Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

'Mf RADYOÜN »İŞ MACUNU g^COJmyGlN COMPAS COMPASY PAMUK ÇIRÇIR MAKİNELERİ Türkiye mümessili : DIŞ TİCARET T. A. Ş. kat P. K. 1237. Adres: Galata Rıhtım Caddesi Kefeli H ü s e y i n Han dördüncü SAYIN MÜŞTERİLERİMİZİN NAZARI DİKKATİNE: INTERNATIONAL Bolvadin Belediye Başkanlığından: 1 Kasabamız içersinde tahminen 15000 metrekare ve 6500 lira men bedelli kaldırım tamir veya muceddeden yaptırılacaktır. 2 Ekşitme 15 gün muc'detle olup ihalesi 24/4'948 tarihine cumartesi gunu saat 10 30 na be'ediyt encümeninde yaptırılacaktır. muhammüsadif AZ BİR MİKTARI AĞIZDA FEVKALADE KÖPÜREREK PARLATIR VE TEMİZLER. DİŞLERİ Her Yemekten Sonra DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYINIZ. Tekel Genel Müdürlüğünden: Tekel kordelâlı lâğım fitili 150.000 metre Üç katlı katranlı lâğım fitili 1.750.000 metre Lastikli fitil 30.000 metre 1 Yukarıda miktarı yazılı maddeler pazarlıkla satın alınacaktır. 2 Pazarlık, 14 mayıs 1948 cuma günü saat 15 te Kabataşta Genel M t dürlük Tekel Maddeleri Şubesi Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartlaşma, hergün adı geçen şubeden alınabilir. 4 isteklilerin belirli gün v t saatte teklif edecekleri fiat üzerinden • 7,5 güvenme paralarüs birhkte mezkur komisyona gelmeleri. 5 idare, kısmen veya tamamen ihalede serbesttir. (4483)] Yeni bir parti 3 Talipler ihaleye iştirak etmezden evvel %7.5 teminat akçesi 562 lira 50 kuruşu yatırmaları ve bu ise ehü olduğuna dair vesika ibraz etmeleri lâzımdır 4 Fennî şartnamesini görmek ve daha fazla izahat almak isteyen talipler hergün belediye başkanlığından öğrenebilirler. Tellaliye, pul ve sair masrafları müşteriye aıddır. INTERNATIONAL KAMYONLARIMIZ gelmiş ve satışlar ına başlanılmıştır. Umumi Satış Merkezi: Olmayınca yuzunu bir ince "Gillette' Sakalın sertliğinden kalmadı eser, Kızın, hatta atın gözündeki hayret. Cildinin tazeliğinden doğmuş, meğer BEKTAŞ ERCAN v Şsi. e İstanbul Taksim Cumhuriyet Caddesi No. 51. Tel: 81545 Telgraf: BEKERCAN İstanbul Sular İdaresi Müdürlüğünden: Su galarisi tamiratında tünel seklinde beton galeri yapabilecek tünel işlerinde çalışmış bir ustaya ihtiyaç vardır. Bu gibi işleri yapmış olduğuna dair yeterlik belgeleri ile beraber Vakıf Sular servisine müracaatleri. (5065) >limanımıza gelen rçfye q ¡derr VAPURLAR | The General Navigation Company Of Egypt S.A.E ALEXANDRÍA 'VAQUEZJ tansiyon aletleri GELMİŞTİR! SANAYİCİLERİN DİKKATİNE: Fabrikalarda çalışan elektrik motorlarının «COS> TAKAT EMSALLERİNİ TASHİH ETTİRMİYENLERÎN 1 Mayıstan itibaren cezalı tarifeye tâbi olacakları Elektrik idaresince ilân edilmiştir. Bu tashihlerin ıcab ettirdiği tetkik ve projeleri mütehassıs mühendisimize yaptırmak ıcin lütfen müesseseme müracaatinız rica olunur. MABRUK Vapuru 19 Nisanda beklenmektedir. Hamulesini boşalttıktan sonra eşyayi ticariye «larak FAMAGUSTA, BEYRUT, İSKENDERİYE, PORTSAİD v e aktarma s u retile KIZIL DENİZ ve AKSAYÎ ŞARK limanlarına hareket edecektir. Fazla tafsilât için Galatada Tahir Hanında 3 üncü katta SCANDİNAVİAN NEAR EAST AGENCY Acentahğına müracaat Telefon: 4499321. Müteharrik kadranh ve tekemmül ettirilmiş fonondoskoplumeşhur VAQUEZ tansiyon aletlerinin gelmiş olduğunu kıymetli m üştenlerimize arzederiz. Satış yeri Î K O R O N E L Sultanhamam, Yeni Cami Cad., Servili Çıkmazı, Servili Han. Saym Bayanlara: Tahtakurusu Sinek Sivrisinek Hamam Böceği Güve vesair haşaratı an! olarak yok eden dünyaca maruf (Satılık Arsalar) İstanbul Defterdarlığından Dosva No 52301 5754 Kıymeti Teminatı C İ N S İ Lira Lira Beyoğlu, Bülbül Mah. Tavşan So. 548 ada, 5 parsel eski 26 28; 13 yem 9 kapı sayılı 108 M2 arsa. 864 65 Beyoğlu. Bülbül Mah. Karaca So 588 ada, 8 parsel eski ve yeni 22 kapı sayılı 52 M2 arsanın 3 4 payı. 624 47 Fatih. (S?matya), İmrahor İlyasbey Mah Şışmanağa So 1250 ada, 14 parsel en eski 25 eski ve yeni 14 kapı sayılı 61 M2 arsa. 400 30 HİLMİ NAİLİ BARLO ^m İSTANBUL Sirkeci, Nurhan 33 35 Telefon: 21234 H M 70 9214 81 8858 Yukarıca yazılı arsalar açık arttırma ile satışa çıkarılmışsa da istekli çıkmadığından 12 4 1948 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlığa bırakılmıştır. isteklilerin geçici teminat makbuzları ve nüfus cüzdanlarile 12/5/948 t a Aded rihine kadar Millî Emlâk Müdürlüğündeki Komisyona başvurmaları. (5048) Madenî Eşya, Fabrika ve İmalâthanelerin Dikkat Nazarına: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Satmalına Komisyonu Başkanlığından: Tahmin bedeli Lira Kr?. Madeni meskukât dolapları 8460 00 Muvakkat teminat miktarı Lira Krş. 634 50 VESTİNGHOUS ve RE GAL BOMBALARİLE Toz ve Bul Halinde Hakikî ingiliz Zegluga Polska S. A. Gdynia Eksiltmenin hangi tarih ve gun v e saatte ve hangi dairede yapılacağı Eksiltme 30/4/948 cuma günü saat 15 te Yüksek Okullar Saymanlığında yapılacaktır. LEGHİSTAN Vapuru 21 Nisanda beklenmektedir. Hamulesini boşalttıktan sonra eşyayi ticariye alarak doğru N A F T A L İ N İ TAKSİM ECZANESİNE g e l m i ş t i r . Çelik ANTEN Direği Montajı AKXARA. ETİMES'UT, ÇAKIRLAR ÇİFTLİĞİNDE 80 m. ve 90 m yüksekliğinde beş aded çelik anten direğinin montajı için teklif istenilmektedir. Malzeme, montaj teçhizatı ve teknik malumat 9 Anvers ve Gdynia ya hareket edecektir. Fazla tafsilât İçin Galatada Tahir Hanında 3 üncü katta SCANDİNAVYAN NEAR EAST AGENCY ye müracaat. Tel: 4499321. İstanbul Sular İdaresinden: İdaremiz İhtiyacı için 20 adet mahruti çadır satın alınacaktır. Şartnamesi Levazım Dairesinden alınabilir. İsteklilerin teklif bedellerinin % 7.5 u nisbetinde bir teminatla tekliflerini 21/4/948 çarşamba günü saat 12 ye kadar Beyoğlu İstiklâl caddesi idare merkezinde muamelât dairesi şefliğine vermeleri. (5026) MARCONI'S WIRELESS tarafından temin edilecektir. Fazla bilgi edinmek için ehliyet yazı ile müracaat edilmesi: TELEGRAPH CO. LTD. vesikalarile birlikte aşağıki adrese İstanbul Arkeoloji Müzeleri Nümizmatlık kabinesi için numunesine uygun olarak yaptırılacak olan madenî meskukât dolabları açık eksiltmeye konmuştur. Mevcud numune ile şartname ve hazırlanmış olan resimleri görmek isteyenlerin her gün Müzeler İdaresine ve eksiltmeye girecek olanların Ticaret Odasından alınmış belgelerile muvakkat teminat makbuzlarını hamilen 30 '4/948 tarihinde saat 15 te Yüksek Okullar Saymanlığında Arkeoloji Müzeleri Satınalma somisyonuna müracaat etmeleri. (4941) MARCONÎ Şti. MÜHENDİSİ P.K. 1008 ANKARA ISMARLAMA GÖMLEK YAPTIRMADAN EVVEL MUHAKKAK En güzel hediye HERME H A K K I ' ya UĞRAYIN1Z. BÜYÜK SALONVNDA ZENGİN GÖMLEKLİK ÇEŞİDLERINI BİLHASSA YENİ YAKA MODELLERİNİ GÖRÜNÜZ. ADRES: Bahçekapı, Selâmet Han; 1 inci k a t MALİYE C i n a i 12,5X16 zarf imaliyesi 13X18 zarf imalryesi 17X24 zarf iraakyesi Zamk fırçası Cetvel tahtası Klâsöı sırt halkası Büyük kapsül ivit mazı BAKANLIĞINDAN: Miktarı 15000000 aded 7750000 > 1850000 10OO0 > 9000 100000 > 300000 » 2000 kilo Geçici teminatı Lira K. 1462.50 872. 243 112 50 603.40 375 80. 225 Eksiltme tarihi 26/4/948 pazartesi 26/4/948 pazartesi 26/4/948 pazartesi 27/4/948 salı 27/4/948 s a h 28/4'948 çarşamba 28/4 '948 çarşamba 28/4/948 çarşamba H A S S A S İngiliz Barometreleri gelmiştir. Deposu: VAHE ÜTÜGYAN •^•••••••^••BBİ^BI^H pBİ Dz. Hast. CİLD Müt. * H Sultanhamam, Camcıbaşı Han No.'10 Yukarıda cins ve miktarları yazılı işler ve mubayaalar açık eksiltme ile ihale edileceğinden isteklilerin gösterilen tarihlerde ve saat 14 te geçici teminat paralarile birlikte Beşikteşta Devlet Kâğıd Deposunda hazır bulunmaları. (4664) Dr, HAKKI SALMAN Ekzama ve Saç Hastalıktan Tedavisi Beyoğlu İpek Sineması karşısı Şen Mahalle6ici üzerinde ^•H Saa< 3 ten sonra M M HERMES BA8V HERMES 2000, HERMES STANDART PAILLARD RADYO GRAMO PAILLARD PİKAP PAILLARD BOLEX 8 ve 16 m m FİLM ÇEKME KAMERALARI PAILLAR0 8OLEX SESLİ »8 SESSİZ 16mm SİNEMA PROJEKSYON MAKİNELERİ Türkiye Ganel Acentalıfcı» OJALVO e JEŞULAM 100.000 un Çuvalı İmal Ettirilecek Kanaviçesi Ofisimizden verilmek suretile 100 bin un çuvalı imal ettirilecektir. Çuvalların iki ay içinde teslim edilmesi şarttır. Bu çuvalların evsafı ve dikimine aıd şartname satış şubesinden bedelsiz olarak alınabilir. (5125) TİCARET OFİSİ Yeni Valde han 5 inci kat „ Telgraf adresi : 24236 İstanbul Tarfo Telefon : BEHİYE ALTINMAKAS TERZİHANESİNDEN: KALFA ARANIYOR Müracaat yeri: Şişli Samanyolu •Bi sokak No. 19 kat 2. H S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog