Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Eflâtun Cem Güney En Giizei Türk Masalları 150 Kuruş Â D EM Ş A K A B En Güzel Dünya Masalları VARLIK » 100 Kurus Çocuklarıruza bayramlan için alabileceğiniz en güzel hediye. YAYINLARI Ankara Caddesi, 80/1, İSTANBUL. 24 üncü yıl Sayı: 8509 umhuriyet Telgraf ve fteHuS adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta fcufusu fstenDul No. 246 TelefonJar: ümuml Santral Numaras: 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290 DÎKKAT Haşarat çıkrr.ak üzer edijorsunuz? »E» unu Eczaneden alac? sayesinds rahat bir. siniz. İsmlne dikk şışe DEDETIL geçirebüir Perşembe 22 Nisan 1948 Hükumet partisi yeni mecliste 574 azahktan 307 sini kazandı Churchil! diyor ki: "İtalya bir çok bahtsız memleketler gibi bir ayı ile ayni kafeste yaşamak yerine başlıca Avrupa memleketleri arasında yer almaktadır,, Italyada seçimin kat'î neticesi be oldu İtalyan seçimlerinden bîr intiba: Seçimlerde tnzibatı temin etmek üzere takviye olunan poîis kadrosunun yeni mensublanna tatbikl dersler gösteriliyor Sert tartışmalar dört buçuk saat sürdü, Başbakan muavini, yeni, eski Ulaştırma Bakanları, Dış İşleri Bakanı ve Denizyolları U, Müdürü izahat verdiler Hükuntete siddetli hüciımlar yapılmakla beraber uımımi hava ekseriyetin Nectis tahkikatı açıîmasına taraftar olmadığım gösteriyordn, tahkikat açılmasını istiyen mületvekili de neticede takririni geri aldı Ankara 21 (Teîefonla) Ulaştırma Bakanından Meclis Eoruşturması yapılmasına dair önergeler, bugünkü Mecliste 4 30 saat süren siddetli tartışmalara yol açtı. Oturum, sert bir hava içinde devam etti; çatışmalar oldu. Ulaşürma Bakanının izahları, böyle bir soruşturmaya lüzum görmiyenlerin çoğunluğu teşkil edecekleri intıbaını uyandırmış olmakla beraber, hetice, beklenmedık çekilde tecelli etti. Takrir sahibi, önergesinden, en son dakikada vazgeçtiğıni bildirdi. Ulaştırma Bakanı kürsüde Oturum, Ali Fuad Cebesoyun başkanhğmda açıldı. ülaştırma Bakanı kürsüye geldi. Bir buçuk saat izahlarda bulundu ve bu meselede yapılan başlıca isnadlara birer birer cevab verdi. Şükrü Koçak, Bakanlıkla teşküât araDünkü Mfcclıs toplantısında izahat verenler: sında herhangi bir ihtilâf vukuuna im Bugünkü Ulaştırma Bakanı Eski Ulaştırma Bakanı Denizyolları U. Müdürü Arkasi Si. 4. Sü. 1 de Şükrü Koçak Ali Fuad Cebcsoy Yusuf Ziya Erzin Fırat ııoiıri de faştı Delice akan sular arasında insan cesedleri görüldüğü bildiriliyor Adana, 21 (Telefonla) Bırecikten gelen ilk haberlere göre, karların erimesi ve şiddetlı yağmurlar neticesinde Fırat nehri taşmış va civarındaki arazi, suların istilâsma uğramıştır. Gene ayni menşelı haberlere göre, yatağında bir hayli kabarmı^ olarak delice akan Fıratıa köpüklü suları arasında insan cesedleri de görülmüştür. Diğer taraftan bugün saat 12 16 arasında bölgemize çok şıddetli yağışlar olmuştur. Dağlardan gelen Arkası Sa. 3, Sü. I de Londra 21 (B3.C.) italyada yapı tısında söz söylemiş ve ttslyadan bahlan genel seçimin kat'î neticesine göre sederek şöyle demiştir: hıristiyan demokratlar 574 azalık mec c İtalyanın Britanya ve Amerika ile liste 307, komünist cephe de 182 saytam irtibat kurdu^unu görmekle, bir Q talyada japılan genel seçimin neti lavhk kazanmışlardır. Bu yüzden hı faciadan sonra eski bir dostu karşıl&cesL çüphe yok kL demökrasi âle ristiyan demokratlar mutlak ekseriyeti mak hazzını duyuyorum İtalya, bir çok mini ho?nud edecek ve Italjan kazanmışlardır. bahtsız memleketler gibi bir ayı ile aynülletiain hurrijete dayanan demokAyanda hıristiyan demokratlar 148, nı kafeste yaşamak yerine başlıca Avratlığı üstün tuttuğunu belirtecek ma komünistler 116 oya sahibdirler. rupa memleketleri arasında yer almakhiyettedir. HaMkatte İtalya, bugüa a Başbakan de Gasperi bugün btiyük taoır. yakta duruyorsa ve İtalyan milleti bas bir kelabalığa hitab ve Itayanın dünMilanoda bir hâdise ianbaşa komunizmle aşılanmamış ba yaya ömek olduğunu, yeni hükumetin Milano 21 (a.a.) Sesta San Giolunuyorsa, bunun en bellibaşlı sebeb igsizlikle mticadele edeceğini, ziraî ıs vanni endüstri merkezinden kamyon«Usküdar, Kadiköy ve Ankara 21 (Telefonla) önce partılıler arasında karşılerinden biri ttalyanın baü dünyasından lahat yapacağmı, memleketi kalkındı larla gelmiş yüzlerce işçi ile seçunlerin Demokrat Partinin düntü lıklı sevgi ve saygıya dayanan gördüğü yardun ve bu yardımın Italya racağını söylemi§tir. Anadolu Yakası Şoförler sonucu • hakkında görüşmekte olan Meclis Grupu toplantısında g«niş bir tenkid hakkına hüryı açlıktan kurtarması, sonra onu regruplar arasında kilise meydanında bir Cemiyeti» kuruldu varılan kararlar üzerine Ali met edılmesıni istiyoruz^ Mıllet Churchlirin nutka fahr kavuşturacak zemini hazırlamasıkavga çıkmıştır. Rıza Kırsever (Çanaüale), Ave memleket, beklediği salâh Londra 21 (B.B.C.) Mr. ChurdıUl dır. Bir taraftan İtalyan milletinin vaŞoforler Cemiyeti eski reislerin'îen Arkast Sa. 3, Sfl. 2 de sım Gursu (Muğla), Ahmed ve necatm, ancak bununla ka Avni Berktan ve arkadaşları «Uskudar, tanseverliği ve hürriyetseverliği, diğer bu akş&m muhafazakârlann bir toplanÇmar (Burdur), Behçet Gokbil olduğuna inanarak, gaye Kadıköy ve Anadolu yakası şoförler ve taraftan bab dunyasının ona yardımı çen (Çanakkale), Bahaeddin den uzaklaşanları ikaz ve on otomobilcıler cemiyeti» adıle istanbul ve onun kalkınması için her fedakârbğı Öğütmen (Edırne), Fethi Ejöze alması, Italjanm saldırgan komiıları hak yoluna çevirici söz ve Şoförler Cemiyetinden ayrı bir teşekkül rimçağ (Edirne), Haydar Asnizme mukavemet etmesine imkân verhareketlerde bulunan aıkadaş kurmuşlardır. mis ve kati neticeleri artık beliren son lan (İçel), Mehm«d Aşkar ların, bilindiği veçhile büyük Dün bu teşekkülün kuruculan Usgenel seçimin demokratlar tarafmdan (Afyon), Mehmed Ökten (Ekongrede yedek üye seçilme küdar, Kadıköy ve Anadolu yakasmda nu kazanılmasını sağlamıştrr. dirne) ve Şahin Laçin (Afyon) Beyannameyi ilk ? olduğu halde, kurucularm Arkast Sa. 3, Sü. 6 da tarafından müştereken bir be imralayan Canak kendilerine râm olan bazı parBu sayede İtalyada bir demokrat httkumct kurulabilecek, bu hükumet. yanname neşredildJği haber j^jç p p ^ j . tili kimselere yedek üye vasfı Şehir Tiyatrosundaki Marshall plânından ve daha başka yarverilmektedir. . letvekiu' Ali Rıza ve vazifesi vermek suretile dımlardan faydalanarak İtalyayı daha tüzüğün ruh ve manasına ayBeyannamede derdliyor ki: Kırsever hâdise münasebetile faria refaha kavuşturmak imkanını el«Denıokrasi prensiplerini " ' ' "* ' kırı olarak teşkil ettikleri bir Dün gece saat 11,30 da yirmi kişilifc de edecek. ttalyanın milletlerarası dugerçekleştirmek, aihlâk prensiplerin* da haysiyet divanı tarafmdan partiden çıbir grup halinde matbaamıza gelen Urumunu daha fazla yükseltecek, onun karılmalarını esrfle karşılamaktayız. yanan bir halk hâkimiyeti kurmak azbir barış ve güven unsuru olarak geSalâhij«tsiz ve icabsız bir tarzda a niversite mensubu gencler bize bir minde olan bizler, hürriyet misakında lişmesini kolajlastıracaktır. İtalyanın bu Arkası Sa. 3, Sü. 5 te mektub tevdi ettiler. AlUnda 187 imza ilk ifadesini bulan bu gayeye vüsul için bulunan bu mektubda Şehir Tiyatroyolda kazanacağı en büyük muvaffakiAntakya 21 (Hususî) Fevzl Kasunda evvelki gece vuku bulan hâdiyetlerin biri, son genel seçimi kazanavukçunun kumandası albnda Filistin senin mahiyeti hakkında izahat verilnuyaa, fakat her şeye rağmen İtalyan mücadelesine kaülmış bulunan ve bir mekte, sanatkârlara karşı hiç bir kotü meclisine 200 ü>e gibi kuvvetli bir kütkaç gün evvel Halebe gelmiş olan Irak niyet ve fikir beslenmediği anlatılmak\t gönderebilen, komünistliği daha fazAnkara, 21 (Telefonla) Piyer lena ile birlikte dört sene evvel An generallerinden Mahmud Elhindi, gata, ancak «Düşman» piyesinin, kendî la küçültmek, onu italyanın sosyal ve isminde 16 yaşında bir çocuk, Ania karaya geldiği anlaşılmıştır. zetecilere verdiği beyanatta, son zatelâkkilerine göre, gayriahlâkî oidugunsiyasal hayatı üzerinde müeessir olmak radaki Fransız Büyük Elçiliği KiliSoruşturmasında itiraflarda bulu manda gizli olarak Fılstine bir çok Rus da ısrar edilmektedir. Genclerin arzutan uzaklaştırmaktır. sesinin duvarları üzerine orakçekiç nan Piyer, Ankaraya geldikten son askerinin geldiğini ve btınlardan bir larını yerine getirirken eser hakkındaki İtalyada iktisadî refahın yarattığt işaretleri yaparken görülmüş, yaka ra bir kaynakçınm yanında bir müd Arkast Sa, 3, Sü. 2 de değişmiyen noktai nazarunızı tekrar müteakıben Belvü istikrar temelleştikçe, komıinistlik ister lanmıştır. Tahkikat sonunda Piyerin, det çalıştığını, bildirmeyi zaid buluyoruz. Arkas\ Sa. 3, Sü. 3 te istemez gerileyecek ve İtaljan demok Marsilyada doğduğu ve anası AdeDiğer taraftan tiyatrodaki hâdiseya rathğı daha fazla inldşaf edecektir. sebeb olanlardan Tıb talebesi îlhan ile Genel seçimin neticesi, her şeyden Yüksek Ticaret okulu öğrencisi Ramaevvel Ital>aya bunu vadetmektedir. zan adliyeye verilmişlerdir. Haklarınia Fakat seçimin neticesi bu kadarla açılan dava, dosya muhteviyatının ekkalnuyor, çünkü onun harid tesirleri Bundan bir kaç gSn evvel, Sğretmenle birbıcMne nlsbetle Rğretmenler ara sikliğinden ötürü suçüstü kanunlan de çok mühimdir. italyanın aldığı netirin vakl olacak şikâyetlerini gazetelere sında daha derin bir teessür uyandır çerçevesine sığdırüamamış, ahkâmı u ce. diğer batı memleketlerinde, bilhassa aksettirmelerini kat'iyyen meneden ta miştir. roumiyeye tâbi tutulmuştur. Fransada, komünizme karşı acılan samimi ile herkesi hayrette bırakan MiUl vası şiddetlendirecek ve Fransanın da Eğitim Bakanı R. Şemseddin Sirer, dün bu afetten iyice korunmasına ve kurikinci bir tamim daha göndermiştir. Batulmasına hizmet edecektir. kan bu yeni ve garabette eskisini kat Komünistlerin İtalyan seçimini kakat aşan tamiminde, okullaruı açılıs tözanmayı istemelerinin hedefi, Sovyet renleri ve sergiler hario, hiç bir SğretRusya ile elbirliği yapmak ve bo'ylece menin gazetecilere okul çalışmalan etkomünizmin nufuzunu Akdenizin goberafında izahat veremiyeceklerini bildirğine yaymakü. mektedir. Gene aynı tamime göre, gaitalyan demokratlığunn buna engel zetecilerin her hangi bir okula giderek olması, demokrasi dünyası için muhakröportaj yapmalan ve resim çekmeleri kak ki büyük bir zaferdir. Çünkü böyde »iddetle yasaktır ve bu gibi hallere le olmasaydı, komünistlik geniş bir yakat'iyyen müsaade edilmiyecektir. yılma sahası bulur, Akdenizin doğusuKafile azası çocuklar uçaktan inerlerken Okullan, kelimenin tam manasile bir nu ve batısını tehdid ettikten başka demlr perde arkasma alan bu tamim, karsı yakaya da sıçrar ye orada da en geniş tahribafa yapardı. İtalyan demokratlığınuı bütün bu tehlikeleri önlemiş oknası, kazanılan zaferin ehemmiyetini belirtmektedir. Bu zaferin büyüınesi ve kesinlesmesi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafmdan Meclis Millî Eğitim Komisyonu bir taraftan italyan demokrathğının, Türkiyeye davet edılmış bulunan 21 Başkanı Tahsin Banguoğlu diğer taraftan baü demokratlığının eseri kışılık Viyana çocuk korosu (WıenerMısırda tetkikat yapıyor olarak tır. saen Gerknabeu), dün hususî bir Kahire (Hususî) Türkiye Büyük Bu jolda beklenen ilk iki mühim oK.L.M. Holanda uçağı ile şehrimize lajın birincisi İtalyanın. İngiltere, Frangelmiştir. Viyana çocuk korosu, ilk Millet Meclisi Millî Eğitim komkyonu sa \e Benelıut devletleri tarafmdan konserini bu akşam Atlas sinemasın başkanı Tahsin Banguoğlu, Camiülezher Şeyhülefaberi Memun el Şınnavi ile da verecektir. kurulan ittifak manzumesine iltihak etmesi ve bu manzumeyi kuvvetlendinneBu koro, her sene 300 bin çocuk göriişmüş, Türk hükumetinin, istanbul sidir. Ikinci olay ise, italyanın Marshall içerisinde en kabilıyetli olanlardan Universitesinde, Çamiülezher şeklınde plânından faydalaıunak sayesinde çar10 talebe segmektedır. Chubert, bir Ilâhiyat fakültesi kurmak tasavvuHayden, Anton Bruener gibi dâhi runda bulunduğundan bahsederek, Mıcabuk kalkınması ve Avrupa medeniyesanatkârlar bu korodan yetişrvşler sırda tatbik edılen tedris nizamnamesını tini koruyan faal âmiller arasında yer dır. Koroda şarkı soylıyenler 6 1 4 tetkık etmek üzere müsaade istemıştır. almasıdır. yaş arasmdakı sanatkârlar olup ACamiulezher Şeyhi, Turk idarecılerıHıılasa imtihanın neticesi sevmc veFutbolculannuz hareketlerindgn eyvel Yeşilköy hava mcjdanında merika ve Avrupada muhtehf kon nin, bugünkü inkılâb faalıyeti arasında, tlcidir. Demokrasi, komünizme karşı Heyet azalan Yeşilköy uçBk meydanında Yarm 4 ünc^ ıdhifed* . serler vermi§lerdir. . Arkan Sa. 3M 5â, 5 U ~~J muaffer olmu?tur. CUMHURİYET 3 üncü sahijemlzdtX Imtihanın neticesi 10 "D. P.,, mületvekili bjr D „ Jbeyannamejıeşrettiler ve subayları Ankarada yakalanan Filislintie r Rus general Partitıin Meclis Grupunda verilen kararlar yüzunden büyük kongreye kadar Grupa devam etmiyeceklerini bildiriyorlar ~Şof ©rler ikiyc ayrıldılar Bir Irak generali Samk, Sovyet büyuk elçiliğine mensub Filistinde 8 bin Rus bir şahsın kendisine bazı vazifeler askeri var diyor verdiğini itiraf etti Fransız komünisti Mualümleri hayret ve teessür içinde bırakan yeni tamim Futbolcularımız dün Atînaya gittiler Okullara gazeteci ve gazete fotoğrafçısı alınmıyacak, resim çekilmiyecek, çalışmalar hakkında izahat verilemiyecek Takımımız Atinada tezahüratla karşılândı, iki takım arasında ilk ntaç yarın yapılacak Bir Yeni Zelanda heyeti dün şehrimize geldi Viyana çocuk korostt geldi Heyet üyelerinden bir zat: «Çanakkale savaşinda ne boş yere kan döktüğümüzü şimdi daha iyi anlıyoruz» diyor Dini
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog