmenne ma daha dun akşam ablasından öğrendiğini muştu Bizim ıkı ahbap bir müddet kesintiler vuku bulmuştur ni sormakta, butun bu hallerin tek parındşn 12 suıı vilayet 5 mı merkez, nı olmuş iş kaymakama aksetmiş ve anlatıyor fıgurlen tarif ediyordu O mahzun mahzun bekleştıler baktılar ki Turkıyeyı ılgılend ren yegane değiti, tek sef sisteminden kalma eski adinin 7 milletvekilinden 5 ını vilayet, ihtilaf bu suretle halledilir ıştır Cizre 23 (a a ) Bir haftadanberı tekı ise hayatından pek şikayetçiydi gelen giden olmuyor birbirlerini dansa şiklik bu memlekete ayrılan petrol tahdetler olduğunu kaydederek nakalesi dönmeye silinin 2000 ton a t a n l m a n olmuştur sim merkez Bursanın 12 mılletvekı Demokratların secim kanunu ***** 3 l d d e t ü yağmurlardan Dicle neh ¡Bir turlu vals yapamıyor ıkı adımdan davet ettiler ve başladılar Bir turlu vals yapamıyor ıkı adımdan ne şöyle son vermektedir Zaten pistteki çiftlerin bir çoğu, deliıden 8 ını vilayet 4 unu merkez, Es UemOkratlarin seçim kanunu ( n c o ş m u ş y e tebu s e v l y e j | ı n d e n ^ J sonra başı domıyormuş Muhaverelerine coşmuş ve tabu seviye kanlı fıkdanında bırbırlenle danseden «^hırın 6 milletvekilinden 4 unu vılâ« Devlet Başkanından nahiye mu inceleniyor M E V L î D metre yükselmiştir Bunun neticesi o biraz daha kulak kabartanca yarım kikızlardı 2 nnı merkez Istanbulun 23 mil dünıne kadar butun makam sahihleriAnkara ' 3 (Telefonla) iç işlen larak kasaba tam bir ada halını almış lometre otelenne kadar yayılan guzM 24 nisan 944 gunu Metin TOKER Allahın nin, Anayasanın hükümlerine yalnız ıtvekıhnden 16 sini vilayet, 7 sini Bokanı Munır Hu rev Gole Demokrat ve bu yüzden seyrüsefer durmuştur kokunun da esran anlaşıldı Meğer barahmetine erkez Izmırın 16 milletvekilinden Partinin hazırladığı yen seçim kanjn Sular her ne kadar tarlaları kaplamışsa sözle degıl ruh ve zihniyetle de intibak kavuşan ettirilmeleri zamanı daha fazla ge^ıını vilayet, 5 mı de merkez seçecek tasarısını muteVıaasi'arla birlikte in da şımaıiık zarara sebeb olacağı sanıl RIZA AYSAL in kemez.» lerdir celemeğe başlamıştır mamaktadır dördüncü sereı de\ nyesı munasebe e «CUMHURİYET» ID edebi tefrikası lav eden bir tarafn bulunmasından kat realiteyi goruvordu 59 2a nisan pa<.ar gunu y Q nud sadece cok savdığı yeğeninin og*e namazını mj. Onunla konulurken Mümtaz eski Y i duygularına hürmet etmesi yüzünden 1 en masalının Sısıph mı ruhlar ülketeokıb T^antaş Teş kendisini bu kadar ciddiye aldıemı sa sinde aynı kav ayı aynı tepeye kada* çıFareli Koyun Kavalcısı 50 25 ipek Prenses v k ı y e carrıınde Ha r 15 ordu Sonraları yavaş yavaş hayatına kortmaga mahkum olan ve tam tepeve Kara Korsan Peşinde a0 25 Boz Fare fız Cenal Haf girdikçe bu u»,an, mosrıf bazan zalim çıkıp da yerine yerleştirdiği zaman te fiKoprualh Çocukları o0 25 Cücelerin Dansı Mecıd Hafız Huse hayatın altında garıb daüssılalar oldu rar duştugunu goryp tekrar işe başla25 Gizli Yol 50 Leylek Padişah yın, Hafız Mahmud Yazan AirHED HAMDİ TANPİNAR nu anladı Nuranın dayısı bir gun lâf yan beyhude azablar mahkumunu ha23 P e n ve Dev Masalları 50 Parmak Çocuk taraflarından okunacak Mevlidi Şerifi. arasında ona bizim çapkın diye tanıdı tırlıyordu Fakat Tevfik Beye göre tecEşek Kulaklı Prens 25 Balabancık 50 kendisini seven dostları ve arzu eden O kadar ki önlerinden geçtiği eski ya ' de semt hanımlarına olan aşkını bazan ğımız ve her hangi bir omur muhasebeAtlı Kız rübe efsanede olduğundan çok başka 25 Kamçılı Medeniyet 50 zevatın teşrifleri nca olunur lıların pencerelerine «acaba eski sev aynı rrahalle mescidinin mmaresmden sini yaparken yahud iflas etmiş bir haSihirli Saat turlu hazlar ve umıdlerle bir yıgm 25 ilk insanlar 50 Melek Sadıkoglu dıkiOtim de benim gibi gencleştırler butun semte kurtarıcı davetin ayrılmaz yalın teaiı 1 altında kaçırdığımız eğlenAlan geyik aldatıcı şeyle şurup gittiği için ınsai 25 ikiz Kangurolar 50 mı'>**der gibi bakıvordu Çunku otuz bir parçası gibi bir gund» beş defa ilan mek fırsatları arkasından üzülürken oğlu kolay kolay başına gelem bilmezdi Mantar Perden 25 Da Sene Mekteb Tatili 50 sene evvel Tevfık Bev Boğazın Kuç k eden bu eski zam a n hovardasına bayı kıskandığımız ınsanlann çoğunun «bir Fokat azab aynı azabdı. Budala Ivan 25 Küçüklere Masallar 75 Bebek Göksu aıemlerı gibi devam ı mo lıyordu Tevfık Beyin çok efendice bir kadını layıkıle sevmek fırsatına ermeÖrdek Kardeş 25 Bay Simit Amenkada 75 Tabu bir ruhi olduğunu bilenle' dalarından biriydi O akşam ustu veya epıkuryenlıgı vardı ki yaıruz, ağarmış miş yahud bu fırsatı kaçırmış insanlar Alaeddın Sihirli Lâmba 25 Küçük Lord 75 geceyarısı sandaldan 3 e=ını yükselttiği bıvıklarını ellerinin tersıle silerken göz olduğunu onların peşinde koştukları bir hayatin bir şeye bağlanması lâzım gelEskici Baba 40 Alış Harikalar Diyarında 100 zaman pencereler seso zce açılır renkli lerinde toplanan kısık bir hat ifadesin keyfiyeti bir ideali aynı tecrübenin bir diğine inananlar için söylüyorum. Ote Evcil Hayvanlar 50 Kuçuk Can 100 kiler ı>,ın ve ürkek gölgeler boşluğa uzam de de kendisini açıkça gösterirdi Son Yeniçeri yıgm tatsız tekrarue telafi} e çalıştıkla50 Murad Reisin Ogln 100 Fakat bu bahsettiği otekılen busburırden visal urpelışlı ahlar çekilir ihtiyar adamın Boğazda lüfer avını rını Beyaz Kedi hulasa kıskanılacak olanların 50 Hayvan Masalları 100 buluyordu tirrıyen parmaklardan yahud düzeltilen sevmesinm aşkın insan hayatındaki Mümtaz gibi tek sevgi ile yaşayanlar tun bahtsız ve bıçaıe mı Mavi Kus 50 Adakale Masallan 100 "Vokaa hiç bir keder ve üzüntüsüz eğlesaç ve elbiselerden suya çiçekler du yerini bilmenin Nuranla Mümtaza bu olduğunu söylemişti. Meçhul Asker 50 Su Bebekten 125 nebilmek saadetlerini kıskanıyor muzşe'dı Hatta rivayete göre bu şarkılar yuk yardımı oldu Zaten Mümtazı ük Kimsesiz Çocuk 50 Esrarlı Bahçe 150 Tevfık Beye göre uzviyetlerin bırbı d u ' Burasını Mümtaz için anlamak ka ve bestelerin her b i n Tevfık Beyle bu gurdenberı himayesine almış Yaşarın rıle tanışmasından evvel sevişmek im bil olamamıştı. (24 N I S \ N AKŞAMINA KADAR % 10 TENZİLAT) pencereleri açan orada sandalının tam ıbtıbaslarında gelişmesi için en moısaıd kıskançlığının kânsızdı Romancıların kabahati hikageçeceği anda saçlarını düzelten, hula zemini bulan Sevimin Mümtazın bu şüphesi yaşanan hayaAHMET HALÍT KİTABEYİ yumu yelerini asıl başlaması lazım gelen yer tın üzerimizdeki tesirlerine dayanıyorsa elinde veya üstündeki çıçegı bu san evde yarattığı dusman havayı çıtmıştı Mümtaz, Kandillideki köşkte de bitirmeleri ıdı Çunku asıl aşk uzvi du Temayüllerimiz ve ihtiraslarımız ne dala veya yanıbaşına düşürecek kadar yet tecrübesine dayanan onunla devara olursa olsun insan oğlu sonunda kendi çulpalasan, musiki ile kendinden geçen N uranın annesi tarafından dostça kareden aşktı Bu itibarla ilk ciddi ten hayatının ıtiyadlarının kıvrımlarını ahanımların arasında sarih bir parola şılanma inda Tevfık Beyin dostluğunun tecrübesinde tesadüfün ihanetine ugrıgırıyordı tek şifreli bir nevi aşk mektubu ol nasıl bir payı olduğunu biliyordu Ka > anlar ömürlerinin sonuna kadar eğer hyor onların hazır kalıbına Bozları bu kalıbın içinden dunku du duğu için erten gunu içlerinden biri dın onun ziyaretine en isteksiz olduğu tesadüf denklerıle karşılaştırmazsa zaıranlar bile kardeşinin neşesine daşuncelennı ya büsbütün unutuyorlar behemehal ya terzisine iner, yahud e s mahzun arayışlarına devam edecekvahud da rahatsız edici birer veyah^d ki bir ahpabı bir sutnmeyı veya emek yanamaz, onun tarafından sürüklenirdi lerdi. M r tann taaccub ettıgı şey aşklarıçek uzakta kalmış bir ufuk gibi seyretan görmek lüzumunu duyar yahud Mümtaz Tevfık Beyin aşk uzerındela diyordu Bazıları bu kadar ileriye gı nı bu ihtiyar hovardanın ciddiye alma da evvelden kararlaşmış şekilde yalı UCUNÇU TABI C KTl Cumartesi ve Çaı samba gunlen çıkacak siydi Tevfık Beyin uçan haya*ında bu bu düşüncelerinde kendi fikirlerinin bir rrez, sadece her ısısını beraberce tanm bahçe kapılarından bin o gecelerden PIATI 250 KUDÜS memnundu cinsten bir ihtirası yenecek pek az şeyi başka çeşidini bulmaktan birinde arkasında beklıyen sadık bır vardı Onun için oncelen bu iyilik mas Vakıa Nuranın dayısı Mümtaz gibi bu Başmuharriri REFİK HALED KARAY İNKILAP KİTABEMİ hızmetçi veya halavıkla açık kalırdı. (Arkam var) işe metafizik bir çeşni katmıyordu, faidarehane T a n binası Telefon 24310 Mümtaz kendisinin doğduğu seneler kesinin altında kendısıle, topluluğıle a seçim neticesi Rusyayı endişelendirdi Mevzu bolluğu polis romanları müellifi meşhur Agatha Chrıstıe (ki şimdi Ankaradadır) Bolu davasıle yakından alakadar oluyormuş Sayın bayana hemen haber verelim ki, bizde çözülmez sırlar ve bitmez davalar pek çoktur Yüce Divanı bir tarafa Ankaradakı milyonerin katlını dıger bir tarafa bırakın Elazız amban sahibinin davası, Tatar güzeli Sulhıye cinayeti, orada burada bulunan kafası kopuk cesedler Saymakla tükenecek gibi değil Agatha Chrıstıe, memleketimizde oturup bunların tafsılâtmt toplasa, kolayca ve kıyamet kadar eser sahibi olur' D N komünist gencin ifşaatı Dünkü maç.. Kabinede değişiklik şayiaları Berlindeki gerginlik Filistinde savaş Dün verilen çocuk balosu güzel oldu ¡ 2 3 Nisan bayramı dün bütün yurdda neşe içinde kutlandı İstanbula gelen Anzak heyeti Celâl Bayar dün Samsuna gitti Müttefikler bir Alman ordusu kuruyorlarmış İsparta Demokratlarının bîr kararı Buğday ihracı meselesi Eski âdetler Dicle nehri taştı "• Okul ve Aile için faydalı ÇOCUK KİTAPLARI I Kil HOŞ SOHBET GAZETE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog