Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Marmara denizinde meçhul denizaltılar Bunların Karadeniz Boğazında gizlice geçtikleri tahmin olunuyor! Bir ay kadar evvel bir Rus gemisinin âdeta kasdî denebilecek3 şekilde Karadeniz Boğazındaki demir ağlara çarparak bunları parçalamasile bu hâdise arasında münasebet görülüyor Ankara 22 (Telefonla) Hatırlarda olduğu üzere bundan bir ay kadar önce bir Rus gemisi, Karadeniz Boğazında u demir ağlara bindirmiş ve ağları bir çok yerlerinden hasara uğratmıştı Kazanın sebebi hakkında ilgililerce yapılan incelemelerden sonra geminin, ağlara çarpmadan da geçmesi imkânı olduğu tesbıt edilmiştir Geminin demir ağlara çarpmaması için Karadeniz Boğazına yaklaştığı sırada yardımcı bir kaptan alması icab etmekteydi Gemi ancak Boğaza çok yaklaştıktan sonradır ki yardımcı kılavuz kaptanı almış ve manevra yapmadan demir ağlara bındırmıştır O gundenben Boğazdaki demir ağların tamiri Sçm bir çalışma olmamıştır Şimdi haber verildiğine göre şimalden gelen ban demza Ular demir ağların bozuk olmalından istifade ederek Karadeniz Boğazını geçmişlerdir Bunlar Boğazdan geçerlerken gorulmemışterse de Marmara denizinde ıkı yabancı denizaltının su ustune çıktıkları tesbıt edilmiştir Bu denızaltıların hangi devlete aıd oldukları henüz anlaşılmamıştır Fakat şurası kat'i olarak bilinmektedir ki Marmara denizinde görülen denizaltılar Türk filosuna aıd değildirler Şu sıralarda Ege denizindeki korsanlıkların denizaltı kullanılarak yapıldığı da ayrıca dikkati çekmektedir Karadeniz Boğazını geçen denızaltıların ikiden fazla olduğu da sanılmaktadır Fakat bugüne kadar gorulen yabancı denızaltıların adedi ikidir Ara seçimleı için son hazırlıklar Halk Partisi, milletvekili adaylığı için yaptığı talimat, nameyi teşkilâtına yolladı Ankara 22 (Telefonla) Halk Pa tısı divanınca kabul edilmiş olan milletvekilliği adaylığı yönetmeliği (t*<j lımatnamesı) parti merkezince teşkılâ^ gönderilmiştir Önümüzdeki ara seçin lerde parü adayları bu >onetmehj göre tesbıt olunacaktır Yonetmelıkt ther partili için olduğu k'îdar kurul yelıklen için de seçimlerde çogunlu temin gayesi gözden uzak tutulmıva kanunun istediği şartlardan başka adayın, muhitin partili ve tarafs tandaşlannm beğeneceği ve kıymetli vatandaşlardan olmasına» kat edilmesi bilhassa ta\sıye edilmekti dır Gene yönetmeliğe göre 1) Yoklan 1ar, seçime başlar acagına jakın yapık Yoklama, vilayet idare kurulu il idare kurulları ve bucak kurulla yalnız başkanları, ü ve ilçe beledi; 23 Nisan bayramı Bugün bütün yurd, Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramlarım kutluyor Bugün 23 nisan Millî hâkimiyet ve Fatih meydanlarında törenler yapılaÇocuk bayramıdır Bu münasebetle bü cak dıger kaza merkezlerinde de ayrı tün yurdla beraber şehrimiz de baştan ayrı toplantılar tertıb edilecektir aşağı bayraklarla süslenmiştir Bejazıdda törene saat onda başlana Arkası Sa. 4 Su. 6 da Bugün Beyazıd, Taksim, Barbaros ve Yeni yol vergisi kanunu Tasarıya göre vergi, gelir nisbetina göre alınacak Ankara 22 (Telefonla) Yem yol kanunu tasana üzerinde yapılan hazırlıklar sona ermek üzeredir Tasarlı önümüzdeki günlerde Mecbse sevkedılecektır Tasarıda, topyekun 22 500 kilometre tutan Türkiye yollarının tamamlanmasının bur milyar bralık bir masrafı gerektirdiği belirtilmekte ve yolların, bunlardan istifade edenlere yaptırılması prensıpının kabul edildiği bildirilmektedir Yeni tasarıda kamyon, benzin, lâstik gibi dışarıdan gelen malzeme ve taşıtların gumrus resimlerinin yol işlerine bırakılması, bu yollarda ışlıyecek ticaret taşıtları sahihlerinden kilometre vergisi alınması, verginin vatandaşların gelirleri nısbetı esas tutularak alınması gibi bir çok yeni esaslar kabul edilmiştir Hagana askerleri zapt ve tahrib editen bir Arab koyunun onunde Arkası Sa 3 Su 3 te Âlmanyada Ruslar yeni Hayfa muharebesi sona Kont Bernadot pazar günü mütareke talebinde taleblerde bulundular şehrimize geliyor Panamerikan Konferansında komünizme karşı milletlerarası bir teşkilât kurulması istendi Berlin 22 ( A P ) Ruslar hava sefer lerını yeniden bazı tahdidata tabı tutmuşlar bu arada, Rus işgal bölgesi uzerınden geçecek ingiliz, Amerikan ve Fransız tayyarelerinin 24 saat evvelinden haber vermelerini, içindeki yolcularını bildirmelerim istemişlerdir Tayyarelerin yerden gorunmıyecek derecede yüksekten uçmalarına da müsaade edılmıyecektır. Komünizmle mücadele Bogota (Columbıa) 22 (A.P) Panamerikan konferansında, Amerika, Şili, Brezilya ve Peru, milletlerarası komünistliğe karşı mücadele edilmesine dair bir takrir vermişlerdir Londra 22 ( B B C ) Fılıstınden gelen haberlere göre Hayfada Arablarla Yahudiler arasında kopan muharebeler, Yahudilerin şehirdeki hâkim noktaları zaptetmelenle neticelenmiş ve Arafolar mütareke talebinde bulunmuşlardır Haganah kuvvetlerıle Arablar arasında henüz mütareke ımzalanmanuştır Anlaşılan, Haganah, Arablann tamamıle teslim olmalarını ve sılâhsızlandırılmalannı istemektedir Arabların buna razı olup olmıyaeaklan henüz belli değildir Hayfa muharebeleri bir katliam mahiyetim almış ve Yahudiler muharebe sırasında havan topları beren ve otomatik tüfekler kullanmışlardır Gece şehrin Yahudiler tarafından bombardımanı sırasında kadın ve çocuklar taş binalara sığınmışlardır Muhakkak olan nokta, bütün niisttnın müthiş bir buhran içinde yaşadığıdır Hareket ve muvasalat hürriyeti orta larında herhalde Italyanıs Brüksel M de Gaspen bugün bir basın toplandan kalkmıştır Yahudiler muharebe etandlaşmasına alınması meselesini tetkik tısı sırasında batı Avrupa ile işbirliği meselesine temasla şunları söylemiştir mek ve katî bir neticeye varmak istiedeceklerdir Arkası Sa, 3, Sü. 2 de Roma 22 (a a) italyan Başbakanı Ankara 22 (Telefonla) ikinci Cihan Harbinin son safhasının kapanmak üzere olduğu sırada Almanlar hesabına yaptığı sulh tavassutlarüe bugün dünyada tanınmış olan Kont Bernadot, öğrendiğime göre bu *pazar gunu bir uçakla Istanbula gelecektir Kont Bernadot, İsveç Kızılhaç başkanı sıfatıle Türkiye Kızılayı ile temas etmek üzere memleketimize gelmektedir Kızılay umum muduru Remzi Gönenç, Kontu îstanbulda karşılamak üzere yarın akçam Ankaradan hareket edecektir Yahudiler Hayfaya hâkim oldular erdi. Arablar bulundular 50 bin kişilik bir Arab ordusu Filistini işgal için hazırlanıyor yorlar buna mukabil Arablar da tertibat almakla meşguldürler Muftu Anmanda Kudüs Başmuftüsu Emin ElHuseynI ile arkadaşları, Kral Abdullahla görüşmek üzere Ammana gitmişlerdir Kral Abdullahın ordusu, gayet iyi silahlı ve Arkası Sa 3, Sü. 5 te \ Mecburi bir I açıklama • Buyuk Millet Meclisinde cartam! •gunku müzakereler sırasında Devi •Denizyolları Umum Muduru Yusuf İ Zıya Erzın, kendisinin Amenkaya ¡gönderilen birinci mubajaa hejetinin îdurust çabştıgı yolunda hiç bir gaze¡teye beyanatta bulunmadığını soyleî mistir Halbuki Yusuf Zıya Erzın 11 • nisan pazar gunu aksamı Istanbula •geldiği gun, Vendısıru Yeşilköy hava ¡meydanında karşılayan arkadasları•mran bir sualine cevaben aynen şöyle •demiştir j « Heyetimizin Amerıkadakı firma' :lardan komisyon aldığı yolundaki şa:Malar tamamen u>durmadır Size katı • olarak soj leyebılınm ki bojle bir sey 15 oktur Heyetimiz Amerıkada munta• zam bir şekilde çalışmıştır, • Bu sözler bir kişiye degıl ıkı •daşımıza birden sovlenmıstır 1 Arkası Sa 3, Su. 6 İtalya ve Batı Birliği Londra 22 ( a a ) (United Press) Yetkili kaynaklardan öğrenildiğine göre, batı birliğine dahil beş devletin büyük elçileri cumartesi gunku toplantı Topkapı Sarayı müzesi bugün halka aşılıyor Milyarlık hazineleri bağrında taşıyaı müzeye dün yaptığımız ziyaretin intıbalarf De Gasperi: «İtalya şimdilik Batı Birliği devletlerile ayni müsavat esası üzerinde işbirliği yapacak durumda değildir» diyor Celâl Bayar bu sabah Samsuna gidiyor Orduya da uğnyacak olan Bayann seyahati on gün devam edecek Ankara 22 (Telefonla) D P Genel Başkanı Celâl Bayar, refakatinde Adnan Menderes ve ihsan Şerif Özgen olduğu halde yarın sabah saat 8 de tren
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog