Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 24 üncü yıl Sayı: 8489 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu İstanbul No, 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası; 24293. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290 ' DÜNYA YÜZÜNDE TARİH YARATAN SİMALAR Çuhanda büyük tekılâb yaratmış ve bütün resimlerile süslenmiş olan Firavun ve hükümdarlarla İkinci Dünya Harbini idare eden kodamanların harikulade deha ve talihlerim, ıradeteM^^er sahada tahlil ve tenkid edeııi^MİBBrıul eser, ingiltere ve Amerika D^MKMpsWine takdim kılınmış Londra ve 'VİlBpoii Devlet Kürübhanelerine konmı^Mgrm tarihidir. Fiatı 6 liradır. Satış yerî^a^CBAL, TAN, HASET, SARAtPKöPRÜ Kitabevlerinde. J KURUCUSU;YUNUS NADÎ Cuma 2 Nisan 1948 Ruslar İngiliz, Amerikan ve Fransızların Berline girip çıkmalarını yasak ettiler Werikahlar ve İngilizler mukabil tedbirler aldılar, Amerikan generali: «Berline gidecek köprübaşını kuracağız» diyor kuvvetleri arasında gerginlik artlı Amerikanın açtığı yeni kozlar Güzel Sanatlar Akademisi binası dün gece bir kül yığmı haline gelirken rtık zarlar atılmıştır. Demok rasi dünyasının lideri Amerika ile kızıl komünizmin e basısı Sovyet Rusya arasındaki ojun, ttikçe biraz daha kjzışıjor. Herhangi i kâğıd oyunu gibi bu siyasi oyun da, ı bir tarafın kajbettiğini kabul ederek ıraları odemesile yabud da kavga çıutnasile bitecektir. Bu si j asî oyunun ısıl neticeleneceğini henüz katijetle fstirmek mümkıin değilse de, ortaya :rgün yeni yeni kartlar atıldığını goıyoruz. Moskova, beşinci kolu ile Çekosloıkjayı komünistleştirip bu memleketi Berlindeki Amerikan generali C.Iay (solda) Rus mareşali Sokolovsky ile bir arada :ndi peykleri arasına kattıktan sonra, Berlin 1 (AA. ve AP. ve B.B.C.) Buna karşı ingiliz askeri valisi Geınlandiyayı sıkıştırmağa başladı. Buna Sovyet makamlarının verdikleri âni bir trjılık da Amerika, elinde sakladığı kararla, İngilizlerin, Amerikalıların ve neral Robertson ile Amerikan askerî içuk Baltık devletleri kozunu ortaya Fransızların Rus kontrol teşkilâtından Valisi General Clay bugün buluşmuşlar tL Bu üç Baltık devletinin, yani Le müsaade almadan Berline girip çıkma ve meseleyi tetkik ekmişlerdir. Djtnım vahim nya, Litüanya, Estonyanuı Sovyet ları yasak edilmiştir. Karar dün geceDuruma bilhassa vahim bir mahiyet asra tarafından ilhakını tanımadığını yarısından itibaren tatbik olunmakta ve ldirdi. Böylece Amerika, bir nevi si jggal devletleri arasındaki gerginliği veren âmil, Rusların batıdan Berime ttî aı«rats«yomta ttfiiíettamfcj öte» büsbütün ıfttırmış bulunmaktadır. Şım gönderilen yrteoek. miWwi «i koyT M hesablann da tasfiyesini istiyece diye kadar tatbik olunan usul, ingiliz, malan ihtimalidir. Bu yüzden Amerikalılar Berlin» hava yolile gıda mad ni göstermiş oluyor. Fransız ve Amerikan askerlerinin ve Bn Uç küçük Baltık devletinin mtiş sivillerinin Berimle batı Almanya ara deleri göndermek imkânını tetkik et mislerdir. Hava Komutanı General Bla.rek, hazin macerası malumdur. 1939 sında askerî trenlerde serbestçe seyaartında Almanya, bir günde Slovak hat etmeleri idi. Rusların kararı ingil ino, Dakota uçaklarının «Berline gi lyı, Çek>adan ayırmış, sözde müs tere tarafından itirazla karşılanmış ve deoek hava köprübaşını kuracağını> Bina sigortalı değildi ve ahşab kil bir devlet halinde kendi peyki ingiltere Rusların askerî trenleri kon söylemiştir. ıpnuş ve Çek topraklarını ilhak etmiş; trol etmelerine müsaade olunmaması Bugün ilk uçaklar, Berline gıda mad aksamının betona çevrilmesi ıdan sonra, Polonya ile olan davasını emrini vermiştir. Amerika da son ka deleri götürmüşlerdir. Amerikalılar asdletmek yolunu tutmuştu. Artık har ran protesto ile karşıhyacaktır. kerî trenlerin Berline gitmesini menet için 100,000 liralık tahsisat n önüne geçilemiyeceği anlaşılmış n) işlerdir. dün sabah Maliyeden gelmişti Ruslar kontrol kararını verdikten duğundan ingiltere ile Fransa, o zaingiltere Genelkurmay Başkanı Masonra bu karan tatbika başlamışlar ve reşal Montgomery, Almanyaya gitmek Fındıklıdaki Güzel Sanatlar Akadean Almanj anın baş düşmanı olan >vyet Rusya ile de bir ittifak andlaş bir ingiliz askerî trenini Maryenbad'da üzere İngiltereden hareket etmiştir. İn misi binası, dün akşam saat 19 da çıkan ası yapmağa teşebbüs etmişlerdi. Ilk durdurmuşlardır. Daha sonra başka bir giliz Hava Bakanı Henderson da bek bir yangın neticesinde tamamıle yanıharda Moskovada başhyan gorüşme trene de ayni şekilde muamele etmişler leniyor. mıştır. Binanın dahılen ahşab ve yağr uzayıp gidiyordu. Nihayet 23 ağus dir. Arkası Sa 3 Sü. 6 da Arkan Sa. 2. Sü. 4 te B günü. hiç beklenmiyen bir sürpriz inyayı hayretler içinde bıraktı. Bolşeklerin can dlifmanı Hitler ile nazileı amansız hasmı Stalin elele vermişr re sarmaşdolaş olmuşlardı. Moskoıda ittifakın askeri hükümlerini mükere etmekte olan ingiliz ve Fransız ırmay heyetlerine, bolşeviklerin muhhası Mareşal Voroşilof pasaportlarıFaik Ahmed Barutçu verdi. Bir hafta sonra da, iki cepheli ırbden kurtulmuş olan Hitler, Polon>ya saldırdı, iki hafta sonra da Kızıldu, Polonyaya girdi. O zamana kadar ihistana dostluk teminatı vererek Alanyaya karşı mukavemete teşvik eden >vyet Rusya, bu suretle Polonyalıları kasından bıçaklamıştı. Artık bolşeviklerin oynadıkları kahce oyun bütün açıklığile meydana Ankara, 1 (Telefonla) Amerika bildirmiştir. Uçakları Türkiyeye teslim emişti Kazıl çarlar, ingiltere ile Franedecek olan gemilerden Sipeney, 15 madan ittifakın pahası olarak küçük Birleşik Devletleri Bahriye Bakanlığı, ılhk devletlerini istemişler, iki de önümüzdeki 6 hafta içinde üç uçak yısta Istanbula varacaktır. Rendova okrat devlet, buna razı olmamışlardı, taşıt gemisinin Türkiyeye malzeme ge uçak taşıt gemisi 28 mayısta, Palauda 2 Arkan Sa. 3, Sü. 2 de tler ise küçük Baltık devletlerini de tirmek üzere yola çıkacağını resmen L Polonyanın yansını da onlara vereği kabul etmişti. Çarlık Rusyasınrn ıtun ihtiraslarına varis olan ayrıca ınyaya komünist ihtilâlini yaymak Ankara 1 (Telefonla) Başbakan verilmesini hedef tutan Denizyolları işiyen Sovyet Rusya, Hitlerte anlaşYardımcısı Faik Ahmed Barutçu, Mec letme kanun tasarısı, emeklilik, yolluk ak suretile hem ikinci Dünya Harbi Arkan Sa, 3. Sü. 5 t i lise verilmek üzere olan başlıca kanun inginim körüklemiş; hem de kendi ihtasarıları ve bu arada bilhassa şeşim ve aslannı gerçekleştirmek imkânını elbasın kanunları hakkında bugün bize etmişti. şu malumatı verdi: < Meclise sunulmak üzere olan taBolşevikler, Polonyanın yansmı işsarılar, son CHP. kurultayında kabul 1 ettikten sonra, hemen istilâ siy aseMazhar Germen edilen programdaki yeni prensipler gözıi takibe başladılar. 28 eylül 1939 da önünde tutularak hazırlanmıştır. Bunlar tonya ile, 5 ekimde Letonya ile, 10 arasında seçim kanunu, toprak ve orimde Litüanya ile karşılıklı yardım inan kanunlarının bazı maddelerini de' dostluk paktı imzaladılar ve bu ğiştiren tasanlar, iller idaresi ile özel emleketlerde üsler elde ettiler. Aridareleri ve malî kaynaklarına aid taısından da 30 kasımda Finlandiyaya sarılar, memurin muhakemat usulü Idırdılar. Küçük fakat kahraman Fin kanunu, ana sanayi ve sanayii koruma, illetini istedikleri gibi bir barışı kagenel ekonomi meclisi kanunları, deniz ile mecbur ettikten sonra, 21 temmuz nakliyatında hususi teşebbüslere yer Ticaret Bakanı ile bir C. H. P. 40 ta Baltık devletlerini, topyekun ıak ediverdiler. Böylece Birinci Dünmilletvekili arasında şiddetli ı Harbi sonunda Rus boyunduruğunın kurtulmuş ve istiklâllerini kazanbir münakaşa geçti ış olan bu üç küçük devlet, tekrar zil Rusyanın boyunduruğu altında İzmir 1 (Telefonla) Ticaret Bakanı İçmeğe mahkum olmuştu. Şehir Tıytrosu dram kısmında dün Mahmud Nedim Gündüzalp, İzmir Valisi O tarihte Fransa mağlub olarak müve bazı tüccar bugün Selçuka ve Kuşa gece «Düşman» piyesi oynanırken garib rekeyi imzalamış, yalnızbaşına kalan bir hâdise olmuştur. Halinden sarhoş dasına ve Ortaklara gitmişlerdir. Bakan, ıgiltere de kendi derdine düşmüş buKuşadasmda Kooperatifler Birliğinin olduğu anlaşılan bir şahıs eserin ortaMüsabakanın esası: «Milletleıarası anlaşma ve dostluğu spor ınuyordu. Hitler ise, günün birinde zeytinyağı ve sabun fabrikasını gezmiş, sında ayağa kalkarak piyes aleyhinde yolile ilerletme» mevzuunda 500 kelimelik bir yazı yazmak. ctvyet Rusya ile harbetmek kararında Ortaklar istasyonunda Aydın Valisi ve bağırıp çağırmaya başlamış, kendisini duğu için, Baltık devletleri meselesiyatıştırmak ve dışarı çıkarmak istiyenMüsabaka, amatörlere mahsustur Sarı kartı olan veya Gazeteciler Cemiyetine Belediyesi tarafından karşılanmış, Kooin tasfiyesini tecil etmeği münasib lere ve halkın susmasını istemesine rağdahil bulunanlar müsabakaya giremezler. Yazılar 1 nisandan 10 haziran peratifler Birliğinin 5 numaralı Ortaklar jrmüştü. Onun için kimse bu ilhaka men haykırmaya devam etmiş, nihayet tarihine kadar gazetemize yollanacak yarın isimlerini ilân edeceğııruz Tarım Kooperatifi binasına gitmiştir. perdeyi kapatmak ve bu şahsı zabıta tanınmış spor muharrirlerinden ve sporculardan murekkeb bir hakem !S çıkarmamış ve 25 temmuzda bütün Orada toplanan kalabalık bir müstahsil marıfetıle dışarı atmak lâzım gelmiştirheyeti tarafından tetkik edilerek Turkıje birincisi seçilecek, 20 haziranda ovyet Rusyada bu ilhak kararı büyük adı ilân ve yazısı neşıednecek olan bu okuyucumuz olımaıyad günlerinde kütlesi içinde soz alanlar, Bakana derd Bu iş yapıldıktan sonra temsile devam müklerle kutlanmıştı kendi™ hiç bir masraf ıhtıjar etmeden Londraya gidip olımpıyadları görlerını anlatmışlar, bilhassa İzmırdeki ba edilmiştir. Bu münasebetsiz hâdisenin 1941 haziranında Hitler'in Sovyet dükten sonra yurda dorecekür Yazıların daktilo maiınesıle sahıfenın bir zı tüccarın kooperatifler Birliği aleyhin kahramanı tevkif edilerek mahkemeye tarafına yazılmış olmaları ve 500 kelimeyi germemeleri şarttır Müsabaka usyaya taarruzu üzerine uç küçük cie bulunmasından şikâyet etmişler. verilmiştir. Bugün muhakemesi jrapılayazıları zarflarının üstüne «Olımpıyad» kelimesini yazmayı unutmadınız. Ansaldo ABİDİN DAVER Arkası Sa, 3, Sü. 1 d* cakbr. Sa> 3, Sü. 4 te Dün gece Güzel Sanatlar Akademisi yandı Yangınn* sebebi henüz meçhul, dün gece gazetemize, yapılan bir ihbara göre ateşin çıktığı mimari atelyesi hademesi dün hâdiseden evvel atelyede kundak şeklinde kâğıd yakan iki talebe yakaladı 12,000 cildlik büyük kütübhane, talebenin yirmi senede hazırladıkları eserler, meşhur tabloların köpyeleri ve projeler kül oldu I Af Kanunu için yapılan hazırlıklar Rüşvet ve ihtilas gibi suçlarla hıyanet ve adam bUlürmekteu mahkum olanlar kanunun şümulü dışında kalıyorlar I 3 Amerikan uçak taşıt gemisi bize uçak getiriyor Amiral Settele, Türkiyeye yapılan yardımların devam edip gittikçe artacağını söylüyor Tadil edilecek Seçim ve Basın Kanunları Ankara 1 (Telefonla) Meclisin önümüzdeki toplantı de\ resmin son oturum™ larında Af Kanunu tasarısımn görüşüleceği sanılmaktadır. Cumhurivetm 25 inci yılını idrak etmesi şerefine ilân edilecek olan Af Kanunu hazırlıkları havlı ilerlemiştir. Alâkadarlar, henüz ketum davranmakla beraber, tasarının esas itibarile rüşvet, ihtilas, irtikâb gibi suçlarla hıyanet cürümleri ve adam öldürmekten mahkum olanları affın şümulü dışında bıraktığı anlaşılmaktadır. Muayyen bir tarihe kadar işlenmiş olsu suçlar affa tâbi olacakta. Matbuat davaları ve siyasî cürümler dolayısıle mahkum olanlar afdan faydalanacaklardır. "Olimpiyad,, yazı müsabakası 12 memleketle 12 büyük gazetenin tertib ettikleri müsabakaya siz de giriniz Başbakan yardımcısının Meclise verilecek olan yeni tasarılar hakkında izahatı İspanyaya Amerikan yardımı yapılmıyaeak Washington 1 fa.a) Temsilciler meclisi ve ayan karma komisyonu İspanyayı Avruparun kalkınma programından çıkarmıştır. Aydında garib bir hâdise Ansaldo teminat yerine traktör vermek istiyor Şirket, gecikme tazminatı vermeden 4 gemi yaparsa, bunların Hatlarına 8 değil, 11 milyon zammettirmiş olacak Şehir Tiyatrosunda dün geceki hâdise tezgâhlan ÇTan* i öncö
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog