Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SEVDIKLERINIZI MEMNUN ETMEK İSTERSENİZ ONLARA HEDİYE OLARAK 4 Veya HASAN LOSYONLARI götürürseniz onları pek çok memnun etmiş olursunuz Zira Hasan Parfüm ve Losyonları Fran=anın en yüksek Parfüm ve Losj onları ayar nda olup onlardan da kat kat ucuzdur Bılra«a ŞIPR FUJER KREPDOŞIN ISKANDAL ARPEJ, YASEMİN ORIGAN SUARDOPARI ve LEYLAK kokuları pek çok se\ ilmekte ve aranmaktadır 25 senedenben bir veya ıkı değif, 8 milyon «FRİGİDAİRE» markalı soğuk hava dolabı imâl edilmiş ve satılmıştı/; HASAN Emınonu PHILIPS DEPOSU Başka hiçbir markanın erişemediği bu rağbet seviyesi «FRİGİDAİRE" in hakikî kıymetini ifade eder. Binaenaleyh emniyet kanî Karakoy Beyoğlu Kadıköy Osman Güzel Harbiye Halaskar Gazi Tel: &2730 111/1 «FRİGİDAİRE» in her cihetçe edeceğiniz bir marka olabilirsiniz olduğuna Beyazıt . Çarsıkapı 85 Tel: 21436 PHHJPS ve MEDIVTOR radyolarının satışa başlandığını arzeder Radyo ve buz dolabları tamir atölyelerimiz emirlerinize amadedir (Telefonla evlere servis yapılır) NOT Bankalar Cad 66 numaralı mağaza ile hiç bir alakamız kalmamıştır Taşra siparişlerinin Çarsıkapı merkezimize yapılmasını rica ederiz T A K S İ T L E Bir soğuk hava dolabı veya herhangf bir soğutma cihazı alırken FRİGİDAİRE markasından asla şaşmayınız .* «FRİGİDAİRE» isteyiniz ! C RADYO Bugünkü Program Mihael Çikvaşvili ve Ortakları Eshama Münkasem Komandit Şirketinden; Bu size, 8 milyon «FRİGİDAİRE» alıcısı» en tatminkâr tavsıyesıdır. < FRlGlDAÍRE» soğuk ha a dolaplarından maada dondurma muhafazaları, soğutma haıuztart gıbt, Her nevi soğutucu cıhc lar da imal 15/4/1948 tarihinde şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu adıyen yapmış olduğu toplantıda kanunî nisap bulunmadığından içtima 3 Mayıs 7 29 Açılı; ve program 7 30 Marşlar 1948 pazartesi gunu saat 16 ya talıkına karar verildiği ilan olunur (Pl ) 7 45 Haberler 8 00 Çesıdlı mu lik (Pl) 9 00 Kapanıj ^ 12 29 Açılı? ve program 12 30 Muzık (Pl ) 13 00 Haberler 13 15 Şarkılar tur kuler 14 00 Kapanış 17,58 Açılı; ve program 18 00 Müzik 18 30 Türküler 18 45 Saz eserleri 19 00 Haberler 1915 Geçmişte Bugün 19 20 Müzik (Pil 19 45 Konuşma 20 00 Şar kılar 2015 Rad>o Gazetesi 20 30 Ser best saat 20 35 ince saz 21 15 Muzık 22 00 Konuşma 22 15 Muzık Pl ) 22 45 Hbcler 23 00 Pragram ve kapanış. • • • FRIGIDAIRE GENERAL MOTORS MAMULATI BULMACA î 3 ÎS. £ Bir düğmeyi çevirmekle Dünyâyı parmdklörmııın ucuna getirir. I ¿ 3 4 5 6 7 8 9 pALDANMA YINIZ!* Beşikdüzü Köy Enstitüsü ve Eğitmen Kursu Müdürlüğünden: Beşıkduzü Koy E nstıtusu ve Eğitim kursunun eylül 1948 sonuna kadar ıhüyacı olan 80 ton 84 86 randımanlı tek üp buğday ekmeği kapalı zarf usulü ile eksütme>e çıkarılmıştır ihale 3 mayıs pazartesi gunu saat 15 te Vakfıkebir belediyesinde kurulu komisyonda yapılacaktır Muhammen bedeli ihale gunu belediyeden alınacak rayıc eşya esas tutulacaktır Eksiltme teklifleri bu rayıc üzerinden alınacaktır Geçici teminat 2400 liradır isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 3/32 ncı maddesinde yazılı belgelen ve teminatlarını muhtevi teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 1evdı etmeleri ve fazla tafsilat için idaremizden şartname istenilmesi lüzumu ilan olunur (4987) ,BOSCH Pompa Elemanı ve Enjektörleri geldi Bu partide Hansiaüsche Dizel motoru enjektörü ile Mc Cormıck ve CASE traktörleri için pompa elemanları vardır 1 TT~I I m la ! m m Koyun Marka Amerikan Madeni ıçı dışı beyaz REŞAT ^m^m ERUZ M İ M m Soldan saga 1 G zlı yere konulmuş para dolabı (ıkı k me 2 hanesi ırak erde (ıkı keli rce 3 Zehirli bir rüzgar fasıla 4 Mağara herhangi b r aleti muayyen bir e Taksitle Satış Yen t sa göre kurup duzenıemejı üzerine almış N U R M A Ğ A Z A S I olan a Gelişme çağındaki mahluk bak 3?va biç mi (esk b r geometri terimi) 6 Bankalar Caddesi No 54 Bir ola>ın vukuuna a d iyimser hayaller beslemek 7 Bulgaristanda bir sehır bir renk 8 E=ki bir Türk devleti kendi İh Traımay Caddesi Çarsıkapı istanbul üsası dah Undek her şe 1 bilen 9 Tersi «azo manasına gelir (eski terim) cilveli Türkiye umumî depoaterı MEHMED ve ALI KERMEN v ta\ır Kardeşlen Mesadet Han No 2 Sultanhamam Tel 24296 Yukarıdan aşagıva 1 Sadası hoş (ıkı kelime) 2 Koru l{le görmek için topıanmıs grup üyeleri dördüncü islâm 1 akfesı 3 Bir soru edatı «ışık ahze» manasna b r emir 4 B r İdaremiz ihtiyacı ıcın on ton «katranlı halat) korda satın alınacakîifat takısı kuşad etmeme 5 Çevrilince ke«fedıld gi anda tarihin başladı jı kabul tır edilen şey mejdana çıkar 6 iskambilde Şartnamesi Levazım Dairesinden alınabilir bir kâğıd serıs mn adı 7 Cereyan ede rek bir harfm okunuşu 8 B r sıfat ta istekliler teklif bedellerinin % 7 5 u nısbetmde bir teminatla tekkışı münasebeti bulunan 9 En kıymetli liflerini 28/4/948 çarşamba gunu saat 12 ye kadar Beyoğlu İstiklal cadmadenden bir kısmını ele geçirme (ıkı desi ıdere merkezinde Muamelat Dairesi geflıne vermeleri (5009) kelime) Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli m m m m m Karakoy Haraççı sokak, No 18/1 İSTANBUL HAKİKİ ALPAKA Çatal, Çay Kaşık, Bıçak, Tatlı, Komposto, Pasta, ve servis takımlarını RIB'RİS HAVA YOLLARI ('CYPRÜS A'IRVVAYS") her yerde arayınız. Mahmudpaşa Tarakçılar No 75 GÜLERYÜZ MÜESSESESİ HAMDİ ^•a i ^ ^ BALLI M M •••! I S T A N B U L D OKI OB İstanbul Sular İdaresinden: Muin Memduh Tayanç Cerrahpaşa Hastanesi tç Hastalıktan Mütehassıs Saat 3,5 T ye kadar Beyoğlu Avrupa Pasajı karşısınd» No. 19 Küçük Panna B. daire 1 Telefon 42529 BE A KIBRIS HAVA YOLLARI SEFERLERİNİN BAŞLADIĞINI İLÂN EDER 24 Nisan S1948 den itibaren 1 2 3 4 E|O 5 6 7 B t 1 GİU.LİYİÂTBIÂİN U|Y « 5 6 7 8 9 3 VİAİRİL E|R|«|U|K|A|L|AH N A|R|A •İN • BİA LİAİNİIİK IİKHİKll 1 PULLUK «KUHNE» T3 ISTANBuT T N K A ' R A Ü E F K O Ş A ^ »Mil jj*^»y» . Wwi Isunbul Konak Otelinden] ın<öy' Haía MeydamrTdar£ flra" ¿Java" .Meydamna^ r t < \. . ı . varış EİKİI ç O K DİA R K O YB A RİİK EİNİAİKİBR A|A|D KİEİFIAİLİİKİRİA) • ATikTra 4 J | v î jneydanındanj ft « Meydanına.^. MISIR için aktarma ^Lefkosa'fNikosiá") son iskenderTyeye Ukendertyeden Kah reye . Fiyatlar İSTANBUL 4LEFKOSA'(NıkcreTâ) İSTANBUL İSKENDERİYE ISTANBULViKAHİRE, izahat 1veJyl?Ç'ayTr"tmak ıcın ı 1* MLAMMER KARACA OPERETİ M A K S İ M D E DELİ DOLU V3zan EKIUM REŞtD Muzık CEMAL REŞID TemstUer saat 20 30 da Curr rtesı pazar matine lo te Çarşamba halk matinesi 15 te G e her r n saat 11 de açılır Tel 42633 OPERATÖR Ha¿a İstasyonundan .: hareket kalkış varış kalkış 08.10 09 00 10 25 11 25 12 25 * T L » » 238 50 375 60 3 8 1 6O j L eW ~a (N]£pŞiI) liava AAeydanuidan *f ö ş v. ar s y EIZA UNVER re Kadio Hastalıkları MütebaSSBJ as' oğlu Nuruüsmaniy» caddesi No 22 Mavi yapı Tel 22683 Sahib v* Boymuharriri NADIR NAU1 Bu nüshada var» Iterini fiilen idare eden Nazım ULUS A Y Cumhuriyet Matbaa* En iyi ve en kullanışlı bildiğiniz MACAR PULLUKLA RI Gümrüğe gelmiştir. 2 haftaya kadar satışa arzedılecektir. ÇIFKURKT TİCARET ve BE A Rıhtım Caddesi No 45 Galata Telefon: 40897 S A N A Y İ T. A. Ş. KonakjOtelı veyahut bastıca seyahat aten aıan ( Yer ayırtmak ücrete tabı değildir)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog