Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Gemi mubayaası için Amerikaya yollanan heyetler meselesi ele alınarak hükümete çok şiddetli hücumlar yapıldı Parti Grup» din tedrisatı Meselesini konuşmak için toplanmıştı, Ulaştırma Bakanının bir izahı özerine ortalık alevlendi ve başlıyan tartışmalar tam 5 saat sordu .n.r. mecııs urupunua dün kopan fırtına Meselenin bugün Mediste konuşulması kararlaştı Meclis tahkikatından kaçınmamalı nıarikadan gemi mubayaası işi, mühim bir safhaya gir mistir. Fuad Zincirkıran heyetinin Amerikada bulunduğu sırada tesadüfen NevvIork'» gitmiş ve orada bu dedikodulu işi yakından takib etmiş olan Ankara milletvekili Hıfzı Oğuz Beketa bir sual takriri vererek Ulaştırma Bakanından meseleyi ajdınlatraaSını istemişti. Ulaştırma Bakanı, Meclisin evvelki günkü toplantısında bu sual takririne cevab vermiş; takrir sahibi de bu mesele hakkında bildiklerini söylemiştir. Ankara milletvekilinin meseleyi teşrih eden sözlerine Bakan, tekrar cevab vermeğe lüzum görmemiş; fakat takrir sahibi de, Mecliste, Bakanın suale verdiği cevabı tatmin edici bulmamıştır. Bunun üzenine Zonguldak milletvekili Rıza Incealemdaroğfu bîr *akrir vererek bu mesele hakkında Meclis tahkikatı açılmasını istemiştir. Bu takrir, Meclisin bugünkü toplantısında görüşülecektir. Büyük Millet Meclisinde ekseriyeti haiz olan Cumhuriyet Halk Partisi Meclis grupunun Meclis tahkikatı açılmasını teklif eden takriri kabul edeceğini kuvvetle ümid ediyoruz. Çünkü bu meselenin hakikati ancak, derin ve esaslı bir Meclis tahkikatile mejdana çıkabilir ve halk efkârı, millet ancak bu suretle tatmin edilebilir. Mesele, yalnız çeşid çeşid şekillere sokulan bir komisyon alıp verme meselesinden ibaret değildir. Türk denizciliğini, Türk hazinesini ve nihayet Türk devletinin Amerikadaki şeref ve haysiyetini şiddetle ilgilendiren ehemmijetli bir davadır. Meclis tahkikatı açılması aleyhinde bulunacaklar çıkabilir ve bunlar, Efendim işte, malive müfettişleri tahkikat yapıyorlar ya. kâfi! Onların tahkikatile mesele mejdana çıkar, diyebilirler. Halbuki dava, birinci mubayaa heyetinin komisyon aldığı veya heyete yardım eden bazı Amerikalılara komisyon vermek istediği gibi basit bir işten ibaret değildir. Dava. Türk deniz ticaretini inhisarı altına koyduğumuz Devlet Denizyolları Genel müdürlüğünün nasıl fena ve beceriksiz bir şekilde idare edilmekte olduğu ve bu \uzden Türk denizciliğinin ve memleketin maddî ve manevî ne büjük zararlara uğradığı davasıdır. Maliye müfettişleri, Fuad Zincirkıran heyetine dahil azanın bütün evrakını ve hususî mektublarını aylardanberi karıştırıp duruyorlar. Ne bulduklarını bilmiyoruz. Fakat iki ihtimalden birine varacaklardır: Mahud ihbar mektubunda ileri sürülen iddialar, ya doğru çıkacaktır; ki bu ihtimalin pek zayıf olduğu Bakanın sözlerinden de anlaşılıyor, yahud da bunların yalan ve iftira olduğu anlaşılacaktır. Fakat her iki ihtimalde de, gemi mubayaası işlerinin merkezden pek beceriksiz bir şekilde idare edildiği sabit olacaktır. Ankara milletvekili Hıfzı Oğuz Beketa, Amerikada bulunduğu sırada yaptığı tahkikata istinaden, Fuad Zincirkıran heyetinin çok dürüst ve başarılı çalıştığı, buna mukabil 1946 eylülün denberi yapılan turlu türlü idaresizikler yüzünden Türk denizciliğinin ve devlet hazinesinin büjuk zararlara uğradığı neticesine varmıştır. Ankara milletvekili muhalif partiden değil. Cumhuriyet Halk Partisindendir. Sual «alrririni verirken de. takririni Buyuk Kabinede değişiklik şayiaları İki Bakanm, sözlü sorulan cevablandırmakta müşkül duruma düşmeleri bu şayiaları teyid eder mahiyette görülüyor Ankara, 20 (Telefonla) Kabinede değişiklikler olacağına dair şayialar, bazı kaynaklar tarafından bugün de ileri sürülmüştür. Meclisin son iki oturumunda iki Bakanın sözlü soruları cevaplandırmakta müşkül duruma düşmeleri, bu şayiaları teyıd eder mahiyette görülmektedir. Tekel Bakanlığının mutaddan daha uzunca bir müddet açık bırakılması da gene bu rivayetlere yol açmaktadır. Ticaret Bakanlığında değişiklik olacağı şayiaları da devam etmekte, Mahmud Nedim Gundüzalpın, Günvrîik Bakanlığına naSléxülecéfi "soy"" lenmektedir. Italyada seçim hürriyetin zaferile neticelenil Başbakan Muavini, komünistlerin yeni kabineye alınmayacaklar mı söylüyor Roma 20 (aa, AP., BBC.) Italyada yapılan genel seçimin şimdiye kadar alınan neticesine ?öre, Hıristiyan demokratlar gerek milletvekilleri, gerek ayan üyeleri seçimlerinde başta geliyorlar. Komünistler, şimdiye kadar yapılan serbest seçimVrde hiç bir komünist Venedik sokaklarında komünistlerin duvarlara yazdıkları yazılardan biri: «Kahrolsun harb tarlkçisi Truman!» Son neticelere göre, Hıristiyan demokratlar her iki mecliste de çoğunluk kazandılar. Hükümet durumdan çok memnun Dünkü C.H.P. Meclis Grupu toplantısında şiddetli hücumlar yapan Vedad Dicleli ve müşterek bir takrir veren Fuad Sirmenle Cevdet Kerim Incedayı Ankara 20 (Telefonla) Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu, bugün fırtınalı bir topulanü yapmış1, şiddetli tartışmalar olmuş, bi$ aralık ortaya çıkan «Zati Sungurlar meselesi> de hayli gergin olan havayı biraz daha elektrikugtır,. Aınerik^ya gönderilen bey«tier dolayısıle Meclis tahkikatı açılmasını istiyen önerge, bu heyecanlı müzakereere vesile olmuştur. Mesele, Ulaştırma Bakanı Şukru Koçağın kısa bir izahı ile kendiliğinden gündeme girmiş ve ortalık alevlenmiştir. Bilindiği gibi grupun bugünkü gündeminde başlıca madde, din tedrisatı idi. Fakat bu mevzu üzerinde konuşulamamışör. 5 saat kadar süren hararetli müzakerelere, Şukru Koçağın, soruşturma takriri dolayısile yann açıklamada bulunacağım grupa bildirmesi sebeb olmuştur. Bunun için hazırlanmakta olduğunu haber veren Ulaştırma Bakanı, gu cihete de grupun dikkatini çekmek istemiştir: « Arkadaşlarımız bilirler ki tüzük, grup karar almadan soruşturma yapılmasına veya vekil hakkında Mecliste gensoru açılmasına izin vermez.» Hıfzı Oğuzun cevabı Bakanın, bu noktayı hatırlatmak için 6öz aldığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine Hrfrv Oğuz Bekata kürsüye gelerek ezcümle demiştir ki. « Sayın Bakanın sözleri şu neticeye varıyor: «Ben, yann kürsüde ne Boylersem soyliyeyim ve sizler ne kadar doğrusunu söylerseniz söyleyiniz, benim hakkımda soruşturma açmağa veya herhangi bir istizah takriri vermeğe iç tüzüğe göre muktedir değilsiniz.» Hıfzı Oğuz Bekata, şu halde meselenin, bugün grupta konuşulması icab ettiğini, aksi halde yarın burun milletvekillerinin, sözlerinde ve oylarında serbest olması gerektiğini ilâve etmiştir. Vekili düşürmek için tertib Bundan sonra bir çok milletvekili soz almış ve umumiyetle hatibler, Baka Arkası Sa. 4. Sü 6 da Amerikan iktisadî Türkiyeye Amerikan yardımı yardımının sebebleri İngiliz saylavı Philips Priee'in yazdığı şayanı dikkat bir makale Türkiyeye on milyon dolar tahsis edilecek Washington, 20 (a a.) (AFP): Temsilciler Meclisinin bütçe komisyonu «iktisadî işbirliği idaresi» nın başkanı olan Paul Hoffman tarafından iktisadî kalkınma plânına tahsis edilecek meblâğlar hakkında Arkası Sa. 3, Sü. 2 de partisinin uğramadığı büyük bir mağlübijete uğramış bulunuyorlar. Ayan seçimine iştirak eden 18 milyon İtalyan, reylerini şu şekilde vermişlerdir: Hıristiyan Demokrat Partisi Ayan Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Avrupanın Savunma plânları Washington'da mühim bir toplantı yapıldı Demokratların Meclis Grupu da toplandı Grup, Genel İdare Kurula ile Merkez Haysiyet Divanı kararlarının münakaşa edilemiyeceğine karar verdi ve seçim yaptı mutlaka isabet olup olmıyaAnkara 20 (Telefonla) cağı ciheti de ele alınmış ve Demokrat Parti Meclis grutüzük mucibine* büyük konpu bugün toplanmış ve parti grenin itiraz mercii olduğu merkez haysiyet divanının neticesine varılmıştır. Bu duson kararlarını bildiren parti rum karşısında, teşriî mahibaşkanlığı tezkeresi okunyette olan parti meclis grumuştur. Bu münasebetle parpunda genel idare kurulu ve tiden çıkarılan milletvekilleri merkez haysiyet divanı kararmeselesinin grupta konuşulup larının müzakere ve münakakonuşulamıyacağı mevzuund' şa edilemiyeceği belirtilmiştir. müzakereler olmuştur. Ortaya Hususî mahiyette musabaatılan konu, her hangi bir milletvekilinin parti genel D.P. Meclis Gru heler esnasında da tahakküme kurulunca haysiyet divanına pu ikinci başkan tahammül edemediklerini ileri verilip verilemiyeceği idi. Tu lığına seçilen sürerek, nümayişkârane bir zük mucibince genel kurulun A D idin Potoğlu surette genel idare kurulundan çekilen 6 milletvekilinin buna yetkisi olduğu neticesine varılmıştır. Merkez haysiyet divanının bu hareketi de görüşülmüş, asıl tabir milletvekili hakkında karar verip hakkümün, ekalliyette olan bu milletveremiyeceği noktası da incelenmiş, ni vekilleri tarafından ekseriyete yapılhayet haysiyet divanının kararlarında Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Şehir Tiyatrosunda ün gece yeni bir hâdise oldu Galeride yer alan 56 kendini Amerikan yardımına dahil olarak bize verilen bir kısım uçaklar Ankara üzerinde bilmez çocuk, eser aleyhinde Avam Kamarası üyesi ve Ortadoğu matuf Amerikan yardımının yeni bir güya tezahürat yapmaya kalişleri uzmanı Mr. Philips Price, «Tür partisini memnunlukla tesellüm etkıştılar, fakat tiyatroyu dolkiyeye karşı açılan soğuk harb» başlıklı mektedir. Türk donanmasına bir düzine duran diğer gençler tarafından bir yazısında ezcümle şöyle demekte Amerikan harb gemisi devredilmekte olup, Türk mürettebata bunların kulsusturuldular dir: Bir Amerikan donanmasının Doğu lanılışlarını öğretmek üzere yeni teknik heyetler gelmektedir. Akdeniz sularında tetik üstünde dolaşŞehir Dram tiyatrosunda dun gec Washington'da, Dış işleri Bakanı, galeriye yerleşen 56 gencin sebebiyc tığı ve Yunanistan iç savaşının yeniden hâd bir safhaya girdiği bu sırada, Tür Türkiye ve Yunanistana yardım progra verdikleri yeni bir hâdise olmuştur. kiye Cumhuriyeti, komşusu Rusyadan mim devam ettirmek üzere Kongreden Tiyatroda dün gece talebe gecesi id gelme csoğuk harb» tazyikim önlemeğe Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Belçika Başbakanı Spaak Washington 20 (a.a.) Dün İngiltere ve Fransa büyük elçileri ile Amerikan Dış İsleri Bakan vekili Lovett arasında yapılan görüşmelerin mahiyeti hakkında hiç bir şey bilinmemektedir. Bir saat devam eden bu toplantı büyük elçilerin talebi üzerine yapılmıştır. Bu müzakerelerin Belçika Başbakanı Spaak'ın ziyaretinden doğmuş olduğu ve Avrupa savunma plânlarının geliştirilmesi işine müteallik bulunduğu zannedilmektedir. Fransa ve ingiltere büyük elçilerinin Lovett'e Brüksel paktını imza etmiş olan devletler tarafından tesis edilen asker! komite hakkında daha mufassal malumat vermiş oldukları tahmin edilmektedir. Yeni yedek subaylarımıza diplomaları dağıtıldı Dün Ankarada yapılan törende Meclis Başkan ve Okul Komutanı birer hitabede bulundular Bugün başladık Müsveddeleri Trotzkiv'nin kanına f Almanyanm ictîlrhalî
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog