Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Alman ilk neticeler demokrat partilerin büyük bir zafer L kazandıklarını belirtiyor Komünist gazeteler seçimlere fesad karıştırıldığım iddiaya başladılar Amerikaya İşaretler emokrasilerde hükümetler parlamentodan kuvvet halktan ilham alırlar. Hattâ parlamentolar da halktan ilham alırlar. Memlekette halk efkârının yeni yeni gelişmeleri göne çarparsa çok defa meclisler feshedilip yeni seçime gidilir, ingiltere siyasî hayatında buna sık sık tesadüf edilir. Orada, bir parlamentonun tabiî ömrünü bitirerek vekâletini tamamladığı pek nadir görülür. Ya teşebbüs edilecek büyük işlerin halk tarafından nasıl karşılanacağını bilmek, yahud halkın bariz şekilde gösterdiği meyillere uymak için meclisi dağıtıp yeni intihaba başvururlar. Şimdiye kadar böyle cereyan etmiş olan bu siyasî teamül devam edecek mi? Bunu, her tarafta görülen politika hırslarının alabildiğine geliştiği bu sıralarda kestirmek kabil değildir, ialnız muhakkak bir şey var ki, her yerde hükümetleri, halkın, hiç değilse kendi dayanakları olan zümrelerin meyillerini yoklamak ve hareketlerini imkân dahilinde bu meyillere uydurmak üterler. Bizde de hele şu günlerde yer yer kongreler oluyor, kongrelerde bir takım sözler söylenip, dilekler sunuluyor. Bilhassa Öalk Partisinin aylardanberi kademe kademe toplanmakta ve konuşmakta olan kongreleri kaza hududlarını buldu. Önümüzdeki ay, Vilâyet kongreleri toplanacak ve bu dilekler daha programlı bir halde iktidar partisinin yetkili cihazına verilecek. Bu esnalarda da gene Halk Partisinin seçim kabiliyeti olan mahallî salahiyetli delegeleri görüşecekler. Bu görüşmelerin şimdiye kadar olanları ve bundan sonra olacakları, bu kongrelerin şimdi} e kadar kararlaştırdıkları ve bundan sonra kararlaştıracakları şeyler. Halk Partisi hükümeti irin birer «işaret tir. Bu «işaret» lerin umumî vasfı, halkın hayat pahalılığından, bürokrasiden, resmî müesseselerinin işleme tarzından şikâyet olarak ifade edilebilir. Halbuki hükümet sözcüsü olarak Başvekil muhtelif yerlerde söylediği sözlerde Turkiyede hayat pahalılığı olmadığı kanaatini izhar etmiştir. Hükümet reisi olan bir zatın bu sözile, hayat zorluklarile karsı karşıya bulunan binlerce vatandaşın iddia \e dilekleri arasındaki bu tezad ve devlet bütçesinin geçen senelere nazaran çok daha yüksek ve yükselmeye mütemayil masraf yekunu hükümeti derin düşündürmeye sevkedecek ayrı bir «işaret» tir. Hükümetin tam kanaatini söylediğine inandığımız Başvekilin sözleri, hâdiselerle ve bizzat bütçe rakamlarile tashih edilmekte iken bu kanaatte ısrar etmek, bindiği dalı kesmek olur. Başka memleketlerde kasden tahrik edilen ve türlü usullerle, referandumlarla elde edilen bu «işaret» lere Halk Partisi hükümetinin lâyık olduğu ehemmiyeti vermesi ve «gemi» nin rotasını ona göre ayarlaması hem kendi muvaffakı> eti. hem parti mantığı bakımından lüzumludur. Çünkü istinad ettiği zümrenin resmî yollarla japtığı isteklere aldırış etmemek, meclisleri çoğunluğa dayansa bile, bir parti hükümeti için kendi «kütle» sinden ayrılmak demek olur. Bu da demokrasi hayatının en gayritabî bir hâdisesini teşkil eder Bizde mahallî seçimlerden zryade, bir iç referandum mahivetinde olan bu kongreleri, kongrede söjlenen sözleri dikkatle takib ederek ondan direktifler sezmek bugünkü manasile Mr parti hükümetinin en mühim siyasî vazifesidir. CUMHURİYET İtalyan milleti seçime işlirakde rekor kırdı Solda! seçimleri kazanan hırıstiyan demokrat partisi lideri Başbakan de Gasperi; ortada iktidar partisinin Kızılları kuzu postuna bürünmüş canlandıran propaganda afişlerinden biri; sağda seçimleri kaybeden komünistlerin lideri Togüotti kurt olarak Hıristiyan demokrat partisi genel Sekreteri «Zaferden emindik, fakat bu kadar parlak olacağını ummuyorduk» diyor Roma, 19 (A.A., A.P., R) İtal tasnif edilmektedir. Mebus seçimyan genel seçimleri bugün tamam lerinin tasnifi bundan sonra yapılanmış ve oy sandıkları, Greenvıch lacaktır. saatile 14 de kapatılmıştır. Sandıkİç İşleri Bakanlığına gelen halar kapatıldıktan sonra derhal tas berlere göre, seçime iştirak rrsbeti, nife başlanılmıştır. Tasnif komis bütün memlekette % 90 ı bulmakyonlarına verilen talimat mucibin tadır. Bu, muhtemel olarak hür1 ce, ilk olarak ayan meclisi üye seçimler tarihinde bir dünya re1 likleri için atılan oy pusulaları Arfcast Sa. 3, Sü. i te ( gemi almıya giden heyetler davası Yeni seçim kanuna tasardan Meclis İç İşleri Komisyona, hükümetin verdiği tasarıyı müzakereye başladı ve D. P. tasarısını beklemeye karar verdi Ankara 19 (Telefonla) İç İşleri Komisyonu, Başbakan yardımcısı, İç İşleri Bakanı ve D. P. milletvekillerinin iştirakile bugün toplanarak, yeni seçim ta» sarısı üzerinde görüşmelere başlamıştır. İç içleri Bakanı; Demokrat milletvekilleri tarafından da Seçim Kanununun bazı maddelerinin defiîlirümesine dair bir tasarı sunulduğunu kaydederek, hükümetin bu tasarıyı henüz tetkik etmediğinden, hakkındaki noktai nazarını da tesbıt etmemiş olduğunu belirtmiş ve bu incelemeyi yapabilmek için mühlet verilmesini istemiştir. Komisyan, bu maksadla toplantısını başka güne bırakmıştır. Bu husustaki sözlü soru, Mecliste dün fırtınalı bir hava yarattı Müzakereler, nihayet bu iş için Meclis tahkikatı açılması ihtimallerini doğurdu, vaziyet çarşambaya belli olacak Ankara 19 (Telefonla) Gemi satın almak için Amerikaya gönderilen heyetimiz hakkındaki sözlü sora. Meclisin bugünkü oturumunda fırtınalı bir havaya sebeb oldu ve iş, sonunda Meclis tahkikatı açılması, ihtimaline kadar dayandı. Hıfzı Oğuz Bekatanın (Ankara) bu husustaki sozlu soru önergesine Ulaştırma Bakanının verdiği cevablar. salonda bariz bir alâka ile takib edilmedi. O derecede ki, milletvekilleri, yanlarındakılerle görüşmelere dalmış ol duklarından, oparîorlere rağmen, Bakanın beyanatı, zaman zaman güçlükle işitiliyordu. Soru sahibinin Bakana verdiği cevablar, daha alâka uyandırdı ve hayli ağır ithamlarda bulunduğu için Şükrü Koçağın da tekrar söz alacağı sanıldı Buna rağmen başkanın: Sözlü soru bitmiştir, demesi gürültülere yol açtı ve Muhiddin Baha Pars, oturduğu yerden ayağa kalkarak: Soru nasıl biter? Bu kadar sözlerin sonunda Münakalât Vekili nasıl olur da cevab vermez? Dedi. Başkan Kaif Karadeniz, şunları söyledi: Buğday sıkıntısı Meclisin yarınki görüşmelerine büyük ehemmiyet veriliyor Hükümet izahları tatmin edici görülmezse Meclis tahkikatı açılması için takrir verilecek kanlığına son günlerde yeAnkara, 19 (Telefonla) « niden bir çok telgraflarla Memlekette yer yer , ekmek sıkıntısı çekildiğine * müracaat! er yapılmıştır. dair haberlerin, resmî çev • Toprak Ofisi, bu muracaatreler tarafından mübalâ S leri karşılamağa çalışmakalı sayılmasına rağmen, • tadır. Geçenlerde Karadevazıyet, önümüzdeki mah t niz havalisine gönderilen sulun idrakine kadar âcil 1500 ton mısırdan başka tedbirler alınmasını gerek^ e r " k' r P a r t * daha vapurl a v o l a tirecek şekildedir. Son arçıkarılmak üzerepalı ekmeğin bir ihtiyat dir tedbiri olduğu resmî aAmerikadan satın almğızlarca söylenirken, bir s i n a n m a k yandan da Amerikadan ^ e r e o l a n butdayı« buğday ithali için teşebbüslere ged a h a z i r a n h a f t a s l n a k a çilmiş olması, durumun hayli sıkıdar memleketimize ulaştırılacağı da şık olduğunu esasen açıklıyordu. Öğrendiğimize göre Ticaret Ba umuluyor.. Mesele, Büyük Millet Meclisi çev Arkasx Sa. 3, Sü. 2 de Hıfzı Oğuz Bekata Şükrü Koçak Traman Trumaıt'ın nutku Amerikalıların yeni bir atom tecrübesi yaptıkları bildiriliyor Arkadaşlardan biri, bir takrir verdi, işin bir komisyonca tahkikini istiyor. Bunu gündeme alarak önümüzdeki toplantıda esasen görüşeceğiz. Muhiddin Baha da: Bravo! diye bağırdı. Öğrendiğimize göre bu takrir, Zonguldak milletvekili ince Alemdaroğlu tarafından verilmiştir ve mesele hakkında Meclis tahkikatı açılması istenmektedir. Takrir, bu çarşamba gündemine alınmıştır. Tahkikat açılmasına Meclisçe karar verildiği takdirde ya 5 Arkım Sa, 4. Sü. 6 da Urfada öldürülen 6 Yahudi Esrarı çözülemiyen bu ölüm hâdisesine aid dava Malatyaya nakledildi Malatya, 19 (Hususî) 31 Ocak 9 « gecesi Urfada bir cinayet işlenmiş ve Kendirli mahallesinde Ishak Şenkaya isminde bir Yahudi, 6 kişilik ailesi efradile birlikte sabaha karşı öldürülmüştü. Hâdise, türlü türlü söylentilere yol açmış ve yabancı basına da intikal etmişti Bazı söylentiler, İshak Şenkayanın Müslüman dınina1 girmesi dolayısile diğer Yahudilerin, kendisini ve ailesi efradını zehirliyerek öldürdükleri şeklinde idi. Diğer bir rivayete göre de bu aile ferdlerinden biri, Şeyh Muhammet isminde bir Arafe'n hizmetine girmiş, Müslüman olmuş ve ailesile arası bu yüzden açılmıştı. Bunu söyliyenler cinayetin şeyh Muhammede mensub Müslümanlar tara Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Yüce Divanda dün vuku bulan hâdise Hâkimlerden biri duruşmada bayıldı, ecza dolabı aranırken biraz kendisine gelen üye: «Burası Temyizdir. Burada dolap olmaz» dedi ve tekrar bayıldı «Beşeriyetin sulh arzusu ihanete uğrıyacak mı?» Turhal bölgesinde zararın bir milyon liradan fazla olduğu tahmin ediliyor Aka, seylâb bölgesinde gerekli tedbirlerin alınmasına nezaret etmektedir. Su taşkını, Turhal çiftliklerini perişan bir hale getirmiştir. Tarım Bakanlığından müstahsile derhal tohumluk olarak 150 ton mısır ve yüz ton arpa istenmektedir. Basrî Ahmed Ünal Turhal seylâbı Ankara 19 (Telefonla) Bugün Yüce miştir. Başkan, derhal oturumu tatil Divanda duruşma devam ettiği sırada etmiş, bu sırada dinleyiciler arasında saat 1120 sularında üyelerden Osman bulunan Dr. Abdullah Kürel, ilk mua Arkası Sa. 3, Su. 6 da Talât Dtekin birdenbire fenalık geçir «Cumhuriyet» sütunlarında yeni ve büyük bir siyasî tefrika Turhal 19 (Hususî) Yeşilırmağın Taşması neticesinde S500 dönüm buğday, 7500 dönüm arpa, 600 dönüm pancar, 500 dönüm kendir ekili arazi sular altında Washington 19 (a a.) Başkan Tra kalmıştır. Zararın bir milyon liradan man, Kübanın bağımsızlığının beşinci fazla olduğu tahmin edilmektedir. Sular, yıldönümü münasebetile kongrenin özel yavaş yavaş çekilmektedir. Vali Sadri bir toplantısında bir nutuk söyleyerek ezcümle demiştir ki: « Beşeriyetin barışa ve hürriyete erişmek yolundaki cihanşümul arzusu halen bir meydan okumanın karşısında bulunmaktadır.. Harbi önlemek ve her türlü şeilile bütün tecavüz ve şiddet hareketlerini bertaraf eden bir andlaşmaya varmak arzusu dünyada yaşamakta olan halk kütlelerinin en derin ve en cihanşümul anlayışlarından birisidir. Hangi ırktan Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Boîuda dünkü duruşma Şahidlerden komiser Vahdeddin, ilk tahkikatta bütün delillerin Reşid aleyhinde bulunduğunu ifade etti, diğer şahidler Reşidle Haşmet arasında sıkı bir işbirliği mevcud olduğunu söylediler «STALİN» Yazan; Trolzky Bolşevik ihtilâli liderlerinden Trotzkynîn yazarken katledildiği eser Stalin ile Rusyadan attırdığı Trotzky arasında geçen gizli muhavere ve muhabereler Amerikan ordusu Frankfurt'ta manevra yaptı Berlinde Rusların sebeb oldukları yeni hâdiseler ve Bevin'in demeci Frankfurt f9 (A.P.) Birleşik Amerika ordusu genel karargâhından tebliğ edildiğine göre. Frankfurt şehri dahilinde ve civarında Amerikan zırhlı arabaları ve jeeplerin de ıştırakıle ilkbahar manevraları yapılmıştır. Manevralar sırasında Amerikan birlikleri »şehir dahilindeki düşman mevzılenne^ karjı harekâtta bulunmuşlar Arkası 5a. 3, Sü. 3 U İzmire yeni Amerikan uçakları geldi îzmir. 19 (a a ) Turktyeye yardım Amerikan programı gereğince memleketimize teslim edilen «b47» uçaklarından yeni bir grup bugün îzmire varmıştır. Bolu, 19 (Sureti mahsusada giden arkadaşımız Ferdi Öner, bildiriyor) Ankara cinayeti davasına, bugün Bolu Ağırceza mahkemesinde devam edildi. Celse açıldığı zaman ilk olarak eski komiserlerden Vahdeddin Timuçin şahid olarak dinlendi. Hatırlardadır ki Vahdeddin Timuçin, maktul Dr. Nteşet Nacinin muayene odasında cinayeti müteakıb görülen patlamamış bir merminin zıyaına sebeb olmak suçundan mahkemeye verilmiş ve mahkum edilmişti. Hüviyeti tesbit edildikten sonra, cinayetin işlendiği günün akşamı Ana£artalar karakolunda vazife görürker nöbetçi polis müdürünün kendisine Dr Neşet Nacinin öldürüldüğünü bildirmes üzerine lâzım gelen tahkikatın yapılması için bir kaç memurla birlikte hâ dıse yerine gitmesinin kendisine emıe&idığıni anlattı ve şöyle devam etti Cinajetten biraz sonra hâdise yerinde « Yanıma muavin Hayri ile polis Fahri ve Tahsini aldım; cinayet yerine Arkım fio. *. Su. 1 d* Komiser Vahdeddin Timuçin, mahkemede jahidük ederker
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog