Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

DİKKAT Haşarat çıkmak üzeredir diye teliş mı ediyorsunuz? unutuyorsunuz. Eczaneden alacağınız bir şişe DEDETİL sayesinde rahat bir mevsim geçirebüirsiniz. İsmine dikkat: DEDETİL'İ Dedetil, Dedetil Dedetil L A B O R A T D A R I SİZMA Dilsizzade Han No. 23. İSTANBUL C.H UnCll r%A v n umhuri oeıı I Öİ3 I I KURUCUSU.'YUNUSNADÎ Telgraf ve mefctub adresL Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu ktanbul No. 246 Telefonlan ümuml Santral Numaraa: 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290 DÜSÜNCELER VE UTLER ) ve (SAADET YOLU) :zan Dr. Poşe'nin. çıktı. 50 kuruş. lit Kilabevi Ankarada yakalanan komünist gencin ifşaatı Marsilyalı Ermeni gend bu vazifeleri yerine getirmekten korktuğu için yakalanmak kasdile Fransız Elçiliğinin duvarıtıa orak çekiç resmi çizmiş Ankaraya gelmesi muhîemel Kabinede deeisiklik Piyer, Dış İşleri Bakanma da suikasd seçun nencesı Vashingtonda Avrupa Komünistlerinin tabiyelerinideğiştireceklerisöyleniyor Truman'Ia Stalin arasmda bir görüşme ihtimalinden tekrar bahsediliyor. Truman bu ihtimali ileri sürenlere Amerikadan ayrılmak tasavvurunda olmadığını bildirdi Piyer Gaseryan, Rus basın ataşesi Aleksi'nin kendisine bazı askerî tesisleri uçurmak vazîfesini verdiğini iddia etti Ankara, 23 (Telefonla) Piyer isminde 16 yaşında bir çocuğun, Fransız Konsoloshanesi kilisesinin duvarlanna aman zaman, işlcrin kanştığı. orakçekiç resmi çizerken yakalandıKabinenin eskidifi ve bekle ğuu evvelce büdirmiştim. Bu hususta nen şeylerin tahakkuk erme aldığım tamamlayıcı malumata göre Pidiği sıralarda memlekcttc Kabinede Je yer Gaseriyan adını taşıyan bu Ermeni ğişiklik sayiaları çıkar. Bu şa\ialar ev genci poliste verdiği ifadelerde §u idvelâ Ankarada tnahdud tnahfillerden ve diada bulunmuştur: ekseri Meclis koridorlarından veya ona Piyer, Belvü Palasta kolaabası olan komşu koridorlardan sızar. Sonra bir Agop Tarakçı vasıtası ile Sovyet Büyük y«ğ lekesi gibi yavaş yavaş yayılır. Ni Elçiliğinde basın ataşeliği yapan Aleksi Isayef'le tanışmıştır. Isayef, s kendihayet gazetelere intikal eder.. Bundan sonra tekzib devresi başlar.. sine, Fransız Konsoloshanesinin duvartarzında Bu tekzib devresinden sonra şayia biraz lanna «yaşısın komünizm» daha vuzuh peyda eder.. Şahıs üzerinde j yazılar yazmak, orakçekiç resimleri tahminler yürütiılür.. Nihayet değişiklik yapmak, Cebeci ve Etimesğuttaki asbeklenilen veya bcklenihniyen şekildc kerî tesislerle Gemlikteki donanma tesislerini sabotaj sureti ile berhava ettahakkuk eder... Piyer Geseryan Ankarada muhakemesi Bilhassa 945 denberi Kabine operas mek vazifelerini vermişür. esnasında yonlan bu sekilde olagelmiştir. Piyer, bu işleri üzrine almaktan saDoğrusunu söyleraek lâzım gelirse ruk bulunmaktadır. Piyer Gazeryan, Marsilyada doğmuş, bu normal değildir. Niçin normal deBelvü Palas otelinin kolacıa ise, Pi babasının ölümü üzerine annesi Aderifildir? yer'i Isayefle tanışürmak, sabotajlara ne ile birlikte Türkiyeye gclmistir. 5 teşvik etmek, ona ve çahştığı işçilere senedir Ankarada oturmaktadır. Şoaun için: .«+ Arkan Sa. 3, Sü. 5 U Dcüdar partisinfn HükumeHe temas" fcomüniım telkini yapmaktan sanıkür. eden, Hükumete ltim»d eden hattâ Hukumeti teşkil eden salâhiyetll cihazlan vardır. Bu cihazlar ekseriya tam mânasile Hükumetin veya falan Vekilin lehine işleyip dururken bu değişiklikler oluvcrir. Halbuki par'âmento sistemi ile idare edilen demokratik memleketlerde vekiUer ve kabineler böyle (Occulte = Ustü örtülii) sebeb ve kuv^ vetler altında değişmez. Bu organizmalar alenî olarak o vekile veya kabineye karşı güveni olmadığını söyler. O da çekilir gider. Bizde iş ile dostluğu, siyaset ve vazife icablarile hatır gönülü kanştırraak itiyadı hâdiselerin böyle anormal gelişmesine yol açar. Bu böyle olmamalıdır. Bir vekil, bir kabine ncden ve nasıl diişer kendisi de, umumî efkâr da, iktidar ve muhalefet partileri de evvelden kestirebilmelidir. sayiaları olan Fransîz yapacakmış Filistinde savaş Kudüsü korumak için tedbirler duşunuluyor Kral Abdullah bütün Arab memldcetlerinin FiKstine yardım etmeleri icab ettiğini söyledi Çocuk bayramımn Ankaraya aid intıbalanndan: Atatürkün manevî huzurunda Washington, 23 (A.P.) Bugün beyanatta bulunan iyi malumat sahibi baa çevreler, Italyan seçimleri neticesinde Avrupa komünistlerinin tâbiyelerini belki tamamile değıştirmek zorunda kalabileceklerini söy lemişlerdir. Bu ihtimali teyid edici mahiyette beyanatta bulunan yetkili resmî bir şahsiyet de şunları ilâve etmiştir: « Komünistler, netice itibarile; Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Berlindekil gerginlik Sovyetler bir Amerikan teklif ini Veto ettiler Londra 23 ( S A AP. ve B.B.C,) Yahudi kaynakları Hayfa savaşı sırasmda 400 Arabm öldüğunü ve yüzlerce kişinin yaralanmış ve 3000 kişinin esir edilmiş olduğu "bildiriliyorsa da İngiliz kaynaklan bu haberleri teyid etmemektedir Urdün Kraİ! Abdullah, arük bütün Arab memleketlerinin Filiytine yardım etmeleri icab ettiğini söylemiş ve «bütün, Arab mejr»1 AeÜfirjni, Jjrdön ordusile beratber Filistine asker göndcrmeğe Ankarada saat 10 da. 19 Mayıs stad23 Nisan Millî Hâkimiyet v« Çocuk davet edıyonım. Filistinin Arab memyomunda on binl«rce Ankaralının hazır bayramı, dun butün yurdda büyük töleketi olarak kalması aacak buna bağrenler yapılarak sevinc ve neşe içinde bulunduğu ve öğrencilerin tezahüratile lıdır» demiştir. AJ Sa. 3, Sü. 6 da kutlanmışür. Arlcası Sa. 3, Sü. 3 te 23 Nisan bayramı dün bütün yurdda neş'e içinde kutlandı Dün verilen çocuk balosu güzel oldu I AJmanyadaki adam kaçırma, vakalarına Ruslann verdikleri cevablar Istanbul'a gelen Anzak heyeti Heyetin ikinci kısmı da dün şehrimize vasıl oldu Çanakkale harbinin 33 üncü yıldönümü münasebetile, bu muharebede ölmüş bulunan Anzak askerlerinin mezarlarını ziyaret etmek üzere iki gün önce gelen Yeni Zelanda heyetinin mütebaki kısmı da, Panamerikan uçağile şehrimize vâsıl olmuştur. Heyetin bu kısnıı Tiimgeneral Sir Leslie Marsheadı'ın baskanhğındadır. Heyet azasmdan Tümgeneral Burrans, kendisile gö Arkası Sa 3, Sü. 4 te ..BerÜn.33 (A^J Müttehk İşgal ^ mutanhğmda yapılan bir toplantı sıra' smda, Ruslar, Berhn'ie vukua gelen si» yasî mahiyetteki adam kaçırma vak'alan hakkmda bir 4 devlet komisyonu tara ' fmdan tahkikat yapılması hususundaki Amerikan teklıfini veto etmişlerdir. Amerikan işgal makamları, adam ka» çırma vak'alarından çoğunun sorumlu' Arkast Sa 3, Sü. 2 de ] Aiiterikaıtın bize verdiği denizaltılar Yola çıkan denizaltılardan biri bir gemi enkazma çarptı Bu yolda çıkmış olan şayialar yüzde doksan tahakkuk ettiği için arük bu Kahraman askerlerimiz Karadeniz Boğaa mıntakasında New London, Amerika 23 (A.P.) j sefer çıkmış, hattâ müstakbel başvekili Pasartesi gunü, Türkiyeye gitmek übile isimlendirecek kadar ilerlemiş olan zere yola çıkmış olan dort denizaltıdan değişiklik şayiasmın da tahakkuk etmebiri Block adası açıklarında bir gemi sini beklemek boş bir intizar olmaz. Olenkazına çarparak hasara uğramiş ve maz ama acaba bu değişiklikler ne ifatamir edilmek üzere geri dönmek mec" de eder? buriyetinde kalmıştır. Bu deçişikliklerin ne ifade edeceğini. Buradaki denizaltı üssünden verilett bugüne kadar ne ifade ettiğine bakarak malumata göre, hasar büyük değildir; tsyin edebiliriz. sadeoe, denizaltmın Türkiyeye kusursuı Bu değişiklikler sayısı elliyi geçmiyen bir halde teslim edilebilmesi için tamiÇocuk bajTamından İstanbula aid bir intıba: Beyazıd muhîemel namzedler arasından yeni bir rıne lüzum görübnüştür. meydanında şiirler okunurken değişecek kabine seçmekten ileri gide«Blueback> admdaki bu denizaltının mez. Çünkü; Eğer hayatınızda, bir «çocuk balosu» gibi eğlenen» çocuklarla beraber bir bu akşam tekrar yola çıkması v» Bizde Kabinenin mutlaka Meclis ana gitmek fırsatını hiç bulamadınızsa, kaç saat geçirmek, insanı «çocuklar gi «Chub>, «Boarfish> ve «Brill» adındakt zaian içinden seçilmesi Anayasa icabıpek çok şey kaybetmiş oldu bi eğlendiriyor». Dünyada ise, «çocuk diğer denizaltılara yetişmesi beklenOtomobil, memnu mmtakada hakikaten dır. Arkan Sa. 3, Sü. 5 te mektedir. ğunuza inanabilirslniz. Zira «büyükler Burada bir tefriki kuva tevhidi ele geçirilince bazı kuva münakaşası yapmak niyetinde deşüpheler uyandı Yazan: Abidin Dav'er ğiliz, BunlardaD her biri başka memleketlerde yıllarca evvel denenmiş., leİstanbul İspanyol konsolosluğuna ald hinde, aleyhinde deliller toplanmış. maDünkü Cumhuriyette ve diğer bü girdikleri iddia ediliyor, hatta bazı bir otomobil meçhul şahıslar tarafından hiyetleri anlaşılmıştır. tün gazetelerde Marmarada meçhul gazetelerde şöyle deniliyordu: «Bu haberi veren mahfıller, ayni kaçırılmış ve konsolosluğun mürapaati Bize gelince herkesin bildiği gibi tek iki denizaltının görüldüğüne dair, meclis sistemile idare edilmekte olan umumî efkân heyecana düşıiren bir zamanda bu Rus denizaltılannın üzerine yapüan araştırmalar neticesinmemleketimizde ekseriyet partisinin Ankara haberi vardı. Bunların, bir Marmarada görünmesinin Amerikan de araba Kemerburgaz taraflarında (Ministrable = Vekil olabilir) unsurlan miiddet evvel, bir Sovyet gemisi ta yardım malzemesinin İstanbulda tah memnu mmtakada bulunmuştur. Aramaalesef elliyi geçmiyor ve her Kabine rafından Karadeniz boğazındaki ağ liyesi ve önümüzdeki günlerde Ame barun buraya götürülmesi bir hayli Arkast Sahije 4, Sü. 6 da şüphe uyandırmışsa da bu işin bir madeğişiminde bu elliden bir kaçı yıpran maniasmda açılan rahneden içeri navla bir komiserin çocuklan olan iki nıış ve denenmiş olarak tasfiyeye uğgenc tarafından yapüdığı ve bunlann ruyor. Unutmamak lânmdır ki bir benzini fcitince arabayı terkedip kaçmembketin idare mesulij etini üstüne tıkları anlaşılmıştır. alacak bir düzüne adam arasına girebilmek için alelâde, hattâ harikulâde Dünkü maçta oynıyan Türk futbol<nılan vatunperver, namuslu, afif obnak kâfl değildir. Ilme, tecrübeye, şahsî karaktere. zekâya, beceriklilik ve dirayete dair bir takım vasıflar da lâzımdır. Böyle bir kalburla iktidar partisinin üç yüz kiisiir mebusunu elerseniz elde kaç kişi kalır?. Böyle olunca Kabine değişikliği eüi kişi içinden birinci ile ellinci arasmda bir değişiklikten ileri gidemez, gidemeAnkara 23 (Telefonla) vekillerile diğer bazı zevatın yince de her kabine bir salname kadar Millet Yolu gazetesinde cDikCumhur Başkanını ziyarete ve bile yaşamaz. Mnrad Vedii Salâhaddin Cihad Ahmed kati çeken bazı hâdisele" arzı tazimat ettiklerine dair Bu bir zarardır. Memleketin müstemir başlıklı maka'.esinde SamcUlus gazetesinde çıkan haberDünkü maçta oynıyan Yunan futbolcuları kabinelere, devamlı programlarla is Ağaoğlu, son günlerde Cumlere de işaretle milletvekillerigördurmeye ihtiyacı vardır. hur Başkanmın, Bayındırh'; nin, Cumhur Başkanına arzı Başvekâleti, hattâ muayyen bir Ve Bakanhğını ve Toprak Mahtazimat etmelerinin Anayasakâleti kim deruhde edebilir diye dü sulleri Ofisini ziyareti hâdisemızm ruhuna uygun olmadığışündüğümüz zaman hatırımıza kaç kişi lerine temas etmekte ve Cumnı belirtmektedir. getirebildiğimizi düşünürsek bugünkü hur Başkanının, bir daireyi Cumhur Başkanmın, Ankara (Intra parlementaire = Meclis içi) ka ziyaret eoerek izahat alması CH.P. İl idare kurulu üyelebine usulünün zaafını derhal görürüz. ve direktifler vermesinin, varini kabul ederek, bu partinin Geçmişte vekil yapmak istenen her ule ve salâhiystleri malıim ve Samed Ağaoğlu kısmî seçimleri kazanması lâkesi daima elde lutulan bir kaç mün muayyen olan Cumhur Baçkanlığı mes zım geldığini soylediğini de iddia hal mebusluğa getirivrrmek şeklindeki uliyetleri ile telif edilemiyecek eski bir eâen Samed Ağaoğlu, fülen parti baş l Goulios Mouratis Minardos ptafilidia lielavinlas Fapandoniou Xenos VifceUdis Moropoulos Apostolopuloc CUMHURİyET âdet olduğunu yazmaktadır. ksnı olmıyan Cumhur Başkanının parti I Arkatı Sa. 3, Sü. 1 de \ Arhası Sa. 3, Sü. 4 te Samed Ağaoğlu ,Kastamonu millet 7<uuı 4 üncü taMfed» m> İsfanbul İspanyol Konsolosuna ait Biz bu denizaltıların Karadeniz ve otomobil çalındı Çanakkale boğazlarından bizim haberimiz olmadan geçebileceklerini kabul etmiyoruz Marmaraya meçhul denizaltılar giremez! Millî takımımız Yunan millî takımım $ 1 yendi Eski âdetter Dün Atinada 25 bin seyirci önünde yapılan maç çok heyecanlı oldu, sporcularımız güzel bir oyun çıkardılar D. P. Genel İdare Kurulundan Samed Ağaoğlu? bir makalesinde, Inönü ve Başbakanı seçim emniyetini ihlâl edici hareketlerde bulunmakla itham ediyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog